ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1

2 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady je mi dobře Č.j. ZŠ/295/2007 Skartační znak, spisový znak: S 10 Hana Bučková, Jitka Kratochvílová, Marcela Vypracoval: Bednaříková Schválil: Mgr. Dana Kučerová Dne: 31. srpna 2007 Pedagogická rada projednala dne: 1. září 2007 Dokument nabyl platnosti ode dne: 1. září 2007 Dokument nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2007 Školská rada projednala dne: 20. června 2007 Změny dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které jsou součástí tohoto předpisu Účinnost a platnost ode dne Pedagogická rada projednala dne Dodatek č.1: Školská rada projednala dne:

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Adresa školy: Palackého náměstí Uherské Hradiště Právní forma: příspěvková organizace IČ Identifikátor právnické osoby: Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště 2. Purkyňova 365, Uherské Hradiště Zřizovatel: Zlínský kraj právní forma: veřejnoprávní korporace IČ Tř.Tomáše Bati Zlín Ředitelka školy Statutární zástupce Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Kontakt na zařízení: , Informace podává: Mgr. Dana Kučerová Mgr. Vladimíra Hrdinová Marie Chvílová, ekonom Založení školy: Zřízení zvláštní školy jako rozpočtová organizace: jako příspěvková organizace: Zařazení do sítě škol: Vystavení posledního rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 3

4 1. MŠMT č.j /05-21 ze dne s účinností od : Druh/typ školy: Základní škola Obory vzdělávání: B Základy vzdělávání B/001 Pomocná škola 2. MŠMT č.j / ze dne s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola dobíhající obor C/01 Základní škola 3. KÚ Zlínského kraje - č.j. 2005/2006 ze dne s účinností od : Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální Místo poskytovaného vzdělání: Salašská 62, Velehrad Druh mateřské školy: mateřská škola - č.j /2006 ze dne s účinností od : Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, Uherské Hradiště Druh školského zařízení: školní družina ranní družina 6:30-7:50 odpolední družina 11:35-15:30 - č.j /2006 ze dne s účinností od : Organizace vzdělávání Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy Rada školy byla zřízena ke dni

5 2. Charakteristika školní družiny Palackého náměstí Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žáků. Do školní družiny přijímáme žáky 1. až 5. ročníků a žáky ZŠ speciální bez omezení věku. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Školní družina pro svou činnost využívá prostory v přízemí budovy. Činnost školní družiny se profiluje podle zájmů a potřeb žáků. Řídí se celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů, plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědní, hudební, výtvarná a sportovní. Vliv na činnost je dána prostorem a počasím. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky. Ranní provoz družiny začíná v 6,45 hod, končí v 7,55 hod. Odpolední provoz družiny začíná v 11,35 a končí 15,30 hod. Po skončení vyučování vychovatelky převezmou žáky od vyučujících a odchází s nimi na oběd do školní jídelny UNESCO, Hradební ulice. O provozu ŠD v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitelka školy podle počtu přihlášených žáků. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Do ŠD mohou chodit i ti žáci, kteří nejsou do družiny přihlášeni nebo žáci 2. stupně, kteří mají odpolední zájmovou činnost (keramický, počítačový a jazykový kroužek). Tito žáci jsou zvlášť vedeni v docházkové knize, kterou má vychovatelka. Poplatek za pobyt žáků v ŠD je stanoven Vnitřním řádem školní družiny a musí být uhrazen ve stanoveném termínu. Za úplatu (vyhláška č.75/2005 Sb. v platném znění) jsou pořizovány učební pomůcky do ŠD. Způsob odchodu ze ŠD musí být uveden na zápisním lístku. Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí si ho vyzvednout zákonný zástupce osobně. K mimořádnému samostatnému odchodu nebo dřívějšímu odchodu žáka ze ŠD je třeba písemný lístek s podpisem rodičů a datem. Nemá-li žák tento lístek, bude ze ŠD odcházet dle času uvedeného na přihlášce. Telefonická žádost o uvolnění žáka ze školní družiny není z důvodu bezpečnosti dítěte akceptována. Rodiče přebírají odpovědnost za bezpečnost žáka během cesty domů. Žák neopouští bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází mimo budovu školy. Přesun žáků, kteří navštěvují družinu a školní jídelnu je zabezpečen dozorem vychovatelek. Pitný režim zajistí jednotlivým žákům zákonný zástupce. Autoevaluace: kvůli potřebě zpětné vazby, zhodnocení plnění vytýčených cílů, hlubšímu poznání pozitiv a negativ byl vypracován evaluační plán. Evaluace bude probíhat jednotlivě, týmově a hospitačně. Autoevaluace je plánovaná 1x za 3 roky. 5

