Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje leden 2010 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka organizace

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Péče o majetek I Studium pro ředitele škol a školských zařízení Marketing školy Vedení lidí koučováním Péče o majetek II Projekt Ředitel Modul Právo v praxi školského managementu Péče o majetek III Projekt Ředitel Modul Řízení pedagogického procesu Prezentace školy v médiích DPH v účetní praxi škol a školských zařízení. Změny v zákoně o DPH v r Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP Péče o majetek z pohledu vedoucího pracovníka Odpovědnost školy za škodu při pracovních a školních úrazech a nemocech z povolání po 1. lednu Plán rozvoje pedagogických pracovníků Projekt Ředitel Modul Ekonomika a finanční management Základy řízení lidských zdrojů Videotrénink evaluace vzdělávání Vedení lidí koučováním II pracoviště Trutnov Setkání ředitelů mateřských škol Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Základní právní předpisy na úseku požární ochrany Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řád ve školství pracoviště Rychnov nad Kněžnou Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ. Matrika Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účetní závěrka, zaúčtování fondů a dotací Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně pracoviště Jičín Péče o majetek. Tvorba vnitřních předpisů Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Nové třídní knihy a další školské dokumenty Výchovné poradenství Ochrana člověka za mimořádných událostí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP Plán rozvoje pedagogických pracovníků pracoviště Náchod Setkání ředitelů mateřských škol Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Rozvrh a suplování Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 25 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Školní psycholog a jeho úloha v životě školy Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr Prevence syndromu vyhoření

3 OBSAH Studium pedagogiky B - pedagog volného času Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Poruchy chování dětí Jak pomoci žákům s obtížemi v počítání Asistent pedagoga Modelovým zpřítoměním proti agresivitě a neklidu Simulační hry Šikana na základní škole Vedení třídní hodiny a rozhovoru s rodičem Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech Hra ve vyučování a pozitivní klima Školní vzdělávací program v praxi Rozvíjíme sebevědomí a schopnost empatie u dětí Využití terapimasteru Poruchy komunikace a vztahů v rodině Jak rozvíjet nadané žáky v běžných třídách Rozvoj profesních kompetencí - formy a metody práce a jejich evaluace Pravidla a kritéria hodnocení žáků Jak zvýšit školní úspěšnost žáků Projektové vyučování - Ruce Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou Drogy a škola Proč dítě zlobí Jak vychovávat žáky k prosociálním postojům pracoviště Trutnov Metody dramatické výchovy ve výuce Základní sociální potřeby dětí a žáků, prevence nežádoucího chování Profylaxe řečových vad Canisterapie - asistenční pes Výukové metody Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka Vedení reedukační skupiny na základní škole Návštěva stacionáře Hrubá slova v dětském slovníku Návštěva speciální školy Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u žáků v ZŠ Dítě na cestě ke zločinu pracoviště Rychnov nad Kněžnou Učitel a stres. Relaxační techniky Metody aktivního učení Rozvoj emoční inteligence Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Jak předejít problémům s hlasem Projektové vyučování Co nás ve škole neučili aneb Současné trendy v metodách práce s žáky Dvoudenní setkání výchovných poradců Problémové děti a problémoví rodiče Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Cestička do školy aneb Budou z nás školáci Emoce v pohybu. Živly Země a Voda Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež Člověk a jeho svět, integrovaná výuka pracoviště Jičín Alternativní a augmentativní komunikace ve vzdělávacím procesu Projekční testy Hrátky s pamětí

