VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT"

Transkript

1 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

2 Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim tel./fax: , ,

3 Obsah ÚVOD... 4 PROGRAM KONFERENCE... 5 ANOTACE... 6 PŘÍSPĚVKY ZELENÉ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA celoroční projekt ekologické výchovy MŠ (Iva Valtrová, Dis) LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ (Ing. Adéla Hamplová) PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ (Jana Boumová) VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIROMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ východiska artefiletiky v enviromentální výchově (PhDr. Magda Andresová) PTÁCI DO ŠKOL (Sedmero krkavců, Kavka ve městě), Veverka známá i neznámá programy EVVO pro MŠ, ZŠ a SŠ (Veronika Voldřichová) BIODIVERZITA a její ohrožení (RNDr.Tomáš Matějček,Ph.D.) SKVRNY NA BANÁNECH (Jitka Oláh) MÍSTO PRO ŽIVOT internetová dětská encyklopedie (Eva Zirhutová) KAM DOPADNE ODPAD II. (Mgr. Lucie Sádlová) NAŠE KRAJINA (Mgr. Jan Vrtiška)... 45

4 Úvod Milí přátelé, v tomto sborníku jsou zachyceny přednášky a semináře z X. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život. Konference proběhla ve dnech 2. a 3. listopadu 2010 v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi. Konferenci spolufinancoval Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Děkujeme všem lektorům, kteří na konferenci vystoupili a přispěli do sborníku svými příspěvky. Doufáme, že sborník využijete při své práci v environmentální výchově a vzdělávání. Ing. Jana Dufalová hlavní organizátorka konference

5 PROGRAM KONFERENCE 08:00 09:00 Prezence, občerstvení, prodej publikací 09:00 09:15 Slavnostní zahájení, představení lektorů a hostů 09:15 09:30 Úvodní slovo hostů 09:30 10:00 Představení projektů a služeb pro školy ve Středočeském kraji :15 Přestávka na občerstvení 10:15 11:45 1. volitelná dílna 11:45 12:30 Přestávka na oběd, prodej publikací 12:30 14:00 2. volitelná dílna 14:00 14:15 Přestávka 14:15 15:45 3. volitelná dílna 15:45 16:00 Slavnostní ukončení, losování cen, předávání osvědčení 5

6 Volitelné dílny (MŠ a 1. st. ZŠ) A) ZELENÉ HÁDÁNKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA Iva Valtrová, Dis (MŠ Zvole) Představení stejnojmenného celoročního projektu EVVO, včetně vyhodnocení projektu (vliv pobytu dětí v přirozeném prostředí přírody na osobnost dítětě, naplňování cílů a kompetencí jednotlivých oblastí RVP). Lektorka se podělí o vlastní zkušenosti se začleněním ekologické výchovy do ŠVP v MŠ. pro MŠ B) LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ Ing. Adéla Hamplová (Sdružení TEREZA) V průběhu dílny se účastníci seznámí s tématem lesa a klimatických změn, které je zpracováno do pracovních listů. Seznamují děti s tím, jakou roli v našem okolí hrají stromy, umožňují jim vyjádřit své pocity k místům, kde se vyskytují a kde naopak ne. Dále děti reflektují 4 významné vlivy, které působí na mikroklima lesa a na tomto základě objasní, jak les ovlivňuje klima krajiny, ve které žijí. Rovněž se seznamují se zvířaty, které v lese žijí, jak reagují na klima a vcítí se do jejich role.. pro 1. st. ZŠ C) PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ Jana Boumová (ZŠ Sokoleč) Tvořivá dílna, plná nápadů a inspirací. Vyrábět budeme především z přírodních materiálů a drobných odpadových materiálů. pro MŠ a 1. st ZŠ D) TEMATICKÉ VYUČOVÁNÍ PRVOUKY Mgr. Katka Vrtišková (ZŠ Vrané n.vlt.) Dílna představí postupy a metody při realizaci environmentálních témat v rámci prvouky v 1. a 2. třídě a propojení prvouky s většinou dalších vyučovacích předmětů. 6

