88"888 #&) & )()) "2?">

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?"
88"888 #&) & )()) "2?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje !" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2? ) ) ) +# A2;" B C:,#2 #)# + % = D "D %#)" +#&#&% -,#+ & # "! # #" # 1 #)" % # E %# %& # " # 3##,", ) &E " Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH ÚTERÝ Památka Nejsv. Jména Ježíš 1Jan 2,29-3,6 Jan 1, Kursy F Nešpory K Katechumenát F Hovory o víe budou v lednu výjimen druhé a tvrté úterý v msíci STEDA Mše sv. pro dti Jan 1, Náboženství dti F Po mši sv. tichá eucharistická adorace do PÁTEK SLAVNOST ZJEVENÍ PÁN Žehnání vody, kadidla, kídy a zlatých pedmt. Prosíme, doneste si vlastní nádoby na vodu. Iz 60,1-6 Ef3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 NEDLE Svátek Ktu Pán KONÍ DOBA VÁNONÍ Iz 55,1-11 1Jan 5,1-9 Mk1,6b-11 Druhá nedle v msíci: setkání SV. LUDMILA VE CHVALECH STEDA TVRTEK PÁTEK Biblická hodina (Sd 10,1-12,7) Fs SOBOTA Po mši sv. eucharistická adorace do NEDLE (K kostel, F fara, Fs farní sál ) SÍDLIŠT ERNÝ MOST MOTÝLEK, Vlkova 1067 STEDA Píprava na sv. bimování KLUBÍKO, Vlkova 1067 STEDA Setkání kesan ze sídlišt GALERIE 14, Nám. Plk. Vlka 686 NEDLE Mše svatá farník F Sv. rženec K Farní knihovna F Svátost smíení Sv. Bartolomj úterý: na fae; steda: po mši sv. bhem adorace; pátek, nedle: ½ h. pede mší sv.; sv. Ludmila: ½ h. pede mší sv. krom pátku, v sobotu již od 16 hod.; G14 od Zpovdní doba pede mší svatou koní 10 minut ped jejím zaátkem. Samozejm je možné pijmout svátost smíení i kdykoliv jindy, a to po pedchozí domluv. Alianní týden modliteb 2006 Již tradin se naši vící úastní spoleného týdne modliteb s bratími a sestrami z jiných kesanských spoleenství v Horních Poernicích. Druhý týden v lednu tak máme možnost spolen se modlit za rzná životní témata (tento roník má skuten v záhlaví jediné slovo: Život) a více se navzájem poznat.

3 3 Informace o farnosti Program: Úterý Sbor eskoslovenské církve husitské Náchodská 382 káže Mikuláš Vymtal, CE Steda Sbor eskobratrské církve evangelické Tebešovská 2101 káže Pavel Hradský, ECM tvrtek Sbor Evangelické církve metodistické Kovinovo nám. 12 káže Ladislav Souek, KC Pátek Sbor Církve bratrské Ve Žlíbku 168 káže Eva Matulová, SCH Sobota kostel sv. Ludmily ešetovská ul. káže Miloslav Kloubek, CB Zaátky jsou vždy v 18 hod. Jste všichni srden zváni. P. Ladislav Brati a sestry, pinášíme pehled sbírek na Zambii v poslední dob. První ást byla již zveejnna v Natanaelu.243: Sbírka nedle Pokladnika VOX kesanský hudební festival prodej kolá Arcidiecézní ples prodej vánoních pání Mezisouet Prodej vánoních pání u sv. Bartolomje (4. a ) Pokladnika Mezisouet Celkem 3 600,00 K 778,00 K 1 000,00 K 481,50 K 5859,50 K 2 119,50 K 2 613,00 K 4 732,50 K ,00 K Ve vyútování jsou již odeteny náklady na materiál. Všem dárcm Pán Bh zapla! Dkujeme i dtem (nkde celým rodinám), které se zapojily do malování páníek! Peníze budou odeslány na úet farnosti Mishikishi Mission v lednu Povídání o Zambii Na lednovém setkání farník o druhé nedli, tj , pijde o Zambii vyprávt Helena Lukešová ze Sdružení Czechoslovak Aid, která se ze Zambie vrátila ped dvma msíci. Srden zvu. Monika Höferová

