Vzdělávací obsah naší MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah naší MŠ"

Transkript

1 Vzdělávací obsah naší MŠ Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy včetně vzdělávacího obsahu vychází ze základního dokumentu,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP), který je součástí soustavy vzdělávacích dokumentů České republiky. ŠVP MŠ Stará Ves n.o. jsme rozdělili do 6 integrovaných bloků (IB).Tyto bloky nastiňují stručnou charakteristiku a jejich rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů. Dle těchto IB si učitelky zhotovují své třídní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly svým obsahem věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a zároveň vycházejí z podmínek tříd. Plány se povětšinou připravují průběžně a operativně se dotvářejí a upravují.rozpracování tématických celků závisí na každém pedagogovi. Šest integrovaných bloků si učitelky rozpracují do libovolného počtu tématických celků, které dále zpracují do časově neomezených plánů v podobě konkrétních činností a situací. Pedagogové jsou odpovědni za systematické, promyšlené, ucelené a svědomité přípravy na svoji práci. V jejich práci je vždy zařazena oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně- kulturní a environmentální. Kolegyně na třídách spolupracují na tvorbě tématických celků ŠVP. Ve třídních vzdělávacích programech dbáme na zařazení všech cílových kompetencí v průběhu celého školního roku. 1. Integrovaný blok JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ Záměr:Děti se seznámí s novými kamarády, naváží nová přátelství, dozvědí se o kamarádech další skutečnosti, poznají tuto základní hodnotu v kolektivu dětí. Poznají i dospělé osoby v MŠ, uvědomí si význam jejich práce. V období Hallowenu prožijí děti tajemnou a strašidelnou atmosféru, ke které patří i tvoření z dýní, vymýšlení a výroba masek, pestrý program a strašidelný rej. Zájem dětí se rozšíří o orientaci v čase, ujasní si ji ve spojení s činnostmi a změnami. Maškarní ples je vyvrcholením aktivit, které jsou jím motivovány a dávají prostor pro rozvíjení tvořivosti, představivosti, rozvoj hudebně pohybových aktivit, improvizace a smyslu pro humor. Cestování, řeky a moře, děti na celém světě to je pro děti lákavá oblast ve které se formou hry ocitají v prostředí s nádechem dobrodružství a dovídají se nové poznatky. Skutečné cestování se naplní výletem, děti zažívají vyjímečné zážitky, které pak sdělují v rozhovoru, vyjadřují výtvarným projevem. Před prázdninami se děti chystají na cestování s rodinou, rozloučí se se školkou. Je to období, které nejvíce využíváme k pobytu venku, k pestrým činnostem a k pohybu. Obsah: Moji kamarádi Kdo tu s námi je Hallowenské rejdění Co děláme celý den, celý rok Maškarní ples Čím cestujeme Řeky a moře Maminka má svátek Naše vesnice má svátek Děti na celém světě Těšíme se na výlet Hurá na prázdniny Indiánské léto 12

