ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1

2 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady je mi dobře Č.j. ZŠ/295/2007 Skartační znak, spisový znak: S 10 Hana Bučková, Jitka Kratochvílová, Marcela Vypracoval: Bednaříková Schválil: Mgr. Dana Kučerová Dne: 31. srpna 2007 Pedagogická rada projednala dne: 1. září 2007 Dokument nabyl platnosti ode dne: 1. září 2007 Dokument nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2007 Školská rada projednala dne: 20. června 2007 Změny dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které jsou součástí tohoto předpisu Účinnost a platnost ode dne Pedagogická rada projednala dne Dodatek č.1: Školská rada projednala dne:

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Adresa školy: Palackého náměstí Uherské Hradiště Právní forma: příspěvková organizace IČ Identifikátor právnické osoby: Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Purkyňova 365, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj právní forma: veřejnoprávní korporace IČ Tř.Tomáše Bati Zlín Ředitelka školy Statutární zástupce Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Kontakt na zařízení: , Informace podává: Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Marie Chvílová, ekonom Založení školy: Zřízení zvláštní školy jako rozpočtová organizace: jako příspěvková organizace: Zařazení do sítě škol: Vystavení posledního rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 3

4 1. MŠMT č.j /05-21 ze dne s účinností od : Druh/typ školy: Základní škola Obory vzdělávání: B Základy vzdělávání B/001 Pomocná škola 2. MŠMT č.j / ze dne s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola dobíhající obor C/01 Základní škola 3. KÚ Zlínského kraje - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální Místo poskytovaného vzdělání: Salašská 62, Velehrad Druh mateřské školy: mateřská škola - č.j /2006 ze dne s účinností od : Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, Uherské Hradiště Druh školského zařízení: školní družina ranní družina 6:30-7:50 odpolední družina 11:35-15:30 - č.j /2006 ze dne s účinností od : Organizace vzdělávání Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy Rada školy byla zřízena ke dni

5 2. Charakteristika školní družiny Palackého náměstí Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žáků. Do školní družiny přijímáme žáky 1. až 5. ročníků a žáky ZŠ speciální bez omezení věku. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Školní družina pro svou činnost využívá prostory v přízemí budovy. Činnost školní družiny se profiluje podle zájmů a potřeb žáků. Řídí se celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů, plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědní, hudební, výtvarná a sportovní. Vliv na činnost je dána prostorem a počasím. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky. Ranní provoz družiny začíná v 6,45 hod, končí v 7,55 hod. Odpolední provoz družiny začíná v 11,35 a končí 15,30 hod. Po skončení vyučování vychovatelky převezmou žáky od vyučujících a odchází s nimi na oběd do školní jídelny UNESCO, Hradební ulice. O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitelka školy podle počtu přihlášených žáků. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Do ŠD mohou chodit i ti žáci, kteří nejsou do družiny přihlášeni nebo žáci 2. stupně, kteří mají odpolední zájmovou činnost (keramický, počítačový a jazykový kroužek). Tito žáci jsou zvlášť vedeni v docházkové knize, kterou má vychovatelka. Poplatek za pobyt žáků v ŠD je stanoven Vnitřním řádem školní družiny a musí být uhrazen ve stanoveném termínu. Za úplatu (vyhláška č.75/2005 Sb. v platném znění) jsou pořizovány učební pomůcky do ŠD. Způsob odchodu ze ŠD musí být uveden na zápisním lístku. Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí si ho vyzvednout zákonný zástupce osobně. K mimořádnému samostatnému odchodu nebo dřívějšímu odchodu žáka ze ŠD je třeba písemný lístek s podpisem rodičů a datem. Nemá-li žák tento lístek, bude ze ŠD odcházet dle času uvedeného na přihlášce. Telefonická žádost o uvolnění žáka ze školní družiny není z důvodu bezpečnosti dítěte akceptována. Rodiče přebírají odpovědnost za bezpečnost žáka během cesty domů. Žák neopouští bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází mimo budovu školy. Přesun žáků, kteří navštěvují družinu a školní jídelnu je zabezpečen dozorem vychovatelek. Pitný režim zajistí jednotlivým žákům zákonný zástupce. Autoevaluace: kvůli potřebě zpětné vazby, zhodnocení plnění vytýčených cílů, hlubšímu poznání pozitiv a negativ byl vypracován evaluační plán. Evaluace bude probíhat jednotlivě, týmově a hospitačně. Autoevaluace je plánovaná 1x za 3 roky. 5