4 4 Rozhovor Již dva roky je k dispozici všem naším farníkm knihovna, která se nachází v horním pate kyjské fary. Iniciátorkou tohoto bohulibého díla je paní ing. Vra Tmová, která byla tak moc laskava, a i v pedvánoním shonu si našla as na následující rozhovor. 1. Na zaátku si dovolím být trochu osobní - prozradíte nám svoji nejoblíbenjší knihu? Moje nejoblíbenjší kniha je Ježíšovo srdce svtu. V souasné dob je mou nejtenjší knihou Deníek - Boží milosrdenství v mé duši od Faustiny Kowalské. 2. Jak vbec vznikl nápad založit farní knihovnu? tení duchovní literatury je také jednou z cest jak se piblížit k Bohu. Knihovna je místem, kde se mohou lidé setkávat a vzájemn se poznávat. V Kyjích je tchto míst velice málo a kyjská fara se k tomuto úelu pímo nabízela. 3. Všechny zaátky bývají tžké. Mžete strun nastínit ty Vaše s knihovnou? Na zaátku chyblo technické vybavení a nedostatek knižního fondu. Ten se nyní díky dobrovolným dárcm stále rozšiuje. V budoucnu chceme vybudovat ítárnu s internetovou kavárnou. 4. Kolika tituly dnes knihovna disponuje a podle jakého klíe jsou roztídny? Knihovna v souasné dob obsahuje okolo 1500 titul. Knihy jsou roztídny na populárn nauné, duchovní - a to jak pro dti i dosplé. Knihovna je však zamena pedevším na duchovní etbu. 5. O které knihy je nejvtší zájem? Nejvtší zájem je o tituly od papeže Jana Pavla II., Marie Svatošové, Anselma Gruna, Tomáše Halíka, Tomáše Špidlíka a papeže Benedikta XVI.

5 5 Rozhovor 6. Které tituly byste naším farníkm obzvláš doporuila? Je velmi tžké nabídnout jeden konkrétní titul od autora, když jeden vedle druhého je duchovní poklad. 7. Poslední otázka je ryze praktická. Výpjní doba je 2 msíce. Jaké sankce nastanou, nevrátí-li nkterý híšník knížku v tomto termínu? Nkteí híšníci mají knihu pj- enou i pes rok. Sankcí bude obohatit naší knihovnu o nový titul. Na závr pidává paní ing. Tmová malé zamyšlení: Nejlepším prostedkem pro duchovní pokrok je modlitba a duchovní etba. Vezmi a ti, slyšel svatý Augustin a po etb se zmnil celý jeho život. I život svatého Ignáce se zmnil, když etl jako zranný voják životopisy svatých. Jak asto jsme i my pocítili bhem duchovní etby, že se naše duše napl uje svtlem. Svatý Tomáš Kempenský píše : Vezmi knihu do svých rukou tak, jak vzal do svých rukou Simeon dít Ježíše. Na závr knihu zavi a podkuj za každé slovo z úst Božích, protože jsi našel na Božím poli ukrytý poklad. Svatý Bernard íká : Nesnaž se ani tak rozumt tomu, co teš, jako spíše povzbudit se tím, co teš. A nezememe hlady uprosted nadbytku. Matka Tereza v knize Myšlenky na každý den nám radí: Neteme-li dobe, pak nám etba nepináší mnoho užitku. Duchovní etba je jedno z nejvzácnjších cviení a je jedna z tch povinností, které si nikdo nemže dovolit zanedbávat. Když si vybíráš knihu, nikdy si nevybírej nco, co je pro tebe píliš obtížné, ale vždy si zvol nco, co ti pinese nejvtší duchovní užitek. Knihovna Bartolomjka peje všem tenám a všem lidem dobré vle hodn zdraví, štstí, lásky, dobrých knih a hojnost Božího požehnání. Milena Borguová

6 6 Stránka pro dti (a nejen pro n) Pro starší ( od 10 let ) Biblické hádanky: 1. Kdo poprvé ekl vtu: Požehnaná Tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého. 2. Kvli jaké události putoval Josef s Marií do Betléma? 3. Za vlády kterého ímského císae se narodil Ježíš? 4. Kolik hvzd má Panna Maria kolem hlavy? 5. Na í pímluvu promnil Ježíš vodu ve víno na svatb v Káni? Logické hádanky: 1. V jistém hotelu mají 100 pokoj a jejich dvee oznaili ísly od 1 do 100. Kolikrát pitom použili šablonu, podle které se píše devítka? 2. Panu McGregorovi vyloupili obchod. K výslechu byli pedvedeni ti podezelí, A, B a C. Zjistily se tyto skutenosti: (1) Do pípadu nebyl zapleten nikdo jiný než A, B a C. (2) A pracuje vždycky aspo s jedním spoleníkem. (3) C je nevinen. Je B vinen?

