Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého tři věci: - Být bezdůvodně spokojený - Stále se něčím zabývat - Umět vymáhat všecko co si přeje 1

2 Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Strakonice Adresa školy: Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892, Strakonice IČO: Telefon: , IZO: Webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Strakonice Ředitelka školy: Bc. Jana Lišková Platnost dokumentu: od do vydání nového ŠVP. /Na základě připomínek školní inspekce a pedagogických pracovníků byl doplněn Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od /. ŠVP je závazný pro všechny pedagogické pracovníky. Na jednotlivých třídách z něj vychází při tvorbě TVP. 2

3 1. Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla otevřena již v roce 1966, budova je dvoupodlažní, v přízemí jsou šatny pro všechny třídy a školní vývařovna. Další zázemí je i v suterénu. V prvním a druhém podlaží jsou shodně vždy dvě třídy rozdělené na části se stolečky a s kobercem. V každé třídě jsou nově zrekonstruované toalety a komora na lehátka a výtvarný materiál. Na každém patře je přípravna jídel, ta jsou do tříd převážena na pojízdných vozících. Třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem odkud si děti mohou nabízet hračky samy. Kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je 112 / dříve100/. Škola se nachází v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou, nově vybavenou zahradou, nedaleko je les a zahrádky, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, nedaleko je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všech těchto možností se snažíme bohatě využívat a vynahradit tak dětem menší prostor y ve třídách. Přestože je budova téměř padesátiletá, vnitřní prostory jsou dobře řešeny -působí útulně. O to se nemalou měrou zasloužili všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena. 3

4 2.Charakteristika vzdělávacího programu Filosofie MŠ: Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy na základě jejich možností, zájmů a potřeb Záměry: Vést děti ke zdravému životnímu stylu (dodržovat pitný režim, odpočinkové odpolední aktivity přizpůsobovat věku a individuálním potřebám dětí, zajistit dostatek pohybu). Podporovat duševní pohodu dětí (tzn. respektovat potřeby a přání), zaměřit se na emocionální vývoj, vytváření bohatých sociálních vazeb. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou (prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, didakticky řízené a spontánní aktivity zařazovat vyváženě), podporovat spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání. Profesní připravenost pedagogického personálu, sounáležitost s MŠ Formy a prostředky vzdělávání: Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dětem s vadami řeči nebo s nesprávnou výslovností nabízíme pravidelnou logopedickou péči. MŠ nabízí množství nadstandardních aktivit - plavecký kurz, zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti apod. V souladu s výše uvedeným lze definovat následující formy a prostředky vzdělávání: Spontánní činnosti Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí Situační učení Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná Individuální péče (děti se specifickými potřebami, talentované děti) Jazykové chvilky Smyslové hry Logopedická péče Diagnostické hry Relaxační a odpočinková činnost 4

5 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Pomůcky-Mateřská škola má bohatou zásobu pomůcek jak z doby minulé, tak i současných, k tomu si ještě paní učitelky za dobu své působnosti nashromáždily velké množství vlastních pomůcek. Na doplňování novinkami nám, bohužel, chybí finanční prostředky. Hračky-třídy i zahrada jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček. Pro námětové hry vytváříme dětem zásobu drobných předmětů kamínků, šátků, přírodnin, víček od láhví, dřívek.se kterými si hrají velice rády/ s jejich doplňováním nám pomáhají i rodiče/. Koutky-v každé třídě mají děti koutek na výtvarné tvoření, tvořivé hry i pohybové aktivity. Pohyb-prostory nám neumožňují vybavit třídy větším množstvím tělovýchovného náčiní, proto hojně navštěvujeme školní zahradu a dopravní hřiště u nedaleké ZŠ. Pracujeme na možnosti navštěvovat pravidelně tělocvičnu této školy s nejstaršími dětmi. V suterénu školy je vyčleněna místnost k výtvarnému a pracovnímu tvoření v menších skupinkách. Zahrada-na zahradě má každá třída své pískoviště a dostatek prostoru na různých průlezkách, houpačkách ke spontánnímu pohybovému vyžití dětí. Jsou zde branky, basketbalové koše, altán. Plány-do budoucna bychom rády získaly prostředky na interaktivní tabuli, televizi nepostrádáme. Zahradu bychom rády dovybavily náčiním na sestavení překážkové dráhy, cvičení klenby, rovnováhy, lanovou průlezkou. Psychosociální podmínky: Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily dobře V každé třídě vytváříme spolu s dětmi pravidla třídy, kterými se řídí jak děti, tak pedagogové Učitelky na třídě se vzájemně domlouvají na organizaci dne ve třídě, tak, aby působení bylo jednotné Učitelky se snaží vytvářet ovzduší důvěry, nikoho neupřednostňují, respektují individuální zvláštnosti dětí, případné problémy si vzájemně sdělují a konzultují je s rodiči Vztah mezi dospělými i dětmi je tolerantní, ohleduplný, solidární, zdvořilý. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě Učitelky se cíleně věnují neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem 5

