Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7."

Transkript

1 Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří spisovné tvary slov a vědomě se je snaží používat správně skloňuje tvary podstatných jmen označujících párové orgány lidského těla seznámí se se vztažným zájmenem jenž a zkouší jej užívat vyčasuje slovesa v přítomném čase, tvoří správné tvary rozkazovacího způsobu, tvary množného čísla a tvary příčestí minulého rozlišuje rod činný a trpný, chápe jeho podstatu převádí slovesa z rodu trpného do rodu činného a naopak rozlišuje jednotlivé druhy příslovcí a určí je stupňuje příslovce vnímá, s kterými pády se pojí konkrétní předložky rozlišuje spojky souřadicí a podřadicí Tvarosloví slovní druhy mluvnické významy a tvary slov OSV cvičení dovednosti zapamatování sociální rozvoj (skupinová práce) V průběhu školního roku žáci napíší šest kontrolních diktátů. procvičí si a upevní pravopis i/í a y/ý ovládá psaní velkých písmen ve jménech vlastních, pravopis dokáže odůvodnit Pravopis pravopis i/í a y/ý psaní velkých písmen

2 je si vědom, že slova mají význam věcný i mluvnický rozumí pojmům metafora a metonymie, synonyma homonyma a antonyma, ilustruje na konkrétních příkladech vyjmenuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby, doloží je na příkladech v textu chápe principy tvoření slov Slovní zásoba a tvoření slov význam slov slovní zásoba a způsoby jejího obohacování rozlišuje druhy vět podle funkce (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací) rozpozná větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent v textu vyhledá a přesně určí přísudek a podmět v textu vyhledá a určí jednotlivé rozvíjející větné členy uvede, na čem jsou konkrétní rozvíjející větné členy závislé, kterými slovními druhy jsou vyjádřeny, dokáže se na ně správně zeptat rozlišuje jednotlivé druhy příslovečného určení rozlišuje přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný; správně píše interpunkci vyhledá v textu jednotlivé druhy vedlejších vět, uvede, podle kterých znaků je pozná, a dokáže se na ně správně zeptat nahradí věty vedlejší odpovídajícím větným členem a naopak Skladba větná stavba přísudek podmět rozvíjející větné členy druhy vedlejších vět

3 Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Ročník: 7. upevní si vědomosti ze 6. ročníku zvládá vyprávěcí postup (úvod, zápletka, vyvrcholení a rozuzlení) využívá prostředky k oživení děje a stupňování napětí hledá stylistické nedostatky v předloženém textu, snaží se je odstranit na základě svých schopností využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu dokáže vyprávět jednoduchý příběh písemně zpracuje popis uměleckého díla (dbá na výběr vhodných jazykových prostředků, na logické seřazení a na členění a návaznost textu) Vypravování Popis popis uměleckých děl Pč recepty, pracovní postupy a návody Vv reprodukce výtvarných děl Ov občan a společnost (životopis, žádost, pozvánka) OSV kreativita komunikace, kooperace poznávání lidí, mezilidské vztahy MKV vztahy mezi lidmi, zásady slušného chování EV komunikace o problémech životního prostředí MDV tvorba mediálního sdělení pro školní časopis vysvětlí pojem líčení ústně či písemně vyjádří své nálady a pocity napíše líčení přehledně a názorně popíše všechny fáze pracovního postupu (užívá odborných názvů) líčení popis pracovního postupu

4 rozliší, co je součástí charakteristiky vnější a vnitřní rozpozná charakteristiku přímou a nepřímou vyhledá charakteristiku postavy v uměleckém textu je si vědom prvků, které by měl životopis obsahovat napíše vlastní životopis srovná klasický a strukturovaný životopis sleduje věcnou, jazykovou a formální stránku žádosti podle předloženého vzoru napíše vlastní žádost vyhledá údaje, které pozvánka obsahuje napíše jednoduchou pozvánku vyhledává klíčová slova a formuluje hlavní myšlenky textu vytvoří výpisky a výtah z přečteného textu ze souvislého mluveného projevu vytvoří stručné poznámky Charakteristika Životopis Žádost Pozvánka Výtah

5 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci užívá vhodných verbálních, nonverbálních a paralingválních prostředků v řeči respektuje zásady komunikace a pravidla dialogu vyhledává nedostatky v mluveném projevu druhého člověka, snaží se jej objektivně zhodnotit (klady i zápory) Komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Literární výchova Ročník: 7.