6 3. Cíle vzdělávání Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona a) probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled. Umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi b) výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje c) naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům, oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole či při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých d) naučit žáka správnému chování k pedagogům, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem e) vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě, využívat vycházek do okolí, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volno časových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální kompetence, občanské kompetence a kompetence k trávení volného času. Vést žáky k upevňování návyků sebeobsluhy, vést k odpovědnosti a vytrvalosti při plnění daných úkolů, osobních i v kolektivu, vést žáky k uvědomělé péči o zdraví, otužování, dodržování pitného režimu, vést k rozvoji řeči a komunikačních schopností, vést žáky k esteticko-výtvarnému vyjádření a projevům ve formě kreslení, malování, tance, zpěvu, dramatizace, modelování, vést žáky k dodržování různých pravidel, chování ve společnosti a na komunikacích (chůze po chodníků, přecházení vozovky), vést žáky k osvojování vědomostí týkající se hygieny, ochrany zdraví, znalost první pomoci, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. 4. Formy a obsah Jsou to zejména činnosti pravidelné, dále příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy bychom měli chápat v nejširším smyslu slova a) pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru b) příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, návštěvy divadel 6

7 c) spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu nebo tzv. koncové družině d) odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (poslech, individuální hry, odpočinek, hry na koberci...), ale i jako aktivní odpočinek - rekreační činnosti (míčové a závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně) e) v rámci přípravy na vyučování vkládáme didaktické hry, tematické vycházky, doplňovačky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky. Nabídka spontánních aktivit je průběžná - klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních her, spontánních činností ranních a koncových družin. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých aktivit žáků. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují. Odpočinkové činnosti bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování. Všechny činnosti žáků ve ŠD mají charakter hry, zábavy a zajímavostí. Mají probouzet a dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a vnímat. Součástí školní družiny jsou pravidelné týdenní činnosti v keramické dílně. 7

8 5. Časově tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ PODZIM září říjen listopad volné kreslení stolní společenské hry omalovánky doplňovačky rébusy hry se slovy poslech písniček námětové hry vycházky v okolí školy závodivé hry na hřišti pohybové hry kresba křídou hry organizované vychovatelkou konstruktivní hry hry s přírodninami míčové hry pracovní: práce se stavebnicemi sběr a výrobky s přírodních materiálů (listy, kaštany, šípky, žaludy.) výroba papírových druků práce s papírem, nůžkami malování na kameny výroba hnízda pro ptáčky přírodovědná vycházky nástup podzimu a probíhající změny v přírodě vyprávění s vychovatelkou o změně počasí, oblečení rozlišování stromů pozorování stěhovavých ptáků udržovat pořádek v ŠD udržovat pořádek v aktovce a ve svých věcech hry s písmeny hádanky doplňovačky na tabuli určování barev 8

9 estetická kresba na volné téma malba prázdninových zážitků malování listů a plodů hry s barvou (rozpíjení, obtisky, rozfoukání..) opakování známých písní ochutnávka ovoce a zeleniny zhotovení velké podzimní nástěnky podzimní říkadla seznámení s novými žáky sportovně rekreační pohybové a závodivé hry ve skupinkách míčové hry švihadla fotbal házení a chytání 9