6 Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných pokynů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne stráveného dítětem v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechny pokrmy alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dítěte Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor 4.Organizace chodu: Organizace dne v MŠ /orientační/ 6,15-8,00 příchod dětí /dle potřeby později/ 6,15-8,30 spontánní hra 8,30-9,30 ranní cvičení, hygiena, svačina, řízené činnosti/společné, ve skupinách, individuálně/ 9,30-11,40 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,15 oběd 12,15-12,30 odchod domů po obědě 12,30-16,30 - odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí -spontánní hra -dle zájmu navazují děti na dopolední činnost školy - kroužky - za příznivého počasí na školní zahradě po odpočinku / cca od 14,15 / Režim dne je flexibilní, reaguje na momentální situaci ve třídě. Podrobně rozpracováno v Provozním řádu školy. 6

7 Veškeré aktivity jsou vedeny tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, organizovaných nad rámec běžného programu Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí Pedagogové se plně věnují dětem Je respektována potřeba soukromí při společných činnostech i při osobní hygieně Zájmové aktivity v MŠ: Starší děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky dle aktuální nabídky /upřesněno v ročním plánu, na internetových stránkách, nástěnkách pro rodiče/. Dbáme na to, aby tyto činnosti neprobíhaly na úkor společných činností celé třídy. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou pracovníkům jasně vymezeny v náplni práce a v prováděcím ročním plánu Zaměstnanci jsou informováni pomocí nástěnky ve sborovně, na poradách, přímým rozhovorem Rodiče jsou informováni na úvodních schůzkách rodičů, pomocí nástěnek v šatnách, informacemi na internetových stránkách školy Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné tolerance a důvěry, ponechává zaměstnancům dostatek pravomocí a respektuje jejich názor Pozitivně zaměstnance motivuje a snaží se o vzájemnou spolupráci Zaměstnanci pracují jako tým, spolupracují s rodiči Mateřská škola spolupracuje s Městským úřadem, Krajským úřadem, PPP, Dyscentrem, základními školami, Speciální mateřskou školou Evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu MŠ, probíhá podle plánu, je smysluplná Na tvorbě ŠVP se podílí všichni pedagogičtí pracovníci 6. Personální a pedagogické zajištění Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje ředitelka školy a 7 kvalifikovaných učitelek O pořádek a bezproblémový chod školy a zahrady pečují 3 provozní zaměstnanci 7

8 Stravu nám připravují: vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky Účetnictví vede kvalifikovaná účetní Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou kvalifikaci, průběžně se vzdělávají v akreditovaných programech, studiem odborné literatury Ředitelka se snaží vytvářet podmínky pro další systematické vzdělávání pedagogických pracovníků /závisí od finančních prostředků/ Pedagogové pracují profesionálním způsobem Logopedická péče je zajišťována ve spolupráci s logopedem Provozní zaměstnanci pomáhají zajišťovat bezproblémový chod školy, spolupracují aktivně s pedagogy 7. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná otevřenost a důvěra Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Téměř každý měsíc je připravována akce pro rodiče a děti zaměřená na lidové tradice nebo sezonní činnosti Rodiče nově přijatých dětí, spolu s dětmi, mají možnost před nástupem do mateřské školy navštěvovat Hravá odpoledne, která se uskutečňují 1x měsíčně od zápisu do prázdnin Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, 1x týdně mají možnost soukromého rozhovoru s učitelkami při konzultačních hodinách Ředitelka školy také poskytuje konzultace 1x za 14 dnů, po předchozí domluvě, kdykoli Před vstupem do ZŠ je nabízena rodičům depistáž zajištěná odborníky z PPP Pedagogové respektují požadavky rodičů a pokud je to možné vychází jim vstříc. Domlouvají se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí Ředitelka školy využívá nabídek peněžních sponzorských darů k vybavení tříd hračkami či pomůckami Využíváme nabídky rodičů k obohacení dětí o nové zážitky /návštěva jízdárny, včelína, tvorba vánočních a velikonočních dekorací,../ 8

