Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 202/203

2 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 202/203 schválila školská rada dne : Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 vypracována k

3 Obsah:. Charakteristika školy str Podmínky vzdělávání str Personální zabezpečení str Počty žáků str Hodnocení žáků str Průběh a výsledky vzdělávání str Vzdělávání pracovníků str ICT standard a plán str Zájmové vzdělávání školní družina str Internát školy str. 42. Přehled akcí školy str Prevence sociálně patologických jevů str Program environmentálního vzdělávání str Prevence rizik a školní úrazy str Spolupráce školy s rodiči str Vyřizování stížností, oznámení podnětů str Materiálně-technické podmínky vzdělávání str Projekty str Údaje o výsledcích inspekční činnosti str Výroční zpráva o poskytování informací za období roku 202 str Přílohy str. 63 Zprávu vypracovala: Mgr. Bc. Danielková Drahomíra ředitelka školy 3

4 Charakteristika školy. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Praktická škola Chotěboř Adresa školy Hradební 529, Chotěboř IČ Bankovní spojení /000 DIČ CZ Telefon/fax škola: , internát: Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele KÚ Kraje Vysočina Adresa zřizovatele Žižkova 57, Jihlava IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Mgr. Bc.Danielková Drahomíra ředitelka školy Mgr. Fabián Jiří zástupce ředitele Školská rada Mgr. Provazníková Marie, Dobrý Michal, Kudlová Radka, Ing. Janovský Zdeněk, Kafka Jiří, Vaňková Božena Přehled hlavní činnosti školy Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a (podle zřizovací listiny) vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, střední školy praktická škola jednoletá,. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení a provoz zařízení sloužících praktické výuce. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. Součásti školy dle rejstříku škol Základní škola Střední škola Školní družina Internát Školní jídelna 4

5 .2 Charakteristika školy Škola se nachází v malém městě Chotěboř v severní části Českomoravské Vysočiny, na úpatí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Je umístěna v bezbariérové budově, kolem níž se rozprostírá zahrada s dřevinami, altánem a školní hřiště. Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.hlavním cílem činnosti naší školy je výchova a vzdělávání mentálně postižených žáků vycházející z jejich specifických výchovných a vzdělávacích potřeb, jejich příprava pro plnohodnotný život a pracovní uplatnění a maximální integrace do života společnosti. Ve výchovně vzdělávací práci se proto škola dlouhodobě zaměřuje na úkoly, které jsou klíčové z hlediska dosažení cíle a to jak v oblasti vzdělávacích možností žáka, tak vzhledem k jejich schopnostem, osobnostním možnostem a sociokulturním podmínkám. Organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti ubytovací služby. Součástí školy je internát, kde se také nachází školní jídelna. Kolem budovy internátu se rozprostírá také zahrada se školním pozemkem pro pěstitelské práce, hracími prvky, altánem a hřištěm na kopanou. V současné době zde probíhá budování Přírodní učebny. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Dobrá vybavenost tříd nábytkem a dalšími pomůckami tak, aby odpovídala potřebám žáků se zdravotním postižením včetně počítačové sítě s počítačem ve třídách. Dostatek pomůcek a audiovizuální techniky. Vybavení počítači s kvalitním výukovým softwarem využívání počítačů v počítačové učebně, třídách, v odborných třídách, využití dataprojektorů a interaktivních tabulí ve třídách Žákovská knihovna vybavená řadou encyklopedií a učitelská knihovna se současnou odbornou literaturou. Odborné učebny : fyzika chemie, počítačová učebna, výtvarný ateliér, keramická dílna, dílny na PV, učebna domácí práce, cvičná kuchyň. 5

6 2. Podmínky vzdělávání 2. Přehled oborů vzdělávání, součásti školy Obory vzdělávání Základní škola 79 0 B/00 Pomocná škola dobíhající obor 79 0 B/0 Základní škola speciální 79 0 C/0 Základní škola Střední škola C/00 Praktická škola jednoletá dobíhající obor C/0 Praktická škola jednoletá Součásti školy Školní družina Internát Školní jídelna 2.2 Přehled vzdělávacích programů Žáci školy byli ve školním roce 202/203 vyučováni dle vzdělávacích programů: vzdělávací program zařazené ročníky / třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením Škola pro život,2,3,4,5,6,7,8,9 Pomocná škola - č.j / ,4,5,9,0 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 3,5,9,0 č.j. 5988/ Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní školy speciální Poznáváme svět,7,8 Praktická škola jednoletá č.j / Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá - Životem lépe a snadněji 6

7 2.3 Přehled učebních plánů ve školním roce 20/202 a) Učební plán školního vzdělávacího programu Škola pro život, s platností od Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory. stupeň 2. stupeň ročník a odpovídající.- 5. ročník ročníky víceletých středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura 38 6 Cizí jazyk 9 2 Další cizí jazyk - PN Matematika a její aplikace 22 6 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 2 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika - Chemie - Přírodopis - Zeměpis - Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 4 Disponibilní časová dotace 9 8 Celková časová dotace 8 22 DČD disponibilní časová dotace 7

8 2.4. Tabulace učebního plánu UČEBNÍ PLÁN pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět ROČNÍK Časová dotace Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s počítačem + 3 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda + 3 Umění Hudební výchova Hudební výchova 5 - a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 5 - Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata Svět kolem nás Celková povinná časová dotace Z toho disponobilní časová dotace

9 UČEBNÍ PLÁN PRO II. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět ROČNÍK Časová dotace Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk Anglický jazyk 4 - Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s počítačem 4 - Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Dějepis 4 - Občanská výchova 4 - Fyzika Fyzika + 4 Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 4 - Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata Svět kolem nás Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Na. stupni jsme navýšili vyučovací předmět Matematika o vyučovací hodinu ve 3. ročníku, kterou jsme čerpali z disponobilní časové dotace. Vyučovací předmět Práce s počítačem byl zaveden již od 3.ročníku, a to nejen z důvodu zaměření naší školy, ale také vzhledem k zájmu dětí o tento předmět. Hodinu jsme čerpali z disponobilní časové dotace. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsme zvolili pro. a 2. ročník předmět Prvouka a ve 3. ročníku se již vyučuje předmět Přírodověda a Vlastivěda. Na předmět Vlastivěda jsme využili hodinu z disponobilní časové dotace, z důvodu lepšího rozvržení učiva. 9

10 V souvislosti se zaměřením naší školy jsme ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce posílili 5. ročník o hodinu z disponobilní časové dotace. Na 2.stupni jsme ve vyučovacím předmětu Český jazyk v 9.ročníku navýšili hodinu z disponobilní časové dotace. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsme nově zavedli vyučovací předmět Fyzika v 6. ročníku, z důvodu náročnosti tohoto předmětu pro naše žáky. Hodina byla navýšena o hodinu z disponobilní časové dotace. Další 2 hodiny z disponobilní časové dotace byli použity v rámci předmětu Přírodopis a to v 6. a 7. ročníku. V souvislosti se zaměřením naší školy jsme ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce posílili výuku zejména v 6.-9.ročníku o vyučovací hodinu v každém ročníku. Hodiny byly čerpány z disponobilní časové dotace. b) Učební plán vzdělávacího programu Pomocná škola č.j / s platností od Ročník Předmět Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace *) 2 Volitelný předmět Týdenní dotace povinných 20 předmětů Disponibilní časová dotace byla využita na rozšíření povinného předmětu pracovní vyučování Základy výpočetní techniky. Volitelný předmět v 5. ročníku - rozvoj jazykové komunikace, ročník pracovně pohybové činnosti, ročník základy výpočetní techniky. c) Učební plán vzdělávacího programu Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 5988/ , s platností od Ročník Předmět Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Rehabilitační tělesná výchova Hudební a pohybová výchova Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných 20 předmětů Disponibilní časová dotace byla využita na rozšíření předmětu smyslová výchova. 0

11 d) Učební plán školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální Poznáváme svět, s platností od : vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením UČEBNÍ PLÁN PRO I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ROČNÍK Časová dotace Z toho DČD Čtení Jazyk a jazyková komunikace Psaní Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s počítačem 2 - Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata Svět kolem nás Smyslová výchova Smyslová výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponobilní časová dotace

12 UČEBNÍ PLÁN PRO II. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ROČNÍK Čas. dotace Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s počítačem 4 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata Svět kolem nás Rozvoj smyslů Rozvoj smyslů Celková povinná časová dotace Z toho disponobilní časová dotace DČD disponibilní časová dotace Na. stupni jsme využili disponibilní časovou dotaci na dva nové předměty. Jedním z nich je předmět Svět kolem nás, ve kterém se žáci seznámí se třemi vybranými průřezovými tématy. V 5.a 6. ročníku jsme na tento předmět vyčlenili vždy vyučovací hodinu. Ve výuce budou žáci seznámeni s osobnostní a sociální výchovou, multikulturní a environmentální výchovou. Další nový předmět Smyslová výchova bude realizován v.- 6. ročníku. V. a 2. ročníku jsme využili 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Od ročníku bude využita hodina z disponibilní časové dotace. Předmět speciálně pedagogické péče Zdravotní tělesná výchova je součástí tělesné výchovy. 2

13 Na 2. stupni jsme ve vyučovacím předmětu Psaní v 9. ročníku navýšili hodinu z disponobilní časové dotace. Předmět Výchova ke zdraví jsme nově zařadili žákům do 7. a 8. ročníku, a to po vyučovací hodině. Obě hodiny byly čerpány z disponibilní časové dotace. Další disponibilní časové dotace jsme vyčlenili na nový předmět Svět kolem nás, který navazuje na učivo. stupně. V ročníku jsme použili vždy po vyučovací hodině. V souvislosti se zaměřením školy jsme zavedli nový předmět Rozvoj smyslů, na který bude od ročníku využito po. vyučovací hodině. Předmět speciálně pedagogické péče Zdravotní tělesná výchova je součástí tělesné výchovy. e) Učební plán školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální Poznáváme svět, s platností od : vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Rozumová výchova Člověk a komunikace Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova Hudební výchova 0 - Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponobilní časová dotace

14 Ve všech ročnících jsme přidali hodinu z disponobilní časové dotace na předmět výtvarné výchovy a pracovní výchovy. Důvodem je zejména provázanost se zaměřením naší školy, která souvisí s rozvíjením smyslů žáků různými terapiemi, aktivitami a tvořením. Žáci tak budou mít větší prostor věnovat se různým činnostem, které respektují jejich individualitu a osobnost f) Učební plán vzdělávacího programu Praktická škola jednoletá č.j / s platností od Předmět Počet hodin týdně a) základní předměty Český jazyk 2 Literatura 2 Občanská výchova Matematika 2 Výtvarná výchova 2 Tělesná výchova 2 Hudební a pohybová výchova Rodinná výchova 3 Ruční práce 2 Praktická cvičení 8 b) výběrové předměty 5 celkem 30 Výběrový předmět - 3 hodiny - příprava pokrmů - hodina - člověk a svět práce - hodina - základy výpočetní techniky 4

