Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého tři věci: - Být bezdůvodně spokojený - Stále se něčím zabývat - Umět vymáhat všecko co si přeje 1

2 Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Strakonice Adresa školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892, Strakonice IČO: Telefon: , IZO: Webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Strakonice Ředitelka školy: Bc. Jana Lišková Platnost dokumentu: od do vydání nového ŠVP. /Na základě připomínek školní inspekce a pedagogických pracovníků byl doplněn Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od /. ŠVP je závazný pro všechny pedagogické pracovníky. Na jednotlivých třídách z něj vychází při tvorbě TVP. 2

3 1. Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena již v roce 1966, budova je dvoupodlažní, v přízemí jsou šatny pro všechny třídy a školní vývařovna. Další zázemí je i v suterénu. V prvním a druhém podlaží jsou shodně vždy dvě třídy rozdělené na části se stolečky a s kobercem. V každé třídě jsou nově zrekonstruované toalety a komora na lehátka a výtvarný materiál. Na každém patře je přípravna jídel, ta jsou do tříd převážena na pojízdných vozících. Třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem odkud si děti mohou nabízet hračky samy. Kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je 112 / dříve100/. Škola se nachází v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou, nově vybavenou zahradou, nedaleko je les a zahrádky, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, nedaleko je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všech těchto možností se snažíme bohatě využívat a vynahradit tak dětem menší prostor y ve třídách. Přestože je budova téměř padesátiletá, vnitřní prostory jsou dobře řešeny -působí útulně. O to se nemalou měrou zasloužili všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena. 3

4 2.Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie MŠ: Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy na základě jejich možností, zájmů a potřeb Záměry: Vést děti ke zdravému životnímu stylu (dodržovat pitný režim, odpočinkové odpolední aktivity přizpůsobovat věku a individuálním potřebám dětí, zajistit dostatek pohybu). Podporovat duševní pohodu dětí (tzn. respektovat potřeby a přání), zaměřit se na emocionální vývoj, vytváření bohatých sociálních vazeb. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou (prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, didakticky řízené a spontánní aktivity zařazovat vyváženě), podporovat spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání. Profesní připravenost pedagogického personálu, sounáležitost s MŠ Formy a prostředky vzdělávání: Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dětem s vadami řeči nebo s nesprávnou výslovností nabízíme pravidelnou logopedickou péči. MŠ nabízí množství nadstandardních aktivit - plavecký kurz, zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti apod. V souladu s výše uvedeným lze definovat následující formy a prostředky vzdělávání: Spontánní činnosti Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí Situační učení Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná Individuální péče (děti se specifickými potřebami, talentované děti) Jazykové chvilky Smyslové hry Logopedická péče Diagnostické hry Relaxační a odpočinková činnost 4

5 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Pomůcky-Mateřská škola má bohatou zásobu pomůcek jak z doby minulé, tak i současných, k tomu si ještě paní učitelky za dobu své působnosti nashromáždily velké množství vlastních pomůcek. Na doplňování novinkami nám, bohužel, chybí finanční prostředky. Hračky-třídy i zahrada jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček. Pro námětové hry vytváříme dětem zásobu drobných předmětů kamínků, šátků, přírodnin, víček od láhví, dřívek.se kterými si hrají velice rády/ s jejich doplňováním nám pomáhají i rodiče/. Koutky-v každé třídě mají děti koutek na výtvarné tvoření, tvořivé hry i pohybové aktivity. Pohyb-prostory nám neumožňují vybavit třídy větším množstvím tělovýchovného náčiní, proto hojně navštěvujeme školní zahradu a dopravní hřiště u nedaleké ZŠ. Pracujeme na možnosti navštěvovat pravidelně tělocvičnu této školy s nejstaršími dětmi. V suterénu školy je vyčleněna místnost k výtvarnému a pracovnímu tvoření v menších skupinkách. Zahrada-na zahradě má každá třída své pískoviště a dostatek prostoru na různých průlezkách, houpačkách ke spontánnímu pohybovému vyžití dětí. Jsou zde branky, basketbalové koše, altán. Plány-do budoucna bychom rády získaly prostředky na interaktivní tabuli, televizi nepostrádáme. Zahradu bychom rády dovybavily náčiním na sestavení překážkové dráhy, cvičení klenby, rovnováhy, lanovou průlezkou. Psychosociální podmínky: Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily dobře V každé třídě vytváříme spolu s dětmi pravidla třídy, kterými se řídí jak děti, tak pedagogové Učitelky na třídě se vzájemně domlouvají na organizaci dne ve třídě, tak, aby působení bylo jednotné Učitelky se snaží vytvářet ovzduší důvěry, nikoho neupřednostňují, respektují individuální zvláštnosti dětí, případné problémy si vzájemně sdělují a konzultují je s rodiči Vztah mezi dospělými i dětmi je tolerantní, ohleduplný, solidární, zdvořilý. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě Učitelky se cíleně věnují neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem 5

