Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany. Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany. Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy, umístění školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a dalšími sociálními partnery Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu... 25

3 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ, 1. OBDOBÍ (1. ROČNÍK) Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Anglický jazyk Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Umění a kultura, Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Výtvarná výchova s integrací předmětu Praktické činnosti Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby a kriteria hodnocení ZDROJE

4 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nemojany Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca 1.2. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nemojany, příspěvková organizace Adresa školy: Nemojany 113, p. Luleč Ředitelka školy: Mgr. Ilona Kummerová Kontakty: tel.: , www. zsmsnemojany.cz, IČO: Identifikátor zařízení: IZO: základní škola Zřizovatel Obec Nemojany, Nemojany 10, p. Luleč, tel.: , fax: Starosta obce: Zdeněk Chromý 4

5 1.4. Platnost dokumentu ŠVP ZŠ projednán pedagogickou radou dne , Č.j. 28/2008. Platnost dokumentu je od Aktualizace, revize dokumentu: do Platnost nového dokumentu: , Č.j.: Projednán v pedagogické radě: Schválen školskou radou dne: Dokument zpracovaly: Mgr. Ilona Kummerová, Mgr. Eliška Klvačová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Eliška Klvačová. ředitelka ZŠ a MŠ 5

6 2. Charakteristika školy 2.1. Stručná charakteristika školy Něco málo z historie školy V roce 1875 byla postavena školní budova s jednou třídou. Na škole učili dva učitelé s dopoledním a odpoledním vyučováním. Vzhledem k tomu, že tato škola nevyhovovala počtu dětí, byla postavena škola nová. V roce 1914 bylo započato se stavbou a po prázdninách v témže roce se začalo v nové budově školy vyučovat. Od té doby již byla několikrát provedena rekonstrukce této budovy. (Zdroj: webové stránky Nemojan) Současnost Od roku 2003 se stala základní a mateřská škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Nemojany. Škola hospodaří s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu (přímé náklady na vzdělání, účelové dotace), s peněžními prostředky od zřizovatele (provoz, doplatek na mzdy), s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. (Zdroj: webové stránky Nemojan) Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Škola je od příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Nemojany Úplnost a velikost školy, umístění školy Škola je neúplná, malotřídní a sdružuje se s mateřskou školou se stanovenou kapacitou 28 dětí, základní škola má kapacitu 60 žáků a školní jídelnu výdejnu s kapacitou 65dětí a žáků. Škola zajišťuje předškolní výchovu dětí v mateřské škole a výuku na prvním stupni. Zaměřuje se na výuku (resp. ) ročníku. Základní školu navštěvují děti z tří obcí Nemojan, Lulče a Tučap. Navazující výuka na prvním stupni, 4. a 5. ročník je nabízena nejblíže v Tučapech (2 km od Nemojan) a Drnovicích (3 km). V Drnovicích je škola úplná, tudíž je možno pokračovat ve výuce i na druhém stupni. Do mateřské školy dochází děti z Nemojan. V okolních vesnicích je zabezpečena institucionalizovaná předškolní výchova (Tučapy, Luleč). Základní škola Mateřská škola Nemojany se nachází v obci Nemojany v okrese Vyškov, v Jihomoravském kraji. Nemojany, s necelými šesti sty obyvateli spadají do komplexu obcí Drahanské vrchoviny, jsou součástí tras při výletech do přírodního parku Rakoveckého údolí, které je pro návštěvníky a (nejen) milovníky přírody velice atraktivní lokalitou, čehož 6

