Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám sebe Č. j.: Zpracováno v Miloticích nad Opavou Dne: Platnost od: Aktualizace: Podpis ředitelky MŠ...

2 Strana 2 Struktura školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje o škole 2. Stručná anotace programu 3. Zpracování vzdělávací části ŠVP 4. Pravidla pro evaluaci

3 Strana 3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: okres Bruntál, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Organizace sdružuje školská zařízení: mateřskou školu, školní jídelnu Adresa sídla organizace: Sídlo mateřské školy: Milotice nad Opavou Provoz mateřské školy: pondělí - pátek od 06:45 do 15:45 hodin Telefonní čísla: mateřská škola: , školní jídelna: Zřizovatel školy: Obec Milotice nad Opavou telefon: ,

4 Strana 4 Statutární zástupce ředitel školy, vedoucí příspěvkové organizace: Jana Šebková Pedagogické pracovnice mateřské školy: Jana Šebková, Renáta Jaškovská Provozní pracovnice MŠ: Magda Krayzelová Vedoucí školní jídelny, kuchařka: Miluše Matějková Počet tříd MŠ: 1 Složení tříd MŠ: heterogenní ve věku od 2-7 let Kapacita mateřské školy: 25 dětí Formální zpracování ŠVP: Bc. Jitka Jasinská Obsahové zpracování ŠVP: Bc. Jitka Jasinská Název školního vzdělávacího programu: Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál

5 Strana 5 2. Stručná anotace programu a) Základní charakteristika školy: Budova mateřské školy je umístěna v horní části svažité a protáhlé vesnice, v zástavbě rodinných domů, poblíž travnatého hřiště, polí a lesů. MŠ má kapacitu 25 dětí. Je tedy jednotřídní s heterogenním složením. Budova MŠ je dvoupodlažní, podsklepená, součástí jsou i půdní prostory. K budově patří i kotelna. V přízemí má pro svou činnost MŠ k dispozici třídu propojenou s hernou, tělocvičnu, dětské sociální zařízení a dětskou šatnu. Součástí MŠ je školní jídelna, nacházející se taktéž v přízemí, která každodenně připravuje stravu pro děti a zaměstnance. V poschodí se nachází stálá lehárna a kancelář ředitelky školy. Na budovu školy bezprostředně navazuje oplocená školní zahrada s pískovištěm a dílčími hracími sestavami. Zahrada, jejíž údržbu zajišťuje Obecní úřad v Miloticích nad Opavou, poskytuje řadu příležitostí k pohybovým aktivitám. Dlouhodobé cíle mateřské školy: Vize: Našim cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do školy, tak i do života. 1) vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku (estetické prostředí, kvalitní pomůcky, modernizace prostředí, vybavení interiéru a exteriéru moderními prvky aktivizující děti, vytvoření prostředí založeném na partnerském vztahu, uznání a pozitivní motivaci, respektování individuality a potřeb dětí, doplňování přístupů ke vzdělávání a výchově dětí o nové, které vedou děti k větší samostatnosti tvořivosti) 2) podpora aktivity a iniciativy pomocí prostředí (dostupnost materiálu a pomůcek pro děti, bezpečnost a hygiena, variabilnost - možnost obměny společně s dětmi, podnětnost a estetika - obměna nabídky materiálu, pomůcek)

6 Strana 6 3) uplatňovat podíl rodičů na vzdělávání v mateřské škole, prohloubit vzájemné výchovné působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti (spolupráce s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity, kterými se mateřská škola otevře pro partnerské vztahy s rodiči i veřejností, aktivní zapojení se do dění v obci v rámci podpory tradic a kultury) 4) podporovat zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity (zdravý životní styl je nutností pro budoucí generaci posílení tělesné zdatnosti, obratnosti, otužování, zdravá strava, dostatek pohybu, správné držení těla, duševní pohoda, prevence kouření, drog, předcházení úrazům a vytváření bezpečného prostředí)