10 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ZIMA hry dle zájmu a volby dětí povídání o vánočních zvycích video kreslení na volné téma práce s knížkou a časopisem poslech hudby a pohádek rozhovory s dětmi zimní hádanky stolní a společenské hry konstruktivní hry sněhové stavby stavění sněhuláků za nepříznivého počasí tělovýchovné chvilky v tělocvičně pohybové hry se zpěvem vycházky v okolí školy pracovní mikulášské figurky s papíru vánoční přání zhotovení masek na karneval práce s papírem (skládání, mačkání,..) vánoční výzdoba ŠD práce s textiliemi vystřihování jednoduchých motivů hry rozšiřující slovní zásobu křížovky didaktické hry řešení osmisměrek četba pohádek prosinec leden únor přírodovědná vycházky vyprávění o zvířatech stopy ve sněhu vyprávění o změně počasí zimní oblečení estetická kombinované výtvarné techniky malování oblečení, sněhuláků voskové obrázky zmizíková technika 10

11 vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled dramatizace a ilustrace pohádky sportovně rekreační vyprávění o různých sportech vycházky v okolí školy kolektivní hry ve sněhu závodivé hry v tělocvičně pohybové hry s pravidly 11

12 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ JARO březen duben květen stolní hry hry s hračkami společná četba poslech písniček omalovánky s jarní tématikou klidné hry na koberci hádanky a hlavolamy rozhovory vychovatelky s dětmi pohybové hry na zahradě individuální zaměstnání malování křídami vycházky do jarní přírody skákání panáka skupinové hry překážková dráha seznamování s novými pohybovými hry pracovní přesazování květin pásové vystřihovánky a jarní tématikou práce s papírem- Velikonoce, přání mamince, drobný dárek pro maminku práce s nůžkami, barvou a lepidlem ubrousková technika zdobení vajíček přírodovědná příroda se probouzí první květiny pozorování zvířat a jejich mláďat vycházky na louku, do lesa, do parku poznávání světových stran, stromů, květin didaktické hry četba časopisů určování barev, tvarů plnění úkolů zadané vychovatelkou pořádek v osobních věcech estetická kresba na volné téma malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou, látkou, 12

13 provázkem práce s lepidlem ilustrace pohádek opakování známých písní rytmizace, poslech velikonoční výzdoba ŠD sportovně rekreační pohybové hry závodivé hry ve skupinkách na hřišti Překážková dráha míčové hry švihadla kopaná házená 13

14 ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST REKREAČNÍ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ vyprávění námětové hry poslech písniček omalovánky hry dle volba dětí pohybové hry na zahradě hry ve třídě vycházky malování křídami na chodník pracovní práce se stavebnicí práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origam) navlékaní korálků vlastní fantazie hádanky křížovky doplňovačky LÉTO červen přírodovědná začalo léto vycházky do přírody volné vyprávění s dětmi estetická kresba na volné téma písně na prázdniny libovolné techniky video sportovně rekreační hry dle zájmu dětí míčové hry soutěže 14

15 6. Materiální a ekonomické podmínky ŠD pro svou činnost využívá 1 místnost- hernu, která je vybavená sedacím nábytkem, stoly, kobercem, hracími prvky, hračkami, stavebnicemi (které jsou pravidelně doplňovány o nové věci), DVD- VHS přehrávačem, TV a počítačem. Žáci si tyto hry, stavebnice půjčují sami se skříně. Vypůjčené hry, hračky a ostatní pomůcky po sobě žáci před odchodem domů uklízejí. Pomůcky na pracovní a výtvarnou činnost jsou pohromadě v jedné skříni. Žáci si mohou půjčit tyto věci se souhlasem vychovatelky. Pro rekreační činnost venku využíváme hřiště s pískovištěm a zahradu v areálu školy, kde si žáci mohou hrát s míči, kreslit křídou na chodníky, odpočívat na houpačce nebo na lavičce. Pomůcky pro tuto činnost jsou schovány ve škole pod schody, děti se souhlasem vychovatelky si mohou tyto věci půjčit. Máme možnost také navštěvovat i malou tělocvičnu a učebnu počítačů. 15