7 s oblibou využívá i samotná MŠ a ZŠ. Nemojany jsou zařazeny do sítě linek IDS, s čímž souvisí velmi dobré autobusové dopravní spojení s okolními obcemi, s okresním městem Vyškov i s krajským městem Brno. 2. Charakteristika pedagogického sboru Na ZŠ vyučují 2 učitelky plně aprobované na výuku 1. stupně ZŠ. Dvě pedagožky jsou také vzdělány v oboru speciální pedagogika. Pedagogové průběžně sledují současné trendy ve výuce a vzdělávání a neustále se vzdělávají. Většina pedagožek ovládá anglický jazyk na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní škola Pracovní pozice Jméno zaměstnankyně Aprobace Ředitelka Třídní učitelka Třídní učitelka Ilona Kummerová Eliška Klvačová Mgr. v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ Mgr. v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ Bc. v oboru Speciální pedagogika předškolního věku Učitelka Petra Hánlová Bc. v oboru Speciální pedagogika Vychovatelka ve školní družině Školnice a uklízečka Kuchařka Martina Tichá Jitka Kaňová Helena Rotreklová Maturitní obor na SŠ zdravotnické Příprava na jednooborovou zkoušku z vychovatelství (SŠ pedagogická) Mateřská škola Pracovní pozice Jméno zaměstnankyně Vedoucí učitelka Marcela Dvořáková Aprobace Bc. v oboru Speciální pedagogika 7

8 Učitelka Lenka Pospíšilová Maturitní obor na SŠ pedagogické Školnice a uklízečka Kuchařka Jitka Kaňová Helena Rotreklová 2.4. Dlouhodobé projekty Škola se aktivně zapojuje do projektů, které vyhlašuje ministerstvo školství, či jiné převážně školské instituce. Škola je dlouhodobě zapojena do projektů: Ekoškola, Prevence vadného držení těla, Bezpečná cesta do školy, Ovoce do škol, Zdravá škola, In škola. Další zapojení do projektů: Všech pět pohromadě, Škola bez dveří dveře dokořán, Celé Česko čte dětem Škola sama aktivně vytváří celoroční či dlouhodobé projekty se zaměřením na environmentální výchovu, výtvarnou oblast, podporu čtenářských dovedností a další. Tyto projekty jsou projednávány pedagogickým sborem i s ostatními zaměstnanci školy, popř. i s rodiči a žáky před zahájením školního roku, i v jeho průběhu. Obsah vychází z kultury obce např. Světélková pouť ke sv. Martinu, potřeb žáků, nápadů pedagogů či podnětu rodičů a žáků, občanů. V průběhu roku se mohou projekty vytvářet a upravovat dle aktuálního stavu nabídky a potřeb školy Spolupráce s rodiči a dalšími sociálními partnery Naší snahou je otevřená a upřímná spolupráce s rodiči, resp. zákonnými zástupci. Rodiče, zákonní zástupci jsou vítaní, když přivádí dítě poprvé do ZŠ, při pravidelných akcích pořádaných MŠ a ZŠ v průběhu roku i při běžném dni ZŠ. Organizované setkávání probíhá formou rodičovských schůzek, neformální při akcích (např. Zahradní slavnost, Den pro rodinu vycházka apod.). Školská rada účinně komunikuje s vedením školy. Škola v případě potřeby spolupracuje s PPP ve Vyškově, popř. v Brně. Škola aktivně spolupracuje s místními institucemi (např. zahrádkáři výsadba stromů na školní zahradě, instruktáže pro žáky), regionálními institucemi (např. o.s. Kolokoč, Drnka, Barvínek soutěže pro děti atd), zřizovatelem vítání dětí přicházejících do školy, slavnostní loučení. Škola spolupracuje také s okolními MŠ Luleč a Tučapy scházení na divadelních představení, prohlídka školy pro budoucí prvňáčky atd., spolupráce probíhá i se spádovou školou Tučapy sportovní setkání dětí na konci školního roku. Škola pravidelně spolupracuje s dobrovolnými hasiči z Drnovic a Nemojan hasiči z Drnovic provádí interaktivní seznámení s technikou a činností hasičů, první pomocí, škola se také zapojuje do soutěží pořádaných SDH Drnovice a Nemojany. 8

