ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno se zde naučíme. Družinka je domeček, plný malých lidiček. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE HABRMANOVA 1500, ČESKÁ TŘEBOVÁ,

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro školní družinu Název školy Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Adresa školy Habrmanova 1500, Česká Třebová, Ředitel PaedDr.. Zbyněk Slavík Kontakty: Telefon Fax slavik zs-habrmanova.cz Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Město Česká Třebová Staré nám Česká Třebová Kontakty: Telefon Fax Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy Razítko školy

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba (hlídání dětí). Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika: - poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování - nabízíme různé druhy aktivit (přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, výtvarné ) - pomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí ( tolerance, spolupráce ve skupině..) Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově 1. stupně. Navštěvují ji převážně žáci ročníku. Pro svoji činnost využívá pět kmenových oddělení. Ke své činnosti ŠD dále využívá cvičnou kuchyňku, malou tělocvičnu, keramickou dílnu. Pro pobyt venku má k dispozici sportovní areál školy a školní zahradu. Poloha školy nabízí množství vycházek do přírody. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Kapacita ŠD je 125 žáků. Děti mají možnost v rámci ŠD navštěvovat zájmové kroužky. 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ o motivovat žáka pro celoživotní učení o rozvíjet individuální schopnosti žáků a naučit je využívat v praxi o podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů o vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (rozvoj a rozšiřování slovní zásoby) o rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých o vést žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti o vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací o rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (vyjasnění vztahů dítě-dospělý a děti mezi sebou) o naučit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví (zásady bezpečnosti a zdravého životního stylu) a cítit za ně zodpovědnost, motivovat k účelnému trávení volného času o vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám učit je žít společně s ostatními lidmi (rozvoj estetického cítění) o vytvářet prostor pro odpočinek a relaxaci o nespecifická primární prevence sociálních jevů 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání obsahuje program činnosti na dobu jednoho vzdělávacího cyklu ( tj. na dobu 3 let). Vzhledem k tomu, že jednotlivá oddělení školní družiny nenavštěvují pouze žáci jednoho ročníku, vychovatelky z nabízených možností a aktivit vybírají adekvátní činnosti pro jejich vlastní oddělení. EVALUAČNÍ PLÁN Se školním vzdělávacím programem budeme průběžně pracovat, doplňovat a obměňovat. Evaluační procesy : individuální - vychovatelka si průběžně hodnotí svou vlastní práci, hledá nové metody ke kvalitnějším výsledkům vedení školy - výchovnou práci ve školní družině hodnotí vedení školy

4 Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu trvání školního roku. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 10. Školní družina zabezpečuje náplň volného času před vyučováním, odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Provoz školní družiny - ranní 06:00 07:40 hod. - odpolední 11:40 16:00 hod. 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru; zahrnuje do nich také práci vlastních zájmových útvarů. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranní nebo koncové družiny, kdy jsou slučována oddělení. Vychovatelky při těchto činnostech zajišťují nejen bezpečnost žáků. Ale také navozují a podněcují některé jejich aktivity. Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování. Příprava na vyučování nespočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní i didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučováním. 6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 1.MÍSTO KDE ŽIJEME Náš domov - stavíme náš dům z kostek - kreslíme a malujeme, jak trávíme společný čas s rodiči - náš pokoj Naše škola není bludištěm - seznámení s prostředím školy - zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje - zdobíme školní družinu - hádanky, křížovky - spojovačky, matematické hry - vymýšlíme krátké příběhy Cesta do školy - povídáme si o cestě do školy a domů - zajímáme se o dopravní značky v našem okolí - vyrábíme dopravní značky - orientace v mapě (náš dům, škola.)

5 - výtvarně znázorňujeme hromadné dopravní prostředky - odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty - správná výbava kola Naše město - hledáme zajímavosti našeho města - výtvarně zobrazujeme naše město - hrajeme si na průvodce naším městem - seznamujeme se s posláním některých důležitých institucí knihovna - jak se zachováme, když se ztratíme - učíme se svoji adresu - čteme pověsti a příběhy z regionu - tradiční místní slavnosti (majáles, Jabkancová pouť..) 2. LIDÉ KOLEM NÁS Rodina - život naší rodiny - narozeniny a svátky v rodině (výroba přáníček) - rodinné vztahy (kdo je sestřenice, ), pomoc rodičům - povolání rodičů - finanční gramotnost Mí kamarádi - rozdíl mezi slovy kamarád, přítel, spolužák - kreslíme portrét kamaráda - vyprávíme o kamarádech - malý pomocník - kladný vztah ke společnosti, dospělým Nejsme všichni stejní - povídáme si o tělesně postižených - učíme se chování a toleranci ke spolužákům - všude žijí lidé - vzájemně se povzbuzujeme každý spolužák má nějaké klady Svátky a tradice - Vánoce - Valentýn - Velikonoce - Masopust - Čarodějnice - Svátek Matek Jak se správně chovat - známe kouzelná slovíčka - učíme se společenskému chování - dodržujeme zásady správného stolování denně ve šk. jídelně - kultura vyjadřování vady řeči, jazykolamy, správná výslovnost, vyjadřování, společná četba