7 Budou představeny konkrétní praktické zkušenosti získané při výuce na ZŠ Vrané nad Vltavou.Účastníci dílny si budou moci některé postupy vyzkoušet a řadu materiálů získat v elektronické podobě. pro 1. st. ZŠ E) VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ (východiska artefiletiky v environmentální výchově) PhDr.Magda Andresová Dílna nabídne orientační vhled do základních myšlenek artefiletiky, poskytne náměty k tvůrčím aktivitám v kontextu environmentální výchovy. Účastníci si vyzkouší, jaké zážitky lze prožít na poli výrazové hry, a jak se lze prostřednictvím fiktivních světů vztahovat k reálným problémům. pro MŠ a 1. st. ZŠ F) PTÁCI DO ŠKOL Veronika Voldřichová (o.s. Ornita Praha) Lektorka představí projekt Sedmero krkavců a Kavka ve městě. Cílem prvního je seznámení žáků a studentů s našimi krkavcovitými pěvci, kteří jsou považováni za jednu z nejinteligentnějších ptačích skupin naší planety. Program projektu je vytvořen tak, aby procházel napříč jednotlivými vyučovacími předměty a poutavou formou doplňoval teoretickou výuku na školách. Druhý projekt se zaměřuje na problematiku druhové ochrany kavky obecné v městském prostředí. pro 1. st. ZŠ 7

8 Volitelné dílny (SŠ a 2. st. ZŠ) A) BIODIVERZITA a její ohrožení RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D (Přírodovědecká fakulta UK, Praha) Cílem programu je seznámit účastníky se základními informacemi o problematice biodiverzity a jejího ohrožení. Rozebírány budou faktory, které biodiverzitu podmiňují a vlivy člověka, které biodiverzitu ohrožují, zejména ztráta přirozených stanovišť, šíření invazních druhů a nadměrný lov. V programu se střídají části pojaté jako přednáška s aktivizujícími metodami, které si účastníci sami vyzkouší. pro SŠ a 2. st. ZŠ C) KDO JE ZA VODOU? Jitka Oláh (Společnost pro Fair Trade, Brno) Představení výukového programu. Čeho bychom se byli schopni vzdát, kdybychom měli vody k dispozici málo? Zamyslíme se nad vlastní spotřebou vody.vodu pijeme, jíme, do vody jsme oblečeni a ve vodě bydlíme vodu nespotřebováváme jen přímo, ale i prostřednictvím produktů, kvůli jejichž výrobě ubylo vody z oblastí, jejichž obyvatelé trpí jejím nedostatkem. Se zdánlivě lokálními problémy vody v jiných zemích jsme spojeni skrze naše věci. pro SŠ a 2. st. ZŠ D) SKVRNY NA BANÁNECH Jitka Oláh (Společnost pro Fair Trade, Brno) Výukový program o banánech přináší problematiku užívání pesticidů v zemědělství a životních podmínek pracovníků banánových plantáží. Studenti hledají souvislosti a řešení problémů. Charakterizují alternativy Fair Trade a Bio banánů. pro SŠ a 2. st. ZŠ 8

9 E) PROGRAM MÍSTO PRO ŽIVOT Eva Zirhutová (OS Místo pro život HON) Stromy, cesty, potoky, kapličky.jsou to dostatečně zajímavé prvky, aby probudily zájem školáků?ano, ale za určitých předpokladů. O tom především je náš program. Jeho součástí je internetový portál Místo pro život. Obsahuje Dětskou encyklopedii historických a přírodních prvků. Provedeme vás portálem, ukážeme možnosti, jak ho využít ve výuce, jak z něj čerpat inspirace pro didaktickou práci. Zájemcům o aktivnější zapojení do programu umožníme vyzkoušet si ovládání portálu a využívání jeho interaktivních částí. pro 2. st. ZŠ F) KAM DOPADNE ODPAD Mgr. Lucie Sádlová ( Ekodomov Kutná Hora) Představení výukového programu, během kterého žáci provedou průzkum odpadu, který sami vyprodukují. Zjišťují, jak je s odpady nakládáno ve spalovně, na skládce, na recyklační lince, a jaký je dopad těchto způsobů nakládání s odpadem na životní prostředí. Sestavují hierarchii nakládání s odpady. Seznámení s pracovními listy z projektu Odpad z nebe nespad. pro 2. st. ZŠ G) NAŠE KRAJINA Mgr. Jan Vrtiška (CEV Zvoneček, ZŠ Vrané n. Vlt.) Dílna představuje balíček materiálů (aktivit) na téma Naše krajina. V první části účastníci pomocí různých typů aktivit zformulují definice a obsah základních pojmů, v druhé části se pokusí dívat na krajinu očima různých profesí a zájmových skupin očima historika, umělce, ekologa, turisty, občana apod. a v závěrečné části mohou připravit a následně realizovat nějaký krajinářský projekt. Ve většině případů jsou připraveny modelové situace, pomocí nichž se účastníci seznámí s postupy, které následně mohou uplatnit při zkoumání vlastní krajiny. Některé aktivity si účastníci budou moci sami vyzkoušet a balíček aktivit si odnesou v elektronické podobě. pro 2. st. ZŠ 9