9 2.6. Charakteristika žáků Většina žáků pochází z Nemojan, Lulče a Tučap, věková skupina 6 9 let Podmínky školy Mateřská i základní škola sdílí jednu společnou budovu. Základní škola využívá prostory v prvním patře budovy, v přízemí pak jídelnu. Základní škola má k dispozici dvě prostorné a účelně vybavené třídy, které poskytují příjemné pracovní prostředí. Ostatní prostory v přízemí slouží k potřebám mateřské školy. Toto rozdělení není nijak striktní, prostupnost a možnost využívání prostor obvykle základní či naopak mateřskou školou nevyužívaných je poměrně častá. Sklep: podsklepená část, ve které se nachází kotelna Přízemí: přízemní část školy je využívána převážně mateřskou školou vlastní vchod, šatna pro děti MŠ, šatnička pro zaměstnankyně MŠ, umývárna a toalety pro děti MŠ, chodba, kumbál sklad hraček, ředitelna knihovna MŠ + pracovna učitelek, kuchyň, velká místnost rozčleněná na tři části: herna + relaxační a hrací koutky, pracovnička + jídelna, spací kout ložnice. MŠ Nemojany je jednotřídní. Součástí přízemí je i vchod do ZŠ, průchozí jídelna spojující prostory ZŠ a MŠ. V přízemí budovy se nachází knihovna, která je využívána pro širokou veřejnost, spravuje ji OÚ Nemojany. 1. patro: chodba, 2 učebny, ředitelna, sklad knihy, pomůcky, půda sklad, WC pro dívky (2), pro chlapce (2), pro pedagožky (1), umyvadla jsou umístěna v každé třídě a v místnostech, kde jsou WC Každá třída ZŠ je vybavena ortopedickým nábytkem pro žáky (lavice, židle). K výuce jsou využívány tabule, interaktivní tabule s příslušenstvím, 2 počítači pro děti, 1 počítačem pro učitelku. Počítače jsou od vybaveny výukovými programy pro výuku matematiky a českého jazyka Od škola vlastní výukový program pro výuku anglického jazyka. Od roku 2013 prvouky a dopravní výchovy. V rámci projektu EU byly pořízeny tři nové počítače pro žák 2. ročníků a jeden učitelský počítač. V ředitelně se nachází PC pro potřeby ředitelky školy. Učební prostředí je pro žáky mimořádně podnětné a poskytuje dostatek stimulů pro smyslovou výchovu. K dispozici mají nejen učební pomůcky, ale i technické výukové prostředky (přehrávač CD, videotechniku atd.). Audiovizuální technika je vzhledem k potřebám dvoutřídní školy zastoupena v dostatečné míře. Žáci školy mají k dispozici pět počítačů s možností využívání internetu. Prostory školy splňují povinnosti stanovené zákonem č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů - Vyhlášku č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol. K budově školy náleží prostorná školní zahrada, využívána ke sportovním, přírodovědným, environmentálním a hravým aktivitám dětí MŠ i ZŠ. 9

10 Škola má zpracovaný podrobný Organizační řád školy a Provozní řád školy Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) Hlavním cílem vlastního hodnocení školy zjištění současného stavu školy a jejích podmínek a následné zkvalitňování práce školy. Kvalitní hodnocení je základem práce v jakémkoli oboru, ale jen tehdy, dokážeme-li si odpovědět na základní otázky: - Co hodnotíme? - Proč hodnotíme? - Co se chceme dozvědět? - Jak hodnocení ovlivní naši další činnost? Hodnocení tedy není samoúčelným procesem, ale má poskytovat kvalitní a co nejobjektivnější zpětnou vazbu. Aby tomu tak bylo, klade si škola za další cíle: - uvědomování si nedostatků, schopnost připustit si, že vůbec nějaké máme - odhalení a pojmenování příčin, proč, tomu tak je - zvolení nových účinnějších postupů, tj. náprava Základním cílem evaluace je zjištění, jak se ŠVP ZV promítá do školní práce. Zjišťujeme, zda podporuje práci učitelů, jaké jsou studijní výsledky žáků, jaké jsou podmínky pro výuku, školní klima, jak se zapojují rodiče. Cíle školy: - Uvést ŠVP ZV v život - Rozvíjet zájem rodičů o školní práci dětí - Zjišťovat a zvyšovat podíl cílů zaměřených na rozvoj dovedností a postojů - Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů 1. stupně s mateřskými školami - Velmi úzce prohlubovat i nadále spolupráci se spádovou ZŠ Tučapy - Udržovat naplněnost základní školy - Vytvořit spolupracující, podnětnou a pohodovou atmosféru pro děti i zaměstnance, ať chodí do školy rádi Škola při zpracování hodnocení vychází ze zapojení všech hlavních činitelů pedagogického procesu. Hlavní měrou s širokým zapojením se podíleli pedagogičtí pracovníci školy. Prostor k vyjádření mají zákonní zástupci i žáci. 10