4 OBSAH Školní násilí Projekty na 1. stupni ZŠ Jak připravit adaptační kurz Jak zvládat stres Dramatická výchova Poruchy autistického spektra III pracoviště Náchod Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření Jak motivovat žáka střední odborné školy nebo učiliště Rodič jako partner a dítě, které zlobí Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech Právní vědomí ve školní praxi Poruchy autistického spektra. Vzdělávací a výchovné přístupy Jak zvládat zlost a agresivitu? Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Mateřská škola 39 pracoviště Hradec Králové Zdravá abeceda - Co dělá tělo, když se hýbu Veselé pískání Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením na výslovnost Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Aerobik v mateřské škole Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku Tanečky v mateřské škole Když si děti vzájemně ubližují Návštěva v MŠ. Montessori systém Pohybem a hrou v MŠ a ŠD Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Pohybový režim v rámci ŠVP MŠ Zábavné pohybové hry v MŠ Jak aktualizovat ŠVP Zdravá abeceda - Dělám, co mě baví Projekt Mensa pro školky Návštěva v mateřské škole. Sloučené MŠ Slavnosti v MŠ Efektivní metody výuky jako prostředek k utváření klíčových kompetencí pracoviště Trutnov Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta II Rytmizování v MŠ Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ Stolní a deskové hry v MŠ Nápady pro dětské ruce II Předškoláci v pohybu - cvičíme jako myška Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti Bystříme své smysly Kouzelná flétna v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Veselé pískání a správné dýchání Velikonoční floristika pro malé Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Hudební hrátky. Muzikoterapie Dramatická výchova v MŠ Návštěva sloučené ZŠ a MŠ pracoviště Jičín Klub ředitelek a učitelek MŠ

5 OBSAH Vývoj dětské řeči Komunikace s dětmi. Hodné děti Hry v MŠ Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Jak aktualizovat ŠVP Návštěva v MŠ s integrací dětí s SVP pracoviště Náchod Rozvojový program pro nezralé dítě Na pomoc učitelům mateřských škol. Učíme moderními metodami Smyslové vnímání a hry na jeho rozvoj Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Neseme, neseme májíček Multikulturní výchova v MŠ. Watoto Psychomotorická cvičení s prvky jógy Na pomoc pěveckým sborům. Sborečky v MŠ Hry v přípravě k matematice v předškolním věku Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Český jazyk a literatura 48 pracoviště Hradec Králové Cizinci na českých školách. Čeština pro žáky ZŠ, SŠ Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Aktivizující metody ve výuce českého jazyka se zaměřením na komunikaci Práce s nonsensovou poezií Všestranný jazykový rozbor Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ Píšeme dopis, knihu, časopis Píšeme dopis, knihu, časopis Český jazyk a mediální výchova Literární exkurze - Nové Město Pražské pracoviště Trutnov Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ II Využití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ Píšeme dopis, knihu, časopis Jak na češtinu hravě Tvůrčí psaní pracoviště Jičín Jak na češtinu hravě Tvorba pomůcek pro ČJ na 1. stupni ZŠ Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ Český jazyk a literatura podle ŠVP pracoviště Náchod Nápady do hodin čtení a literární výchovy na 1. stupni ZŠ. Pohádka Genius loci a pražská německá literatura Cizí jazyky a literatura 52 pracoviště Hradec Králové Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny Komunikace v anglickém jazyce - ústní projev Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ Jazyková animace Angličtina pro nejmenší II Soutěže a hry v jazykové výuce. Opravování chyb Metodický seminář francouzského jazyka. Le francais? Cest facile! Jak učit ruštinu a vzájemně se nenudit aneb Netradiční metody výuky cizího jazyka