7 7 Stránka pro dti (a nejen pro n) Pro mladší ( do 10 let ) Biblické hádanky: 1. Ve kterém dnu stvoitelského týdne stvoil Bh živoichy? 2. Na kterém míst v zahrad Eden se nacházel strom poznání? 3. Ve které ece tekla sedm dní krev místo vody? 4. Jakou zbraní porazil David obra Goliáše? 5. Jak se jmenuje msto, ve kterém se narodil Ježíš? 6. Která zvíata byla u jeslí malého Ježíše? 7. Co pivedlo mudrce k novorozenému Ježíši? 8. Do jaké zem museli Josef a Marie s malým Ježíšem utéct? 9. Na jakém zvíeti vjel Ježíš na Kvtnou nedli do Jeruzaléma? 10. Na které cest se pipojil Ježíš k uedníkm, ale oni ho nepoznali? Tajenka: Odpovdi posílejte ve form SMS na nebo em na adresu do dvou týdn. Je nutné odpovdt na všechny otázky v kategorii. Vylosovaní výherci ( za každou kategorii jeden ) obdrží hezkou cenu. Helena Kolomá

8 8 Duchovní stránka: Starokatolická církev Starokatolíci tvoí spoleenství národních církví s vroukou a obadem prakticky stejným jako katolická. Starokatolické církve jsou v jistém smyslu protipólem východních katolických církví, o kterých jsme hovoili v minulém ísle, nebo se naopak od íma oddlily. Dnešní podoba starokatolictví vznikla po I. vatikánském koncilu (1870). Skupiny knží i laik odmítly tehdy uznat koncilní rozhodnutí o bezprostední moci papeže nad ostatními biskupy a také prohlášení o papežské neomylnosti (v otázkách víry a mrav). Biskup ímský má prý jen estnou pednost ped ostatními biskupy. Text Mt 16, ve kterém íká Ježíš Petrovi, že je skálou, na které zbuduje svou církev, vykládají tak, že tou skálou je neochvjná víra s níž Petr vyznal Kristovo božství. Lk 22,31 popisuje, jak Ježíš íká Petrovi, že má být po svém obrácení posilou svým bratím. V tomto pípad uvádjí, že na základ své zkušenosti s trojím zapením Spasitele, má Petr pouovat a podporovat své bratry, kteí se octnou v podobném postavení. Také jiné evangelijní texty hovoící o Petrovi mají u starokatolík odlišný výklad. VROUKA Starokatolické církve pvodn chtly setrvat ve svém uení na stanovisku blízkém kat. církvi krom usnesení vatikánského koncilu. Le bhem doby se pichýlily v mnohém k protestantismu a odmítly i další ásti katolické tradice. Církev starokatolická odstranila katolické odpustky, uctívání svatých a obraz, zamítá modlitby a vzývání svatých, protože jediným prostedníkem mezi Bohem a lovkem je Kristus. Rovnž odmítá prosebné prvody, pout, procesí, zvlášt pak prvod Božího tla. Zárove odstranila to, co prý odporuje kesanské svobod totiž: pst, celibát a zpov, jež není nutná k pijetí svatého pokání. Staí jen lítost a rozhešení. LITURGIKA Starokatolíci uznávají všech 7 svátostí a za nejdležitjší pokládají svátost tla a krve Ježíše Krista, kterou nazývají mší svatou i Veeí Pán. Ví ve skutenou pítomnost Krista v Eucharistii, ale obtní charakter mše sv. si vykládají odlišn. Mše sv. jim je trvalou upomínkou na ob smrti Ježíše Krista. Nepijímají katolické uení, že Kristova ob na kíži a ob eucharistie je jednou jedinou obtí, kterou pináší Kristus skrze službu knze a u které je odlišný pouze zpsob, jakým se uskute uje (nekrvavá ob). Obady starokatolické mše jsou tém obdobné s katolickými. Nejvýznamnjší zmnou oproti ímskému ritu je penesení aktu pokání z úvodní ásti bohoslužby do závru liturgie slova mezi vyznání víry a pímluvy. Forma pokání je svátostná se spoleným všeobecným vyznáním i spoleným rozhešením. Nejdíve se knz a lid stídav modlí, pak lid veejn a všeobecn vyznává své híchy a knz mu odpouští všechny híchy úmyslné a neúmyslné. Aleluja se zpívá jak ped tením, tak po tení evangelia, a menší shromáždní umož uje, že si pozdravení pokoje vym uje každý s každým.