11 Nástroje Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj. Výsledné sebehodnocení školy je vždy mozaikovým obrazem, tj.výsledkem pohledů z mnoha úhlů, výsledkem užití mnoha nástrojů. Níže uvádíme seznam (výčet nemusí být úplný a není uzavřený): - Pozorování (sběr dat) - Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - Dotazníky, anketa, průzkum - Řízený rozhovory (s rodiči,žáky,pedagogy) - Diskuse - Autoevaluace učitelů - Účast na DVPP - Účast a zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit - Hospitační činnost - Výsledky žákovských prací - Žákovská portfolia - Kontrola sešitů a pedagogické dokumentace - Rozbory výročních zpráv, hodnocení a plánů školy - Vzájemná spolupráce a kontakt mezi učiteli - Pedagogická tvořivost (metodické materiály, učebnice,projekty) - Úspěchy v soutěžích, schopnost prezentovat výsledky své práce na veřejnosti - Úspěšnost žáků na spádové škole - SWOT analýza SWOT analýza školy Silné a slabé stránky jsou řazeny k vnitřním faktorům (k tzv. interní analýze, jelikož se jedná o prvky určené determinované vnitřními vlivy zejména lidskými možnostmi, zkušenostmi, duševním vlastnictvím společnosti a jejím vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby patří mezi vnější faktory, do tzv. externí analýzy. Ale jsou do značné míry ovlivněny faktory interními. Pedagogičtí pracovníci v rámci ŠVP ZV provedli SWOT analýzu školy, aktualizace červen srpen 2013: Silné stránky: Letitá tradice školy VZTAHY Oboustranný vstřícný vztah učitel-žák Neproblémové vztahy mezi učiteli Malá škola poskytuje rodinné prostředí, všichni se navzájem známe Zkušený, stabilní, aktivní, vstřícný a spolupracující pedagogický sbor s odbornou aprobovaností, přístupný dalšímu vzdělávání, účast na DVPP (cizí jazyky,pc,švp, environmentalistika aj.) 11

12 Laskavý přístup nejen pedagogického sboru, ale i ostatních zaměstnankyň, které vytvářejí příjemné klima třídy (např. při výdeji svačinek, odpoledním úklidu apod.) Individuální přístup ke všem žákům, při výuce i organizaci dne žáka, vstřícnost k dojíždějícím žákům, ke všem žákům školy, možnost příchodu žáků do školy již v 7,00 hodin (individuální ranní čtení žáků 1. ročníku), Malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup Kvalitní výuka zkušenost, aktivita, individuální přístup, průběžné vzdělávání pedagogů, sledování nových trendů a nových způsobů a možností ve výuce Využívání projektového vyučování v rámci třídy i celé školy VYBAVENÍ ŠKOLY Prostorné a prosvětlené třídy s možností volného pohybu o přestávkách Kvalitní technické vybavení včetně výukovým programů možnost využívání PC výukových programů žáky i mimo vyučování Aktivní využívání interaktivní tabule ve výuce Kvalitní ortopedický školní nábytek Bezproblémový přechod dětí z jednotlivých spádových mateřských škol do 1. ročníku ZŠ Úspěšnost žáků odcházejících na spádovou školu Zapojení do školních, mimoškolních, republikových projektů In škola (vybudování interaktivní učebny) Ekoškola Recyklohraní (recyklace školního domovního odpadu) Zdravé zuby Všech pět pohromadě - výchova ke správné výživě dětí a mládeže Zdravá škola (rodinné a útulné prostředí, častý pobyt v přírodě, luxusní ortopedický nábytek židle, stoly, pitný režim, cvičení s míči overbally, plavecký výcvik, solná jeskyně aj.) Mrkev (výchova k ochraně životního prostředí) Škola je zařazena do projektu In škola, (projekt EU vybudování interaktivní učebny) Široká a intenzivní spolupráce s rodičovskou veřejností Úzké a pozitivní vztahy se zřizovatelem, státními institucemi, ostatními sportovními a společenskými organizacemi (mateřská centra Korálek, Kolokoč, os. Drnka, Barvínek, Sbor hasičů PO, jednotou SOKOL, mikroregionem Drahanská vrchovina, MŠ Nemojany, MŠ Luleč a MŠ Tučapy, spádovou školou ZŠ Tučapy aj.) Účast žáků na soutěžích, veřejných vystoupeních a školních akcích pro širokou veřejnost Velmi intenzivní spolupráce s vlastní MŠ - Dveře dokořán Školní družina pod vedením zkušené výtvarnice MŠ a ZŠ Nemojany je centrem a organizátorem kulturních akcí, na kterých se setkávají společně děti s okolními MŠ a ZŠ Luleč, Tučapy (divadla apod.) Pořádání akcí, které začleňuje veřejnost (např. Světýlková pouť) Mimoškolní setkávání s rodiči a žáky v neformálním prostředí (např. Zahradní sešlosti) Přátelské vztahy s absolventy školy a jejich rodiči (škola zve na akce, sleduje vývoj a úspěšnost svých žáků) OKOLÍ ŠKOLY Prosazení přechodu pro chodce před budovu školy, výrazné dopravní značení V blízkosti les, jeho časté využívání v prvouce, výtvarných aktivitách, tělesné výchově atd. Strategické umístění školy ve středu vesnice v blízkosti autobusových zastávek přijíždějících žáků 12

