ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1

2 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady je mi dobře Č.j. ZŠ/295/2007 Skartační znak, spisový znak: S 10 Hana Bučková, Jitka Kratochvílová, Marcela Vypracoval: Bednaříková Schválil: Mgr. Dana Kučerová Dne: 31. srpna 2007 Pedagogická rada projednala dne: 1. září 2007 Dokument nabyl platnosti ode dne: 1. září 2007 Dokument nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2007 Školská rada projednala dne: 20. června 2007 Změny dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které jsou součástí tohoto předpisu Účinnost a platnost ode dne Pedagogická rada projednala dne Dodatek č.1: Školská rada projednala dne:

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Adresa školy: Palackého náměstí Uherské Hradiště Právní forma: příspěvková organizace IČ Identifikátor právnické osoby: Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Purkyňova 365, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj právní forma: veřejnoprávní korporace IČ Tř.Tomáše Bati Zlín Ředitelka školy Statutární zástupce Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Kontakt na zařízení: , Informace podává: Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Marie Chvílová, ekonom Založení školy: Zřízení zvláštní školy jako rozpočtová organizace: jako příspěvková organizace: Zařazení do sítě škol: Vystavení posledního rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 3

4 1. MŠMT č.j /05-21 ze dne s účinností od : Druh/typ školy: Základní škola Obory vzdělávání: B Základy vzdělávání B/001 Pomocná škola 2. MŠMT č.j / ze dne s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola dobíhající obor C/01 Základní škola 3. KÚ Zlínského kraje - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální Místo poskytovaného vzdělání: Salašská 62, Velehrad Druh mateřské školy: mateřská škola - č.j /2006 ze dne s účinností od : Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, Uherské Hradiště Druh školského zařízení: školní družina ranní družina 6:30-7:50 odpolední družina 11:35-15:30 - č.j /2006 ze dne s účinností od : Organizace vzdělávání Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy Rada školy byla zřízena ke dni

5 2. Charakteristika školní družiny Palackého náměstí Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žáků. Do školní družiny přijímáme žáky 1. až 5. ročníků a žáky ZŠ speciální bez omezení věku. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Školní družina pro svou činnost využívá prostory v přízemí budovy. Činnost školní družiny se profiluje podle zájmů a potřeb žáků. Řídí se celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů, plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědní, hudební, výtvarná a sportovní. Vliv na činnost je dána prostorem a počasím. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky. Ranní provoz družiny začíná v 6,45 hod, končí v 7,55 hod. Odpolední provoz družiny začíná v 11,35 a končí 15,30 hod. Po skončení vyučování vychovatelky převezmou žáky od vyučujících a odchází s nimi na oběd do školní jídelny UNESCO, Hradební ulice. O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitelka školy podle počtu přihlášených žáků. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Do ŠD mohou chodit i ti žáci, kteří nejsou do družiny přihlášeni nebo žáci 2. stupně, kteří mají odpolední zájmovou činnost (keramický, počítačový a jazykový kroužek). Tito žáci jsou zvlášť vedeni v docházkové knize, kterou má vychovatelka. Poplatek za pobyt žáků v ŠD je stanoven Vnitřním řádem školní družiny a musí být uhrazen ve stanoveném termínu. Za úplatu (vyhláška č.75/2005 Sb. v platném znění) jsou pořizovány učební pomůcky do ŠD. Způsob odchodu ze ŠD musí být uveden na zápisním lístku. Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí si ho vyzvednout zákonný zástupce osobně. K mimořádnému samostatnému odchodu nebo dřívějšímu odchodu žáka ze ŠD je třeba písemný lístek s podpisem rodičů a datem. Nemá-li žák tento lístek, bude ze ŠD odcházet dle času uvedeného na přihlášce. Telefonická žádost o uvolnění žáka ze školní družiny není z důvodu bezpečnosti dítěte akceptována. Rodiče přebírají odpovědnost za bezpečnost žáka během cesty domů. Žák neopouští bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází mimo budovu školy. Přesun žáků, kteří navštěvují družinu a školní jídelnu je zabezpečen dozorem vychovatelek. Pitný režim zajistí jednotlivým žákům zákonný zástupce. Autoevaluace: kvůli potřebě zpětné vazby, zhodnocení plnění vytýčených cílů, hlubšímu poznání pozitiv a negativ byl vypracován evaluační plán. Evaluace bude probíhat jednotlivě, týmově a hospitačně. Autoevaluace je plánovaná 1x za 3 roky. 5

