Vzdělávací obsah naší MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah naší MŠ"

Transkript

1 Vzdělávací obsah naší MŠ Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy včetně vzdělávacího obsahu vychází ze základního dokumentu,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP), který je součástí soustavy vzdělávacích dokumentů České republiky. ŠVP MŠ Stará Ves n.o. jsme rozdělili do 6 integrovaných bloků (IB).Tyto bloky nastiňují stručnou charakteristiku a jejich rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů. Dle těchto IB si učitelky zhotovují své třídní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly svým obsahem věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a zároveň vycházejí z podmínek tříd. Plány se povětšinou připravují průběžně a operativně se dotvářejí a upravují.rozpracování tématických celků závisí na každém pedagogovi. Šest integrovaných bloků si učitelky rozpracují do libovolného počtu tématických celků, které dále zpracují do časově neomezených plánů v podobě konkrétních činností a situací. Pedagogové jsou odpovědni za systematické, promyšlené, ucelené a svědomité přípravy na svoji práci. V jejich práci je vždy zařazena oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně- kulturní a environmentální. Kolegyně na třídách spolupracují na tvorbě tématických celků ŠVP. Ve třídních vzdělávacích programech dbáme na zařazení všech cílových kompetencí v průběhu celého školního roku. 1. Integrovaný blok JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ Záměr:Děti se seznámí s novými kamarády, naváží nová přátelství, dozvědí se o kamarádech další skutečnosti, poznají tuto základní hodnotu v kolektivu dětí. Poznají i dospělé osoby v MŠ, uvědomí si význam jejich práce. V období Hallowenu prožijí děti tajemnou a strašidelnou atmosféru, ke které patří i tvoření z dýní, vymýšlení a výroba masek, pestrý program a strašidelný rej. Zájem dětí se rozšíří o orientaci v čase, ujasní si ji ve spojení s činnostmi a změnami. Maškarní ples je vyvrcholením aktivit, které jsou jím motivovány a dávají prostor pro rozvíjení tvořivosti, představivosti, rozvoj hudebně pohybových aktivit, improvizace a smyslu pro humor. Cestování, řeky a moře, děti na celém světě to je pro děti lákavá oblast ve které se formou hry ocitají v prostředí s nádechem dobrodružství a dovídají se nové poznatky. Skutečné cestování se naplní výletem, děti zažívají vyjímečné zážitky, které pak sdělují v rozhovoru, vyjadřují výtvarným projevem. Před prázdninami se děti chystají na cestování s rodinou, rozloučí se se školkou. Je to období, které nejvíce využíváme k pobytu venku, k pestrým činnostem a k pohybu. Obsah: Moji kamarádi Kdo tu s námi je Hallowenské rejdění Co děláme celý den, celý rok Maškarní ples Čím cestujeme Řeky a moře Maminka má svátek Naše vesnice má svátek Děti na celém světě Těšíme se na výlet Hurá na prázdniny Indiánské léto 12

2 rozvoj a užívání všech smyslů (3) osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, pohody prostředí (7) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování (9) rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních ) a kultivovaného projevu (10) rozvoj, zpřesňování a kultivacesmyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení slovně- logickému (pojmovému)(12) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)(15) získání relativní citové samostatnosti(21) rozvoj schopnosti sebeovládání(22) získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňování vlastních situací(26) seznamování s pravidly chování ve vztahu ke druhému)27) osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem(28) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem( v rodině,mš, v herní skupině)(29) ochrana osobního soukromí a bezpečnosti ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (33) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí, porozumění zákl.projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí(34) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí(spolupráce,spolupodílením se),přináležet ke společenství(ke třídě, rodině,dětem) vnímat přijímat základní hodnoty v tomto společenství(35) rozvoj zákl.kulturně spol.postojů, návyků a dovedností, schopnost projevit se autenticky, chovat se autonomně, aktivně se přizpůsobovat společ.prostředí a a zvládat jeho změny(36) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností(39) poznávání jiných kultur(44) osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezp. prostředí, k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy(46) rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(48) lokomoční pohybové činnosti, turistika k lesu, do polí, přírody, parku manipulační činnosti s míči,hry s vodou, pískem a jiné sezónní činnosti konstruktivní a grafické činnosti hudební, pohybové, HPH a hry námětové činnosti relaxační, odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru, k prevenci úrazů ( při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi),k prevenci nemoci komentování zážitků, aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv rozlišování zvuků, hmatové hry poznávání nových objektů, míst( výlety, dovolená, exkurze) činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, souvisejících s denním řádem,proměnami, vývojem s časovou posloupností dějů a příběhů činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné estetické a tvůrčí aktivity( slovesné, výtvarné, dramatické, hudební,pohybové...) společenské hry, společné aktivity společná setkávání, povídaní, sdílení a naslouchánídruhému činnosti zaměřené na poznávání sociál. prostředí-rodina(funkce, členové, vztahy, život v ní)