13 Pravidelná a velmi úspěšná účast na okresních přeborech všestranné zdatnosti požárních hlídek (střelba, zdravověda, topografie, orientace podle maty a buzoly, běh, pravidla požární ochrany-umístění) Pravidelná a velmi úspěšná účast v okresních literárních a výtvarných soutěžích (např. DDM Šumná-Ahoj prázdniny/besip-den bez aut-umístění/ o.s.drnka-umístění dětí v soutěži a použití jejich ilustrací v knize Pověsti z Drahanské vrchoviny/ o.s.debra- Nejpestřejší jarní motýl-umístění/o.s.ateliér černé kočičky: Obraz v zrcadle a za zrcadlem umístění/o.s.kolokoč: Herbář z Budonické louky-umístění/výtvarná a literární soutěž MC Drnovice a MC Korálky atd.) Slabé stránky: Zvýšený dopravní ruch na ulici u hlavního vstupu do školy, nebezpečnost umístění školy (v kopci na frekventované silnici), velký provoz okolo školy (hlavní tah pro IDS) Stáří budovy (velké chodby, vysoké stropy, malá kapacita výdejny, nutnost střídání při výdeji přesnídávek a obědů) Nedostatek prostor pro výuku TV (škola nemá vlastní tělocvičnu, pravidelně využívá prostor tělocvičny místní organizace Sokola) malá vybavenost tělovýchovným nářadím stísněné prostory pro činnost školní družiny v nedaleké blízkosti je plně organizovaná základní škola neatraktivní vzhled webových stránek Příležitosti: Využití intelektuálního potencionálu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Přístup žáků k modernímu vybavení školy (PC, Videa, Hifi) Využívání prostoru školní zahrady pro školní výuku Přírodní zahrada Školní projekty, soutěže Vzdělávací programy, kurzy, semináře, materiály pro žáky a učitele Účast na besedách (historie obce, zdravověda, dopravní výchova, prevence patologického chování u dětí) Aktivní spolupráce s rodičovskou veřejností (společná spolupráce při přípravě školních akcí, společný pobyt na horách, školní výlety, karnevaly, vánoční besídky, zábavná odpoledne) Propagace školy v regionálním tisku, informování veřejnosti o aktivitách školy Webové stránky (informovanost veřejnosti, rodičů, žáků, zaujmutí originálním pojetím) Malá škola dobrá škola vytvoření kladného přijetí veřejnosti Vzájemná spolupráce se zřizovatelem Využití dotací, grantových možností a sponzorování (díky sponzorování mohla být v období dvou let vybavena zahrada mateřské školy novými herními prvky) Zapojení školy do ekologických aktivit Setkávání s absolventy školy a jejich rodiči Soudržná činnost kolektivu zaměstnanců, který nepracuje pod tlakem ztráty perspektivy Zapojení výtvarnice (vychovatelka ve školní družině) k zatraktivnění vizuální prezentace školy (internetové stránky, výmalba školy ) 13

