Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého tři věci: - Být bezdůvodně spokojený - Stále se něčím zabývat - Umět vymáhat všecko co si přeje 1

2 Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Strakonice Adresa školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892, Strakonice IČO: Telefon: , IZO: Webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Strakonice Ředitelka školy: Bc. Jana Lišková Platnost dokumentu: od do vydání nového ŠVP. /Na základě připomínek školní inspekce a pedagogických pracovníků byl doplněn Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od /. ŠVP je závazný pro všechny pedagogické pracovníky. Na jednotlivých třídách z něj vychází při tvorbě TVP. 2

3 1. Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena již v roce 1966, budova je dvoupodlažní, v přízemí jsou šatny pro všechny třídy a školní vývařovna. Další zázemí je i v suterénu. V prvním a druhém podlaží jsou shodně vždy dvě třídy rozdělené na části se stolečky a s kobercem. V každé třídě jsou nově zrekonstruované toalety a komora na lehátka a výtvarný materiál. Na každém patře je přípravna jídel, ta jsou do tříd převážena na pojízdných vozících. Třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem odkud si děti mohou nabízet hračky samy. Kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je 112 / dříve100/. Škola se nachází v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou, nově vybavenou zahradou, nedaleko je les a zahrádky, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, nedaleko je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všech těchto možností se snažíme bohatě využívat a vynahradit tak dětem menší prostor y ve třídách. Přestože je budova téměř padesátiletá, vnitřní prostory jsou dobře řešeny -působí útulně. O to se nemalou měrou zasloužili všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena. 3

4 2.Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie MŠ: Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy na základě jejich možností, zájmů a potřeb Záměry: Vést děti ke zdravému životnímu stylu (dodržovat pitný režim, odpočinkové odpolední aktivity přizpůsobovat věku a individuálním potřebám dětí, zajistit dostatek pohybu). Podporovat duševní pohodu dětí (tzn. respektovat potřeby a přání), zaměřit se na emocionální vývoj, vytváření bohatých sociálních vazeb. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou (prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, didakticky řízené a spontánní aktivity zařazovat vyváženě), podporovat spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání. Profesní připravenost pedagogického personálu, sounáležitost s MŠ Formy a prostředky vzdělávání: Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dětem s vadami řeči nebo s nesprávnou výslovností nabízíme pravidelnou logopedickou péči. MŠ nabízí množství nadstandardních aktivit - plavecký kurz, zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti apod. V souladu s výše uvedeným lze definovat následující formy a prostředky vzdělávání: Spontánní činnosti Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí Situační učení Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná Individuální péče (děti se specifickými potřebami, talentované děti) Jazykové chvilky Smyslové hry Logopedická péče Diagnostické hry Relaxační a odpočinková činnost 4

5 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Pomůcky-Mateřská škola má bohatou zásobu pomůcek jak z doby minulé, tak i současných, k tomu si ještě paní učitelky za dobu své působnosti nashromáždily velké množství vlastních pomůcek. Na doplňování novinkami nám, bohužel, chybí finanční prostředky. Hračky-třídy i zahrada jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček. Pro námětové hry vytváříme dětem zásobu drobných předmětů kamínků, šátků, přírodnin, víček od láhví, dřívek.se kterými si hrají velice rády/ s jejich doplňováním nám pomáhají i rodiče/. Koutky-v každé třídě mají děti koutek na výtvarné tvoření, tvořivé hry i pohybové aktivity. Pohyb-prostory nám neumožňují vybavit třídy větším množstvím tělovýchovného náčiní, proto hojně navštěvujeme školní zahradu a dopravní hřiště u nedaleké ZŠ. Pracujeme na možnosti navštěvovat pravidelně tělocvičnu této školy s nejstaršími dětmi. V suterénu školy je vyčleněna místnost k výtvarnému a pracovnímu tvoření v menších skupinkách. Zahrada-na zahradě má každá třída své pískoviště a dostatek prostoru na různých průlezkách, houpačkách ke spontánnímu pohybovému vyžití dětí. Jsou zde branky, basketbalové koše, altán. Plány-do budoucna bychom rády získaly prostředky na interaktivní tabuli, televizi nepostrádáme. Zahradu bychom rády dovybavily náčiním na sestavení překážkové dráhy, cvičení klenby, rovnováhy, lanovou průlezkou. Psychosociální podmínky: Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily dobře V každé třídě vytváříme spolu s dětmi pravidla třídy, kterými se řídí jak děti, tak pedagogové Učitelky na třídě se vzájemně domlouvají na organizaci dne ve třídě, tak, aby působení bylo jednotné Učitelky se snaží vytvářet ovzduší důvěry, nikoho neupřednostňují, respektují individuální zvláštnosti dětí, případné problémy si vzájemně sdělují a konzultují je s rodiči Vztah mezi dospělými i dětmi je tolerantní, ohleduplný, solidární, zdvořilý. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě Učitelky se cíleně věnují neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem 5