3 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace MŠ(prostředí, vztahy mezi dětmi, dospělými) každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování příprava společných zábav, slavností(oslavy, obecní slavnosti, tradice, maškarní ples, Hallowen, svátek matek, dětí...) a jejich realizace vyjadření slovesné, dramatické, hudební, pohybové podněcující dítě k tvořivosti, nápaditosti, vkusu setkání se s dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ(Michal, div.smíšek, div. loutek, Hopsalín,kino, výstavy) sledování událostí v obci a účast na akcích hry a aktivity na téma dopravy, dopravních situací, praktický nácvik bezpeč. chování v situacích, které mohou nastat kognitivní činnosti(kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémy, objevování, vyprávění) 2.Integrovaný blok PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ Záměr:Budeme si s dětmi užívat krásy podzimu, tvořit z přírodnin a listí, obdivovat jeho barevnou pestrost. Zajdeme na zahrádkářskou výstavu, sami si ji vytvoříme ve třídě z přineseného ovoce, zeleniny a dalších plodů. Budeme objevovat jejich rozmanitost a ochutnávat zdravé dobroty. Všimneme si častých proměn počasí a jeho vlivu na přírodu v lese, na poli a také v zahradě. Nasbíráme zvířátkům do lesa plody a vysušíme je na zimu. Společně s rodiči se rozloučíme s létem na tradiční lampionové Broučkiádě. Obsah: Brouček se loučí s létem (3,23,16,41,49) Barvy kolem nás (3,23,30,41,49) Do lesa za zvířátky (3,23,30,42,45,49) Co umí vítr a déšť (3,10,13,43,45,49) Listopad je tady (3,10,13,43,49) Na poli a v zahradě (3,23,30,42,45,49) rozvoj a užívání všech smyslů (3) rozvoj komunikativních dovedností ( verbál. i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným(13) posilování přirozených lidských citů( zvídavost, zájem, radost z objevování,...(16) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat(23) vytváření prosociálních postojů ( soc. citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)(30) rozvoj společenského i estetického vkusu(41) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření poz.. vztahu k němu(42) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách(43) pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit(45) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí(48)