14 8Ohrožení: Bezpečnost žáků v silničním provozu v prostoru před školou Oslabení kladného výchovného působení na děti v některých rodinách Vzrůstající agresivita v chování žáků Snižování počtů žáků (z důvodu nižší porodnosti) Odchod potencionálních žáků z Nemojan do škol ve Vyškově (z důvodu zaměstnání rodičů ve Vyškově, vezmou dítě s sebou) Paradoxně malá neplně organizovaná škola Časové rozvržení: Hodnocení školy probíhá dle potřeby na pedagogických radách, kdy se hodnotí a plánují akce školy, spolupráce se sociálními partnery, sdruženími, zákonnými zástupci. Celkové hodnocení dosažených cílů pak probíhá v měsíci červnu, na závěr školního roku. Časový plán je vlastně propojení všech prvků autoevaluace, oblastí, cílů a kritérii do časového harmonogramu. Tento časový plán se mění pro každou hodnocenou jednotku, tj. pro školní rok. Má svoje standardní, ustálené prvky, ale také nástroje přicházející v delším časovém intervalu než jeden školní rok a nástroje reagující na výsledky autoevaluace z minulého období. Tento časový plán je součástí ročního plánu školy. Každé dva roky provádí ředitelka školy hodnocení školy. Osnova hodnocení byla projednána na zasedání pedagogické rady Oblasti vlastního hodnocení školy se zaměřují na samotné fungování školy, pedagogy a jejich úspěšnost, žáky a jejich naplňování očekávaných výstupů, zákonné zástupce a jejich spokojenost se školou, veřejnost, zřizovatele a sociální partnery a jejich spolupráci. Oblasti hodnocení: 1. Podmínky ke vzdělávání (prostorové, vybavenost, hygienické, bezpečnost prostředí). 2. Složení pedagogického sboru (kvalifikace, aprobovanost,dvpp). Údaje o nepedagogických pracovnících. 4. Organizace výchovně vzdělávacího procesu (výuka, rozvrh hodin, organizace výuky). 5. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 6. Informační systém vůči žákům a rodičům. 7. Spolupráce a partnerství školy. 8. Výchovný poradce a prevence sociálně patologických jevů. 14

15 9. Zapojení do projektů. 10. Účast a zapojení do soutěží a přehlídek. 11. Tradiční aktivity pořádané ZŠ. 12. Vyučovací metody a formy. 1 Průběh vzdělávání (vnitřní prostředí, hodnocení výsledků vzdělávání). 15

