Školní vzdělávací program školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová Vedoucí vychovatelka ŠD: Anna Zelenková Kontakt na zařízení: Internetové stránky: Kapacita ŠD: 50 Počet oddělení: 2 Schváleno ředitelkou školy: Školní vzdělávací program je vytvořen na jeden vzdělávací cyklus 5 let (1. 5. ročník). Školní družinu navštěvují výjimečně ze sociálních důvodů žáci 2. stupně ZŠ. Výchovná práce v ŠD je odlišena od organizačního vzdělávání ve škole, proto se při tvorbě ŠVP pro ŠD a její realizaci uplatňují uvedené požadavky: - požadavek pedagogického ovlivňování volného času - dobrovolnosti - zajímavosti a zájmové aktivity - citlivosti a realizací Základním prostředkem ŠD je hra, která obohacuje sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. 1. Personální podmínky Charakteristika školní družiny: Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami (jedna vedoucí vychovatelka na plný úvazek, 1 vychovatelka na zkrácený úvazek). Obě vychovatelky spolu úzce spolupracují. Obě vychovatelky se podle možností zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné vzdělávání si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech, samostudiem i zajišťováním akcí. Vychovatelka úzce spolupracuje s učiteli, v případě onemocnění učitele je schopna zajisti potřebné suplování. 2. Charakteristika dětí Program školní družiny je koncipován pro dětí, které bydlí v Bečově n/t a okolních obcích. Vzděláváme děti ve věku 6 10 let (1. 5. ročník). Školní družinu mohou 1

2 navštěvovat i starší děti, které přijíždějí do školy dřív (ranní družina) nebo čekají po vyučování na autobus (odpolední družina). 3. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, výzdoba sokolovny pro různé kulturní akce, pravidelné výstavky obrázků a výrobků ve výloze místního obchodu, sběr žaludů a kaštanů pro Myslivecké sdružení. SRPDŠ nám také přispívá finanční částkou na nákup výtvarného materiálu. Rodiče pomáhají při sběru přírodnin, přispívají drobným materiálem na různé výrobky. V dalších letech budeme spolupráci prohlubovat a rozšiřovat. 4. Charakteristika, umístění, přijímání žáků Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Od září 1996 se nachází ve zrekonstruovaných prostorách ZŠ nedaleko náměstí, poblíž ZUŠ a nákupního střediska. Školní družina využívá pro svou činnost 1 kmenové oddělení, počítačovou učebnu a šatnu. Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám školní zahradu, sokolovnu a hřiště u sokolovny nedaleko ZŠ. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, která se nachází v 1. patře ZŠ. Pitný režim je zajišťován ve spolupráci se školní kuchyní. Provozní doba školní družiny je stanovena od 6.30 hodin do hodin (dále viz Vnitřní řád ŠD). Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky 1. stupně. Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je žák zařazen ředitelkou školy do zájmového vzdělávání ve školní družině. Je přijat a vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, jejíž výši stanoví ředitelka školy. 5. Ekonomické podmínky Provozní náklady jsou hrazeny z neinvestičních výdajů základní školy. Prostředky na mzdu vychovatelky sleduje a přehodnocuje dle stavu žáků ve školní družině ředitelka školy, prostředky jsou poskytovány krajským úřadem. Úhrada neinvestičních nákladů žáka ve školní družině je ošetřena vnitřním předpisem. 6. Materiální podmínky K nezbytným požadavkům na prostředí, ve kterém probíhá činnost volného času žáků, patří: - bezpečnost - snadné udržování pořádku a čistoty - nehlučnost, řádné osvětlení - dostatek prostoru - přiměřený, čistý a hygienicky dobře udržovatelný a věku žáků odpovídající nábytek Školní družina má vlastní prostor pro svou činnost, odlišuje se od prostoru školní třídy. Vybavením a uspořádáním odpovídá žákům mladšího věku. Ve vybavení družiny jsou hry, dětské časopisy, knihy zapůjčujeme ve školní knihovně, projekce (TV, vide, DVD), potřeby pro výtvarné a rukodělné činnosti. Vychovatelka sleduje další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek. 2