4 lokomoční pohybové činnosti turistika k lesu, do polí, přírody, parku manipulační činnosti s přírodním materiálem smyslové a námětové hry rytmické hry, slovní hádanky hry a činnosti k poznávání zvuků přímé pozorování na vycházkách návštěva výstavy ovoce a zeleniny, Unipolu určování vlastností věcí, pojmenování ( barva, velikost,tvar, materiál,chuť,vůně, zvuk...) operace s přírodním materiálem, přírodninami( přiřazování,uspořádání,odhad, porovnávání.) výlety do přírody s přirozeným pozorováním experimenty s materiálem, přírodninami dramatické činnosti- předvádění prací, vyjádření síly větru, deště, pohybové ztvárnění zvířat společenské hry, společné aktivity kooperativní činnosti ve dvojicích,skupinách příprava a realizace akce s rodiči Brouček pracovní činnosti na školní zahradě hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce( práce na zahrádkách, seznámení s prac. činnostmi a předměty, praktická manipulace s pomůckami, nástroji-zahrádka, třídy..) poučení o možných nebezpečných situacích(povodeň, vichr) a způsobech jak se chránit sledování rozmanitostí a změn v přírodě 3. Integrovaný blok KOUZELNÝ ČAS PANÍ ZIMY Záměr:V zimním čase,v období Mikuláše budeme s dětmi péct perníčky. Vytvoříme výrobky, přání a dárky různou technikou, napečeme cukroví. Navodíme si vánoční atmosféru nazdobením stromečku, zpíváním koled, písní a ukážeme si lidové tradice a zvyky.budeme se radovat z obdarování svých nejmilejších. Vše završíme vystoupením a poslechnutím adventního koncertu v kostele. Nezapomeneme ani na zvířátka v lese a zaneseme jim ke krmelci připravené dobroty. V novém roce si připravíme třikrálové koruny z papíru,rozloučíme se s vánočním časem. Zasportujeme si na eskymácké olympiádě, zasoutěžíme v zimních sportech a budeme si užívat zimních radovánek. Obsah: Možná příjde Mikuláš(2,5,14,23) Tradice Vánoc (2,5,11,23,37) Kouzlo Vánoc (2,11,14,23,29,37,40) Padá sníh (2,11,14,30,40,49) Zimní hry a sporty (2,5,29,37,49)

5 rozvoj pohybových schopnostía zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí(2) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností(5) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)(11) rozvoj a kultivace představivosti a fantazie(14) rozvoj schopn. citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat(23) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)(29) vytváření prosociálních postojů(rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)(30) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách(47) rozvoj schopn. přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(49) lokomoční pohybové činnosti- střídavá chůze, běh a poskoky, koulovaná a hry na sněhu i nelokomoční pohybové činnosti změny poloh těla manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry a činnosti (mikulášské a vánoční besídky pro rodiče) poslech čtených či vyprávěných pohádek, divadelních pohádek a příběhů (soustředěný poslech, audiovizuální technika, knihy divadla např. Smíšek) motivované manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností (pokusy se sněhem, pozorování tvyrů sněhových vloček, tvoření s formičkami) činnosti zajišťující spokojenost, radost; činnost vyvolávející veselí a pohodu(vánoční atmosféra) výlet do okolí( do zimní přírody- ke krmelci za zvířátky, do parku, k Černému lesu ) společná setkání, povídaní, aktivní naslouchání druhému ( kulturní akce- Adventní koncert v kostele, rozsvědcování vánoční stromu, vánoční jarmark) aktivity podporující sbližování dětí (sportovní olympiáda) kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách (pečení, zdobení cukroví, příprava dárků) tvůrčí činnosti, literární, dramatické (ztvárnění pohádek- dramatizace, loutkové, maňáskové divadlo) aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance, spolupráce, ohleduplnost) aktivity přibližující mravní hodnoty v jednání lidí (dobro, zlo, spravedlnost) aktivity přibližující dítěti svět kultury ( tradice, zvyky) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí ( les, louka, rybník v zimě) poučení o nebezpečných situacích ( nepříznivé počasí a povětrnostní jevy)