6 čte plynule a s porozuměním dokáže reprodukovat přečtený text je schopen sestavit osnovu příběhu charakterizuje hlavní postavy, zhodnotit jejich jednání, najde hlavní myšlenku vlastními slovy dílo interpretuje formuluje své dojmy z četby Uvedené výstupy se vztahují k veškerému učivu LV. uvědomuje si, jak potřebná je fantazie při tvorbě literárního díla chápe, že autorova fantazie proniká za hranice reálného světa a nelze ji nikterak spoutat vnímá poetiku uměleckého textu (v poezii i próze) na základě přečtených ukázek se pokouší o vlastní tvorbu svět fantazie D starověké Řecko, Řím středověké legendy HV písňové texty VV malíři a ilustrátoři Rv vztahy a vazby v rámci rodiny přečte si ukázky z děl českých i světových autorů z vlastní čtenářské zkušenosti doplní další knihy z oblasti dobrodružné literatury svět dobrodružství OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO demokratické zásady v dílech upevní si učivo 6. ročníku (mýty, báje, pověsti) zná některé známé postavy z dávných časů, dokáže vyprávět příběh, který se k nim váže zaměří se na lidské vztahy porovnává, co mají hlavní hrdinové společného a čím se liší vyhledá situační a jazykový humor z hlubin času příběhy o nás lidech spisovatelů EGS poznávání života v jiných zemích MKV lidské vztahy, multikulturalita současného světa EV člověk a příroda MDV média jako zdroj informací s úsměvem jde všechno líp Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 8.

7 rozdělí slovanské jazyky do skupin (východní, západní, jižní) přečte jednoduché texty v příbuzných slovanských jazycích a porozumí jim pozná slovenštinu a polštinu rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu převádí text z nespisovné podoby do spisovné a naopak Obecné výklady o českém jazyce slovanské jazyky útvary českého jazyka a jazyková kultura D jazykové rodiny Aj, Nj přejímání cizích slov OSV cvičení dovedností zapamatování, sociální rozvoj V průběhu školního roku žáci napíší šest kontrolních diktátů. rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Nauka o slovní zásobě způsoby obohacování slovní zásoby využívá různé jazykové příručky (Pravidla českého pravopisu, SSČ, Slovník cizích slov a další) správně vyslovuje a skloňuje všeobecně známá cizí slova a vlastní jména určuje slovesný vid a vytváří vidové dvojice sloves Tvarosloví skloňování obecných jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesný vid

8 rozliší větu jednoduchou a souvětí pozná druh věty vedlejší, odliší souvětí souřadné a podřadně rozlišuje významové poměry mezi větami hlavními (doplňuje spojovací výrazy) a mezi jednotlivými členy několikanásobného větného členu používá různé spojovací výrazy (souřadné a podřadné spojky, vztažná zájmena a vztažná příslovce) doplňuje správně interpunkci v souvětí Skladba věta jednoduchá a souvětí souvětí souřadné a podřadné významový poměr mezi větami hlavními významový poměr mezi jednotlivými členy několikanásobného větného členu interpunkce v souvětí Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Ročník: 8.