2 rozvoj a užívání všech smyslů (3) osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, pohody prostředí (7) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování (9) rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních ) a kultivovaného projevu (10) rozvoj, zpřesňování a kultivacesmyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení slovně- logickému (pojmovému)(12) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)(15) získání relativní citové samostatnosti(21) rozvoj schopnosti sebeovládání(22) získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňování vlastních situací(26) seznamování s pravidly chování ve vztahu ke druhému)27) osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem(28) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem( v rodině,mš, v herní skupině)(29) ochrana osobního soukromí a bezpečnosti ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (33) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí, porozumění zákl.projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí(34) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí(spolupráce,spolupodílením se),přináležet ke společenství(ke třídě, rodině,dětem) vnímat přijímat základní hodnoty v tomto společenství(35) rozvoj zákl.kulturně spol.postojů, návyků a dovedností, schopnost projevit se autenticky, chovat se autonomně, aktivně se přizpůsobovat společ.prostředí a a zvládat jeho změny(36) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností(39) poznávání jiných kultur(44) osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezp. prostředí, k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy(46) rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(48) lokomoční pohybové činnosti, turistika k lesu, do polí, přírody, parku manipulační činnosti s míči,hry s vodou, pískem a jiné sezónní činnosti konstruktivní a grafické činnosti hudební, pohybové, HPH a hry námětové činnosti relaxační, odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru, k prevenci úrazů ( při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi),k prevenci nemoci komentování zážitků, aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv rozlišování zvuků, hmatové hry poznávání nových objektů, míst( výlety, dovolená, exkurze) činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, souvisejících s denním řádem,proměnami, vývojem s časovou posloupností dějů a příběhů činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné estetické a tvůrčí aktivity( slovesné, výtvarné, dramatické, hudební,pohybové...) společenské hry, společné aktivity společná setkávání, povídaní, sdílení a naslouchánídruhému činnosti zaměřené na poznávání sociál. prostředí-rodina(funkce, členové, vztahy, život v ní)

3 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace MŠ(prostředí, vztahy mezi dětmi, dospělými) každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování příprava společných zábav, slavností(oslavy, obecní slavnosti, tradice, maškarní ples, Hallowen, svátek matek, dětí...) a jejich realizace vyjadření slovesné, dramatické, hudební, pohybové podněcující dítě k tvořivosti, nápaditosti, vkusu setkání se s dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ(Michal, div.smíšek, div. loutek, Hopsalín,kino, výstavy) sledování událostí v obci a účast na akcích hry a aktivity na téma dopravy, dopravních situací, praktický nácvik bezpeč. chování v situacích, které mohou nastat kognitivní činnosti(kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémy, objevování, vyprávění) 2.Integrovaný blok PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ Záměr:Budeme si s dětmi užívat krásy podzimu, tvořit z přírodnin a listí, obdivovat jeho barevnou pestrost. Zajdeme na zahrádkářskou výstavu, sami si ji vytvoříme ve třídě z přineseného ovoce, zeleniny a dalších plodů. Budeme objevovat jejich rozmanitost a ochutnávat zdravé dobroty. Všimneme si častých proměn počasí a jeho vlivu na přírodu v lese, na poli a také v zahradě. Nasbíráme zvířátkům do lesa plody a vysušíme je na zimu. Společně s rodiči se rozloučíme s létem na tradiční lampionové Broučkiádě. Obsah: Brouček se loučí s létem (3,23,16,41,49) Barvy kolem nás (3,23,30,41,49) Do lesa za zvířátky (3,23,30,42,45,49) Co umí vítr a déšť (3,10,13,43,45,49) Listopad je tady (3,10,13,43,49) Na poli a v zahradě (3,23,30,42,45,49) rozvoj a užívání všech smyslů (3) rozvoj komunikativních dovedností ( verbál. i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným(13) posilování přirozených lidských citů( zvídavost, zájem, radost z objevování,...(16) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat(23) vytváření prosociálních postojů ( soc. citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)(30) rozvoj společenského i estetického vkusu(41) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření poz.. vztahu k němu(42) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách(43) pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit(45) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí(48)

