Informace pro uţivatele naleznete na adrese:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp."

Transkript

1 Alis-PVS 1

2 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční list důchodového pojištění)... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - PRIHL (Česká správa sociálního zabezpečení - Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění)... 9 Registrace ke sluţbě ČSSZ - OSVČ... 9 Registrace ke sluţbám daňové správy Registrace na PVS Registrace na VREP Registrace na EPO FAQ - často kladené dotazy Nastavení a parametry Nastavení parametrů Více organizací Číselník organizací Podepisování z čipové karty/tokenu Podepisování certifikátem z operačního systému Windows Alis-PVS HW a SW předpoklady Poţadavky na HW Poţadavky na SW Popis instalace Instalace certifikátů Kořenový certifikát certifikační autority (certifikát důvěryhodného úřadu pro šifrování a podepisování) Podpisový klíč (podpisový certifikát, kvalifikovaný certifikát, elektronický podpis) Šifrovací certifikát Přehled funkcí Pracovní postupy Menu SOUBOR Menu ZOBRAZIT Menu NÁSTROJE Menu NÁPOVĚDA Další moţnosti vyuţití Technický popis Načtení XML Automatické načtení - spouštění bez parametru Spouštění s parametry Čipová karta / token Token Přílohy Příloha 1 - Doplnění podání RELDP Příloha 2 - Doplnění podání PRIHL Příloha 3 - Oznámení o pověření RELDP Příloha 4 - Oznámení o pověření PRIHL

3 verze Elektronická podání - Alis-PVS Alis spol. s r.o. Alis spol. s r.o. Česká Lípa, Mariánská 538, PSČ: Tel.: , Technická podpora: Informace pro uţivatele naleznete na adrese: 3

4 Metodika a legislativa Úvod Realizátory konkrétních projektů jsou: Ministerstvo informatiky ČR (MIČR), jehoţ partnerem pro Portál veřejné správy (PVS) je firma Microsoft, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), jejímţ partnerem pro el. komunikaci je firma Siemens Bussines Services (SBS), Středočeský kraj, Daňová správa, Celní správa - Intrastat. Ministerstvo informatiky provozuje PVS, jehoţ prezentační vrstva je přístupná na adrese (stačí zadat adresu portal.gov.cz ). Mezi prezentační informace na PVS patří např. popis nejrůznějších ţivotních situací (jak postupovat při vyřízení nového OP apod.), kontakty na instituce a celá řada dalších sluţeb; portál by měl být elektronickou bránou do úředního světa ČR (pro občany, firmy i veřejnou správu). Mimo prezentační vrstvy má PVS i tzv. transakční vrstvu, která je tvořena aplikací Elektronická podání. Je definované vnitřní komunikační rozhraní, jehoţ autorem je firma Microsoft a jeţ by mělo být navrţeno co nejobecněji. Pro občany a organizace by měla el. podání maximálně zjednodušit komunikaci s veřejnou správou. Pilotní projekty vytvořila ČSSZ (technicky zajišťuje SBS): Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace, podávání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění (RELDP) a "Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění (PRIHL)." Alis spol. s r.o., elektronická podání - program Alis-PVS Mariánská 538, , Česká Lípa Tel.: , Technická podpora: Základní pojmy, technický popis Základní pojmy Služba Jedná se o jednotlivé produkty realizované přes Portál veřejné správy (PVS). Například se jedná o sluţby RELDP (Roční evidenční listy důchodového pojištění) a PRIHL (Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění), které jsou pilotními projekty PVS a ČSSZ elektronické komunikace veřejné správy (rozvíjejícího se e-governmentu). 4