7 Strana 7 b) Charakteristika vzdělávacího programu hlavní myšlenky: Program je zaměřen na poznávání a objevování světa kolem nás prostřednictvím volných a volitelných integrovaných bloků. Jak již vyplývá ze samotného názvu Cesty za poznání aneb vzhůru do nekonečna a ještě dálʺ a motta programu Chci najít hodně cest, abych mohl poznat sám sebe", je zaměřen na podporu sebedůvěry dětí spolu se schopností sebehodnocení, na využívání přirozených situací k výchově a vzdělávání, rozvíjení pozitivního myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým, na posílení vědomí vlastního Já" s cílem podpory psychomotorického vývoje. Všechny výše uvedené skutečnosti zajišťují vytvořené podmínky pro pohodu v mateřské škole (tělesná pohoda, duševní pohoda a společenská pohoda). Zajišťuje také přípravu budoucích školáků na výuku čtení a psaní se zaměřením na prevenci školních obtíží. Přibližuje české tradice a tradice obce s cílem zprostředkování historie našich zvyků dětem i rodičům. Filosofií výchovného působení naší školy je rozvíjet spokojené, samostatné a aktivní děti, které vedeme tak, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Pojem společnost znalostí byl vymezen Lisabonským procesem. Znalosti jsou chápány nejen jako soubory kompetencí, tedy vědomosti, ale zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit. Proto se snažíme vytvořit podnětné vzdělávací prostředí formou didaktického stylu s nabídkou, zajímavého a obsahově bohatého tak, aby se u nás děti cítily bezpečně, radostně a spokojeně, rozvíjely své schopnosti, vytvářely postoje, získávaly další vědomosti, dovednosti prostřednictvím základních metod a forem práce pro předškolní věk (situační učení, kooperativní učení, prožitkové učení, spontánní sociální učení, starší děti - didakticky zacílená činnost). Aktivity spontánní a řízené jsou vyvážené tak, aby odpovídaly věkovým a individuálním potřebám dětí.

8 Strana 8 c) Podmínky výchovy a vzdělávání: Materiální: Při výchově a vzdělávání využíváme všech prostor budovy. Prostory jsou vyhovující vzhledem k počtu dětí. Materiální podmínky vzdělávání jsou na nižší úrovni. Třída, šatna, tělocvična, ložnice dětí i školní zahrada je vybavena z velké části starým opotřebovaným nábytkem. Ve školním roce zde chyběly nové herní prvky, didaktické hry a pomůcky. Celkový a neuspokojivý stav materiálních pomůcek byl částečně doplněn a je průběžně doplňován. Zásoba hraček, výtvarných potřeb i ostatního pracovního materiálu je v porovnání s minulým obdobím uspokojivá, již se nedá hovořit o podprůměrných hodnotách. Na školní zahradě bychom rádi uvítali, kdyby se nám podařilo zahradní mobiliář alespoň z části obohatit o některé nové hrací sestavy. Je nám líto, že k realizace nového zahradního mobiliáře z dotačních fondů nebyla schválena. Možná příště. Ke společným a bezpečným hrám mají děti k dispozici novou dlažbu a částečně upravený terén školní zahrady, kdy došlo k odstranění nebezpečných pařezů a přerostlých keřů a stromů. Terén zahrady však stále vyžaduje vyrovnání. Budeme se i nadále snažit o postupné interiérové obnovení novým nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiálem a doplňky tak, aby odpovídalo počtu dětí a individuálním potřebám a jejich věku a bylo dětem volně přístupné. Je nutné vytvoření podnětných pracovních koutků, které by dětem poskytovaly potřebné soukromí pro hry a umožňovaly realizaci skupinových kooperativních a integrovaných činností. Z výše jmenovaného důvodu lepšího využití herní plochy a organizace výchovně vzdělávacího procesu s ohledem na individuální potřeby heterogenního složení třídy dětí ve věku od 2 do 7 let jsme se snažili prosadit záměr stavební úpravy spočívající v probourání zdi mezi třídou a tělocvičnou a sjednocení obou místností v jeden herní celek o celkové rozloze 107, 8 m2. Ze strany zřizovatele však došlo k zamítnutí tohoto požadavku. Prospěšným a účelným úkolem bude i průběžné zajišťování výzdoby a úpravy interiéru budovy, během školního roku upravovat okolí mateřské školy a zajišťovat, aby všechny vnitřní i venkovní prostory splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. K hudebním chvilkám nám již konečně poslouží opravené a naladěné piano. K technickému vybavení školy patří počítač, CD přehrávač s radiomagnetofonem.

