1 Identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání- Školní vzdělávací program školní družiny Motivační název: Všichni spolu, č.j.: ZšspecLa 164/2010 Motto: "Není možné naučit všechny děti všemu, ale je možné učinit každé dítě šťastným". Koordinátor: Metodik prevence: Metodik EV: Mgr. Hana Šilarová, Mgr. Jana Kupsová Mgr. Libuše Paščenková Mgr. Jana Kupsová Předkladatel: Základní škola speciální Lanškroun Adresa: Olbrachtova 206, , Lanškroun-Žichlínské předměstí IČO: IZO: RED-IZO: Statutární osoba: Mgr. Stanislava Švarcová Kontakty: tel.: Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje Adresa: Komenského náměstí 125, , Pardubice Kontakty: tel.: fax: Schváleno pedagogickou radou: Schváleno školskou radou: Platnost dokumentu od: V Lanškrouně Mgr. Stanislava Švarcová 1

2 2 Charakteristika školní družiny 2.1 Školní družina (ŠD) Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Není pokračováním školního vzdělávání, ani ho nijak nenahrazuje. Svým pojetím na školní vzdělávání navazuje, rozvíjí celou osobnost dítěte. Slouží především výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování. Dále u dětí rozvíjí sebeobsluhu, praktické dovednosti a učí je řešit různé modelové situace. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby i rozmanité zájmy. Děti zde také získávají v rámci svých možností podmínky pro vlastní seberealizaci a prostor pro vyjádření. Časové rozvržení, uspořádání a náročnost činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny s přihlédnutím a respektováním typu a stupně zdravotního postižení každého dítěte. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Školní družinu navštěvují děti prvního stupně. Jsou zde také zařazeny děti, které dojíždí do školy vozem o. p. s. Gaudium. Pro tyto děti je čas strávený ve školní družině jasně vymezen harmonogramem svozu. Proto mají děti režim upravený tak, aby zabezpečil všechny jejich potřeby v dané době. Děti mají možnost relaxovat, zapojit se do her různého typu. Každý den je pro ně připravena rozmanitá, tematicky zaměřená zájmová činnost. 2.2 Organizace ŠD zabezpečuje dětem náplň volného času před vyučováním (od 7:30 hodin), v odpoledních hodinách po skončení výuky a mezi hodinami odpoledního vyučování (od 12:35 do 15:00 hodin). Aktivity a činnosti ve školní družině jsou ovlivněné psychosociálními podmínkami, střídáním a příchody a odchody dětí, harmonogramem svozu. Zaměření činností je spojeno s odpočinkem, relaxací, zájmovou činností a zábavou. 2.3 Kapacita Kapacita školní družiny je v současné době naplňována do počtu dvanácti dětí. 2.4 Skladba dětí Možnost navštěvovat ŠD mají všechny děti základní školy speciální. Skladba dětí je velmi různorodá, daná osobnostními charakteristikami, stupněm a typem postižení (družinu mohou navštěvovat i děti s kombinací postižení). Jsou to děti, které se vzdělávají podle ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální. 2

3 2.5 Podmínky přijímání a odhlašování dětí do ŠD zákonní zástupci dětí vyplní písemnou přihlášku v přihlášce zaznamenají čas dohodnutého odchodu dítěte ze ŠD a sdělí, zda jejich dítě bude odcházet samostatně nebo v doprovodu osob jimi pověřených či školním svozem. v případě, že zákonný zástupce chce dítě ze školní družiny odhlásit, učiní tak rovněž písemnou formou. pokud počet podaných přihlášek převyšuje kapacitní možnosti zařízení, přednost při přijetí mají děti zaměstnaných zákonných zástupců. 2.6 Personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu dětí, přihlášených do školní družiny v daném školním roce. Vychovatelky mají zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, mají zájem o svůj odborný růst a soustavně se dále vzdělávají. Pracují způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými, speciálněpedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině. 2.7 Materiální podmínky Zájmové vzdělávání nemá vlastní samostatné prostory. Využívá největší třídu pro děti s nejtěžším postižením, případně další místnosti školy podle možností daných harmonogramem výuky v konkrétním školním roce. Všechny třídy jsou bezbariérové, vybavené pomůckami pro děti s kombinovanými vadami a počítačem s připojením na internet. V každé místnosti jsou vymezeny prostory pro hru, relaxaci i zájmovou činnost. Pro zájmové aktivity využíváme i jídelnu, psychorelaxační místnost snoezelen a školní zahradu. Pomůcky pro výtvarné, pracovní a herní aktivity jsou uloženy ve skříňkách na chodbě a v již zmíněné třídě pro děti s nejtěžším postižením. 2.8 Ekonomické podmínky Aktivity školní družiny jsou částečně financovány i z prostředků vybraných od rodičů v rámci platby školného. Toto školné je vymezeno ředitelstvím školy a výše poplatku je stanoveno v příloze k vnitřnímu řádu ŠD, který je aktualizován vždy na začátku školního roku. 2.9 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí spokojené, bezpečné, jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti. Nabídka alternativních aktivit je dobrovolná. 3