15 g) Učební plán školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Životem lépe a snadněji, s platností od Přehled hodinových dotací v ročníku, počet hodin výuky týdně v ročníku Vzdělávací oblasti Vzdělávací okruhy Vyučovací předmět Počet týdenních vyuč. hodin celkem Jazyková komunikace Jazyková komunikace Český jazyk 4 Matematika Matematika Matematika 2 Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Práce s počítačem Člověk a společnost Společenskovědní základy Občanská výchova* ) Umění a kultura Umění a kultura Hudebně pohybová výchova Výtvarná výchova 2 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 Rodinná výchova Rodinná výchova* 3 Práce v domácnosti Práce v domácnosti* 4 Odborné činnosti 2) Příprava pokrmů* 4 Odborné zaměření podle profilace školy Práce na zahradě* 2 Keramické práce 2 Průřezová témata Svět kolem nás 3) Celkem 30 Poznámky: ) Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky. 2) Odborné činnosti jsou realizovány v odborných učebnách ZŠ a PŠ Chotěboř (cvičná kuchyně, učebna domácích prací, dílny, keramická dílna), v přírodní učebně a na školním pozemku u internátu školy. 3) Obsahem předmětu Svět kolem nás jsou dvě zvolená průřezová témata. 5

16 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola Kód a název RVP Název ŠVP RVP Vzdělávací oblasti Základní škola a Praktická škola Chotěboř C/00 Praktická škola jednoletá Životem lépe a snadněji ŠVP Vzdělávací okruhy Min. počet týdenních vyuč. hodin Vyučovací předmět Počet týdenních vyuč. hodin celkem Využití disponibilních hodin Jazyková Jazyková komunikace komunikace 3 Český jazyk 4 Matematika Matematika 2 Matematika 2 0 Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Práce s počítačem 0 Člověk a společnost Společenskovědní základy Občanská výchova 0 Hudebně pohybová Umění a kultura Umění a kultura 2 výchova 0 Výtvarná výchova 2 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 0 3 Tělesná výchova Tělesná výchova 2 0 Rodinná výchova 3 Rodinná výchova 3 0 Práce v 3 Práce v domácnosti 4 0 domácnosti Odborné činnosti Odborné zaměření Příprava pokrmů 4 podle profilace 6 Práce na zahradě 2 0 školy Keramické práce 2 2 Průřezová témata P Svět kolem nás Disponibilní časová dotace 6 Celkem Disponibilní časová dotace byla využita k posílení předmětů Český jazyk (o hodinu) a Výtvarná výchova (o hodinu). Dále jsme rozšířili hodinovou dotaci vzdělávacího okruhu Odborné zaměření podle profilace školy (o 3 hodiny), kde jsme vytvořili předměty Příprava pokrmů, Práce na zahradě a Keramické práce. Poslední hodina z disponibilní časové dotace je věnována novému předmětu s názvem Svět kolem nás, ve kterém se žáci seznámí se dvěma vybranými průřezovými tématy (Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí). Předmět speciálně pedagogické péče Zdravotní tělesná výchova je součástí tělesné výchovy. Vyučovací předměty Práce v domácnosti, Příprava pokrmů, Práce na zahradě a Keramické práce jsou zaměřené zejména na praktické činnosti. Protože pracovní činnost osob s těžším stupněm mentálního postižení má přínos především pracovně rehabilitační, produktivní efekt je podružný. Proto je nutno přistupovat ke všem činnostem těchto žáků s citlivostí, odpovědností a na odborné úrovni. 6

17 2.5 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 0 0 název kroužku počet zařazených žáků Základy výpočetní techniky 3 Vaření 8 Stolní tenis 3 Sportovní hry 6 Keramika 7 Zobcová flétna 2 Hudebně-dramatický 0 Pracovní a pohyb. činnosti - vol. předmět 9 ZÁJMOVÉ KROUŽKY 202/203 ZOBCOVÁ FLÉTNA - Mgr. Jana Kárníková vyučovací hodina týdně. pololetí - 2 žáci ( žák ze ZŠ praktické a žákyně ze ZŠ speciální pokračují z loňského roku) 2. pololetí - 2 žáci ( žák ze ZŠ praktické a žákyně ze ZŠ speciální) Na hodinu docházeli žáci individuálně. Hráli podle L. Daniela : Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. díl a 2. díl a podle zpěvníků s písničkami. Žáci musí mít nad každou notou napsáno, jak se jmenuje, případně které otvory mají zakrývat. Žákyně ze ZŠ speciální opakovala některé cvičení z. sešitu a pokračovala 2. dílem. Žák za ZŠ praktické hraje z. sešitu a z notového sešitu. (Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu). KERAMICKÝ KROUŽEK Mgr. Lucie Jokschová 2 vyučovací hodiny jednou za dva týdny. pololetí- 7 žáků( ZŠ praktické) 2. pololetí- 6 žáků( ZŠ praktické) KROUŽEK VAŘENÍ Mgr. Marta Vilímová 2 vyučovací hodiny jednou za dva týdny. pololetí - 8 žáků ( ZŠ praktické a speciální) 2. pololetí - 8 žáků ( ZŠ praktické a speciální) Žáci se učili vařit levná jídla podle jednoduchých receptů. HUDEBNĚ- DRAMATICKÝ KROUŽEK - Mgr. Kmošková Hana 2 vyučovací hodiny týdně.pololetí: - 0 žáků 2.pololetí: - 9 žáků 7

18 Kroužek hudební zaujal děti hlavně zpěvem a hrou. Byl vyučován po dvou hodinách každé pondělí. Žáci nacvičili pohádku O BUDULÍNKOVI, kterou představili nejdříve svým spolužákům a potom vystoupili s pohádkou na veřejnosti. Další nacvičená pohádka O ZLATÉ RYBCE byla v červnu představena spolužákům a další vystoupení pro mateřské školy bude v říjnu 203. KROUŽEK POČÍTAČOVÝ Hana Šimonová Počítačový kroužek pracoval každé pondělí od hodin v počtu 3 žáků. Žáci pracovali v programu Microsoft WORD, Microsoft Excel a grafickém studiu Scholastic. Vybavení počítačové učebny umožňuje výuku na velmi dobré úrovni, proto žáci zvládají tvorbu jednoduchých plakátů a kalendářů v daném programu, práci s internetovými adresami, téma bezpečí a nebezpečí internetu viry velmi dobře. Dobře se orientují na ploše počítače, samostatně pracují s internetem.. SPORTOVNÍ HRY Mgr. Jiří Fabián Zájmový kroužek SH byl vyučován po dvou hodinách každý sudý týden..pololetí - 6.žáků 2.pololetí - 6 žáků Při SH byli žáci seznamování s pravidly kopané,košíkové,florbalu a taktikou hry v jednotlivých herních situacích. Byly prohlubovány prakt.dovednosti jednotl.herních činností (driblování s míčem v klidu a v pohybu,příjem míče,nahrávky,krytí hráčů během hry atd.) a taktické činnosti během hry. STOLNÍ TENIS Mgr. Ivan Vrba Zájmový kroužek ST byl vyučován po dvou hodinách každý lichý týden..pololetí - 3 žáci 2.pololetí - 3 žáci Při ST se seznamovali žáci s pravidly ST a Fair Play. Byly prohlubovány praktické dovednosti jednotlivých herních činností. Velice dobrý dojem zanechali žáci na turnaji v Moravských Budějovicích, kde svým sportovním chováním šli příkladem a obsadili 3. místo v družstvech. R. S. vyhrál v jednotlivcích. 8

19 3 Personální zabezpečení činnosti školy Počet pedagogických pracovníků: celkem 25 z toho vedení školy ředitelka, zástupce třídy pro žáky s LMP 6 učitelů, asistent pedagoga ZŠ speciální 4 učitelé, 4 asistenti pedagoga Praktická škola jednoletá 2 učitelé Školní družina vychovatelka Internát 2 vychovatelky, 3 asistenti pedagoga Počet provozních zaměstnanců: celkem 0 z toho školník (zkrácený úvazek) ekonomka uklízečky 3 ( dotace ÚP VPP) bezpečnostní pracovník (noční služby na internátě zkrácený úvazek) asistent osob se zdravotním postižením (dotace ÚP VPP) vedoucí školní jídelny (zkrácený úvazek) kuchařky 2 (celkem,8 úv) 3. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let x x x x 2-30 let x let let let a více let celkem % x 3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní x x x x vyučen středoškolské x vyšší odborné x 3. vysokoškolské magisterské vysokoškolské bakalářské celkem

20 3.3 Údaje o pracovnících školy UČITELÉ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ředitelka VZDĚLÁNÍ vysokoškolské APROBACE PF HK učitelství pro.st ZŠ +UK Praha rozšiřující studium speciální pedagogiky vyučování a vých. činnost na speciálních školách a zařízeních PF UK Praha školský management bakalářský studijní program Univerzita J.E.Purkyně Brno učitelství pro školy I. Cyklu TV/Ze zástupce ředitele vysokoškolské. učitelka vysokoškolské UK Praha učitelství pro speciální školy 2. učitel vyšší odborné 3. učitelka vysokoškolské 4. učitelka vysokoškolské 5. učitelka vysokoškolské VOŠ pedagogická Litomyšl pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na speciální pedagogiku - DiS., studium PF UHK výchovná práce ve speciálních zařízeních Univerzita J.A.Komenského Praha speciální pedagogika učitelství UK Praha vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči + UK Praha rozdílové studium učitelství na speciálních školách pro vychovatele PF UHK učitelství pro mateřské školy, studium předškolní a mimoškolní pedagogika magisterský studijní program ukončen v červnu učitelka vysokoškolské PF HK učitelství pro.st.zš 7. učitelka vysokoškolské Univerzita J.A.Komenského Praha speciální pedagogika učitelství 8. učitelka vysokoškolské UK Praha vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči + UK Praha rozdílové studium učitelství na speciálních školách pro vychovatele SpgŠ Znojmo vychovatelství, studium PF UHK 9. učitelka středoškolské výchovná práce ve speciálních zařízeních 0. učitelka vysokoškolské PF HK učitelství všeob. vzděl. předmětů Ze/M. učitel vysokoškolské 2. učitel vysokoškolské VYCHOVATELKY PŘÍJMENÍ A JMÉNO vedoucí vychovatelka. vychovatelka 2. vychovatelka ŠD Masarykova univerzita Brno Fakulta sportovních studií Tělesná výchova a sport PF Univerzity Palackého v Olomouci učitelství pro 2. Stupeň ZŠ Čj/Př a speciální pedagogika VZDĚLÁNÍ vysokoškolské Univerzita J.A.Komenského Praha speciální pedagogika učitelství středoškolské pedagogické - SpgŠ Litomyšl vychovatelství, dopl.stud.spec.pedagogika vyšší odborné VOŠ pedagogická Litomyšl pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na speciální pedagogiku DiS. ASISTENT PEDAGOGA. asistent pedagoga vysokoškolské bakalářský studijní program Univerzita 20

