ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno se zde naučíme. Družinka je domeček, plný malých lidiček. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE HABRMANOVA 1500, ČESKÁ TŘEBOVÁ,

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro školní družinu Název školy Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Adresa školy Habrmanova 1500, Česká Třebová, Ředitel PaedDr.. Zbyněk Slavík Kontakty: Telefon Fax slavik zs-habrmanova.cz Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Město Česká Třebová Staré nám Česká Třebová Kontakty: Telefon Fax Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy Razítko školy

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba (hlídání dětí). Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika: - poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování - nabízíme různé druhy aktivit (přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, výtvarné ) - pomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí ( tolerance, spolupráce ve skupině..) Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově 1. stupně. Navštěvují ji převážně žáci ročníku. Pro svoji činnost využívá pět kmenových oddělení. Ke své činnosti ŠD dále využívá cvičnou kuchyňku, malou tělocvičnu, keramickou dílnu. Pro pobyt venku má k dispozici sportovní areál školy a školní zahradu. Poloha školy nabízí množství vycházek do přírody. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Kapacita ŠD je 125 žáků. Děti mají možnost v rámci ŠD navštěvovat zájmové kroužky. 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ o motivovat žáka pro celoživotní učení o rozvíjet individuální schopnosti žáků a naučit je využívat v praxi o podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů o vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (rozvoj a rozšiřování slovní zásoby) o rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých o vést žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti o vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací o rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (vyjasnění vztahů dítě-dospělý a děti mezi sebou) o naučit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví (zásady bezpečnosti a zdravého životního stylu) a cítit za ně zodpovědnost, motivovat k účelnému trávení volného času o vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám učit je žít společně s ostatními lidmi (rozvoj estetického cítění) o vytvářet prostor pro odpočinek a relaxaci o nespecifická primární prevence sociálních jevů 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání obsahuje program činnosti na dobu jednoho vzdělávacího cyklu ( tj. na dobu 3 let). Vzhledem k tomu, že jednotlivá oddělení školní družiny nenavštěvují pouze žáci jednoho ročníku, vychovatelky z nabízených možností a aktivit vybírají adekvátní činnosti pro jejich vlastní oddělení. EVALUAČNÍ PLÁN Se školním vzdělávacím programem budeme průběžně pracovat, doplňovat a obměňovat. Evaluační procesy : individuální - vychovatelka si průběžně hodnotí svou vlastní práci, hledá nové metody ke kvalitnějším výsledkům vedení školy - výchovnou práci ve školní družině hodnotí vedení školy

4 Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu trvání školního roku. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 10. Školní družina zabezpečuje náplň volného času před vyučováním, odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Provoz školní družiny - ranní 06:00 07:40 hod. - odpolední 11:40 16:00 hod. 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru; zahrnuje do nich také práci vlastních zájmových útvarů. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranní nebo koncové družiny, kdy jsou slučována oddělení. Vychovatelky při těchto činnostech zajišťují nejen bezpečnost žáků. Ale také navozují a podněcují některé jejich aktivity. Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování. Příprava na vyučování nespočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní i didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučováním. 6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 1.MÍSTO KDE ŽIJEME Náš domov - stavíme náš dům z kostek - kreslíme a malujeme, jak trávíme společný čas s rodiči - náš pokoj Naše škola není bludištěm - seznámení s prostředím školy - zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje - zdobíme školní družinu - hádanky, křížovky - spojovačky, matematické hry - vymýšlíme krátké příběhy Cesta do školy - povídáme si o cestě do školy a domů - zajímáme se o dopravní značky v našem okolí - vyrábíme dopravní značky - orientace v mapě (náš dům, škola.)