6 Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných pokynů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne stráveného dítětem v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechny pokrmy alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dítěte Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor 4.Organizace chodu: Organizace dne v MŠ /orientační/ 6,15-8,00 příchod dětí /dle potřeby později/ 6,15-8,30 spontánní hra 8,30-9,30 ranní cvičení, hygiena, svačina, řízené činnosti/společné, ve skupinách, individuálně/ 9,30-11,40 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,15 oběd 12,15-12,30 odchod domů po obědě 12,30-16,30 - odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí -spontánní hra -dle zájmu navazují děti na dopolední činnost školy - kroužky - za příznivého počasí na školní zahradě po odpočinku / cca od 14,15 / Režim dne je flexibilní, reaguje na momentální situaci ve třídě. Podrobně rozpracováno v Provozním řádu školy. 6

7 Veškeré aktivity jsou vedeny tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, organizovaných nad rámec běžného programu Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí Pedagogové se plně věnují dětem Je respektována potřeba soukromí při společných činnostech i při osobní hygieně Zájmové aktivity v MŠ: Starší děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky dle aktuální nabídky /upřesněno v ročním plánu, na internetových stránkách, nástěnkách pro rodiče/. Dbáme na to, aby tyto činnosti neprobíhaly na úkor společných činností celé třídy. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou pracovníkům jasně vymezeny v náplni práce a v prováděcím ročním plánu Zaměstnanci jsou informováni pomocí nástěnky ve sborovně, na poradách, přímým rozhovorem Rodiče jsou informováni na úvodních schůzkách rodičů, pomocí nástěnek v šatnách, informacemi na internetových stránkách školy Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné tolerance a důvěry, ponechává zaměstnancům dostatek pravomocí a respektuje jejich názor Pozitivně zaměstnance motivuje a snaží se o vzájemnou spolupráci Zaměstnanci pracují jako tým, spolupracují s rodiči Mateřská škola spolupracuje s Městským úřadem, Krajským úřadem, PPP, Dyscentrem, základními školami, Speciální mateřskou školou Evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu MŠ, probíhá podle plánu, je smysluplná Na tvorbě ŠVP se podílí všichni pedagogičtí pracovníci 6. Personální a pedagogické zajištění Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje ředitelka školy a 7 kvalifikovaných učitelek O pořádek a bezproblémový chod školy a zahrady pečují 3 provozní zaměstnanci 7

