1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání- Školní vzdělávací program školní družiny Motivační název: Všichni spolu, č.j.: ZšspecLa 164/2010 Motto: "Není možné naučit všechny děti všemu, ale je možné učinit každé dítě šťastným". Koordinátor: Metodik prevence: Metodik EV: Mgr. Hana Šilarová, Mgr. Jana Kupsová Mgr. Libuše Paščenková Mgr. Jana Kupsová Předkladatel: Základní škola speciální Lanškroun Adresa: Olbrachtova 206, , Lanškroun-Žichlínské předměstí IČO: IZO: RED-IZO: Statutární osoba: Mgr. Stanislava Švarcová Kontakty: tel.: Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje Adresa: Komenského náměstí 125, , Pardubice Kontakty: tel.: fax: Schváleno pedagogickou radou: Schváleno školskou radou: Platnost dokumentu od: V Lanškrouně Mgr. Stanislava Švarcová 1

2 2 Charakteristika školní družiny 2.1 Školní družina (ŠD) Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Není pokračováním školního vzdělávání, ani ho nijak nenahrazuje. Svým pojetím na školní vzdělávání navazuje, rozvíjí celou osobnost dítěte. Slouží především výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování. Dále u dětí rozvíjí sebeobsluhu, praktické dovednosti a učí je řešit různé modelové situace. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby i rozmanité zájmy. Děti zde také získávají v rámci svých možností podmínky pro vlastní seberealizaci a prostor pro vyjádření. Časové rozvržení, uspořádání a náročnost činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny s přihlédnutím a respektováním typu a stupně zdravotního postižení každého dítěte. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Školní družinu navštěvují děti prvního stupně. Jsou zde také zařazeny děti, které dojíždí do školy vozem o. p. s. Gaudium. Pro tyto děti je čas strávený ve školní družině jasně vymezen harmonogramem svozu. Proto mají děti režim upravený tak, aby zabezpečil všechny jejich potřeby v dané době. Děti mají možnost relaxovat, zapojit se do her různého typu. Každý den je pro ně připravena rozmanitá, tematicky zaměřená zájmová činnost. 2.2 Organizace ŠD zabezpečuje dětem náplň volného času před vyučováním (od 7:30 hodin), v odpoledních hodinách po skončení výuky a mezi hodinami odpoledního vyučování (od 12:35 do 15:00 hodin). Aktivity a činnosti ve školní družině jsou ovlivněné psychosociálními podmínkami, střídáním a příchody a odchody dětí, harmonogramem svozu. Zaměření činností je spojeno s odpočinkem, relaxací, zájmovou činností a zábavou. 2.3 Kapacita Kapacita školní družiny je v současné době naplňována do počtu dvanácti dětí. 2.4 Skladba dětí Možnost navštěvovat ŠD mají všechny děti základní školy speciální. Skladba dětí je velmi různorodá, daná osobnostními charakteristikami, stupněm a typem postižení (družinu mohou navštěvovat i děti s kombinací postižení). Jsou to děti, které se vzdělávají podle ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální. 2

3 2.5 Podmínky přijímání a odhlašování dětí do ŠD zákonní zástupci dětí vyplní písemnou přihlášku v přihlášce zaznamenají čas dohodnutého odchodu dítěte ze ŠD a sdělí, zda jejich dítě bude odcházet samostatně nebo v doprovodu osob jimi pověřených či školním svozem. v případě, že zákonný zástupce chce dítě ze školní družiny odhlásit, učiní tak rovněž písemnou formou. pokud počet podaných přihlášek převyšuje kapacitní možnosti zařízení, přednost při přijetí mají děti zaměstnaných zákonných zástupců. 2.6 Personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu dětí, přihlášených do školní družiny v daném školním roce. Vychovatelky mají zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, mají zájem o svůj odborný růst a soustavně se dále vzdělávají. Pracují způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými, speciálněpedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině. 2.7 Materiální podmínky Zájmové vzdělávání nemá vlastní samostatné prostory. Využívá největší třídu pro děti s nejtěžším postižením, případně další místnosti školy podle možností daných harmonogramem výuky v konkrétním školním roce. Všechny třídy jsou bezbariérové, vybavené pomůckami pro děti s kombinovanými vadami a počítačem s připojením na internet. V každé místnosti jsou vymezeny prostory pro hru, relaxaci i zájmovou činnost. Pro zájmové aktivity využíváme i jídelnu, psychorelaxační místnost snoezelen a školní zahradu. Pomůcky pro výtvarné, pracovní a herní aktivity jsou uloženy ve skříňkách na chodbě a v již zmíněné třídě pro děti s nejtěžším postižením. 2.8 Ekonomické podmínky Aktivity školní družiny jsou částečně financovány i z prostředků vybraných od rodičů v rámci platby školného. Toto školné je vymezeno ředitelstvím školy a výše poplatku je stanoveno v příloze k vnitřnímu řádu ŠD, který je aktualizován vždy na začátku školního roku. 2.9 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí spokojené, bezpečné, jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti. Nabídka alternativních aktivit je dobrovolná. 3

4 Naším cílem je, aby každé dítě mohlo uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. Respektujeme jejich specifické individuální možnosti dané postižením. Děti nejsou přetěžovány, dostávají srozumitelné pokyny. Při všech aktivitách v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost a zdvořilost. Upevňujeme u dětí kamarádské vztahy, rozvíjíme u nich schopnost pracovat v kolektivu. Podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivně motivační hodnocení. Naše hlavní zásady v rámci bezpečnosti: zajistit trvalý dozor nad dětmi dbát na správné osvětlení pracovního prostředí hlídat optimální teplotu místnosti upozornit rodiče na změny zdravotního stavu dítěte nevystavovat děti nadměrné zátěži respektovat osobní tempo, vyplývající ze zdravotního stavu každého dítěte časté střídání činností a vkládání relaxačních chvilek dbát na pitný režim vytvářet takové podmínky, abychom v co nejvyšší možné míře dokázali zabránit možnému úrazu (v případě nutnosti máme k dispozici plně vybavenou lékárničku) 4

5 3 Charakteristika ŠVP pro zájmové vzdělávání Název: Všichni spolu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání navazuje svým pojetím a obsahem na obsah školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ speciální a základy vzdělání. Vhodně volenými aktivitami pokračuje v rozvoji celé osobnosti dítěte a tím i k dalšímu naplňování klíčových kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit mají děti větší možnosti propojení naučených školních poznatků s praktickým životem. 3.1 Klíčové kompetence U dítěte, které navštěvuje naší školní družinu, vytváříme základy kompetencí důležitých pro jeho budoucí život: Kompetence k řešení problémů pod vedením se učí řešit problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s pomocí dospělého problémy se snaží řešit na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusů a omylů Kompetence komunikativní používá verbální i neverbální komunikaci snaží se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu Kompetence k učení pozoruje, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost se pokouší uplatnit v praktických situacích a dalším učení pokračuje v získávání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje pod vedením se soustředí na činnost, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle jednoduchých pokynů dítě je motivováno pro danou aktivitu 5

6 Sociální a personální kompetence pod vedením rozhoduje o svých činnostech má možnost volby (hra, odpočinek, ) svým osobitým způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším učí se napodobovat modely chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí při práci ve skupině se podle svých individuálních možností snaží spolupracovat v rámci svých možností se pod vedením učí řešit konfliktní situace, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat učí se smyslu pro povinnost ve hře a při práci zajímá se o druhé a o to, co se kolem něj děje dle svých možností chrání své zdraví Kompetence k trávení volného času učí se smysluplně trávit volný čas, orientovat se v možnostech jeho využití učí se si vybírat zájmové činnosti podle dispozic rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 3.2 Naše filosofie Naše filosofie vychází z filosofie ZŠ speciální Lanškroun a směřuje k vytvoření: příjemného klima, bezpečí, důvěry, jistoty, individuálního přístupu, projevujícího se ve vztazích mezi dítětem a vychovatelem, rodičem a vychovatelem a naplňujícího se ve společné práci ve prospěch dítěte. 3.3 Priority a cíle ŠD Priority Samostatnost v rámci individuálních schopností rozvíjíme a podporujeme tyto oblasti: sebeobsluha sociální dovednosti 6

7 prostorová orientace praktické dovednosti řešení sociálních situací v souvislosti s komunikací Komunikace v rámci individuálních možností pokračujeme v rozvoji: srozumitelného vyjadřování porozumění srozumitelnosti smysluplnosti projevu komunikačních dovedností sebevyjádření navazování kamarádských vztahů Sociální a osobnostní vývoj v rámci individuálních možností rozvíjíme a upevňujeme: pracovní návyky, dovednosti a jejich využití spolupráci, vzájemnou pomoc schopnost aktivního využití volného času používání naučených návyků poznávací schopnosti fantazii, tvořivost Obecné cíle školní družiny 1. Podněcovat děti k tvořivosti, rozvoji fantazie a snaze řešit problémy společné hry pobyt na školní zahradě nestandardní situace v zájmové činnosti 2. Vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci hry porozumění pokynům, pravidlům 3. Učit děti projevovat ve svém chování pozitivní city podpora kamarádských vztahů dodržování pravidel slušného chování 4. Rozvíjet u dětí sebeobsluhu a schopnost spolupracovat při hrách, výtvarných a pracovních činnostech při modelových situacích při praktických činnostech 7

8 5. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k ostatním, k přírodě a k prostředí hry s přírodninami pobyt na zahradě, respektování odlišnosti druhých 6. Učit děti v co nejvyšší možné míře (dle jejich možností) chránit své zdraví práce s náčiním, nářadím, nádobím zásady správné výživy přiměřené oblékání 7. Zapojovat se do aktivit určených pro veřejnost kulturní a sportovní akce 8. Rozvíjet úzkou spolupráci školy s rodinou společné akce 8

9 4 Obsahová náplň práce ŠD 4.1 Denní činnosti ve školní družině Denní činnosti se vzájemně doplňují tak, aby se vyhovělo v co nejvyšší možné míře potřebám všech dětí. Ke každému dítěti je přistupováno jako k jedinečné osobnosti a je volen vhodný způsob komunikace a individuální přístup. Odpočinková činnost relaxace, povídání, práce s knihou a časopisy, poslech hudby a pohádek Rekreační činnost hry, pohybové aktivity Zájmová činnost hudební, výtvarná a pracovní, sportovní, dopravní, přírodovědná a společensko-zájmová činnost Příprava na vyučování práce s výukovými programy na počítači, grafomotorické cviky Spontánní činnost dětí dle zájmu a výběru dítěte Další činnosti příležitostná zájmová činnost, pobyt na školní zahradě 4.2 Evaluace jednotlivých činností Naplňování cílů zájmového vzdělávání aktivita dětí jako celku, prospěšnost činností sledování jednotlivých dětí při činnostech 4.3 Integrované bloky Barvy světa Snažím se: zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu rozeznávat jednotlivé barvy, jednoduché tvary jednoduše vyjádřit vlastní prožitek poznávat, třídit, porovnávat různé materiály jednoduše pojmenovat výsledky své tvorby i tvorby ostatních schopnosti sebeprezentace vyzkoušet netradiční techniky pro výtvarnou prezentaci tvořit při hudbě Nabízené činnosti (metody, formy práce): nácvik manipulace s kreslícím náčiním výstava vlastních prací výtvarné techniky (tradiční i netradiční) muzikomalba, prvky arteterapie 9

10 volný výtvarný projev tématický výtvarný projev skupinová práce práce jednotlivce s pomocí pedagoga modelování výtvarné soutěže Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Kreativita (počátky vlastní tvořivosti) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Naši sousedé Mapy Stavby a barvy světa Environmentální výchova Práce s přírodními materiály Třídění odpadu Příroda za oknem Dělání, dělání Snažím se zdokonalovat v manuální dovednosti s jednoduchými materiály a pomůckami ve vytváření jednoduchých výrobků z tradičních i netradičních materiálů v manipulaci při práci se stavebnicí v péči o nenáročné rostliny na zahradě a ve třídě v sebeobslužných činnostech Nabízené činnosti (metody, formy práce): práce jednotlivce práce ve skupině hra s dětským nářadím práce v kuchyni různé výtvarné techniky tématická hra s využitím stavebnic manipulační činnost cvičení jemné motoriky přípravné a úklidové práce, úklid pracovního místa péče o rostliny 10

11 oblékání, sebeobsluha, pomoc ostatním práce s modely oblečení, šněrovadla Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj dovedností pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve, skupince, schopnost podřídit se) Komunikace (společenská konverzace v daném společenském prostředí) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování), praktická etika Muzikantská rodina Snažím se: zpívat jednoduchou píseň správně dýchat při zpěvu správně dýchat a vyslovovat při rytmizaci říkadel vnímat a rozlišovat různé zvuky (nástroje, zvířata, jiné zvuky kolem nás) krátce se soustředit na poslech zvuku, písně, krátké skladby hrát na tělo a na jednoduché rytmické nástroje zpívat s doprovodem hudebního nástroje odpočívat při hudbě sladit pohyb s hudbou, reagovat na změnu tempa Nabízené činnosti (metody, formy práce): dechová a artikulační cvičení (říkadla, rozpočitadla, básně) hudebně pohybové hry hra na tělo hra na rytmické nástroje zpěv písní (sólový, s pomocí pedagoga, ve skupině) vystoupení na besídce pro rodiče hudební hádanky, hra na ozvěnu poznávání zvuků (z hudební nahrávky, rytmické nástroje, jiné předměty budík, pohyby věcí navzájem apod.) poznávání hlasů (lidí, zvířat) 11

12 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Sociální rozvoj Poznávací schopnosti (poznávání se navzájem ve skupině) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tradice našich sousedů (folklór, tanec, hymny) Vyhledávání písní v cizím jazyce na internetu Environmentální výchova Používání rytmických hudebních nástrojů z přírodních materiálů Já sám, já a ty Snažím se : pečovat o své tělo (sebeobsluha osobní hygiena) učit se používat v případě potřeby WC, mýt si ruce oblékat se, vysvlékat se, zapínat knoflíky, zipy a další samostatně jíst a pít (dle svých možností), používat lžíci, příbor snažím se dle možností udržovat čistotu při jídle osvojovat si zásady správného stolování poznávat, co je zdravé a co je nezdravé osvojovat si zásady správné životosprávy a psychohygieny znát jak se zachovat a přivolat pomoc v případě úrazu znát důležitá telefonní čísla vědět, jak předcházet onemocnění, úrazu dozvědět, jak lze posilovat zdraví (zdravá strava, pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu) umět odmítnout návykové látky dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce Nabízené činnosti (metody, formy práce): tématická hra (na lékaře, kuchaře, obchod, dopravu) nácvik situací s pomocí pedagoga nácvik ve skupině dramatizace 12

13 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, zapamatování, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Komunikace (společenská konverzace) Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj (hodnota pomoci druhým) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problému při práci ve skupince rozhodování) Odtud tam Snažím se: mít radost z pohybu zvládnout dle pokynů přípravu na pohybovou aktivitu reagovat na základní pokyny k osvojované činnosti dodržovat zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách rozumět významu tělesné zdatnosti pro zdraví člověka dle svých možností a schopností zdokonalovat základní pohybové dovednosti dle svých možností a schopností dodržovat pravidla her Nabízené činnosti (metody, formy práce): míčové hry v místnosti, na hřišti, na školní zahradě jednoduché překážkové dráhy, smyslový chodníček zdokonalování techniky jízdy na invalidním vozíku orientace v prostoru zahrada, hřiště, hry a aktivity s tělovýchovnými pomůckami (kuželky, gymnastické míče ) Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost Komunikace Morální rozvoj Praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování, výběr ze dvou a více možností) pohybové hry, soutěže 13

14 4.3.6 Hurá na zahradu Snažím se : poznávat přírodu a její zákonitosti (stromy, keře, byliny, zvířata) oblékat se podle počasí, ročního období orientovat se v terénu učit se chránit přírodu a životní prostředí krmit ptáky a lesní zvěř v zimním období zdokonalit jízdu na vozíku zdokonalit bezpečnou jízdu na kole a na koloběžce Nabízené činnosti (metody, formy práce): oblečení podle počasí, ročního období hry v přírodě sběr přírodnin můj podíl na čistotě životního prostředí jízda v prostoru školní zahrady hry s auty Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve skupince, schopnost podřídit se) Komunikace Morální rozvoj Hodnoty a postoje Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Sledování výsledků olympiád a světových sportovních soutěží Environmentální výchova Ochrana přírody před nepříznivými vlivy civilizace, třídění odpadu, úklid zahrady 14

15 5 Hodnocení účastníků a autoevaluace 5.1 Hodnocení účastníků vzdělávání ve školní družině Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření školního roku. Způsoby hodnocení: slovní hodnocení písemné hodnocení Slovní hodnocení: hodnocení pedagogem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku hodnocení účastníkem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku Písemné hodnocení: hodnocení pedagogem při ukončení činnosti (např. pochvala do notýsku), hodnocení do osobního portfolia účastníka vždy na konci školního roku Zásady hodnocení: hodnocení je vždy motivační adresné všestranné zaměřené na široké spektrum projevů dítěte v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové Kritéria hodnocení účastníka: míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků a dovedností při dané činnosti ovládání základních komunikačních prostředků využívání získaných vědomostí a dovedností projevy samostatného myšlení a tvořivosti ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné činnosti 15

16 porozumění a utváření názorů, postojů a činů projevy a vlastnosti účastníka Osobní portfolio obsahuje: závěrečné hodnocení pedagoga výrobky, díla účastníka, popř. fotografie z průběhu činností posouzení zvenčí Portfolio školní družiny má charakter pracovního portfolia, obsahuje průkazné materiály o mimoškolních aktivitách, výběr prací je závislý na účastnících. Význam portfolia: umožňuje zpětnou vazbu o průběhu a výsledcích činnosti účastníka poskytuje informaci pro účastníka, jak může dosáhnout lepších výsledků monitoruje individuální pokrok, zvyšuje vnitřní motivaci umožňuje dlouhodobost a komplexnost hodnocení 16

17 5.2 Autoevaluace práce školní družiny Postup zpracování vlastního hodnocení Činnost Návrh struktury vlastního hodnocení školy Termín srpen září Projednání struktury a metodiky s pedagogickou radou Průběh vlastního hodnocení školy Zpracování výsledků, vypracování zprávy a její předložení pedagogické radě Projednání výsledků činnosti ŠD na pedagogické radě do konce září říjen červen do 25. června do 31. srpna Zpětná vazba (úprava plánů, organizace školní družiny) do konce září 17

18 6 Příloha Tématický plán školní družiny školní rok 2010/ 2011 Rok s paní hudbou Září Paní Hudba se představuje Rozdělení žánrů Hudební nástroje Dramatizace Rytmizace Říjen Vážná hudba Lidová hudba Listopad Populární hudba Lidová hudba Prosinec Vánoční hudba Koledy Rybova mše Leden Jazz Rock Punk Metal 18

19 Folk Únor Country Elektronická hudba Březen Hudební žánry Opera Opereta Filmová hudba Muzikál Duben hudební nástroje Dechové Smyčcové Blahozvučné Samozvučné Dechové Květen hudba bez nástrojů Hra na tělo Rytmizace Zpívání a capella Červen Hrátky s hudbou Relaxační hudba Říkadla Dramatizace 19

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více