6 3. LIDÉ A ČAS Náš denní režim - denní režim a rozlišování povinností a zábavy - spolupráce dětí na přípravě týdenního plánu zaměstnání - učíme se hodiny - důležitost dochvilnosti a přesnosti - besedujeme o čase, jeho využití, správný odhad Jak jde čas - jak se mění lidé ( život od narození po stáří ) - jak se mění věci ( móda, bydlení, vaření ) - získávání informací, sdělovací prostředky Rok, měsíc, týden - seznamujeme se s časovými jednotkami - vyrábíme hodiny z papíru z ručičkami - pracujeme s kalendářem 4. ROZMANITOSTI PŘÍRODY Příroda okolo nás - pozorujeme zvířata a rostliny a učíme se správnému chování v přírodě - orientujeme se v encyklopedii - poznáváme stromy podle listů a plodů - obtiskujeme listy stromů různé výt. techniky - pečujeme o květiny - sbíráme plody a přírodniny a využíváme je ke realitní tvorbě Za dobrodružstvím přírody - hrajeme pexeso s náměty živočichů a rostlin - zdobíme kamínky nalezené v přírodě - vyprávíme si o domácích mazlíčcích ( péče, druhy, krmení ) - kreslíme domácí mazlíčky - poznáváme zvířata volně žijící u nás a v ZOO - sledujeme počasí, zaznamenáváme ho pomocí značek - vyprávíme si o vodě, jejím skupenství, významu důležitost - provádíme jednoduché pokusy (rozpouštíme vodu ) - vytváříme správné návyky k udržování čistoty o pořádku okolo nás - seznamujeme se tříděním odpadu Roční období - odhalujeme charakteristické znaky jednotlivých ročních období - seznamujeme se s pranostikami

7 5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Mé tělo jak ho znám - seznamujeme se se základními částmi a funkcemi lidského těla - povídáme si jak pečovat o své zdraví - vyprávíme si o zdravém životním stylu a o otužování - vysvětlujeme si pojem osobní hygiena a její význam - dbáme na dodržování hygienických zásad při kašli, kýchání, použití WC, stolování Chci být zdravý - povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví - upevňujeme hygienické zásady (kašel, WC..) - učíme se zásady první pomoci - hovoříme na téma, jak předcházet úrazům při různých činnostech (koupání,jízda na kole.) - učíme se telefonovat, znát důležitá telefonní čísla, oznamovat úraz, přivolat pomoc - uvádíme konkrétní příklady nebezpečných situací (tonutí kamaráda,..) - ptáme se co nás může ohrozit ( neznámá zvířata, rostliny, lidé) - odhalujeme nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční jehly na pískovišti, neznámé nápoje, bonbóny.) Chci být fit - upřednostňujeme pobyt na zdravém vzduchu - hrajeme pohybové hry, cvičíme, zpíváme - organizujeme soutěže a hry - vytváříme dostatečný prostor pro spontánní aktivity dětí - povídáme si o návykových látkách (cigarety, drogy) Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem, vyhledávání informací, práce s internetem. Umění a kultura Kultura chování, stolování, oblékání, cestování. Rozvoj estetického cítění. 7. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ viz Vnitřní řád školní družiny