8 Stravu nám připravují: vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky Účetnictví vede kvalifikovaná účetní Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou kvalifikaci, průběžně se vzdělávají v akreditovaných programech, studiem odborné literatury Ředitelka se snaží vytvářet podmínky pro další systematické vzdělávání pedagogických pracovníků /závisí od finančních prostředků/ Pedagogové pracují profesionálním způsobem Logopedická péče je zajišťována ve spolupráci s logopedem Provozní zaměstnanci pomáhají zajišťovat bezproblémový chod školy, spolupracují aktivně s pedagogy 7. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná otevřenost a důvěra Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Téměř každý měsíc je připravována akce pro rodiče a děti zaměřená na lidové tradice nebo sezonní činnosti Rodiče nově přijatých dětí, spolu s dětmi, mají možnost před nástupem do mateřské školy navštěvovat Hravá odpoledne, která se uskutečňují 1x měsíčně od zápisu do prázdnin Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, 1x týdně mají možnost soukromého rozhovoru s učitelkami při konzultačních hodinách Ředitelka školy také poskytuje konzultace 1x za 14 dnů, po předchozí domluvě, kdykoli Před vstupem do ZŠ je nabízena rodičům depistáž zajištěná odborníky z PPP Pedagogové respektují požadavky rodičů a pokud je to možné vychází jim vstříc. Domlouvají se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí Ředitelka školy využívá nabídek peněžních sponzorských darů k vybavení tříd hračkami či pomůckami Využíváme nabídky rodičů k obohacení dětí o nové zážitky /návštěva jízdárny, včelína, tvorba vánočních a velikonočních dekorací,../ 8

9 8. Organizace vzdělávání Mateřská škola má kapacitu 112 dětí, ty jsou podle věku rozděleny do čtyř tříd. Do tříd v prvním poschodí chodí děti mladší, o patro výš jsou dvě třídy starších dětí. Třídy mají jména podle zvířátek ze známých příběhů O Krtečkovi. Jsou to: Myšky, Krtečkové, Ježečkové a Zajíčkové. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií, která byla vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem, hlavním kritériem je věk dítěte a bydliště / Strakonice a obce, které mají sepsánu dohodu se zřizovatelem/ Podání žádosti probíhá v předem určeném termínu, který je vyhlašován zřizovatelem. Rodiče jsou včas informováni pomocí plakátů a na internetových stránkách školy a zřizovatele. Rozhodnutí o přijetí je pod pořadovým číslem vyvěšováno na nástěnce v mateřské škole a na internetových stránkách školy. O nepřijetí jsou rodiče informováni písemně Rozhodnutím o nepřijetí,to si mohou rodiče vyzvednout osobně u ředitelky školy, nebo je jim doručeno poštou do vlastních rukou Průběh a ukončení předškolního vzdělávání: Děti postupně přecházejí z jedné třídy do druhé a s nimi i třídní učitelka /ona zná dobře děti a ony v ní mají oporu po celou dobu docházky/. Výchovně vzdělávací činností děti procházejí obvykle 3-4 roky a po dovršení stanoveného věku odchází do školy. Pokud se dítě jeví paní učitelkám nebo rodičům jako do školy nezralé, obracíme se, po dohodě s rodiči, na PPP, která provede odborné vyšetření a na jeho základě se rodiče rozhodnou, zda dítě do ZŠ půjde, nebo zda požádají o odklad. Na základě potvrzení od ředitele ZŠ je dítě zařazeno do nejstarší třídy a paní učitelky s ním individuálně pracují podle pokynů z PPP. 9

10 Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Cíle a záměry: 1. Rozvíjíme děti ve třech oblastech,v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností. schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 2. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu,respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu 3. Chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby společně s rodiči byla vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti Prostřednictvím dílčích cílů ve všech pěti oblastech budeme rozvíjet zdravé sebevědomí, podporovat přirozený pohyb v prostorách MŠ i v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, maximálně se zaměřit na rozvoj komunikativních dovedností, upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporovat a rozvíjet jeho samostatnost. 1. Pohybujeme se, chceme být zdraví (BIOLOGICKÁ) Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností, užívání všech smyslů, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, osvojení si poznatků o pohybových činnostech a poznatků důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých návyků 2. Řeč, slovo, jazyk, povídáme si (PSYCHOLOGICKÁ) Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, vnímání porozumění, vytváření pojmů, mluvní projev, výslovnost, komunikativní dovednosti verbální i neverbální, kultivovaný projev, vytváření prosociálních postojů k druhým, osvojení dovedností, které předchází čtení a psaní, rozvoj dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem. 10

