1. Identifikační údaje o mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje o mateřské škole"

Transkript

1 Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou všude krásně bude- sviť sluníčko, sviť!. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a mateřská škola Horní Studénky Adresa: ZŠ a MŠ Horní Studénky 93,7890 Zábřeh Zřizovatel školy: OÚ Horní Studénky Ředitelka: Mgr. Jitka Burkoňová Telefon: MŠ , Počet pedagogických pracovníků: 2 Počet provozních zaměstnanců: + topič v sezóně IČO: Kapacita: 25 dětí 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola se nachází ve středu obce ve starší budově. V okolí MŠ se rozkládá obora, kde se pasou jeleni, daňci a mufloni. Od. ledna 2003 je MŠ na základě rozhodnutí obecního úřadu v Horních Studénkách sloučena se Základní školou a je dnes příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Mateřská škola je jednotřídní, kapacita MŠ je 25 dětí. Budova MŠ je dvoupodlažní. Nachází se zde MŠ, školní družina, dvě třídy ZŠ, cvičebna, kuchyň, jídelna, sklady, kotelna a sklad paliva. U budovy leží školní zahrada, která prošla v roce 2009 rekonstrukcí. Vybavení MŠ je zastaralé, ale dle možností postupně pracujeme na jeho obnově. Je třeba doplnit vybavení herny hracími kouty. 3. Podmínky předškolního vzdělávání 3. Věcné podmínky MŠ je příspěvková organizace, provoz je hrazen prostředky OÚ. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno, učitelky plně využívají všech pomůcek. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Celý areál MŠ je vyzdoben pracemi dětí, které se tak podílejí na úpravě celé školky. Na budovu MŠ navazuje školní zahrada. 3.2 Životospráva Děti jsou stravovány podle zásad zdravé výživy. Jejich jídelníček je

2 sestavován tak, aby zahrnoval všechny druhy potravin. Po celý den je dětem k dispozici pitný režim. Děti dle věku využívají sebeobslužný styl svačin a obědů. Nenutíme násilně děti do žádného jídla. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku podle počasí. Mají dostatek volného pobytu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, odpočinku. Nenutíme děti ke spánku na lůžku. 3.3 Psychosociální podmínky Nově přijaté děti mají možnost adaptační doby. To znamená, že dítě po tuto dobu chodí do MŠ po kratších časových úsecích, aby se v klidu přizpůsobilo novému prostředí a situaci. V této době mohou být rodiče po dohodě s p. uč. společně s dětmi ve třídě a účastnit se společných činností. Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují situace klidu, pohody. Žádné z dětí není zvýhodňováno. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. 3.4 Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Je uplatňován individuální přístup učitelky. Děti mají dostatek prostoru na hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit. Děti pracují svým tempem. Plánování činností vychází z potřeb dětí. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Vytváříme informační systém, a to jak uvnitř MŠ tak navenek zpravodaj, hlášení v městském rozhlase, plakáty a informovanost rodičů učitelkami jednotlivých tříd. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názor. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich spolupráci. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a se ZŠ. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogové mají potřebnou odbornou kvalifikaci a pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel, sebevzdělávají se. Pedagogové budou jednat a chovat se tak, aby byli vždy na profesionální úrovni v souladu se společenskými pravidly. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajištěny ve spolupráci s příslušnými odborníky speciální pedagog, pediatr aj. 3.7 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči by měla panovat oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče budou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek, zpravodajů a písemných informací na nástěnkách.. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o pokrocích v rozvoji a učení. Domlouvají se o společném postupu při jeho výchově i vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny. 2