10 ZELENÉ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA celoroční projekt ekologické výchovy v MŠ Ivana Valtrová, DiS., Mateřská škola Akimova školička s.r.o., Zvole u Prahy CÍL: Hlavním cílem projektu bylo hravou formou přiblížit dětem svět přírodu v jejich bezprostředním okolí. Z pohledu pedagoga pak uvědomění si a vyhodnocení vlivu každodenního pobytu dětí v přírodě na jejich tělesný i duševní rozvoj na základě pozorování. Dílčím cílem projektu pak bylo porovnání aktivit při pobytu přírodě s naplňováním cílů a kompetencí jednotlivých oblastí RVP, kde bylo shledáno, že EVVO v MŠ se při pobytu v přírodě nenaplňuje jen oblast Dítě a svět, ale i mnoho cílů a kompetencí z ostatních oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a druhý, Dítě a společnost a velmi důležitá oblast Dítě a jeho psychika). Projekt byl rozdělen do šesti etap. POMŮCKY: Dopisy skřítka Zvolínka, papírový strom, zelené lístky z vlnitého zeleného kartonu s piktogramy jednotlivých hádanek, kelímkové lupy, tvrdé desky A4 na kreslení (kreslíme v přírodě), papíry, barevné pastelky (stačí vyřazené krátší pastelky, které již nejsou vhodné pro kreslení ve třídě), pomůcky k jednotlivým hádankám (paletky z kartonu apod.), lepidlo Herkules, motivační loutka skřítka Zvolínka (pokud není, nic se neděje, děti s úspěchem přivítají samotné dopisy dopisy jsou tajemnější a děti jsou stále v očekávání, jak skřítek vypadá a kdy je navštíví ) MOTIVACE: Postavička nebo jen dopisy s hádankami podporují u dětí větší zájem a zvídavost o přírodu a přirozenou cestou vlastního objevování se učí vztahu k živým i neživým organismům a jejich 10

11 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU: ( září červen) I. etapa: (září 1/2 října) SEZNAMTE SE PROSÍM poznáváme sebe, kamarády, okolí školky. Skřítek Zvolínek se představuje dětem a seznamuje děti s pravidly celoroční hry (projektu). II. etapa: (polovina října listopad) HÁDANKY Z MECHU A KAPRADÍ objevujeme krásy a život v lese (co tvoří les a kdo v něm žije) III. etapa: ( prosinec ½ března) SNĚHOVÉ HÁDANKY příroda v zimě odpočívá, ale i tak se tam najde spousty zajímavých věcí (stopy ve sněhu, skupenství vody apod.) IV. etapa: (1/2březena duben) JARNÍ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA objevovaní jarních aspektů v přírodě, zrození nového života V. etapa: (květen) HÁDANKY Z LUČNÍHO KRÁLOVSTVÍ objevujeme krásu rozkvetlých luk (rostliny, léčivé bylinky) VI. etapa: (červen) HÁDANKY Z SVĚTA HMYZU objevujeme záhady světa hmyzu (včel,mravenců a brouků a motýlů). Příklad jedné etapy projektu: II. etapa HÁDANKY Z MECHU A KAPRADÍ CÍLE: seznámení s pojmem LES, osvojení si rozdílů mezi jehličnatým a listnatým lesem, osvojení si jednotlivých rostlinných pater osvojení si elementárních poznatků o obyvatelích lesa (savci, ptáci, obojživelníci), vytváření pozitivního vztahu k ekosystému lesa a jeho ochraně. MOTIVACE: motivační dopis skřítka Zvolínka, 11

12 1. HÁDANKA MALÍŘSKÁ PALETKA Z LESA žlutá paletka: objevte a na lepící štítky paletky nalepte vše co najdete v listnatém lese, zelená paletka: objevte a nalepte vše, co najdete v jehličnatém lese, červená paletka: objevte a nalepte plody keřů. Víte co je to keř? POMŮCKY: malířské paletky (žlutá, zelená, červená) vyříznuté z kartonové lepenky, oboustranná lepenka, lepidlo Herkules pro přilepení větších kousků, např.smrkové šišky pozor déle schne. POPIS: dětem přečteme motivační dopis, rozdáme do skupin paletky (starším dětem můžeme vytvořit paletky do dvojice, mladším dětem nese paletku pedagog a děti přírodniny sbírají a nalepují na paletku porovnáme, jaký je rozdíl mezi listnatým a jehličnatým lesem. Hledáme v přírodě keře (předem jsme si odpověděli na hádanku Co je to keř? a na paletku nalepíme jejich plody. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: předškolní děti dokázaly samostatně spolupracovat ve skupině a rozdělit si úlohy (nosič paletky, sběrači) mladší děti bylo třeba do činnosti více povzbudit, ukázat jim názorně co mají sbírat (pouze přírodniny) samy děti při srovnávání objevů na paletkách byly překvapeny, jak mnoho se jednotlivé lesy liší cíl této hádanky Hádanka Co je to keř? podnítila starší děti k samostatnému spontánnímu vyhledávání keřů v přírodě a kladení otázky na název keře. 12

