Informace pro uţivatele naleznete na adrese:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp."

Transkript

1 Alis-PVS 1

2 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční list důchodového pojištění)... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - PRIHL (Česká správa sociálního zabezpečení - Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění)... 9 Registrace ke sluţbě ČSSZ - OSVČ... 9 Registrace ke sluţbám daňové správy Registrace na PVS Registrace na VREP Registrace na EPO FAQ - často kladené dotazy Nastavení a parametry Nastavení parametrů Více organizací Číselník organizací Podepisování z čipové karty/tokenu Podepisování certifikátem z operačního systému Windows Alis-PVS HW a SW předpoklady Poţadavky na HW Poţadavky na SW Popis instalace Instalace certifikátů Kořenový certifikát certifikační autority (certifikát důvěryhodného úřadu pro šifrování a podepisování) Podpisový klíč (podpisový certifikát, kvalifikovaný certifikát, elektronický podpis) Šifrovací certifikát Přehled funkcí Pracovní postupy Menu SOUBOR Menu ZOBRAZIT Menu NÁSTROJE Menu NÁPOVĚDA Další moţnosti vyuţití Technický popis Načtení XML Automatické načtení - spouštění bez parametru Spouštění s parametry Čipová karta / token Token Přílohy Příloha 1 - Doplnění podání RELDP Příloha 2 - Doplnění podání PRIHL Příloha 3 - Oznámení o pověření RELDP Příloha 4 - Oznámení o pověření PRIHL

3 verze Elektronická podání - Alis-PVS Alis spol. s r.o. Alis spol. s r.o. Česká Lípa, Mariánská 538, PSČ: Tel.: , Technická podpora: Informace pro uţivatele naleznete na adrese: 3

4 Metodika a legislativa Úvod Realizátory konkrétních projektů jsou: Ministerstvo informatiky ČR (MIČR), jehoţ partnerem pro Portál veřejné správy (PVS) je firma Microsoft, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), jejímţ partnerem pro el. komunikaci je firma Siemens Bussines Services (SBS), Středočeský kraj, Daňová správa, Celní správa - Intrastat. Ministerstvo informatiky provozuje PVS, jehoţ prezentační vrstva je přístupná na adrese (stačí zadat adresu portal.gov.cz ). Mezi prezentační informace na PVS patří např. popis nejrůznějších ţivotních situací (jak postupovat při vyřízení nového OP apod.), kontakty na instituce a celá řada dalších sluţeb; portál by měl být elektronickou bránou do úředního světa ČR (pro občany, firmy i veřejnou správu). Mimo prezentační vrstvy má PVS i tzv. transakční vrstvu, která je tvořena aplikací Elektronická podání. Je definované vnitřní komunikační rozhraní, jehoţ autorem je firma Microsoft a jeţ by mělo být navrţeno co nejobecněji. Pro občany a organizace by měla el. podání maximálně zjednodušit komunikaci s veřejnou správou. Pilotní projekty vytvořila ČSSZ (technicky zajišťuje SBS): Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace, podávání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění (RELDP) a "Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění (PRIHL)." Alis spol. s r.o., elektronická podání - program Alis-PVS Mariánská 538, , Česká Lípa Tel.: , Technická podpora: Základní pojmy, technický popis Základní pojmy Služba Jedná se o jednotlivé produkty realizované přes Portál veřejné správy (PVS). Například se jedná o sluţby RELDP (Roční evidenční listy důchodového pojištění) a PRIHL (Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění), které jsou pilotními projekty PVS a ČSSZ elektronické komunikace veřejné správy (rozvíjejícího se e-governmentu). 4

