Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Naše družina Křetín Křetín IZO RED-IZO www stránky: Zřizovatel: Obec Křetín Křetín vychovatelka: Iveta Pospíšilová ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová platnost:

2 Charakteristika školní družiny Školní družina při Základní škole ve Křetíně přirozeně navazuje na vyučování v základním vzdělávání. Stěžejním prostředkem je hra, kterou se snažíme přinášet dětem kladné emoce a nové zážitky s využitím prvků zážitkové pedagogiky. Zabezpečuje fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, dále je připravuje na to, jak čelit sociálně patologickým jevům, které je mohou ohrozit. Práci ve školní družině zaměřujeme především na oblast prvouky, přírodovědy, tělovýchovy, pracovní činnosti, výtvarné, dramatické a hudební výchovy. Významné místo zde mají i činnosti sebeobslužné a výchova ke zdravému životnímu stylu. Snažíme se dodržovat požadavek dobrovolnosti a dát dětem dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek. Školní družina vykonává činnost pro žáky 1.stupně ZŠ. Činnosti se mohou účastnit i ti žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce. Ranní i odpolední provoz je přizpůsoben tak, aby vyhovoval především žákům dojíždějícím z okolních obcí ( Vranové, Lazinova, Prostředního Poříčí). Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní dužiny, které se naplňuje nejvýše do počtu 25 dětí. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je splatná 2x v roce - vždy za pololetí. Úplatu vybírá vychovatelka školní družiny. O její výši rozhodne v každém školním roce vedení školy. Termín výběru se oznámí písemně rodičům nebo zákonným zástupcům.vybrané peníze se seznamy a příjmovými doklady odevzdá vychovatelka účetní školy. Rodiče obdrží doklad o zaplacení úplaty. Evaluace ve školní družině Evaluace ve školní družině spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelky.vnější hodnocení provádí vedení školy, zřizovatel a Česká školní inspekce. Zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů a žáků. Dokumentace školní družiny Zápisní lístek pro žáky (přihláška) zde je zaznamenán přesný odchod žáka ze školní družiny a způsob jeho vyzvedávání. Přehled výchovně vzdělávací práce třídní kniha (trvale přihlášení žáci). Docházkový sešit evidence žáků, kteří navštěvují školní družinu jenom v některých dnech a evidence žáků přítomných v kroužcích vedených při školní družině. Měsíční plán - přehled plánovaných činností na jednotlivé měsíce. 2

3 Přihlašování a odhlašování žáků školní družiny Přihlašování je prováděno na základě zápisního lístku, ve kterém jsou uvedeny základní údaje o žákovi, jeho zdravotním stavu, době a způsobu odchodu ze školní družiny a další informace. Přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. ročníku, dojíždějící žáci, dále děti obou zaměstnaných rodičů a děti ze sociálně slabých rodin. Odhlašování je možno provádět v průběhu školního roku na základě písemného vyjádření zákonného zástupce. Vyloučení žák, který porušuje školní řád, ohrožuje zdraví a bezpečnost sebe i ostatních, nebo žák, který dlouhodobě nenavštěvuje školní družinu, může být vyloučen. Podmínky docházky do školní družiny Přihlášený žák pravidelně navštěvuje školní družinu. Žák nesmí bez vědomí vychovatelky školní družinu opustit. Pokud se nemůže po vyučování do školní družiny dostavit, prokáže se písemnou omluvenkou podepsanou zákonnými zástupci, kteří mohou žáka případně omluvit telefonicky. Má-li žák odcházet dříve než v hodinu uvedenou na zápisním lístku, oznámí to též zákonní zástupci písemnou formou, ve výjimečných případech telefonicky. Do ranní družiny dochází žák sám nebo v doprovodu - jak je uvedeno na zápisním lístku, do odpolední družiny žáka předává vyučující nebo vedoucí zájmových útvarů. Pokud dítě zůstane nevyzvednuto ve školní družině i po skončení jejího provozu, vychovatelka se telefonicky spojí se zákonnými zástupci a vyčká jejich příchodu. Při opakovaném porušení podmínek odchodu může být žák vyloučen. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině Při organizovaných i spontánních aktivitách jsou dodržovány obecně platné bezpečnostní předpisy. Za bezpečnost žáků odpovídá vychovatelka oddělení nebo pedagogický pracovník ji zastupující. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti ve školní družině. Provozní doba školní družiny Pondělí pátek ráno: hod. odpoledne: hod. 3