6 Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných pokynů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne stráveného dítětem v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechny pokrmy alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dítěte Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor 4.Organizace chodu: Organizace dne v MŠ /orientační/ 6,15-8,00 příchod dětí /dle potřeby později/ 6,15-8,30 spontánní hra 8,30-9,30 ranní cvičení, hygiena, svačina, řízené činnosti/společné, ve skupinách, individuálně/ 9,30-11,40 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,15 oběd 12,15-12,30 odchod domů po obědě 12,30-16,30 - odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí -spontánní hra -dle zájmu navazují děti na dopolední činnost školy - kroužky - za příznivého počasí na školní zahradě po odpočinku / cca od 14,15 / Režim dne je flexibilní, reaguje na momentální situaci ve třídě. Podrobně rozpracováno v Provozním řádu školy. 6

7 Veškeré aktivity jsou vedeny tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, organizovaných nad rámec běžného programu Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí Pedagogové se plně věnují dětem Je respektována potřeba soukromí při společných činnostech i při osobní hygieně Zájmové aktivity v MŠ: Starší děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky dle aktuální nabídky /upřesněno v ročním plánu, na internetových stránkách, nástěnkách pro rodiče/. Dbáme na to, aby tyto činnosti neprobíhaly na úkor společných činností celé třídy. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou pracovníkům jasně vymezeny v náplni práce a v prováděcím ročním plánu Zaměstnanci jsou informováni pomocí nástěnky ve sborovně, na poradách, přímým rozhovorem Rodiče jsou informováni na úvodních schůzkách rodičů, pomocí nástěnek v šatnách, informacemi na internetových stránkách školy Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné tolerance a důvěry, ponechává zaměstnancům dostatek pravomocí a respektuje jejich názor Pozitivně zaměstnance motivuje a snaží se o vzájemnou spolupráci Zaměstnanci pracují jako tým, spolupracují s rodiči Mateřská škola spolupracuje s Městským úřadem, Krajským úřadem, PPP, Dyscentrem, základními školami, Speciální mateřskou školou Evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu MŠ, probíhá podle plánu, je smysluplná Na tvorbě ŠVP se podílí všichni pedagogičtí pracovníci 6. Personální a pedagogické zajištění Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje ředitelka školy a 7 kvalifikovaných učitelek O pořádek a bezproblémový chod školy a zahrady pečují 3 provozní zaměstnanci 7