4 Naším cílem je, aby každé dítě mohlo uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. Respektujeme jejich specifické individuální možnosti dané postižením. Děti nejsou přetěžovány, dostávají srozumitelné pokyny. Při všech aktivitách v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost a zdvořilost. Upevňujeme u dětí kamarádské vztahy, rozvíjíme u nich schopnost pracovat v kolektivu. Podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivně motivační hodnocení. Naše hlavní zásady v rámci bezpečnosti: zajistit trvalý dozor nad dětmi dbát na správné osvětlení pracovního prostředí hlídat optimální teplotu místnosti upozornit rodiče na změny zdravotního stavu dítěte nevystavovat děti nadměrné zátěži respektovat osobní tempo, vyplývající ze zdravotního stavu každého dítěte časté střídání činností a vkládání relaxačních chvilek dbát na pitný režim vytvářet takové podmínky, abychom v co nejvyšší možné míře dokázali zabránit možnému úrazu (v případě nutnosti máme k dispozici plně vybavenou lékárničku) 4

5 3 Charakteristika ŠVP pro zájmové vzdělávání Název: Všichni spolu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání navazuje svým pojetím a obsahem na obsah školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ speciální a základy vzdělání. Vhodně volenými aktivitami pokračuje v rozvoji celé osobnosti dítěte a tím i k dalšímu naplňování klíčových kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit mají děti větší možnosti propojení naučených školních poznatků s praktickým životem. 3.1 Klíčové kompetence U dítěte, které navštěvuje naší školní družinu, vytváříme základy kompetencí důležitých pro jeho budoucí život: Kompetence k řešení problémů pod vedením se učí řešit problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s pomocí dospělého problémy se snaží řešit na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusů a omylů Kompetence komunikativní používá verbální i neverbální komunikaci snaží se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu Kompetence k učení pozoruje, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost se pokouší uplatnit v praktických situacích a dalším učení pokračuje v získávání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje pod vedením se soustředí na činnost, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle jednoduchých pokynů dítě je motivováno pro danou aktivitu 5

6 Sociální a personální kompetence pod vedením rozhoduje o svých činnostech má možnost volby (hra, odpočinek, ) svým osobitým způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším učí se napodobovat modely chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí při práci ve skupině se podle svých individuálních možností snaží spolupracovat v rámci svých možností se pod vedením učí řešit konfliktní situace, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat učí se smyslu pro povinnost ve hře a při práci zajímá se o druhé a o to, co se kolem něj děje dle svých možností chrání své zdraví Kompetence k trávení volného času učí se smysluplně trávit volný čas, orientovat se v možnostech jeho využití učí se si vybírat zájmové činnosti podle dispozic rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 3.2 Naše filosofie Naše filosofie vychází z filosofie ZŠ speciální Lanškroun a směřuje k vytvoření: příjemného klima, bezpečí, důvěry, jistoty, individuálního přístupu, projevujícího se ve vztazích mezi dítětem a vychovatelem, rodičem a vychovatelem a naplňujícího se ve společné práci ve prospěch dítěte. 3.3 Priority a cíle ŠD Priority Samostatnost v rámci individuálních schopností rozvíjíme a podporujeme tyto oblasti: sebeobsluha sociální dovednosti 6