9 Strana 9 Psychosociální: usilujeme o zajištění optimálního denního řádu (střídání činností, vhodná délka odpočinku, dodržování tříhodinových intervalů mezi jednotlivým podáváním jídla, vyhovující výživa), o zajištění dostatku pohybu, rozmanitých a pro děti zajímavých činností, o přijetí dítěte v jeho identitě, úcta k jeho osobě, o zajištění přiměřenosti výchovných požadavků, konkrétních zkušeností a prožitků, vymezení pravidel, v nichž se bude dítě s jistotou pohybovat, věnujeme pozornost mezilidským vztahům a usilujeme o jejich zlepšení. Respektujeme vývojové a individuální předpoklady dítěte (individualizace). Rozvíjíme zájmy dítěte možností výběru nabízených činností, her a aktivit pouze částečně vytvořených centrech a koutcích během dne. Dětem předškolního věku a dětem s OŠD zajišťujeme individuální přístup při přípravě na školu formou individuálních a skupinových činností. Cílem je zlepšení spolupráce ze strany rodičů, zajištění pravidelnosti a zapojení se rodičů do aktivit pořádaných školou. Vedeme dětí k samostatnosti, spolupráci a vzájemné pomoci prostřednictvím možnosti sebeobsluhy při oblékání, stolování, na toaletě, v umývárně, při výtvarných a pracovních činnostech, prostřednictvím podpory sebedůvěry (využití komunikačních a tvořivých her, vytvoření podmínek pro prožitky pocitu z úspěchu). Vychováváme k odpovědnosti pochvalou, povzbuzením, trpělivým přístupem, využitím přirozených situací k vyvození závěrů a možností nápravy (metody citového a názorného působení, metody utváření situací činnosti dětí). V předešlých letech se pedagogové snažili rozdávat pohodu a radost dětem, mateřská škola se otevírala potřebám celých rodin. Individuálním přístupem vedla děti cíleně ke vstupu do ZŠ a seznamovala děti se společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i nadále. Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělávání dětí předškolního věku realizací dalších nápadů, které vedou k zefektivnění celého výchovného a vzdělávacího procesu.

10 Strana 10 Organizační: preferujeme optimální denní řád (součást školního řádu mateřské školy), dbáme na životosprávu (vhodná skladba jídelníčku, dodržování předepsaného tříhodinového časového odstupu mezi jídly, dodržení pitného režimu, střídání aktivit dětí zařazení relaxace, dodržení doby odpočinku, využívání pobytu venku po celý rok, preventivně zdravotní cviky na podporu zdravého a správného držení těla. Činnosti plánujeme dle stanovených dílčích cílů v oblastech rozpracovaných do podoby dílčích výstupů třídního vzdělávacího programu (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje v jednotlivých oblastech). Zařazujeme také řadu školních a mimoškolních akcí se zaměřením na výchovu k dodržování tradic v obci. Našim cílem je se co nejvíce podílet na zlepšení prostředí obce, zapojit se do aktivit obce a využívat možností poskytovaných obcí a spoluobčany. Personální: vzdělávací činnost zajišťují dvě pedagogické pracovnice. Předepsanou odbornou kvalifikací disponuje ředitelka i učitelka MŠ. Vzdělání a zkušenosti budou průběžně doplňovat účastí na akcích DVPP (dle nabídky) během celého školního roku vlastním samostudiem z odborných knih, časopisů a prostřednictvím internetu. Mezi ostatní podmínky personálního vývoje je zařazena také týmová práce všech zaměstnanců mateřské školy obohacená o spolupráci s rodiči a jinými subjekty v obci. Všechny pracovnice provozu jsou rovněž proškoleny v oblasti BOZP a PO. O bezpečnosti dětí jsou poučeny všechny pracovnice školy a je s nimi o výše uvedené skutečnosti podepsán záznam.