6 4. Integrovaný blok JSEM MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ Záměr:Děti se učí orientovat v prostorách MŠ, ve svém okolí, poznávají zajímavosti v obci, učí se znát cestu domů.vytváří si pozitivní vztah k těmto místům. Získávají základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích, děti mají základní představu o zdravé životosprávě, osobní hygieně a důležitosti pohybu. Především předškoláci před zápisem si opakují své nabyté vědomosti, dovednosti, poznatky a schopnosti řešit problémy a také se projevovat jako samostatná osobnost. Osvojují si poznatky o přírodě, rozvíjí a užívají všechny smysly, zdokonalují pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. U dětí se probouzí pocit příjemně strávených chvil ve společnosti kamarádů a paní učitelek v MŠ při společných akcích. Vytváří se radostná atmosféra, pohoda. V letních měsících si užíváme přírody, pobytu venku, vody a sportovních her. Učíme se dodržovat pravidla her a spravedlivému jednání. Obsah: Poznáváme naši školku a obec (3,5,8,20,21,22,27,34,42) Já, moje tělo a koš plný zdraví (2,4,6,8,19,22,33,48) Když kamarád stůně (6,7,8,21,29,34,37,48) Co už všechno umím ( Půjdu do školy předškoláci)(2,5,10,11,13,18,19,20,22,33,42) Poznáváme svět, máme smyslů pět(3,5,10,18,19,22,35,48) Letní prázdninová olympiáda (2,4,7,20,22,27,29,35,48) rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (2) rozvoj a užívání všech smyslů(3) rozvoj fyzické i psychické zdatnosti(4) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a schopností(5) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě(6) osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,osobní pohody, pohody prostředí(7) vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu(8) rozvoj komunikativních dovedností(verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,hudení.,pohybové, dramatické(11) rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným(13) osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci(abeceda, čísla)(18) vytváření základů pro práci s informacemi(19) poznávání sebe sama, rozvoj pozit.citů ve vztahu k sobě(uvědomění si vlastní identity,získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)(20) získání relativní citové samostatnosti(21) rozvoj schopnosti sebeovládání(22) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému(27)

7 posilování prosoc.chování ve vztahu k ostatním lidem, v rodině, v MŠ,v dětské skupině(29) ochrana os.soukromí a bezpečnosti ve vztazích s dětmi i dospělými(33) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí(34) rozvoj schopnosti žít ve společeství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se),přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, rodině) a vnímat a přijímat základní hodnoty společenství(35) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije,vytváření pozitivního vztahu k němu(42) rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(48) lokomoční pohybové činnosti a zdravotně zaměřené činnosti manipulační činnésti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, jejich praktické používání smyslové hry, námětové hry činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí,směřující k ochraně zdraví, bezpečí a zdravých životních návyků hudební hry a HPH,aktivity podporující sbližování dětí, kamarádství artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry, slovní hry, hádanky, vokální činnosti grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky( časopisy, knihy...) záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakter.znaků a funkcí, zkoumání vlastností činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých znakových systémů ( písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) poznání číselné řady, základních geometrických tvarů, množství... a aplikace s nimi činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající spokojenost a radost, veselí a pohodu cvičení v projevování citů( kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných- úzkost, hněv) návštěva 1.třídy-předškoláci, shlédnutí výstav záhradkářů, chovatelů vycházky s poznáváním okolí,významem budov 5. Integrovaný blok JAK SE BUDÍ JARO Záměr:Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, lidová říkadla a písničky, encyklopedie, experimentysimulační a zobrazující hry, pohybové a hudebně-pohybové hry, pobyt v přírodě.hovoříme o rozdílech mezi zimním a jarním ročním obdobím, uplatníme vlastní zkušenosti a obohatíme poznatky o jarní přírodě, probouzejících se jarních zahrádkách, kytičkách. Vytvoříme si vlasní zahrádky, budeme pozorovat klíčení semínek, pučení stromů a keřů. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Získáme povědomí o různých zaměstnáních, navštívíme pekárnu, poštu, zahradnictví s keramickou dílnou a podíváme se k místním hasičům. Seznámíme se s dubnovými pranostikami, všímáme si počasí, připravujeme se na svátky jara a poznáváme další zvyky, učíme se velikonoční říkadla, malujeme vajíčka... Děti dostávají prostor ke spolupráci s ostatními dětmi a ke sdílení společných činností a her, těší se z příjemných zážitků a přírodních krás, dostávají prostor k pestrým činnostem. Rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou, lidmi a společností.