7 prostorová orientace praktické dovednosti řešení sociálních situací v souvislosti s komunikací Komunikace v rámci individuálních možností pokračujeme v rozvoji: srozumitelného vyjadřování porozumění srozumitelnosti smysluplnosti projevu komunikačních dovedností sebevyjádření navazování kamarádských vztahů Sociální a osobnostní vývoj v rámci individuálních možností rozvíjíme a upevňujeme: pracovní návyky, dovednosti a jejich využití spolupráci, vzájemnou pomoc schopnost aktivního využití volného času používání naučených návyků poznávací schopnosti fantazii, tvořivost Obecné cíle školní družiny 1. Podněcovat děti k tvořivosti, rozvoji fantazie a snaze řešit problémy společné hry pobyt na školní zahradě nestandardní situace v zájmové činnosti 2. Vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci hry porozumění pokynům, pravidlům 3. Učit děti projevovat ve svém chování pozitivní city podpora kamarádských vztahů dodržování pravidel slušného chování 4. Rozvíjet u dětí sebeobsluhu a schopnost spolupracovat při hrách, výtvarných a pracovních činnostech při modelových situacích při praktických činnostech 7

8 5. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k ostatním, k přírodě a k prostředí hry s přírodninami pobyt na zahradě, respektování odlišnosti druhých 6. Učit děti v co nejvyšší možné míře (dle jejich možností) chránit své zdraví práce s náčiním, nářadím, nádobím zásady správné výživy přiměřené oblékání 7. Zapojovat se do aktivit určených pro veřejnost kulturní a sportovní akce 8. Rozvíjet úzkou spolupráci školy s rodinou společné akce 8

9 4 Obsahová náplň práce ŠD 4.1 Denní činnosti ve školní družině Denní činnosti se vzájemně doplňují tak, aby se vyhovělo v co nejvyšší možné míře potřebám všech dětí. Ke každému dítěti je přistupováno jako k jedinečné osobnosti a je volen vhodný způsob komunikace a individuální přístup. Odpočinková činnost relaxace, povídání, práce s knihou a časopisy, poslech hudby a pohádek Rekreační činnost hry, pohybové aktivity Zájmová činnost hudební, výtvarná a pracovní, sportovní, dopravní, přírodovědná a společensko-zájmová činnost Příprava na vyučování práce s výukovými programy na počítači, grafomotorické cviky Spontánní činnost dětí dle zájmu a výběru dítěte Další činnosti příležitostná zájmová činnost, pobyt na školní zahradě 4.2 Evaluace jednotlivých činností Naplňování cílů zájmového vzdělávání aktivita dětí jako celku, prospěšnost činností sledování jednotlivých dětí při činnostech 4.3 Integrované bloky Barvy světa Snažím se: zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu rozeznávat jednotlivé barvy, jednoduché tvary jednoduše vyjádřit vlastní prožitek poznávat, třídit, porovnávat různé materiály jednoduše pojmenovat výsledky své tvorby i tvorby ostatních schopnosti sebeprezentace vyzkoušet netradiční techniky pro výtvarnou prezentaci tvořit při hudbě Nabízené činnosti (metody, formy práce): nácvik manipulace s kreslícím náčiním výstava vlastních prací výtvarné techniky (tradiční i netradiční) muzikomalba, prvky arteterapie 9

10 volný výtvarný projev tématický výtvarný projev skupinová práce práce jednotlivce s pomocí pedagoga modelování výtvarné soutěže Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Kreativita (počátky vlastní tvořivosti) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Naši sousedé Mapy Stavby a barvy světa Environmentální výchova Práce s přírodními materiály Třídění odpadu Příroda za oknem Dělání, dělání Snažím se zdokonalovat v manuální dovednosti s jednoduchými materiály a pomůckami ve vytváření jednoduchých výrobků z tradičních i netradičních materiálů v manipulaci při práci se stavebnicí v péči o nenáročné rostliny na zahradě a ve třídě v sebeobslužných činnostech Nabízené činnosti (metody, formy práce): práce jednotlivce práce ve skupině hra s dětským nářadím práce v kuchyni různé výtvarné techniky tématická hra s využitím stavebnic manipulační činnost cvičení jemné motoriky přípravné a úklidové práce, úklid pracovního místa péče o rostliny 10