16 Charakteristika ŠVP 1. Zaměření školy Od hraní k vědění Škola si uvědomuje, že první vstup dítěte do ní jako do první povinné vzdělávací instituce je výjimečnou událostí pro dítě i jeho rodinu, pro dítě představuje důležitý mezník. V šesti letech se stává dítě školákem. Dítě je uvedeno do celé řady nových rolí (žák, spolužák). Cílem je však dítě uvolnit a dovolit mu užívat si tohoto přechodu a transformace ze školáčka na školáka radostně. Výuka je prolnuta hrou a celá atmosféra školy se snaží působit uvolněným dojmem, na dítě pozitivně působí veselé barvy a obrázky na stěnách, usměvavý kolektiv pedagogů a pracovníků školy. Samozřejmostí je nenásilná výuka s využitím didaktických her. Jedním z cílů Základní školy Nemojany je připravit dítě na roli školáka poznávajícího prostředí školy a získávajícího nejzákladnější návyky, vědomosti a dovednosti pro školní práci. Hlavní poslání škola vidí ve vytváření pracovitého a radostného prostředí k získávaní základů prvopočátečního vzdělání. Nabytí takových životních kompetencí, které umožní úspěšné zvládnutí učiva () ročníku základní školy. Základní škola si vytyčila za cíl připravit svoje žáky v prvém tříletí tak, aby přechod do třetího (či čtvrtého) ročníku navazující školy byl plynulý a bez větších obtíží. Škola využívá velký potenciál přírody, která se kolem ní nachází. Snaží se, aby děti trávily dostatek času venku v přírodě, seznamovaly se s ní, stejně jako s okolím školy, se svým bydlištěm. Aby se jim naprosto přirozeným způsobem jejich domov dostal pod kůži a srostly s ním. Současný trend je však propojenost s celým světem. Škola dává možnost žákům seznamovat se s okolním světem, využívá internet, učí děti s internetem zodpovědně nakládat. Škola je otevřená novým inovacím a směrům, ale uvědomuje si, jak je důležité, aby dítě vnímalo bezpečí domova ideálem je aby se škola stala takovým druhým domovem, ve které tráví sice z povinnosti, ale rádo mnoho času, těší se do ní, má v ní přátele a cítí se v ní bezpečně, ví, že jsou pro něj dveře dokořán a ví, že může kdykoliv těmito dveřmi projít i se svými rodiči a blízkými. Otevřené dveře představují jak otevřenost (čitelnost, upřímnost) k samotným žákům, tak i k jejich blízkým, zákonným zástupcům, kamarádům. Otevřené dveře neznamená jen přístupnost školy pro veřejnost, ale také představují metaforu k otevřené náruči. Děti mohou ve škole najít opravdové přátelství a také útočiště a pochopení u pedagožek. Škola se snaží u každého žáka vyvolávat pocit pohody a jistoty a ze školy činit místo, kam děti chodí rádi a kde se rádi stýkají. 16

17 2. Výchovné a vzdělávací strategie V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí i změnu jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. K tomu také přistupují nové informace z neurofyziologie, psychologie i pedagogiky, které jasně hovoří o nových nárocích na kvalitu prostředí,v němž proces učení probíhá. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Tento faktor klademe na první místo, protože je to právě vztahový a postojový aspekt, který ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. V rovině každodenního života jsou eliminovány všechny projevy ponižování dětí a autoritativních postupů dospělých. Žáci jsou naopak přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů. Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima je podle výsledků výzkumů základní podmínkou kvalitního učení. Zatímco partnerský vztah se týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich rodičům, kolegům, vytváření bezpečného klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi dětmi a dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování pravidel společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativnímu a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí. Jsme si vědomi, že absence uvedeného se významně podílí na kázeňských problémech v tradiční škole. Učitelé se snaží respektovat každého žáka a podporují žáky, aby respektovaly i ostatní spolužáky. Důraz je kladen na individuální rozvoj a přístup ke každému žákovi, rozvíjení jeho schopností a zdokonalování jeho dovedností. Škola se ve všech svých aktivitách snaží realizovat kompetence doporučené RVP. vyhledáváme pro žáky nejvhodnější strategie, kterými žáci dosahují očekávaných výstupů, společně s nimi třídí informace, systematizuje je, ukazujeme žákovi praktický smysl - kompetence k učení do výuky zařazujeme diskuze, i tzv. komunitní kruhy, ve kterých děti reflektují např. víkend, zážitky, úspěchy, zpětnou vazbu atd. - kompetence komunikativní podporujeme žáky v aktivní samostatné či společné cestě k řešení problémů, v respektu názoru druhých - kompetence k řešení problémů kooperujeme, pracujeme ve skupinách, společně hledáme řešení problémů, vnímáme individualitu každého žáka, respektujeme jeho odlišné potřeby - kompetence sociální a personální zapojujeme žáky do prezentace školy úklid lesa, okolí školy, výsadba stromů, výzdoba školy, nástěnky, vytváření programů pro veřejnost (např. Světélkový průvod atd.) - kompetence občanské 17