3 7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vychovatelky školní družiny na začátku školního roku všechny žáky seznámí s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, což je součástí výchove ke zdravému životnímu stylu. Zajišťují bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Hygienické a bezpečnostní podmínky: - školní družina naplňuje dvě oddělení do počtu 50 žáků - prostor školní družiny je vybaven šatnou, umývárnou a WC, odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván, PVC je myté mokrým hadrem, místnost je pravidelně větrána střešními okny - vychovatelka dbá na dostatečné stravovací návyky a konzumaci při obědech ve školní jídelně, pitný režim je zajištěn čajem ze školní jídelny, zdrojem pitné vody ve školní družině, popřípadě vlastním zdrojem - do klidového režimu po obědě je denně zahrnut odpočinek se společnou četbou, relaxací na koberci s poslechem relaxační hudby, volným malováním, vyprávěním, stolními hrami, atd. - školní družina využívá pozemek se zahradou u školy, tělocvičnu, vycházky jsou přizpůsobené výuce a času odchodu žáků - lékárnička pro první pomoc je umístěna v mateřské škole a je přístupná k ošetření, telefonní čísla rodičů jsou dostupná, vychovatelka je zdravotně proškolena - žáky navštěvující školní družinu, po skončení poslední vyučovací hodiny (po obědě), odvádí do družiny vychovatelka - na počátku, ale také v průběhu školního roku, jsou žáci poučení o bezpečnosti na základní škole, školní jídelně, školní družině, na zahradě, v tělocvičně, při společných procházkách a akcích. O poučení je veden záznam. V případě úrazu jdou žíci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. - školní družina má zpracován a každoročně obnovován řád školní družiny - k bezproblémovému chodu školní družiny je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, naučit je asertivitě, řešit konflikt, bránit se šikaně a patologickým jevům - vychovatelka spolupracuje s rodiči na konzultacích, průběžně hovoří s rodiči, vychovatelka je seznámena s preventivním programem základní školy o šikaně a ochraně zdraví 3

4 Cíle ŠVP pro školní družinu: Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkovou činnost (aktivní a klidová) a přípravu na vyučování. Konkrétní cíle vzdělávání: - rozvoj osobnosti člověka - získávání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1..stupně) - pochopení a uplatňování zásad demokracie (Úmluva o právech dítěte) - utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů - získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana - dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví Školní družina musí být: - místo pro zájmové využití dětí - místo pro regeneraci sil dětí po vyučování - místo pro rozvíjení tvořivosti - místo pro posilování sebevědomí - místo pro radost - místo pro komunikaci s vychovatelkou a rodiči (poskytovat rodičům informace o činnosti školní družiny a připravovaných akcích, aj.) Podmínky pro činnost: - inspirující, nestresující prostředí - účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení Možnost využívání prostor školy: - tělocvična (sokolovna) - počítačová učebna - cvičná kuchyňka - knihovna - venkovní hřiště - zahrada 4

5 Vzdělávací a výchovné oblasti: Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme - poznávání nejbližšího okolí organizace, školy, významné objekty a jejich návštěva (knihovna, městský úřad, policie, požární zbrojnice, - orientace v prostoru a čase odhad vzdálenosti v čase, kope, serpentina, vrchol, úpatí - beseda o historii našeho města - bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova (kompetence činnostní a občanské) 2. Lidé kolem nás - osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta - komunikace slovní i mimoslovní - dodržování pravidel stolování - předcházení šikaně - prvky mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem vyhledávání informací) (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální) 3. Lidé a čas - budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků - umět využít právně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit) (kompetence k trávení volného času) 4. Rozmanitosti přírody - vycházky a pobyty v přírodě - pozorování změn, poznávání, určování, využití encyklopedií - následné výtvarné zpracování - péče o pokojové rostliny - ekologická výchova ochrana přírody (kompetence k učení) 5. Člověk a jeho zdraví - poznávání sebe sama - poučení a péče o zdraví a nemocech - zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota - poučení o úrazech a jejich předcházení - umění ošetřit drobná poranění - besedy na téma zdraví - nové pohybové hry v místnosti, terénu, tělocvičně - dodržování pitného režimu - výchova ke zdravému životnímu stylu (kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské) 5