5 - výtvarně znázorňujeme hromadné dopravní prostředky - odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty - správná výbava kola Naše město - hledáme zajímavosti našeho města - výtvarně zobrazujeme naše město - hrajeme si na průvodce naším městem - seznamujeme se s posláním některých důležitých institucí knihovna - jak se zachováme, když se ztratíme - učíme se svoji adresu - čteme pověsti a příběhy z regionu - tradiční místní slavnosti (majáles, Jabkancová pouť..) 2. LIDÉ KOLEM NÁS Rodina - život naší rodiny - narozeniny a svátky v rodině (výroba přáníček) - rodinné vztahy (kdo je sestřenice, ), pomoc rodičům - povolání rodičů - finanční gramotnost Mí kamarádi - rozdíl mezi slovy kamarád, přítel, spolužák - kreslíme portrét kamaráda - vyprávíme o kamarádech - malý pomocník - kladný vztah ke společnosti, dospělým Nejsme všichni stejní - povídáme si o tělesně postižených - učíme se chování a toleranci ke spolužákům - všude žijí lidé - vzájemně se povzbuzujeme každý spolužák má nějaké klady Svátky a tradice - Vánoce - Valentýn - Velikonoce - Masopust - Čarodějnice - Svátek Matek Jak se správně chovat - známe kouzelná slovíčka - učíme se společenskému chování - dodržujeme zásady správného stolování denně ve šk. jídelně - kultura vyjadřování vady řeči, jazykolamy, správná výslovnost, vyjadřování, společná četba

6 3. LIDÉ A ČAS Náš denní režim - denní režim a rozlišování povinností a zábavy - spolupráce dětí na přípravě týdenního plánu zaměstnání - učíme se hodiny - důležitost dochvilnosti a přesnosti - besedujeme o čase, jeho využití, správný odhad Jak jde čas - jak se mění lidé ( život od narození po stáří ) - jak se mění věci ( móda, bydlení, vaření ) - získávání informací, sdělovací prostředky Rok, měsíc, týden - seznamujeme se s časovými jednotkami - vyrábíme hodiny z papíru z ručičkami - pracujeme s kalendářem 4. ROZMANITOSTI PŘÍRODY Příroda okolo nás - pozorujeme zvířata a rostliny a učíme se správnému chování v přírodě - orientujeme se v encyklopedii - poznáváme stromy podle listů a plodů - obtiskujeme listy stromů různé výt. techniky - pečujeme o květiny - sbíráme plody a přírodniny a využíváme je ke realitní tvorbě Za dobrodružstvím přírody - hrajeme pexeso s náměty živočichů a rostlin - zdobíme kamínky nalezené v přírodě - vyprávíme si o domácích mazlíčcích ( péče, druhy, krmení ) - kreslíme domácí mazlíčky - poznáváme zvířata volně žijící u nás a v ZOO - sledujeme počasí, zaznamenáváme ho pomocí značek - vyprávíme si o vodě, jejím skupenství, významu důležitost - provádíme jednoduché pokusy (rozpouštíme vodu ) - vytváříme správné návyky k udržování čistoty o pořádku okolo nás - seznamujeme se tříděním odpadu Roční období - odhalujeme charakteristické znaky jednotlivých ročních období - seznamujeme se s pranostikami

7 5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Mé tělo jak ho znám - seznamujeme se se základními částmi a funkcemi lidského těla - povídáme si jak pečovat o své zdraví - vyprávíme si o zdravém životním stylu a o otužování - vysvětlujeme si pojem osobní hygiena a její význam - dbáme na dodržování hygienických zásad při kašli, kýchání, použití WC, stolování Chci být zdravý - povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví - upevňujeme hygienické zásady (kašel, WC..) - učíme se zásady první pomoci - hovoříme na téma, jak předcházet úrazům při různých činnostech (koupání,jízda na kole.) - učíme se telefonovat, znát důležitá telefonní čísla, oznamovat úraz, přivolat pomoc - uvádíme konkrétní příklady nebezpečných situací (tonutí kamaráda,..) - ptáme se co nás může ohrozit ( neznámá zvířata, rostliny, lidé) - odhalujeme nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční jehly na pískovišti, neznámé nápoje, bonbóny.) Chci být fit - upřednostňujeme pobyt na zdravém vzduchu - hrajeme pohybové hry, cvičíme, zpíváme - organizujeme soutěže a hry - vytváříme dostatečný prostor pro spontánní aktivity dětí - povídáme si o návykových látkách (cigarety, drogy) Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem, vyhledávání informací, práce s internetem. Umění a kultura Kultura chování, stolování, oblékání, cestování. Rozvoj estetického cítění. 7. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ viz Vnitřní řád školní družiny