11 oblékání, sebeobsluha, pomoc ostatním práce s modely oblečení, šněrovadla Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj dovedností pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve, skupince, schopnost podřídit se) Komunikace (společenská konverzace v daném společenském prostředí) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování), praktická etika Muzikantská rodina Snažím se: zpívat jednoduchou píseň správně dýchat při zpěvu správně dýchat a vyslovovat při rytmizaci říkadel vnímat a rozlišovat různé zvuky (nástroje, zvířata, jiné zvuky kolem nás) krátce se soustředit na poslech zvuku, písně, krátké skladby hrát na tělo a na jednoduché rytmické nástroje zpívat s doprovodem hudebního nástroje odpočívat při hudbě sladit pohyb s hudbou, reagovat na změnu tempa Nabízené činnosti (metody, formy práce): dechová a artikulační cvičení (říkadla, rozpočitadla, básně) hudebně pohybové hry hra na tělo hra na rytmické nástroje zpěv písní (sólový, s pomocí pedagoga, ve skupině) vystoupení na besídce pro rodiče hudební hádanky, hra na ozvěnu poznávání zvuků (z hudební nahrávky, rytmické nástroje, jiné předměty budík, pohyby věcí navzájem apod.) poznávání hlasů (lidí, zvířat) 11

12 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění) Sociální rozvoj Poznávací schopnosti (poznávání se navzájem ve skupině) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tradice našich sousedů (folklór, tanec, hymny) Vyhledávání písní v cizím jazyce na internetu Environmentální výchova Používání rytmických hudebních nástrojů z přírodních materiálů Já sám, já a ty Snažím se : pečovat o své tělo (sebeobsluha osobní hygiena) učit se používat v případě potřeby WC, mýt si ruce oblékat se, vysvlékat se, zapínat knoflíky, zipy a další samostatně jíst a pít (dle svých možností), používat lžíci, příbor snažím se dle možností udržovat čistotu při jídle osvojovat si zásady správného stolování poznávat, co je zdravé a co je nezdravé osvojovat si zásady správné životosprávy a psychohygieny znát jak se zachovat a přivolat pomoc v případě úrazu znát důležitá telefonní čísla vědět, jak předcházet onemocnění, úrazu dozvědět, jak lze posilovat zdraví (zdravá strava, pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu) umět odmítnout návykové látky dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce Nabízené činnosti (metody, formy práce): tématická hra (na lékaře, kuchaře, obchod, dopravu) nácvik situací s pomocí pedagoga nácvik ve skupině dramatizace 12

13 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, zapamatování, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Komunikace (společenská konverzace) Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj (hodnota pomoci druhým) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problému při práci ve skupince rozhodování) Odtud tam Snažím se: mít radost z pohybu zvládnout dle pokynů přípravu na pohybovou aktivitu reagovat na základní pokyny k osvojované činnosti dodržovat zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách rozumět významu tělesné zdatnosti pro zdraví člověka dle svých možností a schopností zdokonalovat základní pohybové dovednosti dle svých možností a schopností dodržovat pravidla her Nabízené činnosti (metody, formy práce): míčové hry v místnosti, na hřišti, na školní zahradě jednoduché překážkové dráhy, smyslový chodníček zdokonalování techniky jízdy na invalidním vozíku orientace v prostoru zahrada, hřiště, hry a aktivity s tělovýchovnými pomůckami (kuželky, gymnastické míče ) Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost Komunikace Morální rozvoj Praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (počátky řešení problémů při práci ve skupince rozhodování, výběr ze dvou a více možností) pohybové hry, soutěže 13