6 OBSAH Austrálie aneb Jak lze učit reálie Práce se slovní zásobou v hodinách německého jazyka pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) II Finanční gramotnost v angličtině pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0) Angličtina pro nejmenší Anglicky tvořivě pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) II Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) II Práce s jazykem a metodikou angličtiny Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení pracoviště Náchod Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) Angličtina a děti se specifickými poruchami učení Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (A1) Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 57 pracoviště Hradec Králové Mediální výchova. Mediální gramotnost Jak učit o šoa (holocaustu) a totalitních režimech Výuka období studené války na druhém stupni ZŠ Když řeknete - u nás Mediální výchova III Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na moderní výuku dějepisu II Odsun, transfer, vyhnání aneb Existoval vůbec Beneš a jeho dekrety Žákovské parlamenty II Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha zase jiná Cesty minulosti. Pod ochranou Dia pracoviště Trutnov Člověk a jeho svět - prvouka podle ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cesty minulosti. Biblí proti církvi Cesty minulosti. Secessio, čili odštěpení Sekty v současné společnosti pracoviště Jičín Dílna učitelů dějepisu. Moderní výuka Kronika jako obraz společnosti pracoviště Náchod Dílna učitelů dějepisu. Božena Němcová Matematika, fyzika, přírodověda 61 pracoviště Hradec Králové Meteorologie jako integrující učivo na základní škole Metodika řešení úloh matematiky Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky Fyzika kolem nás. Hrajeme si s fyzikou aneb Jednoduché pokusy pro malé i velké žáky Absolutní hodnota ve středoškolské matematice Fyzika v pokusech. Magnetismus Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

7 OBSAH Matematika v běžném životě II Větrné elektrárny v praxi Návštěva malé vodní elektrárny pracoviště Trutnov Matematika v běžném životě Fyzika v pokusech. Termika pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak na dyskalkulii Matematika v běžném životě pracoviště Jičín Metodika řešení úloh matematiky na základní škole Matematika plná her pracoviště Náchod Fyzika v pokusech. Elektromagnetické vlnění experimentálně Aktivity a ukázky dobré praxe v matematice Matematika plná her. Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? Matematika plná her. Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? Astrofyzika pro fyziky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 65 pracoviště Hradec Králové Jak na výuku chemie. Pokusy pro 8. a 9. ročník ZŠ Eto-ekologie a sociobiologie primátů Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Rekordní výkony lidského těla Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - rekordmani z říše zvířat Chemie - laboratorní práce a pokusy Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi pracoviště Trutnov Využití ICT v hodinách chemie Lze učit geologii zajímavěji? II Ze školy do lesa II Člověk a příroda - chemie pracoviště Rychnov nad Kněžnou Péče o krajinu, biotopy, jedince a populace Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy Aktivizace v chemickém vzdělávání Zelený ostrov pracoviště Jičín Motivační náměty do výuky vlastivědy Motivační náměty do výuky zeměpisu pracoviště Náchod Experimentální podpora učiva Oxidace a redukce Základy biogeografie a ostrovní ekologie Tělesná výchova 69 pracoviště Hradec Králové Abeceda aerobiku III Aerobik na základní škole Základní kurz pro instruktory snowboardingu Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Cvičení na velkých míčích Pilatesova metoda II Využití psychomotoriky v praxi Tělesná výchova hravě II Nové trendy v tělesné výchově. Pilatesova metoda s overballem pracoviště Trutnov Pohybové hry

8 OBSAH AIKIDO a jeho využití ve školní praxi Nové trendy v TV - vědomé cvičení Psychomotorická cvičení s prvky jógy II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilatesova metoda Zásobník nápadů a pohybových her Pohybové hrátky ve škole II pracoviště Jičín Psychomotorické hry Zařazení zdravotní TV do hodiny tělesné výchovy Základy orientačního běhu Netradiční jóga pro děti pracoviště Náchod Gymnastika zábavně a hravě Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti Hry s míči Jak správně cvičit Vzdělávací exkurze a pobyty 73 pracoviště Trutnov Pobyt ve speciálním zařízení pro dospělé v Irsku Estetická výchova, umělecké školství 74 pracoviště Hradec Králové Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta Flóra v keramice Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Základy taneční techniky. Country Figura a portrét Dekorování keramiky III Výtvarné dílny. Papírová vitráž Jednoduché grafické techniky pro školu Na pomoc pěvěckým sborům. Populární hudba ve sboru Výtvarné dílny. Velikonoce Výtvarné dílny. Velikonoce Hudební činnosti na 2. stupni ZŠ Výtvarné dílny. Drátované šperky Hra s mandalou Hrajeme si s písničkou. Píseň - slovo - pohyb Počátky tvořivé intonace Výtvarné dílny. Sádrové kachle S písničkou do jara Příroda v hudbě Výtvarné dílny. Jarní hrátky Výtvarné dílny. Hrátky s textilem Výtvarné dílny. Hrátky s textilem pracoviště Trutnov Výrobky z novinového papíru Výrobky ze slaného těsta. Velikonoce Velikonoční floristika. Věnce Velikonoční floristika. Věnce Výroba šperků Výroba šperků - ketlování Výtvarná a floristická dílna. Voda Výtvarná a floristická dílna. Voda Pracovní dílna pro žáky s handicapem Hra na rytmické nástroje II