3 4. Organizace vzdělávání Kapacita MŠ je 25 dětí. Mateřská škola je jednotřídní. MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od hodin. Příchod dětí do MŠ končí v 8.00 hodin. Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou. Děti, které v MŠ neobědvají si rodiče vyzvedávají do.00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od.30 do 2.00 hod. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je možné od 4.5 do konce provozu MŠ.V době hlavních prázdnin je provoz omezen. Škola je na dobu 6 týdnů uzavřena. V naší MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let. Zápis probíhá v květnu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je dokument podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ. Naše MŠ jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činností naší MŠ vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Název našeho školního vzdělávacího programu je: SVIŤ, SLUNÍČKO, SVIŤ Naším symbolem se stalo slunce jako zdroj radosti, tepla, energie a života vůbec. Bude nás provázet celým školním rokem a spolu s ním se budeme seznamovat s děním kolem nás a tak plnit cíle, které jsme si stanovili. 5. Zaměření naší mateřské školy - šťastné a spokojené děti radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole - spokojení rodiče, spolupráce s rodiči - umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnosti - individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí - umožňovat dostatek pohybu - pomoc dětem při adaptaci v MŠ - bezproblémový přechod do ZŠ 5.2 Cíle naší mateřské školy Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vycházíme ze splnění základních lidských potřeb:.fyziologické potřeby potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití 2. Potřeba bezpečí jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci ne, vyjádřit i své negativní pocity 3. Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu /pohlazení, pochování, objetí, aj./ 4. Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání chovat se k dětem jako k bytostem, které mají svou hodnotu už nyní 3

4 5. Potřeba seberealizace naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je 6. Vzdělávací obsah Protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh dohodli jsme se na hlavních blocích, která budou v souladu s přírodním rokem: I.,,Podzim už je tu II.,,Zima, zima, zimička III.,,Jaro ťuká na okýnko IV.,,Léto plné her I.,,Podzim už je tu /časový plán 2 týdnů/ Téma: podtéma.podzim na zahradě,poli a v lese - Kdo všechno přišel do školky - Ovoce a zelenina - Počasí a příroda - První kamarádské vztahy v MŠ 2. Sklízíme plody podzimu - Voda znamená život - Ryby a život ve vodě - Život a živočichové u vody - Barvy podzimu 3. Doma a ve škole - Pouštíme draky - Moje tělo a zdraví - Když kamarád stůně - Třídění odpadu Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, poznávat kamarády. Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách, objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Vnímání krás podzimních barev, seznamování se se změnami počasí. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. II.,,Zima, zima, zimička /časový plán - 2 týdnů/ Téma:. Zima na horách a v dolinách podtéma - Znaky ročních dob - Mikuláš - Vánoce, Vánoce přicházejí - Ptáčci v zimě 2. Zimní počasí a živočichové - Zimní hry a sporty - Zvířátka v zimě - Půjdu k zápisu - Rampouchy a námraza 4

5 3. Naše modrá planeta - Živočichové a moře - Hádej čím jsem - Čím cestujeme - Co děláme celý den a celý rok Mikuláš jako tradice pro děti plná radosti a zábavy. Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Vnímat krásu přírody v zimě. Získat pocit radostného očekávání vstupu do.třídy ZŠ, získat zájem o učení. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím. III. Jaro ťuká na okýnko /časový plán - 8 týdnů/ Téma:. Voláme sluníčko podtéma - Jaro v trávě - Co umí slunce, déšť,mraky a duha - Hasiči a záchranáři - Svátky jara 2. Mláďátka - Domácí zvířata a jejich mláďata - Kdo žije u potoků řek a rybníků - Zvířátka v ZOO - Den Země Všímat si nového života v přírodě, lidové tradice a zvyky, upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se světem rostlin. Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim. Objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem. IV.,,Léto plné her /časový plán - 9 týdnů/ Téma:. Dopravní školička podtéma - Naše tělo a zdraví - Dopravní prostředky - Maminka má sváte - Dopravní značení, chování účastníků silničního provozu - Jak je barevná kvetoucí příroda 2. Lidé a věci kolem nás - Děti mají svátek - Čím budu, povolání dospělých - Kniha je studnice moudrosti - Hurá na prázdniny Vztah k rodině, poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se býtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu, rozvíjet všechny smysly. Rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. 5