5 Transakce Jednotlivá provedená operace (zaslání RELDP, PRIHL, ODVSU, DPHDP1). Pověřený pracovník Pro zahájení elektronického přenosu je nezbytné, aby byl pověřen konkrétní pracovník pro konkrétní sluţbu. Služby ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) RELDP - Důchodové pojištění PRIHL - Nemocenské pojištění OSVC - Osoby samostatně výdělečně činné ELDP09 - Evidenčních listů důchodového pojištění 2009 ONZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání POSTP - Potvrzení o studiu PVPOJ - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Služby daňové správy DPHDP1 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHDP2 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHDP3 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od RHLOZN - Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám DSLAP - Daňové přiznání k dani silniční DSLDP1 - Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2009 včetně DPFDP2 - Daň z příjmů fyzických osob - pouze pro zdaň. obd. roku 2007 DPFDP4 - Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009 včetně DPPDP4 - Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r DPPDP7 - Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r DPZVD3 - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků včetně všech příloh - pouze pro zdaňovací období roku 2007 DPZVD6 - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně všech příloh - za zdaňovací období roku 2010 a pro části zdaňovacího období 2010/2011 DPZVD5 - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, včetně všech příloh. PVS Portál veřejné správy - vstupní místo pro informování občanů o veřejné správě. Portál vznikl s vyuţitím řady projektů státní správy a samosprávy a je budován postupně v několika etapách. Sluţby Portálu veřejné správy tvoří několik navzájem propojených systémů (např. "Novinky z veřejné správy", "Povinně zveřejňované informace", "Adresář úřadů", "Ţivotní situace", "Zákony", "Podání", "Katalog informačních zdrojů", "Obchodní věstník", "Veřejné zakázky", "Mapové sluţby" apod.). Poskytovatel služby Úřad, ke kterému putuje elektronické podání, a který je autorem technické specifikace té které sluţby. 5

6 PVS funguje jako prostředník mezi uţivatelem a poskytovatelem sluţby. Příklady poskytovatele sluţeb: ČSSZ Daňová správa Středočeský kraj Ministerstvo informatiky... Technický popis: Komunikace GovTalk Standardizovaná XML GovTalk komunikace Klient: HTTP 1.1, UTF-8, 128-bitová SSL. Technická specifikace řešení (co musí aplikace splňovat). Asynchronní typ komunikace Typ komunikace asynchronní ověřování stavu podání. https://bezpecne.podani.gov.cz/submission WWW stránka, která slouţí pro příjem el. podání. Mzdy > externí aplikace v JAVA (XML) Samostatně dodávaný program Alis-PVS. Nutné nainstalovat Java Runtime Environment. Instalaci zajistí obchodní zástupce nebo sám uţivatel (www.java.com); je odladěno na verzi 1.6. Operační systém, který podporuje šifrovací protokoly (měl by vyhovovat Win98 a vyšší), podmínkou je připojení k internetu. 6

7 Registrace ke službě Registrace ke službě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční list důchodového pojištění) Web ČSSZ k el. podání: Obsahem tohoto dokumentu jsou informace o postupu, který musí zajistit pracovník, pověřený organizací k elektronickému předávání RELDP, před samotným předáváním. Tzn., abyste mohli vyuţívat elektronickou komunikaci, musíte se ke sluţbě nejprve přihlásit. Základní předpoklady pro elektronické předávání RELDP 1. Organizace pověřila pracovníka pro předávání RELDP. 2. Organizace má k dispozici mzdový systém umoţňující tuto komunikaci (viz popis datové věty na 3. Pověřený pracovník vlastní prostředky pro elektronické podepisování (podpisový certifikát). Pozn.: Pokud pracovník vlastní kvalifikovaný certifikát (zaručený elektronický podpis), pouţije se pro podepisování. Pro ty, kdo nevlastnili kvalifikovaný certifikát, ČSSZ poskytovala zdarma vlastní podpisový klíč (nyní jiţ tato moţnost neexistuje). Problém byl v tom, ţe pokud se pouţil podpisový klíč ČSSZ, muselo být elektronicky zaslané podání RELDP podle smyslu 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., nejpozději do 3 dnů doplněny. K tomuto účelu slouţí tiskopis Doplnění podání, který je k dispozici na této adrese: 4. Pověřený pracovník je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení a má zaloţený účet (registraci) na PVS. Postup registrace ke službě RELDP 1. Získání základních informací Např. na webu ČSSZ: Kontaktní pracovník Internetové stránky ČSSZ Tento dokument 2. Registrace (návštěva) na okresní správě 7