9 OBSAH Ruční papír Zajímavé materiály a techniky ve výtvarné výchově pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Jak pracovat s mandalou Velikonoční floristika. Věnce Hudba hrou Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček II pracoviště Jičín Výtvarné dílny. Automatická kresba II Výtvarné dílny. Krabice a krabičky Dekorování skla a porcelánu Papírový pedig - pleteme z papíru II Výtvarné dílny. Hrátky s papírem Enkaustika Výtvarné dílny. Twist art Výtvarná dílna Základy košíkářského řemesla. Pletení z pedigu pracoviště Náchod Kurz artefiletiky ve výtvarné výchově Kurz patchworku Výtvarné dílny. Zdobíme textil a trička Netradiční výtvarné techniky. Linoryt Jarní náměty pro výtvarné a pracovní aktivity. Přáníčka Výtvarná a floristická dílna. Jaro s květinou Základy pěvecké techniky Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Výtvarné techniky. Automatická kresba Řemeslná dílna. Bambule Řemeslná dílna. Šperky z papíru Výtvarná a floristická dílna. Objekty pro školní chodby Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky II Základy pěvecké interpretace různých období od renesance až po romantismus Odborné předměty, odborné školství 85 pracoviště Hradec Králové Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M Praktické vyučování a ŠVP Módní trendy v oděvním průmyslu Výuka se zaměřením na finanční gramotnost Informatika 87 pracoviště Hradec Králové Zoner Callisto GIMP Práce s digitální videokamerou, střih a úprava záznamu Rizika internetového přístupu pracoviště Trutnov Základy internetové komunikace Fotografie v Zoner Photo Studio pracoviště Rychnov nad Kněžnou Úprava dokumentu ŠVP ve Wordu SMARTboard a výukové materiály Úprava digitální fotografie na počítači pracoviště Jičín

10 OBSAH Interaktivní tabule jako výuková pomůcka Výchova a vzdělávání mimo vyučování 89 pracoviště Hradec Králové Základy krizové intervence pro vychovatele Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Aktuální stav školské legislativy ve vztahu k DM a hlavní okruhy problémů v práci DM Břišní tance Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Vlastní hodnocení ŠD Efektivní výchova krok za krokem Lidové tance Čech a Moravy pracoviště Trutnov Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla Hry jako pohlazení pracoviště Jičín Na pomoc vychovatelům ŠD. Přístupy k dětem s ADHD pracoviště Náchod Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Efektivní metody a formy práce v ŠD Příčiny a řešení nejčastějších konfliktů a výchovných problémů v dětském domově Regionální setkání vychovatelek školních družin Ostatní 92 pracoviště Hradec Králové Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Trutnov Mimořádné události ve škole. Základy první pomoci II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi. Celokrajský seminář Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor pracoviště Jičín Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Náchod Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro základní umělecké školy MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 9

11 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 10

12 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 11

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dagmar Konečná metodička DVPP prac. HK Mgr. Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 12

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Vladislav Heřman Mgr. Dagmar Konečná Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Jana Svatá Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Pražská 1759, Náchod Telefonní číslo: tel./fax, mobil: Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Veronika Štěpánová Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Hana Šípková , Mgr. Jiří Zeman (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Alena Ročková , Ing. Stanislava Stierandová

