Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany. Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany. Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ZŠ Nemojany

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy, umístění školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a dalšími sociálními partnery Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu... 25

3 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ, 1. OBDOBÍ (1. ROČNÍK) Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Anglický jazyk Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Umění a kultura, Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Výtvarná výchova s integrací předmětu Praktické činnosti Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby a kriteria hodnocení ZDROJE

4 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nemojany Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca 1.2. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nemojany, příspěvková organizace Adresa školy: Nemojany 113, p. Luleč Ředitelka školy: Mgr. Ilona Kummerová Kontakty: tel.: , www. zsmsnemojany.cz, IČO: Identifikátor zařízení: IZO: základní škola Zřizovatel Obec Nemojany, Nemojany 10, p. Luleč, tel.: , fax: Starosta obce: Zdeněk Chromý 4

5 1.4. Platnost dokumentu ŠVP ZŠ projednán pedagogickou radou dne , Č.j. 28/2008. Platnost dokumentu je od Aktualizace, revize dokumentu: do Platnost nového dokumentu: , Č.j.: Projednán v pedagogické radě: Schválen školskou radou dne: Dokument zpracovaly: Mgr. Ilona Kummerová, Mgr. Eliška Klvačová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Eliška Klvačová. ředitelka ZŠ a MŠ 5

6 2. Charakteristika školy 2.1. Stručná charakteristika školy Něco málo z historie školy V roce 1875 byla postavena školní budova s jednou třídou. Na škole učili dva učitelé s dopoledním a odpoledním vyučováním. Vzhledem k tomu, že tato škola nevyhovovala počtu dětí, byla postavena škola nová. V roce 1914 bylo započato se stavbou a po prázdninách v témže roce se začalo v nové budově školy vyučovat. Od té doby již byla několikrát provedena rekonstrukce této budovy. (Zdroj: webové stránky Nemojan) Současnost Od roku 2003 se stala základní a mateřská škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Nemojany. Škola hospodaří s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu (přímé náklady na vzdělání, účelové dotace), s peněžními prostředky od zřizovatele (provoz, doplatek na mzdy), s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. (Zdroj: webové stránky Nemojan) Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Škola je od příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Nemojany Úplnost a velikost školy, umístění školy Škola je neúplná, malotřídní a sdružuje se s mateřskou školou se stanovenou kapacitou 28 dětí, základní škola má kapacitu 60 žáků a školní jídelnu výdejnu s kapacitou 65dětí a žáků. Škola zajišťuje předškolní výchovu dětí v mateřské škole a výuku na prvním stupni. Zaměřuje se na výuku (resp. ) ročníku. Základní školu navštěvují děti z tří obcí Nemojan, Lulče a Tučap. Navazující výuka na prvním stupni, 4. a 5. ročník je nabízena nejblíže v Tučapech (2 km od Nemojan) a Drnovicích (3 km). V Drnovicích je škola úplná, tudíž je možno pokračovat ve výuce i na druhém stupni. Do mateřské školy dochází děti z Nemojan. V okolních vesnicích je zabezpečena institucionalizovaná předškolní výchova (Tučapy, Luleč). Základní škola Mateřská škola Nemojany se nachází v obci Nemojany v okrese Vyškov, v Jihomoravském kraji. Nemojany, s necelými šesti sty obyvateli spadají do komplexu obcí Drahanské vrchoviny, jsou součástí tras při výletech do přírodního parku Rakoveckého údolí, které je pro návštěvníky a (nejen) milovníky přírody velice atraktivní lokalitou, čehož 6