8 Kontaktní pracovníci pro elektronické předávání RELDP jsou uvedeni v odkazu výše v kapitole Získání základních informací. Předloţíte: Oznámení o pověření pracovníka Pověření pracovníka(ů) zaměstnance(ů) organizace ve věci předávání RELDP se provádí tiskopisem Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění (také k dispozici na webu ČSSZ: doc ). Tento tiskopis podepisuje osoba oprávněná k jednání za organizaci a musí být opatřen razítkem organizace. Veřejnou část podpisového (kvalifikovaného) certifikátu (sériové číslo, vystavitel) na disketě. Na okresní správu sociálního zabezpečení je potřeba přinést disketu, kde budou uloţené údaje Sériové číslo a Vystavitel certifikátu z kvalifikovaného certifikátu (veřejná část certifikátu). Postupujte podle návodu na adrese: fikat.asp Na této stránce je postup, jak uloţit tyto údaje na disketu ze systému: Internet Explorer - volba Nástroje -> Možnosti sítě Internet -> Obsah -> Certifikáty, záloţka Osobní (Ostatní uţivatelé), tlačítko Exportovat, Další, Neexportovat soukromý klíč, formát uloţení certifikátu se zvolí X.509, zakódovaný Base 64 (.CER), certifikát se uloţí na disketu pod libovolným názvem s příponou.cer. Pozn.: Tento postup již předpokládá, že máte v systémovém úložišti správně instalovaný kvalifikovaný certifikát. POZOR: Při každé změně podpisového certifikátu (např. i při každoroční obnově certifikátu - ten má platnost jeden rok) je nutné opět vyexportovat veřejnou část certifikátu a donést/zaslat ji na OSSZ. Občanský průkaz / pas pro ověření totožnosti 3. Na okresní správě obdržíte Vygenerování známých údajů: Registrační číslo ČSSZ Variabilní symbol. 4. Registrace na PVS Podrobnosti o registraci na PVS zde. Tímto jste úspěšně přihlášení ke sluţbě ČSSZ RELDP a můţete jiţ prostřednictvím vašeho softwarového vybavení vyuţívat elektronické podání RELDP přes PVS. 8

9 Registrace ke službě ČSSZ - PRIHL (Česká správa sociálního zabezpečení - Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění) Web ČSSZ k el. podání: Přihlášení k elektronickému předávání přihlášek, odhlášek nemocenského pojištění je obdobné, jako přihlášení se ke sluţbě RELDP (viz Registrace ke sluţbě RELDP). Pro ty, kteří jiţ jsou přihlášeni ke sluţbě RELDP a vlastní jiţ podpisový certifikát, platí tento postup: 1. Připravit si pověření pracovníka(ů) zaměstnance(ů) organizace ve věci předávání PRIHL tiskopisem Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, malých organizací a jejich zaměstnanců, hlášením změn a splnění jednorázové povinnosti ve smyslu Čl. II. zákona č.424/2005 Sb.. 2. Navštívit příslušnou OSSZ s tímto tiskopisem a občanským průkazem. 3. Zajistit, aby mzdový systém podporoval vytváření XML souboru pro PRIHL s předepsanou strukturou (viz popis datové věty na Zajistit si program Alis-PVS minimálně verzi 2.00 a projít nastavení aplikace pro PRIHL. 6. Přihlásit se ke svému účtu na PVS na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ a zvolit "Přihlásit se k dalším sluţbám" - "Česká správa sociálního zabezpečení - Nemocenské pojištění" a doplnit poţadované údaje. Podrobnosti o registraci na PVS zde. Upřesňující informace hledejte na webu ČSSZ: Registrace ke službě ČSSZ - OSVČ Ke sluţbě OSVČ není třeba se registrovat na OSSZ. Stačí registrace na PVS. Podmínky pro odesílání OSVČ: 1. Mzdový systém musí podporovat vytváření XML souborů pro OSVČ s předepsanou strukturou (viz popis datové věty na: 2. Program AlisPVS verze 2.11 a vyšší. 3. Přihlásit se ke svému účtu na PVS na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ a zvolit "Přihlásit se k dalším sluţbám" - "Česká správa sociálního zabezpečení - OSVČ " a doplnit poţadované údaje. 9