6 3. Cíle vzdělávání Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona a) probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled. Umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi b) výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje c) naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům, oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole či při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých d) naučit žáka správnému chování k pedagogům, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem e) vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě, využívat vycházek do okolí, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volno časových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence a kompetence k trávení volného času. Vést žáky k upevňování návyků sebeobsluhy, vést k odpovědnosti a vytrvalosti při plnění daných úkolů, osobních i v kolektivu, vést žáky k uvědomělé péči o zdraví, otužování, dodržování pitného režimu, vést k rozvoji řeči a komunikačních schopností, vést žáky k esteticko-výtvarnému vyjádření a projevům ve formě kreslení, malování, tance, zpěvu, dramatizace, modelování, vést žáky k dodržování různých pravidel, chování ve společnosti a na komunikacích (chůze po chodníků, přecházení vozovky), vést žáky k osvojování vědomostí týkající se hygieny, ochrany zdraví, znalost první pomoci, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. 4. Formy a obsah Jsou to zejména činnosti pravidelné, dále příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy bychom měli chápat v nejširším smyslu slova a) pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru b) příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, návštěvy divadel 6

7 c) spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu nebo tzv. koncové družině d) odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (poslech, individuální hry, odpočinek, hry na koberci...), ale i jako aktivní odpočinek - rekreační činnosti (míčové a závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně) e) v rámci přípravy na vyučování vkládáme didaktické hry, tematické vycházky, doplňovačky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky. Nabídka spontánních aktivit je průběžná - klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních her, spontánních činností ranních a koncových družin. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých aktivit žáků. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují. Odpočinkové činnosti bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování. Všechny činnosti žáků ve ŠD mají charakter hry, zábavy a zajímavostí. Mají probouzet a dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a vnímat. Součástí školní družiny jsou pravidelné týdenní činnosti v keramické dílně. 7

8 5. Časově tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ PODZIM září říjen listopad volné kreslení stolní společenské hry omalovánky doplňovačky rébusy hry se slovy poslech písniček námětové hry vycházky v okolí školy závodivé hry na hřišti pohybové hry kresba křídou hry organizované vychovatelkou konstruktivní hry hry s přírodninami míčové hry pracovní: práce se stavebnicemi sběr a výrobky s přírodních materiálů (listy, kaštany, šípky, žaludy.) výroba papírových druků práce s papírem, nůžkami malování na kameny výroba hnízda pro ptáčky přírodovědná vycházky nástup podzimu a probíhající změny v přírodě vyprávění s vychovatelkou o změně počasí, oblečení rozlišování stromů pozorování stěhovavých ptáků udržovat pořádek v ŠD udržovat pořádek v aktovce a ve svých věcech hry s písmeny hádanky doplňovačky na tabuli určování barev 8

9 estetická kresba na volné téma malba prázdninových zážitků malování listů a plodů hry s barvou (rozpíjení, obtisky, rozfoukání..) opakování známých písní ochutnávka ovoce a zeleniny zhotovení velké podzimní nástěnky podzimní říkadla seznámení s novými žáky sportovně rekreační pohybové a závodivé hry ve skupinkách míčové hry švihadla fotbal házení a chytání 9

10 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ZIMA hry dle zájmu a volby dětí povídání o vánočních zvycích video kreslení na volné téma práce s knížkou a časopisem poslech hudby a pohádek rozhovory s dětmi zimní hádanky stolní a společenské hry konstruktivní hry sněhové stavby stavění sněhuláků za nepříznivého počasí tělovýchovné chvilky v tělocvičně pohybové hry se zpěvem vycházky v okolí školy pracovní mikulášské figurky s papíru vánoční přání zhotovení masek na karneval práce s papírem (skládání, mačkání,..) vánoční výzdoba ŠD práce s textiliemi vystřihování jednoduchých motivů hry rozšiřující slovní zásobu křížovky didaktické hry řešení osmisměrek četba pohádek prosinec leden únor přírodovědná vycházky vyprávění o zvířatech stopy ve sněhu vyprávění o změně počasí zimní oblečení estetická kombinované výtvarné techniky malování oblečení, sněhuláků voskové obrázky zmizíková technika 10

11 vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled dramatizace a ilustrace pohádky sportovně rekreační vyprávění o různých sportech vycházky v okolí školy kolektivní hry ve sněhu závodivé hry v tělocvičně pohybové hry s pravidly 11