6 Informační a komunikační technologie 1. Základy práce s počítačem - využití základních funkcí - dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem a softwarem - ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím 2. Vyhledávání informací a komunikace - komunikace s internetem 3. Zpracování a využití informací - práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru - informační gramotnost již u dětí od 6 let (kompetence komunikativní) Umění a kultura 1. Výtvarná výchova - vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování - osvojení estetiky krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě - umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky - použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky 2. Dramatická výchova - umění se vyjádřit jazykem - obohacení emocionálního života - dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla (kompetence komunikativní) 6

7 Klíčové kompetence: Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení Žák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situací a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů Žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence Žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, odpovídá vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. 4. Činností a občanské kompetence Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých. 5. Kompetence k trávení volného času Žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 7

8 Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost I. Člověk a jeho svět Tématický okruh: Místo kde žijeme Cesta do školy Seznamujeme se s dopravními značkami a dopravními předpisy. Procházíme ulicemi. Dodržujeme pravidla silničního provozu. Vyrábíme si dopravní značky. Orientujeme se v mapě (vyhledáváme v mapách na internetu). Vyhledáváme na internetové mapě Soutěžíme ve znalostech dopravních značek pro chodce. Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky. Hrajeme si na cyklisty, chodce a policisty, odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty. Místní a Okrsková dopravní soutěž Beseda s policistou Škola Procházíme a orientujeme se v naší škole (učebny, kabinety, tělocvična...) Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké a co bychom změnili. Orientační soutěže kolem školy Hledáme poklad Vaříme v kuchyňce Malujeme, modelujeme. Zdobíme školní družinu, chodbu. Vymýšlíme erb školní družiny. Čteme a pracujeme s dětskými časopisy a knihami. Pracujeme s počítačem (výukové programy, Zúčastňujeme se soutěží z časopisu Nezbeda a jiných dětských časopisů. 8

9 prohlížíme si webové stránky školy) Náš domov Vyprávíme si o životě naší družiny. Výtvarně zpracováváme členy a život naší rodiny. Zařizujeme si náš pokoj, byt, dům Naše obec Vystavujeme rodinné fotografie Zúčastňujeme se výtvarných soutěží. Sestavujeme náš domov ze stavebnice Lego. Soutěž o nejkrásnější stavbu Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce. Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. Společně výtvarně zobrazujeme naši obec. Kreslíme mapu místa, kam chodíváme na vycházky Hrajeme si na průvodce naší vesnicí Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, nákupního střediska, všechna tato místa postupně navštěvujeme a popřípadě vyzkoušíme služby Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hrajeme si na prodavače a kupující Navrhujeme propagační materiál NE DROGÁM Kolektivní práce všech dětí, koláž, konstruktivní činnost Vyrábíme výrobky, které použijeme na výzdobu školní družiny nebo školy. Zúčastňujeme se hudební a recitační soutěže školních družin Vyrábíme si své dětské peníze frotáž, hrajeme Dostihy a sázky Zavedeme schránku Družinová pošta pro vzkazy, přání a co bychom chtěli změnit. Zhotovujeme přáníčka Procházíme večerní obcí a nocujeme ve školní družině. Vyrábíme ilustrace, obal na knihy, záložky do knihy, vlastní ilustrace oblíbené knihy, čteme dětské knihy a časopisy. Jdeme navštívit školní knihovnu Výstavka oblíbených knih 9