16 7. Personální podmínky Vychovatelky školní družiny splňují kvalifikační předpoklady, zvyšují si pedagogickou odbornost. Ve většině případech vedle své pracovní pozice vychovatelky jsou zařazeny do pracovní pozici asistentky pedagoga. Pedagogická dokumentace vychovatelky: třídní kniha (každé oddělení má svoji), docházkový sešit, zápisní lístky, roční plán, týdenní plán, vnitřní řád ŠD, seznam dětí na oddělení, kontakt na zákonné zástupce. 8. BOZ žáků (zajištění bezpečnosti emoční, tělesné i sociální) Žáci jsou o chování a bezpečnosti na těchto místech poučeni vždy na začátku školního roku, nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy, jsou žáci povinni hlásit pedagogickému pracovníkovi, který za žáka v tu dobu zodpovídá. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně, telefonicky či ústní formou. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky. Žáci též dbají na bezpečnost v silničním provozu při příchodu a odchodu ze školy, ŠD a do školní jídelny, kdy se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod...), kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci slabší či mladší) jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 16

17 9. Charakteristika školní družiny při zdravotnickém zařízení Školní družina má zázemí na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnici. Prostory, ve kterých je umístěna, jsou současně prostorami mateřské školy a základní školy. Vzhledem k tomu, že bylo zázemí školní družiny, mateřské a základní školy přemístěno do skromnějších a prostorově menších podmínek /bývalé vyšetřovny/, je vybavení přizpůsobeno těmto možnostem. V místnosti je základní školní nábytek, skříňky na uskladnění didaktických pomůcek, počítač. Na chodbě je k dispozici skříň k uložení pomůcek a materiálu. Pedagog pracuje s dětmi v místnosti k tomu určené a na pokojích. Nemocniční prostředí je neosobní a sterilní, proto se snažíme s pomocí sponzorů, aby vzhled pokoje byl zajímavější pro hospitalizované dítěte. Školní družinu mohou navštěvovat děti-pacienti od ročníku. Činnost družiny se řídí celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. ŠD plní výchovně-vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně technická, přírodovědní, hudební a výtvarná. Činnost ŠD může být ovlivněna zdravotním stavem dětí a jejich možným odchodem na různá vyšetření. Ve školní družině se děti řídí pokyny vychovatelky. Provoz školní družiny o vedlejších a hlavních prázdninách není realizován. Režim dne: ranní hygiena, příprava na snídani snídaně a dokončení hygieny, příprava na vizitu malá vizita na jednotlivých pokojích řízené činnosti u ležících dětí - individuální práce s nově přijatými dětmi skupinově řízené činnosti a volné hry dětí příprava na oběd, oběd, měření teploty, příprava na odpolední klid odpolední klid a individuální práce s nově přijatými dětmi hygiena a svačina tvořivé zájmové aktivity (velké i malé děti), hry Rozhodujícím faktorem v souvislosti s pojmem vnitřního prostředí je kultura a systém mezilidských vztahů. V širší rovině zde vstupují vztahy se zdravotníky lékaři, sestrami a pomocným zdravotním personálem. Naši práci často narušují nové příjmy dětí, akutní i plánovaná vyšetření a další situace, kterým se musíme přizpůsobit a respektovat je. Vztah zdravotníků ke škole a jejich podpora i příznivá atmosféra vytváří místo, kde se dobře léčí a rychle uzdravuje. 10. Hlavní cíle vzdělávání vytvářet vhodné psychosociální i artterapeutické podmínky pro správný osobní rozvoj žáka vzhledem k jeho věku, aby bylo posilováno jeho sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti i empatie ke všem ostatním na oddělení výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti, využít dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, jejich hodnocení a uvědomění si sebe, svého času na práci a odpočinek, svého chování a svých postojů 17