6 Témata jsou naplňována konkrétními činnostmi v 5ti oblastech:. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Každý měsíc má téma, které je rozpracováno do jednotlivých týdenních podtémat. Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace. Uskutečnění vzdělávání probíhá na základě nejrůznějších činností. Obsahem budou činnosti ze života člověka, tradice, ale i podtémata vycházející ze složitého života společnosti a zájmu dětí. Hlavním úkolem učitelky je vybírat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat. 7. Evaluační systém Školní vzdělávací program bude pravidelně podrobován rozboru a kontrolován s třídními vzdělávacími programy a naopak. Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest pro zlepšení naší práce. Zásady pro hodnocení - dávat dětem prostor k hodnocení - snažit se, aby nebyly hodnoceny děti, ale činnosti - průběžně hodnotit všechny své činnosti - sledovat individuální pokroky každého dítěte - sledovat pokroky třídy jako celku - do hodnocení zapojit i rodiče, zajímat se o jejich názory - organizace vzdělávání tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí - režim dne přizpůsobit i požadavkům rodičů /příchod do MŠ/ - podporovat a rozvíjet přátelské vzájemné vztahy mezi dětmi, dospělými Prostředky k naplnění hodnocení - pravidelná kontrolní činnost ředitelky - pravidelné pedagogické porady - denní a týdenní hodnocení učitelek - písemné záznamy individuálních pokroků každého dítěte - závěrečné hodnocení pokroku skupiny - schůzky pro rodiče - informovanost rodičů o dění v MŠ Vnitřní denní režim MŠ příchod dětí do MŠ, ranní filtr, volné hry dětí, průběžná svačinka řízené činnosti a aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovníky, cvičení příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena.5.45 oběd a osobní hygiena dětí spánek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku hygiena, průběžná svačinka, odpolední činnosti, volné hry dětí ve třídě 6

7 nebo na zahradě MŠ, odchod dětí V MŠ probíhají odpolední činnosti na základě volby dětí: - Cvičíme a zpíváme pro radost - Veselé vyrábění - Hrajeme hry Spolupráce se ZŠ Návštěva předškolních dětí v ZŠ, příprava na vstup dětí do ZŠ, konzultace mezi učitelkami, učitelky MŠ jsou přítomné na zápisu do ZŠ, beseda pro rodiče předškoláků pořádaná s učitelkou. třídy v ZŠ, společná účast na divadelních představeních, na vystoupeních, výletech, plavání, využívání tělocvičny, MŠ dále organizuje další akce související s výchovně vzdělávací činností školy - soutěže, výstavky, besídky, atd. Spolupráce s OÚ Zajištění vystoupení na akce- pro důchodce, vítání občánků Cíle a prostředky v oblastech předškolního vzdělávání Dítě a jeho tělo Cíle: -rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky,pohybový aparát a tělesné funkce ( přirozená cvičení, konstruiktivní a garfické činnosti, cvičení na nářadí, sezónní pohybové činnosti venku) - rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost ( turistické vycházky do okolí, společné vycházky s ZŠ, dopravní hříště) - osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, uvědomovat si vlastní tělo ( míčové hry, sezónní činnosti, encyklopedické vyučování, spolupráce s pediatrem, ) - rozvíjet užívání všech smyslů ( dechová a relaxační cvičení, smyslové a psychomotorické hry, hudební a hud. poh. hry) Dítě a jeho psychika -rozvíjet řečové a jazykové dovednosti ( spolupráce s logopedem, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vyprávění zážitků) -rozvíjet kultivovaný projev ( vystoupení dětí na besídkách a akcích pro veřejnost, vyřizování vzkazů a zpráv) -osvojovat dovednosti, které předcházejí čtení a psaní ( rýmovačky, hry- synonyma, autonyma, homonyma, pracovní listy, hra s písmeny a číslicemi, encyklopedie) -rozvíjet tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření ( třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání předmětů, smyslové,zrakové a sluchové hry) - podporovat rozvoj zájmu o učení ( práce s knihou, práce s obrázkovým materiálem a médii) - rozvíjet schopnost vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 7