13 2. HÁDANKA LES JAKO NĚKOLIKAPATROVÝ DŮM Hádejte, co je pod zemí lesa a jak se jmenuje lesní zem a z čeho se skládá? Co je na povrchu země v tzv. přízemí lesního domu, co tvoří 1. patro (bylinné patro), 2. patro (keřové patro), 3 patro (stromové patro) a jejich význam? Společně vytvořte z jakéhokoliv materiálu takový Lesní patrový dům POMŮCKY: obrázek několikapatrového domu (rodinného domu, panelového domu apod.), delší pruh karton, lepidlo Herkules, přírodniny charakterizující jednotlivá lesní patra (kořínky např. z vývratů), mech, zem apod. POPIS: prohlédneme si a popíšeme patra na obrázku rodinného domu a přirovnáváme s jednotlivými patry v lese Suterén podzemí, patro, kde je lesní zem, kde jsou kořeny rostlin, keřů a stromů, ale také podhoubí hub, spousta drobných živočichů napomáhajících rozkladů listů a přeměny v hrabanku(lesní zem), Přízemí bylinné patro, patro mechů, hub, rostlinek, země (mechy-zásobárna vody pro les, je možné udělat pokus s mechem - mokrý a suchý mech), houby potrava pro zvířátka, rostliny potrava pro zvířátka, včelky. První patro keřové patro, hnízdiště drobných ptáků, plody potrava pro ptáky a zvěř, úkryt pro drobnou zvěř Druhé patro stromové patro, hnízdiště větších ptáků, domov pro zvěř, potrava pro zvířata (šišky, žaludy, bukvice), dobré dýchání pro člověka, dřevo ze stromů na výrobu nábytku, papíru, ekologické topení. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: Do této činnosti se zapojily všechny děti bez rozdílu věku s velkou chutí. Co je to patro, jsme si společně přiblížili na obytném domě (sklep, přízemí atd.) Dětem se pak lépe chápalo propojení sklep co je pod zemí, přízemí co je na zemi, patra co je nad zemí. Nejvíce děti zaujalo objevovat co je pod zemí. Přemýšlela jsem, proč děti nejvíce zaujalo právě zkoumání pod zemí. To co je ukrytu pod zemí je určitým TAJEMSTVÍM a pro děti je právě objevování tajemna, tou nejpřitažlivější činností. děti si přirozenou cestou vlastního zkoumání osvojily poznatky z přírody. Zjistily, že pod zemí jsou kořeny stromů a rostlin, zem-hlína, kamínky, drobní živočichové) osvojení si pojmů matematických představ v praxi předložky pod, nad, na. 13

14 3. HÁDANKA OBYVATELÉ LESA V domečcích ve Zvoli bydlíte vy děti, vaši rodiče, babičky, dědečkové, sestřičky nebo bráškové, ale víte. Kdo bydlí (žije) v lese? Využijte vlastní zkušenosti z lesa, encyklopedií, obrázků a vytvořte z jakéhokoliv materiálu koláž Lesní domeček zvířátek, ptáčků a dalších obyvatel lesa (skupinová činnost) POMŮCKY: encyklopedie, barevné obrázky zvířat z kalendářů nebo časopisů, velký bílý karton, lepidlo Herkules, POPIS: vybavujeme si s dětmi setkání s různými druhy zvířat v lese při našem pobytu venku (srna, stopy prasete divokého, ježek, mlok, stopy peří po slepicích, které odtáhla liška, strakapoud, datel apod.) prohlížíme s dětmi encyklopedie (půjčili jsme si je v místní knihovně) ve skupině dětí na bílý karton namalujeme les hra na louce: hledej a sbírej pouze zvířata a ptáky volně žijící v lese z obrázků zvířat, ptáků vytvoříme společně koláž. Je třeba nalepit zvířátko, ptáčka apod. na správné místo v lese. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: význam menší skupiny děti (menší hlučnost a rozptyl dětí, rychlé ztišení), umožňuje pozorování živočichů ve volné přírodě využití encyklopedií jako zdroje informací a podnět k učení nových věcí matematické představy třídění (sbírání pouze obrázků zvířat žijících v lese) nácvik empatie k druhému (rozdělení se při hře o obrázky s druhým a podělit se s ním o radost) 14