8 Stravu nám připravují: vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky Účetnictví vede kvalifikovaná účetní Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou kvalifikaci, průběžně se vzdělávají v akreditovaných programech, studiem odborné literatury Ředitelka se snaží vytvářet podmínky pro další systematické vzdělávání pedagogických pracovníků /závisí od finančních prostředků/ Pedagogové pracují profesionálním způsobem Logopedická péče je zajišťována ve spolupráci s logopedem Provozní zaměstnanci pomáhají zajišťovat bezproblémový chod školy, spolupracují aktivně s pedagogy 7. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná otevřenost a důvěra Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Téměř každý měsíc je připravována akce pro rodiče a děti zaměřená na lidové tradice nebo sezonní činnosti Rodiče nově přijatých dětí, spolu s dětmi, mají možnost před nástupem do mateřské školy navštěvovat Hravá odpoledne, která se uskutečňují 1x měsíčně od zápisu do prázdnin Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, 1x týdně mají možnost soukromého rozhovoru s učitelkami při konzultačních hodinách Ředitelka školy také poskytuje konzultace 1x za 14 dnů, po předchozí domluvě, kdykoli Před vstupem do ZŠ je nabízena rodičům depistáž zajištěná odborníky z PPP Pedagogové respektují požadavky rodičů a pokud je to možné vychází jim vstříc. Domlouvají se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí Ředitelka školy využívá nabídek peněžních sponzorských darů k vybavení tříd hračkami či pomůckami Využíváme nabídky rodičů k obohacení dětí o nové zážitky /návštěva jízdárny, včelína, tvorba vánočních a velikonočních dekorací,../ 8

9 8. Organizace vzdělávání Mateřská škola má kapacitu 112 dětí, ty jsou podle věku rozděleny do čtyř tříd. Do tříd v prvním poschodí chodí děti mladší, o patro výš jsou dvě třídy starších dětí. Třídy mají jména podle zvířátek ze známých příběhů O Krtečkovi. Jsou to: Myšky, Krtečkové, Ježečkové a Zajíčkové. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií, která byla vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem, hlavním kritériem je věk dítěte a bydliště / Strakonice a obce, které mají sepsánu dohodu se zřizovatelem/ Podání žádosti probíhá v předem určeném termínu, který je vyhlašován zřizovatelem. Rodiče jsou včas informováni pomocí plakátů a na internetových stránkách školy a zřizovatele. Rozhodnutí o přijetí je pod pořadovým číslem vyvěšováno na nástěnce v mateřské škole a na internetových stránkách školy. O nepřijetí jsou rodiče informováni písemně Rozhodnutím o nepřijetí,to si mohou rodiče vyzvednout osobně u ředitelky školy, nebo je jim doručeno poštou do vlastních rukou Průběh a ukončení předškolního vzdělávání: Děti postupně přecházejí z jedné třídy do druhé a s nimi i třídní učitelka /ona zná dobře děti a ony v ní mají oporu po celou dobu docházky/. Výchovně vzdělávací činností děti procházejí obvykle 3-4 roky a po dovršení stanoveného věku odchází do školy. Pokud se dítě jeví paní učitelkám nebo rodičům jako do školy nezralé, obracíme se, po dohodě s rodiči, na PPP, která provede odborné vyšetření a na jeho základě se rodiče rozhodnou, zda dítě do ZŠ půjde, nebo zda požádají o odklad. Na základě potvrzení od ředitele ZŠ je dítě zařazeno do nejstarší třídy a paní učitelky s ním individuálně pracují podle pokynů z PPP. 9

10 Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Cíle a záměry: 1. Rozvíjíme děti ve třech oblastech,v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností. schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 2. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu,respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu 3. Chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby společně s rodiči byla vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti Prostřednictvím dílčích cílů ve všech pěti oblastech budeme rozvíjet zdravé sebevědomí, podporovat přirozený pohyb v prostorách MŠ i v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, maximálně se zaměřit na rozvoj komunikativních dovedností, upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporovat a rozvíjet jeho samostatnost. 1. Pohybujeme se, chceme být zdraví (BIOLOGICKÁ) Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností, užívání všech smyslů, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, osvojení si poznatků o pohybových činnostech a poznatků důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých návyků 2. Řeč, slovo, jazyk, povídáme si (PSYCHOLOGICKÁ) Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, vnímání porozumění, vytváření pojmů, mluvní projev, výslovnost, komunikativní dovednosti verbální i neverbální, kultivovaný projev, vytváření prosociálních postojů k druhým, osvojení dovedností, které předchází čtení a psaní, rozvoj dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem. 10