11 Strana 11 Zdravé životosprávy: dětem v naší MŠ je poskytována zdravá a vyvážená strava, vytvářena dle příslušných předpisů. Jídlo je připravováno přímo v budově MŠ ve školní kuchyni. Vhodná skladba jídelníčku, který sestavuje vedoucí školní jídelny, je konzultována s ředitelkou školy. Jsou dodržovány předepsané technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem zajišťujeme během celého dne dostatečný pitný režim na stole ve třídě je vždy konvice s nápojem a hrníčky. Při pobytu venku se děti mají možnost napít obdobným způsobem jako ve třídě - vlastní sebeobsluhou, která vede k samostatnosti a k vlastnímu rozhodování při řešení pocitu žízně. Všichni zaměstnanci dětem během dne pití tekutin nabízejí. Intervaly mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány. Zdravému stravování učíme děti motivačními činnosti čtením různých příběhů, rozhovory v komunikačním kruhu atd. Nově zařazená jídla do jídelníčku dětem nevnucujeme, ale vybízíme je, aby alespoň ochutnaly. Snažíme se o pravidelný rytmus a řád, respektujeme však individuální potřeby dětí. Podle aktuální potřeby adekvátně střídáme aktivitu a odpočinek.

12 Strana Zpracování vzdělávací části Školní vzdělávací program zpracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí V materiálu je začleněn povinný obsah pěti interakčních oblastí, reflektujících vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Z těchto oblastí pedagog sestavuje do své každodenní činnosti fungující celek, kde na sebe navazují a vzájemně se doplňují dílčí cíle v podobě záměrů i dosažené kompetence dítěte v podobě výstupů (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje), které jsou základem pro budování kompetencí klíčových (soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot). Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je rozvíjet elementární poznatky, které jsou prostředkem k získání klíčových kompetencí, jež jsou pro dítě dosažitelné na konci předškolního období. Okruhy elementárních poznatků jsou vyvozeny ze vzdělávací nabídky činností RVP PV a promítnuty do vzdělávací nabídky ŠVP v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí:

13 Strana 13 Dítě a jeho tělo Oblast: BIOLOGICKÁ Lidské tělo, jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce), jeho vývoj a změny, zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny), ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy), sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid), věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky a jejich užívání). Dítě a jeho psychika Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knihy, film, divadlo), předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů), číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, geometrické tvary, množství), prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i rovině, uspořádání předmětů), elementární časové pojmy (dny v týdnu, měsíce, roční období, části dne), lidé a jejich vlastnosti (dovednosti, schopnosti, city, přirozená různost lidí), individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou. Dítě a ten druhý Oblast: INTERPERSONÁLNÍ Vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, ochrana osobního bezpečí), rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi), pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla).

14 Strana 14 Dítě a společnost Oblast: SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ Svět lidí, kultury, umění, práce, společenské role, pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony, činnosti, řemesla, povolání), kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného, dramatického umění, svět hudby, sportu), rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury). Dítě a svět Oblast: ENVIROMENTÁLNÍ Prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, jejich okolí, život a dění v obci doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy), živá a neživí příroda (rostliny, živočichové, přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě), látky a jejich vlastnosti (voda, vzduch, nerosty, kovy, přírodní materiály, umělé materiály), životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostředí, ochrana přírody, péče o okolí a životní prostředí), věda a technika (přístroje, se kterými se dítě setkává), co je nebezpečné (nebezpečné přístroje, předměty, přírodní jevy, nebezpečné látky), rozmanitost přírody a světa (země, hory, řeky, světadíly, planeta Země, vesmír).

15 Strana 15 Konkrétní charakteristika programu, návaznost TVP, práce s integrovanými bloky: Základní charakteristiky jednotlivých oblastí, záměry vzdělávacího úsilí pedagoga a dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku, očekávané výstupy (kompetence) a rizika stanovuje RVP PV. Deset zvolených integrovaných bloků zastřešuje název - Cesty za poznáním aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál". Integrované bloky představují závaznou strukturovanou formální nabídku, kterou dále pedagogové realizují v souladu s vzdělávacími podmínkami třídy. Jsou pro pedagogy společnou oporou, která sjednocuje pojetí a zaměření celé školy a současně ponechává dostatek prostoru dětem a pedagogům. Pedagog má tedy možnost volného výběru z nabídky integrovaných bloků bez přesného a zároveň zavazujícího časového plánování. Bloků je více a není povinností je ve třídě všechny realizovat. Integrovaný blok charakterizuje název, nastiňuje vzdělávací obsah a hlavní záměr vyjadřuje, co je v jeho rámci podstatné. Integrované bloky mají obecnější povahu. Bloky může pedagog pojmout a koncipovat nejrůznějším způsobem a to ve vztahu ke konkrétní situaci. Zvolený integrovaný blok pedagog dále rozpracovává podle podmínek ŠVP. Při tvorbě TVP přihlíží k těmto skutečnostem. Konkretizuje jeho cíle i obsah a rozvádí je tak, aby odpovídaly skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám a možnostem. Blok naplní, rozvine, navrhne podtémata a konkrétní činnosti, volí odpovídající formy, metody a prostředky.

