ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední provoz. Zájmové vzdlávání ve školní družin smuje svými specifickými prostedky k naplování obecných cíl vzdlávání daných školským zákonem. Jde zejména o všestranný rozvoj osobnosti žáka, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, získávání osobní samostatnosti a utváení klíových kompetencí. Školní vzdlávací program školní družiny v souladu se Školním vzdlávacím programem Škola v pohybu navazuje na oblasti, ve kterých se škola v minulosti úspšn rozvíjela, a snaží se poskytnout žákm dostatek píležitostí k aktivnímu trávení volného asu, k realizaci jejich zájm, schopností a dovedností i k pohybové relaxaci. Výchovné a vzdlávací cíle školní družiny Hlavním cílem výchovn vzdlávací práce školní družiny je vést žáky ke smysluplnému využívání volného asu a vybavovat je dostatkem námt pro zájmovou innost. Navazujeme pitom na výchovné a vzdlávací strategie školy, které smují k naplování klíových kompetencí, a specifickými prostedky pedagogiky volného asu se snažíme tyto kompetence posilovat a rozvíjet. Kompetence k uení - vycházíme z reálných životních situací a navozujeme modelové situace - podporujeme zvídavost žák, uíme je hledat souvislosti a propojovat poznatky z rzných oblastí - zaazujeme innosti podporující tvoivost žák, umožujeme jim realizovat vlastní nápady a prezentovat výsledky jejich práce Kompetence k ešení problém - využíváme vhodné píležitosti k objevování a experimentování - nabízíme žákm rzné zdroje informací k ešení situací a problém z praktického života Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se svými spolužáky i s dosplými - vytváíme prostor pro komunikaci rznými formami (verbáln i neverbáln, pomocí technických i výtvarných prostedk) - uíme žáky vyslechnout druhého, vhodn reagovat a obhajovat vlastní názor Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k dodržování pravidel, ke slušnému chování, ohleduplnosti, taktu a dobrým vztahm v kolektivu - uíme žáky poskytnout pomoc v pípad poteby - vedeme žáky k posilování sebedvry Kompetence obanské - vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností a k respektování názor druhých - uíme žáky uvdomle chránit kulturní hodnoty a životní prostedí Kompetence pracovní - vedeme žáky k vytváení pracovních návyk, k bezpenému používání nástroj, materiál a vybavení - uíme žáky dodržovat hygienické zásady a chránit zdraví 1

2 Obsah a formy inností ve školní družin Náplní práce školní družiny jsou innosti pravidelné (organizované aktivity zájmového a tlovýchovného charakteru), píležitostné (spolené akce všech oddlení, turnaje, slavnosti), spontánní aktivity (individuální innosti po obd, pi pobytu na hišti, hry v rámci ranního pobytu žák), odpoinkové innosti (poslechové innosti, individuální hry, klid po obd, ale i aktivní odpoinek, závodivé hry, hudebn pohybové hry, sportovní hry) a píprava na vyuování (didaktické hry). Základním prostedkem innosti školní družiny je hra založená na zážitku úastník, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiuje vdomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavk pedagogiky volného asu požadavek dobrovolnosti (innost žák na základ vzbuzeného zájmu a motivace), zajímavosti a zájmovosti (atraktivní a pestrá nabídka inností), aktivity (volba inností tak, aby se v nich uplatnili a byli pimen úspšní všichni žáci), citlivosti a citovosti (kladné emoce nejen z innosti samotné, ale i z objevování nových obzor a pekonávání pekážek), prostoru k seberealizaci (uplatnní dovedností a schopností žáka, jeho vnitní uspokojení a radost). Materiální podmínky školní družiny Školní družina má ti oddlení, která pro svoji innost využívají samostatné prostory. Místnosti jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, koberci, televizí s videorekordérem, rádiem, poítai s možností pipojení na internet, stolními hrami a stavebnicemi, asopisy a knihami, molitanovými stavebnicemi, sportovním náiním, výtvarnými potebami. V jedné místnosti školní družiny je k dispozici klavír. Využíváme také tlocvinu, sportovní areál školy a uebnu výpoetní techniky, navštvujeme dtské dopravní hišt v Blansku. Personální podmínky Pedagogické psobení zajišují ti kvalifikované vychovatelky, které si svou odbornost prohlubují dalším vzdláváním (kurzy, semináe, samostudium). Bezpenost a ochrana zdraví Zásady bezpenosti a ochrany zdraví žák pi pobytu ve školní družin jsou obsaženy ve Školním ádu, jeho píloze Provoz školní družiny a v pokynu Zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák. 2