7 s oblibou využívá i samotná MŠ a ZŠ. Nemojany jsou zařazeny do sítě linek IDS, s čímž souvisí velmi dobré autobusové dopravní spojení s okolními obcemi, s okresním městem Vyškov i s krajským městem Brno. 2. Charakteristika pedagogického sboru Na ZŠ vyučují 2 učitelky plně aprobované na výuku 1. stupně ZŠ. Dvě pedagožky jsou také vzdělány v oboru speciální pedagogika. Pedagogové průběžně sledují současné trendy ve výuce a vzdělávání a neustále se vzdělávají. Většina pedagožek ovládá anglický jazyk na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní škola Pracovní pozice Jméno zaměstnankyně Aprobace Ředitelka Třídní učitelka Třídní učitelka Ilona Kummerová Eliška Klvačová Mgr. v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ Mgr. v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ Bc. v oboru Speciální pedagogika předškolního věku Učitelka Petra Hánlová Bc. v oboru Speciální pedagogika Vychovatelka ve školní družině Školnice a uklízečka Kuchařka Martina Tichá Jitka Kaňová Helena Rotreklová Maturitní obor na SŠ zdravotnické Příprava na jednooborovou zkoušku z vychovatelství (SŠ pedagogická) Mateřská škola Pracovní pozice Jméno zaměstnankyně Vedoucí učitelka Marcela Dvořáková Aprobace Bc. v oboru Speciální pedagogika 7

8 Učitelka Lenka Pospíšilová Maturitní obor na SŠ pedagogické Školnice a uklízečka Kuchařka Jitka Kaňová Helena Rotreklová 2.4. Dlouhodobé projekty Škola se aktivně zapojuje do projektů, které vyhlašuje ministerstvo školství, či jiné převážně školské instituce. Škola je dlouhodobě zapojena do projektů: Ekoškola, Prevence vadného držení těla, Bezpečná cesta do školy, Ovoce do škol, Zdravá škola, In škola. Další zapojení do projektů: Všech pět pohromadě, Škola bez dveří dveře dokořán, Celé Česko čte dětem Škola sama aktivně vytváří celoroční či dlouhodobé projekty se zaměřením na environmentální výchovu, výtvarnou oblast, podporu čtenářských dovedností a další. Tyto projekty jsou projednávány pedagogickým sborem i s ostatními zaměstnanci školy, popř. i s rodiči a žáky před zahájením školního roku, i v jeho průběhu. Obsah vychází z kultury obce např. Světélková pouť ke sv. Martinu, potřeb žáků, nápadů pedagogů či podnětu rodičů a žáků, občanů. V průběhu roku se mohou projekty vytvářet a upravovat dle aktuálního stavu nabídky a potřeb školy Spolupráce s rodiči a dalšími sociálními partnery Naší snahou je otevřená a upřímná spolupráce s rodiči, resp. zákonnými zástupci. Rodiče, zákonní zástupci jsou vítaní, když přivádí dítě poprvé do ZŠ, při pravidelných akcích pořádaných MŠ a ZŠ v průběhu roku i při běžném dni ZŠ. Organizované setkávání probíhá formou rodičovských schůzek, neformální při akcích (např. Zahradní slavnost, Den pro rodinu vycházka apod.). Školská rada účinně komunikuje s vedením školy. Škola v případě potřeby spolupracuje s PPP ve Vyškově, popř. v Brně. Škola aktivně spolupracuje s místními institucemi (např. zahrádkáři výsadba stromů na školní zahradě, instruktáže pro žáky), regionálními institucemi (např. o.s. Kolokoč, Drnka, Barvínek soutěže pro děti atd), zřizovatelem vítání dětí přicházejících do školy, slavnostní loučení. Škola spolupracuje také s okolními MŠ Luleč a Tučapy scházení na divadelních představení, prohlídka školy pro budoucí prvňáčky atd., spolupráce probíhá i se spádovou školou Tučapy sportovní setkání dětí na konci školního roku. Škola pravidelně spolupracuje s dobrovolnými hasiči z Drnovic a Nemojan hasiči z Drnovic provádí interaktivní seznámení s technikou a činností hasičů, první pomocí, škola se také zapojuje do soutěží pořádaných SDH Drnovice a Nemojany. 8