5 Transakce Jednotlivá provedená operace (zaslání RELDP, PRIHL, ODVSU, DPHDP1). Pověřený pracovník Pro zahájení elektronického přenosu je nezbytné, aby byl pověřen konkrétní pracovník pro konkrétní sluţbu. Služby ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) RELDP - Důchodové pojištění PRIHL - Nemocenské pojištění OSVC - Osoby samostatně výdělečně činné ELDP09 - Evidenčních listů důchodového pojištění 2009 ONZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání POSTP - Potvrzení o studiu PVPOJ - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Služby daňové správy DPHDP1 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHDP2 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHDP3 - Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od RHLOZN - Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám DSLAP - Daňové přiznání k dani silniční DSLDP1 - Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2009 včetně DPFDP2 - Daň z příjmů fyzických osob - pouze pro zdaň. obd. roku 2007 DPFDP4 - Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2009 včetně DPPDP4 - Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r DPPDP7 - Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r DPZVD3 - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků včetně všech příloh - pouze pro zdaňovací období roku 2007 DPZVD6 - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně všech příloh - za zdaňovací období roku 2010 a pro části zdaňovacího období 2010/2011 DPZVD5 - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, včetně všech příloh. PVS Portál veřejné správy - vstupní místo pro informování občanů o veřejné správě. Portál vznikl s vyuţitím řady projektů státní správy a samosprávy a je budován postupně v několika etapách. Sluţby Portálu veřejné správy tvoří několik navzájem propojených systémů (např. "Novinky z veřejné správy", "Povinně zveřejňované informace", "Adresář úřadů", "Ţivotní situace", "Zákony", "Podání", "Katalog informačních zdrojů", "Obchodní věstník", "Veřejné zakázky", "Mapové sluţby" apod.). Poskytovatel služby Úřad, ke kterému putuje elektronické podání, a který je autorem technické specifikace té které sluţby. 5

6 PVS funguje jako prostředník mezi uţivatelem a poskytovatelem sluţby. Příklady poskytovatele sluţeb: ČSSZ Daňová správa Středočeský kraj Ministerstvo informatiky... Technický popis: Komunikace GovTalk Standardizovaná XML GovTalk komunikace Klient: HTTP 1.1, UTF-8, 128-bitová SSL. Technická specifikace řešení (co musí aplikace splňovat). Asynchronní typ komunikace Typ komunikace asynchronní ověřování stavu podání. https://bezpecne.podani.gov.cz/submission WWW stránka, která slouţí pro příjem el. podání. Mzdy > externí aplikace v JAVA (XML) Samostatně dodávaný program Alis-PVS. Nutné nainstalovat Java Runtime Environment. Instalaci zajistí obchodní zástupce nebo sám uţivatel (www.java.com); je odladěno na verzi 1.6. Operační systém, který podporuje šifrovací protokoly (měl by vyhovovat Win98 a vyšší), podmínkou je připojení k internetu. 6

7 Registrace ke službě Registrace ke službě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční list důchodového pojištění) Web ČSSZ k el. podání: Obsahem tohoto dokumentu jsou informace o postupu, který musí zajistit pracovník, pověřený organizací k elektronickému předávání RELDP, před samotným předáváním. Tzn., abyste mohli vyuţívat elektronickou komunikaci, musíte se ke sluţbě nejprve přihlásit. Základní předpoklady pro elektronické předávání RELDP 1. Organizace pověřila pracovníka pro předávání RELDP. 2. Organizace má k dispozici mzdový systém umoţňující tuto komunikaci (viz popis datové věty na 3. Pověřený pracovník vlastní prostředky pro elektronické podepisování (podpisový certifikát). Pozn.: Pokud pracovník vlastní kvalifikovaný certifikát (zaručený elektronický podpis), pouţije se pro podepisování. Pro ty, kdo nevlastnili kvalifikovaný certifikát, ČSSZ poskytovala zdarma vlastní podpisový klíč (nyní jiţ tato moţnost neexistuje). Problém byl v tom, ţe pokud se pouţil podpisový klíč ČSSZ, muselo být elektronicky zaslané podání RELDP podle smyslu 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., nejpozději do 3 dnů doplněny. K tomuto účelu slouţí tiskopis Doplnění podání, který je k dispozici na této adrese: 4. Pověřený pracovník je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení a má zaloţený účet (registraci) na PVS. Postup registrace ke službě RELDP 1. Získání základních informací Např. na webu ČSSZ: Kontaktní pracovník Internetové stránky ČSSZ Tento dokument 2. Registrace (návštěva) na okresní správě 7