9 8. Organizace vzdělávání Mateřská škola má kapacitu 112 dětí, ty jsou podle věku rozděleny do čtyř tříd. Do tříd v prvním poschodí chodí děti mladší, o patro výš jsou dvě třídy starších dětí. Třídy mají jména podle zvířátek ze známých příběhů O Krtečkovi. Jsou to: Myšky, Krtečkové, Ježečkové a Zajíčkové. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií, která byla vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem, hlavním kritériem je věk dítěte a bydliště / Strakonice a obce, které mají sepsánu dohodu se zřizovatelem/ Podání žádosti probíhá v předem určeném termínu, který je vyhlašován zřizovatelem. Rodiče jsou včas informováni pomocí plakátů a na internetových stránkách školy a zřizovatele. Rozhodnutí o přijetí je pod pořadovým číslem vyvěšováno na nástěnce v mateřské škole a na internetových stránkách školy. O nepřijetí jsou rodiče informováni písemně Rozhodnutím o nepřijetí,to si mohou rodiče vyzvednout osobně u ředitelky školy, nebo je jim doručeno poštou do vlastních rukou Průběh a ukončení předškolního vzdělávání: Děti postupně přecházejí z jedné třídy do druhé a s nimi i třídní učitelka /ona zná dobře děti a ony v ní mají oporu po celou dobu docházky/. Výchovně vzdělávací činností děti procházejí obvykle 3-4 roky a po dovršení stanoveného věku odchází do školy. Pokud se dítě jeví paní učitelkám nebo rodičům jako do školy nezralé, obracíme se, po dohodě s rodiči, na PPP, která provede odborné vyšetření a na jeho základě se rodiče rozhodnou, zda dítě do ZŠ půjde, nebo zda požádají o odklad. Na základě potvrzení od ředitele ZŠ je dítě zařazeno do nejstarší třídy a paní učitelky s ním individuálně pracují podle pokynů z PPP. 9

10 Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Cíle a záměry: 1. Rozvíjíme děti ve třech oblastech,v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností. schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 2. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu,respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu 3. Chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby společně s rodiči byla vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti Prostřednictvím dílčích cílů ve všech pěti oblastech budeme rozvíjet zdravé sebevědomí, podporovat přirozený pohyb v prostorách MŠ i v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, maximálně se zaměřit na rozvoj komunikativních dovedností, upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporovat a rozvíjet jeho samostatnost. 1. Pohybujeme se, chceme být zdraví (BIOLOGICKÁ) Dítě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností, užívání všech smyslů, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, osvojení si poznatků o pohybových činnostech a poznatků důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých návyků 2. Řeč, slovo, jazyk, povídáme si (PSYCHOLOGICKÁ) Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, vnímání porozumění, vytváření pojmů, mluvní projev, výslovnost, komunikativní dovednosti verbální i neverbální, kultivovaný projev, vytváření prosociálních postojů k druhým, osvojení dovedností, které předchází čtení a psaní, rozvoj dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem. 10