18 začleňujeme žáky při realizaci projektů, aktivně vytvářejí prostředí třídy - kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům s lehčím zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, sociálně znevýhodněným, mimořádně nadaným a žákům se specifickými poruchami učení a chování. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Samozřejmostí je úzká komunikace s rodiči žáka a sladění jejich představ s reálným technickým, personálním vybavením školy. V případě potřeby škola hledá odbornou pomoc u speciálních poradenských pracovišť, dle jejich zaměření. Zkušenosti má škola s vyškovskou pedagogicko-psychologickou poradnou (dále PPP), některými brněnskými poradenskými středisky např. APLA JM o.s. Škola pak dále pracuje dle doporučení a konzultací s rodiči a poradenskými centry. Žáci s těžkými poruchami učení by byli vzděláváni jako integrovaní podle IVP, který sestavuje učitel společně s rodiči a za pomoci spec.ped.centra, ovšem pokud by to bylo v reálných možnostech školy a pedagogů. V případě potřeby by byla ve škole zařízena funkce pedagogického či osobního asistenta. Jelikož učebny školy jsou umístěny v patře, škola nemá bezbariérový přístup. V případě potřeby zajištění bezbariérového přístupu by škola tento fakt konzultovala se zřizovatelem a dle možnosti zajištění financí by postupovala dále, např. zřízením plošiny apod. Žáci s lehkým mentálním postižením by byli vzdělávání podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání těchto žáků, u žáků se středním a těžkým mentálním postižením vzdělávání by vzdělávání probíhalo podle samostatného RVP. Škola je v případě potřeby schopna zajistit základní kompenzační pomůcky a speciální potřeby pro děti s tělesným postižením potřebné k výuce, učebnice, výukové materiály. Škola se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům a potřeby každého dítěte hodnotit zásadně individuálně. Ve škole jsou zaměstnány dvě pedagožky s vystudovaným bakalářským oborem speciální pedagogika. 4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vytypovaným žákům je po dohodě s jejich zákonnými zástupci nabídnuto vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (Vyškov), případně speciálně pedagogickém centru. Na základě jeho výsledků jsou pro žáky, u kterých to PPP doporučí, sestavovány individuální vzdělávací plány, v hodinách pro ně učitelé připravují některé úkoly individuálně. Je jim nabízena i zcela individuální práce na úkolech a tématech, které je zajímají. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, je pro tyto žáky zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci vysokou míru koncentrace, dobrou paměť, vysokou schopnost logického myšlení, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači na vhodných vzdělávacích programech, individuálně pracovat s naučnou literaturou, řešit hlavolamy, kvízy, vytvářet samostatné problémové úlohy a společně se žákem vyhledávat další vhodné výukové materiály. I v jiných naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Jejich 18

19 nadání je v hodině účelně využíváno např. mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, vytvářet vlastní hudební doprovod atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a nadání, jsou zapojováni do sportovních soutěží ať už v rámci školy, nebo mimo ni, rodičům v případě potřeby pomáháme kontaktovat vhodný sportovní kroužek. Žáci jsou podněcování k účasti na soutěžích i mimo školu, které se zaměřují na jejich schopnosti. Učitel si společně se žákem stanovuje reálně dosažitelné cíle, hodnotí jejich splnění. K žákům škola přistupuje individuálně, žáka s mimořádným nadáním se snaží maximálně rozvíjet, ale pedagogové mají vždy na mysli i ostatní žáky, proto se snaží mimořádně talentované žáky vhodně začleňovat do skupiny, jejich schopnosti přirozeně využívat, vést k rovnému přístupu ke spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Pedagogové předchází výkyvům chování žáka. Upozorňují na to, že každý z nás je v něčem jedinečný a mimořádný, jen jde o to, najít danou oblast. Škola si klade za cíl pomáhat dětem hledat jejich vlastní schopnosti a nadání. 5. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována v rámci 1., 2. a ročníku. Průřezová témata Tematické okruhy 1.,2., ročník VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita Kulturní diference Etnický původ Lidské vztahy AJ PRV PRV AJ AJ HV HV HV VVs PČ PRV 19

20 Verbální i neverbální komunikace AJ ČJ HV M Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČJ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Kooperace a kompetice Poznávání lidí Hodnoty a postoje Kreativita Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mezilidské vztahy Vztah člověka a prostředí Lidské aktivity a životní prostředí M HV TV VVs PČ HV VVs PČ M ČJ HV PRV HV ČJ M VVsPČ HV M PRV TV ČJ M 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více