PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"

Transkript

1 PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě (údaje k )

2 Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková služba 3/ ČSSZ v rámci rezortu MPSV 11/ Správa údajové základny 4/ Organizační uspořádání 12/ Mezinárodní vztahy 5/ Hlavní činnosti 13/ ICT, e - Podání 6/ Hlavní ukazatele 14/ Rozvojové projekty 7/ Výběr pojistného na sociální zabezpečení 15/ Komunikace a informační činnost 8/ Provádění důchodového pojištění 16/ Zajímavosti 2

3 Profil působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby organizační složka státu v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR celkový objem příjmů a výdajů v částce 761 miliard Kč za rok 2012 zhruba 8,5 milionu klientů (počet obyvatel ČR - 10,5 milionu) více než 2,9 milionu důchodců cca zaměstnanců 3

4 Sociální systém České republiky Důchodové pojištění Sociální pojištění Nemocenské pojištění Státní politika zaměstnanosti Sociální systém ČR Státní sociální podpora Dávky netestované (nezávislé na příjmu) Dávky testované (závislé na příjmu) Pomoc v hmotné nouzi Sociální pomoc Dávky pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby (příspěvek na péči) 4

5 Sociální zabezpečení prováděné ČSSZ Starobní důchody Důchodové pojištění Invalidní důchody Vdovské a vdovecké důchody Nemocenské Ošetřovné Sociální zabezpečení Sirotčí důchod Dávky zaměstnancům Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství Nemocenské pojištění Nemocenské Dávky OSVČ Peněžitá pomoc v mateřství 5

6 MPSV ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČSSZ v rámci rezortu MPSV Česká správa sociálního zabezpečení Úřady práce Organizační složky státu Státní úřad inspekce práce Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Diagnostický ústav sociální péče Ostatní organizační složky státu Ústavy sociální péče Institut výchovy bezpečnosti práce Příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené 6

7 Organizační uspořádání Ústředí Ústřední ředitel Pracoviště ČSSZ (7) Okresní správy sociálního zabezpečení (77) Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště pražské správy sociálního zabezpečení (10) 7

8 Hlavní činnosti provádění důchodového pojištění (DP) rozhodování o nároku na důchod a jeho výši realizace výplat důchodů rozhodování o námitkách provádění nemocenského pojištění (NP) výplata dávek NP kontrola dodržování léčebného režimu výběr pojistného na sociální zabezpečení objem vybraného pojistného => 1/3 státního rozpočtu ČR lékařská posudková služba styčné místo vůči zahraničním institucím 8

9 Hlavní ukazatele Počty klientů Počet poplatníků Počet pojištěnců Počet zaměstnavatelů Počet OSVČ vykonávajících činnost - z toho OSVČ povinné platit zálohy na DP OSVČ účastny NP Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných Počet důchodců celkem počet starobních důchodců počet osob pobírajících důchody invalidní - počet osob pobírajících důchody pozůstalostní *) *) od automatická přeměna invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let 9

10 Hlavní ukazatele Příjmy a výdaje ČSSZ (v mil. Kč) z pohledu pravidel rozpočtové skladby (z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění) Příjmy celkem z toho: - příjmy z pojistného na důchodové pojištění příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti Výdaje celkem z toho: - výdaje na dávky důchodového pojištění výdaje dávky nemocenského pojištění Provozní výdaje celkem financování reprodukce majetku správní výdaje

11 Výběr pojistného na sociální zabezpečení tj. výběr pojistného na důchodové pojištění (DP), na nemocenské pojištění (NP), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Sazby pojistného na sociální zabezpečení (SZ) zaměstnavatelé - celkem 25 %, z toho: DP 21,5 %, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - 1,2 %, NP - 2,3 % nebo celkem 26 %, z toho: DP - 21,5 %, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - 1,2 %, NP - 3,3 % pokud si při splnění stanovených podmínek tuto sazbu zaměstnavatel sám stanoví a tuto skutečnost oznámí zaměstnanci: DP - 6,5 %, NP - 0 % OSVČ: DP: 29,2 %, dobrovolné NP - 2,3 % (min. 115 Kč) 11

12 Výběr pojistného na sociální zabezpečení Vývoj sazeb jednotlivých složek pojistného na sociální zabezpečení (v %) Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnavatelé Zaměstnanci OSVČ Důchodové pojištění 21,5 21,5 21,5 21,5 6,5 6,5 6,5 6,5 28,0 28,0 28,0 28,0 Nemocenské pojištění 2,3 2,3 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Celkem ,3 2, ,4 1,4 2,3 2,3 3,3 *) 3,3 *) 1,2 1,2 1,2 1, ,2 1,2 1,2 1, ,5 6,5 6,5 6,5 30,6 30,6 31,5 31,5 26 *) 26 *) *) od si, při splnění stanovených podmínek, může zaměstnavatel s počtem nižším než 26 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění přihlásit k placení pojistného na nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a bude si moci odečíst z odváděného pojistného polovinu částky; tuto skutečnost musí včas příslušné OSSZ oznámit zaměstnavatel = poplatník a současně plátce pojistného na SZ zaměstnanec = pouze poplatník (plátcem => zaměstnavatel) OSVČ = poplatník a současně plátce pojistného na SZ 12