8 ( klidné a příjemné prostředí, vstřícná a citlivá komunikace, spokojené, radostné, veselé a pohodové činnosti) - rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání ( výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové aktivity, sledování pohádek a příběhů, hry na rodinu, výlety do okolí, návštěvy divadelních představení) Dítě a ten druhý - rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým ( společná setkávání, povídání, aktivní naslouchání druhého, bezpečné prostředí v MŠ, řešení konfliktu dohodou, půjčování hraček a pomůcek, společenské hry, ranní kruh, spoolečné oslavy narozenin a svátků) - posilovat vztah k rodině, MŠ, k dětem ve skupině ( vystoupení pro rodiče, společné akce s rodiči a dětmi ZŠ, vzájemná pomoc mezi dětmi) - rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost ( sociální hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry) - učit chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými ( četba-téma-vztahy mezi lidmi, vzájemná pomoc mezi dětmi, hry a situace, dodržování pravidel chování) Dítě a společnost -rozvíjet kulturně estetické dovednosti (výzdoba MŠ, pravidla soužití ve třídě, konstruktivní, výtvarné a pracovní činnosti, zapojení dětí do výtvarných, hudebních a dramatických vystoupení) - rozvíjet základní kulturní společenské postoje ( námětové hry, dramatizace, oslavy, sportovní akce, kulturní programy) -vytvářet základy estetického vztahu ke světu,k životu, společnosti, kultuře a umění ( pomoc při výzdobě MŠ, poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní, sledování dramatizací, divadelní představení) - vytvářet podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách ( základní pravidla jednání ve skupině) Dítě a svět - rozvíjet sounáležitost s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí ( příjemné prostředí v MŠ, vycházky do okolí, školní výlety, péče o školní prostředí) - vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije ( péče o školní zahradu, vycházky do lesa, péče o ptáčky v zimě) - rozvíjet poznatky o tom, že člověk přírodu chrání, ale také ničí ( práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem,využívání encyklopedií) - rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách ( péče o rostliny a zvěř, vycházky ke krmelcům, pozorování zvěře na pastvě) -učit se vytvářet zdravé a bezpečné prostředí ( přirozené a modelové situace, orientace v dopravních situacích, manipulace s předměty a přístroji, kontakt se zvířaty- farmy, pořádek a čistota) 8

9 Obsah předškolního vzdělávání v tématech Rostliny Ochrana lesa Dřevo,papír,kniha MŠ A OKOLÍ Voda Les Lidé a profese Rekreace Stromy Keře Plody Zvířata Ptáci 9

10 Technika kolem nás Co nás zajímá Tatínek Rodina Lidské tělo Zdraví Maminka Oblečení JÁ MŠ Moje vesnice Životní prostředí Kamarádi Zvířátka

11 Doprava Zaměstnání Vesnice, kde bydlím Město Náš dům Rodiče RODINA Domácí zvířata Děti Večery Lidské tělo Domácí práce Zdraví Technika Zahrada Oblékání

12 Zdraví Oblečení Televize Ovoce a zelenina Divadlo Lidské tělo Kniha Pohádka Kamarádi Hračky JÁ A MUJ KAMARÁD Ptáci Zábava Brouci Zahrada Můj domov Stromy MŠ Obchody Sporty Květiny Dopravní prostředky Zelenina

13 Vybavení domácnosti Obora Zahrada Relaxace Oblečení Podnikatelé Sponzoři Knihovna Průmysl ZŠ Návštěva v. tř. ZŠ Obecní úřad MŠ A NAŠE OBEC Zápis do. roč. ZŠ Zdravotní péče Život v obci Sokolovna Vycházky do okolí Vystoupení dětí Rozvoj osobnosti Příroda Kultura Dramatizace Domy Akce v obci Obchody Maškarní karneval

14 Ve vesnici V blízkém městě V lese U nás doma Turistika a sporty Louka U rybníka Živočichové JÁ A PŘÍRODA Povolání Péče o přírodu Ochrana přírody Příroda a roční období Počasí

15 Zvířata Květiny Zelenina Počasí Dřevo Ptáci Příroda Strom Papír Brouci Les Spisovatelé Kniha JÁ A POHÁDKA Ilustrátoři Přírodní jevy Pohádka MŠ Televize Můj domov Rodiče Povolání Divadlo Dopravní prostředky Knihovna Hračky

16 Zdraví Ovoce Zelenina Oblečení Zvířata volně žijící Zahrada Pohádka Vánoce Maminka Zima Mikuláš Jaro Domácí zvířata Hry na sněhu Povolání Květiny ROK V PŘÍRODĚ Karneval Ptáci Zelenina Ovoce Květiny Podzim Léto Zvířata v lese Ptáci Prázdniny Les Hmyz Ovoce Stromy Zvířata v ZOO Keře Plody

17 K rozpracování témat pro školní rok budou učitelky využívat tyto materiály: - Školka plná zábavy - Malada a Gabriela Přikrylovy, Barevné kamínky V Horních Studénkách.9.200

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více