10 Více odpovědí naleznete zde: Registrace ke službám daňové správy Web Daňové správy pro el. podání: Bude muset uživatel podstupovat nějakou registraci na FÚ předtím, než si na PVS připojí tuto službu přes své DIČ? Uţivatelé nebudou muset navštívit FÚ před tím, neţ se budou registrovat na PVS. U sluţby Daňová správa je postup jiný neţ na ČSSZ. Organizace pro svoji registraci pouţijí DIČ, které mají přiřazené finančním úřadem a sluţba je jim automaticky aktivována. Občané při registraci zadávají své datum narození a sluţba je jim taktéţ automaticky aktivována. Základní předpoklad: Organizace má k dispozici mzdový systém umoţňující tuto komunikaci (viz popis datové věty na Přihlášení k další službě na PVS Přihlásíte se ke svému účtu na PVS, zvolíte "Přihlásit se k dalším sluţbám" a vyberete "Daňová správa-elektronická podání". V dalším kroku zadáte své DIČ. Podrobnosti o registraci na PVS zde. Registrace na PVS Registrace na PVS můţe být prováděna ve spolupráci zaměstnanců okresních správ ČSSZ nebo z osobního počítače. Na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ jsou uprostřed obrazovky tři barevně rozlišené registrace: Občan, Organizace, Zástupce. Vy zvolíte registraci organizace (červený odkaz). Přečtete si informace o registraci a stisknete tlačítko Registrovat s uživatelským identifikátorem. Na dalším formuláři zadáte svoje jméno (hlavní uţivatel), ovou adresu a zvolíte si podle určených pravidel heslo. Na dalším formuláři zaškrtnete přihlášení ke sluţbě, kterou chcete nyní aktivovat, např. Česká správa sociálního zabezpečení - Důchodové pojištění. Na dalším formuláři zadáte známé údaje, vztahující se ke sluţbě (pro sluţby ČSSZ jste obdrţeli na okresní správě: Registrační číslo ČSSZ a Variabilní symbol). 10

11 Pokud zadáte správné údaje, bude vám přidělen portálový uživatelský identifikátor pro přístup na PVS. Po úspěšné registraci můţete na uvedeném odkazu: https://bezpecne.podani.gov.cz/ vpravo vyplnit svůj uživatelský identifikátor a heslo, které jste si zvolili. Pomocí tohoto přístupu budete moci spravovat svůj účet na PVS, přihlašovat se k dalším sluţbám, odhlašovat sluţby apod. Také můţete zaregistrovat další Asistenty osoby, které budou s elektronickým podáním pracovat pod svým osobním identifikátorem. Subjekt, který provádí tyto sluţby za jednotlivé organizace (např. zpracovatelská účetní firma), se nazývá Zástupce. Přihlašování certifikátem Od verze programu Alis-PVS 2.06 (polovina roku 2006) lze vyuţívat tzv. přihlašování certifikátem k PVS. Coţ znamená, ţe pro přihlašování a odesílání podání nepouţíváte portálový uţivatelský identifikátor a heslo, ale váš osobní certifikát. Při zakládání nového účtu (registrace) stisknete "Registrovat uţivatelským certifikátem" a vyberete jej ze systémového úloţiště počítače resp. ze souboru pfx. Pokud jiţ máte svůj účet zaloţený, můţete tzv. "povýšit" svůj účet na přihlašování certifikátem (opět vyberete). POZOR: účet, ke kterému se přihlašujete certifikátem nelze "poníţit", tj. změnit jej opět na přihlašování uţivatelským identifikátorem a heslem. My toto řešení přihlašování certifikátem nedoporučujeme, protoţe se nám zdá komplikovanější (samotné "povýšení" i nutnost zadávání dalšího hesla při odesílání a také kaţdoroční obnova certifikátu na PVS). Registrace na VREP Klienti, kteří v současné době jiţ podávají přes PVS, nemusí nic měnit (není nutná návštěva OSSZ/PSSZ /MSSZ nebo se registrovat jako na PVS). Noví klienti, kteří ještě nepodávali přes PVS, jsou povinni se registrovat na správě sociálního zabezpečení, kde bude současně zaevidován kvalifikovaný certifikát, pokud jej jiţ vlastní. Registrace na EPO Noví i stávající klienti se nemusí nijak registrovat. K podepisování podání je pouze nutný platný a kvalifikovaný el. podpis. Podatelna daňové správy nezasílá informační y o přijetí jako PVS. Nyní obdrţíte potvrzení o přijetí, případně podrobný popis chyb, přímo v Alis-PVS. 11