21 Pardubice, filozofická fakulta Humanitní studia 2. asistent pedagoga středoškolské Gymnázium, kurz asistent pedagoga středoškolské SEŠ Chotěboř, kurz asistent pedagoga, PF 3. asistent pedagoga UHK rozšiřující studium speciální pedagogiky středoškolské SZTŠ Havlíčkův Brod, doplňkové studium na 4. asistent pedagoga PF HK vychovatelství pro DM, kurz asistent pedagoga středoškolské, Univerzita HK celoživ. vzděl.- Vychovatel a 5. asistent pedagoga pedagog volného času 6. asistent pedagoga na SOU, kurz asistent pedagoga internátě 7. aistent pedagoga na středoškolské gymnázium, kurz asistent pedagoga internátě 8. asistent pedagoga na SOU, kurz asistent pedagoga internátě PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ VZDĚLÁNÍ ekonomka středoškolské SEŠ školník SOU. uklízečka středoškolské OA 2. uklízečka SOU 3. uklízečka (internát) SOU bezpečnostní pracovník (internát) vysokoškolské UKHK asistent osob se zdravot. postižením středoškolské - SZŠ vedoucí školní jídelny středoškolské. kuchařka SOU 2. kuchařka SOU 3.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy bez spec.ped. x učitel druhého stupně základní školy bez spec.ped. x Učitel SŠ bez spec.ped x 4 učitel spec. pedagogika Mgr. 9 x 9 36 učitel spec.pedagogika Bc vychovatel bez spec.ped. x vychovatel spec.ped. 4 x 4 6 asistent pedagoga -škola 5 x 5 20 asistent pedagoga-internát 2 x 2 8 celkem

22 3.5 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 2 37,5 do 0 let 7 2,9 do 5 let 3 9,4 do 20 let 4 2,5 nad 20 let 6 8,7 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy odchody odchod MD 0 22

23 4 Počty žáků 4. Počty žáků školy k třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců PT I. 8 (6+2) 6 2 PT II. 9(8+) 6(5+) 3(3+0) PT III. 5(2+3) 2 3 PT IV. 4(2+2) 2 2 I. (.r.,4.r.,5.r.zš) (5+4+2) 7 4 II. ( 2.r.,2.r.ZŠ,5.r.) 3(3+4+6) 8(4+4) 5(3+2) III. (6.r., 9.r.) 3 (8 + 5) 8(5+3) 5(3+2) IV. (7. a 8. r.) 2 (5+7) 5(0+5) 7(4+3) PrŠ celkem Žáci přijatí do. ročníku základní školy - zápis počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2 2 Zápis do prvních tříd se uskutečnil dne 25. ledna 203. Zápisu žáků předcházel Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky 4.3 Žáci přijati do jednotlivých ročníků základní školy během školního roku Ročník Počet žáků Údaje o závěrečných zkouškách Praktická škola jednoletá Ve dnech závěrečnou zkoušku úspěšně složila žákyně 4.5 Žáci přijati ke studiu do Praktické školy jednoleté pro školní rok 202/203 Pro školní rok 202/203 byli přijati 3 žáci ke vzdělávání ve střední škole obor vzdělávání C/0 Praktická škola jednoletá. 23

24 4.6 Vycházející žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy odborné učiliště 3 střední škola 0 Přihlášku nepodali Praktická škola 6 počet přijatých žáků 4.7 Žáci cizinci kategorie cizinců občané ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD --- počet žáků 4 Bez státního občanství počet žáků celkem

25 5 Hodnocení žáků 5. Celkové hodnocení žáků prospěch I. pololetí třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním PT I PT II. 0 6(+5) 0 PT III PT IV I. (.r.,4.r.) II. (2.r.,2.r.ZŠ, 5.r., 5.r.ZŠ) ZŠ III. (6.r., 9.r.) 3(+2) 7(4+3) 2(+) IV. (7.r., 8. r.) 4 (2+2) 7(0+7) (+0) PrŠ celkem ZŠ II. pololetí třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním PT I PT II. 0 9(+8) 0 PT III PT IV I. (.r.4.r.,5.r.zš) ZŠ II. ( 2.r., 2.r.ZŠ,5.r.) ZŠ III. (6.r., 9.r.) 2(0+2) (8+3) 0 IV. (7.r., 8. r.) 3(+2) 9(3+6) 0 PrŠ celkem ZŠ 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování I. pololetí třída uspokojivé chování neuspokojivé chování PT I. 0 0 PT II. 0 0 PT III. 0 0 PT IV. 0 0 I. (.r.,4.r., ) 0 0 II. (2.r.,5.r.) 0 0 III. (6.r., 9.r.) 0 IV. (7.r., 8. r.) 0 0 PrŠ 0 0 Celkem 0 25

26 II. pololetí třída uspokojivé chování neuspokojivé chování PT I. 0 0 PT II. 0 0 PT III. 0 0 PT IV. 0 0 I. (.r., 4.r.,5.r.ZŠ ) 0 0 II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r.) 0 0 III. (6.r., 9.r.) 2 0 IV. (7 r., 8. r) 0 PrŠ 0 0 celkem Výchovná opatření pochvaly I. pololetí třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele PT I. 0 PT II. 0 0 PT III. 0 0 PT IV. 0 I. (.r.,4.r. ) 0 II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r.,5.r.ZŠ) 0 0 III. (6.r., 9.r.) 0 IV. (7. r., 8. r.) 0 0 PrŠ 0 4 celkem 0 8 II. pololetí třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele PT I. 2 PT II. 0 0 PT III. 0 0 PT IV. 0 0 I. (.r., 4.r.,5.r.ZŠ) 0 3 II. ( 2.r.,2.r.ZŠ,5.r.) 0 0 III. (6.r., 9.r.) 3 IV. (7. r., 8. r.) 2 0 PrŠ 0 2 celkem

27 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky I. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy PT I PT II PT III PT IV I. (.r., 4.r., ) 0 0 II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r.,5.r.ZŠ) III. (6.r.,9.r.) 0 3 IV. (7.r., 8. r.) PrŠ celkem II. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy PT I PT II PT III PT IV I. (.r.,4.r.,5.r.zš ) II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r.) III. (6.r., 9.r.) IV. (7. r., 8. r) PrŠ celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení PT I. 0 0 PT II. 0 0 PT III 0 0 PT IV. 0 0 I. (.r.,4.r.,5.r.zš) 0 0 II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r.) 0 0 III. (6.r., 9.r.) 0 0 IV. (7., 8. r.) 0 0 celkem

28 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin I. pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy PT I ,3 0,4 PT II , PT III PT IV. 67 6, I. (r., 4.r.,) 58 89, II. (2.r.,2.r.ZŠ,5.r., , r.ZŠ) III. (6.r.,9.r.) ,92 20,67 IV. (7.r.,8.r.) PrŠ celkem ,7 48 0,67 II. pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy PT I PT II , PT III ,4 0 0 PT IV. 7 42, I. (.r.,4.r.,5.r.zš) 03 2,55 6 0,66 II. (2.r.,2r.ZŠ,,5.r.) III. (6.r., 9.r.) 706 3, ,3 IV. (7.r., 8 r.) ,5 PrŠ celkem ,02 3, Prezentace školy na veřejnosti Hudebně dramatický kroužek za hranicemi města Chotěboř Ještě sice nenastal ten pravý adventní čas, ale přesto jsme si krátili chvíle různými kulturními zážitky. Náš hudebně dramatický kroužek, který na škole úspěšně pracuje, připravil lákavé divadelní představení muzikálek O Budulínkovi a vyrazil za hranice města Chotěboř. Ve středu 2. listopadu se vypravil do nedalekého Havlíčkova Brodu. Se svým vystoupením navštívil Mateřskou školu Nádražní v Havlíčkově Brodě a Základní školu při Dětské psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Zde se léčí děti, kterým osud nedopřál tak šťastné dětství, jaké mají žáci v běžných školách, kteří po vyučování odchází domů ke svým blízkým. Oni zůstávají stále v jedné budově, i když se jim plně věnují učitelé, vychovatelé a samozřejmě nejvíce lékaři. Přesto stále platí: Doma je doma. Proto jsme se rozhodli, že ani na děti v psychiatrických léčebnách nezapomeneme a pobyt tam jim zpříjemníme. 28

29 Naši žáci herci- podali neuvěřitelně výborný výkon. Kulisy a ostatní rekvizity nespadly, kostýmy se neroztrhaly a písničky nikdo nezapomněl. Ústřední melodii se slovy: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! - si broukali společně úplně všichni. Diváci nadšeně tleskali zdařilému výkonu všech herců. Jejich nadšení a štěstím rozzářené oči bylo pro nás velkou odměnou. Druhé zastavení bylo v Mateřské škole Nádražní. I zde mělo vystoupení velký úspěch. I když zpočátku měly některé děti obavy z masek lištiček, ale po zazpívání písničky se jejich obavy úplně rozplynuly. Děti si začaly s lištičkami dokonce i zpívat, potom dlouhým potleskem odměnily všechny herce, kteří jim na závěr nejhezčí písničku ještě několikrát zopakovali. A sladká odměna čekala na každého. Celá akce byla velice zdařilá. Děti vidí, že se role neučí zbytečně, že přináší radost a potěšení i tam, kde bychom to mnozí možná vůbec nečekali. Sportovní úspěchy žáků V rámci sportovních her se naše škola zúčastnila několika soutěží a turnajů mezi školami v kraji Vysočina: účast na okresním turnaji SHM mezi spec. a praktickými školami v Ledči nad Sázavou, kde jsme obsadili 2.místo v kopané a.místo ve vybíjené účast na Velikonočním turnaji ve stol.tenise v Moravských Budějovicích, kde jeden náš žák obsadil.místo a celé družstvo skončilo na 3.místě účast na okresním kole Atletického čtyřboje v Ledči nad Sázavou, kde se družstvo dívek umístilo na.místě a družstvo chlapců na 2.místě. 6 Průběh a výsledky vzdělávání 6.. Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 9 Zástupce ředitele školy 8 Ostatní pracovníci 8 celkem 35 Komentář ředitele školy Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacích programů Pomocná škola, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, Praktická škola jednoletá a ŠVP pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením Škola pro život, ŠVP pro základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Poznáváme svět a ŠVP pro žáky praktické školy jednoleté Životem lépe a snadněji. Vyhodnocení jednotlivých oblastí: Plánování a příprava výuky: Témata výuky byla v souladu se vzdělávacími programy. Cíle výuky byly přiměřené k aktuálnímu stavu složení žáků ve třídě. 29

30 Materiální podmínky výuky: Učitelé při hodinách používali didaktické pomůcky, které vlastní škola. Často měli připravené pomůcky svoje vlastní. Počítačová technika školy je na dostatečné úrovni a je maximálně využívaná téměř ve všech předmětech. Při hospitacích byla kladně hodnocena dobrá úroveň práce žáků na počítačích. Organizace, formy a metody výuky: Při hospitačních hodinách byli učitelé dobře připraveni. Na začátku hodiny byl stanoven cíl, kterého mají v hodině dosáhnout. Vyučovací byly variabilní. Učitelům se dařil individuální přístup k žákům. Psychologické podmínky výuky: Tempo výuky bylo nutné přizpůsobovat k individuálním možnostem žáků. Vyučující měli dobře rozvržený průběh hodin. Atmosféra ve třídách byla přátelská. V některých hodinách nebyly dostatečně zařazovány relaxační přestávky. Učitelé pravidelně kontrolovali sešity žáků, o výsledcích žáků v jednotlivých předmětech si vedli dokumentaci Každá hospitační hodina byla s učitelem projednána a závěry zapsány do protokolu. Motivace a hodnocení: V hodinách byla respektována individuální dispozice žáků při hodnocení. Učitelé dokázali ve většině případů žáky zaktivizovat. Dokázali žáky emočně do výuky zapojit. V některých hodinách využívali metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování. Někteří jedinci někdy při výuce vyrušovali. Interakce a komunikace: Učitelé dávali důraz na rozvoj komunikativních dovedností žáků. Žáci měli dostatek prostoru pro vyjádření svých myšlenek. V hodinách byla respektována individuální dispozice žáků při hodnocení. Na závěr hodiny nebyl vždy shrnut obsah celé hodiny. Při vzájemném hodnocení žáků musel vyučující žákům napomáhat. 30