8 8. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění věnována zvláštní pozornost při výběru činností a následně při jejich hodnocení budeme respektovat jejich možnosti a vytvářet podmínky pro rozvoj jejich schopností a dovedností. Pro rozvoj talentovaných jedinců budeme nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Prostředí školní družiny je bezpečné.respektuje estetická kritéria, výzdoba je mobilní, účastní se na ní žáci školní družiny. Vybavení školní družiny je na standardní úrovni. Z větší části jsou oddělení vybavena přiměřeným, hygienicky dobře udržovatelným a věku žákům odpovídajícím nábytkem. Tři oddělení mají k dispozici televizory, CD a DVD přehrávače, dvě oddělení mají své počítače. Stolní hry, stavebnice, hračky, sportovní náčiní a materiál na výtvarné a pracovní činnosti doplňujeme dle potřeby. 10. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Všechny vychovatelky jsou plně kvalifikované, zúčastňují se akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a využívají samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. Svou specializací i osobním zaměřením zajišťují co nejpestřejší skladbu, vytvářejí zdravé prostředí pro žáky přirozenou autoritou i organizačními schopnostmi. K potřebám dětí jsou všímavé, trpělivé, přátelské, tvořivé a důsledné. Uplatňují spravedlnost, taktnost a přiměřenost při hodnocení výkonů a chování dětí. Navzájem se respektují, pomáhají si. Spolupracují se všemi pracovníky školy zejména pak s učitelkami I. stupně. 11. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Prostředky na plat vychovatelek jsou poskytovány dle rozpočtových tabulek Pardubického kraje. Náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny z příjmů Občanského sdružení Červenka spolek přátel školy, o.s. 12. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Hygienické a bezpečnostní podmínky vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání vychovatelky vybírají věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění dítěte stravovací návyky a pitný režim vychovatelky dbají na hygienu a kulturu stolování, pitný režim ŠD nezajišťuje, žáci si nosí z domova. bezpečné pomůcky vychovatelky dbají na používání věkově přiměřených pomůcek

9 ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací vychovatelky eliminují možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku, o poučení žáků provedou záznam do knihy přehledu výchovně vzdělávací práce, pokud v den, kdy poučení žákům sdělují, nejsou přítomni všichni žáci, poučení zopakují a termín opět zapíší. Svým pedagogickým působením neustále nabádají k dodržování bezpečnosti, děti mají neustále v zorném poli. označení nebezpečných předmětů vychovatelky seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, zahrada, cvičná kuchyňka, keramická dílna dostupnost prostředků první pomoci školní družina má k dispozici lékárničku Psycho-sociální podmínky pohoda prostředí a příznivé sociální klima vychovatelky vedou k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému respektování potřeb jedince vychovatelky organizují činnost vycházející ze zájmů účastníků, individuální péče je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věková přiměřenost a motivující hodnocení vychovatelky respektují individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy vychovatelky se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým jevům spoluúčast na životě zařízení vychovatelky preferují společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následném hodnocení včasná informovanost vychovatelky včas informují děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině

10 13. DODATKY KE STÁVAJÍCÍMU ŠVP Strana/část textu Vnitřní řád ŠD Úprava Upravena III. část - Organizace a provoz ŠD 1.2. kritéria pro přijetí žáků - zaměstnanost rodičů nahrazena věkem a ročníkem, který žák navštěvuje (viz webové stránky) s platností od Upraven počet oddělení ŠD ze 4 na 5 a upravena kapacita ŠD ze 120 na 125 žáků s platností od Charakteristika ŠD

