Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám sebe Č. j.: Zpracováno v Miloticích nad Opavou Dne: Platnost od: Aktualizace: Podpis ředitelky MŠ...

2 Strana 2 Struktura školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje o škole 2. Stručná anotace programu 3. Zpracování vzdělávací části ŠVP 4. Pravidla pro evaluaci

3 Strana 3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: okres Bruntál, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Organizace sdružuje školská zařízení: mateřskou školu, školní jídelnu Adresa sídla organizace: Sídlo mateřské školy: Milotice nad Opavou Provoz mateřské školy: pondělí - pátek od 06:45 do 15:45 hodin Telefonní čísla: mateřská škola: , školní jídelna: Zřizovatel školy: Obec Milotice nad Opavou telefon: ,

4 Strana 4 Statutární zástupce ředitel školy, vedoucí příspěvkové organizace: Jana Šebková Pedagogické pracovnice mateřské školy: Jana Šebková, Renáta Jaškovská Provozní pracovnice MŠ: Magda Krayzelová Vedoucí školní jídelny, kuchařka: Miluše Matějková Počet tříd MŠ: 1 Složení tříd MŠ: heterogenní ve věku od 2-7 let Kapacita mateřské školy: 25 dětí Formální zpracování ŠVP: Bc. Jitka Jasinská Obsahové zpracování ŠVP: Bc. Jitka Jasinská Název školního vzdělávacího programu: Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál

5 Strana 5 2. Stručná anotace programu a) Základní charakteristika školy: Budova mateřské školy je umístěna v horní části svažité a protáhlé vesnice, v zástavbě rodinných domů, poblíž travnatého hřiště, polí a lesů. MŠ má kapacitu 25 dětí. Je tedy jednotřídní s heterogenním složením. Budova MŠ je dvoupodlažní, podsklepená, součástí jsou i půdní prostory. K budově patří i kotelna. V přízemí má pro svou činnost MŠ k dispozici třídu propojenou s hernou, tělocvičnu, dětské sociální zařízení a dětskou šatnu. Součástí MŠ je školní jídelna, nacházející se taktéž v přízemí, která každodenně připravuje stravu pro děti a zaměstnance. V poschodí se nachází stálá lehárna a kancelář ředitelky školy. Na budovu školy bezprostředně navazuje oplocená školní zahrada s pískovištěm a dílčími hracími sestavami. Zahrada, jejíž údržbu zajišťuje Obecní úřad v Miloticích nad Opavou, poskytuje řadu příležitostí k pohybovým aktivitám. Dlouhodobé cíle mateřské školy: Vize: Našim cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do školy, tak i do života. 1) vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku (estetické prostředí, kvalitní pomůcky, modernizace prostředí, vybavení interiéru a exteriéru moderními prvky aktivizující děti, vytvoření prostředí založeném na partnerském vztahu, uznání a pozitivní motivaci, respektování individuality a potřeb dětí, doplňování přístupů ke vzdělávání a výchově dětí o nové, které vedou děti k větší samostatnosti tvořivosti) 2) podpora aktivity a iniciativy pomocí prostředí (dostupnost materiálu a pomůcek pro děti, bezpečnost a hygiena, variabilnost - možnost obměny společně s dětmi, podnětnost a estetika - obměna nabídky materiálu, pomůcek)

6 Strana 6 3) uplatňovat podíl rodičů na vzdělávání v mateřské škole, prohloubit vzájemné výchovné působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti (spolupráce s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity, kterými se mateřská škola otevře pro partnerské vztahy s rodiči i veřejností, aktivní zapojení se do dění v obci v rámci podpory tradic a kultury) 4) podporovat zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity (zdravý životní styl je nutností pro budoucí generaci posílení tělesné zdatnosti, obratnosti, otužování, zdravá strava, dostatek pohybu, správné držení těla, duševní pohoda, prevence kouření, drog, předcházení úrazům a vytváření bezpečného prostředí)