4 Umístění a materiální podmínky školní družiny Oddělení ŠD je umístěno v prvním patře budovy školy ve vlastní místnosti, která je rozdělena na část pracovní a odpočinkovou. Vybavení odpovídá všem bezpečnostním i hygienickým podmínkám. Vychovatelka může ke své činnosti využívat sportovní a tělovýchovné zařízení školy,odborné pracovny, knihovnu, vybavení kabinetů, nástěnky apod. Materiální podmínky školní družiny jsou velmi dobré, dle potřeby a možností jsou pomůcky průběžně doplňovány a vybavení obměňováno. Specifika pracoviště školní družiny Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni. Počet přítomných však nesmí přesáhnout kapacitu oddělení školní družiny. Žáci, kteří končí vyučování po 4.vyučovací hodině odchází na oběd a do ŠD pod dohledem vychovatelky. Žáci, kteří mají více vyučovacích hodin odchází do jídelny a ŠD pod dohledem učitelky. V době, kdy je z různých důvodů přerušena výuka, je možné dočasně umístit žáky do ŠD, počet však nemůže překročit kapacitu oddělení. Pitný režim školní družiny je zajištěn ve spolupráci ze školní jídelnou. Děti jsou ze školní družiny uvolňovány podle potřeb rodičů v kteroukoliv dobu provozu po splnění výše uvedených podmínek. Nabídka zájmových útvarů školní družiny Dle poptávky a po dohodě s vedením školy. 4

5 Výchovné a vzdělávací postupy, které ve školní družině vedou k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - podporujeme, prohlubujeme a kultivujeme zájmy dětí, které využívají v průběhu života - ve všech činnostech respektujeme zásady přiměřenosti a věkových zvláštností tak, aby naše požadavky byly úměrné schopnostem a nadání dítěte - nabídku činnosti školní družiny koncipujeme v návaznosti na učivo, které si děti nenásilnou a hravou formou snáze osvojují - vedeme děti k pochopení souvislostí a poznatků z různých oblastí života a jejich využití v budoucnosti - povzbuzujeme děti při hledání všeho nového a povzbuzujeme jejich zvídavost Kompetence k řešení problémů - dbáme na dodržování obecně platných norem - vedeme děti k rozpoznávání nejrůznějších problémových situací, přemýšlení o jejich příčinách a způsobu řešení - oceňujeme vlastní úsudek dítěte, nešetříme chválou při hodnocení efektivnosti zvoleného postupu řešení problémů - vysvětlujeme dětem důležitost zaujetí postoje ke svým činům - do nabídky programu školní družiny zařazujeme hry k řešení problémů vytvářející nejrůznější modelové situace, které se tak mohou stát průpravou pro skutečný reálný život Kompetence komunikativní - klademe důraz na týmovou práci a tím ke vzájemné komunikaci mezi sebou, učiteli a ostatními dospělými ve škole - vedeme děti ke správným pravidlům komunikace, umění naslouchat, formulovat své myšlenky a názory, vést dialog, chápat postoje a záměry komunikace - dle možností děti seznamujeme i s jinou formou komunikace-nonverbální komunikace (hudba,malba, pohyb, gesta, mimika) umožňujeme dětem veřejně se projevit před ostatními - vedeme děti ke správnému užívání hlasu, dodržování hlasové hygieny a a správné výslovnosti jak po stránce logopedické, tak po stránce gramatické 5