9 2.6. Charakteristika žáků Většina žáků pochází z Nemojan, Lulče a Tučap, věková skupina 6 9 let Podmínky školy Mateřská i základní škola sdílí jednu společnou budovu. Základní škola využívá prostory v prvním patře budovy, v přízemí pak jídelnu. Základní škola má k dispozici dvě prostorné a účelně vybavené třídy, které poskytují příjemné pracovní prostředí. Ostatní prostory v přízemí slouží k potřebám mateřské školy. Toto rozdělení není nijak striktní, prostupnost a možnost využívání prostor obvykle základní či naopak mateřskou školou nevyužívaných je poměrně častá. Sklep: podsklepená část, ve které se nachází kotelna Přízemí: přízemní část školy je využívána převážně mateřskou školou vlastní vchod, šatna pro děti MŠ, šatnička pro zaměstnankyně MŠ, umývárna a toalety pro děti MŠ, chodba, kumbál sklad hraček, ředitelna knihovna MŠ + pracovna učitelek, kuchyň, velká místnost rozčleněná na tři části: herna + relaxační a hrací koutky, pracovnička + jídelna, spací kout ložnice. MŠ Nemojany je jednotřídní. Součástí přízemí je i vchod do ZŠ, průchozí jídelna spojující prostory ZŠ a MŠ. V přízemí budovy se nachází knihovna, která je využívána pro širokou veřejnost, spravuje ji OÚ Nemojany. 1. patro: chodba, 2 učebny, ředitelna, sklad knihy, pomůcky, půda sklad, WC pro dívky (2), pro chlapce (2), pro pedagožky (1), umyvadla jsou umístěna v každé třídě a v místnostech, kde jsou WC Každá třída ZŠ je vybavena ortopedickým nábytkem pro žáky (lavice, židle). K výuce jsou využívány tabule, interaktivní tabule s příslušenstvím, 2 počítači pro děti, 1 počítačem pro učitelku. Počítače jsou od vybaveny výukovými programy pro výuku matematiky a českého jazyka Od škola vlastní výukový program pro výuku anglického jazyka. Od roku 2013 prvouky a dopravní výchovy. V rámci projektu EU byly pořízeny tři nové počítače pro žák 2. ročníků a jeden učitelský počítač. V ředitelně se nachází PC pro potřeby ředitelky školy. Učební prostředí je pro žáky mimořádně podnětné a poskytuje dostatek stimulů pro smyslovou výchovu. K dispozici mají nejen učební pomůcky, ale i technické výukové prostředky (přehrávač CD, videotechniku atd.). Audiovizuální technika je vzhledem k potřebám dvoutřídní školy zastoupena v dostatečné míře. Žáci školy mají k dispozici pět počítačů s možností využívání internetu. Prostory školy splňují povinnosti stanovené zákonem č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů - Vyhlášku č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol. K budově školy náleží prostorná školní zahrada, využívána ke sportovním, přírodovědným, environmentálním a hravým aktivitám dětí MŠ i ZŠ. 9

10 Škola má zpracovaný podrobný Organizační řád školy a Provozní řád školy Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) Hlavním cílem vlastního hodnocení školy zjištění současného stavu školy a jejích podmínek a následné zkvalitňování práce školy. Kvalitní hodnocení je základem práce v jakémkoli oboru, ale jen tehdy, dokážeme-li si odpovědět na základní otázky: - Co hodnotíme? - Proč hodnotíme? - Co se chceme dozvědět? - Jak hodnocení ovlivní naši další činnost? Hodnocení tedy není samoúčelným procesem, ale má poskytovat kvalitní a co nejobjektivnější zpětnou vazbu. Aby tomu tak bylo, klade si škola za další cíle: - uvědomování si nedostatků, schopnost připustit si, že vůbec nějaké máme - odhalení a pojmenování příčin, proč, tomu tak je - zvolení nových účinnějších postupů, tj. náprava Základním cílem evaluace je zjištění, jak se ŠVP ZV promítá do školní práce. Zjišťujeme, zda podporuje práci učitelů, jaké jsou studijní výsledky žáků, jaké jsou podmínky pro výuku, školní klima, jak se zapojují rodiče. Cíle školy: - Uvést ŠVP ZV v život - Rozvíjet zájem rodičů o školní práci dětí - Zjišťovat a zvyšovat podíl cílů zaměřených na rozvoj dovedností a postojů - Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů 1. stupně s mateřskými školami - Velmi úzce prohlubovat i nadále spolupráci se spádovou ZŠ Tučapy - Udržovat naplněnost základní školy - Vytvořit spolupracující, podnětnou a pohodovou atmosféru pro děti i zaměstnance, ať chodí do školy rádi Škola při zpracování hodnocení vychází ze zapojení všech hlavních činitelů pedagogického procesu. Hlavní měrou s širokým zapojením se podíleli pedagogičtí pracovníci školy. Prostor k vyjádření mají zákonní zástupci i žáci. 10