7 Strana 7 b) Charakteristika vzdělávacího programu hlavní myšlenky: Program je zaměřen na poznávání a objevování světa kolem nás prostřednictvím volných a volitelných integrovaných bloků. Jak již vyplývá ze samotného názvu Cesty za poznání aneb vzhůru do nekonečna a ještě dálʺ a motta programu Chci najít hodně cest, abych mohl poznat sám sebe", je zaměřen na podporu sebedůvěry dětí spolu se schopností sebehodnocení, na využívání přirozených situací k výchově a vzdělávání, rozvíjení pozitivního myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým, na posílení vědomí vlastního Já" s cílem podpory psychomotorického vývoje. Všechny výše uvedené skutečnosti zajišťují vytvořené podmínky pro pohodu v mateřské škole (tělesná pohoda, duševní pohoda a společenská pohoda). Zajišťuje také přípravu budoucích školáků na výuku čtení a psaní se zaměřením na prevenci školních obtíží. Přibližuje české tradice a tradice obce s cílem zprostředkování historie našich zvyků dětem i rodičům. Filosofií výchovného působení naší školy je rozvíjet spokojené, samostatné a aktivní děti, které vedeme tak, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Pojem společnost znalostí byl vymezen Lisabonským procesem. Znalosti jsou chápány nejen jako soubory kompetencí, tedy vědomosti, ale zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit. Proto se snažíme vytvořit podnětné vzdělávací prostředí formou didaktického stylu s nabídkou, zajímavého a obsahově bohatého tak, aby se u nás děti cítily bezpečně, radostně a spokojeně, rozvíjely své schopnosti, vytvářely postoje, získávaly další vědomosti, dovednosti prostřednictvím základních metod a forem práce pro předškolní věk (situační učení, kooperativní učení, prožitkové učení, spontánní sociální učení, starší děti - didakticky zacílená činnost). Aktivity spontánní a řízené jsou vyvážené tak, aby odpovídaly věkovým a individuálním potřebám dětí.

8 Strana 8 c) Podmínky výchovy a vzdělávání: Materiální: Při výchově a vzdělávání využíváme všech prostor budovy. Prostory jsou vyhovující vzhledem k počtu dětí. Materiální podmínky vzdělávání jsou na nižší úrovni. Třída, šatna, tělocvična, ložnice dětí i školní zahrada je vybavena z velké části starým opotřebovaným nábytkem. Ve školním roce zde chyběly nové herní prvky, didaktické hry a pomůcky. Celkový a neuspokojivý stav materiálních pomůcek byl částečně doplněn a je průběžně doplňován. Zásoba hraček, výtvarných potřeb i ostatního pracovního materiálu je v porovnání s minulým obdobím uspokojivá, již se nedá hovořit o podprůměrných hodnotách. Na školní zahradě bychom rádi uvítali, kdyby se nám podařilo zahradní mobiliář alespoň z části obohatit o některé nové hrací sestavy. Je nám líto, že k realizace nového zahradního mobiliáře z dotačních fondů nebyla schválena. Možná příště. Ke společným a bezpečným hrám mají děti k dispozici novou dlažbu a částečně upravený terén školní zahrady, kdy došlo k odstranění nebezpečných pařezů a přerostlých keřů a stromů. Terén zahrady však stále vyžaduje vyrovnání. Budeme se i nadále snažit o postupné interiérové obnovení novým nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiálem a doplňky tak, aby odpovídalo počtu dětí a individuálním potřebám a jejich věku a bylo dětem volně přístupné. Je nutné vytvoření podnětných pracovních koutků, které by dětem poskytovaly potřebné soukromí pro hry a umožňovaly realizaci skupinových kooperativních a integrovaných činností. Z výše jmenovaného důvodu lepšího využití herní plochy a organizace výchovně vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby heterogenního složení třídy dětí ve věku od 2 do 7 let jsme se snažili prosadit záměr stavební úpravy spočívající v probourání zdi mezi třídou a tělocvičnou a sjednocení obou místností v jeden herní celek o celkové rozloze 107, 8 m2. Ze strany zřizovatele však došlo k zamítnutí tohoto požadavku. Prospěšným a účelným úkolem bude i průběžné zajišťování výzdoby a úpravy interiéru budovy, během školního roku upravovat okolí mateřské školy a zajišťovat, aby všechny vnitřní i venkovní prostory splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. K hudebním chvilkám nám již konečně poslouží opravené a naladěné piano. K technickému vybavení školy patří počítač, CD přehrávač s radiomagnetofonem.