6 Kompetence sociální a personální - vedeme děti k aktivní práci ve skupině a snažíme se, aby se všichni respektovali - vytváříme pravidla, na kterých se podílí vychovatelky společně s dětmi - motivujeme děti ke spolupráci s dětmi různých věkových kategorií - rozvíjíme osobnost dítěte a posilujeme zdravé sebevědomí, korigujeme jejich podceňování nebo přeceňování, poukazujeme na zkušenosti získané věkem s jejich aplikací v reálném životě - dbáme na dodržování zásad tolerance a základních pravidel společenského chování - vedeme děti k reálnému sebehodnocení Kompetence občanské - děti vedeme k respektování různých názorů a společně se snažíme objevovat kladné stránky osobnosti druhých - navozujeme modelové situace, při kterých je důležitá schopnost empatie - reagujeme na projevy násilí a naznačujeme možnost jiného řešení - vedeme děti k dodržování společenských norem a pravidel, oceňujeme správné chování - seznamujeme děti s jejich povinnostmi a právy - podněcujeme děti k nalezení vhodného řešení v krizových situacích - pomáháme dětem orientovat se v našich kulturních tradicích a vhodně je motivujeme k aktivnímu zapojení se do kulturních i sportovních aktivit - ovlivňujeme utváření vhodných názorů a postojů v enviromentální problematice a ekologii Kompetence pracovní - vedeme děti k bezpečnému a účinnému používání materiálů,nástrojů, pomůcek a vybavení - dbáme na dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků - k výsledkům pracovní činnosti přistupujeme nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví druhých, ochrany životního i ochrany kulturních a společenských hodnot - využíváme znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje - nabídkou zájmových útvarů a činností podněcujeme u dětí zájmovou činnost a smysluplné využití volného času 6

7 Dítě a komunikace Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky rozšiřování slovní zásoby prohlubování řečových dovedností správné vyjadřování hry pro rozvoj komunikačních schopností, námětové hry,hádanky,kvízy rozhovory, dramatizace, tématické vycházky didaktickými prvky samostatně a smysluplně se vyjadřuje dokáže vyprávět pohádku, příběh, zážitek, popsat situaci, obrázek umění spolupracovat, samostatně uvažovat samostatná práce při vypracování zadaného úkolu splnění úkolu Dítě a svět matematiky Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky 7

8 opakování a upevňování znalostí získaných ve vyučování různě zaměřené hry podporující představivost,přesnost,logické myšlení a kombinační schopnosti vědomosti a poznatky využije v praktickém životě rozvíjení smyslového vnímání,paměti, logického myšlení a kombinačních schopností k vyvození vlastního logického závěru a k obhájení jednoduchých tvrzení kvízy a soutěže s matematickým zadáním, matematické hry, vycházky s didaktickými prvky samostatné vypracování domácích úkolů Dítě a jeho svět orientuje se v časových jednotkách - umí číst údaje na různých typech hodin, zná hodnotu peněz a umí s nimi nakládat drobné nákupy,doprava orientuje se v prostoru (směr, vpravo,vlevo) Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky 8

9 orientace v okolíobec,město,znalosti významných míst prohlubování znalostí z oblasti dopravní výchovy osvojování základů společenského chování uvědomování si důležitosti rodinného života vytváření kladného vztahu k ostatním dětem smysluplnému využívání volného času pozitivnímu vnímání jiné kultury,chápání lidských hodnot rozhovory,vycházky,besedy, oslavy návštěva dopravního hřiště,různých míst v regionu,výtvarné aktivity daná pravidla vytvořená s dětmi ve ŠD vhodná četba,modelové situace,rozhovory hry,sportovní soutěže tématické hry,sport,soutěže regionální pohádky,rozhovory,filmy,hry orientuje se v obci,městě,zná umístění význačných budov bezpečně se pohybuje po komunikacích a na kole,je schopno přivolat pomoc snaží se o dodržování pravidel chápe význam pojmu rodina a rozdělení rolí v rodině uplatňuje základní normy společenského chování,šetří pomůcky dodržuje základní režimové návyky dne a týdne dovede poznatky uplatnit v běžném životě 9

10 Dítě a příroda Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky ochraně přírody-živé i neživé lásce k přírodě ekologickým zásadám a enviromentální výchově pravidlům,jak se chovat k přírodě,k orientaci v přírodě pozorování proměn v přírodě v určitých ročních obdobích prohlubování poznatků ze školy,třídění přírodnin, poznávání živočichů pozorování rozhovory,vycházky,besedy, četba,pozorování péče o pokojové rostlin,koutek přírody pozorování přírody,třídění odpadu,sběr papíru práce s mapou,turistické vycházky,výtvarné činnosti, rozhovory činnosti s tím spojené/pole,les,zahrada / soutěže,kvízy,rébusy,vycházky, besedy práce na zahradě,poli,lese chápe,že člověk je součástí přírody podílí se na ochraně životního prostředí orientace v přírodě umí popsat průběh a způsob života poznává listnaté a jehličnaté stromy a některá domácí a volně žijící zvířata 10