11 3. Poznáváme, dovídáme se (INTERPERSONÁLNÍ) Dítě a ten druhý Rozvoj a kultivace smyslového vnímání přechod od konkrétního myšlení k logickému pojmovému, rozvoj tvořivého myšlení řešení problémů- sebevyjádření, posilování přirozených citů zájem, radost z objevování, vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě vlastní identita, sebevědomí, citová samostatnost, schopnost vytvářet pocity dojmu a prožitku, kultivace mravního a estetického vnímání, získávání schopností řídit své chování vůlí. 4. Dítě a společnost (SOCIÁLNĚ KULTURNÍ) Rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností, vytváření povědomí o mezilidských hodnotách, rozvoj schopnosti přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se, rozvoj kulturně-estetických dovedností: slovesných, výtvarných, dramatických, hudebních. 5. Dítě a svět (ENVIRONMENTÁLNÍ) Vyjádření vztahu k místu ve kterém žiji, osvojení jednotlivých poznatků o přírodním, kulturním a technickém prostředí, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, sounáležitost se živou i neživou přírodou, lidmi a planetou Zemí. ŠVP je zaměřen na vytváření základů těchto KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 11

12 Časově tématický plán Obsah vzdělávání je rozvržen do integrovaných bloků inspirací je příroda, jednotlivá roční období, lidové tradice. Sluníčko a vůně jara (9 týdnů) Sluníčko a paní Zima ( 10 týdnů) Putování se sluníčkem od podzimu do léta Sluníčko a letní hrátky ( 7 týdnů) Sluníčko a barevný podzim (8 týdnů) Moje školka ( 4 týdny) 12

13 I. Integrovaný blok Moje školka ( časový rozvrh asi 4 týdny) Činnostní charakteristika 1. Oblast seznámení s prostředím,které dítě obklopuje jedná se o vše co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového pro ně neznámého prostředí, děti se setkávají s barvami v různých podobách, které rozlišují jednotlivé třídy, s novými hračkami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých pohybových her, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskových scének, divadel apod. 2. Oblast poznávání nových kamarádů a všech ostatních s kterými se budou děti setkávat a kteří o ně pečují, zde bude především využito seznamovacích her, námětových her, př. narozeninový kalendář. Budeme vytvářet koutky a využívat je, navštívíme kuchařky v kuchyni a podíváme se za svými dalšími kamarády 3. Oblast naše zahrada poznávání okolí MŠ, naše zahrada a blízké okolí (hřiště, les, zahrádky, louka) Naše záměry Seznámíme dětí s prostředím, do kterého přichází Naučíme děti orientovat se v těchto prostorách Naučíme děti vnímat svoji značku,vnímat své místo ve třídě Naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne Podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování Podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití Povedeme děti k vyjadřování svých pocitů Seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím Povedeme děti k vnímání přírody, života v ní V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme prohlubovat poznatkovou zkušenost, rozvíjet schopnosti a dovednosti. Kompetence k řešení problémů Povedeme děti k vnímání problému jako součást života a učení. 13

14 Kompetence komunikativní Povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace (k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů) Kompetence sociální a personální Zaměříme se na schopnost adaptovat je na prostředí a jeho běžné proměny Chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích Kompetence činnostní a občanská Povedeme děti k respektování pravidel. Vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti/chůze, běh, skoky a poskoky, lezení Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. Společné rozhovory, diskuse a skupinová konverzace Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním režimem Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost Cvičení projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání Výlety do okolí 14

15 II. Integrovaný blok Sluníčko a barevný podzim ( časový rozvrh asi 8 týdnů) Činnostní charakteristika Podzimní období přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu (opadávání listí, barvy v přírodě, tvary listů), zvířata( jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku), sklizeň ovoce a zeleniny a všeho co příroda přinesla, budeme vytvářet zvířata a postavičky z přírodnin. Budeme zpívat a rytmizovat, můžeme sušit jablíčka ze školní zahrady. Budeme sledovat změny v oblečení a obutí, vitamíny a nemoce, hry se slovy a vše další co přinesou podtémata třídních programů Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu. Naše záměry Pobytem na zahradě a přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí Zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými Podpoříme rozvoj tvořivosti a poznávání při práci s přírodninami Povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě Povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech Podpoříme rozvoj vlastních zájmů na základě jejich potřeb Postupně povedeme děti k poznání,že tak jak se rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k učení Kompetence k řešení problémů Povedeme děti přistupovat k problémům aktivně Budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení Kompetence komunikativní Povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím, k využívání komunikačních schopností k dalšímu učení 15

