Školní vzdělávací program Školní rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Školní rok Název programu Modifikace pro tento rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Člověk není sám... Hlavní tematický okruh doba Svět je samá září pohádka. Pohádka *Pohybové činnosti při hře/chůze, běh, poskoky/ *Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé *Zvládá základní pohybové dovednosti a prosto- Noví kamarádi činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklo- a jemné motoriky. rovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém Pravidla chování pují. *Rozvoj receptivních řečových schopností a dovednosprostředí. v mateřské škole *Vyprávění, poslech a dramatizace pohádky. stí. *Porozumí slyšenému, sleduje děj, zachytí hlavní Maskoti tříd *Prohlížení knížek, obrázků. *Přechod od bezděčných forem paměti a pozornostimyšlenku, zopakuje děj. *Rytmické a artikulační hříčky k úmyslnému, pozornému vnímání a zapamatování*záměrně se soustředí na činnost, udrží pozornost Seznámení dětí s prostředím *Slovní hádánky. viděného, slyšeného. po určitou potřebnou dobu. mateřské školy, jmény kamarádů, *Spontánní a námětová hra, hry k procvičování *Získávání sebevědomí a sebedůvěry. *Odloučí se na určitou dobu od rodičů, je aktivní a dospělých. orientace v novém prostředí. *Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhéi bez jejich opory. Práce s pohádkou, rozšiřování okru- *Poučení o možných nebezpečích. mu. *Navazuje kontakty s dospělým, překonává stud, hu známých pohádek. *Motivovaná manipulace s předměty, jejich poj- *Osvojení si základních poznatků o prostředí, kde komunikuje vhodným způsobem. Maskoti všech tříd menování a význam. dítě žije. *Začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky. *Běžné verbální komunikační aktivity mezi dět- *Vytváření pozitivního vztahu k okolnímu prostředí *Orientuje se bezpečně ve známém prostředí. Strýček Podzim mi i mezi dětmi a dospělým. říjen Podzimní zahrada *Sezonní činnosti, delší vycházky, manipulační *Vytváření zdravých životních návyků a postojů. *Zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, Podzimní les činnosti s předměty, pomůckami.. *Rozvíjení schopnosti vnímání, naslouchání zachází s běžnými předměty, hračkami, pomůckami Malíř podzim *Hry s přírodninami. a porozumění. *Učí se nová slova a aktivně je používá, ptá se na Ořechové slavnosti *Společné rozhovory, diskuze, vyprávění vlast- *Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. slova, kterým nerozumí. ních zážitků, komentování, zážitků. *Rozvoj schopnosti sebeovládání. *Vyjadřuje svou fantazii v tvořivých činnostech. Aktivní sledování změn v přírodě, *Sběr a pojmenovávání podzimních plodů. *Osvojování si elementárních poznatků důležtých- *Ovládá svoje city a přizpůsobí jim své chování. souvisejících se změnou počasí. *Hravé činnosti cílené k získávání poznání pro navazování vztahů. Vyjádří souhlas a nesouhlas přiměřeným způso- Sledovat změny v přírodě živé i ne- a porozumění základům pojmů o čase, časo- *Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních bem. živé v souvislosti s roční dobou. vých souvislostech a zákonitých změnách lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty. *Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiz- Tvoření z přírodnin. v přírodě s nimi souvisejících. * Vytváření elementárního povědomí o širším nává stejná práva druhým. *Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách. přírodním prostředí a jeho proměnách. *Uplatňuje návyky v základních formách společen- *Aktivity / slavnosti se zapojením rodičů/ ského chování. *Veřejná prezentace výttvarných prací. *Má povědomí o širším společenském a přírodním prostředí.