8 8. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění věnována zvláštní pozornost při výběru činností a následně při jejich hodnocení budeme respektovat jejich možnosti a vytvářet podmínky pro rozvoj jejich schopností a dovedností. Pro rozvoj talentovaných jedinců budeme nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Prostředí školní družiny je bezpečné.respektuje estetická kritéria, výzdoba je mobilní, účastní se na ní žáci školní družiny. Vybavení školní družiny je na standardní úrovni. Z větší části jsou oddělení vybavena přiměřeným, hygienicky dobře udržovatelným a věku žákům odpovídajícím nábytkem. Tři oddělení mají k dispozici televizory, CD a DVD přehrávače, dvě oddělení mají své počítače. Stolní hry, stavebnice, hračky, sportovní náčiní a materiál na výtvarné a pracovní činnosti doplňujeme dle potřeby. 10. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Všechny vychovatelky jsou plně kvalifikované, zúčastňují se akreditovaných kurzů, programů dalšího vzdělávání pedagogů a využívají samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. Svou specializací i osobním zaměřením zajišťují co nejpestřejší skladbu, vytvářejí zdravé prostředí pro žáky přirozenou autoritou i organizačními schopnostmi. K potřebám dětí jsou všímavé, trpělivé, přátelské, tvořivé a důsledné. Uplatňují spravedlnost, taktnost a přiměřenost při hodnocení výkonů a chování dětí. Navzájem se respektují, pomáhají si. Spolupracují se všemi pracovníky školy zejména pak s učitelkami I. stupně. 11. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Prostředky na plat vychovatelek jsou poskytovány dle rozpočtových tabulek Pardubického kraje. Náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny z příjmů Občanského sdružení Červenka spolek přátel školy, o.s. 12. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Hygienické a bezpečnostní podmínky vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání vychovatelky vybírají věkově přiměřenou činnost, při které nedojde ke zranění dítěte stravovací návyky a pitný režim vychovatelky dbají na hygienu a kulturu stolování, pitný režim ŠD nezajišťuje, žáci si nosí z domova. bezpečné pomůcky vychovatelky dbají na používání věkově přiměřených pomůcek

9 ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací vychovatelky eliminují možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku, o poučení žáků provedou záznam do knihy přehledu výchovně vzdělávací práce, pokud v den, kdy poučení žákům sdělují, nejsou přítomni všichni žáci, poučení zopakují a termín opět zapíší. Svým pedagogickým působením neustále nabádají k dodržování bezpečnosti, děti mají neustále v zorném poli. označení nebezpečných předmětů vychovatelky seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, zahrada, cvičná kuchyňka, keramická dílna dostupnost prostředků první pomoci školní družina má k dispozici lékárničku Psycho-sociální podmínky pohoda prostředí a příznivé sociální klima vychovatelky vedou k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému respektování potřeb jedince vychovatelky organizují činnost vycházející ze zájmů účastníků, individuální péče je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věková přiměřenost a motivující hodnocení vychovatelky respektují individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy vychovatelky se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým jevům spoluúčast na životě zařízení vychovatelky preferují společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následném hodnocení včasná informovanost vychovatelky včas informují děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině

10 13. DODATKY KE STÁVAJÍCÍMU ŠVP Strana/část textu Vnitřní řád ŠD Úprava Upravena III. část - Organizace a provoz ŠD 1.2. kritéria pro přijetí žáků - zaměstnanost rodičů nahrazena věkem a ročníkem, který žák navštěvuje (viz webové stránky) s platností od Upraven počet oddělení ŠD ze 4 na 5 a upravena kapacita ŠD ze 120 na 125 žáků s platností od Charakteristika ŠD

11 Příloha č. 1 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, ( nahrazuje U6.12) VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1, vydávám řád školní družiny: Obsah: Všeobecné ustanovení Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Organizace a provoz školní družiny Režim školní družiny Dokumentace I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. 1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. 1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 1.5 Činnost družiny se uskutečňuje - příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, - pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, - využitím otevřené nabídky spontánních činností Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností. II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo: - na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před projevy diskriminace, před sociálně patologickými jevy - požádat o pomoc či radu, pokud se ocitnou v potížích, mají problémy apod. - vhodnou formou vyjádřit svůj názor a požadavek, jejich vyjádření bude věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje - využívat zařízení školní družiny - zúčastňovat se akcí školní družiny - podílet se na plánování jednotlivých činností - podílet se na hodnocení své činnosti

12 Zákonní zástupci mají právo: - na pravidelné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání - na osobní konzultace dle domluvy kdykoliv v průběhu školního roku - být informováni o chování žáka ve školní družině - podávat vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce školní družiny Žáci jsou povinni: - řídit se pokyny vychovatelek - vnitřním řádem školní družiny, řádem školy - zachovávat pravidla slušného chování Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit pravidelnou docházku do družiny podle rozpisu v přihlášce a nepřítomnost žáka písemně omluvit - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se žáka - informovat písemně o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a pobytu ve ŠD - informovat o změně základních údajů v přihlášce - oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích ( svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.) - svým podpisem na přihlášce potvrdit seznámení se s Vnitřním řádem ŠD a respektování svých práv a povinností - spolupracovat s vychovatelkou a napomáhat v řešení problémů - zákonní zástupci přebírají plnou odpovědnost za žáka v momentě jeho odchodu ze ŠD III. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Přihlašování, odhlašování žáka 1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí : věk žáka, ročník, který žák navštěvuje (viz webové stránky školy), upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu, stravování ŠJ Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD formulář ke stažení na webových stránkách školy (Dokumenty) O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním ŠD může v rámci své činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce.činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu Za pobyt v ŠD je vybírán poplatek.úplata může být snížena nebo prominuta po dohodě s ředitelem školy. 2. Provoz školní družiny 2.1. Provozní doba ŠD : Po 6:00 7:40 11:40 16:00 Út 6:00 7:40 11:40 16:00 St 6:00 7:40 11:40 16:00 Čt 6:00 7:40 11:40 16:00 Pá 6:00 7:40 11:40 16: V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností

13 a režimu, který schvaluje ředitel školy Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení. 3. Docházka do ŠD 3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:00 do 7:20 hod V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11:40 hod. V době provozu školní družiny použijí příchozí zvonky na budově 1.stupně Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku 3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná ( formulář ke stažení na webových stránkách školy Dokumenty ), telefonická omluva je nepřípustná Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - z důvodu nenarušení plánovaných činností od 13:30 14:30 hod. nelze vyzvednout žáka ze ŠD Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků. Žáci navštěvující zájmové útvary, jejichž činnost probíhá v budově školy jsou vyzvedávány a předávány zpět do ŠD vedoucími kroužků Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. 4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. Osobní věci má každý žák označeny K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. 5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc Každé oddělení je vybaveno lékárničkou. Za jejich vybavení zodpovídá vedoucí vychovatelka Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech Pitný režim ŠD nezajišťuje, žáci si nosí z domova. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

14 IV. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 6:00 hod. - do 7:20 hod. příchod do ŠD převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů, 11:30 hod. 13:30 hod. oběd, osobní hygiena, volná činnost, odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/ 13:30 hod. 14:30 hod. činnost zájmová 14:30 hod. 16:00 hod. osobní hygiena, svačina, postupný odchod dětí domů ( rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid) V. DOKUMENTACE 1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Přehled výchovně vzdělávací práce. Docházkový sešit. V České Třebové PaedDr.Zbyněk Slavík ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Řád školní družiny Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 31.8.2012 Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: 229/2012 Spisový znak: 106 Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín Vnitřní řád školní družiny Obsah: Všeobecné ustanovení Organizace a provoz školní družiny Režim školní družiny Dokumentace I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. D 1/2015 Číslo dokumentu D 1/2015 Nahrazuje D 7/2010 Platnost od 1. 2. 2015 Platnost do Spisový znak 1.1.1 Skartační znak A 10 Skartační lhůta V Hostinném, 1. února 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu (dále jen školní družiny nebo jen ŠD) je vydán v souladu se zněním 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, S K Ř I V A N Y, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany tel.: 495 493 606, IČO: 70998124, e-mail: zsskrivany@zsskrivany.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

E. Vnitřní řád školní družiny

E. Vnitřní řád školní družiny E. Vnitřní řád školní družiny Je vydáván v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst. 1. I. Všeobecné ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAKŠICE, příspěvková organizace, PRAKŠICE č.100 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Čj. 657/2016 Vypracoval: Schválil: Dagmar Vašíčková, vedoucí ŠD Mgr. Pavel Savara Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: Účinnost od: Zodpovídá: MgA. Kateřina Horáčková

Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: Účinnost od: Zodpovídá: MgA. Kateřina Horáčková Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: Účinnost od: 1.9.2016 Zodpovídá: MgA. Kateřina Horáčková V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní družiny Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Základními právními předpisy pro školní družinu jsou zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace pracoviště Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od školního roku 2013/2014

Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace pracoviště Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od školního roku 2013/2014 Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace pracoviště Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz ŠKOLNÍ ŘÁD platný od školního roku 2013/2014 Obsah: E. Vnitřní řád školní družiny I. Všeobecné ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY 1. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ODKLÁDÁM AKTOVKU NA URČENÉ MÍSTO 2. NA OBĚD ODCHÁZÍM S VYCHOVATELKOU NEBO S UČITELKOU (VYCHOVATELEM NEBO S UČITELEM 3. DODRŽUJI HYGIENICKÉ ZÁSADY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Obecná ustanovení Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Ředitel školy vydává

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Školní družina při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Přibyslav

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Přibyslav ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Přibyslav Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Okříšky, J. A. Komenského 87 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Školská rada schválila dne: 30.8..2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Vnitřní řád školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více