8 Kontaktní pracovníci pro elektronické předávání RELDP jsou uvedeni v odkazu výše v kapitole Získání základních informací. Předloţíte: Oznámení o pověření pracovníka Pověření pracovníka(ů) zaměstnance(ů) organizace ve věci předávání RELDP se provádí tiskopisem Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění (také k dispozici na webu ČSSZ: doc ). Tento tiskopis podepisuje osoba oprávněná k jednání za organizaci a musí být opatřen razítkem organizace. Veřejnou část podpisového (kvalifikovaného) certifikátu (sériové číslo, vystavitel) na disketě. Na okresní správu sociálního zabezpečení je potřeba přinést disketu, kde budou uloţené údaje Sériové číslo a Vystavitel certifikátu z kvalifikovaného certifikátu (veřejná část certifikátu). Postupujte podle návodu na adrese: fikat.asp Na této stránce je postup, jak uloţit tyto údaje na disketu ze systému: Internet Explorer - volba Nástroje -> Možnosti sítě Internet -> Obsah -> Certifikáty, záloţka Osobní (Ostatní uţivatelé), tlačítko Exportovat, Další, Neexportovat soukromý klíč, formát uloţení certifikátu se zvolí X.509, zakódovaný Base 64 (.CER), certifikát se uloţí na disketu pod libovolným názvem s příponou.cer. Pozn.: Tento postup již předpokládá, že máte v systémovém úložišti správně instalovaný kvalifikovaný certifikát. POZOR: Při každé změně podpisového certifikátu (např. i při každoroční obnově certifikátu - ten má platnost jeden rok) je nutné opět vyexportovat veřejnou část certifikátu a donést/zaslat ji na OSSZ. Občanský průkaz / pas pro ověření totožnosti 3. Na okresní správě obdržíte Vygenerování známých údajů: Registrační číslo ČSSZ Variabilní symbol. 4. Registrace na PVS Podrobnosti o registraci na PVS zde. Tímto jste úspěšně přihlášení ke sluţbě ČSSZ RELDP a můţete jiţ prostřednictvím vašeho softwarového vybavení vyuţívat elektronické podání RELDP přes PVS. 8

9 Registrace ke službě ČSSZ - PRIHL (Česká správa sociálního zabezpečení - Přihlášky, odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění) Web ČSSZ k el. podání: Přihlášení k elektronickému předávání přihlášek, odhlášek nemocenského pojištění je obdobné, jako přihlášení se ke sluţbě RELDP (viz Registrace ke sluţbě RELDP). Pro ty, kteří jiţ jsou přihlášeni ke sluţbě RELDP a vlastní jiţ podpisový certifikát, platí tento postup: 1. Připravit si pověření pracovníka(ů) zaměstnance(ů) organizace ve věci předávání PRIHL tiskopisem Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, malých organizací a jejich zaměstnanců, hlášením změn a splnění jednorázové povinnosti ve smyslu Čl. II. zákona č.424/2005 Sb.. 2. Navštívit příslušnou OSSZ s tímto tiskopisem a občanským průkazem. 3. Zajistit, aby mzdový systém podporoval vytváření XML souboru pro PRIHL s předepsanou strukturou (viz popis datové věty na Zajistit si program Alis-PVS minimálně verzi 2.00 a projít nastavení aplikace pro PRIHL. 6. Přihlásit se ke svému účtu na PVS na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ a zvolit "Přihlásit se k dalším sluţbám" - "Česká správa sociálního zabezpečení - Nemocenské pojištění" a doplnit poţadované údaje. Podrobnosti o registraci na PVS zde. Upřesňující informace hledejte na webu ČSSZ: Registrace ke službě ČSSZ - OSVČ Ke sluţbě OSVČ není třeba se registrovat na OSSZ. Stačí registrace na PVS. Podmínky pro odesílání OSVČ: 1. Mzdový systém musí podporovat vytváření XML souborů pro OSVČ s předepsanou strukturou (viz popis datové věty na: 2. Program AlisPVS verze 2.11 a vyšší. 3. Přihlásit se ke svému účtu na PVS na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ a zvolit "Přihlásit se k dalším sluţbám" - "Česká správa sociálního zabezpečení - OSVČ " a doplnit poţadované údaje. 9