9 9 Duchovní stránka: Starokatolická církev K eucharistii se používají velké hostie, které je možno lámat, a zpravidla ervené víno. Pijímá se vždy pod obojí, miska s eucharistickým chlebem a kalich s krví Pán koluje mezi pijímajícími. Nejvyšším orgánem starokatolické církve je synod, který volí biskupa a synodní radu. pipravila Blanka Ocovská Použitá literatura: Josef KUBALÍK, Kesanské církve v naší vlasti, Praha 1983 Odilo Ivan ŠTAMPACH, Nástin ekumenické teologie, Praha 1995 Jií HANUŠ (ed.), Náboženství v dob spoleenských zmn, Brno 1999 Pavel FILIPI, Kesanstvo, Centrum pro studium demokracie a kultury 2001 Jií HANUŠ, Ekumenické církevní djepisectví, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003 Katechismus katolické církve, Zvon 1995 ešení testíku z minulého ísla: a 5, b13, c 8, d 6, e 9, f 11, g 12, h 16

10 10 Výchova Naše dti v našem kostele. Že nám jde také o dtské úsmvy? No, urit. Jak jinak by to mohlo být? Vánoce a dti, tak se to peci má.. Ta jásavá oka, ty rozzáené úsmvy a opravdu upímná radost tch nejmenších, kterou my starší mnohdy ne a ne nastartovat. Co však pak nco opaného? Nemocné dítko o Vánocích. Nervozita rodi pi píprav sváteního dne nebo snad i hádka? Ne? Každý ví své. Však vše se dá zvládnout a pi návštv našich bohoslužeb s dtmi se o tom mžeme pesvdit. To mnohé švitoení, štbetání, f ukání a smání nebo to vné padání ze sedátek, upouštní mincí, toulání se po kostele a hledání mámy, neku-li kopání do lavic a nešetrné zacházení s kancionálem. To vše pro radost i zlost? Je krásné prodlévat v kostelním prostedí, kde všichni jsme dtmi. Pakliže jimi už nejsme, jednou jsme jimi peci byli, a tak jsou tu zase jiné dti. Velké i malé, hodné i ty živjší, nic neva, že nkdy špatn slyším nebo si íkám, co se stane až se ten stolek s hostiemi nebezpen nakloní? Je to obrovská schopnost daného prostedí, kterou tvoíme my pítomní, pijímat dti takové, jaké jsou, ne v každém kostele tomu tak je. Je to však i bezvýhradné pijímání tch nejmenších naším otcem Ladislavem. Myslím si, že každá maminka se pi výkonu svého dítte v duchu omlouvá okolí a celebrujícím, jen ona ví, jak jí v této chvíli je, co jí bží hlavou a jak to bude píšt ešit. Ped tmito maminkami s více dtmi hluboce smekám, že mají dostatek sil a víry své dti pivést mezi ostatní bez ohledu na mnohé neradosti. Jsem potšen, že otec Ladislav jasn vyjádil svou radost z dtské pítomnosti pi dtské mši a povzbudil všechny rodie, jakoby naznail, že žádné dítko nemže být pekážkou v našem spoleném setkávání. Dkujeme Vám za to, ote Ladislave,. a to velmi. Martin Pecka

11 11 Farní plénum Od jednoho kamaráda ze zahranií mi pišel tento zvláštní dárek. Myslím, že by bylo škoda nepodlit se o nj dál. Marta Höferová Desatero klidu papeže Jana XXIII Alespo dnes zkusím žít jen pro dnešek bez toho, abych chtl jednou provždy vyešit problémy svého života. Alespo dnes budu více pozorný k druhým: budu se chovat slušn, nebudu se snažit zlepšit nebo kritizovat kohokoliv krom sebe. Alespo dnes se pizpsobím svým okolnostem bez toho, abych je podizoval sob. Alespo dnes strávím deset minut smysluplnou etbou. Alespo dnes udlám dobrý skutek, aniž bych o tom nkomu ekl. Alespo dnes, jestliže jsou mé city zranné, nedovolím, aby to nkdo poznal. Alespo dnes budu šastný pipomínaje si radost a štstí vnosti. Alespo dnes se budu mít na pozoru ped dvma neštstími: spchem a nerozhodností. Alespo dnes budu dvovat Bohu a jeho pozornosti ke mn, nebo na svt není pozornjšího. Alespo dnes se nebudu ze všeho strachovat, nebudu mít strach radovat se z krásy a vit v boží dobrotu. Každý den mžu vykonat dobro. Co by m mohlo odradit, je pomyšlení, že tak mám init celý svj život.

12 12 Literární stránka Petr Stešák!! "! #! $ %! " &! '!! "! ( )! % % *** + %,! % % % -!. & "! / % & 0 1 2! & % 4 5 & % 6! 7 ) 8 *** 0!! % 9! ) 8 8 Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (5K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské -'ag Prameny k synodám strany pražské a táborské u^6 t PRAMENY K SHODÁM STRMÍ PBAŽSKÉ A (VZNIK HUSITSKÉ KONFESSE) "V LÍ:TECH 1441 1444. 2i3DE3Sr:E3I^ nstejeidij-s-. v PRAZE 1900. IŠTáliladem Klrálovslcé

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více