8 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace Jaro v trávě Hádej, čím jsem Šel zahradník do zahrady Na dvorku zvířata a jejich mláďata Svátky jara rozvoj a užívání všech smyslů(3) vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu ( těšit se z přírodních krás, příjemných zážitků, krásných dnů(8) rozvoj řečových schopností,jazykových dovedností receptivních(vnímání, náslech,porozumění) i produktivních(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)(9) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- logickému( pojmovému)(12) rozvoj poznatků, schopností a dovedn.umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit(24) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních(31) rozvoj schopnosti žít ve společeství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se),přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, rodině) a vnímat a přijímat základní hodnoty společenství(35) vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezp. prostředí, k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy(46) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, s lidmi, společností a planetou Zemí(49) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, jejich praktické používání smyslové hry, námětové hry, hudební a hudebně-pohybové hry spontánní hry artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hry, hádanky přednes, recitace, dramatizace, zpěv společné diskuze, rozhovory, individuálví a skupinová konverzace,vyprávění zážitků, příběhů podle skutečností i podle obraz. materiálu, fantazie,sdělování slyšeného druhým prohlížení a,,čtení knížek činnosti a hry na rozvoj postřehu, vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace, pozorn. činnosti zaměřené na poznávání světa zvířat hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku,pomocí, vyřešit spor hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce(praktické ukázky z okolí dítěte, tématické hry na zaměstnání,řemesla s pracovními činnostmi a předměty, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností návštěva pekárny, pošty, obchodů, hasičů,oú... prohlédnutí výstavy Unipolu, výstavy zvířat chovatelů, pozorování zahrad, zahrádek, dvorků návštěva u chovatele zvířat typické činnosti k tradicím( Morena,pomlázka, vajíčka...) vytvoření zahrádek, sázení semínek, pozorování klíčení, experimenty

9 6. Integrovaný blok KOUZELNÁ KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK Záměr:Prostřednictvím pohádek poznávat morální hodnoty, jako je soucítění, solidarita, péče o druhé a slabé. Rozlišovat dobro a zlo. Dramatizací pohádek posilovat sebevědomí, získávat sebedůvěru ve vlastní schopnosti, navazovat radostnou náladu, povzbuzovat chuť k učení veršovaných textů. Pohádkou vycházet dokonale vstříc dětskému myšlení a psychice. Obsah: Budka Perníková chaloupka O koťátku Dlouhý, Široký a Bystrozraký My jsme muzikanti a jiné pohádky dle výběru uč. nebo dětí rozvoj pohybových schopností a zdokonal. dovedností hrubé i jemné motoriky( koordinace a rozsah pohybu, dýchání,ruky a oka...) ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (2) rozvoj komunikativních dovedností( verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) vytváření pozit. vztahu k intelekt. činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení( 17) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání(25) rozvoj kooperativních dovedností(32) seznamování se světem lidí, kultury a umění osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije( 38) vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách(43) zdravotně zaměřené činnosti(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dech. a relaxač. cvičení) smyslové a psychomotorické hry hudební a HPH a činnosti, hraní rolí sluchové a rytmické hry spontánní a námětové hry společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace( vyprávění zážitků, pohádek) podle skutečnosti,podle obrazového materiálu, vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek, obohacení citového, mravního života dítěte(kino,div.smíšek,loutkové divadlo Ov) přednes,recitace, dramatizace,zpěv pozorování kulturních objektů činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů estetické a tvůrčí aktivity( slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové) hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se,půjčit, řešit spor aktivity přibližující pravidla vzájemného styku( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty( dobro, zlo,spravedlnost, pravda)

10 praktické činnosti a pomůckami, předměty, hudebními nástroji práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, pohádkové knížky, puzzle, pexeso, koncert dětí ZUŠ promítání diafilmů ( kino v MŠ)

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace zapsána u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.834, IČ 73184993 Školní vzdělávací program platný od září 2015 Pracoviště : 2.května 1654 K Muzeu

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNĚ POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22 a přílohy č.j. 9482/2012-22 Zpracovala: Bc. Helena Šeflová

Více

Vzdělávací program Lesního klubu Skaláček

Vzdělávací program Lesního klubu Skaláček Vzdělávací program Lesního klubu Skaláček 1/14 Vzdělávací program Lesního klubu Skaláček Identifikační údaje Adresa: Lesní klub Skaláček Sedmihorky 72, 511 01 Turnov Telefon: +420 601 330 227 +420 731

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001 S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNĚ POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22 a přílohy č.j. 9482/2012-22 Zpracovala: Bc. Helena Šeflová

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více