2 Hlavní tematický okruh To jsem já.. doba listopad Vzdělávací nabídka dílčí cíle Klíčové kompetence Vše o lidském těle *Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a *Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, uvě- *Zvládá sebeobsluhu, základní osobní hygienu Zdraví, nemoc jeho částí. domění si vlastního těla a zdravotně preventivní návyky. Jak pečovat o zdraví *Námětové hry, vyprávění zážitků, prohlížení knih,*rozvíjení artikulačních dovedností. *Ovládá dech, tempo a intonaci řeči. Pojmenuje Týden pro šikovné obázků a encyklopediíí. *Rozvíjení, zpřesňování a zkvalitňování smyslovéhovětšinu toho, co jej obklopuje. ruce. *Společné diskuse, rozhovory, povídání o vlast- vnímání. *Zaměřuje se na to, co je z hlediska poznávaného ních zážitcích. *Uvědomění si vlastní identity. důležité. Formou námětových her poznávat *Návštěva pediatra /seznámení s prostředím/ *Ochrana osobního soukromí a bezpečí. *Uvědomuje si své možnosti a limity. funkce a činnost živého organismu. *Smyslové hry a činnosti na cvičení postřehu, *Rozvíjení dovedností umožňujících vyjadřovat *Dokáže se bránit projevům násilí druhého dítěte, Poznávat co je zdravé a co je zdra- zrakového, sluchového, hmatového vnímání. a projevovat vztahy a postoje. chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi. ví školdlivé. *Výtvarné činnosti zaměřené na tvořivost dětí, *Chápat změny způsobené lidskou činností *Pochopí,že každý má ve společenství svou roli.i Sezamovat dětí s různými výtvarný- rozvíjení jemné motoriky. /změny pozitivní, ale i negativní/. *Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve mi technikami. *Hry s cílem správně pojmenovat vlastnosti /bar- svém okolí setkat. va, tvar, chuť, vůně apod./ Kouzlení vánoční hvězdy prosinec Advent *Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, *Osvojování si věku přiměřených praktických *Koordinuje pohyby těla, sladí pohyb s rytmem Vánoční pohádky jednoduché pracovní činnosti směřující k úpravě dovedností a hudbou. Vońavé pečení prostředí ve kterém se dítě pohybuje. *Rozvoj produktivních řečových dovedností *Naučí se zpaměti krátké texty. Besídka s rodiči *Vyprávění zážitků a schopností *Využívá získané zkušenosti k učení. *Dramatizace pohádek *Rozvoj tvořivosti, pozornosti a paměti *Těší se z hezkých a příjemných zážitků. *Divadelní představení *Rozvoj pozitívních citů *Dodržuje pochopená a dohodnutá pravidla vzájem- Seznamovat děti s tradicí vánoc. *Poslech čteného textu *Posilování prosociálního chování ve vztahu ného soužití. Příprava společného vystoupení Hry zaměřené ke cvičení různých druhů paměti *Vytváření povědomí o mezilidských sociálních *Vnímá umělecké a kulturní podněty. dětí na besídku. /mechanické, logické, zrakové,/ hodnotách. *Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a po- Příprava tradičního vánočního pe- *Práce s knihou *Rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách. zoruhodný. čiva. *Samostatný slovní projev na dané téma. Vytvoření klidné a radostné atmos- *Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. féry mezi dětmi. *Příprava a realizace slavnosti /besídka/ *Prezentace výtvarných prací na veřejnosti. * Společné setkávání rodičů a dětí /besídka/ *Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí.

3 Hlavní tematický okruh doba Ten dělá to a ten leden zas tohle.. Co dělá tatínek, maminka, *Zdravotně zaměřené činnost i /vyrovnávací, pro- *Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti *Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru. kde pracují tahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení./*osvojování si poznatků a dovedností předchá- Má povědomí o způsobech ochrany zdraví, Kde se co vyrábí. *Námětové hry /napodobování lidské činnosti/ zejících čtení a psaní. v případě potřeby ví, kde hledat pomoc. Zimní sporty / pozor na ledě/ *Hry zaměřené na grafické napodobování sym- *Přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně*pozná některá písmena a číslice. Rozliší hlásku Brzy budu školákem bolů, tvarů písmen a čísel. logickému, podpora zájmu o učení na začátku slova. *Cílené hravé činnosti zaměřené k seznamování /abeceda, čísla/ *Chápe základní číselné a matematické pojmy, Poznávání rozmanitých profesí. s elementárními číselnými a matematickými *Získávání relativní citové samostatnosti. číselnou řadu a manipulaci s počtem předmětů. Poznávání a seznamování dětí se pojmy. *Rozvoj interaktivních a komunikativních doved- *Uvědomuje si svou samostatnost. slánskými obchody. *Prohlížení /čtení/ - učebnic pro Zš ností. *Spolupracuje s ostatními. Poznávání a pojmenování zimních *Činnosti a příležitosti seznamující děti se sdě- *Poznávání pravidel společenského soužití, po- *Porozumí běžným neverbálním projevům citových sportů. lovacími prostředky /noviny, časopisy, audiovi- rozumění základním projevům neverbální komu- prožitků a nálad druhých. zuální technika./ nikace. *Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé. *Činnosti zaměřené na samostatné vystupování *Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám a poznávání nového sociálního prostředí. vnějšího prostředí a jeho změnám. Čím bych chtěl být únor Obchody a řemesla ve *Lokomoční