12 FAQ - často kladené dotazy Aktuální databázi dotazů najdete zde: 12

13 Nastavení a parametry Nastavení parametrů Parametry programu se nastavují v menu "Nástroje-Nastavení". Připojení URL adresa PVS : přednastavený údaj (https://bezpecne.dev.gov.cz/submission ). Nastavení připojení přes proxy server Tyto parametry vyplníte pouze v případě instalovaného proxy serveru. PVS Uţivatelský identifikátor PVS : obdrţel uţivatel při registraci na PVS. Heslo PVS : uţivatel si zvolil při registraci na PVS. V případě přihlašování certifikátem se ID a heslo nepouţívají. VREP / EPO Společné nastavení pro alternativní rozhraní k PVS. VREP (ČSSZ) odesílání podání přímo na ČSSZ, EPO (ČDS) odesílání podání přímo na daňovou správu. PDF Nastavení PDF tisku Nastavení tisku formulářů Výchozí nastavení tiskárny Sluţby-ČSSZ do konce roku 2008 RELDP, PRIHL, OSVC Certifikát pro podpis Certifikát pro šifrování Sluţby-ČSSZ od roku 2009 (ELDP09, ONZ, POSTP, PVPOJ) Sluţby-OSVČ Nastavení pro sluţbu Osoby samostatně výdělečně činné. Sluţby-ODVSU Nastavení sluţby ODVSU Sluţby-Daňová správa Nastavení sluţeb pro Daňovou správu. Certifikát pro podpis Certifikát pro šifrování. 13

14 Více organizací V systému je od verze 1.3 moţnost zpracovávat libovolný počet organizací. Kaţdá organizace má svůj profil, který obsahuje vlastní certifikáty a vlastní naplnění jednotlivých parametrů. Je tedy moţné odesílat podání v jednotlivých organizacích naprosto samostatně v jednom programovém vybavení (jedné instalaci programu). Číselník organizací Při spuštění programu Alis-PVS je zobrazen číselník organizací pro výběr organizace. Pokud je evidována pouze jedna organizace (asi většina případů), uţivateli se nenabízí výběr z číselníku organizací při spuštění aplikace. Stejný číselník organizací lze vyvolat v menu "Soubor-Výběr organizace". Jednotlivé funkce jsou: Tlačítko "Nastavit organizaci" Obsluha si vybere v číselníku organizaci, kterou chce zpracovávat a stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje profil (nastavení a certifikáty) vybrané organizace. Tlačítko "Přejmenovat organizaci" Pomocí tohoto tlačítka lze změnit název zpracovávané organizace. Tlačítko "Přidat organizaci" Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí pole pro zadání názvu organizace a IČ. Stisknutím tlačítka "Ok" se vytvoří nový profil pro tuto organizaci. Dále je zapotřebí nastavit příslušné certifikáty a parametry organizace. Tlačítko "Odebrat organizaci" Po kontrolním dotazu bude zrušen profil (certifikáty a nastavení) vybrané organizace. Nelze odebrat organizaci, která je nastavena jako aktivní. Pokud chce obsluha odebrat aktivní organizaci (např. A), nejprve zvolí jinou organizaci (např. B). Po opětovném vyvolání číselníku organizací je jiţ moţné původně zamýšlenou organizaci (A) zrušit. Tlačítko "Storno" Volba tohoto tlačítka přepne obsluhu do hlavního okna programu Alis-PVS a nastaví se organizace, která byla nastavena jako aktivní minule. 14