9 rozlišuje popis osoby a charakteristiku pozná charakteristiku přímou a nepřímou dovede využít nepřímou charakteristiku ve vlastní tvorbě Charakteristika literárních a filmových postav vyjmenuje charakteristické znaky líčení rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení zpracuje osnovu líčení vybere vhodné jazykové prostředky, využije personifikaci pokusí se na základě svých schopností a osobního zájmu napsat líčení Subjektivně zabarvený popis (líčení) seznámí se s jazykovými prostředky vhodnými pro výklad formuluje myšlenky a názory v logickém sledu předvede výstižný a souvislý ústní projev na zvolené téma Výklad odliší výtah a výpisky správně zaznamená doslovnou citaci formuluje hlavní myšlenky textu Výtah

10 vyjmenuje charakteristické znaky úvahy sestaví osnovu zpracuje úvahu na vhodné téma, dokáže uplatnit vlastní zkušenosti, názory a postoje vyjmenuje hlavní znaky jednotlivých funkčních stylů pozná jednotlivé funkční styly v mluveném a psaném projevu připraveném a improvizovaném vhodně užívá verbálních i neverbálních prostředků řeči Úvaha Funkční styly prostěsdělovací styl publicistický styl odborný styl umělecký styl Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Literární výchova Ročník: 8.

11 pracuje s literárním textem uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje jeho strukturu a jazyk literárního díla diskutuje o četbě (školní i vlastní), o návštěvě divadelního nebo filmového představení a jasně formuluje své dojmy vyhledává doplňující informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Uvedené výstupy se vztahují k veškerému učivu LV. vyjmenuje nejstarší literární památky, umí je historicky zařadit vypráví o bibli, kdy vznikla, jak je členěna vypráví některý biblický příběh uvede nejstarší české literární památky písně, kroniky vysvětlí pojem národní obrození, zná hlavní představitele Setkání se starší literaturou bible starší čeká lyrika národní obrození D nejstarší období státu, národní obrození, 19. a 20 století Hv písňové texty Vv malíři, ilustrátoři, ilustrace OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů EGS poznávání života v jiných zemích MKV lidské vztahy, multikulturalita současného světa EV příroda a člověk MDV média a zdroje informací

12 má přehled o nejznámějších autorech první poloviny 19. století orientuje se ve vývoji českého dramatu seznámí se s ukázkami děl rozpozná román, povídku, bajku a novelu seznámí se s adaptací některého literárního díla (př. Erbenova Kytice) rozliší epiku a lyriku, verš a sloku Od romantismu k moderní literatuře přečte si ukázky z děl českých a světových autorů Setkání se světovou literaturou přečte si ukázky z děl českých a světových autorů vyhledá prvky sci-fi Science fiction Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 9.

13 upevňuje si vědomosti z předchozích ročníků na základě získaných poznatků rozvíjí kultivovaný písemný i ústní projev spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov samostatně pracuje s jazykovými příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí Obecné výklady o českém jazyce Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Význam slova Tvarosloví jména a jejich druhy skloňování obec. jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesa a jejich tvary přechodníky psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Aj, Nj přejatá slova OSV cvičení dovedností zapamatování sociální rozvoj Na základě výběru textu. V průběhu školního roku žáci napíší šest kontrolních diktátů. Skladba věta jednoduchá (samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa, vsuvka ) souvětí (podřadné, souřadné...) hlavní zásady českého slovosledu Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Ročník: 9.

14 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem případně k vlastnímu tvořivému psaní dbá na zřetelnou výslovnost a správnou intonaci Vypravování vypravování ve stylu prostěsdělovacím vypravování v umělecké oblasti Popis Tiskopisy, životopis Publicistické útvary OSV kreativita komunikace, kooperace poznávání lidí, mezilidské vztahy MKV vztahy mezi lidmi, zásady slušného chování EV komunikace o problémech životního prostředí MDV příspěvky do časopisu kritické čtení Proslov, diskuse Úvaha Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Literární výchova Ročník: 9.

15 seznámí se s tvorbou českých a světových spisovatelů století dokáže reprodukovat přečtený text formuluje své dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozlišuje základní literární druhy a žánry uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Česká a světová literatura 20. století chvála vypravěčství odraz války v literatuře divadlo, písňové texty poezie Naši současní autoři D dějiny 20. století Hv písňové texty Vv malíři a ilustrátoři OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů (samizdat) EGS poznávání života v jiných zemích MKV lidské vztahy multikulturalita současného světa EV příroda a člověk MDV média jako zdroj informací

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více