12 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ JARO březen duben květen stolní hry hry s hračkami společná četba poslech písniček omalovánky s jarní tématikou klidné hry na koberci hádanky a hlavolamy rozhovory vychovatelky s dětmi pohybové hry na zahradě individuální zaměstnání malování křídami vycházky do jarní přírody skákání panáka skupinové hry překážková dráha seznamování s novými pohybovými hry pracovní přesazování květin pásové vystřihovánky a jarní tématikou práce s papírem- Velikonoce, přání mamince, drobný dárek pro maminku práce s nůžkami, barvou a lepidlem ubrousková technika zdobení vajíček přírodovědná příroda se probouzí první květiny pozorování zvířat a jejich mláďat vycházky na louku, do lesa, do parku poznávání světových stran, stromů, květin didaktické hry četba časopisů určování barev, tvarů plnění úkolů zadané vychovatelkou pořádek v osobních věcech estetická kresba na volné téma malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou, látkou, 12

13 provázkem práce s lepidlem ilustrace pohádek opakování známých písní rytmizace, poslech velikonoční výzdoba ŠD sportovně rekreační pohybové hry závodivé hry ve skupinkách na hřišti Překážková dráha míčové hry švihadla kopaná házená 13

14 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ vyprávění námětové hry poslech písniček omalovánky hry dle volba dětí pohybové hry na zahradě hry ve třídě vycházky malování křídami na chodník pracovní práce se stavebnicí práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origam) navlékaní korálků vlastní fantazie hádanky křížovky doplňovačky LÉTO červen přírodovědná začalo léto vycházky do přírody volné vyprávění s dětmi estetická kresba na volné téma písně na prázdniny libovolné techniky video sportovně rekreační hry dle zájmu dětí míčové hry soutěže 14

15 6. Materiální a ekonomické podmínky ŠD pro svou činnost využívá 1 místnost- hernu, která je vybavená sedacím nábytkem, stoly, kobercem, hracími prvky, hračkami, stavebnicemi (které jsou pravidelně doplňovány o nové věci), DVD- VHS přehrávačem, TV a počítačem. Žáci si tyto hry, stavebnice půjčují sami se skříně. Vypůjčené hry, hračky a ostatní pomůcky po sobě žáci před odchodem domů uklízejí. Pomůcky na pracovní a výtvarnou činnost jsou pohromadě v jedné skříni. Žáci si mohou půjčit tyto věci se souhlasem vychovatelky. Pro rekreační činnost venku využíváme hřiště s pískovištěm a zahradu v areálu školy, kde si žáci mohou hrát s míči, kreslit křídou na chodníky, odpočívat na houpačce nebo na lavičce. Pomůcky pro tuto činnost jsou schovány ve škole pod schody, děti se souhlasem vychovatelky si mohou tyto věci půjčit. Máme možnost také navštěvovat i malou tělocvičnu a učebnu počítačů. 15

16 7. Personální podmínky Vychovatelky školní družiny splňují kvalifikační předpoklady, zvyšují si pedagogickou odbornost. Ve většině případech vedle své pracovní pozice vychovatelky jsou zařazeny do pracovní pozici asistentky pedagoga. Pedagogická dokumentace vychovatelky: třídní kniha (každé oddělení má svoji), docházkový sešit, zápisní lístky, roční plán, týdenní plán, vnitřní řád ŠD, seznam dětí na oddělení, kontakt na zákonné zástupce. 8. BOZ žáků (zajištění bezpečnosti emoční, tělesné i sociální) Žáci jsou o chování a bezpečnosti na těchto místech poučeni vždy na začátku školního roku, nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy, jsou žáci povinni hlásit pedagogickému pracovníkovi, který za žáka v tu dobu zodpovídá. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně, telefonicky či ústní formou. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky. Žáci též dbají na bezpečnost v silničním provozu při příchodu a odchodu ze školy, ŠD a do školní jídelny, kdy se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod...), kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci slabší či mladší) jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 16