6 3. Cíle vzdělávání Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona a) probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled. Umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi b) výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje c) naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům, oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole či při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých d) naučit žáka správnému chování k pedagogům, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem e) vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě, využívat vycházek do okolí, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volno časových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence a kompetence k trávení volného času. Vést žáky k upevňování návyků sebeobsluhy, vést k odpovědnosti a vytrvalosti při plnění daných úkolů, osobních i v kolektivu, vést žáky k uvědomělé péči o zdraví, otužování, dodržování pitného režimu, vést k rozvoji řeči a komunikačních schopností, vést žáky k esteticko-výtvarnému vyjádření a projevům ve formě kreslení, malování, tance, zpěvu, dramatizace, modelování, vést žáky k dodržování různých pravidel, chování ve společnosti a na komunikacích (chůze po chodníků, přecházení vozovky), vést žáky k osvojování vědomostí týkající se hygieny, ochrany zdraví, znalost první pomoci, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. 4. Formy a obsah Jsou to zejména činnosti pravidelné, dále příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy bychom měli chápat v nejširším smyslu slova a) pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru b) příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, návštěvy divadel 6

7 c) spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu nebo tzv. koncové družině d) odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (poslech, individuální hry, odpočinek, hry na koberci...), ale i jako aktivní odpočinek - rekreační činnosti (míčové a závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně) e) v rámci přípravy na vyučování vkládáme didaktické hry, tematické vycházky, doplňovačky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky. Nabídka spontánních aktivit je průběžná - klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních her, spontánních činností ranních a koncových družin. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých aktivit žáků. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují. Odpočinkové činnosti bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování. Všechny činnosti žáků ve ŠD mají charakter hry, zábavy a zajímavostí. Mají probouzet a dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a vnímat. Součástí školní družiny jsou pravidelné týdenní činnosti v keramické dílně. 7

8 5. Časově tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ PODZIM září říjen listopad volné kreslení stolní společenské hry omalovánky doplňovačky rébusy hry se slovy poslech písniček námětové hry vycházky v okolí školy závodivé hry na hřišti pohybové hry kresba křídou hry organizované vychovatelkou konstruktivní hry hry s přírodninami míčové hry pracovní: práce se stavebnicemi sběr a výrobky s přírodních materiálů (listy, kaštany, šípky, žaludy.) výroba papírových druků práce s papírem, nůžkami malování na kameny výroba hnízda pro ptáčky přírodovědná vycházky nástup podzimu a probíhající změny v přírodě vyprávění s vychovatelkou o změně počasí, oblečení rozlišování stromů pozorování stěhovavých ptáků udržovat pořádek v ŠD udržovat pořádek v aktovce a ve svých věcech hry s písmeny hádanky doplňovačky na tabuli určování barev 8

9 estetická kresba na volné téma malba prázdninových zážitků malování listů a plodů hry s barvou (rozpíjení, obtisky, rozfoukání..) opakování známých písní ochutnávka ovoce a zeleniny zhotovení velké podzimní nástěnky podzimní říkadla seznámení s novými žáky sportovně rekreační pohybové a závodivé hry ve skupinkách míčové hry švihadla fotbal házení a chytání 9