10 Vyrábíme ruční papír k Měsíci knihy Hrajeme loutkové divadlo, pantomimu pro kamarády Hudební soutěž SuperStar Společně skládáme a učíme se básničky nebo písničky o naší obci, regionu Píšeme krátké zprávy o naší činnosti do místního časopisu. Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček a podobně (hrad a okolí, hory...) Seznamujeme se s mapovými značkami a učíme se je poznávat. Podle informací z knih a internetu připravujeme delší trasu výletu Hledáme na mapě známá místa, vyprávíme si o nich Hrajeme didaktické hry (znalosti měst, hradů, rostlin, vlajek státu...) Čteme si a posloucháme pověsti našeho regionu Zkazky hradu Buchlova Navštěvujeme zajímavá místa našeho regionu Dramatizujeme jednoduché pověsti, pohádky a legendy Družinový výlet na konci školního roku Tématický okruh: Lidé kolem nás Rodina a kamarádi Zhotovíme narozeninový kalendář všech dětí naší družiny připravujeme jim přáníčka, zpíváme písničky. Povídáme si o naší širší rodině, vzpomínáme na větší setkání našich příbuzných, vyprávíme si historky z tohoto rodinného srazu. 10

11 Hrajeme si na malíře a malujeme portréty svého kamaráda Vytváříme skupinové portréty Při hře poznáváme, jak se známe smyslové hry Každý z nás napíše, co se nám na svém kamarádovi líbí Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o drobných vlastnostech, kterých si vážíme na lidech Učíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít něco pěkného, za co ho pochválíme (na každém spolužákovi pochválíme něco, čím je zajímavý) a hrajeme společenské hry. Určujeme rostliny (ovoce, zelenina, byliny) podle výrazné vůně, po hmatu a chuti. Vyprávíme si, kreslíme domácí zvířata a na základě vlastních zkušeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují, vystavujeme práce, kreslíme, malujeme a skládáme puzzle domácích zvířat. Na vycházkách pozorujeme a vyprávíme si o volně žijících zvířatech, získáváme informace z knih, časopisů a vlastního vyprávění o životě zvířat v ZOO. Z papírů skládáme či výtvarně zpracujeme své zvířátko. Návštěva ZOO Uspořádáme výstavku Roční období Besedujeme o ročních obdobích, učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou, dramatizujeme jednoduché pohádky a na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je. Vědomosti procvičujeme na didaktických 11

12 hrách. Podzim soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně Vyrábíme papírové draky Jdeme na exkurzi do zahradnictví, besedujeme se zahradníky Zúčastňujeme se drakiády Rozmanitost přírody Příroda okolo nás rostliny Na vycházkách pozorujeme přírodu, v knížkách a encyklopediích vyhledáváme významné údaje, kreslíme strom, květiny, krajinu v jednotlivých ročních obdobích a porovnáváme změny v přírodě, využíváme listy a plody stromů pro koláže a jiné výtvarné techniky. Při vycházkách sbíráme přírodniny (kaštany, žaludy), upevňujeme pravidla chování v přírodě, vyrábíme z nich např. strašidýlka, šperky a dekorativní předměty, pozorujeme, pojmenováváme a poznáváme různý hmyz a drobné živočichy a učíme se je chránit, kreslíme, modelujeme ptačí hnízda s mláďaty, krmíme ptáčky v zimě, pozorujeme a poznáváme stopy ptáků a zvířat. Pečujeme o květiny, pěstujeme, přesazujeme, zaléváme.. Turistické vycházky do zimní přírody Beseda s hajným Rychlé osení k Velikonocům. Z květin si vytváříme hezké životní prostředí, pozorujeme klíčení a růst semínek, hrajeme pexesa, kvarteta, doplňovačky, hádanky a kvízy s náměty živočichů a rostlin. Malujeme na oblázky, které jsme si donesli z vycházky. Soutěžíme v poznávání zvířat. Svátky a oslavy Vyrábíme dárky a přáníčka pro radost maminkám, besedujeme o tom, co pro nás maminka znamená. Připravujeme besídku pro maminky, předáváme jim dárečky a přáníčka. 12