17 9. Charakteristika školní družiny při zdravotnickém zařízení Školní družina má zázemí na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnici. Prostory, ve kterých je umístěna, jsou současně prostorami mateřské školy a základní školy. Vzhledem k tomu, že bylo zázemí školní družiny, mateřské a základní školy přemístěno do skromnějších a prostorově menších podmínek /bývalé vyšetřovny/, je vybavení přizpůsobeno těmto možnostem. V místnosti je základní školní nábytek, skříňky na uskladnění didaktických pomůcek, počítač. Na chodbě je k dispozici skříň k uložení pomůcek a materiálu. Pedagog pracuje s dětmi v místnosti k tomu určené a na pokojích. Nemocniční prostředí je neosobní a sterilní, proto se snažíme s pomocí sponzorů, aby vzhled pokoje byl zajímavější pro hospitalizované dítěte. Školní družinu mohou navštěvovat děti-pacienti od ročníku. Činnost družiny se řídí celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. ŠD plní výchovně-vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně technická, přírodovědní, hudební a výtvarná. Činnost ŠD může být ovlivněna zdravotním stavem dětí a jejich možným odchodem na různá vyšetření. Ve školní družině se děti řídí pokyny vychovatelky. Provoz školní družiny o vedlejších a hlavních prázdninách není realizován. Režim dne: ranní hygiena, příprava na snídani snídaně a dokončení hygieny, příprava na vizitu malá vizita na jednotlivých pokojích řízené činnosti u ležících dětí - individuální práce s nově přijatými dětmi skupinově řízené činnosti a volné hry dětí příprava na oběd, oběd, měření teploty, příprava na odpolední klid odpolední klid a individuální práce s nově přijatými dětmi hygiena a svačina tvořivé zájmové aktivity (velké i malé děti), hry Rozhodujícím faktorem v souvislosti s pojmem vnitřního prostředí je kultura a systém mezilidských vztahů. V širší rovině zde vstupují vztahy se zdravotníky lékaři, sestrami a pomocným zdravotním personálem. Naši práci často narušují nové příjmy dětí, akutní i plánovaná vyšetření a další situace, kterým se musíme přizpůsobit a respektovat je. Vztah zdravotníků ke škole a jejich podpora i příznivá atmosféra vytváří místo, kde se dobře léčí a rychle uzdravuje. 10. Hlavní cíle vzdělávání vytvářet vhodné psychosociální i artterapeutické podmínky pro správný osobní rozvoj žáka vzhledem k jeho věku, aby bylo posilováno jeho sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním na oddělení výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti, využít dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, jejich hodnocení a uvědomění si sebe, svého času na práci a odpočinek, svého chování a svých postojů 17

18 učit děti rozlišovat čas práce, odpočinku a relaxace, rozvíjet jejich osobní přístup k získávání nových vědomostí, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi naučit děti správnému chování k pedagogům a zdravotnímu personálu, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, vyvarovat se konfliktním situacím, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vést děti ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které děti vybavují prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k řešení problémů, komunikaci, sociální a interpersonální kompetence, kompetence k trávení volného času. 11. Formy a obsah Jsou to činnosti: Pravidelné - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a jedná se o organizované aktivity zájmového charakteru Průběžné - zahrnují individuální klidové činnosti v odpoledním klidu Příležitostné - besídky, divadelní představení, Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v podněcování, navození a motivování dětí k aktivitám. Její osobní účast při některých hrách je žádoucí. Řízené a klidové činnosti na sebe navazují. Všechny činnosti ve školní družině mají charakter hry a zábavy. U dětí by měly probouzet aktivní zájem a chuť naslouchat, vnímat a dívat se kolem sebe. 12. Herní práce s dětmi v nemocnici V souladu s péčí zdravotníků o nemocné děti se i do naší práce budou prolínat prvky herního specialisty, který pečuje o dobrý psychický stav dětí a také o jejich rodiče. Děti můžeme laskavě a citlivě vést všemi úskalími hospitalizace, akceptovat je takové, jaké je, se všemi emocemi a náladami. Je důležité si uvědomit: své kompetence dané prostředím a situací není možné sdělovat lékařské informace nikdy není možné jít proti názoru a přesvědčení rodičů zvláštnosti péče o dítě se speciálními potřebami přijmout rodiče jako partnery a rovnocenné spolupracovníky výhody společné péče vychovatelky, rodiče a zdravotníků o dítě v nemocnici Prostředí a lidská skupina jsou pro dítě prvotním a základním nositelem socializace a měly by se vzájemně doplňovat a respektovat. Je důležité, aby při vstupu do nového prostředí byl na blízku někdo, kdo je dítěti důvěrně známý. 18

19 V nemocnici dítě navazuje řadu dalších kontaktů a osvojuje si nové sociální role, které jsou od něho očekávány vzhledem k věku. Nemoc ovlivňuje dítě v mnoha aspektech a je na vychovatelce, aby dítěti pomohla překlenout dobu hospitalizace v komunikaci s ostatními. V poslední době vystupuje do popředí role herního specialisty, který se na dětském oddělení setkává s pacienty různého věkového spektra. 13. Materiálně technické a psychohygienické podmínky: na dětském oddělení je zařízena třída pro děti předškolního a školního věku, která umožňuje realizovat stanovený výchovně vzdělávací plán ve třídě je zřízená dětská i učitelská knihovna, která je využívána dětmi, rodiči i zdravotníky a je pravidelně doplňována didaktická technika je funkční a je využívána učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány, využívány a opravovány o naši pyžamkovou ŠD je velký zájem, je to místo plné pohody, klidu a tvořivé atmosféry 14. Personální podmínky jeden pedagogický pracovník s částečným úvazkem vedení školy vytváří podmínky a podporuje odborný růst pedagoga 19