31 7 Vzdělávání pracovníků 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a)studium spec.pedagogiky V. Bagári, V. Štěrbová bakalářské studium speciální pedagogiky UHK b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 7..3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět, oblast Počet účastníků Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy - Prevence sociálně nežádoucích jevů - Primární prevence soc. pat. Jevů - Diagnostika třídních kolektivů Informační a komunikační technologie Interaktivní tabule ve výuce - Efektivní využití interaktivní tabule - Interaktivní svět na. stupni 3

32 Environmentální výchova 20 Cizí jazyk - Modrá planeta i pro další generaci - Kompost v přírodní zahradě - Výukový program na míru přírodní zahrada - Konverzace Aj - Metodický seminář k Aj - Praktická reflexe ped. praxe Matematika - Svět peněz Výtvarná, prac.výchova Malá keramická škola - Košíkářství - Řemesla ve škole Management školy - Registry ve veřejné zprávě - Novela zákona o ped. prac. - Kolokvium ředitelů aktuality ve školství - Inspekční činnost na školách a škol. zařízeních změny v legislativě Další Seminář pro příjemce finanční podpory grant. projektů - Inteligentní rozpočet grant. programů - Nové funkcionality portálu - Veřejné forum Kraje Vysočina - Výuka k různosti na školách v ČR - Mimořádné události ve škole a jejich řešení - dopravní výchova - Za vytvoření podmínek pro kvalit. vzdělávání - Možnosti úpravy učeb. materiálů a výroby spec. pomůcek - Kurz bazální stimulace - ŠVP změny a realizace ve výuce 7.2 Vzdělávání provozních pracovníků Oblast Počet účastníků Zaměření kurzů Inventarizace - Inventarizace majetku a závazků Účetnictví - Závěr roku v účetnictví - Roční účetní závěrka za rok 202 pro ÚSC a a jiné PO účetní metody - Zatřídění majetku 32

33 8 ICT standard a plán 8. Pracovní stanice počet Počet Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání standard ICT skutečnost plán Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 00 žáků Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 2 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 8.4 Připojení k internetu služba hodnota standard skutečnos plán ICT t Rychlost 52/28 a 024/ Agregace Nejvýše :0 :0 : : Veřejné IP adresy ANO Ano Ano Ano Neomezený přístup na ANO Ano Ano Ano internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano Ano Ano žák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano Ano Filtrace obsahu ANO Ano Ano Ano Antispam ANO Ano Ano Ano Antivir ANO Ano Ano Ano 33

34 8.5 Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT Druh Datový projektor 8 5 Dotyková tabule Tiskárny Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard skutečnost plán ICT Operační systém Ano Ano Ano Antivirový program Ano Ano Ano Textový editor Ano Ano Ano Tabulkový editor Ano Ano Ano Editor prezentací Ano Ano Ano Grafický editor - rastrová grafika Ano Ano Ano Grafický editor - vektorová grafika NE NE NE Webový prohlížeč Ano Ano Ano Editor webových stránek NE NE NE Klient elektronické pošty Ano Ano Ano Aplikace pro výuku a procvičování psaní na NE NE NE klávesnici Programy odborného zaměření Ano Ano Ano 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard skutečnost plán ICT Z Základní uživatelské znalosti P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání M - Vzdělávání ICT koordinátorů 8.8 Celkové finanční náklady zdroj 200/ 20/2 202/3 dotace na žáka 0,- 0,- 0,- Projekty a granty 0, , ,30 zřizovatel celkem 0, , ,30 34

35 8.9 Další ukazatele standard skutečnost plán ICT Diskový prostor na uložení dat pro žáky Ano Ano Ano Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Ano Ano Ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano Ano Ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové Ano Ano Ano prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a Ano Ano Ano službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Ano Ano Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Komentář ředitele školy: Vybavení školy ICT je na dobré úrovni. Standardní úrovně bylo dosaženo úspěšnými projekty v minulých letech V tomto školním roce je škola zapojena do projektu Škola pro život, v rámci tohoto projektu byla zakoupena další ICT technika (keramická tabule, dataprojektory a notebooky). Vedení školy podporuje zavádění nových metod výuky pomocí počítačové techniky. 35

36 9 Zájmové vzdělávání: školní družina 9. Školní družina Počet žáků Počet vychovatelek Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Školní družina využívá ke své činnosti místnost v přízemí budovy školy, která slouží zároveň jako učebna hudební výchovy Vybavení odpovídá věkové hranici dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno 9.3 Akce školní družiny Komunikace a dorozumívání Září Říjen Listopad Prosinec Leden Seznámení se školním řádem a řádem školní družiny Adaptace na školní prostředí Rozvíjení kladných vztahů ke spolužákům, ke škole a k učení Seznámení s pravidly slušného chování Rozhovor na téma Co jsme prožili a nového viděli o prázdninách Seznámení dětí s novou celoroční hrou Safari, téma: Fantastický svět zvířat, za pomoci básniček, písniček a pohádek o zvířatech Seznámení se zájmovými kroužky školy, zahájení činnosti Rozvíjení fantazie, tvořivosti a slovní zásoby hry v místnosti Povídání o tom, čím jsou těla zvířat pokryty (srst, peří, šupiny ) hry na rozvoj hmatu Čtení příběhů se zvířecími hrdiny z knihy Bajky z celého světa Stolní hra na poznávání zvířat a kontinentů, na kterých žijí Noemova archa Nácvik písničky Pět minut v Africe písnička k celoroční hře Povídání o podzimu - písničky a básničky Rozhovor na téma: Kamarád, kamarádství Hry podporující kamarádství a komunikaci mezi sebou Pravidla slušného chování za pomocí scének poznávat správné a nesprávné chování sebe i jiných Rozhovor o tom, co znamená, když se řekne Pes je přítel člověka a o tom, která zvířata se dají chovat doma Seznámení s vánočními tradicemi povídání o době adventní a vánočních zvycích Vánoční písničky a básničky Čertovská diskotéka hry v místnosti a soutěže Je čas pohádek rozhovor o dobru a zlu v pohádkách, hádanky Vánoční odpoledne ve ŠD hostina, zpívání koled, nadělování dárků do ŠD, společenské hry v místnosti Vyprávění zážitků z vánočních prázdnin Rozvíjení slovní zásoby jazykové hry Básničky, lidová říkadla a písničky na zimu Zpěv písniček karaoke Hry v místnosti, společenské hry a pantomima Hra na povolání, stolní hra Aktivity Vymýšlení příběhů, rozvoj představ na téma Tajemství ledové jeskyně 36

37 Únor Březen Duben Květen Červen Povídání na téma proč je pro život důležitý humor (společenské hry, vzájemně se rozesmíváme) Seznámení s tradicí, recesí a rčením Masopust vysvětlení tradice, vyprávění zážitků, zpěv písní Celoroční hra stanoviště 5: orangutan hra na rozvoj postřehu a sluchu Opičí karneval tanec při hudbě, hry a soutěže s balónky Povídání o jaru - písničky a básničky Vědomostní soutěž všeobecné otázky, praktické úkoly Jak se slaví Velikonoce básničky a velikonoční koledy Den země proč se slaví, zásady správného chování v přírodě Jarní lidové tradice pálení čarodějnic - básničky, slovní hříčky a písničky Vyprávíme si Co je to doma? Povídání o rodině kdo do ní patří, jak si členové rodiny vzájemně pomáhají Povídání na téma Podmořský svět Den Matek diskuse o tom, co maminky dělají a co pro nás znamenají Básničky a písničky o květinách, o lásce Hry na smyslové podněty (čich, hmat, chuť, sluch, zrak) Rozhovor o následcích dopravní nekázně na vozovkách Rozhovor na téma prázdniny, návštěva zoologické zahrady Zhodnocení školního roku, celoroční hry, aktivity a chování dětí Poslech a zpěv písniček Skoumal a Vodňanský Zpěv písničky k celoroční hře Pět minut v Africe Poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách Chování v krizových situacích setkání s cizím člověkem, zvířetem (důležitá telefonní čísla) Sportovní zdatnost Datum září říjen listopad prosinec leden Název Sportovní aktivity ve školní družině (fotbal, košíková, vybíjená, stolní tenis) Překážková dráha, trampolína Rekreační hry, cvičení s netradičním náčiním a cvičení s napodobováním zvířat Vyrovnávací cvičení - procvičování a zafixování důležitých pohybových návyků pro správné držení těla Pobyt venku, pohybové hry na hřišti Průpravná cvičení na házení a chytání míče míčové hry Taneční odpoledne při oblíbené hudbě s balónky Pohybové hry se zvířecí tématikou Celoroční hra pohybová hra Ptačí pírka Sportovní aktivity stolní tenis, florbal, bowling Celoroční hra stanoviště 2: pohybové hry Mimochodníci, Chytání mustanga, Na buvola Rozcvička a cvičení na protahování svalů, posilování břišních a mezilopatkových svalů Cvičení a pohybové hry s lanem a švihadlem Sportovní hry v tělocvičně florbal, vybíjená Sportovní vycházka, pohybové hry na sněhu, sáňkování a bobování Cvičení a tanec při hudbě nácvik jednoduché taneční sestavy, předcvičování Sportovní aktivity stolní tenis Celoroční hra stanoviště 3: pohybové hry Rybolov, Jako tuleni, Tučňák s malým míčkem Pohybové hry na sněhu, koulovaná, stavění sněhuláků, sáňkování a bobování 37

