Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Název školy Adresa školy Ředitel školy Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, Kovářov Mgr. Libor Mandovec Kontakty: Telefon Web Zařazení do sítě škol: IZO školní druţiny REDIZO školy IČO Platnost dokumentu od: Verze: č. 1 srpen 2007 Podpis ředitele školy Razítko školy

2 I. Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní druţině Zájmové vzdělávání ve školní druţině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj ţáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot a rozvíjení praktických dovedností. Budeme vychovávat ke smysluplnému vyuţívání volného času a vybavovat ţáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Chceme děti naučit, aby se v ţivotě neztratily a aby uměly slušně říci, co si myslí. Snaţíme se, aby školní druţina byla pro děti bezpečným místem, kde se cítí dobře a kde se učí ţít v kolektivu. II. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Činnost ŠD je určena přednostně pro ţáky prvního stupně. V případě volné kapacity mohou její třetí oddělení navštěvovat téţ ţáci ze 2.stupně. Podmínkou přijetí pravidelné činnosti je písemná přihláška. O přijetí i o vyloučení ţáka rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy také stanovuje Pokyn k placení poplatku za pobyt ve školní druţině. Ţáci musí dodrţovat vnitřní řád ŠD. V rámci moţností se činnosti ŠD zúčastňují také děti se specifickými vzdělávacími potřebami. III. Materiální, personální a ekonomické podmínky, podmínky BOZ Školní druţina má k dispozici tři místnosti vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami, školními hrami, časopisy, sportovním náčiním. Ve dvou místnostech jsou počítače s videem. V odpoledních hodinách můţe vyuţívat školní tělocvičnu, při pobytu venku tělovýchovný areál školy. Pravidelně doplňuje a zlepšuje materiální podmínky. Pedagogické působení zajišťují dvě plně kvalifikované vychovatelky. Odborné zaměření si prohlubují v akreditovaných kursech i samostudiem. Ve třetím oddělení pracují učitelky ZŠ. Poplatek za ŠD se vybírá v hotovosti jednou za pololetí (září, leden). Podrobnosti týkající se částek a podmínek placení obsahuje Pokyn ředitele školy k placení poplatku za pobyt ve školní druţině. Poplatek vybírají vychovatelky. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Poplatek za ŠD se dělí na provozní náklady (energie, voda apod.) a pomůcky, spotřební materiál (čtvrtky, nůţky, časopisy apod.). Dalšími zdroji financování kromě poplatku za ŠD jsou: příspěvek OSR při ZŠ Kovářov (pomůcky a hračky), ONIV ze státního rozpočtu (pedagogická a odborná literatura, školení). Bezpečnost a ochrana ţáků jsou zajišťovány v rámci celé školy. Školní řád stanovuje obecná pravidla chování ţáků a na něj navazuje vnitřní řád ŠD. Podrobnosti upravuje Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. IV.

3 Délka, formy a časový plán vzdělávání ŠVP ŠD je zpracován na období pro první stupeň ZŠ a bude realizován podle aktuálního sloţení ţáků v odděleních. Zájmové vzdělávání uskutečňujeme těmito formami: a) příleţitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností. b) pravidelnou výchovnou vzdělávací činností c) vyuţití nabídky spontánních činností Ţáci pravidelné denní docházky do ŠD se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňuje do počtu třiceti ţáků. Časový rámec Oddělení a jeho obsazení Skladba činností 6:40 7:20 I.oddělení ţáci tř. spontánní činnosti 11:15-12:15 I.oddělení ţáci 1.třídy spontánní a II.oddělení ţáci 2.třídy odpočinkové činnosti 12:15 13:15 I.oddělení - ţáci 1. a část 3.tř. spontánní a II.oddělení ţáci 2.a zbytek 3.tř odpočinkové činnosti III.oddělení ţáci 4. a 5. třídy a zájemci II.stupně I. nebo II. oddělení - po odchodu dojíţdějících pravidelná výchovná 13:15-15:00 ţáků se ţáci ze všech oddělení spojí do jednoho vzdělávací a zájmová oddělení (střídání po dnech) činnost 15:00-16:00 I. nebo II. oddělení příprava na vyučování a spontánní činnost V. Obsah vzdělávání Spontánní a odpočinkové činnosti Ve ŠD jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního reţimu: - ranní ŠD - od oběda do odjezdu autobusů - koncová ŠD Snaţíme se o dostatečnou nabídku námětů a činností, děti motivujeme a podněcujeme k vlastním aktivitám. Kaţdý ţák má moţnost si vybrat, zda bude hrát různé stolní hry, stavět se stavebnicemi, modelovat, malovat, tiskat, omalovávat, prohlíţet a číst si časopisy a knihy, hrát divadélko, hrát počítačové hry nebo jen odpočívat a povídat si s kamarády. Při aktivním odpočinku vyuţíváme i školní dvorek, hrajeme smyslové a pohybové hry. Příleţitostné činnosti Spolupráce s MŠ - návštěva kamarádů, příprava a vystoupení pro mladší kamarády (divadlo, písničky, hádanky), společné hry. Podzimní turistický výlet a vaření v přírodě. Návštěva divadla. Spolupráce s Obecní knihovnou Noc s Andersenem. Jarní turistický výlet účast a spolupráce při školních akcích karneval, vánoční zpívání, sportovní den apod.