11 3. Poznáváme, dovídáme se (INTERPERSONÁLNÍ) Dítě a ten druhý Rozvoj a kultivace smyslového vnímání přechod od konkrétního myšlení k logickému pojmovému, rozvoj tvořivého myšlení řešení problémů- sebevyjádření, posilování přirozených citů zájem, radost z objevování, vytváření pozitivního vztahu k učení, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě vlastní identita, sebevědomí, citová samostatnost, schopnost vytvářet pocity dojmu a prožitku, kultivace mravního a estetického vnímání, získávání schopností řídit své chování vůlí. 4. Dítě a společnost (SOCIÁLNĚ KULTURNÍ) Rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností, vytváření povědomí o mezilidských hodnotách, rozvoj schopnosti přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se, rozvoj kulturně-estetických dovedností: slovesných, výtvarných, dramatických, hudebních. 5. Dítě a svět (ENVIRONMENTÁLNÍ) Vyjádření vztahu k místu ve kterém žiji, osvojení jednotlivých poznatků o přírodním, kulturním a technickém prostředí, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, sounáležitost se živou i neživou přírodou, lidmi a planetou Zemí. ŠVP je zaměřen na vytváření základů těchto KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 11

12 Časově tématický plán Obsah vzdělávání je rozvržen do integrovaných bloků inspirací je příroda, jednotlivá roční období, lidové tradice. Sluníčko a vůně jara (9 týdnů) Sluníčko a paní Zima ( 10 týdnů) Putování se sluníčkem od podzimu do léta Sluníčko a letní hrátky ( 7 týdnů) Sluníčko a barevný podzim (8 týdnů) Moje školka ( 4 týdny) 12

13 I. Integrovaný blok Moje školka ( časový rozvrh asi 4 týdny) Činnostní charakteristika 1. Oblast seznámení s prostředím,které dítě obklopuje jedná se o vše co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového pro ně neznámého prostředí, děti se setkávají s barvami v různých podobách, které rozlišují jednotlivé třídy, s novými hračkami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých pohybových her, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskových scének, divadel apod. 2. Oblast poznávání nových kamarádů a všech ostatních s kterými se budou děti setkávat a kteří o ně pečují, zde bude především využito seznamovacích her, námětových her, př. narozeninový kalendář. Budeme vytvářet koutky a využívat je, navštívíme kuchařky v kuchyni a podíváme se za svými dalšími kamarády 3. Oblast naše zahrada poznávání okolí MŠ, naše zahrada a blízké okolí (hřiště, les, zahrádky, louka) Naše záměry Seznámíme dětí s prostředím, do kterého přichází Naučíme děti orientovat se v těchto prostorách Naučíme děti vnímat svoji značku,vnímat své místo ve třídě Naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne Podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování Podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití Povedeme děti k vyjadřování svých pocitů Seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím Povedeme děti k vnímání přírody, života v ní V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme prohlubovat poznatkovou zkušenost, rozvíjet schopnosti a dovednosti. Kompetence k řešení problémů Povedeme děti k vnímání problému jako součást života a učení. 13

14 Kompetence komunikativní Povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace (k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů) Kompetence sociální a personální Zaměříme se na schopnost adaptovat je na prostředí a jeho běžné proměny Chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích Kompetence činnostní a občanská Povedeme děti k respektování pravidel. Vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti/chůze, běh, skoky a poskoky, lezení Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. Společné rozhovory, diskuse a skupinová konverzace Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním režimem Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost Cvičení projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání Výlety do okolí 14

15 II. Integrovaný blok Sluníčko a barevný podzim ( časový rozvrh asi 8 týdnů) Činnostní charakteristika Podzimní období přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu (opadávání listí, barvy v přírodě, tvary listů), zvířata( jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku), sklizeň ovoce a zeleniny a všeho co příroda přinesla, budeme vytvářet zvířata a postavičky z přírodnin. Budeme zpívat a rytmizovat, můžeme sušit jablíčka ze školní zahrady. Budeme sledovat změny v oblečení a obutí, vitamíny a nemoce, hry se slovy a vše další co přinesou podtémata třídních programů Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu. Naše záměry Pobytem na zahradě a přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí Zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými Podpoříme rozvoj tvořivosti a poznávání při práci s přírodninami Povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě Povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech Podpoříme rozvoj vlastních zájmů na základě jejich potřeb Postupně povedeme děti k poznání,že tak jak se rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost V úrovni kompetencí Kompetence k učení Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k učení Kompetence k řešení problémů Povedeme děti přistupovat k problémům aktivně Budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení Kompetence komunikativní Povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím, k využívání komunikačních schopností k dalšímu učení 15