16 Strana 16 Výsledkem je nástin třídního bloku, který obsahuje: nabídku konkrétních činností a témat propojenou s konkrétními cíli a záměry, popř. očekávanými výstupy přehled konkrétních prostředků (hry, písničky, básničky, literatura, popř. odkaz na vlastní zásobník). Pedagogové sledují dílčí vzdělávací cíle, případná rizika a očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) dané RVP. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ dochází k neočekávaným situacím, námětům a rozhovorům, které spontánně vyplynou ze života dětí. Učitelka potom zařazuje i předem neplánovaná témata, činnosti, hry apod. V tom je její tvořivost. Není vhodné, aby se soustředila pouze na to, co má přichystané a naplánované a odmítala tyto nahodilé situace, neakceptovala to, co děti zajímá, co chtějí vědět, poznat. Vždy je třeba dívat se očima dětí, vědět, co děti cítí a jak prožívají. Denně se učitelky v souvislosti s přípravou a hodnocením své práce ptají - proč tu činnost dětem nabízím, jaký má pro ně význam, co dítěti a jeho vzdělávání přináší? Někdy je vhodné, vrátit se k činnosti a tématu, které děti bavilo a zajímalo. Rodiče se o tématech dozvídají především z rozhovoru s dítětem (co jste dnes dělali, co jste hráli?, děti také mají úkoly - doneste si z domu, zeptejte se doma, zjistěte apod.) a z aktuálních nástěnek v šatně dětí. Jsou zde i písně a básně, které se děti učí a opakují. O tématech jistě vypovídá i výzdoba šatny a třídy, grafické ztvárnění nabízených činností v podobě myšlenkové mapy. Volnost a otevřenost při výběru z nabídky integrovaných bloků a k nim zvoleným podtématům dává možnost učitelce pracovat s plánem pružně a kreativně. Pedagog odpovídá za to, že: třídní vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky ŠVP A RVP PV program pedagogických činností je cílevědomí a je plánován je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky a výsledky

17 Strana 17 Nabídka a stručná charakteristika integrovaných bloků: 1. Cesta za poznáním přátelství a lásky (prosociální chování, sociální vztahy, rodina, přátelství, společná pravidla, třídní rituály, komunitní kruh, naše třída, naše školka, pomáháme si, spolupracujeme, táhneme za jeden provaz, atd.) Záměrem je rozvoj prosociálního chování především formou prožitkového učení, a tím je umožněna podpora citového vztahu dítěte k nejbližšímu a položení základu odpovědnému postoji k nejbližšímu prostředí. Naučíme se odpovědět na otázku: Koho mohu mít rád?" Své blízké, knihu, zvíře, jídlo, hračku, přírodu, věc, atd. Jak se k nim mám chovat? ʺ Jak se mám o ně starat?" Děti se naučí získat relativně citovou samostatnost, budou mít možnost nalézt a dodržovat pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, pomáhat si, jednat spravedlivě, hrát fair, uklízet po sobě, osvojit si potřebné dovednosti a návyky, snažit se pochopit druhé, respektovat a mít úctu k lidem starým, nemocným a postiženým atd. 2. Hledáme cestu, jak poznat a chránit přírodu (zákonitosti přírody, živá a neživá příroda, zvířata, rostliny, chráníme přírodu, roční období, atd.) Záměrem je rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, budeme hledat krásu živé a neživé přírody, úmyslně ji nepoškozovat, ale posoudit, co se stane když. Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje, o vlivu člověka na životní prostředí, dozvíme se o tom, jak se měří čas, mění příroda v průběhu roku, budeme se zajímat i o jiná časově vzdálená období atd.