15 Nastavení a parametry Podepisování z čipové karty/tokenu Program od verze 2.03 podporuje podepisování elektronického podání kvalifikovaným certifikátem uloţeným na čipové kartě ComfortChip nebo CryptoPlus nebo tokenu. Nastavení se provede v nastavení programu ( Nástroje-Nastavení ) u konkrétního typu podání (pro kaţdé podání se nastavuje zvlášť). Obsluha zaškrtne políčko Povolit certifikát na čipové kartě/tokenu. Obsluha dále můţe pro kontrolu stisknout tlačítko Informace a po zadání PINu ke kartě se zobrazí podpisový certifikát (příp. seznam, pokud jich je na kartě/tokenu více). Pokud jsou nestandardně nainstalovány ovladače ke kartě/tokenu, popř. není karta/token připojená k počítači, zobrazí se chybové hlášení a následně adresářová struktura (file dialog), ve které obsluha můţe vyhledat nestandardně umístěný ovladač (soubor DLL). Při odesílání podání přes Šifrovat, podepsat a odeslat se zobrazí poţadavek na PIN (heslo ke kartě/tokenu) a pokud je dostupných více podpisových certifikátů, i jejich seznam (Obsluha vybere ten, kterým se má podání podepsat). Připomeňme, ţe aby poskytovatel sluţby (např. ČSSZ) přijal podepsané podání z čipové karty/tokenu, musí uţivatel poskytovateli předat veřejnou část kvalifikovaného certifikátu uloţeného na čip. kartě. Pozor: pro přístup ke kartě/tokenu je vţdy vyţadován PIN. Pokud obsluha vloţí třikrát nesprávný PIN, karta se zablokuje a odblokovat se musí přes speciální software, který je ke kartě vţdy nainstalován (tam se musí zadat PUK a vloţit nový PIN). 15

16 Podepisování certifikátem z operačního systému Windows Od verze 3.01 je moţné podepisovat osobními certifikáty, které jsou naimportovány v systému Windows. Program pouţívá certifikáty ze skupiny Osobní certifikáty. Nutností je mít nainstalovanou javu 1.6 a vyšší. V menu Nástroje->Nastavení->PVS nebo Nastavení->Služby zaškrtněte Povolit systémový certifikát. Pouţití je zcela shodné jako v případě čipové karty/tokenu (viz Podepisování z čipové karty/tokenu dole), není však třeba nastavovat ţádnou knihovnu. Pozn.: Pokud byl certifikát do systému naimportován z čipové karty/tokenu, musí být při odesílání podání karta/token připojen k počítači. Uţivatel bude vyzván k zadání hesla. 16