9 Strana 9 Psychosociální: usilujeme o zajištění optimálního denního řádu (střídání činností, vhodná délka odpočinku, dodržování tříhodinových intervalů mezi jednotlivým podáváním jídla, vyhovující výživa), o zajištění dostatku pohybu, rozmanitých a pro děti zajímavých činností, o přijetí dítěte v jeho identitě, úcta k jeho osobě, o zajištění přiměřenosti výchovných požadavků, konkrétních zkušeností a prožitků, vymezení pravidel, v nichž se bude dítě s jistotou pohybovat, věnujeme pozornost mezilidským vztahům a usilujeme o jejich zlepšení. Respektujeme vývojové a individuální předpoklady dítěte (individualizace). Rozvíjíme zájmy dítěte možností výběru nabízených činností, her a aktivit pouze částečně vytvořených centrech a koutcích během dne. Dětem předškolního věku a dětem s OŠD zajišťujeme individuální přístup při přípravě na školu formou individuálních a skupinových činností. Cílem je zlepšení spolupráce ze strany rodičů, zajištění pravidelnosti a zapojení se rodičů do aktivit pořádaných školou. Vedeme dětí k samostatnosti, spolupráci a vzájemné pomoci prostřednictvím možnosti sebeobsluhy při oblékání, stolování, na toaletě, v umývárně, při výtvarných a pracovních činnostech, prostřednictvím podpory sebedůvěry (využití komunikačních a tvořivých her, vytvoření podmínek pro prožitky pocitu z úspěchu). Vychováváme k odpovědnosti pochvalou, povzbuzením, trpělivým přístupem, využitím přirozených situací k vyvození závěrů a možností nápravy (metody citového a názorného působení, metody utváření situací činnosti dětí). V předešlých letech se pedagogové snažili rozdávat pohodu a radost dětem, mateřská škola se otevírala potřebám celých rodin. Individuálním přístupem vedla děti cíleně ke vstupu do ZŠ a seznamovala děti se společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i nadále. Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělávání dětí předškolního věku realizací dalších nápadů, které vedou k zefektivnění celého výchovného a vzdělávacího procesu.

10 Strana 10 Organizační: preferujeme optimální denní řád (součást školního řádu mateřské školy), dbáme na životosprávu (vhodná skladba jídelníčku, dodržování předepsaného tříhodinového časového odstupu mezi jídly, dodržení pitného režimu, střídání aktivit dětí zařazení relaxace, dodržení doby odpočinku, využívání pobytu venku po celý rok, preventivně zdravotní cviky na podporu zdravého a správného držení těla. Činnosti plánujeme dle stanovených dílčích cílů v oblastech rozpracovaných do podoby dílčích výstupů třídního vzdělávacího programu (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje v jednotlivých oblastech). Zařazujeme také řadu školních a mimoškolních akcí se zaměřením na výchovu k dodržování tradic v obci. Našim cílem je se co nejvíce podílet na zlepšení prostředí obce, zapojit se do aktivit obce a využívat možností poskytovaných obcí a spoluobčany. Personální: vzdělávací činnost zajišťují dvě pedagogické pracovnice. Předepsanou odbornou kvalifikací disponuje ředitelka i učitelka MŠ. Vzdělání a zkušenosti budou průběžně doplňovat účastí na akcích DVPP (dle nabídky) během celého školního roku vlastním samostudiem z odborných knih, časopisů a prostřednictvím internetu. Mezi ostatní podmínky personálního vývoje je zařazena také týmová práce všech zaměstnanců mateřské školy obohacená o spolupráci s rodiči a jinými subjekty v obci. Všechny pracovnice provozu jsou rovněž proškoleny v oblasti BOZP a PO. O bezpečnosti dětí jsou poučeny všechny pracovnice školy a je s nimi o výše uvedené skutečnosti podepsán záznam.