18 Strana Tajemná cesta zvyků a tradic (Advent, Vánoce, Velikonoce, atd.) Záměrem je seznámit děti s materiálními i duchovními hodnotami a umožnit dětem podílet se na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí, rozvíjet základy aktivních postojů ke kultuře a umění a rozvíjet dovednosti umožňujících tyto postoje vyjadřovat a projevovat atd. 4. Doveď nás cestičko do světa pohádek a fantazie (pohádky a verše, hrajeme divadlo, svět kouzel a fantazie atd.) Budeme poslouchat pohádky, snažit se jim porozumět a převyprávět, rozvoj řečové a jazykové dovednosti, kultivovaný projev, dramatické ztvárnění, rozvíjet představivost, tvořivost, fantazii atd. 5. Ukaž cestu všem, kteří se chtějí podívat, co už umím (poznáváme barvy, tvary, písmena, a číslice, labyrinty, řešíme problémy, pokusy, půjdu k zápisu, proč chodíme do školy, hrajeme si na školu, atd.) Záměrem je rozvoj intelektu, řeči, jazyka, představivosti, fantazie, paměti, pozornosti, zdokonalování motoriky, osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat zájem o učení, atd.

19 Strana Nekonečné cesty do vesmíru (vesmír, planety) Záměrem je seznámit děti o podvědomí existence vesmíru a jiných planet. Jak je to se Zemí, sluncem, měsícem, hvězdami? 7. Cesty za uměním a kulturou (svět lidí s propojeností s kulturou lidí států a národností, techniky, kulturní bohatství, sloh, atd.) Záměrem je seznámit děti s postupným vznikem kulturního bohatství jednotlivých národů, rozvoj mravního a estetického vnímání. Získání estetických a pracovních dovedností. 8. Cestujeme po naší planetě Zemi (můj domov, náš dům, moje město, stát, ve kterém žiji, planeta Země, jiné státy a národnosti, kultura, zvyky, atd.) Záměrem je seznámit děti se světem lidí, kultury a podvědomí o existenci ostatních kultur a národností, porozumět projevům komunikace obvyklým v tomto prostředí. Další záměr je v podpoře citového vztahu dítěte k nejbližšímu a položit základy k odpovědnému postoji k nejbližšímu prostředí

20 Strana Putování po cestách za zdravím a sportem (druhy sportu, hygienické návyky, zdravý životní styl, zdravá výživa, otužování, každý je jiný, moje tělo, smysly, zdraví, oblečení atd.) Záměrem je seznámit děti z významem sportovních aktivit, naučit a upevnit správné hygienické návyky. Dovíme se vše o zdravé výživě, stolování, významu zdraví. Budeme poznávat sebe i ostatní, poznávat a umět vyjádřit své pocity, nálady verbálně i neverbálně, podporovat psychickou i fyzickou zdatnost a odolnost, atd. 10. Po cestách zpět do minulosti (historie našeho i jiných států, pravěk, starověk, středověk, novověk) Záměrem je seznámit děti s pojmem historie, s jeho postupnou vývojovou posloupností od počátečního vzniku.

21 Strana 21 Při každém rozpracování ŠVP při zpracovávání TVP jsou pedagogem respektovány požadavky na: 1. Rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 2. Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

22 Strana Provádění evaluace a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom: jak se děti cítily co se naučily s jakou hodnotou se setkaly jaký měly prostor pro samostatnost co se povedlo, co ne a proč vede individuální záznamy o dítěti 4. Formy a metody vzdělávání Jako základní formy a metody vzdělávání dětí předškolního věku pedagog uplatňuje prožitkové učení, situační učení, kooperativní učení, spontánní sociální učení a didakticky zacílenou činnost. Tyto metody a formy jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