4 Příprava na vyučování ŠD umoţňuje ţákům přípravu na vyučování. Vypracovávání domácích úkolů je moţné po 15. hodině po dohodě s rodiči nebo samostatně ve třetím oddělení ŠD. Pravidelně navštěvujeme Obecní knihovnu. Učíme se pracovat s PC (pexeso, domina, veselá škola, zábavné hry). Pracujeme s časopisy Sluníčko, Mateřídouška, ABC, které odebíráme. Hrajeme didaktické hry, dětské kříţovky a tajenky. Ve třetím oddělení ŠD vyuţíváme ţákovskou knihovnu. Prohlubujeme poznatky při pozorování na tématických procházkách. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tematický Formulace činnosti a její stručný popis Číslo okruh rozvíjené kompetence 1. CHODÍME VEN KAŢDÝ DEN Kaţdodenní Denně chodíme do přírody, na školní dvorek. 5,6 pobyt venku Kaţdý měsíc se naučíme novou pohybovou hru. 6 Pořádáme soutěţe s míčem, švihadlem, obručí atd. 6 Seznamujeme se s pravidly her. 4,6 Příroda Při vycházkách překonáváme přírodní překáţky. 5,6 - naše tělocvična Prohlubujeme si znalosti o ţivé i neţivé přírodě. 1,4,5,6 Zimní radovánky Chodíme sáňkovat, bobovat. 6 Hrajeme hry na sněhu. 6 Sledujeme stopy zvířat. 3,5,6 Atletická olympiáda Vymýšlíme a plánujeme program. 2,3,6 Hrajeme si na rozhodčí +,,fair play. 1,2,4,5 Výsledky společně vyhodnotíme, vyvěsíme na nástěnku. 3,5,6 Pečujeme o zdraví Seznamujeme se se zdravým ţivotním stylem, otuţováním.1,3,6 Hrajeme si na: ordinaci, lékárnu, záchranku, nemocnici 1,2,5 2. MÍSTO, KDE ŢIJEME Škola není bludiště Seznamujeme se a procházíme školou. Co je za dveřmi? 1,4,6 Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. 1,3 Zamýšlíme se, co se nám líbí, co změnit, ideální ŠD. 1,6 Poznáváme Kovářov, Na vycházkách hledáme zajímavosti. 1,2,5,6 okolí Učíme se určovat světové strany. 2,6 Sestavujeme mapu okolí z různých materiálů. 3,6

5 Moje rodina Vyprávíme si o ţivotě naší rodiny (kreslíme, malujeme, 3,4 stavíme, koláţ, foto atd.). Představujeme povolání rodičů a prarodičů. 3,4 Moji kamarádi Malujeme portrét kamaráda + naší ŠD. 3,6, Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel, 1,3,4 spoluţák. Učíme se kaţdého spoluţáka pochválit, povzbudit LETEM SVĚTEM, PRÁZDNINOVÉ VZPOMÍNKY Vzpomínáme Poznáváme nová místa, zvyky, jazyky, záţitky 1,3,6 na prázdniny (rozhovory, malování, koláţe, výstavky atd.) Jak se ţije jinde Světadíly Hrajeme si na poštu Co komu chutná. 3,4 Kde a jak se slaví Vánoce. Čteme a porovnáváme pohádky z jiných zemí. Navštívíme Obecní knihovnu. Ukázky na videu. Hry dětí, typické činnosti. 1,2,3,4,5,6 Zvířata z celého světa. Cesta kolem světa. Hrajeme si na cestovní kancelář, průvodce Od pravěku Besedujeme nad encyklopediemi. 1,3,6 do budoucnosti Malujeme, modelujeme, vyrábíme: vznik Země, 1,5,6 prehistorická zvířata, pravěk, středověk, současnost, budoucnost, vesmír. 4. PŘÍRODA KOLEM NÁS Tematické vycházky Pozorujeme přírodu - stromy, ţivot okolo vody, hmyz, 1,3,5,6 ptáky, ţivot v lese a na poli, rostliny léčivé a jedovaté. Kreslíme rostliny, ţivočichy, krajinu. 2,6 Vyuţíváme přírodnin pro koláţe. 1,2,3 Chování v přírodě Upevňujeme pravidla chování v přírodě. Všímáme si, čím člověk přírodě škodí či pomáhá. 1-6 Naučíme se uvařit jedno jídlo v kotlíku a postavit stan. Pozorujeme stopy na sněhu. Udělej si sám Lisujeme listy, rostliny a tvoříme herbář. 1,5,6 Tvoříme výrobky z přírodního materiálu. 2,4,5 Vyrábíme a hrajeme pexeso, kvarteta. 1,2,4 Pracujeme s atlasy, encyklopediemi. 1,6