10 Více odpovědí naleznete zde: Registrace ke službám daňové správy Web Daňové správy pro el. podání: Bude muset uživatel podstupovat nějakou registraci na FÚ předtím, než si na PVS připojí tuto službu přes své DIČ? Uţivatelé nebudou muset navštívit FÚ před tím, neţ se budou registrovat na PVS. U sluţby Daňová správa je postup jiný neţ na ČSSZ. Organizace pro svoji registraci pouţijí DIČ, které mají přiřazené finančním úřadem a sluţba je jim automaticky aktivována. Občané při registraci zadávají své datum narození a sluţba je jim taktéţ automaticky aktivována. Základní předpoklad: Organizace má k dispozici mzdový systém umoţňující tuto komunikaci (viz popis datové věty na Přihlášení k další službě na PVS Přihlásíte se ke svému účtu na PVS, zvolíte "Přihlásit se k dalším sluţbám" a vyberete "Daňová správa-elektronická podání". V dalším kroku zadáte své DIČ. Podrobnosti o registraci na PVS zde. Registrace na PVS Registrace na PVS můţe být prováděna ve spolupráci zaměstnanců okresních správ ČSSZ nebo z osobního počítače. Na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/ jsou uprostřed obrazovky tři barevně rozlišené registrace: Občan, Organizace, Zástupce. Vy zvolíte registraci organizace (červený odkaz). Přečtete si informace o registraci a stisknete tlačítko Registrovat s uživatelským identifikátorem. Na dalším formuláři zadáte svoje jméno (hlavní uţivatel), ovou adresu a zvolíte si podle určených pravidel heslo. Na dalším formuláři zaškrtnete přihlášení ke sluţbě, kterou chcete nyní aktivovat, např. Česká správa sociálního zabezpečení - Důchodové pojištění. Na dalším formuláři zadáte známé údaje, vztahující se ke sluţbě (pro sluţby ČSSZ jste obdrţeli na okresní správě: Registrační číslo ČSSZ a Variabilní symbol). 10

11 Pokud zadáte správné údaje, bude vám přidělen portálový uživatelský identifikátor pro přístup na PVS. Po úspěšné registraci můţete na uvedeném odkazu: https://bezpecne.podani.gov.cz/ vpravo vyplnit svůj uživatelský identifikátor a heslo, které jste si zvolili. Pomocí tohoto přístupu budete moci spravovat svůj účet na PVS, přihlašovat se k dalším sluţbám, odhlašovat sluţby apod. Také můţete zaregistrovat další Asistenty osoby, které budou s elektronickým podáním pracovat pod svým osobním identifikátorem. Subjekt, který provádí tyto sluţby za jednotlivé organizace (např. zpracovatelská účetní firma), se nazývá Zástupce. Přihlašování certifikátem Od verze programu Alis-PVS 2.06 (polovina roku 2006) lze vyuţívat tzv. přihlašování certifikátem k PVS. Coţ znamená, ţe pro přihlašování a odesílání podání nepouţíváte portálový uţivatelský identifikátor a heslo, ale váš osobní certifikát. Při zakládání nového účtu (registrace) stisknete "Registrovat uţivatelským certifikátem" a vyberete jej ze systémového úloţiště počítače resp. ze souboru pfx. Pokud jiţ máte svůj účet zaloţený, můţete tzv. "povýšit" svůj účet na přihlašování certifikátem (opět vyberete). POZOR: účet, ke kterému se přihlašujete certifikátem nelze "poníţit", tj. změnit jej opět na přihlašování uţivatelským identifikátorem a heslem. My toto řešení přihlašování certifikátem nedoporučujeme, protoţe se nám zdá komplikovanější (samotné "povýšení" i nutnost zadávání dalšího hesla při odesílání a také kaţdoroční obnova certifikátu na PVS). Registrace na VREP Klienti, kteří v současné době jiţ podávají přes PVS, nemusí nic měnit (není nutná návštěva OSSZ/PSSZ /MSSZ nebo se registrovat jako na PVS). Noví klienti, kteří ještě nepodávali přes PVS, jsou povinni se registrovat na správě sociálního zabezpečení, kde bude současně zaevidován kvalifikovaný certifikát, pokud jej jiţ vlastní. Registrace na EPO Noví i stávající klienti se nemusí nijak registrovat. K podepisování podání je pouze nutný platný a kvalifikovaný el. podpis. Podatelna daňové správy nezasílá informační y o přijetí jako PVS. Nyní obdrţíte potvrzení o přijetí, případně podrobný popis chyb, přímo v Alis-PVS. 11