11 konkrétních činností člověka v přírodě raduje se z užitku z vykonané práce Dítě umění a kultura Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky 11

12 vnímání umění jako nedílné součásti života rozvoji slovní zásoby,lásce k literatuře a dramatickým činnostem zájmu o kulturní dění v regionu základům společenského chování improvizaci,rozvoji rytmického a melodického cítění výtvarnému sebevyjádření, kreativitě hudební,výtvarné, literárně dramatické a pohybové činnosti četba,poslech,hry, dramatizace výstavy,prezentace v regionu rozhovory,návštěvy kulturních akcí hudební hádanky,rytmizace říkadel,orffovy nástroje, taneční hry,pantomima encyklopedie,ukázky zajímá se o poslech nových písní,koncerty,výstavy, soutěže,projekty poznává nové knihy,divadla,vhodné filmy,časopisy snaží se správně vystupovat různých společenských situacích hraje na jednoduché nástroje,samostatně rytmizuje,těší se z poslechu,pohybu a tance vyhledává výtvarné aktivity, vyjadřuje své pocity,nálady,fantazii,seznamuje se s novými výtvarnými technikami rozeznávání materiálů a technik výtvarné činnosti Dítě a zdraví Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky 12

13 správnému pojmenování částí lidského těla a uvědomění si jeho fyzických možností dodržování základních hygienických pravidel,dennímu režimu sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu rozpoznávání nebezpečíprimární prevence dodržování bezpečnosti a pravidel při pohybových aktivitách a odpočinku po jednostranné zátěži rozvoji všech smyslů a zdokonalování koordinace rozhovory,projekty,námětové hry kompenzační a relaxační cvičení tělovýchovné chvilky,soutěže,pohybové hry,turnaje,základy jógy besedy,rozhovory,četba,práce s příběhem na dané téma upozorňování na zdravotní rizika hry na postřeh,pracovní a výtvarné činnosti pozná základní části lidského těla,chápe odlišnost pohlaví dodržuje základy hygieny má kladný vztah k pohybovým aktivitám odhadne riziková místa a osoby,je schopno požádat o pomoc,pozná ohrožující látky chápe důležitost pohybové aktivity pro svoje zdraví 13

14 raduje se z pohybu a vytvořeného díla Dítě a svět práce Dítě je vedeno k. Metody a formy Výstupy Poznámky 14

15 je vedeno k rozvoji jemné a hrubé motoriky zvládání některých pracovních postupů a dovedností pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům práci v kolektivu a skupině poznávání pracovních činností napomáhajících k vytváření zálib dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel estetickému vidění světa vytrhávání,stříhání,lepení, skládání,modelování,základy šití,odlévání ukázky,demonstrace výzdoba školní družiny, školy kolektivní a skupinové práce,pracovní dílny výstavky,soutěže upozornění,poučení kladné vzory pracuje s papírem,textilem,vlnou, přírodninami,stavebnicemi pracuje podle návodu,předlohy, dodržuje pravidla získané zkušenosti aplikuje v praxi dokáže pomoci druhým, rozvíjí komunikaci,váží si práce druhých využívá svoji fantazii dodržuje čistotu při práci, pořádek na pracovním místě snaží se rozeznat estetickou kvalitu 15

16 Vypracovala: Dana Marvanová, vychovatelka Ve Křetíně Schválila: Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy Ve Křetíně Účinnost s platností od

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní družina při Základní škole Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Charakteristika Školní družina se cíleně

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Klidný přístav pro děti plný pohody a vzájemného porozumění Obsah Školního vzdělávacího programu: 1.Úvod do filozofie školní družiny 2.Představení školní družiny

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu Rámcový vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov Ředitel: Mgr. Richard Mach Zástupce ředitele: Mgr. Ilona Mikelová Počet vychovatelek: 5 Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více