Školní vzdělávací program školní družiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová Vedoucí vychovatelka ŠD: Anna Zelenková Kontakt na zařízení: Internetové stránky: Kapacita ŠD: 50 Počet oddělení: 2 Schváleno ředitelkou školy: Školní vzdělávací program je vytvořen na jeden vzdělávací cyklus 5 let (1. 5. ročník). Školní družinu navštěvují výjimečně ze sociálních důvodů žáci 2. stupně ZŠ. Výchovná práce v ŠD je odlišena od organizačního vzdělávání ve škole, proto se při tvorbě ŠVP pro ŠD a její realizaci uplatňují uvedené požadavky: - požadavek pedagogického ovlivňování volného času - dobrovolnosti - zajímavosti a zájmové aktivity - citlivosti a realizací Základním prostředkem ŠD je hra, která obohacuje sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. 1. Personální podmínky Charakteristika školní družiny: Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami (jedna vedoucí vychovatelka na plný úvazek, 1 vychovatelka na zkrácený úvazek). Obě vychovatelky spolu úzce spolupracují. Obě vychovatelky se podle možností zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné vzdělávání si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech, samostudiem i zajišťováním akcí. Vychovatelka úzce spolupracuje s učiteli, v případě onemocnění učitele je schopna zajisti potřebné suplování. 2. Charakteristika dětí Program školní družiny je koncipován pro dětí, které bydlí v Bečově n/t a okolních obcích. Vzděláváme děti ve věku 6 10 let (1. 5. ročník). Školní družinu mohou 1

2 navštěvovat i starší děti, které přijíždějí do školy dřív (ranní družina) nebo čekají po vyučování na autobus (odpolední družina). 3. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, výzdoba sokolovny pro různé kulturní akce, pravidelné výstavky obrázků a výrobků ve výloze místního obchodu, sběr žaludů a kaštanů pro Myslivecké sdružení. SRPDŠ nám také přispívá finanční částkou na nákup výtvarného materiálu. Rodiče pomáhají při sběru přírodnin, přispívají drobným materiálem na různé výrobky. V dalších letech budeme spolupráci prohlubovat a rozšiřovat. 4. Charakteristika, umístění, přijímání žáků Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Od září 1996 se nachází ve zrekonstruovaných prostorách ZŠ nedaleko náměstí, poblíž ZUŠ a nákupního střediska. Školní družina využívá pro svou činnost 1 kmenové oddělení, počítačovou učebnu a šatnu. Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám školní zahradu, sokolovnu a hřiště u sokolovny nedaleko ZŠ. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, která se nachází v 1. patře ZŠ. Pitný režim je zajišťován ve spolupráci se školní kuchyní. Provozní doba školní družiny je stanovena od 6.30 hodin do hodin (dále viz Vnitřní řád ŠD). Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky 1. stupně. Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je žák zařazen ředitelkou školy do zájmového vzdělávání ve školní družině. Je přijat a vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, jejíž výši stanoví ředitelka školy. 5. Ekonomické podmínky Provozní náklady jsou hrazeny z neinvestičních výdajů základní školy. Prostředky na mzdu vychovatelky sleduje a přehodnocuje dle stavu žáků ve školní družině ředitelka školy, prostředky jsou poskytovány krajským úřadem. Úhrada neinvestičních nákladů žáka ve školní družině je ošetřena vnitřním předpisem. 6. Materiální podmínky K nezbytným požadavkům na prostředí, ve kterém probíhá činnost volného času žáků, patří: - bezpečnost - snadné udržování pořádku a čistoty - nehlučnost, řádné osvětlení - dostatek prostoru - přiměřený, čistý a hygienicky dobře udržovatelný a věku žáků odpovídající nábytek Školní družina má vlastní prostor pro svou činnost, odlišuje se od prostoru školní třídy. Vybavením a uspořádáním odpovídá žákům mladšího věku. Ve vybavení družiny jsou hry, dětské časopisy, knihy zapůjčujeme ve školní knihovně, projekce (TV, vide, DVD), potřeby pro výtvarné a rukodělné činnosti. Vychovatelka sleduje další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek. 2