16 Kompetence sociální a personální Povedeme děti ke spolupodílení na činnostech a rozhodnutích Budeme děti učit adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny Kompetence činnostní a občanská Děti se naučí respektovat společně vytvořená pravidla. Budeme děti učit chránit hodnoty spojené se zdravím Budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím Okruhy nabízených činností Nelokomoční pohybové činnosti /změny pohybů a poloh těla na místě Sezónní činnosti /Drakiáda/ Zdravotně zaměřené činnosti Hudební a hudebně pohybové hry Rytmické hry, slovní hádanky Komentování zážitků a aktivit Sledování divadelních pohádek Konkrétní manipulace s materiálem/třídění, přiřazování, / Volné hry a experimenty s předměty Smyslové hry Hry a praktické úkony procvičující orientaci v rovině i prostoru Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné Estetické a tvůrčí aktivity Dramatické činnosti Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření Společná setkávání, povídání a aktivní naslouchání druhému Hry při nichž se dítě učí respektovat druhého Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty Praktické užívání hraček a dalších předmětů a pomůcek 16

17 Práce s obrazovým materiálem Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami Ekologicky motivované hrové aktivity III. Integrovaný blok Sluníčko a paní Zima ( časový rozvrh přibližně 10 týdnů) Činnostní charakteristika V tomto období se budeme seznamovat se sněhem a jeho vlastnostmi. Na školní zahradě postavíme sněhuláky, poznáváme zvířátka podle stop ve sněhu, krmíme ptáčky, zdobíme v přírodě stromek pro zvířátka, do MŠ přijde čert a Mikuláš, budeme pracovat s papírem a vytvářet dárky, péct perníčky. Čas vánoc je vhodný pro posílení mezilidských vztahů, stmelení rodiny, upevňování tradic, básně, pohyb, hudba, poslech koled zpříjemní vánoční setkání s rodiči, v novém roce navštíví předškoláci ZŠ navštívíme své kamarády a zahrajeme si Na školu, budeme se připravovat k zápisu, pak už vypukne v MŠ karnevalový rej, na který pozveme rodiče Naše záměry Pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj Budeme pozorovat změny v přírodě Podpoříme jejich fantazii a kreativitu Povedeme děti k sociální soudružnosti Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti Budeme podporovat kultivovaný projev dětí Budeme se učit chránit prostředí kolem nás Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme experimentování pro další učení Budeme hodnotit svoje pokroky Kompetence k řešení problému 17

18 Budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů Budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého Povedeme k pochopení, že vyhýbání se problémům nevede k cíli Kompetence komunikativní Povedeme děti k vyjádření svých myšlenek Komunikovat bez zábran a ostychu Kompetence sociální a personální Budeme učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým Prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině Povedeme je k samostatnému rozhodování o svých činnostech,vyjádřit svůj názor Kompetence činnostní a občanské Budeme podporovat zájem dětí o to co se kolem děje, vážit si práce druhých Okruhy nabízených činností Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Přednes, recitace, dramatizace, zpěv Poslech vyprávěných pohádek a příběhů Sluchové a rytmické hry Sezónní činnosti Grafické napodobování symbolů, tvarů Prohlížení a čtení knížek Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků Soustředěně sledovat kulturní vystoupení Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii Hry zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů Cvičení organizačních dovedností Estetické a tvůrčí aktivity Cvičení v projevování citů, v sebekolntrole a v sebeovládání 18