6 Zpíváme písničky o zvířatech, rostlinách, vodě. 1,3,5 Pořádáme přírodovědné hry, testy, rekordy. 1,2,3 Roční období Sledujeme změny přírody. 1,2, Vnímáme přírodu všemi smysly. 1,3 Pomáháme zvířatům přeţít zimu. 2,5 Pozorujeme podzimní, jarní práce na poli. 1,5 Porovnáváme pranostiky z kalendářů. 2,3,5 5. MLUVÍME A CHOVÁME SE SPRÁVNĚ? Známe kouzelná Besedujeme o kouzelných slovech (prosím, 1,2,3 slovíčka. děkuji, omlouvám se) a jejich významu. Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky. 1,2,3,4 Člověk mezi lidmi Uplatňujeme etiketu v praxi. 3,4,5,6 Povídáme si, čím můţeme druhého potěšit dárkem, 1-6 pochvalou, chováním. Denně si uvědomujeme, ţe se máme chovat slušně a laskavě. Cestou necestou Připomínáme a procvičujeme chování v dopravních 1,2,5 prostředcích, na silnicích, v naší jídelně, v obchodě, v divadle První pomoc Zvládáme první pomoc (scénky, soutěţe, týden zdraví). 1,2,4, Učíme se zvládnout pomoc při simulovaných 2,4,5,6 nebezpečných situacích. Kdyţ se chce, Soutěţíme a pomáháme si v druţstvech, zapojení 2,3,4,6 tak to jde všech dětí: Jeden za všechny, všichni za jednoho, Veselé testy, rekordy ŠD, Líná kůţe málo zmůţe, Cirkus v ŠD, hrátky s hudbou. 6. UDĚLEJ SI SÁM, VÁNOCE A VELIKONOCE Poznáváme nové materiály: Kreslíme, malujeme, obkreslujeme, stříháme, vytrháváme, Práce s papírem lepíme, šijeme, batikujeme, modelujeme, sestrojujeme se dřevem jednoduché modely s textilem s drátem 1-6 s modelínou a hlínou s vlnou a provázkem s přírodním materiálem se stavebnicemi Vánoce Vnímáme atmosféru Vánoc, adventní čas. Posloucháme, zpíváme vánoční koledy a písničky.

7 Čertovský a mikulášský týden. Stavíme Betlém. 1-6 Vyrábíme vánoční řetězy, ozdoby, adventní kalendáře, svícny, přáníčka. Zdobíme stromeček Učíme se ozdobně zabalit dárky. Velikonoce Vyprávíme si o zvycích, které se zachovaly dodnes. 1-6 Vyrábíme tradiční předměty z proutí, slámy, papíru, textilu. Malujeme a zdobíme kraslice. 7. KNÍŢKA JE NÁŠ KAMARÁD Obecní knihovna Pravidelně navštěvujeme knihovnu, vypůjčujeme si 1,6 a seznamujeme se s kníţkami. Oblíbená kniha Vystavujeme zajímavé knihy, časopisy a učíme se 1,3,6 pracovat s naučnými knihami. Jak se tvoří kniha, Ilustrujeme kníţky, příběhy (hrajeme si na spisovatele, 1,2,3,6 film, divadlo básníky). Hrajeme divadélko podle příběhů (známých 1,2,3 i vymyšlených). Z pohádky do Čteme a vyprávíme si pohádky. 2,3,4 pohádky Hrátky s pohádkami, pohybové hry, soutěţe, malování, 1,3,4 didaktické hry a filmoví hrdinové. Mluvíme správně? Cvičíme si jazyk (jazykolamy, říkadla a básničky). 1,3,4 Rozvíjíme slovní zásobu (hrajeme si na rozhlas a televizi). 1,3,5 Společně si prohlíţíme a doplňujeme Sluníčko 1,3,4,6 a Mateřídoušku. 1 Kompetence k učení 2 Kompetence k řešení problémů 3 Kompetence komunikativní 4 Kompetence sociální a personální 5 Kompetence občanské 6 Kompetence pracovní

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ŠKOLNÍ VZDĚL[VACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN VLÁRA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ŠKOLNÍ 403, 763 21 SLAVIČÍN OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00 Školní vzdělávací program školní družiny OBSAH 1. Charakteristika školní družiny 2. Cíle vzdělávání ve školní družině 3. Metody a formy práce 4.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník,, Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Verze 3 z 01.09.2010 Platnost: 31.08.2012 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro školní družinu Platnost: tři roky od 1.9.2013 Obsah 1. Cíle školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více