12 FAQ - často kladené dotazy Aktuální databázi dotazů najdete zde: 12

13 Nastavení a parametry Nastavení parametrů Parametry programu se nastavují v menu "Nástroje-Nastavení". Připojení URL adresa PVS : přednastavený údaj (https://bezpecne.dev.gov.cz/submission ). Nastavení připojení přes proxy server Tyto parametry vyplníte pouze v případě instalovaného proxy serveru. PVS Uţivatelský identifikátor PVS : obdrţel uţivatel při registraci na PVS. Heslo PVS : uţivatel si zvolil při registraci na PVS. V případě přihlašování certifikátem se ID a heslo nepouţívají. VREP / EPO Společné nastavení pro alternativní rozhraní k PVS. VREP (ČSSZ) odesílání podání přímo na ČSSZ, EPO (ČDS) odesílání podání přímo na daňovou správu. PDF Nastavení PDF tisku Nastavení tisku formulářů Výchozí nastavení tiskárny Sluţby-ČSSZ do konce roku 2008 RELDP, PRIHL, OSVC Certifikát pro podpis Certifikát pro šifrování Sluţby-ČSSZ od roku 2009 (ELDP09, ONZ, POSTP, PVPOJ) Sluţby-OSVČ Nastavení pro sluţbu Osoby samostatně výdělečně činné. Sluţby-ODVSU Nastavení sluţby ODVSU Sluţby-Daňová správa Nastavení sluţeb pro Daňovou správu. Certifikát pro podpis Certifikát pro šifrování. 13

14 Více organizací V systému je od verze 1.3 moţnost zpracovávat libovolný počet organizací. Kaţdá organizace má svůj profil, který obsahuje vlastní certifikáty a vlastní naplnění jednotlivých parametrů. Je tedy moţné odesílat podání v jednotlivých organizacích naprosto samostatně v jednom programovém vybavení (jedné instalaci programu). Číselník organizací Při spuštění programu Alis-PVS je zobrazen číselník organizací pro výběr organizace. Pokud je evidována pouze jedna organizace (asi většina případů), uţivateli se nenabízí výběr z číselníku organizací při spuštění aplikace. Stejný číselník organizací lze vyvolat v menu "Soubor-Výběr organizace". Jednotlivé funkce jsou: Tlačítko "Nastavit organizaci" Obsluha si vybere v číselníku organizaci, kterou chce zpracovávat a stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje profil (nastavení a certifikáty) vybrané organizace. Tlačítko "Přejmenovat organizaci" Pomocí tohoto tlačítka lze změnit název zpracovávané organizace. Tlačítko "Přidat organizaci" Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí pole pro zadání názvu organizace a IČ. Stisknutím tlačítka "Ok" se vytvoří nový profil pro tuto organizaci. Dále je zapotřebí nastavit příslušné certifikáty a parametry organizace. Tlačítko "Odebrat organizaci" Po kontrolním dotazu bude zrušen profil (certifikáty a nastavení) vybrané organizace. Nelze odebrat organizaci, která je nastavena jako aktivní. Pokud chce obsluha odebrat aktivní organizaci (např. A), nejprve zvolí jinou organizaci (např. B). Po opětovném vyvolání číselníku organizací je jiţ moţné původně zamýšlenou organizaci (A) zrušit. Tlačítko "Storno" Volba tohoto tlačítka přepne obsluhu do hlavního okna programu Alis-PVS a nastaví se organizace, která byla nastavena jako aktivní minule. 14