10 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ZIMA hry dle zájmu a volby dětí povídání o vánočních zvycích video kreslení na volné téma práce s knížkou a časopisem poslech hudby a pohádek rozhovory s dětmi zimní hádanky stolní a společenské hry konstruktivní hry sněhové stavby stavění sněhuláků za nepříznivého počasí tělovýchovné chvilky v tělocvičně pohybové hry se zpěvem vycházky v okolí školy pracovní mikulášské figurky s papíru vánoční přání zhotovení masek na karneval práce s papírem (skládání, mačkání,..) vánoční výzdoba ŠD práce s textiliemi vystřihování jednoduchých motivů hry rozšiřující slovní zásobu křížovky didaktické hry řešení osmisměrek četba pohádek prosinec leden únor přírodovědná vycházky vyprávění o zvířatech stopy ve sněhu vyprávění o změně počasí zimní oblečení estetická kombinované výtvarné techniky malování oblečení, sněhuláků voskové obrázky zmizíková technika 10

11 vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled dramatizace a ilustrace pohádky sportovně rekreační vyprávění o různých sportech vycházky v okolí školy kolektivní hry ve sněhu závodivé hry v tělocvičně pohybové hry s pravidly 11

12 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ JARO březen duben květen stolní hry hry s hračkami společná četba poslech písniček omalovánky s jarní tématikou klidné hry na koberci hádanky a hlavolamy rozhovory vychovatelky s dětmi pohybové hry na zahradě individuální zaměstnání malování křídami vycházky do jarní přírody skákání panáka skupinové hry překážková dráha seznamování s novými pohybovými hry pracovní přesazování květin pásové vystřihovánky a jarní tématikou práce s papírem- Velikonoce, přání mamince, drobný dárek pro maminku práce s nůžkami, barvou a lepidlem ubrousková technika zdobení vajíček přírodovědná příroda se probouzí první květiny pozorování zvířat a jejich mláďat vycházky na louku, do lesa, do parku poznávání světových stran, stromů, květin didaktické hry četba časopisů určování barev, tvarů plnění úkolů zadané vychovatelkou pořádek v osobních věcech estetická kresba na volné téma malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou, látkou, 12

13 provázkem práce s lepidlem ilustrace pohádek opakování známých písní rytmizace, poslech velikonoční výzdoba ŠD sportovně rekreační pohybové hry závodivé hry ve skupinkách na hřišti Překážková dráha míčové hry švihadla kopaná házená 13

14 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ vyprávění námětové hry poslech písniček omalovánky hry dle volba dětí pohybové hry na zahradě hry ve třídě vycházky malování křídami na chodník pracovní práce se stavebnicí práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origam) navlékaní korálků vlastní fantazie hádanky křížovky doplňovačky LÉTO červen přírodovědná začalo léto vycházky do přírody volné vyprávění s dětmi estetická kresba na volné téma písně na prázdniny libovolné techniky video sportovně rekreační hry dle zájmu dětí míčové hry soutěže 14

15 6. Materiální a ekonomické podmínky ŠD pro svou činnost využívá 1 místnost- hernu, která je vybavená sedacím nábytkem, stoly, kobercem, hracími prvky, hračkami, stavebnicemi (které jsou pravidelně doplňovány o nové věci), DVD- VHS přehrávačem, TV a počítačem. Žáci si tyto hry, stavebnice půjčují sami se skříně. Vypůjčené hry, hračky a ostatní pomůcky po sobě žáci před odchodem domů uklízejí. Pomůcky na pracovní a výtvarnou činnost jsou pohromadě v jedné skříni. Žáci si mohou půjčit tyto věci se souhlasem vychovatelky. Pro rekreační činnost venku využíváme hřiště s pískovištěm a zahradu v areálu školy, kde si žáci mohou hrát s míči, kreslit křídou na chodníky, odpočívat na houpačce nebo na lavičce. Pomůcky pro tuto činnost jsou schovány ve škole pod schody, děti se souhlasem vychovatelky si mohou tyto věci půjčit. Máme možnost také navštěvovat i malou tělocvičnu a učebnu počítačů. 15