4 lokomoční pohybové činnosti turistika k lesu, do polí, přírody, parku manipulační činnosti s přírodním materiálem smyslové a námětové hry rytmické hry, slovní hádanky hry a činnosti k poznávání zvuků přímé pozorování na vycházkách návštěva výstavy ovoce a zeleniny, Unipolu určování vlastností věcí, pojmenování ( barva, velikost,tvar, materiál,chuť,vůně, zvuk...) operace s přírodním materiálem, přírodninami( přiřazování,uspořádání,odhad, porovnávání.) výlety do přírody s přirozeným pozorováním experimenty s materiálem, přírodninami dramatické činnosti- předvádění prací, vyjádření síly větru, deště, pohybové ztvárnění zvířat společenské hry, společné aktivity kooperativní činnosti ve dvojicích,skupinách příprava a realizace akce s rodiči Brouček pracovní činnosti na školní zahradě hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce( práce na zahrádkách, seznámení s prac. činnostmi a předměty, praktická manipulace s pomůckami, nástroji-zahrádka, třídy..) poučení o možných nebezpečných situacích(povodeň, vichr) a způsobech jak se chránit sledování rozmanitostí a změn v přírodě 3. Integrovaný blok KOUZELNÝ ČAS PANÍ ZIMY Záměr:V zimním čase,v období Mikuláše budeme s dětmi péct perníčky. Vytvoříme výrobky, přání a dárky různou technikou, napečeme cukroví. Navodíme si vánoční atmosféru nazdobením stromečku, zpíváním koled, písní a ukážeme si lidové tradice a zvyky.budeme se radovat z obdarování svých nejmilejších. Vše završíme vystoupením a poslechnutím adventního koncertu v kostele. Nezapomeneme ani na zvířátka v lese a zaneseme jim ke krmelci připravené dobroty. V novém roce si připravíme třikrálové koruny z papíru,rozloučíme se s vánočním časem. Zasportujeme si na eskymácké olympiádě, zasoutěžíme v zimních sportech a budeme si užívat zimních radovánek. Obsah: Možná příjde Mikuláš(2,5,14,23) Tradice Vánoc (2,5,11,23,37) Kouzlo Vánoc (2,11,14,23,29,37,40) Padá sníh (2,11,14,30,40,49) Zimní hry a sporty (2,5,29,37,49)

5 rozvoj pohybových schopnostía zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí(2) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností(5) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)(11) rozvoj a kultivace představivosti a fantazie(14) rozvoj schopn. citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat(23) posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)(29) vytváření prosociálních postojů(rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)(30) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách(47) rozvoj schopn. přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(49) lokomoční pohybové činnosti- střídavá chůze, běh a poskoky, koulovaná a hry na sněhu i nelokomoční pohybové činnosti změny poloh těla manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry a činnosti (mikulášské a vánoční besídky pro rodiče) poslech čtených či vyprávěných pohádek, divadelních pohádek a příběhů (soustředěný poslech, audiovizuální technika, knihy divadla např. Smíšek) motivované manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností (pokusy se sněhem, pozorování tvyrů sněhových vloček, tvoření s formičkami) činnosti zajišťující spokojenost, radost; činnost vyvolávející veselí a pohodu(vánoční atmosféra) výlet do okolí( do zimní přírody- ke krmelci za zvířátky, do parku, k Černému lesu ) společná setkání, povídaní, aktivní naslouchání druhému ( kulturní akce- Adventní koncert v kostele, rozsvědcování vánoční stromu, vánoční jarmark) aktivity podporující sbližování dětí (sportovní olympiáda) kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách (pečení, zdobení cukroví, příprava dárků) tvůrčí činnosti, literární, dramatické (ztvárnění pohádek- dramatizace, loutkové, maňáskové divadlo) aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance, spolupráce, ohleduplnost) aktivity přibližující mravní hodnoty v jednání lidí (dobro, zlo, spravedlnost) aktivity přibližující dítěti svět kultury ( tradice, zvyky) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí ( les, louka, rybník v zimě) poučení o nebezpečných situacích ( nepříznivé počasí a povětrnostní jevy)