38 únor březen duben květen červen Sportovní aktivity stolní tenis, florbal, malá kopaná Průpravná cvičení obruče Celoroční hra stanoviště 4: pohybová hra Gepardí sprint Karneval, tanec a soutěživé hry Sportovní aktivity stolní tenis, fotbal, vybíjená Sportovní hry na sněhu sáňkování, bobování, stavění sněhuláků Vyrovnávací cvičení procvičování a zafixování důležitých pohybových návyků pro správné držení těla Celoroční hra stanoviště 5: gibon - hra Opičí dráha zdolávání překážek Průpravná cvičení na házení a chytání míče Cvičení na rovnováhu těla - lavičky Pohybové hry např. Na kočku a myš Celoroční hra stanoviště 6: hra Sloní závody napodobování přenášení klády, trhání trávy, lámání větví Pohybové hry Želva a Nosorožec Sportovní činnosti vybíjená, líný tenis, stolní tenis Cvičení na správné držení těla Kondiční cvičení - využití laviček, švédské bedny Hry dětí na jaře kuličky, míčové hry, pohybové hry, skákání panáka, hra na slepou bábu, skákání se švihadlem Celoroční hra stanoviště 7: pohybové hry: velryba hra Velrybářská hra, žralok hra Na žraloka Cvičení s míčem a míčové hry Dodržování pravidel pro chodce a cyklisty, znalost dopravních značek Cvičení na rovnováhu Celoroční hra stanoviště 8: hadí závody, hry Hadí pohyb a Žabí souboj Letní rekreační sporty létající talíř, líný tenis, petangue Hry na rozvoj sluchu spojené s pohybem v prostoru se zavázanýma očima Rekreační odpoledne na dětském hřišti Míčové hry Letní rekreační sporty létající talíř, líný tenis, petangue Pohybové hry Příroda kolem nás Datum září říjen Název Získávání kladného vztahu k přírodě a okolí Poznávací vycházka do města, návštěva knihovny a výstavy drobných sběratelských předmětů Podzimní les a poznávání hub stolní hra Smaženice Mapa světa objevování pevnin Afriky, Asie, Evropy a Ameriky, také moří a oceánů Rozdílné podnebí v jednotlivých částech světa Pozorování změn v přírodě Poznávání ovoce a zeleninu důležitost pro zdraví Podzim je tady poznávání stromů podle spadaného listí a plodů Přírodovědné vycházky potrava pro některé živočichy, zásobárna na zimu Sběr kaštanů, žaludů a přírodnin Celoroční hra stanoviště : sova, sup, orel, korela listopad Pozorování změn podzimní přírody, zbarvení listů na stromech a keřích důležitost spadaného listí pro přírodu Vycházka do zámeckého parku sběr kaštanů a jiných přírodnin Návštěva zverimexu jak se starat o zvířata doma 38

39 prosinec leden únor březen duben květen červen Celoroční hra stanoviště 2: divoký kůň, buvol, velbloud, zebra Pozorování zimní přírody, zvěře Péče o ptáky a lesní zvěř v zimním období přikrmování vhodnou potravou Poznávání ptáků, kteří u nás přes zimu zůstávají Celoroční hra stanoviště 3: lední medvěd, tučňák, tuleň Pozorování zimní krajiny Procházky do zimní přírody a sledování stop zvěře a ptáků na sněhu Určování zvířat, která v zimě spí a stromů v našem okolí Vznik sněhu a ledu důležitost pro přírodu, pokus Celoroční hra stanoviště 4: lev, tygr, gepard, kočka divoká, rys Hrajeme si na kočku Kočičárny Pozorování zimní krajiny stromů a zvěře Vycházka do lesa přikrmování zvěře kaštany a žaludy nasbíranými dětmi Sledování stop lesní zvěře a ptáků na sněhu při vycházce Celoroční hra stanoviště 5: gorila, šimpanz, orangutan, gibon Hra na gorilu hra Hlavní opičák Střídání ročních období Vycházka do přírody - pozorování přírody, jak se probouzí Hledání prvních jarních květin Celoroční hra stanoviště 6: slon, žirafa, medvěd, želva, nosorožec Hra na žirafu Bašta, hra na medvěda Medvědářská hra Upevňování poznatků o likvidaci a třídění odpadu akce Čistá Vysočina sběr odpadků v okolí školy Seznamování s domácími a hospodářskými zvířaty hra pexeso Narození mláďat v jarních měsících poznávání Celoroční hra stanoviště 7: velryba, delfín, mečoun, žralok, mořský koník Rybářské hry Rybí závody, Na rybáře Pozorování jarní louky, hledání květů podle barvy a zkoumání jejich tvaru Poznávání bylin, sběr sedmikrásek Hry na smyslové podměty Celoroční hra stanoviště 8: chřestýš, hroznýš, ropucha, rosnička, kobra Závody s papírovými skákacími žábami vyrobenými dětmi Celoroční hra stanoviště 9: motýli, čmelák, slunéčko velké, roháč Hra Na čmeláka bzučení, práce s dechem, soutěž dvojic Hra Beruška kolektivní soutěž, házení kostkou Závěr celoroční hry návštěva zoologické zahrady v Jihlavě Zdravý životní styl Datum září říjen listopad prosinec Název Zásady hygieny, dodržování správných hygienických návyků Jak správně trávit volný čas návštěva knihovny, dětského hřiště Poznáváme naše ovoce a ovoce z jiných krajů hry na rozvoj smyslů Zdravá výživa důležitost vitamínů v ovoci a zelenině Poznávání ovoce, zeleniny a jiných plodů, které dozrávají na podzim hry na rozvoj smyslů hmatu, čichu a chuti Vaření příprava zeleninové polévky z červené řepy (boršč), pečení housek Celoroční hra stanoviště : první pomoc ošetření zlomeniny a přenášení poraněného člověka Pozorování změn počasí - jak předcházet nachlazení Vaření z jablek jablečný kompot Celoroční hra stanoviště 2: zebra hra Zkouška postřehu Upozornění na nevhodnost přejídání a nadměrné konzumace sladkého jídla 39

40 leden únor březen duben květen červen Správné stolování sváteční výzdoba štědrovečerního stolu Vaření vánoční cukroví a perníky Studená kuchyně pomazánka, příprava jednohubek na vánoční odpoledne ve ŠD Zásady bezpečného chování o zimních prázdninách dávat pozor na zapálené svíčky, pyrotechniku, opatrnost při zimní sportech Odpočinek při relaxační hudbě První pomoc základy první pomoci při úrazech způsobených provozováním zimních sportů Vaření preclíků a čajů Celoroční hra stanoviště 4: Rys ostrovid hra na postřeh Předcházíme nemocem a úrazům námětová hra na doktora Relaxace při hudbě Zdravotní vycházka po okolí Dodržování tradic Masopust a karneval Dodržování hygieny a úklid ve ŠD Osvojování správných stravovacích návyků Dodržování pitného režimu, správná životospráva Co je zdravé jíst na jaře (kopřivy, řeřicha) Velikonoční vaření mazanec a pomazánka s řeřichou Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Butulova, Chotěboř Jarní úklid v okolí školy Odpočinkové a rekreační činnosti (stolní hry, vycházky, pobyt v přírodě, relaxace při hudbě) Vhodné společenské chování (jak se chovat v divadle, v restauraci, ke starším lidem atd.) Povídání o alergiích, štípnutí hmyzem, uštknutí hadem, vzteklině Jak poskytnout první pomoc Úklid hraček a školní družiny Připomenutí, jak se bezpečně chovat o prázdninách při sportovních aktivitách (pozor na úrazy spojené s plaváním, jízdou na kole atd.), pří pobytu na slunci (úpal, úžeh) Výtvarné tvoření a hrátky Datum září říjen listopad Název Kreslení prázdninových zážitků Vykreslování obrázků se zvířaty podle rozdílného podnebí ve kterém žijí Vystřihovánky z časopisu Pastelka zvířata Malovaní a modelování z plastelíny houby v lese Tvorba z přírodnin - ježek Podzimní strom otisky dlaní, poznávání barev podzimu Podzimní výzdoba a dekorace ŠD Ovoce a zelenina - malba Tvorba z přírodnin navlékání korálů z jeřabin Výroba postaviček z papírových ruliček a přírodního materiálu Podzimní listy mramorované pomocí pěny na holení Otisk a frotáž listů Celoroční hra stanoviště : učíme se kreslit sovu, výroba papouška z papírového tácku Modelování podzimních listů a plodů Výroba svícnů ze skořápek od ořechů a lampiček ze sklenic malovaných 40

41 prosinec leden únor březen duben květen červen barvami na sklo Výroba krabiček na malé dárky z papíru skládání a zdobení Vánoční dekorace andělé vyrobení ze skládaných časopisů Vánoční zápichy svíčky z vlněného papíru a koření Vánoční výzdoba ŠD malování vloček na okna Kresba s vánoční tématikou Výroba vánočních stromků z časopisů zdobení Kolektivní práce výroba sněhuláka malba, lepení vloček Výroba papírových řetězů a vánočních ozdob na stromeček ve ŠD Výroba čertovských masek rohy, malování obličejů Dekorace na stůl, skládání ubrousků Tvorba vánočních přáníček a dárků Malování sněhuláků práce s klovatinou Stříhání, lepení a malování na téma zimní oblečení Výroba bambulí z vlny Malba ledové jeskyně, míchání studených barev a vlepování vystříhaných postav, zvířat, věcí, vloček, rampouchů Celoroční hra stanoviště 4: kreslení kočky postup, kresba voskovkou a malba Origami skládání papírových myšek Celoroční hra stanoviště 5: šimpanz - výroba opičích masek na karneval Výzdoba ŠD na karneval skládání krepového papíru do ozdobných řetězů, kreslení na balónky... Houpací klaun z papíru stříhání, kreslení, lepení Veselé dokreslování obrázků z náhodně ustřiženého kousku novin Výroba ptáčka na kolíčku z papíru a látky Ptačí strom kolektivní práce Výroba dekorativní trávy z látky zapichované do polystyrenu Pletení pomlázky Jarní výzdoba školní družiny a chodby Malování sluníček na okna Výroba velikonočních přáníček Kreslení na téma moje rodina Výzdoba do oken květy vystříhané z barevného papíru, folie Celoroční hra stanoviště 7: výroba malých rybek ke hře Rybí závody Podmořský svět otisk barevných bublin, dokreslování a vlepování vodních živočichů, např. mořský koník Čarodějnice výtvarné zpracování voskovkami Výroba čarodějnic z látky a přírodnin, kašírování Tvorba přáníček a dárků ke Dni matek Celoroční hra stanoviště 8: skokani z papíru skládání skákacích žab Výroba papírových hadů vystřihování spirály Výroba dopravních značek Kreslení značek křídami podle předlohy Luční hmyz kresba, malba, modelování Celoroční hra stanoviště 9: výroba šplhajícího brouka Kolektivní práce tvoříme a hrajeme si s velkými papírovými krabicemi (dům, autobus) Školní družina je určena žákům ZŠ a Praktické školy a to především žákům prvního stupně a žákům dojíždějícím, kteří po vyučování čekají na autobus. Vzhledem k tomu, že při škole není zřízen školní klub, do ŠD docházeli i žáci druhého stupně. 4