11 Nástroje Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj. Výsledné sebehodnocení školy je vždy mozaikovým obrazem, tj.výsledkem pohledů z mnoha úhlů, výsledkem užití mnoha nástrojů. Níže uvádíme seznam (výčet nemusí být úplný a není uzavřený): - Pozorování (sběr dat) - Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - Dotazníky, anketa, průzkum - Řízený rozhovory (s rodiči,žáky,pedagogy) - Diskuse - Autoevaluace učitelů - Účast na DVPP - Účast a zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit - Hospitační činnost - Výsledky žákovských prací - Žákovská portfolia - Kontrola sešitů a pedagogické dokumentace - Rozbory výročních zpráv, hodnocení a plánů školy - Vzájemná spolupráce a kontakt mezi učiteli - Pedagogická tvořivost (metodické materiály, učebnice,projekty) - Úspěchy v soutěžích, schopnost prezentovat výsledky své práce na veřejnosti - Úspěšnost žáků na spádové škole - SWOT analýza SWOT analýza školy Silné a slabé stránky jsou řazeny k vnitřním faktorům (k tzv. interní analýze, jelikož se jedná o prvky určené determinované vnitřními vlivy zejména lidskými možnostmi, zkušenostmi, duševním vlastnictvím společnosti a jejím vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby patří mezi vnější faktory, do tzv. externí analýzy. Ale jsou do značné míry ovlivněny faktory interními. Pedagogičtí pracovníci v rámci ŠVP ZV provedli SWOT analýzu školy, aktualizace červen srpen 2013: Silné stránky: Letitá tradice školy VZTAHY Oboustranný vstřícný vztah učitel-žák Neproblémové vztahy mezi učiteli Malá škola poskytuje rodinné prostředí, všichni se navzájem známe Zkušený, stabilní, aktivní, vstřícný a spolupracující pedagogický sbor s odbornou aprobovaností, přístupný dalšímu vzdělávání, účast na DVPP (cizí jazyky,pc,švp, environmentalistika aj.) 11

12 Laskavý přístup nejen pedagogického sboru, ale i ostatních zaměstnankyň, které vytvářejí příjemné klima třídy (např. při výdeji svačinek, odpoledním úklidu apod.) Individuální přístup ke všem žákům, při výuce i organizaci dne žáka, vstřícnost k dojíždějícím žákům, ke všem žákům školy, možnost příchodu žáků do školy již v 7,00 hodin (individuální ranní čtení žáků 1. ročníku), Malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup Kvalitní výuka zkušenost, aktivita, individuální přístup, průběžné vzdělávání pedagogů, sledování nových trendů a nových způsobů a možností ve výuce Využívání projektového vyučování v rámci třídy i celé školy VYBAVENÍ ŠKOLY Prostorné a prosvětlené třídy s možností volného pohybu o přestávkách Kvalitní technické vybavení včetně výukovým programů možnost využívání PC výukových programů žáky i mimo vyučování Aktivní využívání interaktivní tabule ve výuce Kvalitní ortopedický školní nábytek Bezproblémový přechod dětí z jednotlivých spádových mateřských škol do 1. ročníku ZŠ Úspěšnost žáků odcházejících na spádovou školu Zapojení do školních, mimoškolních, republikových projektů In škola (vybudování interaktivní učebny) Ekoškola Recyklohraní (recyklace školního domovního odpadu) Zdravé zuby Všech pět pohromadě - výchova ke správné výživě dětí a mládeže Zdravá škola (rodinné a útulné prostředí, častý pobyt v přírodě, luxusní ortopedický nábytek židle, stoly, pitný režim, cvičení s míči overbally, plavecký výcvik, solná jeskyně aj.) Mrkev (výchova k ochraně životního prostředí) Škola je zařazena do projektu In škola, (projekt EU vybudování interaktivní učebny) Široká a intenzivní spolupráce s rodičovskou veřejností Úzké a pozitivní vztahy se zřizovatelem, státními institucemi, ostatními sportovními a společenskými organizacemi (mateřská centra Korálek, Kolokoč, os. Drnka, Barvínek, Sbor hasičů PO, jednotou SOKOL, mikroregionem Drahanská vrchovina, MŠ Nemojany, MŠ Luleč a MŠ Tučapy, spádovou školou ZŠ Tučapy aj.) Účast žáků na soutěžích, veřejných vystoupeních a školních akcích pro širokou veřejnost Velmi intenzivní spolupráce s vlastní MŠ - Dveře dokořán Školní družina pod vedením zkušené výtvarnice MŠ a ZŠ Nemojany je centrem a organizátorem kulturních akcí, na kterých se setkávají společně děti s okolními MŠ a ZŠ Luleč, Tučapy (divadla apod.) Pořádání akcí, které začleňuje veřejnost (např. Světýlková pouť) Mimoškolní setkávání s rodiči a žáky v neformálním prostředí (např. Zahradní sešlosti) Přátelské vztahy s absolventy školy a jejich rodiči (škola zve na akce, sleduje vývoj a úspěšnost svých žáků) OKOLÍ ŠKOLY Prosazení přechodu pro chodce před budovu školy, výrazné dopravní značení V blízkosti les, jeho časté využívání v prvouce, výtvarných aktivitách, tělesné výchově atd. Strategické umístění školy ve středu vesnice v blízkosti autobusových zastávek přijíždějících žáků 12