13 Kreslíme, malujeme portréty, autoportréty SuperStar hudební soutěž Plánujeme Den dětí jak ho oslavíme, soutěžíme a závodíme II. Člověk mezi lidmi Besedujeme o kouzelných slovech děkuji, prosím, omlouvám se a jejich významu. Vymýšlíme si drobné příběhy, v nichž tato slovíčka hrají hlavní roli, hrajeme si a učíme se správně zdravit, požádat, poděkovat, podat ruku... Uspořádáme dětskou diskotéku Vybíráme vhodný oděv na kulturní představení, prohlížíme si módní časopisy Cvičíme si jazyk, jazykolamy, říkadla, dramatizujeme jednoduché příběhy a pohádky a pak je předvádíme mladším spolužákům, pomocí říkadel a básniček procvičujeme rytmus a melodii jazyka (jazykolamy a dechová cvičení). Pantomimicky předvádíme pocity, děje, povolání, cvičíme se ve správném stolování, zdobíme slavnostní stůl, aranžujeme květiny a ovoce. Jdeme společně do divadla nebo na jiné kulturní představení III. Lidé a čas Společně připravujeme plány naší školní družiny, vyprávíme si a malujeme zážitky z víkendu, připravujeme a realizujeme výstavky našich prací, tvoříme roční kalendář důležitých akcí školní družiny, připravujeme společné náměty pro vycházky v jednotlivých ročních obdobích, využíváme počítač pro získávání informací, pracujeme s didaktickými hrami, vyrábíme si z papíru vlastní hodiny (využití přírodnin), zakládáme si kroniku školní družiny, malujeme, kreslíme v ní, ohlížíme se za prázdninami, shromažďujeme pohlednice a obrázky z míst, 13

14 která jsme navštívili a povídáme si o nich. Pořádáme přehlídku oblečení a oděvních doplňků na téma Co se dříve nosilo, co se bude nosit Tvoříme modely fantastických klobouků a jiných módních doplňků. Návštěva exkurze rukodělné dílny, seznamujeme se s tradiční řemeslnou výrobou v regionu. Návštěva Slováckého muzea a galerie, tématické výstavy Návštěva tupeského muzea Vánoční rukodělné dílničky Rodina a kamarádi Kriticky hodnotíme naši třídu a vylepšujeme její vzhled Představujeme si pocity smyslově postiženého člověka (nevidomého, neslyšícího) Čteme si pohádky z různých světadílů. Naučíme se hru dětí z jiných kontinentů, vyrábíme pohádkové masky, improvizované černošské bubínky, vše využijeme při karnevalu Zkoušíme smyslové hry se zavázanýma očima, zkoušíme malovat ústy, nohou, hmatem poznáváme předměty, orientujeme se poslepu. Uspořádáme v měsíci červnu dětský karneval pro děti 1. stupně Svátky a oslavy Vyprávíme si o místních zvycích (hody s právem) Připravujeme slavnosti u nás v družině, získáváme recepty na tradiční pečivo a pečeme je, vyrábíme tradiční ozdobné předměty, učíme se písně a pod. Připravujeme táborák s opékáním, soutěžíme, hodnotíme Zapojujeme se podle našich možností do tradičních místních slavností Tvoříme pozvánky, plakáty pro spolužáky, pedagogy, rodiče Kreslíme, malujeme zážitky z oslav a slavností Vánoce vnímáme začínající atmosféru vánoc, čteme si v knížkách a časopisech o 14