11 Strana 11 Zdravé životosprávy: dětem v naší MŠ je poskytována zdravá a vyvážená strava, vytvářena dle příslušných předpisů. Jídlo je připravováno přímo v budově MŠ ve školní kuchyni. Vhodná skladba jídelníčku, který sestavuje vedoucí školní jídelny, je konzultována s ředitelkou školy. Jsou dodržovány předepsané technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem zajišťujeme během celého dne dostatečný pitný režim na stole ve třídě je vždy konvice s nápojem a hrníčky. Při pobytu venku se děti mají možnost napít obdobným způsobem jako ve třídě - vlastní sebeobsluhou, která vede k samostatnosti a k vlastnímu rozhodování při řešení pocitu žízně. Všichni zaměstnanci dětem během dne pití tekutin nabízejí. Intervaly mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány. Zdravému stravování učíme děti motivačními činnosti čtením různých příběhů, rozhovory v komunikačním kruhu atd. Nově zařazená jídla do jídelníčku dětem nevnucujeme, ale vybízíme je, aby alespoň ochutnaly. Snažíme se o pravidelný rytmus a řád, respektujeme však individuální potřeby dětí. Podle aktuální potřeby adekvátně střídáme aktivitu a odpočinek.

12 Strana Zpracování vzdělávací části Školní vzdělávací program zpracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí V materiálu je začleněn povinný obsah pěti interakčních oblastí, reflektujících vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Z těchto oblastí pedagog sestavuje do své každodenní činnosti fungující celek, kde na sebe navazují a vzájemně se doplňují dílčí cíle v podobě záměrů i dosažené kompetence dítěte v podobě výstupů (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje), které jsou základem pro budování kompetencí klíčových (soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot). Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je rozvíjet elementární poznatky, které jsou prostředkem k získání klíčových kompetencí, jež jsou pro dítě dosažitelné na konci předškolního období. Okruhy elementárních poznatků jsou vyvozeny ze vzdělávací nabídky činností RVP PV a promítnuty do vzdělávací nabídky ŠVP v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí:

13 Strana 13 Dítě a jeho tělo Oblast: BIOLOGICKÁ Lidské tělo, jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce), jeho vývoj a změny, zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny), ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy), sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid), věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky a jejich užívání). Dítě a jeho psychika Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knihy, film, divadlo), předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů), číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, geometrické tvary, množství), prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i rovině, uspořádání předmětů), elementární časové pojmy (dny v týdnu, měsíce, roční období, části dne), lidé a jejich vlastnosti (dovednosti, schopnosti, city, přirozená různost lidí), individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou. Dítě a ten druhý Oblast: INTERPERSONÁLNÍ Vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, ochrana osobního bezpečí), rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi), pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla).

14 Strana 14 Dítě a společnost Oblast: SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ Svět lidí, kultury, umění, práce, společenské role, pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony, činnosti, řemesla, povolání), kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného, dramatického umění, svět hudby, sportu), rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury). Dítě a svět Oblast: ENVIROMENTÁLNÍ Prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, jejich okolí, život a dění v obci doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy), živá a neživí příroda (rostliny, živočichové, přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě), látky a jejich vlastnosti (voda, vzduch, nerosty, kovy, přírodní materiály, umělé materiály), životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostředí, ochrana přírody, péče o okolí a životní prostředí), věda a technika (přístroje, se kterými se dítě setkává), co je nebezpečné (nebezpečné přístroje, předměty, přírodní jevy, nebezpečné látky), rozmanitost přírody a světa (země, hory, řeky, světadíly, planeta Země, vesmír).

15 Strana 15 Konkrétní charakteristika programu, návaznost TVP, práce s integrovanými bloky: Základní charakteristiky jednotlivých oblastí, záměry vzdělávacího úsilí pedagoga a dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku, očekávané výstupy (kompetence) a rizika stanovuje RVP PV. Deset zvolených integrovaných bloků zastřešuje název - Cesty za poznáním aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál". Integrované bloky představují závaznou strukturovanou formální nabídku, kterou dále pedagogové realizují v souladu s vzdělávacími podmínkami třídy. Jsou pro pedagogy společnou oporou, která sjednocuje pojetí a zaměření celé školy a současně ponechává dostatek prostoru dětem a pedagogům. Pedagog má tedy možnost volného výběru z nabídky integrovaných bloků bez přesného a zároveň zavazujícího časového plánování. Bloků je více a není povinností je ve třídě všechny realizovat. Integrovaný blok charakterizuje název, nastiňuje vzdělávací obsah a hlavní záměr vyjadřuje, co je v jeho rámci podstatné. Integrované bloky mají obecnější povahu. Bloky může pedagog pojmout a koncipovat nejrůznějším způsobem a to ve vztahu ke konkrétní situaci. Zvolený integrovaný blok pedagog dále rozpracovává podle podmínek ŠVP. Při tvorbě TVP přihlíží k těmto skutečnostem. Konkretizuje jeho cíle i obsah a rozvádí je tak, aby odpovídaly skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám a možnostem. Blok naplní, rozvine, navrhne podtémata a konkrétní činnosti, volí odpovídající formy, metody a prostředky.