11 3. Poznáváme, dovídáme se (INTERPERSONÁLNÍ) Dítě a ten druhý Rozvoj a kultivace smyslového vnímání přechod od konkrétního myšlení k logickému pojmovému, rozvoj tvořivého myšlení řešení problémů- sebevyjádření, posilování přirozených citů zájem, radost z objevování, vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě vlastní identita, sebevědomí, citová samostatnost, schopnost vytvářet pocity dojmu a prožitku, kultivace mravního a estetického vnímání, získávání schopností řídit své chování vůlí. 4. Dítě a společnost (SOCIÁLNĚ KULTURNÍ) Rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností, vytváření povědomí o mezilidských hodnotách, rozvoj schopnosti přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se, rozvoj kulturně-estetických dovedností: slovesných, výtvarných, dramatických, hudebních. 5. Dítě a svět (ENVIRONMENTÁLNÍ) Vyjádření vztahu k místu ve kterém žiji, osvojení jednotlivých poznatků o přírodním, kulturním a technickém prostředí, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, sounáležitost se živou i neživou přírodou, lidmi a planetou Zemí. ŠVP je zaměřen na vytváření základů těchto KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 11

12 Časově tématický plán Obsah vzdělávání je rozvržen do integrovaných bloků inspirací je příroda, jednotlivá roční období, lidové tradice. Sluníčko a vůně jara (9 týdnů) Sluníčko a paní Zima ( 10 týdnů) Putování se sluníčkem od podzimu do léta Sluníčko a letní hrátky ( 7 týdnů) Sluníčko a barevný podzim (8 týdnů) Moje školka ( 4 týdny) 12

13 I. Integrovaný blok Moje školka ( časový rozvrh asi 4 týdny) Činnostní charakteristika 1. Oblast seznámení s prostředím,které dítě obklopuje jedná se o vše co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového pro ně neznámého prostředí, děti se setkávají s barvami v různých podobách, které rozlišují jednotlivé třídy, s novými hračkami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých pohybových her, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskových scének, divadel apod. 2. Oblast poznávání nových kamarádů a všech ostatních s kterými se budou děti setkávat a kteří o ně pečují, zde bude především využito seznamovacích her, námětových her, př. narozeninový kalendář. Budeme vytvářet koutky a využívat je, navštívíme kuchařky v kuchyni a podíváme se za svými dalšími kamarády 3. Oblast naše zahrada poznávání okolí MŠ, naše zahrada a blízké okolí (hřiště, les, zahrádky, louka) Naše záměry Seznámíme dětí s prostředím, do kterého přichází Naučíme děti orientovat se v těchto prostorách Naučíme děti vnímat svoji značku,vnímat své místo ve třídě Naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne Podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování Podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití Povedeme děti k vyjadřování svých pocitů Seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím Povedeme děti k vnímání přírody, života v ní V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme prohlubovat poznatkovou zkušenost, rozvíjet schopnosti a dovednosti. Kompetence k řešení problémů Povedeme děti k vnímání problému jako součást života a učení. 13

14 Kompetence komunikativní Povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace (k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů) Kompetence sociální a personální Zaměříme se na schopnost adaptovat je na prostředí a jeho běžné proměny Chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích Kompetence činnostní a občanská Povedeme děti k respektování pravidel. Vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti/chůze, běh, skoky a poskoky, lezení Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. Společné rozhovory, diskuse a skupinová konverzace Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním režimem Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost Cvičení projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání Výlety do okolí 14

15 II. Integrovaný blok Sluníčko a barevný podzim ( časový rozvrh asi 8 týdnů) Činnostní charakteristika Podzimní období přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu (opadávání listí, barvy v přírodě, tvary listů), zvířata( jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku), sklizeň ovoce a zeleniny a všeho co příroda přinesla, budeme vytvářet zvířata a postavičky z přírodnin. Budeme zpívat a rytmizovat, můžeme sušit jablíčka ze školní zahrady. Budeme sledovat změny v oblečení a obutí, vitamíny a nemoce, hry se slovy a vše další co přinesou podtémata třídních programů Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu. Naše záměry Pobytem na zahradě a přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí Zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými Podpoříme rozvoj tvořivosti a poznávání při práci s přírodninami Povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě Povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech Podpoříme rozvoj vlastních zájmů na základě jejich potřeb Postupně povedeme děti k poznání,že tak jak se rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k učení Kompetence k řešení problémů Povedeme děti přistupovat k problémům aktivně Budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení Kompetence komunikativní Povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím, k využívání komunikačních schopností k dalšímu učení 15