17 Alis-PVS HW a SW předpoklady Požadavky na HW HW s odpovídajícím výkonem, který umoţňuje provozování operačního systému Windows 98 a vyšší. Připojení k internetu. Pro podepisování z čipové karty: volný sériový (případně USB, PCMCIA) port pro připojení čtečky čipových karet (poţadavky pro připojení specifikují jednotliví výrobci). Pro přesný tisk do originálních formulářů je potřeba tiskárna s podporou jazyka postscript a nainstalovaný příslušný postscriptový ovladač. Požadavky na SW Odpovídající kryptografický podsystém operačního systému pro podepisování a šifrování certifikáty (většinou vyhovuje Windows 98 a vyšší). K nainstalování a provozování programu Alis-PVS i samotného instalačního programu je nutné prostředí Java verze 1.6. (Pokud ho na svém počítači nemáte, instalační program se vůbec nespustí). Pokud nemáte nainstalováno prostředí Java, najdete jej na instalačním CD programu Alis-PVS nebo si ho stáhněte z případně a nainstalujte jej. Pozn.: Při instalaci JAVA od společnosti SUN mohou přestat fungovat některé internetové aplikace, jako je např. internetová banka GE Money Bank, využívající vlastní java skripty. Pokud vám přestane taková aplikace fungovat, odškrtněte políčko v nastavení Internet Explorer: Nástroje-Možnosti internetu- Upřesnit-Java (Sun)-odškrtnout políčko "Use Java...". Pro správnou funkčnost podepisování z čipové karty je třeba Alis-PVS provozovat pod JAVA 1.6 a vyšší. Další informace, co je potřeba mít nainstalované (a další moţné problémy) pro podepisování z čipové karty, jsou uvedeny v technickém popisu. Pro tisk formulářů přes PDF je potřeba nainstalovaný program Acrobat Reader 9.4 a vyšší (česká lokalizace je nutná), který zdarma získáte zde:. Pro přesný tisk do originálních formulářů přes PDF je potřeba tiskárna s podporou jazyka postscript a nainstalovaný příslušný postscriptový ovladač. 17

18 Popis instalace K nainstalování a provozování programu Alis-PVS i samotného instalačního programu je nutné prostředí Java verze 1.6 nebo vyšší. (Pokud ho na svém počítači nemáte, instalační program se vůbec nespustí). Pokud nemáte nainstalováno prostředí Java, najdete jej na instalačním CD programu Alis-PVS nebo si ho stáhněte z (případně a instalujte jej. Pozn.1: Pro použití čipové karty/tokenu a pro načítání osobních certifikátů z operačního systému Windows je nutné mít nainstalovanou javu 1.6 a vyšší. Pozn.2: Při instalaci JAVA od společnosti SUN mohou přestat fungovat některé internetové aplikace, jako je např. internetová banka GE Money Bank, využívající vlastní java skripty. Pokud vám přestane taková aplikace fungovat, odškrtněte políčko v nastavení Internet Explorer: Nástroje-Možnosti internetu- Upřesnit-Java (Sun)-odškrtnout políčko "Use Java...". Vlastní instalace programu Alis-PVS: 1. Vloţte instalační CD do jednotky CD ROM v případě, ţe máte instalaci na CD. 2. Spusťte program SETUP.EXE z instalačního CD nebo z vašeho disku v místě, kde máte instalaci programu. Pokud máte nastavený AUTORUN, spustí se instalace po vloţení CD automaticky. 3. V prvním okně instalačního programu stiskněte tlačítko Další. Stisknutím Storno můţete instalaci ukončit. 4. Na další obrazovce se zobrazí licenční ujednání. Pokud s licenčními podmínkami souhlasíte, zaškrtněte pole Ano, souhlasím s licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko Další. Licenční ujednání můţete vytisknout stisknutím tlačítka s obrázkem tiskárny. Tlačítkem Zpět se dostanete na předešlou obrazovku. 18

19 5. Na další obrazovce vyplňte se zvýšenou pozorností tato pole: 5.1. Název organizace, " ", "Telefon" a IČ (všechna tato pole jsou povinná) Kód prodejce, který program instaluje; kaţdý obchodní zástupce má přidělen vlastní kód. Nesprávné zadání kódu nedovolí pokračovat v instalaci. V případě následného zjištění nelegální instalace bude zamezena moţnost získání vyšší verze programu Instalační adresář - je zde doporučená instalační sloţka c:\alispvs\, kterou můţete změnit; chcete-li program instalovat do jiného umístění, stiskněte tlačítko, které vyvolá okno Open : V objektu "Look in" zvolte disk. Do objektu "File Name" doplňte k disku název adresáře, kam bude program instalován a stiskněte Open (opačné lomítko můţete zapsat pomocí levého tlačítka ALT+92 z numerické části klávesnice). V následujícím okně se přesvědčte, ţe je v políčku Instalační adresář zobrazena cesta k poţadovanému adresáři. Pokud není, stiskněte tlačítko a opakujte bod 5.3. Pozn.: Nepoužívejte v názvu instalačního adresáře znaky jako je "!" apod Certifikát pro podpis (*.pfx) - Program potřebuje mít certifikáty ve vlastní sloţce. Pokud máte na médiu (disk, disketa ) podpisový certifikát pro elektronické podepisování, můţete jej nakopírovat do adresáře programu; chcete-li kopírovat certifikát, stiskněte tlačítko, které vyvolá okno Open : V objektu "Look in" zvolte disk. V zobrazené adresářové struktuře vyhledejte certifikát s příponou *.pfx a potvrďte tlačítkem Open. Pokud prozatím nemáte podpisový certifikát připraven, nechte pole prázdné a nastavení proveďte později přímo v programu Certifikát pro šifrování (*.cer) - je přednastavený certifikát staţený ze stránek ČSSZ nebo Daňové správy. Pokud moţno nechte toto přednastavené. 19