16 Strana 16 Výsledkem je nástin třídního bloku, který obsahuje: nabídku konkrétních činností a témat propojenou s konkrétními cíli a záměry, popř. očekávanými výstupy přehled konkrétních prostředků (hry, písničky, básničky, literatura, popř. odkaz na vlastní zásobník). Pedagogové sledují dílčí vzdělávací cíle, případná rizika a očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) dané RVP. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ dochází k neočekávaným situacím, námětům a rozhovorům, které spontánně vyplynou ze života dětí. Učitelka potom zařazuje i předem neplánovaná témata, činnosti, hry apod. V tom je její tvořivost. Není vhodné, aby se soustředila pouze na to, co má přichystané a naplánované a odmítala tyto nahodilé situace, neakceptovala to, co děti zajímá, co chtějí vědět, poznat. Vždy je třeba dívat se očima dětí, vědět, co děti cítí a jak prožívají. Denně se učitelky v souvislosti s přípravou a hodnocením své práce ptají - proč tu činnost dětem nabízím, jaký má pro ně význam, co dítěti a jeho vzdělávání přináší? Někdy je vhodné, vrátit se k činnosti a tématu, které děti bavilo a zajímalo. Rodiče se o tématech dozvídají především z rozhovoru s dítětem (co jste dnes dělali, co jste hráli?, děti také mají úkoly - doneste si z domu, zeptejte se doma, zjistěte apod.) a z aktuálních nástěnek v šatně dětí. Jsou zde i písně a básně, které se děti učí a opakují. O tématech jistě vypovídá i výzdoba šatny a třídy, grafické ztvárnění nabízených činností v podobě myšlenkové mapy. Volnost a otevřenost při výběru z nabídky integrovaných bloků a k nim zvoleným podtématům dává možnost učitelce pracovat s plánem pružně a kreativně. Pedagog odpovídá za to, že: třídní vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky ŠVP A RVP PV program pedagogických činností je cílevědomí a je plánován je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky a výsledky

17 Strana 17 Nabídka a stručná charakteristika integrovaných bloků: 1. Cesta za poznáním přátelství a lásky (prosociální chování, sociální vztahy, rodina, přátelství, společná pravidla, třídní rituály, komunitní kruh, naše třída, naše školka, pomáháme si, spolupracujeme, táhneme za jeden provaz, atd.) Záměrem je rozvoj prosociálního chování především formou prožitkového učení, a tím je umožněna podpora citového vztahu dítěte k nejbližšímu a položení základu odpovědnému postoji k nejbližšímu prostředí. Naučíme se odpovědět na otázku: Koho mohu mít rád?" Své blízké, knihu, zvíře, jídlo, hračku, přírodu, věc, atd. Jak se k nim mám chovat? ʺ Jak se mám o ně starat?" Děti se naučí získat relativně citovou samostatnost, budou mít možnost nalézt a dodržovat pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, pomáhat si, jednat spravedlivě, hrát fair, uklízet po sobě, osvojit si potřebné dovednosti a návyky, snažit se pochopit druhé, respektovat a mít úctu k lidem starým, nemocným a postiženým atd. 2. Hledáme cestu, jak poznat a chránit přírodu (zákonitosti přírody, živá a neživá příroda, zvířata, rostliny, chráníme přírodu, roční období, atd.) Záměrem je rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, budeme hledat krásu živé a neživé přírody, úmyslně ji nepoškozovat, ale posoudit, co se stane když. Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje, o vlivu člověka na životní prostředí, dozvíme se o tom, jak se měří čas, mění příroda v průběhu roku, budeme se zajímat i o jiná časově vzdálená období atd.