16 Kompetence sociální a personální Povedeme děti ke spolupodílení na činnostech a rozhodnutích Budeme děti učit adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny Kompetence činnostní a občanská Děti se naučí respektovat společně vytvořená pravidla. Budeme děti učit chránit hodnoty spojené se zdravím Budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím Okruhy nabízených činností Nelokomoční pohybové činnosti /změny pohybů a poloh těla na místě Sezónní činnosti /Drakiáda/ Zdravotně zaměřené činnosti Hudební a hudebně pohybové hry Rytmické hry, slovní hádanky Komentování zážitků a aktivit Sledování divadelních pohádek Konkrétní manipulace s materiálem/třídění, přiřazování, / Volné hry a experimenty s předměty Smyslové hry Hry a praktické úkony procvičující orientaci v rovině i prostoru Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné Estetické a tvůrčí aktivity Dramatické činnosti Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření Společná setkávání, povídání a aktivní naslouchání druhému Hry při nichž se dítě učí respektovat druhého Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty Praktické užívání hraček a dalších předmětů a pomůcek 16

17 Práce s obrazovým materiálem Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami Ekologicky motivované hrové aktivity III. Integrovaný blok Sluníčko a paní Zima ( časový rozvrh přibližně 10 týdnů) Činnostní charakteristika V tomto období se budeme seznamovat se sněhem a jeho vlastnostmi. Na školní zahradě postavíme sněhuláky, poznáváme zvířátka podle stop ve sněhu, krmíme ptáčky, zdobíme v přírodě stromek pro zvířátka, do MŠ přijde čert a Mikuláš, budeme pracovat s papírem a vytvářet dárky, péct perníčky. Čas vánoc je vhodný pro posílení mezilidských vztahů, stmelení rodiny, upevňování tradic, básně, pohyb, hudba, poslech koled zpříjemní vánoční setkání s rodiči, v novém roce navštíví předškoláci ZŠ navštívíme své kamarády a zahrajeme si Na školu, budeme se připravovat k zápisu, pak už vypukne v MŠ karnevalový rej, na který pozveme rodiče Naše záměry Pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj Budeme pozorovat změny v přírodě Podpoříme jejich fantazii a kreativitu Povedeme děti k sociální soudružnosti Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti Budeme podporovat kultivovaný projev dětí Budeme se učit chránit prostředí kolem nás Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme experimentování pro další učení Budeme hodnotit svoje pokroky Kompetence k řešení problému 17

18 Budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů Budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého Povedeme k pochopení, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Kompetence komunikativní Povedeme děti k vyjádření svých myšlenek Komunikovat bez zábran a ostychu Kompetence sociální a personální Budeme učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým Prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině Povedeme je k samostatnému rozhodování o svých činnostech,vyjádřit svůj názor Kompetence činnostní a občanské Budeme podporovat zájem dětí o to co se kolem děje, vážit si práce druhých Okruhy nabízených činností Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Přednes, recitace, dramatizace, zpěv Poslech vyprávěných pohádek a příběhů Sluchové a rytmické hry Sezónní činnosti Grafické napodobování symbolů, tvarů Prohlížení a čtení knížek Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků Soustředěně sledovat kulturní vystoupení Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii Hry zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů Cvičení organizačních dovedností Estetické a tvůrčí aktivity Cvičení v projevování citů, v sebekolntrole a v sebeovládání 18