6 4. Integrovaný blok JSEM MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ Záměr:Děti se učí orientovat v prostorách MŠ, ve svém okolí, poznávají zajímavosti v obci, učí se znát cestu domů.vytváří si pozitivní vztah k těmto místům. Získávají základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích, děti mají základní představu o zdravé životosprávě, osobní hygieně a důležitosti pohybu. Především předškoláci před zápisem si opakují své nabyté vědomosti, dovednosti, poznatky a schopnosti řešit problémy a také se projevovat jako samostatná osobnost. Osvojují si poznatky o přírodě, rozvíjí a užívají všechny smysly, zdokonalují pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. U dětí se probouzí pocit příjemně strávených chvil ve společnosti kamarádů a paní učitelek v MŠ při společných akcích. Vytváří se radostná atmosféra, pohoda. V letních měsících si užíváme přírody, pobytu venku, vody a sportovních her. Učíme se dodržovat pravidla her a spravedlivému jednání. Obsah: Poznáváme naši školku a obec (3,5,8,20,21,22,27,34,42) Já, moje tělo a koš plný zdraví (2,4,6,8,19,22,33,48) Když kamarád stůně (6,7,8,21,29,34,37,48) Co už všechno umím ( Půjdu do školy předškoláci)(2,5,10,11,13,18,19,20,22,33,42) Poznáváme svět, máme smyslů pět(3,5,10,18,19,22,35,48) Letní prázdninová olympiáda (2,4,7,20,22,27,29,35,48) rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (2) rozvoj a užívání všech smyslů(3) rozvoj fyzické i psychické zdatnosti(4) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a schopností(5) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě(6) osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,osobní pohody, pohody prostředí(7) vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu(8) rozvoj komunikativních dovedností(verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,hudení.,pohybové, dramatické(11) rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným(13) osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci(abeceda, čísla)(18) vytváření základů pro práci s informacemi(19) poznávání sebe sama, rozvoj pozit.citů ve vztahu k sobě(uvědomění si vlastní identity,získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)(20) získání relativní citové samostatnosti(21) rozvoj schopnosti sebeovládání(22) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému(27)

7 posilování prosoc.chování ve vztahu k ostatním lidem, v rodině, v MŠ,v dětské skupině(29) ochrana os.soukromí a bezpečnosti ve vztazích s dětmi i dospělými(33) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí(34) rozvoj schopnosti žít ve společeství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se),přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, rodině) a vnímat a přijímat základní hodnoty společenství(35) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách(37) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije,vytváření pozitivního vztahu k němu(42) rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám(48) lokomoční pohybové činnosti a zdravotně zaměřené činnosti manipulační činnésti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, jejich praktické používání smyslové hry, námětové hry činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí,směřující k ochraně zdraví, bezpečí a zdravých životních návyků hudební hry a HPH,aktivity podporující sbližování dětí, kamarádství artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry, slovní hry, hádanky, vokální činnosti grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky( časopisy, knihy...) záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakter.znaků a funkcí, zkoumání vlastností činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých znakových systémů ( písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) poznání číselné řady, základních geometrických tvarů, množství... a aplikace s nimi činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající spokojenost a radost, veselí a pohodu cvičení v projevování citů( kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných- úzkost, hněv) návštěva 1.třídy-předškoláci, shlédnutí výstav záhradkářů, chovatelů vycházky s poznáváním okolí,významem budov 5. Integrovaný blok JAK SE BUDÍ JARO Záměr:Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, lidová říkadla a písničky, encyklopedie, experimentysimulační a zobrazující hry, pohybové a hudebně-pohybové hry, pobyt v přírodě.hovoříme o rozdílech mezi zimním a jarním ročním obdobím, uplatníme vlastní zkušenosti a obohatíme poznatky o jarní přírodě, probouzejících se jarních zahrádkách, kytičkách. Vytvoříme si vlasní zahrádky, budeme pozorovat klíčení semínek, pučení stromů a keřů. Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Získáme povědomí o různých zaměstnáních, navštívíme pekárnu, poštu, zahradnictví s keramickou dílnou a podíváme se k místním hasičům. Seznámíme se s dubnovými pranostikami, všímáme si počasí, připravujeme se na svátky jara a poznáváme další zvyky, učíme se velikonoční říkadla, malujeme vajíčka... Děti dostávají prostor ke spolupráci s ostatními dětmi a ke sdílení společných činností a her, těší se z příjemných zážitků a přírodních krás, dostávají prostor k pestrým činnostem. Rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou, lidmi a společností.