15 Nastavení a parametry Podepisování z čipové karty/tokenu Program od verze 2.03 podporuje podepisování elektronického podání kvalifikovaným certifikátem uloţeným na čipové kartě ComfortChip nebo CryptoPlus nebo tokenu. Nastavení se provede v nastavení programu ( Nástroje-Nastavení ) u konkrétního typu podání (pro kaţdé podání se nastavuje zvlášť). Obsluha zaškrtne políčko Povolit certifikát na čipové kartě/tokenu. Obsluha dále můţe pro kontrolu stisknout tlačítko Informace a po zadání PINu ke kartě se zobrazí podpisový certifikát (příp. seznam, pokud jich je na kartě/tokenu více). Pokud jsou nestandardně nainstalovány ovladače ke kartě/tokenu, popř. není karta/token připojená k počítači, zobrazí se chybové hlášení a následně adresářová struktura (file dialog), ve které obsluha můţe vyhledat nestandardně umístěný ovladač (soubor DLL). Při odesílání podání přes Šifrovat, podepsat a odeslat se zobrazí poţadavek na PIN (heslo ke kartě/tokenu) a pokud je dostupných více podpisových certifikátů, i jejich seznam (Obsluha vybere ten, kterým se má podání podepsat). Připomeňme, ţe aby poskytovatel sluţby (např. ČSSZ) přijal podepsané podání z čipové karty/tokenu, musí uţivatel poskytovateli předat veřejnou část kvalifikovaného certifikátu uloţeného na čip. kartě. Pozor: pro přístup ke kartě/tokenu je vţdy vyţadován PIN. Pokud obsluha vloţí třikrát nesprávný PIN, karta se zablokuje a odblokovat se musí přes speciální software, který je ke kartě vţdy nainstalován (tam se musí zadat PUK a vloţit nový PIN). 15

16 Podepisování certifikátem z operačního systému Windows Od verze 3.01 je moţné podepisovat osobními certifikáty, které jsou naimportovány v systému Windows. Program pouţívá certifikáty ze skupiny Osobní certifikáty. Nutností je mít nainstalovanou javu 1.6 a vyšší. V menu Nástroje->Nastavení->PVS nebo Nastavení->Služby zaškrtněte Povolit systémový certifikát. Pouţití je zcela shodné jako v případě čipové karty/tokenu (viz Podepisování z čipové karty/tokenu dole), není však třeba nastavovat ţádnou knihovnu. Pozn.: Pokud byl certifikát do systému naimportován z čipové karty/tokenu, musí být při odesílání podání karta/token připojen k počítači. Uţivatel bude vyzván k zadání hesla. 16

17 Alis-PVS HW a SW předpoklady Požadavky na HW HW s odpovídajícím výkonem, který umoţňuje provozování operačního systému Windows 98 a vyšší. Připojení k internetu. Pro podepisování z čipové karty: volný sériový (případně USB, PCMCIA) port pro připojení čtečky čipových karet (poţadavky pro připojení specifikují jednotliví výrobci). Pro přesný tisk do originálních formulářů je potřeba tiskárna s podporou jazyka postscript a nainstalovaný příslušný postscriptový ovladač. Požadavky na SW Odpovídající kryptografický podsystém operačního systému pro podepisování a šifrování certifikáty (většinou vyhovuje Windows 98 a vyšší). K nainstalování a provozování programu Alis-PVS i samotného instalačního programu je nutné prostředí Java verze 1.6. (Pokud ho na svém počítači nemáte, instalační program se vůbec nespustí). Pokud nemáte nainstalováno prostředí Java, najdete jej na instalačním CD programu Alis-PVS nebo si ho stáhněte z případně a nainstalujte jej. Pozn.: Při instalaci JAVA od společnosti SUN mohou přestat fungovat některé internetové aplikace, jako je např. internetová banka GE Money Bank, využívající vlastní java skripty. Pokud vám přestane taková aplikace fungovat, odškrtněte políčko v nastavení Internet Explorer: Nástroje-Možnosti internetu- Upřesnit-Java (Sun)-odškrtnout políčko "Use Java...". Pro správnou funkčnost podepisování z čipové karty je třeba Alis-PVS provozovat pod JAVA 1.6 a vyšší. Další informace, co je potřeba mít nainstalované (a další moţné problémy) pro podepisování z čipové karty, jsou uvedeny v technickém popisu. Pro tisk formulářů přes PDF je potřeba nainstalovaný program Acrobat Reader 9.4 a vyšší (česká lokalizace je nutná), který zdarma získáte zde:. Pro přesný tisk do originálních formulářů přes PDF je potřeba tiskárna s podporou jazyka postscript a nainstalovaný příslušný postscriptový ovladač. 17