3 7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vychovatelky školní družiny na začátku školního roku všechny žáky seznámí s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, což je součástí výchove ke zdravému životnímu stylu. Zajišťují bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Hygienické a bezpečnostní podmínky: - školní družina naplňuje dvě oddělení do počtu 50 žáků - prostor školní družiny je vybaven šatnou, umývárnou a WC, odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván, PVC je myté mokrým hadrem, místnost je pravidelně větrána střešními okny - vychovatelka dbá na dostatečné stravovací návyky a konzumaci při obědech ve školní jídelně, pitný režim je zajištěn čajem ze školní jídelny, zdrojem pitné vody ve školní družině, popřípadě vlastním zdrojem - do klidového režimu po obědě je denně zahrnut odpočinek se společnou četbou, relaxací na koberci s poslechem relaxační hudby, volným malováním, vyprávěním, stolními hrami, atd. - školní družina využívá pozemek se zahradou u školy, tělocvičnu, vycházky jsou přizpůsobené výuce a času odchodu žáků - lékárnička pro první pomoc je umístěna v mateřské škole a je přístupná k ošetření, telefonní čísla rodičů jsou dostupná, vychovatelka je zdravotně proškolena - žáky navštěvující školní družinu, po skončení poslední vyučovací hodiny (po obědě), odvádí do družiny vychovatelka - na počátku, ale také v průběhu školního roku, jsou žáci poučení o bezpečnosti na základní škole, školní jídelně, školní družině, na zahradě, v tělocvičně, při společných procházkách a akcích. O poučení je veden záznam. V případě úrazu jdou žíci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. - školní družina má zpracován a každoročně obnovován řád školní družiny - k bezproblémovému chodu školní družiny je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, naučit je asertivitě, řešit konflikt, bránit se šikaně a patologickým jevům - vychovatelka spolupracuje s rodiči na konzultacích, průběžně hovoří s rodiči, vychovatelka je seznámena s preventivním programem základní školy o šikaně a ochraně zdraví 3

4 Cíle ŠVP pro školní družinu: Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkovou činnost (aktivní a klidová) a přípravu na vyučování. Konkrétní cíle vzdělávání: - rozvoj osobnosti člověka - získávání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1..stupně) - pochopení a uplatňování zásad demokracie (Úmluva o právech dítěte) - utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů - získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana - dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví Školní družina musí být: - místo pro zájmové využití dětí - místo pro regeneraci sil dětí po vyučování - místo pro rozvíjení tvořivosti - místo pro posilování sebevědomí - místo pro radost - místo pro komunikaci s vychovatelkou a rodiči (poskytovat rodičům informace o činnosti školní družiny a připravovaných akcích, aj.) Podmínky pro činnost: - inspirující, nestresující prostředí - účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení Možnost využívání prostor školy: - tělocvična (sokolovna) - počítačová učebna - cvičná kuchyňka - knihovna - venkovní hřiště - zahrada 4

5 Vzdělávací a výchovné oblasti: Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme - poznávání nejbližšího okolí organizace, školy, významné objekty a jejich návštěva (knihovna, městský úřad, policie, požární zbrojnice, - orientace v prostoru a čase odhad vzdálenosti v čase, kope, serpentina, vrchol, úpatí - beseda o historii našeho města - bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova (kompetence činnostní a občanské) 2. Lidé kolem nás - osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta - komunikace slovní i mimoslovní - dodržování pravidel stolování - předcházení šikaně - prvky mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem vyhledávání informací) (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální) 3. Lidé a čas - budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků - umět využít právně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit) (kompetence k trávení volného času) 4. Rozmanitosti přírody - vycházky a pobyty v přírodě - pozorování změn, poznávání, určování, využití encyklopedií - následné výtvarné zpracování - péče o pokojové rostliny - ekologická výchova ochrana přírody (kompetence k učení) 5. Člověk a jeho zdraví - poznávání sebe sama - poučení a péče o zdraví a nemocech - zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota - poučení o úrazech a jejich předcházení - umění ošetřit drobná poranění - besedy na téma zdraví - nové pohybové hry v místnosti, terénu, tělocvičně - dodržování pitného režimu - výchova ke zdravému životnímu stylu (kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské) 5