15 ZÁVĚR aneb JAK S RADOSTÍ OBJEVOVAT S DĚTMI SVĚT PŘÍRODY vlastní filozofie všech pedagogů i nepedagogů zaměřená na zdravý životní styl a podporu ochrany životního prostředí vlastní příklad pedagoga spolupráce s rodiči umístění školky v prostředí, vytěžit pro EVVO nejvíce prvků z okolí MŠ možnost vybavení pro ekologickou výchovu (není mnoho potřeba, stačí lupy, pastelky, papíry, a oči k pozorování) chodit s dětmi přírodou s očima i ušima otevřenýma ( jako pedagog upozorňovat na zajímavé objekty, nálezy, ale podpořit a pochválit i nálezy dětí včetně společného pozorování!!! Nácvik vnímání věcí okolo sebe RADOST ze spontánního pohybu v přirozeném prostředí přírody a společného prožitku skupiny dětí a pedagoga, společné vzpomínky. 15

16 LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ Ing. Adéla Hamplová Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1, V nových pracovních listech Les, klimatické změny a já se setkáte zejména s třífázovým modelem učení E-U-R. Téma Les, klimatické změny a já je podrobně rozpracováno v těchto lekcích: NěCO 2 je ve vzduchu a strom to potřebuje! Strom jako klimatizace Na vlastní kůru les a jeho klima Les živá pumpa CO 2 Les, klimatické změny a zvířata Co v sobě skrývá život dřevěné hračky Podrobně máte možnost seznámit se s lekcí, kterou jsme na workshopu jen načali, a sice Co v sobě skrývá život dřevěné hračky. Její autorkou je Mgr. Justina Danišová. Pokud se vám lekce bude zamlouvat, doporučujeme se přihlásit do programu Les ve škole škola v lese. Dostanete tuto lekci a mnoho dalších v pěkně graficky zpracované publikaci i s obrázky a kopírovatelnými pracovními listy. 16

17 CO V SOBĚ SKRÝVÁ ŽIVOT DŘEVĚNÉ HRAČKY. Velká myšlenka Dřevo má schopnost CO 2 nejen zachytit, ale především jej podržet, a tak čím více výrobků ze dřeva kolem sebe mám, tím víc podporuji zachycení a udržení CO 2 ve dřevě stromů. Zásadní otázky Záleží na tom, z jakého materiálu je hračka, kterou si vyberu? Pokud ano, proč? Jak hračky, které si kupujeme, ovlivňují změny klimatu? Dokážu vyrobit dřevěnou hračku vlastníma rukama? A kde vezmu materiál? Trvalé porozumění 1. Žák popisuje a hodnotí své pocity ze dvou odlišných materiálů (dřevo a plast) použitých na výrobu hraček (které jsou mu příjemné a z jakého důvodu, které naopak, dokáže-li je rozeznat po hmatu atd.). 2. Žák používá zjištěné informace a vlastní závěry k rozhodování o výběru budoucích hraček a jiných podobných předmětů. 3. Žák pochopí, že život dřevěné hračky je součástí nekonečného/znovu se opakujícího cyklu života dřeva. 4. Žák objeví zásadní rozdíl mezi životní cestou plastua dřeva. 5. Žák získává osobní vztah k tomu, co sám vyrobí z přírodních materiálů. Důkaz o učení Žák do pracovního listu zhodnotí, jaký našel rozdíl mezi plastovou a dřevěnou hračkou (nejprve rozdíly zjištěné hmatem, pak díky srovnání životního cyklu hraček). Žák si vyrobí dřevěnou hračku a v pracovním listu zaznamená průběh této tvorby. Na konci své práce do pracovního listu zhodnotí výhody a nevýhody plastových a dřevěných hraček a popíše, zda a jak to v budoucnu ovlivní jeho výběr hraček. Věková kategorie: 3. až 5.třída ZŠ Časová dotace pro lekci a kde ji můžete absolvovat: PRÁCE VE TŘÍDĚ minimálně 3 hodiny (2 h aktivity + min. 1 h výroba) v ideálním případě 1 den TERÉN min. 1 hodina + cesta, ale doporučujeme delší čas (cca 2 3 h) Lekci lze snadno rozšířit na celodenní projektový den. 17