16 7. Personální podmínky Vychovatelky školní družiny splňují kvalifikační předpoklady, zvyšují si pedagogickou odbornost. Ve většině případech vedle své pracovní pozice vychovatelky jsou zařazeny do pracovní pozici asistentky pedagoga. Pedagogická dokumentace vychovatelky: třídní kniha (každé oddělení má svoji), docházkový sešit, zápisní lístky, roční plán, týdenní plán, vnitřní řád ŠD, seznam dětí na oddělení, kontakt na zákonné zástupce. 8. BOZ žáků (zajištění bezpečnosti emoční, tělesné i sociální) Žáci jsou o chování a bezpečnosti na těchto místech poučeni vždy na začátku školního roku, nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy, jsou žáci povinni hlásit pedagogickému pracovníkovi, který za žáka v tu dobu zodpovídá. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně, telefonicky či ústní formou. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky. Žáci též dbají na bezpečnost v silničním provozu při příchodu a odchodu ze školy, ŠD a do školní jídelny, kdy se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod...), kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci slabší či mladší) jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 16

17 9. Charakteristika školní družiny při zdravotnickém zařízení Školní družina má zázemí na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnici. Prostory, ve kterých je umístěna, jsou současně prostorami mateřské školy a základní školy. Vzhledem k tomu, že bylo zázemí školní družiny, mateřské a základní školy přemístěno do skromnějších a prostorově menších podmínek /bývalé vyšetřovny/, je vybavení přizpůsobeno těmto možnostem. V místnosti je základní školní nábytek, skříňky na uskladnění didaktických pomůcek, počítač. Na chodbě je k dispozici skříň k uložení pomůcek a materiálu. Pedagog pracuje s dětmi v místnosti k tomu určené a na pokojích. Nemocniční prostředí je neosobní a sterilní, proto se snažíme s pomocí sponzorů, aby vzhled pokoje byl zajímavější pro hospitalizované dítěte. Školní družinu mohou navštěvovat děti-pacienti od ročníku. Činnost družiny se řídí celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. ŠD plní výchovně-vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně technická, přírodovědní, hudební a výtvarná. Činnost ŠD může být ovlivněna zdravotním stavem dětí a jejich možným odchodem na různá vyšetření. Ve školní družině se děti řídí pokyny vychovatelky. Provoz školní družiny o vedlejších a hlavních prázdninách není realizován. Režim dne: ranní hygiena, příprava na snídani snídaně a dokončení hygieny, příprava na vizitu malá vizita na jednotlivých pokojích řízené činnosti u ležících dětí - individuální práce s nově přijatými dětmi skupinově řízené činnosti a volné hry dětí příprava na oběd, oběd, měření teploty, příprava na odpolední klid odpolední klid a individuální práce s nově přijatými dětmi hygiena a svačina tvořivé zájmové aktivity (velké i malé děti), hry Rozhodujícím faktorem v souvislosti s pojmem vnitřního prostředí je kultura a systém mezilidských vztahů. V širší rovině zde vstupují vztahy se zdravotníky lékaři, sestrami a pomocným zdravotním personálem. Naši práci často narušují nové příjmy dětí, akutní i plánovaná vyšetření a další situace, kterým se musíme přizpůsobit a respektovat je. Vztah zdravotníků ke škole a jejich podpora i příznivá atmosféra vytváří místo, kde se dobře léčí a rychle uzdravuje. 10. Hlavní cíle vzdělávání vytvářet vhodné psychosociální i artterapeutické podmínky pro správný osobní rozvoj žáka vzhledem k jeho věku, aby bylo posilováno jeho sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním na oddělení výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti, využít dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, jejich hodnocení a uvědomění si sebe, svého času na práci a odpočinek, svého chování a svých postojů 17