18 učit děti rozlišovat čas práce, odpočinku a relaxace, rozvíjet jejich osobní přístup k získávání nových vědomostí, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi naučit děti správnému chování k pedagogům a zdravotnímu personálu, dětem a ostatním dospělým, oslovování a zdravení, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem, vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, vyvarovat se konfliktním situacím, pomoc staršího mladšímu při činnostech, rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vést děti ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které děti vybavují prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence k řešení problémů, komunikaci, sociální a interpersonální kompetence, kompetence k trávení volného času. 11. Formy a obsah Jsou to činnosti: Pravidelné - jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a jedná se o organizované aktivity zájmového charakteru Průběžné - zahrnují individuální klidové činnosti v odpoledním klidu Příležitostné - besídky, divadelní představení, Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v podněcování, navození a motivování dětí k aktivitám. Její osobní účast při některých hrách je žádoucí. Řízené a klidové činnosti na sebe navazují. Všechny činnosti ve školní družině mají charakter hry a zábavy. U dětí by měly probouzet aktivní zájem a chuť naslouchat, vnímat a dívat se kolem sebe. 12. Herní práce s dětmi v nemocnici V souladu s péčí zdravotníků o nemocné děti se i do naší práce budou prolínat prvky herního specialisty, který pečuje o dobrý psychický stav dětí a také o jejich rodiče. Děti můžeme laskavě a citlivě vést všemi úskalími hospitalizace, akceptovat je takové, jaké je, se všemi emocemi a náladami. Je důležité si uvědomit: své kompetence dané prostředím a situací není možné sdělovat lékařské informace nikdy není možné jít proti názoru a přesvědčení rodičů zvláštnosti péče o dítě se speciálními potřebami přijmout rodiče jako partnery a rovnocenné spolupracovníky výhody společné péče vychovatelky, rodiče a zdravotníků o dítě v nemocnici Prostředí a lidská skupina jsou pro dítě prvotním a základním nositelem socializace a měly by se vzájemně doplňovat a respektovat. Je důležité, aby při vstupu do nového prostředí byl na blízku někdo, kdo je dítěti důvěrně známý. 18

19 V nemocnici dítě navazuje řadu dalších kontaktů a osvojuje si nové sociální role, které jsou od něho očekávány vzhledem k věku. Nemoc ovlivňuje dítě v mnoha aspektech a je na vychovatelce, aby dítěti pomohla překlenout dobu hospitalizace v komunikaci s ostatními. V poslední době vystupuje do popředí role herního specialisty, který se na dětském oddělení setkává s pacienty různého věkového spektra. 13. Materiálně technické a psychohygienické podmínky: na dětském oddělení je zařízena třída pro děti předškolního a školního věku, která umožňuje realizovat stanovený výchovně vzdělávací plán ve třídě je zřízená dětská i učitelská knihovna, která je využívána dětmi, rodiči i zdravotníky a je pravidelně doplňována didaktická technika je funkční a je využívána učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány, využívány a opravovány o naši pyžamkovou ŠD je velký zájem, je to místo plné pohody, klidu a tvořivé atmosféry 14. Personální podmínky jeden pedagogický pracovník s částečným úvazkem vedení školy vytváří podmínky a podporuje odborný růst pedagoga 19

20 15. Časově - tematický plán ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění-zážitky z prázdnin práce s vlnou kubusy výrobky z přírodních materiálů (kaštany, listy, šípky, žaludy.) spojovačky, doplňovačky výroba papírových draků hry se slovy ubrousková technika stolní společenské hry výroba hnízda pro ptáčky omalovánky, dokreslovánky práce se stavebnicemi volné kreslení PODZIM poslech písniček přírodovědná práce s knihou a dětskými rozlišování stromů časopisy výstava nejkrásnějších listů září podzim- změny v přírodě říjen odlet stěhovavých ptáků listopad poznávání plodů estetická kresba-zážitky z prázdnin obtiskování listů malování plodů práce s fixírkou opakování a poslech písniček hry s barvou - zapouštění, rozfoukávání, podzimní básničky a říkadla 20