13 Výběr pojistného na sociální zabezpečení Meziroční trend vývoje příjmů pojistného a příslušenství

14 Výběr pojistného na sociální zabezpečení Procentní úspěšnost výběru pojistného vč. příslušenství % 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,

15 Provádění důchodového pojištění přes 3,5 milionu vyplácených důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní) téměř nových žádostí o důchod odškodňovací agenda výkon agendy exekučních srážek výplat důchodů se zavedenou exekuční srážkou evidováno podnětů v oblasti exekučních srážek z důchodu rozhodování o námitkách 63,8 % podání proti posouzení zdravotního stavu potvrzeno 66,5 % všech prvoinstančních rozhodnutí call centrum a klientské centrum 15

16 Provádění důchodového pojištění Počet důchodců Počet tzv. předčasných důchodců

17 Provádění důchodového pojištění Počet vyplácených důchodů Počet vyplácených důchodů do ciziny

18 Provádění důchodového pojištění Počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění

19 Provádění důchodového pojištění Počet došlých nových žádostí o důchod

20 Provádění důchodového pojištění Počet výplat důchodů s exekuční srážkou

21 Nemocenské pojištění zpracování a výplata nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 99,96 % dávek zpracovaných do 30 dnů finanční zabezpečení ekonomicky aktivních občanů z důvodu nemoci či mateřství dávka nemocenské - od 22. kalendářního dne; po dobu prvních 3 týdnů zaměstnavatelem poskytována náhrada mzdy sankce za porušování léčebného režimu pojištěnci a za porušování povinností zdravotnickými zařízeními call centrum nemocenského pojištění 21

22 Nemocenské pojištění Ukazatelé pracovní neschopnosti Počet ukončených případů PN (v mil.) 2,2 1,5 1,3 1,3 1,2 Počet prostonaných dnů (v mil.) 87,9 73,9 62,1 59,9 54,9 Průměrná doba trvání jednoho případu PN PN ukončené rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ Porušení léčebného režimu 39,50 48,43 46,53 44,79 41,

23 Nemocenské pojištění Výdaje na dávky nemocenského pojištění (v mil. Kč) Objem vyplacených dávek NP nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

24 Nemocenské pojištění Počty OSVČ dobrovolně účastných nemocenského pojištění

25 Lékařská posudková služba posudková činnost pro účely DP zjištění invalidity - vliv nemocí, úrazů či postižení na pracovní schopnost posudků pro námitky, posudek první instance potvrzen v 83 % posuzování pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod pro další systémy sociálního zabezpečení kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři pro účely nemocenského pojištění posudková činnost pro oblast aplikace práva sociálního zabezpečení EU a bilaterálních smluv 25

26 Lékařská posudková služba Počty vypracovaných posudků ( a transformace LPS)

27 Správa údajové základny Individuální konta pojištěnců vznik: r obsah: digitalizovaný přehled dob pojištění (zaměstnání) a náhradních dob pojištění evidovaných v ČSSZ zdroj: digitalizovaná databáze nárokových podkladů (uloženo 133 miliónů nárokových podkladů) výpis: Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) => na žádost klienta (max. 1x ročně) pro klienta je dostupný náhled na konto pojištěnce na jakémkoliv pracovišti ČSSZ snadnější a rychlejší komunikace se zahraničními institucemi Centrální registry Kmenové evidence: subjekty (fyzické a právnické osoby) a jejich identifikační údaje aktualizace z Informačních systémů evidence obyvatel a cizinců, z formulářů k oznamovací povinnosti Registr pojistných vztahů: pojistné vztahy (nemocenského a důchodového pojištění) mezi subjekty, registrace subjektů jako zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ, DOPOJ aktualizace z formulářů k oznamovací povinnosti obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /15/16 27

28 Správa údajové základny Počet ELDP papírových e-podání obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 28

29 Správa údajové základny Počet kont zpracovaných v rámci IOLDP a nových žádostí o důchod obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 29

30 Správa údajové základny Vývoj poskytování informací třetím osobám v letech 2009 až obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 30