18 učit děti rozlišovat čas práce, odpočinku a relaxace, rozvíjet jejich osobní přístup k získávání nových vědomostí, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi naučit děti správnému chování k pedagogům a zdravotnímu personálu, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, vyvarovat se konfliktním situacím, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vést děti ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které děti vybavují prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k řešení problémů, komunikaci, sociální a interpersonální kompetence, kompetence k trávení volného času. 11. Formy a obsah Jsou to činnosti: Pravidelné - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a jedná se o organizované aktivity zájmového charakteru Průběžné - zahrnují individuální klidové činnosti v odpoledním klidu Příležitostné - besídky, divadelní představení, Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v podněcování, navození a motivování dětí k aktivitám. Její osobní účast při některých hrách je žádoucí. Řízené a klidové činnosti na sebe navazují. Všechny činnosti ve školní družině mají charakter hry a zábavy. U dětí by měly probouzet aktivní zájem a chuť naslouchat, vnímat a dívat se kolem sebe. 12. Herní práce s dětmi v nemocnici V souladu s péčí zdravotníků o nemocné děti se i do naší práce budou prolínat prvky herního specialisty, který pečuje o dobrý psychický stav dětí a také o jejich rodiče. Děti můžeme laskavě a citlivě vést všemi úskalími hospitalizace, akceptovat je takové, jaké je, se všemi emocemi a náladami. Je důležité si uvědomit: své kompetence dané prostředím a situací není možné sdělovat lékařské informace nikdy není možné jít proti názoru a přesvědčení rodičů zvláštnosti péče o dítě se speciálními potřebami přijmout rodiče jako partnery a rovnocenné spolupracovníky výhody společné péče vychovatelky, rodiče a zdravotníků o dítě v nemocnici Prostředí a lidská skupina jsou pro dítě prvotním a základním nositelem socializace a měly by se vzájemně doplňovat a respektovat. Je důležité, aby při vstupu do nového prostředí byl na blízku někdo, kdo je dítěti důvěrně známý. 18

19 V nemocnici dítě navazuje řadu dalších kontaktů a osvojuje si nové sociální role, které jsou od něho očekávány vzhledem k věku. Nemoc ovlivňuje dítě v mnoha aspektech a je na vychovatelce, aby dítěti pomohla překlenout dobu hospitalizace v komunikaci s ostatními. V poslední době vystupuje do popředí role herního specialisty, který se na dětském oddělení setkává s pacienty různého věkového spektra. 13. Materiálně technické a psychohygienické podmínky: na dětském oddělení je zařízena třída pro děti předškolního a školního věku, která umožňuje realizovat stanovený výchovně vzdělávací plán ve třídě je zřízená dětská i učitelská knihovna, která je využívána dětmi, rodiči i zdravotníky a je pravidelně doplňována didaktická technika je funkční a je využívána učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány, využívány a opravovány o naši pyžamkovou ŠD je velký zájem, je to místo plné pohody, klidu a tvořivé atmosféry 14. Personální podmínky jeden pedagogický pracovník s částečným úvazkem vedení školy vytváří podmínky a podporuje odborný růst pedagoga 19

20 15. Časově - tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění-zážitky z prázdnin práce s vlnou kubusy výrobky z přírodních materiálů (kaštany, listy, šípky, žaludy.) spojovačky, doplňovačky výroba papírových draků hry se slovy ubrousková technika stolní společenské hry výroba hnízda pro ptáčky omalovánky, dokreslovánky práce se stavebnicemi volné kreslení PODZIM poslech písniček přírodovědná práce s knihou a dětskými rozlišování stromů časopisy výstava nejkrásnějších listů září podzim- změny v přírodě říjen odlet stěhovavých ptáků listopad poznávání plodů estetická kresba-zážitky z prázdnin obtiskování listů malování plodů práce s fixírkou opakování a poslech písniček hry s barvou - zapouštění, rozfoukávání, podzimní básničky a říkadla 20