16 Realizace individuálního projektu v rámci OP VK - registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního vzdělávání ŘEDITEL 2012 Datum zahájení projektu: (vzdělávání v modulech - listopad 2009) Datum ukončení projektu: (vzdělávání v modulech - červen 2012) Vzdělávací moduly 1. kolo: Modul A: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT VPRAXI , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže vrozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul B: EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT , a Ing. Jaroslava Dittrichová a Ing. Pavel Jedlička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul C: ŘÍZENÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul D: VEDENÍ LIDÍ , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul E: PREZENTACE A SPOLUPRÁCE SMÉDII , a Mgr. Marek Tvrdoň; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul F: COACHING I Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, výjezdní 1,5 denní seminář vrozsahu 15 hodin ( hodin) Modul G: COACHING II Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, výjezdní 1,5 denní seminář v rozsahu 15 hodin ( hodin) Modul H: PRÁVO VPRAXI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU , a JUDr. Jan Havel; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) ZAHRANIČNÍ STÁŽ Všechny moduly jsou v uvedených termínech momentálně plně obsazené, ale v případě zájmu je možné se dále hlásit u příslušných garantů a žádané moduly budou znovu opakovány v r a Podrobné informace jsou uvedeny v dopise, který byl i s podmínkami přihlášení zaslán do všech škol v Královéhradeckém kraji mailem dne a je uveřejněn též na Informace a přihlášku případně žádejte u garanta modulu.

17 Regionální konzultační centrum Ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 bylo v rámci projektu Kurikulum S 15. října 2009 zřízeno Regionální konzultační centrum. Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož spoluřešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, který koordinuje a metodicky řídí jednotlivá konzultační centra v krajích. Všem SOŠ v Královéhradeckém kraji nabízíme: možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP u nás nebo přímo ve škole, praktické workshopy dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti, metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP. V aktuálním pololetí nabízíme následující vzdělávací programy (worshopy): Výukové metody Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny E Nejčastější nedostatky ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny H Nejčastější nedostatky ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny L, M Praktické vyučování a odborný výcvik Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel , Více o projektu na 16

18 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo a kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy 17

19 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Péče o majetek I Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým pracovníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům Obsah: Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací. Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku. Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod. Fyzická inventarizace, organizace, provedení, dokumentace, náležitosti. Diskuse. PaedDr. Vladimír Kaucký 22. únor 2010, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Obsah: Základní informace o marketingu a možnostech jeho využití při prezentaci, prodeji školy a jejich služeb. Ukázka kritického posouzení marketingu vlastní instituce, zpracování návrhu na zlepšení a další rozvoj marketingu školy. Co je marketing. Základní marketingové pojmy a přístupy, analýza potřeb, životní cyklus produktu/služby, segmentace trhu, cílený marketing, marketingový mix. Hlavní fáze marketingu. Marketingové strategie, plán. Hodnotové proklamace a budování značky. Získávání, udržování a pěstování zákazníků ve vzdělávání. Poskytování větší hodnoty ve vzdělávání. Kontrola marketingového výkonu. Mgr. Petr Vrzáček 3. březen 2010, 9:00-14:00 hodin 500 Kč S sebou vezměte přezůvky. Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. kolektiv lektorů březen 2010, 8:30-17:30 hodin duben 2010, 9:00-17:30 hodin květen 2010, 8:30-17:00 hodin červen 2010, 9:00-17:30 hodin Kč Semináře budou probíhat v období duben - prosinec 2010 cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen i víkend. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Marketing školy Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Vedení lidí koučováním Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP a dalším zájemcům Obsah: Co je koučink, podstata koučování, formální a neformální koučink, koučovací modely GROW, ADAPT atd. Tradiční a moderní přístupy, metody a techniky vedení lidí. Když klasický přístup selhává... Jak dostat člověka do pohybu a jak dále rozvíjet jeho potenciál. Koučovací dovednosti a jejich aplikace do praxe školského manažera. Koučovací rozhovor (koučovací jazyk, umění naslouchat, umění mluvit, vedení rozhovoru k nápadu). Kladení otázek (efektivní otázky, otázky, které nikam nevedou, zakázané otázky ). Koučování jednotlivce a koučování skupiny (týmu). Každodenní koučink na pracovišti. Mgr. Miroslav Jiřička 9. březen 2010, 9:00-14:00 hodin 550 Kč Mgr. Marcela Nováková Péče o majetek II Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, účetním, ekonomickým pracovníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům Obsah: Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace. Dokladová inventarizace, způsob provedení, náležitosti. Vypořádání inventarizačních rozdílů, schodky, manka. Inventarizace cizího majetku, podrozvahové účty. Diskuse. 18