20 15. Časově - tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění-zážitky z prázdnin práce s vlnou kubusy výrobky z přírodních materiálů (kaštany, listy, šípky, žaludy.) spojovačky, doplňovačky výroba papírových draků hry se slovy ubrousková technika stolní společenské hry výroba hnízda pro ptáčky omalovánky, dokreslovánky práce se stavebnicemi volné kreslení PODZIM poslech písniček přírodovědná práce s knihou a dětskými rozlišování stromů časopisy výstava nejkrásnějších listů září podzim- změny v přírodě říjen odlet stěhovavých ptáků listopad poznávání plodů estetická kresba-zážitky z prázdnin obtiskování listů malování plodů práce s fixírkou opakování a poslech písniček hry s barvou - zapouštění, rozfoukávání, podzimní básničky a říkadla 20

21 společensky prospěšná společenské a didaktické hry společenské chování ve škole, doma a v nemocnici vzpomínka na památku zesnulých naše rodina ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní četba pohádek pásové vystřihovánky se zimní tématikou povídání tradice Vánoc vánoční přání a ozdoby zimní hádanky výroba dárků k Vánocům-gelové svíčky, hračky z vlny, kreslení na volné téma zhotovení masek na karneval hry dle volby a zájmu dětí práce s papírem (trhání, mačkání,..) poslech hudby a pohádek vánoční výzdoba ŠD, zhotovení nástěnky rozhovory s dětmi o jejich výroba korálků z papíru, brambor, keramické hlíny zážitcích a přáních ZIMA puzzle přírodovědná karty a pexesa zimní sporty, předcházení úrazům vyprávění o zvířatech prosinec stopy ve sněhu leden změny počasí-sníh, led, mráz únor zimní oblečení péče o zvířata v zimě péče o své tělo, zdraví estetická malování na hedvábí a sklo dramatizace a ilustrace pohádek kombinované výtvarné techniky 21

22 zmizíková technika vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled malování sněhuláků a zimních sportů společensky prospěšná Vánoce dříve a nyní tradice Já, kamarádi a rodina Náš dům, můj pokojíček Města a vesnice, kde žiji Masopust ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyšívání hry dle vlastního výběru a pomáhání při třídění stavebnic a jejich úklidu přání dětí Velikonoce-výroba přání osmisměrky, křížovky, jarní výzdoba ŠD sudoku vystřihování a lepení společná četba zdobení vajíček poslech písniček omalovánky s jarní přírodovědná JARO tématikou příroda se probouzí hádanky a hlavolamy ochrana přírody březen s dětmi duben práce na polích a zahradách kvízy vyprávění o domácích zvířatech z a jejich mláďatech rozhovory vychovatelky poznávání prvních květin 22

23 květen zvířata v ZOO estetická kresba zvířátek práce s klovatinou a barvou malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou nástěnka s jarní tématikou malování květináčů a kamínků opakování známých písní rytmizace, poslech kreslení tuží a dřívkem společensky prospěšná vztahy mezi žáky, dětmi různých věkových skupin chování na veřejnosti, dopravní kázeň Velikonoce tradice Den matek ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění na různá témata práce se stavebnicí poslech písniček navlékání korálků dokreslovánky, omalovánky práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origami) 23

24 LÉTO červen červenec hádanky hry dle volby dětí pexesa, kvarteta, karty četba textilní koláž výroba hraček z různých krabiček přírodovědná Léto je tu! - změny počasí bezpečnost o prázdninách volné vyprávění s dětmi poznávání pokojových květin estetická kresba na volné téma poslech a zpěv písniček malování na hedvábné kruhy slupovací barvy - malování společensky prospěšná Den dětí Prázdniny chování v kině, divadle cestování, výlety, dovolená a tábory 24

25 16. Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠD Palackého nám Cíle vzdělávání Forma a obsah Časově-tematický plán Materiální a ekonomické podmínky Personální podmínky BOZ žáků Charakteristika ŠD při zdravotnickém zařízení Cíle vzdělávání Forma a obsah Herní práce s dětmi v nemocnici Materiálně technické a psychohygienické podmínky Personální podmínky Časově tematický plán...20 Obsah 25

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, p.o. Ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec Celoroční

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Vnitřní řád školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více