19 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, výtvarné a hudebně pohybové Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce Sledování rozmanitostí a změn v přírodě Práce s literárními texty Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti chovatelské Ekologicky motivované hrové aktivity I. Integrovaný blok Sluníčko a vůně jara ( časový rozsah přibližně 9 týdnů) Činnostní charakteristika Především příroda přichystá sama řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Většinu činností budeme přenášet na zahradu a ven do přírody, budou nabízeny činnosti spojené s pohybem, pozorování změn v přírodě bude motivací pro různé výtvarné techniky. Příroda se probouzí mláďata, les, louka oživne, změny na zahrádkách. Barvy, tvary, třídění, orientace budou pojmy, s kterými se budou děti zabývat. To vše bude probíhat v jednotlivých třídách. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda. Poslech zvuků v přírodě, vnímání změny počasí. Budeme pracovat s knihami a encyklopediemi. Na dětském dopravním hřišti si upevníme své poznatky jak se máme správně chovat v dopravních situacích i jako chodci. Naše záměry Přiblížíme dětem tradice jarních svátků Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Budeme respektovat jeden druhého,vytvářet si další společná pravidla Osvojíme si poznatky o svém těle 19

20 Osvojíme si schopnost se dělit Budeme rozvíjet naše smysly, přechod od konkrétního k názornému Budeme se učit sebeovládání Budeme rozvíjet pozitivní city Budeme podporovat, spolupodílet se na estetičnosti prostředí ve kterém žijí Na úrovni kompetencí Kompetence k učení Povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti Podpoříme slovní aktivitu dětí,porozumění věcem,jevům,dějům,které dítě kolem sebe vidí Kompetence k řešení problému Vést děti k řešení, která jsou funkční Chápat, že vyhýbání problémů nevede k cíli Vést děti, aby se nebáli chybovat,pokud nachází pozitivní ocenění,nejen za úspěch,ale i za snahu Kompetence komunikativní Podporovat děti ve smysluplné komunikaci Budeme rozšiřovat slovní zásobu Budeme rozvíjet dovednosti, které předchází čtení a psaní Kompetence sociální a personální Budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování Kompetence činnostní a občanská Budeme děti učit rozpoznávat své silné a slabé stránky Povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, přizpůsobovat se daným okolnostem Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti Manipulační činnosti s náčiním, nástroji a materiálem Zdravotně zaměřené činnosti Konstruktivní a grafické činnosti 20

21 Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků Vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu Činnosti zaměřené k poznávání gest a zvuků Námětové hry a činnosti Výlety do okolí Činnosti zaměřené k poznání různých lidských vlastností Hry a situace, kde se děti učí chránit bezpečí své i druhých Společné hry a aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích Pěstitelské činnosti Poznávání ekosystémů /les, louka, řeka/ Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, rozmanitostí a změn v přírodě /počasí, roční období, / Ekologicky motivované hrové aktivity V. Integrovaný blok Sluníčko a letní hrátky ( časový rozvrh přibližně 7 týdnů) Činnostní charakteristika Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých výtvarných a pracovních pohybových dovedností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci, atd.), významem tolerance a spolupráce. Oslava svátku maminek přinese mnoho zážitků, budeme si povídat na téma rodina (maminka, tatínek, profese, sourozenci, prarodiče, vzájemné vztahy). Činnosti budou přenášeny ven na zahradu nebo do 21

22 přírody. Seznámíme se také, jak chránit tělo před úrazy, co nám hrozí ve vodě, zařadíme hry s dopravní tématikou na dopravním hřišti. Naše záměry Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých Budeme učit děti dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě Vnímat přírodu a život v ní Procvičíme si časové pojmy Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky Podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti Podpoříme získání relativní citové samostatnosti Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti Podpoříme zájem dítěte o učení V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme aktivitu dětí a radost co samo dokázalo Budeme děti učit ohodnotit své pokroky Kompetence k řešení problémů Budeme děti vést řešit problémy na základě svých vlastních zkušeností Povedeme děti k schopnosti rozlišení, která řešení vedou k cíli a která ne Kompetence komunikativní Povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu Budeme děti seznamovat s tím, že lidé se domlouvají i jinými jazyky Budeme učit děti domlouvat se gesty i slovy Kompetence sociální a personální Povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků prosadit, ale i podřídit se Budeme je učit uvědomění si, že za své jednání a za sebe odpovídají 22

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více