20 Školský management REPRÍZA PaedDr. Vladimír Kaucký 10. březen 2010, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Projekt Ředitel Modul Právo v praxi školského managementu Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Základy práva, právní systém v ČR, školské právní předpisy a další základní právní předpisy nutné pro práci školského managementu. Správní řízení ve školství. Odpovědnost ředitele za plnění povinností v oblasti pedagogické i hospodářské. Aplikace Zákona o rodině a Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Odpovědnost ředitele z hlediska Trestního zákona, problematika odpovědnosti žáků a za žáky, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Řešení stížností, ochrana osobních údajů, používání rodných čísel a razítek ve školské praxi a odpovědnost ředitele. Pracovní právo, pracovní poměr, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, platy a mzdy, cestovní náhrady, odpovědnost za škodu v pracovním poměru. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků. JUDr. Jan Havel 16. březen 2010, 9:00-15:00 hodin 30. březen 2010, 9:00-15:00 hodin 20. duben 2010, 9:00-15:00 hodin bez poplatku Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ V současné době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho opakováním. Mgr. Veronika Štěpánová Péče o majetek III Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým pracovníkům, pokladním, skladníkům a dalším zájemcům Obsah: Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad s platnou legislativou a prováděnou praxí. Nejčastější závady v jejich tvorbě i v praxi. Režim pokladen a skladů, hmotné odpovědnosti, náhrady škod. Metodika práce likvidačních a škodních komisí. Diskuse. PaedDr. Vladimír Kaucký 29. březen 2010, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Projekt Ředitel Modul Řízení pedagogického procesu Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Role a funkce ředitele školy při řízení pedagogického procesu. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU. Strategie rozvoje školy a strategické plánování. RVP a ŠVP, vytváření týmů. Koncepce pedagogicé práce školy. Klima školy, image školy. Moderní přístupy ke vzdělávání. Evaluace a sebeevaluace školy. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava a řízení změn v pedagogickém procesu. Systém DVPP. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků. Mgr. Miroslav Jiřička 7. duben 2010, 9:00-18:00 hodin 14. duben 2010, 9:00-18:00 hodin 21. duben 2010, 9:00-18:00 hodin bez poplatku Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ V současné době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho opakováním. Mgr. Alena Ročková Prezentace školy v médiích Určeno: ředitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům Obsah: Různé druhy prezentací a jejich specifika. Písemná prezentace formou tiskové zprávy, výroční zprávy, webových stránek. Ústní prezentace formou rozhlasového dialogu. Vizuální prezentace formou videonahrávky. Zpětná vazba na předvedené prezentace. Shrnutí a doporučení pro manažerskou praxi. Mgr. Petr Vrzáček 7. duben 2010, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá DPH v účetní praxi škol a školských zařízení. Změny v zákoně o DPH v r Určeno: vedoucím pracovníkům, účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r a DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 19

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku opět pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2011, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více