42 V tomto školním roce školní družina ke své činnosti využívala samostatnou místnost bývalé třídy, která zároveň slouží jako učebna hudební výchovy. Pro své aktivity může ŠD využívat i dalších prostor školy. Školní družina poskytovala pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřovala se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času. V průběhu školního roku družina spolupracovala se školou. Přispěla například výrobou drobných předmětů určených do školního stánku při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Chotěboři. Nemalou částí děti svou tvorbou přispěly také k výzdobě školních prostor a současně i k atmosféře čtvera ročních období. Děti se připojily i do spolupráce s dramatickým kroužkem, pomáhaly s výrobou a přípravou kulis na divadelní scénu a některé i přímo hrály v pohádce O zlaté rybce. Nejoblíbenější aktivity byly pohybové, výtvarné a hudební, při kterých děti dobře spolupracovaly a probouzely v sobě kreativitu. Všechny zmíněné aktivity probíhaly i v nové celoroční hře s názvem Safari, která byla zaměřená na poznávání zvířat žijících na jednotlivých kontinentech naší Země. Celoroční hra pravidelně měsíčně vycházela v časopise Pastelka a školní družina se jí i v tomto školním roce účastnila. Obsahovala jeden velký herní plán, mapu rezervace pro ohrožená zvířata, který byl rozdělen na 9 tematických částí, ve kterých se děti postupně seznamovaly s různými zvířaty a plnily herní aktivity. V průběhu hry také děti vystřihovaly a vlepovaly obrázky zvířat do herního plánu. Na děti, které hrou prošly, na konci čekala odměna a to výlet do ZOO v Jihlavě. Zde si děti mohly zvířata nejen naživo prohlédnout a vyfotografovat, ale na některá si mohly též sáhnout. Z fotografií zvířat si děti vytvořily sami nástěnku. Do vybavení školní družiny přibyly o Vánocích nové stolní hry. Děti například pod vánočním stromkem našly hru Cink, Uno, prolézací tunel, stavebnici a jiné hry. Mezi oblíbené aktivity dětí v zimním období už druhým rokem patří přikrmování lesní zvěře kaštany a žaludy, které si děti na podzim sami nasbíraly v rámci ŠD, případně jinou vhodnou potravou, kterou si přinesly z domova. Školní družina se v průběhu celého školního roku snažila prohlubovat znalosti a dovednosti dětí, směřující především k rozvoji sociálních vztahů, mravních měřítek a k aktivnímu trávení volného času. Komentář ředitele školy: Školní družina je důležitou součástí naší školy. Rodiče oceňují, že nemusí jejich děti trávit čas před odjezdem autobusů nečinně na náměstí. 0 Internát školy 0. Internát Výchovná skupina Počet žáků Počet vychovatelek. Kohoutová Markéta 2 2. Urbánková Jiřina 2 Na internátě dále pracují 3 asistentky pedagoga, osobní asistentka a bezpečnostní pracovník. Způsob poskytování pedagogické asistence: pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů 42

43 pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků - pomáhá vychovatelce ve výchovně vzdělávacím procesu 0.2 Materiálně technické vybavení Prostory internátu Vybavení internátu V zařízení chybí větší společenská místnost pro komunitní setkávání všech dětí, relaxační cvičení a sportovní vyžití. Vybavení internátu nábytkem je vcelku dostačující. Zařízení je třeba doplnit především rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, vzhledem k stále zvyšujícímu se počtu žáků se středně těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. 0.3 Akce internátu Tělesný rozvoj Datum září říjen listopad listopad prosinec leden leden únor březen březen duben květen květen červen Název Lehká atletika závody na letním stadionu Pouštění draků u sv. Anny Šipkovaná s pokladem Orientace v přírodě Stolní tenis turnaj internát x ŠD Sportovní odpoledne v tělocvičně Vánoční diskotéka Relaxační cvičení při hudbě Závody na sněhu Turnaj ve flortbale Švihadlový král, královna Turistická vycházka podle mapy Slalom na kole silniční pravidla Výprava za pokladem Výlet na Sokolohrady Životní styl a životní orientace září říjen říjen listopad prosinec leden únor Integrace nových žáků do kolektivu Kresba křídami na chodník Třídění odpadu sběr papíru Poznáváme zajímavá místa Chotěboře Hudební odpoledne Procházka městem vánoční výzdoba Návštěva ZŠ Buttulova školní klub 43

44 březen duben duben červen Divadelní vystoupení žáků na internátě Velikonoce udržení zvyků a tradic Dárečky ke Dni matek Návštěva jezdeckého klubu p. Dobrovolného Zdravá výživa září říjen říjen prosinec leden leden únor březen květen červen Sběr ostružin výroba poháru Zhotovení ovocného salátu Sběr hub sušení do sáčků Pečení pizzy v cvičné kuchyni Pečení vánočního cukroví, perníčků Výroba muslí Ovocný pohár s pudinkem Jablkový koláč s jablky Jarní kopřivový čaj Opékání špekáčků Moje práva, moje povinnosti září listopad prosinec únor březen duben červen Dodržování vnitřního řádu internátu Chování ke starším lidem Návštěva MÚ Chotěboř Smysl života - plánování Právo odmítnutí Linka bezpečí jak využívat Ochrana proti obtěžování, zneužívání Žijeme spolu září Prohlídka cirkusu říjen Podzimní výzdoba listopad Exkurse do knihovny prosinec Navštívíme Mikuláše a čerta prosinec Vánoce tradice a zvyky březen Hrajeme pohádku duben Návštěva chotěbořského kina květen Beseda s klienty Fokusu červen Den dětí Prevence sociopatologických jevů září listopad prosinec únor Šikana a ostatní rizikové jevy Řešení a zvládnutí konfliktů Pyrotechnika a její nástrahy Beseda o drogách 44

45 duben červen Zvládání stresů a emocí Negativní nástrahy o prázdninách Hodnocení a sebehodnocení Komunikace a dorozumívání září listopad prosinec leden únor duben červen Důležitá místa Pošta, knihovna, MÚ AAK Návštěva důchodců vánoční přání Zhodnocení chování za I. pololetí Základní podmínky společenského chování Spolupráce se školním klubem ZŠ Buttulova Sebehodnocení pomocí kresby Ve školním roce 202/203 na internátě pracovaly dvě výchovné skupiny s celkovým počtem 24 žáků. Jednotlivé naplánované aktivity byly během školního roku průběžně splněny. V době mimo vyučování je podněcována u žáků rozmanitá zájmová činnost, volnočasové aktivity/výtvarné, hudební, pracovní, sportovní, přírodovědné/, což vede ke smysluplnému využití volného času, k rozvoji schopností a dovedností. Individuální speciálně pedagogická péče je zaměřena na druh a stupeň postižení jednotlivých dětí. Naším cílem je uspokojovat přirozené životní potřeby a tužby dětí, rozvíjet a podporovat jejich tvůrčí aktivitu. Usilujeme o posílení fyzického rozvoje a vývoje dětí prostřednictvím pohybu a nácviku pohybových dovedností. Podporujeme vývoj žáků se zaměřením na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované činnosti a tvořivých her. Nenásilnou formou podněcujeme řečové projevy, slovní zásobu, manipulační schopnosti a složky jemné motoriky. Důležitým prvkem je začleňování nových a problémových žáků do kolektivu. Nedílnou součástí života žáků na internátě je vzájemná komunikace, multikulturní tolerance a respektování jeden druhého. Do každodenního programu je zahrnován pobyt dětí na čerstvém vzduchu - využití internátní zahrady k odpočinku, relaxaci a uvolnění. V případě nepříznivého počasí navštěvujeme školní rehabilitační sál, relaxační místnost snoezelen a veškeré prostory školy, které nabízejí širokou škálu vyžití. Důležitým prvkem je prostředí, ve kterém žijeme, které nás obklopuje. Estetický vzhled internátu výzdoba, práce na zahradě a kolem internátu, péče o květiny, skleník, záhony, to vše slouží k rozvoji žáků a pěstování kladného vztahu k sobě samému a k okolnímu prostředí. V letošním školním roce jsme začali budovat na internátě v rámci projektu přírodní zahradu, která nabízí divoký koutek, zvířecí domečky, stavby z vrbového proutí, skalku, bylinkovou zahrádku, zeleninové záhony aj. stavby. Komentář ředitele školy: Internát hraje v životě školy důležitou funkci. Dětí se učí pravidelnému dennímu režimu a správné životosprávě. Vychovatelky pomáhají dětem při přípravě domácích úkolů. Ve volných chvílích se děti učí kolektivním hrám a poznávají město a okolí. Internát slouží i dětem z okolních regionů. Rodiče mohou nastoupit v místě bydliště do zaměstnání a pro děti si přijet až v pátek. 45

46 Přehled akcí školy Příloha k plánu práce školy pro školní rok 202/203 Tělěsný rozvoj - Hodnocení a sebehodnocení, - komunikace a dorozumívání - chování při sportovních akcích a dodržování pravidel Třída Datum Název I. III. IV. PTII Turnaj v malé kopané a vybíjené okresní kolo Celá škola Pochodové cvičení PT IV. PT II, PT Geofond týden duševního zdraví III. I.,II.,III.,IV.,PTII Bazén HB PTII, I., II., III., Vánoční turnaj ve stolním tenisu IV.tř., PRŠ III turnaj ve stolním tenisu- Moravské Budějovice I.,II.,III.,IV SHM- školní kolo I.,III. IV SHM- okresní kolo Ledeč nad Sázavou I., IV., PRŠ Velikonoční turnaj ve stol. tenisu Moravské Budějovice Kultura a umění - Hodnocení a sebehodnocení - komunikace a dorozumívání - chování při kulturních akcích Třída Datum Název Celá škola celoročně muzikoterapie PT IV.,PTII., PT Vodníkův den- divadelní představení III. III.- dram Pohádka O Budulínkovi v Havl. Brodě kroužek III.- dram Pohádka O Budulínkovi v Nové Vsi kroužek III Návštěva památných míst Chotěboře Celá škola Vánoční besídka II. III. IV. říjen 202 Výtvarná soutěž barevný podzim III. IV. březen 203 Výtvarná soutěž -Zájmy, záliby, koníčky I.III.,IV Pěvecká soutěž školní kolo I.,II.,III.,IV Recitační soutěž školní kolo I.III.,IV Pěvecká soutěž okresní kolo PT IV., I.,II.,III Dětský den Fokus Vysočina Celá škola Pohádka o Zlaté rybce Celá škola Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese, filmové představení PT III Jak si Kuba Marjánku zasloužil div. představení PT III Výlet do modelov. království železnic Žďár n. Sáz. PT III Vánoční besídka s rodiči 46

47 PT III. celoročně Kreativní dílny pro maminky Životní styl a životní orientace Třída Datum Název III. (9.roč.) Burza škol Den otevřených dveří - Praktická škola III.,IV roč., Návštěva ÚP + PRŠ III. a IV Návštěva MěÚ Celá škola celoročně Canisterapie Pes přítel člověka PTI.,PTII.,PTIII, PTIV: celoročně muzikoterapie Enviromentální výchova Třída Datum Název Celá škola celoročně Udržitelnost projektu OPVK CZ..07/.2.02/ dle rozpisu Celá škola Den stromů- projektový den PT IV Geopark u gymnázia Celá škola Odpadologové- projektový den Celá škola Odpadologové- projektový den Celá škola Zahájení projektu MŽP- Přírodní zahrada Celá škola Medový den- projektový den Celá škola Den Země- projektový den Ze všech ročníků Botanická soutěž Celá škola Čistá Vysočina 203 III., IV Ekologický výukový program v Horní Krupé Stromy, naši velikáni I., II., PRŠ Ekologický výukový program v Horní Krupé Čichám, čichám člověčinu Celá škola celoročně Sběr hliníku, elektroodpadu Celá škola Duben- Sběr léčivých bylin červen 203 PT IV.,I., III Babiččin dvoreček v Licibořicích- školní výlet Družina + PT III ZOO Jihlava Celá škola Prosinec, červen Sběr papíru s panem Popelou 47