14 4.3.6 Hurá na zahradu Snažím se : poznávat přírodu a její zákonitosti (stromy, keře, byliny, zvířata) oblékat se podle počasí, ročního období orientovat se v terénu učit se chránit přírodu a životní prostředí krmit ptáky a lesní zvěř v zimním období zdokonalit jízdu na vozíku zdokonalit bezpečnou jízdu na kole a na koloběžce Nabízené činnosti (metody, formy práce): oblečení podle počasí, ročního období hry v přírodě sběr přírodnin můj podíl na čistotě životního prostředí jízda v prostoru školní zahrady hry s auty Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení) Sociální rozvoj Spolupráce a zdravá soutěživost (spolupráce ve skupince, schopnost podřídit se) Komunikace Morální rozvoj Hodnoty a postoje Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Sledování výsledků olympiád a světových sportovních soutěží Environmentální výchova Ochrana přírody před nepříznivými vlivy civilizace, třídění odpadu, úklid zahrady 14

15 5 Hodnocení účastníků a autoevaluace 5.1 Hodnocení účastníků vzdělávání ve školní družině Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření školního roku. Způsoby hodnocení: slovní hodnocení písemné hodnocení Slovní hodnocení: hodnocení pedagogem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku hodnocení účastníkem v průběhu činnosti, při ukončení činnosti, při uzavření bloku Písemné hodnocení: hodnocení pedagogem při ukončení činnosti (např. pochvala do notýsku), hodnocení do osobního portfolia účastníka vždy na konci školního roku Zásady hodnocení: hodnocení je vždy motivační adresné všestranné zaměřené na široké spektrum projevů dítěte v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové Kritéria hodnocení účastníka: míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků a dovedností při dané činnosti ovládání základních komunikačních prostředků využívání získaných vědomostí a dovedností projevy samostatného myšlení a tvořivosti ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné činnosti 15

16 porozumění a utváření názorů, postojů a činů projevy a vlastnosti účastníka Osobní portfolio obsahuje: závěrečné hodnocení pedagoga výrobky, díla účastníka, popř. fotografie z průběhu činností posouzení zvenčí Portfolio školní družiny má charakter pracovního portfolia, obsahuje průkazné materiály o mimoškolních aktivitách, výběr prací je závislý na účastnících. Význam portfolia: umožňuje zpětnou vazbu o průběhu a výsledcích činnosti účastníka poskytuje informaci pro účastníka, jak může dosáhnout lepších výsledků monitoruje individuální pokrok, zvyšuje vnitřní motivaci umožňuje dlouhodobost a komplexnost hodnocení 16

17 5.2 Autoevaluace práce školní družiny Postup zpracování vlastního hodnocení Činnost Návrh struktury vlastního hodnocení školy Termín srpen září Projednání struktury a metodiky s pedagogickou radou Průběh vlastního hodnocení školy Zpracování výsledků, vypracování zprávy a její předložení pedagogické radě Projednání výsledků činnosti ŠD na pedagogické radě do konce září říjen červen do 25. června do 31. srpna Zpětná vazba (úprava plánů, organizace školní družiny) do konce září 17

18 6 Příloha Tématický plán školní družiny školní rok 2010/ 2011 Rok s paní hudbou Září Paní Hudba se představuje Rozdělení žánrů Hudební nástroje Dramatizace Rytmizace Říjen Vážná hudba Lidová hudba Listopad Populární hudba Lidová hudba Prosinec Vánoční hudba Koledy Rybova mše Leden Jazz Rock Punk Metal 18

19 Folk Únor Country Elektronická hudba Březen Hudební žánry Opera Opereta Filmová hudba Muzikál Duben hudební nástroje Dechové Smyčcové Blahozvučné Samozvučné Dechové Květen hudba bez nástrojů Hra na tělo Rytmizace Zpívání a capella Červen Hrátky s hudbou Relaxační hudba Říkadla Dramatizace 19

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA... Č.j.:758/2010 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Učíme se poznávat svět je platný ze dne 1.9.2010 ve znění aktualizace č. 2 je platný

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. ZŠ Bruntál, Školní 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. ZŠ Bruntál, Školní 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Bruntál, Školní 2 / verze platná od 1. září 2012 / 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ BRUNTÁL,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více