3 Tematické okruhy Pi tvorb Školního vzdlávacího programu školní družiny jsme nejvíce navazovali na vzdlávací oblast lovk a jeho svt, která je urena pro první stupe základního vzdlání, je založena na vlastním prožitku žák vycházejícím z konkrétních nebo modelových situací a poskytuje žákm základní orientaci týkající se lovka, rodiny, spolenosti, kultury, pírody, techniky, zdraví a dalších témat. téma formulace innosti Místo, kde žijeme Známe své msto Náš dm Moje škola Dopravní hišt Sestavujeme mapu Blanska, seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, nákupních stedisek, bank, informaního stediska, policie, nádraží, muzea, radnice. Hrajeme si na návštvníky našeho msta. ešíme kvízové otázky. Hledáme v internetové fotomap, najdeme náš dm a školu. teme povsti z našeho regionu a zkoušíme je ilustrovat. Stavíme svj dm ze stavebnicových díl, papírových krabiek. Navrhujeme dm budoucnosti. Hrajeme orientaní hru v budov školy, prohlížíme si odborné uebny, zjišujeme, kdo v naší škole pracuje. Plánujeme a realizujeme výzdobu chodeb a družinové místnosti, návrhy vystavíme. Pedvádíme si scénky Co vidí skrytá kamera. Soutžíme ve znalostech dopravních znaek a pedpis. Na dopravním hišti si hrajeme na policisty, chodce, cyklisty. Lidé kolem nás Moje rodina Kamarádi, spolužáci Lidé všech svtadíl Nejsme všichni stejní Spoleenské chování Sdlovací prostedky Pedstavujeme a malujeme svoji rodinu. Zjišujeme povolání rodi a prarodi, besedujeme o pedstavách o našem budoucím povolání. Zkoušíme sestavit rodokmen. Tvoíme páníka a drobné dárky k narozeninám, ke Dni matek. Hrajeme si na malíe, kreslíme portréty a spolen sestavujeme obraz žák naší družiny. Hrajeme si na detektivy. Vyrábíme dáreky pro budoucí prváky. Pi hrách zjišujeme, jak se známe, jaké máme dobré vlastnosti. Hrajeme hru Sombrero nebo buinka. Ukazujeme si na map svta, kde žijí rzné národnosti, zjišujeme rozdíly mezi nimi, pipomínáme si dležitost uit se cizí jazyk. Hrajeme si s anglickými slovíky spojovaky, pexeso Uíme se, jak pomáhat lidem, kteí jsou fyzicky nebo psychicky znevýhodnni. Zkoušíme si, jak je pro nevidomého obtížná orientace v prostoru, urujeme pedmty hmatem, zkoušíme malovat ústy. teme si píbhy, známe kouzelná slovíka. Dramatizujeme rzné situace (v restauraci, obchod, jídeln, autobuse, divadle, kin, na výstav). Povídáme si o poadech v televizi, diskutujeme o tom, co je pro dti vhodné a co nikoliv. Hrajeme si na scénáristy, novináe, reportéry. Pipravíme si vdomostní soutže AZ kvíz, Bingo, Riskuj, Chcete být milionáem? Uíme se používat internet, vyhledat potebnou informaci. Zkoušíme vytvoit asopis. 3