48 Prevence rizikového chování - Moje práva, moje povinnosti, - komunikace a dorozumívání - Hodnocení a sebehodnocení, - Žijeme spolu Třída Datum Název všichni celoročně Vhodné trávení volného času nabídka zájmových kroužků všichni celoročně Schránka důvěry 2. stupeň ZŠpr Akce ČČK 2. stupeň 8.2. Akce RZS ZŠpr.,PTII roč. ZŠ, Beseda o AIDS PT II. I., II Hlídka mladých zdravotníků I., II. III. IV Hlídka mladých zdravotníků III., IV Dopravní hřiště Havl. Brod III., IV Dopravní soutěž okresní kolo III., IV Policie ČR návštěva služebny Zdravá výživa Třída Datum Název.stupeň,PT celoročně Ovoce do škol I.,PTII. PRŠ celoročně Vaříme zdravě PT III. celoročně Příprava svačin PT III. prosinec 202 Pečeme vánoční cukroví ZŠ praktická Zdravá5 program o zdravé výživě 48

49 2 Prevence sociálně patologických jevů 2. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence komentář -Poruchy chování a práce s dětmi s poruchami chování ve školním prostředí (Havl. Brod) - Prevence sociálně nežádoucích jevů (Jihlava) - Třídnické hodiny jako nástroj primární prevence (Jihlava) - Diagnostika třídních kolektivů (Praha) - Agrese a agresivita u dětí a mládeže (Havl. Brod) - Normální je nekouřit Jihlava - Rizikové chování dětí a mládeže (možnosti preventivních aktivit na školách) Havl. Brod Pedagogičtí pracovníci školy Výchovný poradce : p. Fabián Konference k primární prevenci soc. pat. jevů Školní vzdělávací program Podle ŠVP probíhala výuka od září 202 v.,2.,3.,4.,5. a 6.,7. 8.,9. a 0. roč. ZŠ praktické a Prevence patol. jevů je ale pravidelně zařazována ve všech ročnících do předmětů a různých školních aktivit Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů V rámci OV a SKN Výuka probíhala v r.202/203 v 8. a 9.roč. jako samostatný předmět. Je zařazována také do ostatních předmětů (OV,SKN, P,Př, Prv, TV, PV, Vv, Čj,RV, Smysl.V) Nejvíce je uplatňována v Ov, SKN, P, Pr, Př, Čj, Vv, RV, Smysl. V, Pv, Tv besedy, DVD, video, výuková CD, soutěže, výtvarné ztvárnění Uplatňování sebehodnocení, skupinové vyučování, projektové vyučování, besedy v rámci výuky, DVD, CD, hry na dané téma, pracovní a výukové činnosti zaměřené na rozvoj spolupráce, respektu, tolerance Průběžně plněn a doplňován Zájmové kroužky, činnost internátu, družina, podpora mimoškolních aktivit žáků Pohovor se žáky na začátku, v průběhu a na konci školního roku, vyhodnocení četnosti výskytu závadového chování žáků, dotazníky pro žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální. Schránka důvěry, činnost třídních učitelů, vychovatelů a ostatních pedagogů 49

50 Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Průběžné sledování v rámci školy a internátu, spolupráce s rodinou a zákonnými zástupci, pohovory a besedy se žáky, konzultace s odborníky, tématické hry, spolupráce se soc. odbory a kurátory, s Policií ČR, s Městskou policií, s PPP, SPC Neomezeně pro všechny žáky Neomezeně pro všechny žáky Spolupráce s PPP, SPC, SVP, sociálními kurátory, Časopis Prevence závislosti, odborné letáky a publikace, DVD, CD a videokazety, interaktivní program na PC přístupný pro pedagogy a žáky ano Viz. příloha Přehled akcí datum název obsah Říjenčerven Zájmové kroužky Vhodné trávení volného času celoročně Schránka důvěry Všichni žáci Seznámení se školním Všichni žáci řádem celoročně V rámci předmětů ČJ, Všichni žáci SKN, OV, VKZ, P, D celoročně Projekt EVVO Zaměřeno na prevenci Všichni žáci rizikového chování ve vztahu k životnímu prostředí, spolupráce žáků při řešení úkolů, chování na akcích celoročně Dopravní výchova V rámci výuky ve třídách Všichni žáci příprava na dopravní soutěž Program HZS soutěže a výukový progr. pro žáky září 202 SHM Kopaná, vybíjená Žáci ZŠ praktické Městské Policie pro Preventivní program děti Návštěva MěÚ členění, odbory, matrika Chotěboř Beseda o nebezpečí HIV Turnaj Moravské Florbal Budějov Plavecký bazén HB Volné plavání prosinec Vánoční turnaj ve stolním tenisu turnaj- Třebíč ve stolním tenisu Třídní beseda o závislostech 50

51 a rizikovém chování 6., 9., První pomoc (ČČK, RZS) Přednáška, interaktivní program, soutěž Turnaj- Přibyslav ve florbalu Záchranná služba Školení. pomoci květen SHM lehkoatletický čtyřboj - školní, okresní a krajské kolo Dopravní soutěž okresní kolo Zručnost, předpisy, zdravověda červen Orientační závod celoročně soutěže Sportovní, výtvarné, recitační, pěvecké, vědomostní celoročně v rámci vyučování zejména ČJ, D, OV,Vv,Tv,Pv Zvládání stresu, řešení konfliktů, mezilidské vztahy 2.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 2 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 7 Šikanování 2 Vandalismus 0 Násilné a nevhodné chování 2 Xenofobie 0 Rasismus 0 Komentář ředitele školy: Metodik prevence je na naší škole velmi důležitý. Pro žáky organizuje preventivní akce v oblasti patologických jevů. Na dobré úrovni probíhá spolupráce s výchovným poradcem školy. V rámci této spolupráce jsou včas zachyceny problémy žáků a jsou včas řešeny. Problémy v naší škole: ) Arogantní, agresivní a drzé chování žáků vůči spolužákům i vůči zaměstnancům školy a internátu. - projednáno s žáky, zákonnými zástupci, výchovná komise, uplatnění opatření k posílení kázně, zpřísnění dozorů o přestávkách, hlášení na sociální odbory a probační službu, 2) Kouření žáků v budově školy a internátu. Oproti loňskému roku se stav mírně zlepšil. Pokud byli přistiženi městskou policií, byl tento přestupek nahlášen zákonným zástupcům. Rodiče a zákonní zástupci byli na toto chování svých dětí upozorněni v rámci rodičovských sdružení. 5

52 3) Záškoláctví projednáno se žáky i zákonnými zástupci. Řešeno ve spolupráci se sociálním Kurátorem a MěÚ Chotěboř. Veškeré neomluvené hodiny, ale i větší množství omluvených hlásíme na sociální odbory. V případě 4 žáků jsme byli pozváni na objasnění situace MěÚ Chotěboř odbor školství. Rodiče záškoláctví svých dětí omlouvají a kryjí. 4) Poškozování majetku v případě, že byl zjištěn viník, byla požadována finanční náhrada, ale ne vždy se podaří ji získat. 52

53 3 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3. Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Samostatný předmět environmentálního vzdělávání Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Využívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) komentář Vzdělávací semináře s EVVO tématikou ano ne ano V rámci ŠVP. Na schůzkách a dílnách rodičů a Rady školy. Navázána spolupráce s odborem ŽP MěÚ Chotěboř, Centrum ekologické výuky v Horní Krupé- Chaloupky o.p.s. Sběr léčivých rostlin a lesních plodů, péče o okolí školy a školní pozemek, o pokojové rostliny ve škole, přikrmování ptáků v zimním období, ozdobení vánočního stromku pro lesní zvěř. V rámci udržitelnosti projektu OPVK Žiji, tedy jsem probíhají projektové dny s EVVO tématikou jako je Den Země, Den stromů, apod. Projekt Recyklohraní- sběr vysloužilých elektrospotřebičů a vybitých baterií. Projekt Přírodní zahrada. Soutěž s panem Popelou - sběr druhotných surovin. Nástěnky ekologické výchovy s informativním charakterem. Navázána spolupráce s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř Výukové programy ekologického střediska Chaloupky. Pokračování spolupráce s občanským sdružením Kamarád. Zelený balíček, pracovní sešity, propagační materiály, literatura s ekologickou tématikou, videokazety, DVD, metodické příručky. Šetření vodou, energií, zaměřeno na větrání, zhasínání, provoz a pohotovostní provoz PC 53

54 ve třídách. Třídění odpadů na plasty, papír a ostatní do sběrných košů a kontejnerů, které jsou umístěny na všech poschodích školy. Komentář ředitele školy: Základním nástrojem environmentálního vzdělávání ve škole je program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, V tomto programu se snažíme vycházet z aktuálních potřeb školy a města (třídění odpadů, organizování sběru..). Škola organizuje projektové dny a akce pro děti. Spolupráce školy s městem je na dobré úrovni (zajištění nádob na třídění odpadu, kontejnery). Hodnocení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za školní rok 202/ 203 V rámci teoretické výuky v jednotlivých předmětech pedagogové zahrnovali diskuzi o vztahu žáků k přírodě. V souladu se ŠVP (školní vzdělávací program) byli zařazovány otázky při vyučování týkající se šetřením vodou a energiemi. Žáci se učili poznávat rostliny, sbírali léčivé byliny, pečovali o rostliny na školním pozemku a na školní zahradě. Učili se vyhledávat potřebné informace týkající se péče o rostliny v odborné literatuře a na internetu. V rámci ekologické výuky byli žáci seznamováni s hodnotami znečištěného ovzduší a vod ve svém okolí. Dále se účastnili ochrany a utváření okolního prostředí i péčí o ptáky a lesní zvířata v zimě. Pedagogové a žáci aktivně třídili během školního roku odpad a byla žákům připomínána důležitost třídění odpadu nejen ve škole, ale i v domácnostech. Škola nadále pokračuje v realizaci projektu Ukliďme si svět - sběr elektroodpadu a vybitých baterií. Proběhla na škole soutěž Papírobraní, během které jsme odevzdali kolem 500 kg papíru. Sbírali jsme i hliník, který byl na konci školního roku odevzdán ve sběrném dvoře v Chotěboři. V dubnu 203 proběhla oslava Dne Země, žáci uklízeli okolní krajinu v rámci akce Čistá Vysočina. V rámci udržitelnosti projektu OPVK Žiji, tedy jsem probíhaly jednotlivé aktivity v souvislosti s ročním obdobím. V únoru 203 jsme zahájili realizaci projektu Přírodní zahrada na pozemku internátu školy. Jeho dílčí aktivity povedou žáky k poznávání základních vztahů v přírodě a k šetrnému přístupu k ní. Od června 203 naše škola zahájila spolupráci s ekocentrem Chaloupky o. p. s. formou projektu Učíme se za školou- místně ukotvené vzdělávací programy. 54