21 společensky prospěšná společenské a didaktické hry společenské chování ve škole, doma a v nemocnici vzpomínka na památku zesnulých naše rodina ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní četba pohádek pásové vystřihovánky se zimní tématikou povídání tradice Vánoc vánoční přání a ozdoby zimní hádanky výroba dárků k Vánocům-gelové svíčky, hračky z vlny, kreslení na volné téma zhotovení masek na karneval hry dle volby a zájmu dětí práce s papírem (trhání, mačkání,..) poslech hudby a pohádek vánoční výzdoba ŠD, zhotovení nástěnky rozhovory s dětmi o jejich výroba korálků z papíru, brambor, keramické hlíny zážitcích a přáních ZIMA puzzle přírodovědná karty a pexesa zimní sporty, předcházení úrazům vyprávění o zvířatech prosinec stopy ve sněhu leden změny počasí-sníh, led, mráz únor zimní oblečení péče o zvířata v zimě péče o své tělo, zdraví estetická malování na hedvábí a sklo dramatizace a ilustrace pohádek kombinované výtvarné techniky 21

22 zmizíková technika vánoční omalovánky zpívání a poslech vánočních koled malování sněhuláků a zimních sportů společensky prospěšná Vánoce dříve a nyní tradice Já, kamarádi a rodina Náš dům, můj pokojíček Města a vesnice, kde žiji Masopust ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyšívání hry dle vlastního výběru a pomáhání při třídění stavebnic a jejich úklidu přání dětí Velikonoce-výroba přání osmisměrky, křížovky, jarní výzdoba ŠD sudoku vystřihování a lepení společná četba zdobení vajíček poslech písniček omalovánky s jarní přírodovědná JARO tématikou příroda se probouzí hádanky a hlavolamy ochrana přírody březen s dětmi duben práce na polích a zahradách kvízy vyprávění o domácích zvířatech z a jejich mláďatech rozhovory vychovatelky poznávání prvních květin 22

23 květen zvířata v ZOO estetická kresba zvířátek práce s klovatinou a barvou malba s jarní tématikou textilní koláž práce s vlnou nástěnka s jarní tématikou malování květináčů a kamínků opakování známých písní rytmizace, poslech kreslení tuží a dřívkem společensky prospěšná vztahy mezi žáky, dětmi různých věkových skupin chování na veřejnosti, dopravní kázeň Velikonoce tradice Den matek ČASOVÉ OBDOBÍ ODPOČINKOVÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST pracovní vyprávění na různá témata práce se stavebnicí poslech písniček navlékání korálků dokreslovánky, omalovánky práce s papírem (lepení, stříhání, skládání origami) 23

24 LÉTO červen červenec hádanky hry dle volby dětí pexesa, kvarteta, karty četba textilní koláž výroba hraček z různých krabiček přírodovědná Léto je tu! - změny počasí bezpečnost o prázdninách volné vyprávění s dětmi poznávání pokojových květin estetická kresba na volné téma poslech a zpěv písniček malování na hedvábné kruhy slupovací barvy - malování společensky prospěšná Den dětí Prázdniny chování v kině, divadle cestování, výlety, dovolená a tábory 24

25 16. Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠD Palackého nám Cíle vzdělávání Forma a obsah Časově-tematický plán Materiální a ekonomické podmínky Personální podmínky BOZ žáků Charakteristika ŠD při zdravotnickém zařízení Cíle vzdělávání Forma a obsah Herní práce s dětmi v nemocnici Materiálně technické a psychohygienické podmínky Personální podmínky Časově tematický plán...20 Obsah 25

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Hygiena a bezpečnost ve ŠD 4. Ekonomické a personální

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více