4 Svátky a oslavy Seznamujeme se se jmény v kalendái, oznaíme si, kdo má kdy svátek. Vyrábíme Mikuláše a erty. Pipravujeme se na adventní as a Vánoce, vyrábíme adventní vnec, vánoní ozdoby, páníka, drobné dárky, zpíváme koledy, pipomínáme si vánoní zvyky, teme vánoní píbhy a sledujeme pohádky. Vyzdobíme si místnosti družiny vánoními motivy. Pipravíme si karneval a vyrobíme masky. Besedujeme o velikononích zvycích a tradicích, zdobíme kraslice, pleteme pomlázku, zdobíme tídu jarními a velikononími motivy. Pipomeneme si, pro se slaví Den uitel. Povídáme si o významu Dne dtí, pipravíme veselé soutžní odpoledne plné her a zábavy spojené s diskotékou. Lidé a as Náš denní režim Jak se mní lidé, vci Pohádky a povsti Rozlišujeme povinnosti a zábavu kreslíme, co nás baví, jak využíváme volný as. Vytváíme leporelo denního režimu. Vyrábíme papírové hodiny s ruikami, urujeme as. Tvoíme kalendá. Besedujeme nad starými fotografiemi, tvoíme asovou pímku. Sbíráme staré pohlednice našeho msta, srovnáváme je se souasností. teme eské a svtové pohádky, povsti, íkadla, básniky, hádanky, jazykolamy. Ilustrujeme pohádky, vyrábíme papírové loutky a hrajeme s nimi píbhy. Uíme se a zpíváme lidové písn, poznáváme hudební nástroje. Hrajeme si na emesla. Pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích sestavujeme, modelujeme a lepíme hrady a okolí využíváme modelovací hmotu, papír, pírodniny, látky. Tvoíme staré mapy a hledáme podle nich poklad. Vyprávíme si o masopustních zvycích. Rozmanitost pírody Chováme domácí mazlíky Roní období Tvoíme z pírodnin Obrázky z cest Chráníme životní prostedí Poznáváme zvíata, rostliny, ptáky, hmyz Kreslíme, modelujeme, malujeme svoje zvíecí kamarády, besedujeme o tom, jakou péi vyžadují. Tvoíme koláž z obrázk ty roních období. Porovnáváme, jak se píroda mní bhem roku. Zkoumáme poasí, vyhledáváme pranostiky. Sbíráme plody, listy, kvty a vyrábíme drobné šperky, lesní strašidla, obtiskujeme listy, využíváme frotáže, tisku a dalších výtvarných technik. Sbíráme pohlednice z rzných ástí svta, dokreslujeme krajinu. Využíváme encyklopedií a atlas. Vyprávíme si o zážitcích a zajímavostech z cest. Besedujeme na téma tídní odpad. Vytvoíme plakát ke Dni Zem. Sledujeme, jak lidé chrání pírodu v Moravském krasu. Sbíráme informace z encyklopedií, internetu, asopis, knih. Hrajeme hru Otázky a odpovdi, ešíme záhady a rébusy. Poznáváme exotická zvíata a prostedí, ve kterém žijí. Vyrábíme jednoduchá krmítka, pipravujeme dáreky na vánoní strom pro zvíátka v lese. teme si píbhy o pírod. 4

5 lovk a jeho zdraví Poznáváme svoje tlo istota pl zdraví Nebojíme se lékae Uíme se základy první pomoci Zdravý jídelníek Rádi sportujeme Pomocí encyklopedií, internetu, knih zkoumáme ásti lidského tla, soutžíme v kvízu. Pipomínáme si hygienické návyky, pedvádíme si naši péi o vzhled a istotu. Besedujeme o kosmetických pípravcích a jejich použití. Povídáme si o péi o náš chrup. Sestavujeme kvízové otázky. Povídáme si o zkušenostech z návštvy u lékae, pobytu v nemocnici. Besedujeme se zdravotní sestrou. Uíme se, jak zacházet s léky. teme a vyprávíme si o nebezpeí úraz a jak jim pedcházet. Pedvádíme si, jak ošetit drobná poranní, seznamujeme se s obsahem lékárniky. Uíme se, jak pivolat pomoc ke zrannému lovku. Rozeznáváme potraviny prospšné pro náš organismus. Vystihujeme obrázky potravin, tvoíme koláže. Hrajeme si na kuchae. Soutžíme ve smyslovém poznávání potravin. Rozeznáváme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Poádáme jednoduché soutže s míem, švihadly, létajícím talíem, gumou, obruemi, míky, líným tenisem, lanem. Hrajeme míové hry. Zkoušíme atletické disciplíny. Soutžíme ve štafetových závodech. Hrajeme pohybové hry. Cviíme aerobik, relaxujeme pi hudb. V zim chodíme sákovat a soutžíme v zimních radovánkách stavíme snhuláky, házíme snhovými koulemi na cíl. Pipravíme si netradiní sportovní disciplíny opií dráhu, bh pozpátku, skok vzad Malujeme a kreslíme rzné sporty, které sledujeme v televizi nebo na stadionech. 5

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více