16 Kompetence sociální a personální Povedeme děti ke spolupodílení na činnostech a rozhodnutích Budeme děti učit adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny Kompetence činnostní a občanská Děti se naučí respektovat společně vytvořená pravidla. Budeme děti učit chránit hodnoty spojené se zdravím Budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím Okruhy nabízených činností Nelokomoční pohybové činnosti /změny pohybů a poloh těla na místě Sezónní činnosti /Drakiáda/ Zdravotně zaměřené činnosti Hudební a hudebně pohybové hry Rytmické hry, slovní hádanky Komentování zážitků a aktivit Sledování divadelních pohádek Konkrétní manipulace s materiálem/třídění, přiřazování, / Volné hry a experimenty s předměty Smyslové hry Hry a praktické úkony procvičující orientaci v rovině i prostoru Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné Estetické a tvůrčí aktivity Dramatické činnosti Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření Společná setkávání, povídání a aktivní naslouchání druhému Hry při nichž se dítě učí respektovat druhého Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty Praktické užívání hraček a dalších předmětů a pomůcek 16

17 Práce s obrazovým materiálem Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami Ekologicky motivované hrové aktivity III. Integrovaný blok Sluníčko a paní Zima ( časový rozvrh přibližně 10 týdnů) Činnostní charakteristika V tomto období se budeme seznamovat se sněhem a jeho vlastnostmi. Na školní zahradě postavíme sněhuláky, poznáváme zvířátka podle stop ve sněhu, krmíme ptáčky, zdobíme v přírodě stromek pro zvířátka, do MŠ přijde čert a Mikuláš, budeme pracovat s papírem a vytvářet dárky, péct perníčky. Čas vánoc je vhodný pro posílení mezilidských vztahů, stmelení rodiny, upevňování tradic, básně, pohyb, hudba, poslech koled zpříjemní vánoční setkání s rodiči, v novém roce navštíví předškoláci ZŠ navštívíme své kamarády a zahrajeme si Na školu, budeme se připravovat k zápisu, pak už vypukne v MŠ karnevalový rej, na který pozveme rodiče Naše záměry Pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj Budeme pozorovat změny v přírodě Podpoříme jejich fantazii a kreativitu Povedeme děti k sociální soudružnosti Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti Budeme podporovat kultivovaný projev dětí Budeme se učit chránit prostředí kolem nás Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme experimentování pro další učení Budeme hodnotit svoje pokroky Kompetence k řešení problému 17

18 Budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů Budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého Povedeme k pochopení, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Kompetence komunikativní Povedeme děti k vyjádření svých myšlenek Komunikovat bez zábran a ostychu Kompetence sociální a personální Budeme učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým Prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině Povedeme je k samostatnému rozhodování o svých činnostech,vyjádřit svůj názor Kompetence činnostní a občanské Budeme podporovat zájem dětí o to co se kolem děje, vážit si práce druhých Okruhy nabízených činností Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Přednes, recitace, dramatizace, zpěv Poslech vyprávěných pohádek a příběhů Sluchové a rytmické hry Sezónní činnosti Grafické napodobování symbolů, tvarů Prohlížení a čtení knížek Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků Soustředěně sledovat kulturní vystoupení Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii Hry zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů Cvičení organizačních dovedností Estetické a tvůrčí aktivity Cvičení v projevování citů, v sebekolntrole a v sebeovládání 18