18 JEDNOTLIVÉ KROKY LEKCE, aneb co je nutné projít, abychom došli k cílům. 1. KROK: Rozeznám dřevěnou hračku od plastové? aneb Co prozradí ruce. Cíl aktivity: Žáci vyzkouší, zda poznají materiál hračky bez použití zraku, své zkoumání popíší Čas: 15 min. (10 min. práce ve skupinách a zápis do PL, 5 min. společné sdílení) Pomůcky: vlastnoručně přinesené hračky, látkový sáček či taška (lépe látková či papírová než plastová ) na schování hraček do každé skupiny. Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Pokuste se postupně každý podle hmatu poznat a vyndat dřevěné hračky. Pak si zapište do pracovního listu, co vám pomohlo při pátrání a jaké to bylo, co jste cítili. Žáci pracují ve dvojicích či trojicích. Své přinesené hračky vloží do sáčku, tašky či krabice, a poté rukama krabici prozkoumávají a pátrají po dřevěných hračkách. Pak si své postřehy zapíší do PL. Po individuálním zápisu následuje krátké společné sdílení zkušeností s možností klást další otázky, např.: Jakou máte oblíbenou hračku ze dřeva? Proč je to právě tato? Jak byla vyrobena? Odkud je? Kde vyrostla? Máte doma převahu dřevěných nebo plastových hraček? Proč to tak je? 2. KROK: Jaká je životní cesta hračky? Sestavení cesty pro plastovou a dřevěnou hračku. Cíl aktivity: Žáci sestaví a porovnají životní cestu plastové a dřevěné hračky a prozkoumají, jak jejich oblíbená hračka vznikla Čas: 50 min. (návrh: 15 min. práce s obrázky, 15 min. práce s textem, 10 min. lepení, 10 min. společné sdílení) Kde: třída Pomůcky: okopírované obrázky pro každého, text, nůžky a lepidlo do skupin Cíl aktivity pro žáky: Sestavte obrázky tak, aby vznikly dvě životní cesty jedna pro hračku dřevěnou, druhá pro plastovou. Porovnejte obě cesty (jak jsou dlouhé, která kde končí atd.). Žákům řekneme cíl aktivity a postup práce: obrázky si vystřihnou a seřadí nejprve na lavice životní cesty hračky plastové a dřevěné podle toho, jak si myslí, že patří. Nejprve pracuje každý žák sám. Pak konzultují své cesty ve dvojicích či skupinkách. Po krátké diskuzi (cca 3 5min.) rozdáme do každé skupiny (3 4 žáci/dvojice) texty, podle kterých si žáci své cesty zkontrolují (cca 10 min.). Pak vyzveme jednu skupinu, aby představila správnou cestu dřevěné hračky, a další 18

19 skupinu pro hračku plastovou. Učitel může okomentovat či ukázat na tabuli, že cesta dřevěné hračky se dá znázornit do kruhu. Tedy že se může znovu a znovu opakovat. Naopak cyklus plastové hračky jde znázornit přímkou (pokud se nerecykluje), nebo spirálou (při recyklaci vznikne něco jiného). Ale spirála se bohužel nemůže znovu a znovu opakovat (výrobky už nejsou tak kvalitní). Po společné kontrole a vysvětlení všech nejasností si žáci cyklus dřevěné hračky a řadu či spirálu plastové hračky vylepí do pracovního listu či do sešitu. Na závěr společně zhodnotíme: Jak těžké bylo životní cesty hraček sestavit, co nás překvapilo, co jsme věděli? A pokud je čas a chuť, můžeme navázat dalšími otázkami, např.: Kdo pro nás hračky vyrábí? Odkud jsou hračky, které mám doma? Dokázal/a bych vyrobit hračku sám/sama? 3. KROK: Dokážu vyrobit hračku? Plánování, který předmět vyrobím a jak. Cíl aktivity: Žáci si v přírodě najdou materiál, a z něj pak vlastnoručně vyrobí dřevěnou hračku dle návodu či vlastního nápadu Čas: 15 min. Pomůcky: Návrhy dřevěných hraček a jejich popisy do skupin či k vyvěšení ve třídě (učitel je kratičce představí). Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Projděte si návrhy dřevěných hraček a promyslete, co byste chtěli vyrobit vy sami. Případně vymyslete vlastní návrh (pak je třeba vymyslet, jaký materiál a pomůcky budete k výrobě potřebovat, a pracovní postup). Žáci mají prostor pokusit se vlastníma rukama (s drobnou pomocí dospělých tam, kde to bude třeba) vyrobit hračku ze dřeva. Mohou si zvolit některou z nabízených možností nebo si vymyslet svou vlastní hračku. 4. KROK: Kde a jak obstarám materiál na výrobu svého předmětu? aneb Cesta do lesa Cíl aktivity: Žáci si v přírodě najdou materiál, a z něj pak vlastnoručně vyrobí dřevěnou hračku dle návodu či vlastního nápadu Čas: minimálně 1 hodina na průzkum terénu a sběr materiálu + čas na cestu, případně další aktivity Pomůcky: seznam potřebného materiálu (každý žák si vytvoří vlastní dle zvoleného výrobku) Kde: terén Cíl aktivity pro žáky: Najděte a sesbírejte vše potřebné pro výrobu vaší dřevěné hračky, prožijte příjemný čas v lese a prozkoumejte prostředí, ze kterého vaše hračka bude pocházet. 19