8 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace Jaro v trávě Hádej, čím jsem Šel zahradník do zahrady Na dvorku zvířata a jejich mláďata Svátky jara rozvoj a užívání všech smyslů(3) vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu ( těšit se z přírodních krás, příjemných zážitků, krásných dnů(8) rozvoj řečových schopností,jazykových dovedností receptivních(vnímání, náslech,porozumění) i produktivních(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)(9) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- logickému( pojmovému)(12) rozvoj poznatků, schopností a dovedn.umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit(24) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních(31) rozvoj schopnosti žít ve společeství ostatních lidí(spolupracovat, spolupodílet se),přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, rodině) a vnímat a přijímat základní hodnoty společenství(35) vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezp. prostředí, k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy(46) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, s lidmi, společností a planetou Zemí(49) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem,činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, jejich praktické používání smyslové hry, námětové hry, hudební a hudebně-pohybové hry spontánní hry artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hry, hádanky přednes, recitace, dramatizace, zpěv společné diskuze, rozhovory, individuálví a skupinová konverzace,vyprávění zážitků, příběhů podle skutečností i podle obraz. materiálu, fantazie,sdělování slyšeného druhým prohlížení a,,čtení knížek činnosti a hry na rozvoj postřehu, vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace, pozorn. činnosti zaměřené na poznávání světa zvířat hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku,pomocí, vyřešit spor hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce(praktické ukázky z okolí dítěte, tématické hry na zaměstnání,řemesla s pracovními činnostmi a předměty, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností návštěva pekárny, pošty, obchodů, hasičů,oú... prohlédnutí výstavy Unipolu, výstavy zvířat chovatelů, pozorování zahrad, zahrádek, dvorků návštěva u chovatele zvířat typické činnosti k tradicím( Morena,pomlázka, vajíčka...) vytvoření zahrádek, sázení semínek, pozorování klíčení, experimenty

9 6. Integrovaný blok KOUZELNÁ KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK Záměr:Prostřednictvím pohádek poznávat morální hodnoty, jako je soucítění, solidarita, péče o druhé a slabé. Rozlišovat dobro a zlo. Dramatizací pohádek posilovat sebevědomí, získávat sebedůvěru ve vlastní schopnosti, navazovat radostnou náladu, povzbuzovat chuť k učení veršovaných textů. Pohádkou vycházet dokonale vstříc dětskému myšlení a psychice. Obsah: Budka Perníková chaloupka O koťátku Dlouhý, Široký a Bystrozraký My jsme muzikanti a jiné pohádky dle výběru uč. nebo dětí rozvoj pohybových schopností a zdokonal. dovedností hrubé i jemné motoriky( koordinace a rozsah pohybu, dýchání,ruky a oka...) ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (2) rozvoj komunikativních dovedností( verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu(10) vytváření pozit. vztahu k intelekt. činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení( 17) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání(25) rozvoj kooperativních dovedností(32) seznamování se světem lidí, kultury a umění osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije( 38) vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat(40) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách(43) zdravotně zaměřené činnosti(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dech. a relaxač. cvičení) smyslové a psychomotorické hry hudební a HPH a činnosti, hraní rolí sluchové a rytmické hry spontánní a námětové hry společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace( vyprávění zážitků, pohádek) podle skutečnosti,podle obrazového materiálu, vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek, obohacení citového, mravního života dítěte(kino,div.smíšek,loutkové divadlo Ov) přednes,recitace, dramatizace,zpěv pozorování kulturních objektů činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů estetické a tvůrčí aktivity( slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové) hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se,půjčit, řešit spor aktivity přibližující pravidla vzájemného styku( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty( dobro, zlo,spravedlnost, pravda)

10 praktické činnosti a pomůckami, předměty, hudebními nástroji práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, pohádkové knížky, puzzle, pexeso, koncert dětí ZUŠ promítání diafilmů ( kino v MŠ)

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více