18 Popis instalace K nainstalování a provozování programu Alis-PVS i samotného instalačního programu je nutné prostředí Java verze 1.6 nebo vyšší. (Pokud ho na svém počítači nemáte, instalační program se vůbec nespustí). Pokud nemáte nainstalováno prostředí Java, najdete jej na instalačním CD programu Alis-PVS nebo si ho stáhněte z (případně a instalujte jej. Pozn.1: Pro použití čipové karty/tokenu a pro načítání osobních certifikátů z operačního systému Windows je nutné mít nainstalovanou javu 1.6 a vyšší. Pozn.2: Při instalaci JAVA od společnosti SUN mohou přestat fungovat některé internetové aplikace, jako je např. internetová banka GE Money Bank, využívající vlastní java skripty. Pokud vám přestane taková aplikace fungovat, odškrtněte políčko v nastavení Internet Explorer: Nástroje-Možnosti internetu- Upřesnit-Java (Sun)-odškrtnout políčko "Use Java...". Vlastní instalace programu Alis-PVS: 1. Vloţte instalační CD do jednotky CD ROM v případě, ţe máte instalaci na CD. 2. Spusťte program SETUP.EXE z instalačního CD nebo z vašeho disku v místě, kde máte instalaci programu. Pokud máte nastavený AUTORUN, spustí se instalace po vloţení CD automaticky. 3. V prvním okně instalačního programu stiskněte tlačítko Další. Stisknutím Storno můţete instalaci ukončit. 4. Na další obrazovce se zobrazí licenční ujednání. Pokud s licenčními podmínkami souhlasíte, zaškrtněte pole Ano, souhlasím s licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko Další. Licenční ujednání můţete vytisknout stisknutím tlačítka s obrázkem tiskárny. Tlačítkem Zpět se dostanete na předešlou obrazovku. 18

19 5. Na další obrazovce vyplňte se zvýšenou pozorností tato pole: 5.1. Název organizace, " ", "Telefon" a IČ (všechna tato pole jsou povinná) Kód prodejce, který program instaluje; kaţdý obchodní zástupce má přidělen vlastní kód. Nesprávné zadání kódu nedovolí pokračovat v instalaci. V případě následného zjištění nelegální instalace bude zamezena moţnost získání vyšší verze programu Instalační adresář - je zde doporučená instalační sloţka c:\alispvs\, kterou můţete změnit; chcete-li program instalovat do jiného umístění, stiskněte tlačítko, které vyvolá okno Open : V objektu "Look in" zvolte disk. Do objektu "File Name" doplňte k disku název adresáře, kam bude program instalován a stiskněte Open (opačné lomítko můţete zapsat pomocí levého tlačítka ALT+92 z numerické části klávesnice). V následujícím okně se přesvědčte, ţe je v políčku Instalační adresář zobrazena cesta k poţadovanému adresáři. Pokud není, stiskněte tlačítko a opakujte bod 5.3. Pozn.: Nepoužívejte v názvu instalačního adresáře znaky jako je "!" apod Certifikát pro podpis (*.pfx) - Program potřebuje mít certifikáty ve vlastní sloţce. Pokud máte na médiu (disk, disketa ) podpisový certifikát pro elektronické podepisování, můţete jej nakopírovat do adresáře programu; chcete-li kopírovat certifikát, stiskněte tlačítko, které vyvolá okno Open : V objektu "Look in" zvolte disk. V zobrazené adresářové struktuře vyhledejte certifikát s příponou *.pfx a potvrďte tlačítkem Open. Pokud prozatím nemáte podpisový certifikát připraven, nechte pole prázdné a nastavení proveďte později přímo v programu Certifikát pro šifrování (*.cer) - je přednastavený certifikát staţený ze stránek ČSSZ nebo Daňové správy. Pokud moţno nechte toto přednastavené. 19

20 5.6. "Nastavení proxy" - tuto nabídku vyuţijete pouze v případě instalovaného proxy serveru; zde můţete nastavit příslušné parametry. Pro instalaci programu je zapotřebí mít připojení k internetu, proto je nastavení proxy nutné jiţ zde. Nastavení vám sdělí správce serveru, nastavte pouze nutné parametry pro konkrétní řešení (proxy user, system user,... není vyţadováno vţdy). Zde zadané parametry se přenesou do programu Alis-PVS ("Nastavení-Proxy") a budou vyuţívána při spojení na internet. