1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání- Školní vzdělávací program školní družiny Motivační název: Všichni spolu, č.j.: ZšspecLa 164/2010 Motto: "Není možné naučit všechny děti všemu, ale je možné učinit každé dítě šťastným". Koordinátor: Metodik prevence: Metodik EV: Mgr. Hana Šilarová, Mgr. Jana Kupsová Mgr. Libuše Paščenková Mgr. Jana Kupsová Předkladatel: Základní škola speciální Lanškroun Adresa: Olbrachtova 206, , Lanškroun-Žichlínské předměstí IČO: IZO: RED-IZO: Statutární osoba: Mgr. Stanislava Švarcová Kontakty: tel.: Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje Adresa: Komenského náměstí 125, , Pardubice Kontakty: tel.: fax: Schváleno pedagogickou radou: Schváleno školskou radou: Platnost dokumentu od: V Lanškrouně Mgr. Stanislava Švarcová 1

2 2 Charakteristika školní družiny 2.1 Školní družina (ŠD) Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Není pokračováním školního vzdělávání, ani ho nijak nenahrazuje. Svým pojetím na školní vzdělávání navazuje, rozvíjí celou osobnost dítěte. Slouží především výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování. Dále u dětí rozvíjí sebeobsluhu, praktické dovednosti a učí je řešit různé modelové situace. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby i rozmanité zájmy. Děti zde také získávají v rámci svých možností podmínky pro vlastní seberealizaci a prostor pro vyjádření. Časové rozvržení, uspořádání a náročnost činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny s přihlédnutím a respektováním typu a stupně zdravotního postižení každého dítěte. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Školní družinu navštěvují děti prvního stupně. Jsou zde také zařazeny děti, které dojíždí do školy vozem o. p. s. Gaudium. Pro tyto děti je čas strávený ve školní družině jasně vymezen harmonogramem svozu. Proto mají děti režim upravený tak, aby zabezpečil všechny jejich potřeby v dané době. Děti mají možnost relaxovat, zapojit se do her různého typu. Každý den je pro ně připravena rozmanitá, tematicky zaměřená zájmová činnost. 2.2 Organizace ŠD zabezpečuje dětem náplň volného času před vyučováním (od 7:30 hodin), v odpoledních hodinách po skončení výuky a mezi hodinami odpoledního vyučování (od 12:35 do 15:00 hodin). Aktivity a činnosti ve školní družině jsou ovlivněné psychosociálními podmínkami, střídáním a příchody a odchody dětí, harmonogramem svozu. Zaměření činností je spojeno s odpočinkem, relaxací, zájmovou činností a zábavou. 2.3 Kapacita Kapacita školní družiny je v současné době naplňována do počtu dvanácti dětí. 2.4 Skladba dětí Možnost navštěvovat ŠD mají všechny děti základní školy speciální. Skladba dětí je velmi různorodá, daná osobnostními charakteristikami, stupněm a typem postižení (družinu mohou navštěvovat i děti s kombinací postižení). Jsou to děti, které se vzdělávají podle ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální. 2

3 2.5 Podmínky přijímání a odhlašování dětí do ŠD zákonní zástupci dětí vyplní písemnou přihlášku v přihlášce zaznamenají čas dohodnutého odchodu dítěte ze ŠD a sdělí, zda jejich dítě bude odcházet samostatně nebo v doprovodu osob jimi pověřených či školním svozem. v případě, že zákonný zástupce chce dítě ze školní družiny odhlásit, učiní tak rovněž písemnou formou. pokud počet podaných přihlášek převyšuje kapacitní možnosti zařízení, přednost při přijetí mají děti zaměstnaných zákonných zástupců. 2.6 Personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu dětí, přihlášených do školní družiny v daném školním roce. Vychovatelky mají zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, mají zájem o svůj odborný růst a soustavně se dále vzdělávají. Pracují způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými, speciálněpedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině. 2.7 Materiální podmínky Zájmové vzdělávání nemá vlastní samostatné prostory. Využívá největší třídu pro děti s nejtěžším postižením, případně další místnosti školy podle možností daných harmonogramem výuky v konkrétním školním roce. Všechny třídy jsou bezbariérové, vybavené pomůckami pro děti s kombinovanými vadami a počítačem s připojením na internet. V každé místnosti jsou vymezeny prostory pro hru, relaxaci i zájmovou činnost. Pro zájmové aktivity využíváme i jídelnu, psychorelaxační místnost snoezelen a školní zahradu. Pomůcky pro výtvarné, pracovní a herní aktivity jsou uloženy ve skříňkách na chodbě a v již zmíněné třídě pro děti s nejtěžším postižením. 2.8 Ekonomické podmínky Aktivity školní družiny jsou částečně financovány i z prostředků vybraných od rodičů v rámci platby školného. Toto školné je vymezeno ředitelstvím školy a výše poplatku je stanoveno v příloze k vnitřnímu řádu ŠD, který je aktualizován vždy na začátku školního roku. 2.9 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí spokojené, bezpečné, jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti. Nabídka alternativních aktivit je dobrovolná. 3

4 Naším cílem je, aby každé dítě mohlo uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. Respektujeme jejich specifické individuální možnosti dané postižením. Děti nejsou přetěžovány, dostávají srozumitelné pokyny. Při všech aktivitách v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost a zdvořilost. Upevňujeme u dětí kamarádské vztahy, rozvíjíme u nich schopnost pracovat v kolektivu. Podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivně motivační hodnocení. Naše hlavní zásady v rámci bezpečnosti: zajistit trvalý dozor nad dětmi dbát na správné osvětlení pracovního prostředí hlídat optimální teplotu místnosti upozornit rodiče na změny zdravotního stavu dítěte nevystavovat děti nadměrné zátěži respektovat osobní tempo, vyplývající ze zdravotního stavu každého dítěte časté střídání činností a vkládání relaxačních chvilek dbát na pitný režim vytvářet takové podmínky, abychom v co nejvyšší možné míře dokázali zabránit možnému úrazu (v případě nutnosti máme k dispozici plně vybavenou lékárničku) 4

5 3 Charakteristika ŠVP pro zájmové vzdělávání Název: Všichni spolu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání navazuje svým pojetím a obsahem na obsah školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ speciální a základy vzdělání. Vhodně volenými aktivitami pokračuje v rozvoji celé osobnosti dítěte a tím i k dalšímu naplňování klíčových kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit mají děti větší možnosti propojení naučených školních poznatků s praktickým životem. 3.1 Klíčové kompetence U dítěte, které navštěvuje naší školní družinu, vytváříme základy kompetencí důležitých pro jeho budoucí život: Kompetence k řešení problémů pod vedením se učí řešit problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s pomocí dospělého problémy se snaží řešit na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusů a omylů Kompetence komunikativní používá verbální i neverbální komunikaci snaží se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu Kompetence k učení pozoruje, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost se pokouší uplatnit v praktických situacích a dalším učení pokračuje v získávání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje pod vedením se soustředí na činnost, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle jednoduchých pokynů dítě je motivováno pro danou aktivitu 5

6 Sociální a personální kompetence pod vedením rozhoduje o svých činnostech má možnost volby (hra, odpočinek, ) svým osobitým způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším učí se napodobovat modely chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí při práci ve skupině se podle svých individuálních možností snaží spolupracovat v rámci svých možností se pod vedením učí řešit konfliktní situace, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat učí se smyslu pro povinnost ve hře a při práci zajímá se o druhé a o to, co se kolem něj děje dle svých možností chrání své zdraví Kompetence k trávení volného času učí se smysluplně trávit volný čas, orientovat se v možnostech jeho využití učí se si vybírat zájmové činnosti podle dispozic rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 3.2 Naše filosofie Naše filosofie vychází z filosofie ZŠ speciální Lanškroun a směřuje k vytvoření: příjemného klima, bezpečí, důvěry, jistoty, individuálního přístupu, projevujícího se ve vztazích mezi dítětem a vychovatelem, rodičem a vychovatelem a naplňujícího se ve společné práci ve prospěch dítěte. 3.3 Priority a cíle ŠD Priority Samostatnost v rámci individuálních schopností rozvíjíme a podporujeme tyto oblasti: sebeobsluha sociální dovednosti 6

7 prostorová orientace praktické dovednosti řešení sociálních situací v souvislosti s komunikací Komunikace v rámci individuálních možností pokračujeme v rozvoji: srozumitelného vyjadřování porozumění srozumitelnosti smysluplnosti projevu komunikačních dovedností sebevyjádření navazování kamarádských vztahů Sociální a osobnostní vývoj v rámci individuálních možností rozvíjíme a upevňujeme: pracovní návyky, dovednosti a jejich využití spolupráci, vzájemnou pomoc schopnost aktivního využití volného času používání naučených návyků poznávací schopnosti fantazii, tvořivost Obecné cíle školní družiny 1. Podněcovat děti k tvořivosti, rozvoji fantazie a snaze řešit problémy společné hry pobyt na školní zahradě nestandardní situace v zájmové činnosti 2. Vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci hry porozumění pokynům, pravidlům 3. Učit děti projevovat ve svém chování pozitivní city podpora kamarádských vztahů dodržování pravidel slušného chování 4. Rozvíjet u dětí sebeobsluhu a schopnost spolupracovat při hrách, výtvarných a pracovních činnostech při modelových situacích při praktických činnostech 7

8 5. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k ostatním, k přírodě a k prostředí hry s přírodninami pobyt na zahradě, respektování odlišnosti druhých 6. Učit děti v co nejvyšší možné míře (dle jejich možností) chránit své zdraví práce s náčiním, nářadím, nádobím zásady správné výživy přiměřené oblékání 7. Zapojovat se do aktivit určených pro veřejnost kulturní a sportovní akce 8. Rozvíjet úzkou spolupráci školy s rodinou společné akce 8

9 4 Obsahová náplň práce ŠD 4.1 Denní činnosti ve školní družině Denní činnosti se vzájemně doplňují tak, aby se vyhovělo v co nejvyšší možné míře potřebám všech dětí. Ke každému dítěti je přistupováno jako k jedinečné osobnosti a je volen vhodný způsob komunikace a individuální přístup. Odpočinková činnost relaxace, povídání, práce s knihou a časopisy, poslech hudby a pohádek Rekreační činnost hry, pohybové aktivity Zájmová činnost hudební, výtvarná a pracovní, sportovní, dopravní, přírodovědná a společensko-zájmová činnost Příprava na vyučování práce s výukovými programy na počítači, grafomotorické cviky Spontánní činnost dětí dle zájmu a výběru dítěte Další činnosti příležitostná zájmová činnost, pobyt na školní zahradě 4.2 Evaluace jednotlivých činností Naplňování cílů zájmového vzdělávání aktivita dětí jako celku, prospěšnost činností sledování jednotlivých dětí při činnostech 4.3 Integrované bloky Barvy světa Snažím se: zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu rozeznávat jednotlivé barvy, jednoduché tvary jednoduše vyjádřit vlastní prožitek poznávat, třídit, porovnávat různé materiály jednoduše pojmenovat výsledky své tvorby i tvorby ostatních schopnosti sebeprezentace vyzkoušet netradiční techniky pro výtvarnou prezentaci tvořit při hudbě Nabízené činnosti (metody, formy práce): nácvik manipulace s kreslícím náčiním výstava vlastních prací výtvarné techniky (tradiční i netradiční) muzikomalba, prvky arteterapie 9

10 volný výtvarný projev tématický výtvarný projev skupinová práce práce jednotlivce s pomocí pedagoga modelování výtvarné soutěže Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Kreativita (počátky vlastní tvořivosti) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Naši sousedé Mapy Stavby a barvy světa Environmentální výchova Práce s přírodními materiály Třídění odpadu Příroda za oknem Dělání, dělání Snažím se zdokonalovat v manuální dovednosti s jednoduchými materiály a pomůckami ve vytváření jednoduchých výrobků z tradičních i netradičních materiálů v manipulaci při práci se stavebnicí v péči o nenáročné rostliny na zahradě a ve třídě v sebeobslužných činnostech Nabízené činnosti (metody, formy práce): práce jednotlivce práce ve skupině hra s dětským nářadím práce v kuchyni různé výtvarné techniky tématická hra s využitím stavebnic manipulační činnost cvičení jemné motoriky přípravné a úklidové práce, úklid pracovního místa péče o rostliny 10

11 oblékání, sebeobsluha, pomoc ostatním práce s modely oblečení, šněrovadla Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj dovedností pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve, skupince, schopnost podřídit se) Komunikace (společenská konverzace v daném společenském prostředí) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování), praktická etika Muzikantská rodina Snažím se: zpívat jednoduchou píseň správně dýchat při zpěvu správně dýchat a vyslovovat při rytmizaci říkadel vnímat a rozlišovat různé zvuky (nástroje, zvířata, jiné zvuky kolem nás) krátce se soustředit na poslech zvuku, písně, krátké skladby hrát na tělo a na jednoduché rytmické nástroje zpívat s doprovodem hudebního nástroje odpočívat při hudbě sladit pohyb s hudbou, reagovat na změnu tempa Nabízené činnosti (metody, formy práce): dechová a artikulační cvičení (říkadla, rozpočitadla, básně) hudebně pohybové hry hra na tělo hra na rytmické nástroje zpěv písní (sólový, s pomocí pedagoga, ve skupině) vystoupení na besídce pro rodiče hudební hádanky, hra na ozvěnu poznávání zvuků (z hudební nahrávky, rytmické nástroje, jiné předměty budík, pohyby věcí navzájem apod.) poznávání hlasů (lidí, zvířat) 11

12 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Sociální rozvoj Poznávací schopnosti (poznávání se navzájem ve skupině) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tradice našich sousedů (folklór, tanec, hymny) Vyhledávání písní v cizím jazyce na internetu Environmentální výchova Používání rytmických hudebních nástrojů z přírodních materiálů Já sám, já a ty Snažím se : pečovat o své tělo (sebeobsluha osobní hygiena) učit se používat v případě potřeby WC, mýt si ruce oblékat se, vysvlékat se, zapínat knoflíky, zipy a další samostatně jíst a pít (dle svých možností), používat lžíci, příbor snažím se dle možností udržovat čistotu při jídle osvojovat si zásady správného stolování poznávat, co je zdravé a co je nezdravé osvojovat si zásady správné životosprávy a psychohygieny znát jak se zachovat a přivolat pomoc v případě úrazu znát důležitá telefonní čísla vědět, jak předcházet onemocnění, úrazu dozvědět, jak lze posilovat zdraví (zdravá strava, pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu) umět odmítnout návykové látky dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce Nabízené činnosti (metody, formy práce): tématická hra (na lékaře, kuchaře, obchod, dopravu) nácvik situací s pomocí pedagoga nácvik ve skupině dramatizace 12

13 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, zapamatování, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Komunikace (společenská konverzace) Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj (hodnota pomoci druhým) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problému při práci ve skupince rozhodování) Odtud tam Snažím se: mít radost z pohybu zvládnout dle pokynů přípravu na pohybovou aktivitu reagovat na základní pokyny k osvojované činnosti dodržovat zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách rozumět významu tělesné zdatnosti pro zdraví člověka dle svých možností a schopností zdokonalovat základní pohybové dovednosti dle svých možností a schopností dodržovat pravidla her Nabízené činnosti (metody, formy práce): míčové hry v místnosti, na hřišti, na školní zahradě jednoduché překážkové dráhy, smyslový chodníček zdokonalování techniky jízdy na invalidním vozíku orientace v prostoru zahrada, hřiště, hry a aktivity s tělovýchovnými pomůckami (kuželky, gymnastické míče ) Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost Komunikace Morální rozvoj Praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování, výběr ze dvou a více možností) pohybové hry, soutěže 13

14 4.3.6 Hurá na zahradu Snažím se : poznávat přírodu a její zákonitosti (stromy, keře, byliny, zvířata) oblékat se podle počasí, ročního období orientovat se v terénu učit se chránit přírodu a životní prostředí krmit ptáky a lesní zvěř v zimním období zdokonalit jízdu na vozíku zdokonalit bezpečnou jízdu na kole a na koloběžce Nabízené činnosti (metody, formy práce): oblečení podle počasí, ročního období hry v přírodě sběr přírodnin můj podíl na čistotě životního prostředí jízda v prostoru školní zahrady hry s auty Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve skupince, schopnost podřídit se) Komunikace Morální rozvoj Hodnoty a postoje Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Sledování výsledků olympiád a světových sportovních soutěží Environmentální výchova Ochrana přírody před nepříznivými vlivy civilizace, třídění odpadu, úklid zahrady 14

15 5 Hodnocení účastníků a autoevaluace 5.1 Hodnocení účastníků vzdělávání ve školní družině Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření školního roku. Způsoby hodnocení: slovní hodnocení písemné hodnocení Slovní hodnocení: hodnocení pedagogem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku hodnocení účastníkem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku Písemné hodnocení: hodnocení pedagogem při ukončení činnosti (např. pochvala do notýsku), hodnocení do osobního portfolia účastníka vždy na konci školního roku Zásady hodnocení: hodnocení je vždy motivační adresné všestranné zaměřené na široké spektrum projevů dítěte v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové Kritéria hodnocení účastníka: míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků a dovedností při dané činnosti ovládání základních komunikačních prostředků využívání získaných vědomostí a dovedností projevy samostatného myšlení a tvořivosti ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné činnosti 15

16 porozumění a utváření názorů, postojů a činů projevy a vlastnosti účastníka Osobní portfolio obsahuje: závěrečné hodnocení pedagoga výrobky, díla účastníka, popř. fotografie z průběhu činností posouzení zvenčí Portfolio školní družiny má charakter pracovního portfolia, obsahuje průkazné materiály o mimoškolních aktivitách, výběr prací je závislý na účastnících. Význam portfolia: umožňuje zpětnou vazbu o průběhu a výsledcích činnosti účastníka poskytuje informaci pro účastníka, jak může dosáhnout lepších výsledků monitoruje individuální pokrok, zvyšuje vnitřní motivaci umožňuje dlouhodobost a komplexnost hodnocení 16

17 5.2 Autoevaluace práce školní družiny Postup zpracování vlastního hodnocení Činnost Návrh struktury vlastního hodnocení školy Termín srpen září Projednání struktury a metodiky s pedagogickou radou Průběh vlastního hodnocení školy Zpracování výsledků, vypracování zprávy a její předložení pedagogické radě Projednání výsledků činnosti ŠD na pedagogické radě do konce září říjen červen do 25. června do 31. srpna Zpětná vazba (úprava plánů, organizace školní družiny) do konce září 17

18 6 Příloha Tématický plán školní družiny školní rok 2010/ 2011 Rok s paní hudbou Září Paní Hudba se představuje Rozdělení žánrů Hudební nástroje Dramatizace Rytmizace Říjen Vážná hudba Lidová hudba Listopad Populární hudba Lidová hudba Prosinec Vánoční hudba Koledy Rybova mše Leden Jazz Rock Punk Metal 18

19 Folk Únor Country Elektronická hudba Březen Hudební žánry Opera Opereta Filmová hudba Muzikál Duben hudební nástroje Dechové Smyčcové Blahozvučné Samozvučné Dechové Květen hudba bez nástrojů Hra na tělo Rytmizace Zpívání a capella Červen Hrátky s hudbou Relaxační hudba Říkadla Dramatizace 19

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školního klubu

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školního klubu Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školního klubu Č.j.: ZSMSCL 562/10 Schváleno školskou radou dne : 9.10.2014 Projednáno pedagogickou

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ, SŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ, SŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ, SŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 Motivační název : Rok na dlani Charakteristika školní družiny: Školní družina (ŠD) je součástí organizace Střední škola,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

NÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA...

NÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA... Č.j.:758/2010 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Učíme se poznávat svět je platný od 1.9.2010 Byl projednán pedagogickou radou dne

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA... Č.j.:758/2010 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Učíme se poznávat svět je platný ze dne 1.9.2010 ve znění aktualizace č. 2 je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace REDIZO

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více