20 5.6. "Nastavení proxy" - tuto nabídku vyuţijete pouze v případě instalovaného proxy serveru; zde můţete nastavit příslušné parametry. Pro instalaci programu je zapotřebí mít připojení k internetu, proto je nastavení proxy nutné jiţ zde. Nastavení vám sdělí správce serveru, nastavte pouze nutné parametry pro konkrétní řešení (proxy user, system user,... není vyţadováno vţdy). Zde zadané parametry se přenesou do programu Alis-PVS ("Nastavení-Proxy") a budou vyuţívána při spojení na internet. Host=jméno nebo IP proxy serveru Port=port proxy serveru Proxy user=uţivatelské jméno proxy Proxy password=uţivatelské heslo proxy System user=systémové jméno (do Windows) System password=systémové heslo (do Windows) Informace dalších moţných parametrů naleznete zde (pro odborníky): "Nainstalovat pouze demoverzi programu" - Pokud zaškrtnete tuto volbu, není potřeba zadávat ostatní údaje, ale nainstaluje se pouze demoverze. V demoverzi je moţné nastavit si vlastní certifikáty i ostatní parametry, ale podání se odesílá na testovací větev PVS Aktualizace programu - Pokud zadáte instalační adresář, kde jiţ nějaká verze programu Alis-PVS je, instalační program to zjistí a přeinstaluje novější verzí. 6. Stiskněte tlačítko Instalovat. Pokud neexistuje zvolený instalační adresář, následuje dotaz, zda vytvořit daný adresář. Stiskněte Ano. Dále proběhne autorizace na serveru firmy Alis spol. s r.o. Pokud proběhne ověření v pořádku, program se nainstaluje do zvoleného adresáře. Jestliţe se zobrazí chyba při ověřování údajů, budete muset nejspíše změnit některé údaje a instalaci opakovat. 7. Dále následuje kopírování souborů a do komunikačního okna se vypisuje log instalace. Po ukončení kopírování stiskněte tlačítko Další. 20

21 8. V posledním okně můţete vytisknout log pomocí tlačítka s obrázkem tiskárny nebo ukončit instalaci stisknutím tlačítka Dokončit. Spuštění programu Alis-PVS Program automaticky nevytvoří ikonu. Spustíte jej tedy pomocí souboru alispvs.exe, který najdete v instalačním adresáři aplikace (standardně c:\alispvs). Případně si můţete vytvořit zástupce (ikonu) souboru alis-pvs.exe na plochu (pro snadnější spouštění programu): 1. Nastavte se na soubor alis-pvs.exe, který najdete v instalačním adresáři aplikace (standardně c:\alispvs) a zvolte nabídku "Úpravy-Kopírovat". (Pozn.: funguje v aplikaci Průzkumník, popř. jděte přes "Tento počítač"). 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo na ploše a zvolte z nabídky "Vloţit zástupce". Další informace o produktu vám rádi poskytneme prostřednictvím u nebo telefonicky ( , ). Příjemnou práci s programem přeje Alis spol. s r.o. 21

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více