15 vánocích. Vyprávíme si o smyslu adventní doby, připravujeme adventní kalendář, adventní věnec, pečeme perníčky, vyprávíme si vánoční příběhy, vyrábíme si dárky, přáníčka, vyrábíme Mikuláše, čerty, anděle. Zdobíme třídu, připravujeme program na vánoční besídku, vyprávíme si o vánočních zvycích, učíme se koledy, vyrábíme vánoční ozdoby a dárky z různých materiálů, zdobíme vánoční stromeček, uspořádáme si vánoční besídku a rozdáváme si dárečky. Masopust vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky, vyrábíme si masky, připravujeme se na dětský karneval. Velikonoce malujeme a zdobíme kraslice, zdobíme třídu a okna symboly velikonoc, zhotovujeme výrobky s velikonoční a jarní tématikou. Sv. Valentýn vyrábíme si srdíčka a dárky ke Sv. Valentýnu Zhotovujeme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Povídáme si o významu Dne učitelů, připomeneme si osobnost J. A. Komenského, vyrábíme přáníčka ke Dni učitelů Roční období Podzim Sledujeme změny v podzimní přírodě Na vycházkách sbíráme kaštany, žaludy, šípky - využijeme pro zimní dokrmování zvěře Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. Vyrábíme draky. Uspořádáme drakiádu. Zhotovíme strašidýlka z tykví,uspořádáme výstavku z podzimních přírodnin Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. Vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na strom pro zvířátka. 15

16 Malujeme vodovými barvami do sněhu, stavíme sněhuláky, iglů. Při vycházkách sledujeme stopy zvířat na sněhu. Závodíme a hrajeme si na sněhu. Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny, mláďata domácích zvířat, jarní přírodu. Zúčastňujeme se kuličkiáda Sbíráme léčivé byliny a rostliny a zakládáme herbář. Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivá roční období. Chráníme své životní prostředí V literatuře vyhledáváme pranostiky, uvažujeme o jejich smyslu a porovnáváme. Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a školní družiny. Navštívíme záchrannou stanici v parku v Buchlovicích Třídíme odpad. Besedujeme o tom, jak člověk škodí a prospívá přírodě (kvízy, hádanky) Kreslíme, malujeme, modelujeme prehistorické zvíře podle své fantazie. IV. Člověk a jeho zdraví Na arch balícího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do obrysu dokreslujeme nejdůležitější tělesné orgány. Hrajeme různé hry na tělo, hudebně pohybové hry, nakreslené a vystříhané papírové panenky oblékáme podle ročních období. Kontrolujeme běžnou denní hygienu. Vystřihujeme obrázky různých jídel a třídíme je na zdravá a méně zdravá, případně tvoříme koláže. Připravíme si svačinovou pomazánku, Soutěžíme ve zdravovědě. 16

17 puding ve školní kuchyňce a nachystáme si slavnostní stolování. Dbáme na pitný režim během dne. Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu. Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění, vyprávíme si a čteme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám může stát při koupání, při jízdě na kole. Učíme se znát důležitá telefonní čísla první pomoci, kdy a kde najdeme lékařskou pohotovost. Učíme se, co by měla obsahovat lékárnička. Při pohybových hrách procvičujeme své tělo. Besedujeme o trestných činech vůči dětem, ptáme se, jak požádat dospělého o pomoc pro sebe nebo pro kamaráda při mimořádných situacích. Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny, odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční stříkačky, neznámé nápoje, bonbony) Vytvoříme si plakát: Boj proti návykovým látkám Denně chodíme do přírody, na školní hřiště. Pořádáme jednoduché soutěže s míčem, švihadlem, závodivé hry, atletické soutěže. Po organizovaných závodivých hrách relaxujeme formou spontánních her. Relaxujeme při hudbě, zpíváme, hrajeme pohybové hry, cvičíme. Připravujeme se na sportovní turnaj. Kreslíme sportovce, seznamujeme se s různými disciplínami. Výsledky společně vyhodnotíme a informujeme veřejnost. Místní a okrsková soutěž v kopané, florbale, netradiční olympiádě. Příspěvek do místního časopisu či zpráva do novin. 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více