19 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, výtvarné a hudebně pohybové Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce Sledování rozmanitostí a změn v přírodě Práce s literárními texty Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti chovatelské Ekologicky motivované hrové aktivity I. Integrovaný blok Sluníčko a vůně jara ( časový rozsah přibližně 9 týdnů) Činnostní charakteristika Především příroda přichystá sama řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Většinu činností budeme přenášet na zahradu a ven do přírody, budou nabízeny činnosti spojené s pohybem, pozorování změn v přírodě bude motivací pro různé výtvarné techniky. Příroda se probouzí mláďata, les, louka oživne, změny na zahrádkách. Barvy, tvary, třídění, orientace budou pojmy, s kterými se budou děti zabývat. To vše bude probíhat v jednotlivých třídách. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda. Poslech zvuků v přírodě, vnímání změny počasí. Budeme pracovat s knihami a encyklopediemi. Na dětském dopravním hřišti si upevníme své poznatky jak se máme správně chovat v dopravních situacích i jako chodci. Naše záměry Přiblížíme dětem tradice jarních svátků Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Budeme respektovat jeden druhého,vytvářet si další společná pravidla Osvojíme si poznatky o svém těle 19

20 Osvojíme si schopnost se dělit Budeme rozvíjet naše smysly, přechod od konkrétního k názornému Budeme se učit sebeovládání Budeme rozvíjet pozitivní city Budeme podporovat, spolupodílet se na estetičnosti prostředí ve kterém žijí Na úrovni kompetencí Kompetence k učení Povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti Podpoříme slovní aktivitu dětí,porozumění věcem,jevům,dějům,které dítě kolem sebe vidí Kompetence k řešení problému Vést děti k řešení, která jsou funkční Chápat, že vyhýbání problémů nevede k cíli Vést děti, aby se nebáli chybovat,pokud nachází pozitivní ocenění,nejen za úspěch,ale i za snahu Kompetence komunikativní Podporovat děti ve smysluplné komunikaci Budeme rozšiřovat slovní zásobu Budeme rozvíjet dovednosti, které předchází čtení a psaní Kompetence sociální a personální Budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování Kompetence činnostní a občanská Budeme děti učit rozpoznávat své silné a slabé stránky Povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, přizpůsobovat se daným okolnostem Okruhy nabízených činností Lokomoční pohybové činnosti Manipulační činnosti s náčiním, nástroji a materiálem Zdravotně zaměřené činnosti Konstruktivní a grafické činnosti 20

21 Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a jejich symbolikou Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků Vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu Činnosti zaměřené k poznávání gest a zvuků Námětové hry a činnosti Výlety do okolí Činnosti zaměřené k poznání různých lidských vlastností Hry a situace, kde se děti učí chránit bezpečí své i druhých Společné hry a aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích Pěstitelské činnosti Poznávání ekosystémů /les, louka, řeka/ Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě Přípravy a realizace společných zábav a slavností / slavnosti v rámci zvyků a tradic/ Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, rozmanitostí a změn v přírodě /počasí, roční období, / Ekologicky motivované hrové aktivity V. Integrovaný blok Sluníčko a letní hrátky ( časový rozvrh přibližně 7 týdnů) Činnostní charakteristika Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých výtvarných a pracovních pohybových dovedností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci, atd.), významem tolerance a spolupráce. Oslava svátku maminek přinese mnoho zážitků, budeme si povídat na téma rodina (maminka, tatínek, profese, sourozenci, prarodiče, vzájemné vztahy). Činnosti budou přenášeny ven na zahradu nebo do 21

22 přírody. Seznámíme se také, jak chránit tělo před úrazy, co nám hrozí ve vodě, zařadíme hry s dopravní tématikou na dopravním hřišti. Naše záměry Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých Budeme učit děti dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě Vnímat přírodu a život v ní Procvičíme si časové pojmy Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky Podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti Podpoříme získání relativní citové samostatnosti Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti Podpoříme zájem dítěte o učení V úrovni kompetencí Kompetence k učení Podpoříme aktivitu dětí a radost co samo dokázalo Budeme děti učit ohodnotit své pokroky Kompetence k řešení problémů Budeme děti vést řešit problémy na základě svých vlastních zkušeností Povedeme děti k schopnosti rozlišení, která řešení vedou k cíli a která ne Kompetence komunikativní Povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu Budeme děti seznamovat s tím, že lidé se domlouvají i jinými jazyky Budeme učit děti domlouvat se gesty i slovy Kompetence sociální a personální Povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků prosadit, ale i podřídit se Budeme je učit uvědomění si, že za své jednání a za sebe odpovídají 22

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více