6 Informační a komunikační technologie 1. Základy práce s počítačem - využití základních funkcí - dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem a softwarem - ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím 2. Vyhledávání informací a komunikace - komunikace s internetem 3. Zpracování a využití informací - práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru - informační gramotnost již u dětí od 6 let (kompetence komunikativní) Umění a kultura 1. Výtvarná výchova - vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování - osvojení estetiky krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě - umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky - použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky 2. Dramatická výchova - umění se vyjádřit jazykem - obohacení emocionálního života - dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla (kompetence komunikativní) 6

7 Klíčové kompetence: Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení Žák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situací a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů Žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence Žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, odpovídá vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. 4. Činností a občanské kompetence Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých. 5. Kompetence k trávení volného času Žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 7

8 Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost I. Člověk a jeho svět Tématický okruh: Místo kde žijeme Cesta do školy Seznamujeme se s dopravními značkami a dopravními předpisy. Procházíme ulicemi. Dodržujeme pravidla silničního provozu. Vyrábíme si dopravní značky. Orientujeme se v mapě (vyhledáváme v mapách na internetu). Vyhledáváme na internetové mapě Soutěžíme ve znalostech dopravních značek pro chodce. Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky. Hrajeme si na cyklisty, chodce a policisty, odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty. Místní a Okrsková dopravní soutěž Beseda s policistou Škola Procházíme a orientujeme se v naší škole (učebny, kabinety, tělocvična...) Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké a co bychom změnili. Orientační soutěže kolem školy Hledáme poklad Vaříme v kuchyňce Malujeme, modelujeme. Zdobíme školní družinu, chodbu. Vymýšlíme erb školní družiny. Čteme a pracujeme s dětskými časopisy a knihami. Pracujeme s počítačem (výukové programy, Zúčastňujeme se soutěží z časopisu Nezbeda a jiných dětských časopisů. 8

9 prohlížíme si webové stránky školy) Náš domov Vyprávíme si o životě naší družiny. Výtvarně zpracováváme členy a život naší rodiny. Zařizujeme si náš pokoj, byt, dům Naše obec Vystavujeme rodinné fotografie Zúčastňujeme se výtvarných soutěží. Sestavujeme náš domov ze stavebnice Lego. Soutěž o nejkrásnější stavbu Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce. Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. Společně výtvarně zobrazujeme naši obec. Kreslíme mapu místa, kam chodíváme na vycházky Hrajeme si na průvodce naší vesnicí Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, nákupního střediska, všechna tato místa postupně navštěvujeme a popřípadě vyzkoušíme služby Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hrajeme si na prodavače a kupující Navrhujeme propagační materiál NE DROGÁM Kolektivní práce všech dětí, koláž, konstruktivní činnost Vyrábíme výrobky, které použijeme na výzdobu školní družiny nebo školy. Zúčastňujeme se hudební a recitační soutěže školních družin Vyrábíme si své dětské peníze frotáž, hrajeme Dostihy a sázky Zavedeme schránku Družinová pošta pro vzkazy, přání a co bychom chtěli změnit. Zhotovujeme přáníčka Procházíme večerní obcí a nocujeme ve školní družině. Vyrábíme ilustrace, obal na knihy, záložky do knihy, vlastní ilustrace oblíbené knihy, čteme dětské knihy a časopisy. Jdeme navštívit školní knihovnu Výstavka oblíbených knih 9