11 Příloha č. 1 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, ( nahrazuje U6.12) VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1, vydávám řád školní družiny: Obsah: Všeobecné ustanovení Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Organizace a provoz školní družiny Režim školní družiny Dokumentace I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. 1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. 1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 1.5 Činnost družiny se uskutečňuje - příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, - pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, - využitím otevřené nabídky spontánních činností Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností. II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo: - na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před projevy diskriminace, před sociálně patologickými jevy - požádat o pomoc či radu, pokud se ocitnou v potížích, mají problémy apod. - vhodnou formou vyjádřit svůj názor a požadavek, jejich vyjádření bude věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje - využívat zařízení školní družiny - zúčastňovat se akcí školní družiny - podílet se na plánování jednotlivých činností - podílet se na hodnocení své činnosti

12 Zákonní zástupci mají právo: - na pravidelné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání - na osobní konzultace dle domluvy kdykoliv v průběhu školního roku - být informováni o chování žáka ve školní družině - podávat vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce školní družiny Žáci jsou povinni: - řídit se pokyny vychovatelek - vnitřním řádem školní družiny, řádem školy - zachovávat pravidla slušného chování Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit pravidelnou docházku do družiny podle rozpisu v přihlášce a nepřítomnost žáka písemně omluvit - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se žáka - informovat písemně o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a pobytu ve ŠD - informovat o změně základních údajů v přihlášce - oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích ( svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.) - svým podpisem na přihlášce potvrdit seznámení se s Vnitřním řádem ŠD a respektování svých práv a povinností - spolupracovat s vychovatelkou a napomáhat v řešení problémů - zákonní zástupci přebírají plnou odpovědnost za žáka v momentě jeho odchodu ze ŠD III. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Přihlašování, odhlašování žáka 1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí : věk žáka, ročník, který žák navštěvuje (viz webové stránky školy), upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu, stravování ŠJ Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD formulář ke stažení na webových stránkách školy (Dokumenty) O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním ŠD může v rámci své činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce.činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu Za pobyt v ŠD je vybírán poplatek.úplata může být snížena nebo prominuta po dohodě s ředitelem školy. 2. Provoz školní družiny 2.1. Provozní doba ŠD : Po 6:00 7:40 11:40 16:00 Út 6:00 7:40 11:40 16:00 St 6:00 7:40 11:40 16:00 Čt 6:00 7:40 11:40 16:00 Pá 6:00 7:40 11:40 16: V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností

13 a režimu, který schvaluje ředitel školy Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení. 3. Docházka do ŠD 3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:00 do 7:20 hod V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11:40 hod. V době provozu školní družiny použijí příchozí zvonky na budově 1.stupně Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku 3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná ( formulář ke stažení na webových stránkách školy Dokumenty ), telefonická omluva je nepřípustná Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - z důvodu nenarušení plánovaných činností od 13:30 14:30 hod. nelze vyzvednout žáka ze ŠD Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků. Žáci navštěvující zájmové útvary, jejichž činnost probíhá v budově školy jsou vyzvedávány a předávány zpět do ŠD vedoucími kroužků Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. 4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. Osobní věci má každý žák označeny K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc Každé oddělení je vybaveno lékárničkou. Za jejich vybavení zodpovídá vedoucí vychovatelka Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech Pitný režim ŠD nezajišťuje, žáci si nosí z domova. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

14 IV. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 6:00 hod. - do 7:20 hod. příchod do ŠD převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů, 11:30 hod. 13:30 hod. oběd, osobní hygiena, volná činnost, odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/ 13:30 hod. 14:30 hod. činnost zájmová 14:30 hod. 16:00 hod. osobní hygiena, svačina, postupný odchod dětí domů ( rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid) V. DOKUMENTACE 1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Přehled výchovně vzdělávací práce. Docházkový sešit. V České Třebové PaedDr.Zbyněk Slavík ředitel školy

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Zpracovala Veronika Jakubcová 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HNÁTNICE okres Ústí nad Orlicí Hnátnice 253 561 01 Ředitelka školy: Ladislava Vítková Vychovatelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více