19 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, výtvarné a hudebně pohybové Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce Sledování rozmanitostí a změn v přírodě Práce s literárními texty Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti chovatelské Ekologicky motivované hrové aktivity I. Integrovaný blok Sluníčko a vůně jara ( časový rozsah přibližně 9 týdnů) Činnostní charakteristika Především příroda přichystá sama řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Většinu činností budeme přenášet na zahradu a ven do přírody, budou nabízeny činnosti spojené s pohybem, pozorování změn v přírodě bude motivací pro různé výtvarné techniky. Příroda se probouzí mláďata, les, louka oživne, změny na zahrádkách. Barvy, tvary, třídění, orientace budou pojmy, s kterými se budou děti zabývat. To vše bude probíhat v jednotlivých třídách. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda. Poslech zvuků v přírodě, vnímání změny počasí. Budeme pracovat s knihami a encyklopediemi. Na dětském dopravním hřišti si upevníme své poznatky jak se máme správně chovat v dopravních situacích i jako chodci. Naše záměry Přiblížíme dětem tradice jarních svátků Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Budeme respektovat jeden druhého,vytvářet si další společná pravidla Osvojíme si poznatky o svém těle 19

20 Osvojíme si schopnost se dělit Budeme rozvíjet naše smysly, přechod od konkrétního k názornému Budeme se učit sebeovládání Budeme rozvíjet pozitivní city Budeme podporovat, spolupodílet se na estetičnosti prostředí ve kterém žijí Na úrovni kompetencí Kompetence k učení Povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti Podpoříme slovní aktivitu dětí,porozumění věcem,jevům,dějům,které dítě kolem sebe vidí Kompetence k řešení problému Vést děti k řešení, která jsou funkční Chápat, že vyhýbání problémů nevede k cíli Vést děti, aby se nebáli chybovat,pokud nachází pozitivní ocenění,nejen za úspěch,ale i za snahu Kompetence komunikativní Podporovat děti ve smysluplné komunikaci Budeme rozšiřovat slovní zásobu Budeme rozvíjet dovednosti, které předchází čtení a psaní Kompetence sociální a personální Budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování Kompetence činnostní a občanská Budeme děti učit rozpoznávat své silné a slabé stránky Povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, přizpůsobovat se daným okolnostem Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti Manipulační činnosti s náčiním, nástroji a materiálem Zdravotně zaměřené činnosti Konstruktivní a grafické činnosti 20

21 Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků Vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu Činnosti zaměřené k poznávání gest a zvuků Námětové hry a činnosti Výlety do okolí Činnosti zaměřené k poznání různých lidských vlastností Hry a situace, kde se děti učí chránit bezpečí své i druhých Společné hry a aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích Pěstitelské činnosti Poznávání ekosystémů /les, louka, řeka/ Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, rozmanitostí a změn v přírodě /počasí, roční období, / Ekologicky motivované hrové aktivity V. Integrovaný blok Sluníčko a letní hrátky ( časový rozvrh přibližně 7 týdnů) Činnostní charakteristika Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých výtvarných a pracovních pohybových dovedností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci, atd.), významem tolerance a spolupráce. Oslava svátku maminek přinese mnoho zážitků, budeme si povídat na téma rodina (maminka, tatínek, profese, sourozenci, prarodiče, vzájemné vztahy). Činnosti budou přenášeny ven na zahradu nebo do 21

22 přírody. Seznámíme se také, jak chránit tělo před úrazy, co nám hrozí ve vodě, zařadíme hry s dopravní tématikou na dopravním hřišti. Naše záměry Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých Budeme učit děti dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě Vnímat přírodu a život v ní Procvičíme si časové pojmy Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky Podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti Podpoříme získání relativní citové samostatnosti Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti Podpoříme zájem dítěte o učení V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme aktivitu dětí a radost co samo dokázalo Budeme děti učit ohodnotit své pokroky Kompetence k řešení problémů Budeme děti vést řešit problémy na základě svých vlastních zkušeností Povedeme děti k schopnosti rozlišení, která řešení vedou k cíli a která ne Kompetence komunikativní Povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu Budeme děti seznamovat s tím, že lidé se domlouvají i jinými jazyky Budeme učit děti domlouvat se gesty i slovy Kompetence sociální a personální Povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků prosadit, ale i podřídit se Budeme je učit uvědomění si, že za své jednání a za sebe odpovídají 22

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více