55 4 Prevence rizik a školní úrazy 4.. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 2 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách TV V ostatních vyuč.hodinách 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole Školní družina Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik,které škola přijala: Zvýšit důslednost při dodržování dozorů nad žáky. Velmi důležité je stálé dodržování bezpečnostních předpisů při všech činnostech žáků. Komentář ředitele školy: Žáci jsou na začátku školního roku třídními učiteli poučeni o bezpečnosti práce. Zvýšenou pozornost dodržují učitelé při tělesné výchově a pracovním vyučování. V každé přestávce vykonává dozor učitel. Je vypracován rozpis na celý týden. V posledních letech se osvědčila spolupráce s ČČK v Havlíčkově Brodě a s rychlou záchrannou službou v Chotěboři. Žáci si v těchto hodinách nacvičují zásady první pomoci. Jsou informováni o postupu při různém zranění. Znají čísla na rychlou záchrannou pomoc, policii, hasiče. Některé zdravotní přístroje si mohou sami vyzkoušet. 55

56 5 Spolupráce školy s rodiči 5. Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada ŠR byla zřízena usnesením Rady Kraje Vysočina byli zvoleni noví členové školské rady na tříleté období. Předsedou školské rady byla zvolena Mgr. Provazníková Marie. V průběhu roku se sešli členové dvakrát. Členové schválili výroční zprávu za rok 202/203 dne: , jednací řád, a organizační řád školy a internátu na rok 203/204. Občanské sdružení při škole - Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky se konaly:4..2,6..3, a Konzultační dny pro rodiče : pondělí, čtvrtek. Školní akce pro rodiče Rodiče byli pozváni na Den otevřených dveří dne Celoročně se rodiče účastnili tvořivých dílniček zaměřených na moderní výtvarné techniky. Školní časopis - Komentář ředitele školy: V měsíci září byli rodiče vycházejících žáků informováni o všech možnostech studia svých dětí. Výchovný poradce vysvětlil žákům i rodičům postup při podávání přihlášek na střední školu. Vysvětlil rodičům způsob předání zápisového lístku na střední školu. Průběžně byla žákům podávána informace o dnech otevřených dveří středních škol v našem regionu.. listopadu navštívili žáci 9. ročníku společně s výchovným poradcem tzv. burzu středních škol v Havlíčkově Brodě. V průběhu měsíce února 203 pomáhal výchovný poradce při vyplňování a odesílání přihlášek žáků 9. ročníku. Kontroloval ve spolupráci s rodiči správnost a úplnost údajů v přihlášce. Vedení školy, třídní učitelé i všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně s rodiči na třídních schůzkách setkávají. Na schůzkách předávají učitelé rodičům informace o průběhu studia svých dětí. Řeší případné výchovné problémy ve spolupráci s výchovným poradcem a sociálním odborem. Pokud se vyskytne nějaký problém, a rodiče se nedostaví k projednání, navštíví rodiče ředitelka společně s výchovným poradcem. Vedení školy i všichni pedagogičtí pracovníci se snaží ve škole vytvářet příjemné, klidné prostředí s pravidly školního řádu. Za sledované období nebyla podána z řad rodičů žádná stížnost. Hledáme stále nové cesty, jak spolupráci učitelů, vychovatelů a rodičů zintenzivnit. Ve školním roce byla stále dosti vysoká absence žáků, i když omluvená. U několika jedinců se projevilo nevhodné chování. Několik žáků pravidelně kouří cigarety. 56

57 6 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 6. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Komentář ředitele školy: Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení nebyly žádné. Stížnosti proti průběhu a výsledkům vzdělávání také nebyly žádné. 57

58 7 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 7. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny odpočinkový areál, zahrady, hřiště koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu komentář Školní budova je stará 0 let, je v dobrém technickém stavu (až na některé reklamované záležitosti neustálé průsaky vody terasou školy).v průběhu letních prázdnin došlo k opravě terasy a probíhala rekonstrukce budovy školy- Rybova vila. Škoda, že nebyla lépe vyřešena tělocvična (reh. sál). Budova internátu se postupně opravuje a v současné době je v dobrém technickém stavu. Ve škole jsou vhodné podmínky pro výuku i odpočinek, na internátě chybí jedna pracovna. Škola má dostatek odborných učeben(fy-ch, počítačová učebna, výtvarný ateliér, dílny, cvičná kuchyň, domácí práce, keramická dílna, psychorelaxační místnost). U školy je hřiště na vybíjenou, košíkovou, volejbal.v zahradě je vybudována přírodní učebna s altánem a pískovištěm pro žáky.u internátu je využíváno hřiště na kopanou, jsou zde také různé průlezky, pískoviště pro děti také altán a buduje se zde přírodní zahrada. nejsou Vybavení školy pomůckami je dostatečné. Je potřeba se zaměřit na vybavení školní družiny. Škola se snaží, aby vybavení učebnicemi a učebními pomůckami bylo dostatečné. Někdy je problémem sehnat odpovídající učebnice pro žáky naší školy(nedostatečná nabídka trhu pro žáky se speciálními vzděl. potřebami). Je na dostatečné úrovni. Pomůcky jsou v dostatečné nabídce, ale finanční možnosti školy jsou omezené Komentář ředitele školy: Vybavení školy je na dostatečné úrovni, snažíme se neustále doplňovat i kompenzační pomůcky. 58

59 8 Projekty. Projekt Škola pro život v celkové částce: ,00 Kč Strukturální fondy (ESF): ,20 Kč 85% Státní rozpočet: ,80 Kč...5 % Období : Stručný obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 2. Projekt Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu v celkové částce: ,60 Kč Strukturální fondy (ESF): ,76 Kč 85% Státní rozpočet: ,84 Kč...5 % Období : 4/203 /205 Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tento cíl je v souladu k prioritami Kraje Vysočina. Hlavním cílem projektu je poskytnout žákům co nejširší a kvalitní nabídku dostupných služeb odborníků v oblasti psychologické, logopedické, speciálně pedagogické, rehabilitační a fyzioterapeutické pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a PŠ Chotěboř. Odborná péče bude zajištěna formou služeb. Dílčí vzdělávací cíle projektu povedou ke zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností žáků, k rozvoji hrubé a jemné motoriky a manuálních dovedností. Cílem projektu je naučit žáky pochopit a zvládat vlastní emoce a nálady, vhodně vystupovat v kolektivu i na veřejnosti, což je podmínkou integrace do běžné populace. Nedílnou součástí projektu je zajištění činnosti asistenta pedagoga pro zdravotně i sociálně znevýhodněné žáky školy. Cílem projektu je také výměna zkušeností a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a jejich asistentů. DVPP a konzultace problémů s odborníky v rámci exkurzí pomůžou pedagogům získat náhled na vlastní pedagogickou činnost a budou moci srovnávat různé metody a postupy uplatňované v praxi. Naučí se využívat nové metody a formy páce se třídou i s jednotlivci, což jim usnadní zvládání náročných situací při výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové budou schopni žáky lépe motivovat ke školní práci, budou umět plně využít schopností a dovedností žáků a rozvíjet je v maximální míře. A co konkrétně naše žáky čeká? Na co se mohou těšit? Budou se účastnit plaveckého výcviku, muzikoterapeutických a canisterapeutických kurzů, ve škole bude své služby poskytovat logoped, fyzioterapeut a psycholog. Pod vedením proškolených pedagogů vznikne dramaterapeutický kroužek a kroužek tradičních řemesel, kde se mj. naučí smaltování, pletení z pedigu, drátování a práci s keramickou hlínou. 59

60 Hlavním přínosem pro cílové skupiny projektu je rozšíření a zavedení asistenčních, speciálně pedagogických, psychologických, logopedických, fyzioterapeutických a rehabilitačních služeb na škole. Záměr projektu koresponduje se ŠVP a při jeho realizaci je hlavním cílem žáky motivovat k učení, zvyšovat jejich sebevědomí, rozvíjet a naplňovat jejich klíčové kompetence. Projekt bude u žáků podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci a ohleduplnost ke svým potřebám, ke své osobě a k ostatním lidem. Posílí se pozitivní klima na škole a zlepší se spolupráce s rodiči a s veřejností. Přínosem pro cílové skupiny je také změna ve vzájemných vztazích, zvýšení vzájemné důvěry a spolupráce, což umožní zlepšení práce ve škole žákům i pedagogům. Rehabilitační a fyzioterapeutické aktivity povedou ke zlepšení motoriky, manuálních schopností, rozvoji komunikace, posílení sebevědomí a ke zlepšení celkového psychického stavu žáků se SVP. Projekt bude u dětí podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci, respekt, vstřícnost a ohleduplnost k sobě navzájem. Připraví žáky na reálné životní situace, které mohou nastat a budou umět hledat způsoby, jak je zvládnout. V průběhu realizace projektu získá škola nové pomůcky, které budou sloužit k širší nabídce poskytování speciálně pedagogických služeb. Dále vzniknou nové výukové materiály pro pedagogy a žáky. 3. Projekt Přírodní zahrada grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje v celkové částce: ,- Kč Přírodní zahrada je název projektu, který se naší škole podařilo získat z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a probíhá od do Zaměříme se v něm na pozemek kolem internátu školy, který je v současnosti využíván k výuce pěstitelství, k odpočinkové i sportovní činnosti. Rádi bychom z něj udělali živou přírodní učebnu, která by byla využitelná ve všech vyučovacích předmětech. Zahrada bude sloužit nejen žákům, ale i mnoha různým druhům menších živočichů v divokém koutku, v hmyzích domečcích, v ptačích budkách, ve slunné skalce, na barevné louce i v kvetoucích keřích tam všude budeme pozorovat život. Těšíme se i na stavby z vrbových proutků, které doplní herní prvky současné zahrady. Většinu prací spojených s budováním přírodní zahrady budou vykonávat žáci a pedagogové školy, pouze prořez stromů zajistí odborníci. Záchytný systém na dešťovou vodu, mulčování, zelené hnojení i kompostování to jsou činnosti, kterými chceme žáky naučit, jak obhospodařovat zahradu bez velkých nákladů a v souladu s přírodou. 60

61 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI 6

62 20 Výroční zpráva o poskytování informací za období roku 202 (zákon č. 06/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) V souladu s ustanovením 8 zákona č. 06/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Základní škola a Praktická škola Chotěboř následující údaje: I. V roce 202 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. II. V roce 202 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. III. V roce 202 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. IV. V roce 202 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V. V roce 202 nebyla podána žádná stížnost podle 6a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Základní školy a Praktické školy Chotěboř při vyřizování žádosti o informace. VI. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách V Chotěboři, dne Mgr., Bc. Danielková Drahomíra ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř 62

63 Příloha č. : Rekonstrukce školy RYBOVA VILA PŘED REKONSTRUKCÍ RYBOVA VILA PO REKONSTRUKCI

64 Příloha č. 2: Projekt Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu V rámci projektu Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu proběhly mj. tyto aktivity: Kurz Bazální stimulace pro pedagogy Muzikoterapie Canisterapie 64

65 Příloha č. 3: Projekt Přírodní zahrada Revolvingový fond MŽP- projekt č. 39: Přírodní zahrada Zahrada před zahájením projektu Odborný prořez stromů na zahradě 65

66 Stříhání stromů Hmyzí hotel Hmyzí domeček 66

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více