10 Vyrábíme ruční papír k Měsíci knihy Hrajeme loutkové divadlo, pantomimu pro kamarády Hudební soutěž SuperStar Společně skládáme a učíme se básničky nebo písničky o naší obci, regionu Píšeme krátké zprávy o naší činnosti do místního časopisu. Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček a podobně (hrad a okolí, hory...) Seznamujeme se s mapovými značkami a učíme se je poznávat. Podle informací z knih a internetu připravujeme delší trasu výletu Hledáme na mapě známá místa, vyprávíme si o nich Hrajeme didaktické hry (znalosti měst, hradů, rostlin, vlajek státu...) Čteme si a posloucháme pověsti našeho regionu Zkazky hradu Buchlova Navštěvujeme zajímavá místa našeho regionu Dramatizujeme jednoduché pověsti, pohádky a legendy Družinový výlet na konci školního roku Tématický okruh: Lidé kolem nás Rodina a kamarádi Zhotovíme narozeninový kalendář všech dětí naší družiny připravujeme jim přáníčka, zpíváme písničky. Povídáme si o naší širší rodině, vzpomínáme na větší setkání našich příbuzných, vyprávíme si historky z tohoto rodinného srazu. 10

11 Hrajeme si na malíře a malujeme portréty svého kamaráda Vytváříme skupinové portréty Při hře poznáváme, jak se známe smyslové hry Každý z nás napíše, co se nám na svém kamarádovi líbí Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o drobných vlastnostech, kterých si vážíme na lidech Učíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít něco pěkného, za co ho pochválíme (na každém spolužákovi pochválíme něco, čím je zajímavý) a hrajeme společenské hry. Určujeme rostliny (ovoce, zelenina, byliny) podle výrazné vůně, po hmatu a chuti. Vyprávíme si, kreslíme domácí zvířata a na základě vlastních zkušeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují, vystavujeme práce, kreslíme, malujeme a skládáme puzzle domácích zvířat. Na vycházkách pozorujeme a vyprávíme si o volně žijících zvířatech, získáváme informace z knih, časopisů a vlastního vyprávění o životě zvířat v ZOO. Z papírů skládáme či výtvarně zpracujeme své zvířátko. Návštěva ZOO Uspořádáme výstavku Roční období Besedujeme o ročních obdobích, učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou, dramatizujeme jednoduché pohádky a na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je. Vědomosti procvičujeme na didaktických 11

12 hrách. Podzim soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně Vyrábíme papírové draky Jdeme na exkurzi do zahradnictví, besedujeme se zahradníky Zúčastňujeme se drakiády Rozmanitost přírody Příroda okolo nás rostliny Na vycházkách pozorujeme přírodu, v knížkách a encyklopediích vyhledáváme významné údaje, kreslíme strom, květiny, krajinu v jednotlivých ročních obdobích a porovnáváme změny v přírodě, využíváme listy a plody stromů pro koláže a jiné výtvarné techniky. Při vycházkách sbíráme přírodniny (kaštany, žaludy), upevňujeme pravidla chování v přírodě, vyrábíme z nich např. strašidýlka, šperky a dekorativní předměty, pozorujeme, pojmenováváme a poznáváme různý hmyz a drobné živočichy a učíme se je chránit, kreslíme, modelujeme ptačí hnízda s mláďaty, krmíme ptáčky v zimě, pozorujeme a poznáváme stopy ptáků a zvířat. Pečujeme o květiny, pěstujeme, přesazujeme, zaléváme.. Turistické vycházky do zimní přírody Beseda s hajným Rychlé osení k Velikonocům. Z květin si vytváříme hezké životní prostředí, pozorujeme klíčení a růst semínek, hrajeme pexesa, kvarteta, doplňovačky, hádanky a kvízy s náměty živočichů a rostlin. Malujeme na oblázky, které jsme si donesli z vycházky. Soutěžíme v poznávání zvířat. Svátky a oslavy Vyrábíme dárky a přáníčka pro radost maminkám, besedujeme o tom, co pro nás maminka znamená. Připravujeme besídku pro maminky, předáváme jim dárečky a přáníčka. 12