18 Strana Tajemná cesta zvyků a tradic (Advent, Vánoce, Velikonoce, atd.) Záměrem je seznámit děti s materiálními i duchovními hodnotami a umožnit dětem podílet se na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí, rozvíjet základy aktivních postojů ke kultuře a umění a rozvíjet dovednosti umožňujících tyto postoje vyjadřovat a projevovat atd. 4. Doveď nás cestičko do světa pohádek a fantazie (pohádky a verše, hrajeme divadlo, svět kouzel a fantazie atd.) Budeme poslouchat pohádky, snažit se jim porozumět a převyprávět, rozvoj řečové a jazykové dovednosti, kultivovaný projev, dramatické ztvárnění, rozvíjet představivost, tvořivost, fantazii atd. 5. Ukaž cestu všem, kteří se chtějí podívat, co už umím (poznáváme barvy, tvary, písmena, a číslice, labyrinty, řešíme problémy, pokusy, půjdu k zápisu, proč chodíme do školy, hrajeme si na školu, atd.) Záměrem je rozvoj intelektu, řeči, jazyka, představivosti, fantazie, paměti, pozornosti, zdokonalování motoriky, osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat zájem o učení, atd.

19 Strana Nekonečné cesty do vesmíru (vesmír, planety) Záměrem je seznámit děti o podvědomí existence vesmíru a jiných planet. Jak je to se Zemí, sluncem, měsícem, hvězdami? 7. Cesty za uměním a kulturou (svět lidí s propojeností s kulturou lidí států a národností, techniky, kulturní bohatství, sloh, atd.) Záměrem je seznámit děti s postupným vznikem kulturního bohatství jednotlivých národů, rozvoj mravního a estetického vnímání. Získání estetických a pracovních dovedností. 8. Cestujeme po naší planetě Zemi (můj domov, náš dům, moje město, stát, ve kterém žiji, planeta Země, jiné státy a národnosti, kultura, zvyky, atd.) Záměrem je seznámit děti se světem lidí, kultury a podvědomí o existenci ostatních kultur a národností, porozumět projevům komunikace obvyklým v tomto prostředí. Další záměr je v podpoře citového vztahu dítěte k nejbližšímu a položit základy k odpovědnému postoji k nejbližšímu prostředí

20 Strana Putování po cestách za zdravím a sportem (druhy sportu, hygienické návyky, zdravý životní styl, zdravá výživa, otužování, každý je jiný, moje tělo, smysly, zdraví, oblečení atd.) Záměrem je seznámit děti z významem sportovních aktivit, naučit a upevnit správné hygienické návyky. Dovíme se vše o zdravé výživě, stolování, významu zdraví. Budeme poznávat sebe i ostatní, poznávat a umět vyjádřit své pocity, nálady verbálně i neverbálně, podporovat psychickou i fyzickou zdatnost a odolnost, atd. 10. Po cestách zpět do minulosti (historie našeho i jiných států, pravěk, starověk, středověk, novověk) Záměrem je seznámit děti s pojmem historie, s jeho postupnou vývojovou posloupností od počátečního vzniku.

21 Strana 21 Při každém rozpracování ŠVP při zpracovávání TVP jsou pedagogem respektovány požadavky na: 1. Rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 2. Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

22 Strana Provádění evaluace a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom: jak se děti cítily co se naučily s jakou hodnotou se setkaly jaký měly prostor pro samostatnost co se povedlo, co ne a proč vede individuální záznamy o dítěti 4. Formy a metody vzdělávání Jako základní formy a metody vzdělávání dětí předškolního věku pedagog uplatňuje prožitkové učení, situační učení, kooperativní učení, spontánní sociální učení a didakticky zacílenou činnost. Tyto metody a formy jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

23 Strana 23 Vysvětlivky ke zkratkám: Dílčí cíle (cíle podpory pro pedagoga) v oblastní úrovni: o B (oblast biologická), o P (oblast psychologická), o I (oblast interpersonální), o S (oblast sociálně kulturní), o E (oblast environmentální) Očekávané výstupy vztahující se k jednotlivým kompetencím: o K1 (kompetence k učení), o K2 (kompetence k řešení problémů), o K3 (kompetence komunikativní), o K4 (kompetence sociální a personální), o K5 (kompetence činnostní a občanské) Označení pořadí nabídky integrovaných bloků o 1. Cesta za poznáním přátelství a lásky, o 2. Hledáme cestu, jak poznat a chránit přírodu, o 3. Tajemná cesta zvyků a tradic, o 4. Doveď nás cestičko do světa pohádek a fantazie, o 5. Ukaž cestu všem, kteří se chtějí podívat, co už umím, o 6. Nekonečné cesty do vesmíru, o 7. Cesty za uměním a kulturou, o 8. Cestujeme po naší planetě Zemi, o 9. Putování po cestách za zdravím a sportem, o 10. Po cestách spět do minulosti