13 Pravidelná a velmi úspěšná účast na okresních přeborech všestranné zdatnosti požárních hlídek (střelba, zdravověda, topografie, orientace podle maty a buzoly, běh, pravidla požární ochrany-umístění) Pravidelná a velmi úspěšná účast v okresních literárních a výtvarných soutěžích (např. DDM Šumná-Ahoj prázdniny/besip-den bez aut-umístění/ o.s.drnka-umístění dětí v soutěži a použití jejich ilustrací v knize Pověsti z Drahanské vrchoviny/ o.s.debra- Nejpestřejší jarní motýl-umístění/o.s.ateliér černé kočičky: Obraz v zrcadle a za zrcadlem umístění/o.s.kolokoč: Herbář z Budonické louky-umístění/výtvarná a literární soutěž MC Drnovice a MC Korálky atd.) Slabé stránky: Zvýšený dopravní ruch na ulici u hlavního vstupu do školy, nebezpečnost umístění školy (v kopci na frekventované silnici), velký provoz okolo školy (hlavní tah pro IDS) Stáří budovy (velké chodby, vysoké stropy, malá kapacita výdejny, nutnost střídání při výdeji přesnídávek a obědů) Nedostatek prostor pro výuku TV (škola nemá vlastní tělocvičnu, pravidelně využívá prostor tělocvičny místní organizace Sokola) malá vybavenost tělovýchovným nářadím stísněné prostory pro činnost školní družiny v nedaleké blízkosti je plně organizovaná základní škola neatraktivní vzhled webových stránek Příležitosti: Využití intelektuálního potencionálu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Přístup žáků k modernímu vybavení školy (PC, Videa, Hifi) Využívání prostoru školní zahrady pro školní výuku Přírodní zahrada Školní projekty, soutěže Vzdělávací programy, kurzy, semináře, materiály pro žáky a učitele Účast na besedách (historie obce, zdravověda, dopravní výchova, prevence patologického chování u dětí) Aktivní spolupráce s rodičovskou veřejností (společná spolupráce při přípravě školních akcí, společný pobyt na horách, školní výlety, karnevaly, vánoční besídky, zábavná odpoledne) Propagace školy v regionálním tisku, informování veřejnosti o aktivitách školy Webové stránky (informovanost veřejnosti, rodičů, žáků, zaujmutí originálním pojetím) Malá škola dobrá škola vytvoření kladného přijetí veřejnosti Vzájemná spolupráce se zřizovatelem Využití dotací, grantových možností a sponzorování (díky sponzorování mohla být v období dvou let vybavena zahrada mateřské školy novými herními prvky) Zapojení školy do ekologických aktivit Setkávání s absolventy školy a jejich rodiči Soudržná činnost kolektivu zaměstnanců, který nepracuje pod tlakem ztráty perspektivy Zapojení výtvarnice (vychovatelka ve školní družině) k zatraktivnění vizuální prezentace školy (internetové stránky, výmalba školy ) 13