13 Kreslíme, malujeme portréty, autoportréty SuperStar hudební soutěž Plánujeme Den dětí jak ho oslavíme, soutěžíme a závodíme II. Člověk mezi lidmi Besedujeme o kouzelných slovech děkuji, prosím, omlouvám se a jejich významu. Vymýšlíme si drobné příběhy, v nichž tato slovíčka hrají hlavní roli, hrajeme si a učíme se správně zdravit, požádat, poděkovat, podat ruku... Uspořádáme dětskou diskotéku Vybíráme vhodný oděv na kulturní představení, prohlížíme si módní časopisy Cvičíme si jazyk, jazykolamy, říkadla, dramatizujeme jednoduché příběhy a pohádky a pak je předvádíme mladším spolužákům, pomocí říkadel a básniček procvičujeme rytmus a melodii jazyka (jazykolamy a dechová cvičení). Pantomimicky předvádíme pocity, děje, povolání, cvičíme se ve správném stolování, zdobíme slavnostní stůl, aranžujeme květiny a ovoce. Jdeme společně do divadla nebo na jiné kulturní představení III. Lidé a čas Společně připravujeme plány naší školní družiny, vyprávíme si a malujeme zážitky z víkendu, připravujeme a realizujeme výstavky našich prací, tvoříme roční kalendář důležitých akcí školní družiny, připravujeme společné náměty pro vycházky v jednotlivých ročních obdobích, využíváme počítač pro získávání informací, pracujeme s didaktickými hrami, vyrábíme si z papíru vlastní hodiny (využití přírodnin), zakládáme si kroniku školní družiny, malujeme, kreslíme v ní, ohlížíme se za prázdninami, shromažďujeme pohlednice a obrázky z míst, 13

14 která jsme navštívili a povídáme si o nich. Pořádáme přehlídku oblečení a oděvních doplňků na téma Co se dříve nosilo, co se bude nosit Tvoříme modely fantastických klobouků a jiných módních doplňků. Návštěva exkurze rukodělné dílny, seznamujeme se s tradiční řemeslnou výrobou v regionu. Návštěva Slováckého muzea a galerie, tématické výstavy Návštěva tupeského muzea Vánoční rukodělné dílničky Rodina a kamarádi Kriticky hodnotíme naši třídu a vylepšujeme její vzhled Představujeme si pocity smyslově postiženého člověka (nevidomého, neslyšícího) Čteme si pohádky z různých světadílů. Naučíme se hru dětí z jiných kontinentů, vyrábíme pohádkové masky, improvizované černošské bubínky, vše využijeme při karnevalu Zkoušíme smyslové hry se zavázanýma očima, zkoušíme malovat ústy, nohou, hmatem poznáváme předměty, orientujeme se poslepu. Uspořádáme v měsíci červnu dětský karneval pro děti 1. stupně Svátky a oslavy Vyprávíme si o místních zvycích (hody s právem) Připravujeme slavnosti u nás v družině, získáváme recepty na tradiční pečivo a pečeme je, vyrábíme tradiční ozdobné předměty, učíme se písně a pod. Připravujeme táborák s opékáním, soutěžíme, hodnotíme Zapojujeme se podle našich možností do tradičních místních slavností Tvoříme pozvánky, plakáty pro spolužáky, pedagogy, rodiče Kreslíme, malujeme zážitky z oslav a slavností Vánoce vnímáme začínající atmosféru vánoc, čteme si v knížkách a časopisech o 14

15 vánocích. Vyprávíme si o smyslu adventní doby, připravujeme adventní kalendář, adventní věnec, pečeme perníčky, vyprávíme si vánoční příběhy, vyrábíme si dárky, přáníčka, vyrábíme Mikuláše, čerty, anděle. Zdobíme třídu, připravujeme program na vánoční besídku, vyprávíme si o vánočních zvycích, učíme se koledy, vyrábíme vánoční ozdoby a dárky z různých materiálů, zdobíme vánoční stromeček, uspořádáme si vánoční besídku a rozdáváme si dárečky. Masopust vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky, vyrábíme si masky, připravujeme se na dětský karneval. Velikonoce malujeme a zdobíme kraslice, zdobíme třídu a okna symboly velikonoc, zhotovujeme výrobky s velikonoční a jarní tématikou. Sv. Valentýn vyrábíme si srdíčka a dárky ke Sv. Valentýnu Zhotovujeme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Povídáme si o významu Dne učitelů, připomeneme si osobnost J. A. Komenského, vyrábíme přáníčka ke Dni učitelů Roční období Podzim Sledujeme změny v podzimní přírodě Na vycházkách sbíráme kaštany, žaludy, šípky - využijeme pro zimní dokrmování zvěře Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. Vyrábíme draky. Uspořádáme drakiádu. Zhotovíme strašidýlka z tykví,uspořádáme výstavku z podzimních přírodnin Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. Vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na strom pro zvířátka. 15