24 Strana 24 Obecná charakteristika určená k nabídce integrovaných bloků Záměr: prostřednictvím tematických částí si budou děti osvojovat elementární poznatky o předmětech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) základní individuální charakteristiky, vědomí vlastního já (1,2,4,5,9) základy vztahů mezi lidmi, pravidla vzájemného chování (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o přírodních jevech a dějích (1,2,3,8) poznatky o ročních obdobích, a to ve vztahu člověk a příroda (rostliny, živočichové, podnebí, počasí), člověk a sociální prostředí (1,2,3,4,5,7) základy sebeobsluhy (hygiena, stolování, oblékání, úklid), samostatnosti kulturně estetické dovednosti (1,2,3,9) prosociální postoje k druhému a povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (1,2,3,4,5,9) poznatky o lidském těle, anatomii, fyziologii a jeho vývoji (4,5,9) zdravé životní návyky a základy ochrany osobního zdraví (1,2,4,5,9) poznatky o lidech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,9) prvky dorozumívání mezi lidmi a formy sdělování (1,2,3,5,7,8,9) poznatky o rodině, členech rodiny a jejich funkci (1,2,3,5) poznatky o lidových zvycích a tradicích (1,3,7) poznatky o rozmanitosti přírody a světa (2,4,5,8,10) schopnost vážit si života ve všech jeho formách, pečovat o okolí a životní prostředí (2,4,9) kulturně estetické dovednosti (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o ochraně bezpečí (1,2,5,8,9) rozšířené poznatky o základních časových pojmech a jejich souvislostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o vztazích mezi lidmi, společenských rolích, pravidlech (1,2,3,4,5,8,9,10) základy pracovních činností předměty, nástroje, pracovní úkony, řemesla, povolání (1,4,5) poznatky o prostředí, v němž dítě žije (1,2,4,5,7)

25 Strana 25 schopnost sounáležitosti s živou i neživou přírodou (1,2,4,5,8) schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přijímat hodnoty společenstvím uznávané (1,3,4,5,7,8) poznatky o ochraně bezpečí při hrách, dopravních situacích, setkávání s cizími lidmi (1,2,4,5,9) poznatky o věcech kolem nás, předmětech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) základy o dorozumívání (verbální, neverbální) se mezi lidmi a sdělování (1,2,4,6,7,8,9) elementární poznatky o číselných a matematických pojmech, prostorových pojmech a souvislostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o rozmanitosti přírody i světa země, planeta Země, vesmír (2,4,5,6,8,10) poznatky o tom, co je dobro a zlo, co je nebezpečné (1,2,4,5,9,10) Cílem je podporovat: posílení prosociálního chování ve vztahu k druhému, v herní skupině, rodině (P,S,I), (1,2,4,5,9) rozvoj pozornosti, paměti, představivosti a fantazie (B,P), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) osvojení si zdravých životních návyků a postojů (B,P,S), (1,2,4,5,9) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu (B,P,S), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) seznamování se s okolním prostředí a prostředí mateřské školy (P,S, E), (1,2,4,5) rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky (B,P,S,I), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) rozvoj jemné a hrubé motoriky (B), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) získání relativní citové samostatnosti (P,S), (1,2,4,5,8,) rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí, poznávání a uplatňování pravidel soužití a jejich spoluvytváření (P, S, I), (1,2,5,8,9) osvojení si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí (P,B,E,S,I), (1, 2,4,7,9) rozvoj mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivovaného rozmanitostí proměn ročních období (B,P,S, E), (1,2,4)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. mateřské školy ve Stupně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání mateřské školy ve Stupně 1 Adresa : Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany příspěvková organizace Stupno č. 62 338 24 Břasy 1 Zřizovatel

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více