14 8Ohrožení: Bezpečnost žáků v silničním provozu v prostoru před školou Oslabení kladného výchovného působení na děti v některých rodinách Vzrůstající agresivita v chování žáků Snižování počtů žáků (z důvodu nižší porodnosti) Odchod potencionálních žáků z Nemojan do škol ve Vyškově (z důvodu zaměstnání rodičů ve Vyškově, vezmou dítě s sebou) Paradoxně malá neplně organizovaná škola Časové rozvržení: Hodnocení školy probíhá dle potřeby na pedagogických radách, kdy se hodnotí a plánují akce školy, spolupráce se sociálními partnery, sdruženími, zákonnými zástupci. Celkové hodnocení dosažených cílů pak probíhá v měsíci červnu, na závěr školního roku. Časový plán je vlastně propojení všech prvků autoevaluace, oblastí, cílů a kritérii do časového harmonogramu. Tento časový plán se mění pro každou hodnocenou jednotku, tj. pro školní rok. Má svoje standardní, ustálené prvky, ale také nástroje přicházející v delším časovém intervalu než jeden školní rok a nástroje reagující na výsledky autoevaluace z minulého období. Tento časový plán je součástí ročního plánu školy. Každé dva roky provádí ředitelka školy hodnocení školy. Osnova hodnocení byla projednána na zasedání pedagogické rady Oblasti vlastního hodnocení školy se zaměřují na samotné fungování školy, pedagogy a jejich úspěšnost, žáky a jejich naplňování očekávaných výstupů, zákonné zástupce a jejich spokojenost se školou, veřejnost, zřizovatele a sociální partnery a jejich spolupráci. Oblasti hodnocení: 1. Podmínky ke vzdělávání (prostorové, vybavenost, hygienické, bezpečnost prostředí). 2. Složení pedagogického sboru (kvalifikace, aprobovanost,dvpp). Údaje o nepedagogických pracovnících. 4. Organizace výchovně vzdělávacího procesu (výuka, rozvrh hodin, organizace výuky). 5. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 6. Informační systém vůči žákům a rodičům. 7. Spolupráce a partnerství školy. 8. Výchovný poradce a prevence sociálně patologických jevů. 14

15 9. Zapojení do projektů. 10. Účast a zapojení do soutěží a přehlídek. 11. Tradiční aktivity pořádané ZŠ. 12. Vyučovací metody a formy. 1 Průběh vzdělávání (vnitřní prostředí, hodnocení výsledků vzdělávání). 15