31 Mezinárodní vztahy styčné místo a příslušná instituce vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a posuzování příslušnosti k právním předpisům aplikace koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení vůči 30 státům (EU, EHP, Švýcarsko) aplikace mezinárodních (bilaterálních) smluv koordinující sociální zabezpečení vůči 31 státům spolupráce se zahraničními experty twinningové projekty, Phare, Transition Facility, granty EU projekty ze Strukturálních fondů EU obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 31

32 Informační a komunikační technologie základ integrovaného informačního systému ČSSZ (IIS ČSSZ) IIS ČSSZ slouží k naplňování dlouhodobých strategických cílů ve všech oblastech činnosti ČSSZ, souhrn technických prostředků a agendových systémů Cíl IKT poskytovat automatizované nástroje pro efektivní a centralizované zpracování dat s ohledem na zvýšení efektivity provádění jednotlivých činností ČSSZ a kvalitu rozhodování obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 32

33 Informační a komunikační technologie Základní údaje v provozu 2 územně oddělená datová centra (KP1, KP2) 96 organizačních jednotek připojeno pomocí technologií IPVPN obsahují centrální datové úložiště tvořené technologií IBM (disková pole a databázové servery) v kombinaci s databázemi Oracle. Aplikační servery použité moderní víceprocesorové servery (1200ks) většina s virtualizací VMWARE umožňující efektivní škálování zdrojů přístupy uživatelů do jednotlivých aplikací jsou řízeny a logovány systémem pro autentizaci a autorizaci (AAA portál) Využití platforem Windows a systémy na bázi UNIX/Linux/Solaris pro provoz jednotlivých aplikací (cca. 180) je používána většinou třívrstvá architektura, rozdělující datová centra na tři vrstvy, a to komunikační, aplikační a datovou oblast, které jsou z bezpečnostních důvodů odděleny obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 33

34 Informační a komunikační technologie detail datových center KP1 KP2 obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 34

35 Informační a komunikační technologie centralizovaná data, decentralizované provádění aplikací e - Podání (elektronický příjem vybraných formulářů ČSSZ, alternativa k papírovým tiskopisům) příprava mezinárodní elektronické výměny dat v rámci EESSI (Evropské architektury sociálního zabezpečení): Access Point ČSSZ pro důchody, peněžité dávky v nemoci a mateřství, příslušnost k právním předpisům, vymáhání pohledávek od papírové agendy k elektronickému zpracování obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 35

36 e - Podání (on-line přijímání formulářů/přenos dat) Celkem bylo přijato na ČSSZ k elektronicky formulářů Zaměstnavatel: Evidenční listy důchodového pojištění od Oznámení o nástupu do zaměstnání od Potvrzení o studiu od Přehled o výši pojistného od Příloha k žádosti o NP od OSVČ: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ od Veřejná správa: Aktualizace Rejstříku živnostenského podnikání od , denně cca 4000 formulářů, odbourání předávání dat na CD 2x týdně Jednotný registrační formulář od , denně cca 1000 formulářů, zrušení zasílání tiskopisů na místně příslušné OSSZ Exekutoři: Dotazy exekutorů od obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Lékaři a zdravot. zařízení: Hlášení pracovní neschopnosti od podzimu

37 Rozvojové projekty V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost jsou realizovány tyto projekty: Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy (projekt č a 2. část) Vyřešení nezbytných kroků k realizaci podpory mezinárodního prvku v důchodové agendě ČSSZ (projekt č. 59/28) Vytvoření implementace systému provozního monitoringu (projekt č. 59/29) Projektová kancelář České správy sociálního zabezpečení (projekt č. 59/42) obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 37

38 Rozvojové projekty V rámci Integrovaného operačního programu jsou realizovány tyto projekty: Konsolidace kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na ROB a další základní registry veřejné správy (projekt č. 155) Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek (projekt č. 157) Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům (projekt č. 159) obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 38

39 Komunikace a informační činnost informační materiály publikace Příručka budoucího důchodce, Průvodce dávkami nemocenského pojištění a Příručka OSVČ Výroční zpráva ČSSZ Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění časopis Národní pojištění odborný měsíčník obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 39

40 Strojová kartotéka Národní kulturní technická památka strojová kartotéka (současná podoba) z let vyhlášení národní technická kulturní památka od roku 2004 téměř stoletá tradice sociálního zabezpečení v českých zemích Dobová fotografie pracoviště. obsah / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 40

41 Děkuji za pozornost

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Sociální zabezpečení I

Sociální zabezpečení I Anna Arnoldová Sociální zabezpečení I sociální zabezpečení v České republice lékařská posudková služba pojistné systémy sociálního zabezpečení AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA Anna Arnoldová Sociální zabezpečení

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

582/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 582/1991 Sb. ZÁKON

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více