20 Na výpravu za materiálem můžete využít třídní výlet nebo požádat žáky, aby si udělali výlet s rodiči a pomůcky na výrobu si donesli až do třídy. Pokud nemáte možnost či prostor ve třídě vyrábět, můžete žákům zadat i výrobu hračky doma s rodiči či ve skupinách kamarádů nebo se domluvit s jiným pedagogem (např. v hodinách výtvarné výchovy). 5. KROK: Moje ruce tvoří a možná něco stvoří! Hotový výrobek opatříme cedulkou o původu Cíl aktivity: Žáci popíší, co si odnáší z práce se dřevem Čas: minimálně 1 hodina (dle schopností žáků) Pomůcky: donesený materiál, pracovní postup a obrázky, nářadí dle potřeby Kde: třída/doma Cíl aktivity pro žáky: Vyrobte vlastní dřevěnou hračku dle popisu či vlastní fantazie. Zapisujte své zkušenosti a zážitky průběžně do PL. Místo a čas výroby je velmi individuální a můžete ho přizpůsobit školním podmínkám a možnostem svým i možnostem žáků. Výroba dle popisu a vlastní fantazie může probíhat doma s rodiči či ve škole (ve skupině i individuálně). Žáci by si měli během celé přípravy, sběru materiálu i výroby hračky zaznamenávat své zážitky a zkušenosti do PL Deník života mé hračky. 6. KROK: Jak hračky ovlivňují klima? aneb Jak můžeme prostřednictvím dřeva ovlivnit koloběh uhlíku? Cíl aktivity: Žáci vlastními slovy popíší, jakou souvislost má jejich dřevěná hračka se změnami klimatu Čas: 30 minut Pomůcky: pro každého žáka schéma koloběhu uhlíku, text Trezor schovaný ve stromu Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Prozkoumejte, jak vaše hračka souvisí s koloběhem látek ve stromě a kolem nás. Tedy jak je to se stromovým trezorem. Když je práce na hračkách i denících hotová, následuje společná výstava s představením. Po třídě vystavte všechny výtvory a připojte k nim cedulky.. Cílem aktivity je, aby si žáci díky cyklu dokázali alespoň částečně představit, jak souvisejí dřevěné výrobky se změnami klimatu. Tedy, že dřevo je jakýsi trezor pro uhlík. 20

21 PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ Jana Boumová, MŠ Sokoleč 21

22 22

23 Přírodní vyrábění dílna plná motivace, inspirace, relaxace a nakonec i radosti z povedeného výtvoru Účastnice při tvořivé dílně, vedené lektorkou Janou Boumovou 23

24 24

25 VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ (východiska artefiletiky v environmentální výchově) PhDr. Magda Andresová Tvořivá činnost spojená se zážitkem a jejich následná reflexe to je další možná cesta pro environmentální výchovu. S čím pracuje artefiletika? Prvním předpokladem je vytvořit podmínky pro zážitkově bohatou tvůrčí činnost se záměrem na žáky cíleně působit. Aranžováním umělecké situace navozujeme určitý typ zážitku, se kterým následně pedagogicky pracujeme. Prakticky to znamená, že pokud žák chce splnit učební úlohu, musí toto "uspořádání Práce s keramickou hlínou při semináři, který poodhaloval základní myšlenky artefiletiky 25