16 Charakteristika ŠVP 1. Zaměření školy Od hraní k vědění Škola si uvědomuje, že první vstup dítěte do ní jako do první povinné vzdělávací instituce je výjimečnou událostí pro dítě i jeho rodinu, pro dítě představuje důležitý mezník. V šesti letech se stává dítě školákem. Dítě je uvedeno do celé řady nových rolí (žák, spolužák). Cílem je však dítě uvolnit a dovolit mu užívat si tohoto přechodu a transformace ze školáčka na školáka radostně. Výuka je prolnuta hrou a celá atmosféra školy se snaží působit uvolněným dojmem, na dítě pozitivně působí veselé barvy a obrázky na stěnách, usměvavý kolektiv pedagogů a pracovníků školy. Samozřejmostí je nenásilná výuka s využitím didaktických her. Jedním z cílů Základní školy Nemojany je připravit dítě na roli školáka poznávajícího prostředí školy a získávajícího nejzákladnější návyky, vědomosti a dovednosti pro školní práci. Hlavní poslání škola vidí ve vytváření pracovitého a radostného prostředí k získávaní základů prvopočátečního vzdělání. Nabytí takových životních kompetencí, které umožní úspěšné zvládnutí učiva () ročníku základní školy. Základní škola si vytyčila za cíl připravit svoje žáky v prvém tříletí tak, aby přechod do třetího (či čtvrtého) ročníku navazující školy byl plynulý a bez větších obtíží. Škola využívá velký potenciál přírody, která se kolem ní nachází. Snaží se, aby děti trávily dostatek času venku v přírodě, seznamovaly se s ní, stejně jako s okolím školy, se svým bydlištěm. Aby se jim naprosto přirozeným způsobem jejich domov dostal pod kůži a srostly s ním. Současný trend je však propojenost s celým světem. Škola dává možnost žákům seznamovat se s okolním světem, využívá internet, učí děti s internetem zodpovědně nakládat. Škola je otevřená novým inovacím a směrům, ale uvědomuje si, jak je důležité, aby dítě vnímalo bezpečí domova ideálem je aby se škola stala takovým druhým domovem, ve které tráví sice z povinnosti, ale rádo mnoho času, těší se do ní, má v ní přátele a cítí se v ní bezpečně, ví, že jsou pro něj dveře dokořán a ví, že může kdykoliv těmito dveřmi projít i se svými rodiči a blízkými. Otevřené dveře představují jak otevřenost (čitelnost, upřímnost) k samotným žákům, tak i k jejich blízkým, zákonným zástupcům, kamarádům. Otevřené dveře neznamená jen přístupnost školy pro veřejnost, ale také představují metaforu k otevřené náruči. Děti mohou ve škole najít opravdové přátelství a také útočiště a pochopení u pedagožek. Škola se snaží u každého žáka vyvolávat pocit pohody a jistoty a ze školy činit místo, kam děti chodí rádi a kde se rádi stýkají. 16

17 2. Výchovné a vzdělávací strategie V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí i změnu jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. K tomu také přistupují nové informace z neurofyziologie, psychologie i pedagogiky, které jasně hovoří o nových nárocích na kvalitu prostředí,v němž proces učení probíhá. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Tento faktor klademe na první místo, protože je to právě vztahový a postojový aspekt, který ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. V rovině každodenního života jsou eliminovány všechny projevy ponižování dětí a autoritativních postupů dospělých. Žáci jsou naopak přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů. Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima je podle výsledků výzkumů základní podmínkou kvalitního učení. Zatímco partnerský vztah se týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich rodičům, kolegům, vytváření bezpečného klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi dětmi a dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování pravidel společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativnímu a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí. Jsme si vědomi, že absence uvedeného se významně podílí na kázeňských problémech v tradiční škole. Učitelé se snaží respektovat každého žáka a podporují žáky, aby respektovaly i ostatní spolužáky. Důraz je kladen na individuální rozvoj a přístup ke každému žákovi, rozvíjení jeho schopností a zdokonalování jeho dovedností. Škola se ve všech svých aktivitách snaží realizovat kompetence doporučené RVP. vyhledáváme pro žáky nejvhodnější strategie, kterými žáci dosahují očekávaných výstupů, společně s nimi třídí informace, systematizuje je, ukazujeme žákovi praktický smysl - kompetence k učení do výuky zařazujeme diskuze, i tzv. komunitní kruhy, ve kterých děti reflektují např. víkend, zážitky, úspěchy, zpětnou vazbu atd. - kompetence komunikativní podporujeme žáky v aktivní samostatné či společné cestě k řešení problémů, v respektu názoru druhých - kompetence k řešení problémů kooperujeme, pracujeme ve skupinách, společně hledáme řešení problémů, vnímáme individualitu každého žáka, respektujeme jeho odlišné potřeby - kompetence sociální a personální zapojujeme žáky do prezentace školy úklid lesa, okolí školy, výsadba stromů, výzdoba školy, nástěnky, vytváření programů pro veřejnost (např. Světélkový průvod atd.) - kompetence občanské 17