23 Strana 23 Vysvětlivky ke zkratkám: Dílčí cíle (cíle podpory pro pedagoga) v oblastní úrovni: o B (oblast biologická), o P (oblast psychologická), o I (oblast interpersonální), o S (oblast sociálně kulturní), o E (oblast environmentální) Očekávané výstupy vztahující se k jednotlivým kompetencím: o K1 (kompetence k učení), o K2 (kompetence k řešení problémů), o K3 (kompetence komunikativní), o K4 (kompetence sociální a personální), o K5 (kompetence činnostní a občanské) Označení pořadí nabídky integrovaných bloků o 1. Cesta za poznáním přátelství a lásky, o 2. Hledáme cestu, jak poznat a chránit přírodu, o 3. Tajemná cesta zvyků a tradic, o 4. Doveď nás cestičko do světa pohádek a fantazie, o 5. Ukaž cestu všem, kteří se chtějí podívat, co už umím, o 6. Nekonečné cesty do vesmíru, o 7. Cesty za uměním a kulturou, o 8. Cestujeme po naší planetě Zemi, o 9. Putování po cestách za zdravím a sportem, o 10. Po cestách spět do minulosti

24 Strana 24 Obecná charakteristika určená k nabídce integrovaných bloků Záměr: prostřednictvím tematických částí si budou děti osvojovat elementární poznatky o předmětech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) základní individuální charakteristiky, vědomí vlastního já (1,2,4,5,9) základy vztahů mezi lidmi, pravidla vzájemného chování (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o přírodních jevech a dějích (1,2,3,8) poznatky o ročních obdobích, a to ve vztahu člověk a příroda (rostliny, živočichové, podnebí, počasí), člověk a sociální prostředí (1,2,3,4,5,7) základy sebeobsluhy (hygiena, stolování, oblékání, úklid), samostatnosti kulturně estetické dovednosti (1,2,3,9) prosociální postoje k druhému a povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (1,2,3,4,5,9) poznatky o lidském těle, anatomii, fyziologii a jeho vývoji (4,5,9) zdravé životní návyky a základy ochrany osobního zdraví (1,2,4,5,9) poznatky o lidech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,9) prvky dorozumívání mezi lidmi a formy sdělování (1,2,3,5,7,8,9) poznatky o rodině, členech rodiny a jejich funkci (1,2,3,5) poznatky o lidových zvycích a tradicích (1,3,7) poznatky o rozmanitosti přírody a světa (2,4,5,8,10) schopnost vážit si života ve všech jeho formách, pečovat o okolí a životní prostředí (2,4,9) kulturně estetické dovednosti (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o ochraně bezpečí (1,2,5,8,9) rozšířené poznatky o základních časových pojmech a jejich souvislostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o vztazích mezi lidmi, společenských rolích, pravidlech (1,2,3,4,5,8,9,10) základy pracovních činností předměty, nástroje, pracovní úkony, řemesla, povolání (1,4,5) poznatky o prostředí, v němž dítě žije (1,2,4,5,7)

25 Strana 25 schopnost sounáležitosti s živou i neživou přírodou (1,2,4,5,8) schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přijímat hodnoty společenstvím uznávané (1,3,4,5,7,8) poznatky o ochraně bezpečí při hrách, dopravních situacích, setkávání s cizími lidmi (1,2,4,5,9) poznatky o věcech kolem nás, předmětech a jejich vlastnostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) základy o dorozumívání (verbální, neverbální) se mezi lidmi a sdělování (1,2,4,6,7,8,9) elementární poznatky o číselných a matematických pojmech, prostorových pojmech a souvislostech (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) poznatky o rozmanitosti přírody i světa země, planeta Země, vesmír (2,4,5,6,8,10) poznatky o tom, co je dobro a zlo, co je nebezpečné (1,2,4,5,9,10) Cílem je podporovat: posílení prosociálního chování ve vztahu k druhému, v herní skupině, rodině (P,S,I), (1,2,4,5,9) rozvoj pozornosti, paměti, představivosti a fantazie (B,P), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) osvojení si zdravých životních návyků a postojů (B,P,S), (1,2,4,5,9) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu (B,P,S), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) seznamování se s okolním prostředí a prostředí mateřské školy (P,S, E), (1,2,4,5) rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky (B,P,S,I), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) rozvoj jemné a hrubé motoriky (B), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) získání relativní citové samostatnosti (P,S), (1,2,4,5,8,) rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí, poznávání a uplatňování pravidel soužití a jejich spoluvytváření (P, S, I), (1,2,5,8,9) osvojení si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí (P,B,E,S,I), (1, 2,4,7,9) rozvoj mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivovaného rozmanitostí proměn ročních období (B,P,S, E), (1,2,4)

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více