26 situace" přijmout, vstoupit do hry a do zážitků, z ní plynoucích (resp. do fiktivního světa daného námětem) Zážitek z výrazové hry je pouze prvním stupňem poznání. Žáci sem vstupují se svými předporozuměními vybudovanými na základě zkušeností z každodenních situací. Díla, která děti vytváří, odráží tyto jejich individuální zkušenosti a znalosti. Fiktivní svět výrazové hry jim jejich možnosti ukazuje z jiných úhlů, v jiném světle. V reflektivním dialogu pak dostávají možnost své zážitky ventilovat a interpretovat (vykládat) a také objevovat shody a rozdíly při porovnávání svých předporozumění (vycházejících z rozdílné životní zkušenosti každého z nich). Z těchto shod a rozdílů, z dětských postřehů v reflexi vznikají vzdělávací motivy. Žák si za pomoci učitele uvědomí na základě reflektování vlastní tvorby souvislost mezi svojí zkušeností a širšími kulturními či sociobiologickými (potažmo environmentálními) poznatky. To probouzí zájem o další poznávání ("Má to něco společného se mnou..je to ze života."). S objevenými vzdělávacími motivy by se mělo pracovat systematicky. Artefiletika je reflektivní tvořivé zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních) a směřuje k poznávání i sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu o zážitcích z výrazové tvorby nebo vnímání umění. (www.artefiletika.cz) Co lze z artefiletické koncepce vzdělávání uplatnit v environmentální výchově? zážitek - vstupovat do poznání skrz zážitek. vyjadřovací prostředky vizuální kultury (ale i dramatické, taneční aj.) umělecké výrazy mají symbolický charakter (odkazují ještě na něco jiného než fyzicky jsou), umožňují metaforické vyjádření. Jejich výhodou je také to, že se jimi dají vyjádřit verbálně těžko uchopitelné věci (jako hodnoty, pocity atd.). Prostřednictvím symbolického charakteru uměleckého vyjadřování lze prožívat environmentální situace, tj. při hře "jako" z nich mít prožitek. reflexe odehrává se v dialogu mezi žáky "moderovaném" učitelem, umožňuje mimo jiné zážitky pedagogicky zhodnotit. komunikace - rozvoj komunikačních schopností (včetně nacházení příhodných obrazných vyjádření pro své duševní obsahy) je potřebné pro jakékoli vzdělávání a výchovu. sebepoznávání v kontextu kultury a prostředí jedině na průsečíku poznávání kultury, přírodního prostředí a sebe-poznávání je zaručena celistvost, komplexnost poznání. 26

27 PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT 27

28 PTÁCI DO ŠKOL (Sedmero krkavců, Kavka ve městě) a Veverka známá i neznámá programy EVVO pro MŠ, ZŠ a SŠ, Veronika Voldřichová, Zuzana Bartáková, o.s. Ornita Přiblížit dětem některé z našich ohrožených druhů živočichů, zapojit je do mapování chráněných živočichů i jim představit skupinu ptáků, kteří jsou považováni za nejinteligentnější ptáky naší planety, to jsou cíle projektů, které na pedagogické konferenci představilo o.s. Ornita. Ze zkušeností práce s dětmi vyplývá, že mnoho z nich nezná běžné druhy ptáků, vyskytující se v jejich nejbližším okolí, a poté, co se s daným druhem seznámí, nejenže dané druhy již bez problémů rozpoznají, ale začnou si svého okolí více všímat a získají k němu nový vztah. V projektu Sedmero krkavců se děti seznámí s našimi krkavcovitými pěvci, kteří jsou považováni za jednu z nejinteligentnějších ptačích skupin naší planety. Název projektu je vypůjčen z názvu pohádky a má reprezentovat 7 resp. 8 druhů krkavcovitých, kteří se u nás vyskytují. Každý druh je s dětmi probrán, je vysvětleno, kde a jak jednotlivé druhy žijí, jaké jsou jejich životní zvyky a celkově se děti o nich dozví mnoho zajímavých informací. Poté následuje ukázka živých zvířat. Za tímto účelem Ornita již dlouhodobě spolupracuje s chovatelem zvířat Viktorem Čahojem, který má pro přednášky ochočenou vránu, kavku a krkavce Jacka, který je všem známý např. z pohádkového seriálu Arabela, kde hrál havrana, do kterého se převtěloval Rumburak. Jack předvádí dětem svoji inteligenci - dovede rozpoznat barvy, bez problémů si poradí s kouskem potravy na konci provázku spuštěného v lahvi a předvádí i další kousky, ze kterých můžeme odpozorovat, že inteligence takového krkavce si nezadá s inteligencí psa nebo kočky. Ke konci hodiny si s dětmi zopakujeme nabité znalosti z přednášky a především všech našich 8 druhů krkavcovitých pěvců, které po přednášce už všechny děti bezpečně rozeznají. Setkání se živými ptáky je pro děti výjimečný zážitek, který hodně přispívá k jejich vztahu k přírodě a rozvoji přírodovědných znalostí. Cílem projektu Kavka ve městě je sběr informací o výskytu a hnízdních lokalitách kavky obecné ve spolupráci se školami. Získané výsledky budou předá- 28

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe UČENÍ NA MÍRU Tato příručka vznikla v rámci projektu Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení individualizace přístupu k žákům., reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0080 Zpracovali: Zuzana

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více