21 společensky prospěšná společenské a didaktické hry společenské chování ve škole, doma a v nemocnici vzpomínka na památku zesnulých naše rodina ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní četba pohádek pásové vystřihovánky se zimní tématikou povídání tradice Vánoc vánoční přání a ozdoby zimní hádanky výroba dárků k Vánocům-gelové svíčky, hračky z vlny, kreslení na volné téma zhotovení masek na karneval hry dle volby a zájmu dětí práce s papírem (trhání, mačkání,..) poslech hudby a pohádek vánoční výzdoba ŠD, zhotovení nástěnky rozhovory s dětmi o jejich výroba korálků z papíru, brambor, keramické hlíny zážitcích a přáních ZIMA puzzle přírodovědná karty a pexesa zimní sporty, předcházení úrazům vyprávění o zvířatech prosinec stopy ve sněhu leden změny počasí-sníh, led, mráz únor zimní oblečení péče o zvířata v zimě péče o své tělo, zdraví estetická malování na hedvábí a sklo dramatizace a ilustrace pohádek kombinované výtvarné techniky 21

22 zmizíková technika vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled malování sněhuláků a zimních sportů společensky prospěšná Vánoce dříve a nyní tradice Já, kamarádi a rodina Náš dům, můj pokojíček Města a vesnice, kde žiji Masopust ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyšívání hry dle vlastního výběru a pomáhání při třídění stavebnic a jejich úklidu přání dětí Velikonoce-výroba přání osmisměrky, křížovky, jarní výzdoba ŠD sudoku vystřihování a lepení společná četba zdobení vajíček poslech písniček omalovánky s jarní přírodovědná JARO tématikou příroda se probouzí hádanky a hlavolamy ochrana přírody březen s dětmi duben práce na polích a zahradách kvízy vyprávění o domácích zvířatech z a jejich mláďatech rozhovory vychovatelky poznávání prvních květin 22

23 květen zvířata v ZOO estetická kresba zvířátek práce s klovatinou a barvou malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou nástěnka s jarní tématikou malování květináčů a kamínků opakování známých písní rytmizace, poslech kreslení tuží a dřívkem společensky prospěšná vztahy mezi žáky, dětmi různých věkových skupin chování na veřejnosti, dopravní kázeň Velikonoce tradice Den matek ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění na různá témata práce se stavebnicí poslech písniček navlékání korálků dokreslovánky, omalovánky práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origami) 23

24 LÉTO červen červenec hádanky hry dle volby dětí pexesa, kvarteta, karty četba textilní koláž výroba hraček z různých krabiček přírodovědná Léto je tu! - změny počasí bezpečnost o prázdninách volné vyprávění s dětmi poznávání pokojových květin estetická kresba na volné téma poslech a zpěv písniček malování na hedvábné kruhy slupovací barvy - malování společensky prospěšná Den dětí Prázdniny chování v kině, divadle cestování, výlety, dovolená a tábory 24

25 16. Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠD Palackého nám Cíle vzdělávání Forma a obsah Časově-tematický plán Materiální a ekonomické podmínky Personální podmínky BOZ žáků Charakteristika ŠD při zdravotnickém zařízení Cíle vzdělávání Forma a obsah Herní práce s dětmi v nemocnici Materiálně technické a psychohygienické podmínky Personální podmínky Časově tematický plán...20 Obsah 25

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Stárkov, Stárkov 167, 549 36 Platnost: od 1.září 2007 Ve Stárkově dne 30. 8. 2007 Mgr. Marie Seidlová ředitelka

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Adresa školy : Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola praktická Bochov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI Vydává: ředitelka školy Mgr. Zuzana Bílková 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Základní škola Rovensko pod Troskami TELEFON: 481382201 EMAIL: zs.rovensko@seznam.cz

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do desti bloků, které korespondují s deseti měsíci školního roku. Jednotlivé bloky jsou dále členěny

Více

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo směrnice: 5/2012 Nahrazuje směrnici: č. 2/2005 Vypracoval:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny

Školní vzdělávací program Školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93 o.šumperk Školní vzdělávací program Školní družiny Vypracovala Anna Pelikánová-vedoucí školní družiny Školní družina je zřízena dle Školského zákona a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více