18 začleňujeme žáky při realizaci projektů, aktivně vytvářejí prostředí třídy - kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům s lehčím zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, sociálně znevýhodněným, mimořádně nadaným a žákům se specifickými poruchami učení a chování. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Samozřejmostí je úzká komunikace s rodiči žáka a sladění jejich představ s reálným technickým, personálním vybavením školy. V případě potřeby škola hledá odbornou pomoc u speciálních poradenských pracovišť, dle jejich zaměření. Zkušenosti má škola s vyškovskou pedagogicko-psychologickou poradnou (dále PPP), některými brněnskými poradenskými středisky např. APLA JM o.s. Škola pak dále pracuje dle doporučení a konzultací s rodiči a poradenskými centry. Žáci s těžkými poruchami učení by byli vzděláváni jako integrovaní podle IVP, který sestavuje učitel společně s rodiči a za pomoci spec.ped.centra, ovšem pokud by to bylo v reálných možnostech školy a pedagogů. V případě potřeby by byla ve škole zařízena funkce pedagogického či osobního asistenta. Jelikož učebny školy jsou umístěny v patře, škola nemá bezbariérový přístup. V případě potřeby zajištění bezbariérového přístupu by škola tento fakt konzultovala se zřizovatelem a dle možnosti zajištění financí by postupovala dále, např. zřízením plošiny apod. Žáci s lehkým mentálním postižením by byli vzdělávání podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání těchto žáků, u žáků se středním a těžkým mentálním postižením vzdělávání by vzdělávání probíhalo podle samostatného RVP. Škola je v případě potřeby schopna zajistit základní kompenzační pomůcky a speciální potřeby pro děti s tělesným postižením potřebné k výuce, učebnice, výukové materiály. Škola se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům a potřeby každého dítěte hodnotit zásadně individuálně. Ve škole jsou zaměstnány dvě pedagožky s vystudovaným bakalářským oborem speciální pedagogika. 4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vytypovaným žákům je po dohodě s jejich zákonnými zástupci nabídnuto vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (Vyškov), případně speciálně pedagogickém centru. Na základě jeho výsledků jsou pro žáky, u kterých to PPP doporučí, sestavovány individuální vzdělávací plány, v hodinách pro ně učitelé připravují některé úkoly individuálně. Je jim nabízena i zcela individuální práce na úkolech a tématech, které je zajímají. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. V těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, je pro tyto žáky zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci vysokou míru koncentrace, dobrou paměť, vysokou schopnost logického myšlení, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači na vhodných vzdělávacích programech, individuálně pracovat s naučnou literaturou, řešit hlavolamy, kvízy, vytvářet samostatné problémové úlohy a společně se žákem vyhledávat další vhodné výukové materiály. I v jiných naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Jejich 18

19 nadání je v hodině účelně využíváno např. mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, vytvářet vlastní hudební doprovod atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a nadání, jsou zapojováni do sportovních soutěží ať už v rámci školy, nebo mimo ni, rodičům v případě potřeby pomáháme kontaktovat vhodný sportovní kroužek. Žáci jsou podněcování k účasti na soutěžích i mimo školu, které se zaměřují na jejich schopnosti. Učitel si společně se žákem stanovuje reálně dosažitelné cíle, hodnotí jejich splnění. K žákům škola přistupuje individuálně, žáka s mimořádným nadáním se snaží maximálně rozvíjet, ale pedagogové mají vždy na mysli i ostatní žáky, proto se snaží mimořádně talentované žáky vhodně začleňovat do skupiny, jejich schopnosti přirozeně využívat, vést k rovnému přístupu ke spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Pedagogové předchází výkyvům chování žáka. Upozorňují na to, že každý z nás je v něčem jedinečný a mimořádný, jen jde o to, najít danou oblast. Škola si klade za cíl pomáhat dětem hledat jejich vlastní schopnosti a nadání. 5. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována v rámci 1., 2. a ročníku. Průřezová témata Tematické okruhy 1.,2., ročník VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita Kulturní diference Etnický původ Lidské vztahy AJ PRV PRV AJ AJ HV HV HV VVs PČ PRV 19

20 Verbální i neverbální komunikace AJ ČJ HV M Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČJ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Kooperace a kompetice Poznávání lidí Hodnoty a postoje Kreativita Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mezilidské vztahy Vztah člověka a prostředí Lidské aktivity a životní prostředí M HV TV VVs PČ HV VVs PČ M ČJ HV PRV HV ČJ M VVsPČ HV M PRV TV ČJ M 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme.

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 385/2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více