16 Malujeme vodovými barvami do sněhu, stavíme sněhuláky, iglů. Při vycházkách sledujeme stopy zvířat na sněhu. Závodíme a hrajeme si na sněhu. Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny, mláďata domácích zvířat, jarní přírodu. Zúčastňujeme se kuličkiáda Sbíráme léčivé byliny a rostliny a zakládáme herbář. Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivá roční období. Chráníme své životní prostředí V literatuře vyhledáváme pranostiky, uvažujeme o jejich smyslu a porovnáváme. Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a školní družiny. Navštívíme záchrannou stanici v parku v Buchlovicích Třídíme odpad. Besedujeme o tom, jak člověk škodí a prospívá přírodě (kvízy, hádanky) Kreslíme, malujeme, modelujeme prehistorické zvíře podle své fantazie. IV. Člověk a jeho zdraví Na arch balícího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do obrysu dokreslujeme nejdůležitější tělesné orgány. Hrajeme různé hry na tělo, hudebně pohybové hry, nakreslené a vystříhané papírové panenky oblékáme podle ročních období. Kontrolujeme běžnou denní hygienu. Vystřihujeme obrázky různých jídel a třídíme je na zdravá a méně zdravá, případně tvoříme koláže. Připravíme si svačinovou pomazánku, Soutěžíme ve zdravovědě. 16

17 puding ve školní kuchyňce a nachystáme si slavnostní stolování. Dbáme na pitný režim během dne. Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu. Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění, vyprávíme si a čteme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám může stát při koupání, při jízdě na kole. Učíme se znát důležitá telefonní čísla první pomoci, kdy a kde najdeme lékařskou pohotovost. Učíme se, co by měla obsahovat lékárnička. Při pohybových hrách procvičujeme své tělo. Besedujeme o trestných činech vůči dětem, ptáme se, jak požádat dospělého o pomoc pro sebe nebo pro kamaráda při mimořádných situacích. Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny, odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční stříkačky, neznámé nápoje, bonbony) Vytvoříme si plakát: Boj proti návykovým látkám Denně chodíme do přírody, na školní hřiště. Pořádáme jednoduché soutěže s míčem, švihadlem, závodivé hry, atletické soutěže. Po organizovaných závodivých hrách relaxujeme formou spontánních her. Relaxujeme při hudbě, zpíváme, hrajeme pohybové hry, cvičíme. Připravujeme se na sportovní turnaj. Kreslíme sportovce, seznamujeme se s různými disciplínami. Výsledky společně vyhodnotíme a informujeme veřejnost. Místní a okrsková soutěž v kopané, florbale, netradiční olympiádě. Příspěvek do místního časopisu či zpráva do novin. 17

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Charakteristika dětí, délka a časový plán vzdělávání Ekonomické podmínky Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vnitřní řád školní družiny a)

Charakteristika dětí, délka a časový plán vzdělávání Ekonomické podmínky Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vnitřní řád školní družiny a) ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují Na Babí 190 Ředitel: Mgr. Karel Nývlt Zástupce 1. stupně: Mgr. Jana Šulcová Školní družina

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Charakteristika zařízení...3

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od 1.9.2009 V Kněžmostě 31.8.2009 ředitelka školy Od 1. 8. 2013 Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Stárkov, Stárkov 167, 549 36 Platnost: od 1.září 2007 Ve Stárkově dne 30. 8. 2007 Mgr. Marie Seidlová ředitelka

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU 1 Obsah: Charakteristika školní družiny:... 1 Formy a metody práce:... 3 Analýza SWOT:... 4 Specifické cíle:... 6 Cíle výchovy ve ŠD:...

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď si s námi

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání ŠVP pro zájmové vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel 3 2. Charakteristika školní družiny 3 3. Cíle vzdělávání 3 4. Délka a časový plán vzdělávání 4 5. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více