pohybové činnosti, manipulační čin- *Rozvoj a užívání všech smyslů *Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů. ve Slaném nosti s předměty a věcmi, které děti obklopují, *Rozvoj zájmu o sdělení verbální i neverbální formou. *Domluví se slovy i gesty, improvizuje. Co Čech, to muzikant jednoduché úkony s pomůckami, nástroji a ná- *Posilování přirozených poznávacích citů /zvídavost, *Chápe denní časové pojmy, řeší problémy, úkoly, Moje město řadím. zájem, radost z objevování./ situace. Karneval *Poslech čtených a reprodukovaných pověstí, *Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání. *Zachytí a vyjádří své potřeby. Týden šikovných rukou. dramatizace pověstí. *Rozvoj sociální citlivosti a respektu. *Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se o hračku. *Vyprávění toho, co dítě shlédlo, slyšelo. *Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur *Přistupuje k druhým lidem bez předsudků. Poznávání konkrétních obchodů *Hry zaměřené na rozvíjení fantazie, podporující a národností. *Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduché a výroben ve Slaném. hudební a taneční tvořivost. *Osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání praktické situace. Seznamovat se postupně s historií *Cvičení organizačních dovedností. různých činností. města/ dostupné pověsti/, historické *Výlety do okolí Slaného s cílem poznávání. budovy vě městě, muzeum apod. *Návštěva muzea Vyrábění výzdoby na karneval, tradi- * Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do svěce masopustu./ masopust dříve a ta dospělých, jejich občanského života a práce. karneval masek dnes./ *Praktické činnosti na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními a materiály ve svém okolí. Sledování událostí v místě bydliště.

4 Hlavní tematický okruh doba Co všechno najdu březen v knížkách Pohádky a básničky *Činnosti relaxační a odpočinkové *Rozvoj schopnosti koordinace pohybů a dýchání, *Ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem. Encyklopedie zajišťující zdravou atmosféru a pohodu. koordinace pohybů /nohy, ruce - oko/ Ovládá koordinaci ruka, noha - oko. Próza- poezie *Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry se *Rozvoj zájmu o další formy sdělení /výtvané,hudeb- *Projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá Velikonoce slovy, rýmy, slovní hádanky, vtipy. ní, dramatické/. četbu, hudbu. *Komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů. *Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním čin- *Nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným. Seznamovat děti s dostupnou poe- *Činnosti zaměřené k pochopení pojmů, odpoví- nostem. *Ovládá své afektivní chování, tlumí vztek, zlost zií a prozou pro děti. dání na danou otázku, práce s dětskou knihou. *Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet, a agresivitu. Poznávat tradice velikonoc- porov- *Činnosti zaměřené k identifikaci sebe sama, a city plně prožívat. *Přijímá a uznává kompromisy, snaží se ukončit nání dříve a dnes. odlišení od ostatních. *Rozvoj kooperativních dovedností. konflikt dohodou. Básničky a písničky s jarní tema- *Hry z tvořivé dramatiky, podporující vytváření *Rozvoj společenského i estetického vkusu. *Odmítá společensky nežádoucí chování. tikou. kladných vztahů mezi dětmi /kamarádství, přátel- *Poznávání jiných kultur. *Má povědomí o existenci různých národů a kultur, ství, úcta ke staršímu, nemocnému apod./ různých zemích. Svět je jedno velké duben hřiště. záměr učitelky dílčí cíle klíčové kompetence Dopravní předpisy *Formou hry přibližovat dětem potřebu dodržovat *Osvojení si poznatků a dovedností, důležitých *Chová se tak, aby neohrožovalo zdraví své, ani Co smím, co nesmím zásady bezpečného pohybu. k podpoře zdraví, bezpečí. druhých dětí. Co všechno se pohybuje *Hravé činnosti směřující k prevenci úrazů hrozí- *Rozvoj produktivních schopností a jazykových *Popíše situaci nebo obrázek. Dopravní hřiště cí při hrách, pohybových činnostech, dopravních dovedností. *Chápe prostorové pojmy /pravolevá orientace/ situacích a pohybu na ulici. *Osvojování elementárních poznatků o znakových *Respektuje předem vyjasněná a pochopená *Samostatné vyprávění prožité skutečnosti, hod- systémech a jejich funkci. pravidla, přijímá vyjasněné povinnosti. Poznávání a pojmenování dopravních nocení jednání, chování sebe, ale i ostatních dě- *Rozvoj schopnosti vyjádřit získané dojmy a pro- *Porozumí běžným projevům vyjádření nálad a prostředků podle způsobu pohybu tí. žitky. emocí. a jejich využití. *Hry na rozvoj postřehu a vnímání, řešení labyrin- *Vytváření prosociálních postojů. *Má představu o pravidlech chování a společenských Zásady správného a bezpečného tů, dětských kvízů a hlavolamů. *Rozvoj základních a kulturně společenských po- normách. pohybu na frekventované ulici, na *Příležitosti a hry pro rozoj vůle, vytrvalosti a se- stojů, návyků a dovedností. *Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí. dětském hřišti. beovládání. *Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se Poznat a pojmenovat nejznámější *Vytváření modelových situací, při nichž se dítě světem. dopravní zančky. učí přijímat a respektovat druhého.

5 Hlavní tematický okruhdoba Moje město květen Město, vesnice- rozdíly *Lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti, *Vytváření postojů jako základ zdravého životního *Má povědomí o významu aktivního pohybu Kdo kde bydlí /lezení, prolézání, poskoky, taneční kroky, ale stylu. a zdravé výživy. Domácí zvířata a jejich také změny poloh a pohybů těla na místě s pří- *Rozšiřovat schopnost vnímat složitější text. *Sleduje a vypráví příběh, pohádku, chápe slovní mláďata mým předvedením i podle diktátu. *Rozvoj prostorové orientace. vtip a humor. Exotická zvířata *Míčové hry, turistika *Rozvoj mravního cítění a vnímání. *Orientuje se v prostoru i v rovině. Školní výlet *Sdělování slyšeného druhým, sledování filmů *Rozvoj tolerance a přizpůsobivosti. *Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a tematicky zaměřených encyklopedií /komen- * Seznamování se se světem lidí, kultury a umění. i věcem. Umět pojmenovat a popsat místo své- tování sledovaného/ *Vytváření povědomí o širším kulturním a technic- *Chápe, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. ho bydliště. *Činnosti zaměřené k vytváření a osvojování po- kém prostředí a jeho vývoji. *Zachycuje skutečnosti ze svého okolí, vyjadřuje Popsat a pojmenovat známá zvířata, znatků oživé přírodě, objasňování problematiky, své představy pomocí různých dovedností a technik. rozlišit zvířata domácí a volně žijící. odpovědi na otázky. *Uvědomuje si význam životního prostředí pro člo- Pojmenovat mláďata zvířat. *Dramatické hry typu -- CO by se stalo, kdyby... věka. *Hravé aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku /zdvořilost,ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a důležitost mravních hodnot /dobro, zlo, spravedlnost, pravda, otevřenost/ Už vím proč červen záměr učitelky dílčí cíle klíčové kompetence Opakování *Příležitostné činnosti směřující k prevenci ne- *Uvědomovat si potřebu pohybu k pocitu *Má povědomí o některých způsobech ochrany Rozloučení se školáky zdravých návyků, závislostí a předcházení ne- osobní pohody. osobního zdraví a bezpečí. Dítě školou povinné... bezpečí v dopravních situacích a při styku s ci- *Rozvoj komunikativních dovedností a kultvovaného*vyjadřuje samostatně myšlenky, správně vyslovuje. zími lidmi. projevu. Formuluje otázky, odpovídá. Formou kvízů, her, soutětí a zábav- *Společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, *Vytváření základů pro práci s informacemi. *Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí. ných aktivit dětí, spolu s rodiči, opa- individuální a skupinová konverzace mezi dětmi, *Získávat schopnost záměrně řídit svoje chování. *Vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a dokončí kovat poznatky a dovednosti dětí. ale i mezi dětmi a dospělými. *Rozvoj schopnosti respektovat potřebu druhého ji. Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného. Připravit s dětmi slavnostní odpoled- *Rozmanité hry a cílené hravé činnosti zaměře- *Vytváření aktivního postoje k životu. *Uplatňuje své individuální potřeby s ohledem na ne / Rozloučení se školáky/ né k pozorování různých objektů, určování jejich *Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti druhého. Připravit odcházející děti na roli vlastností, počtu, materiálu. Způsobu manipulace ve společnosti. *Vyjednává s dětmi i dospělými, spoluvytváří proškoláka. a zacházení s nimi. středí pohody. *Hravé činnosti zaměřené na zajištění spokoje- *Uvědomuje si, že svým chováním ovlivňuje vlastní nosti, pohody a dobré nálady. zdraví i životní prostředí. *Aktivity podporující uvědomování si potřeby přátelství, kamarádství, potřeby respektovat druhého.

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více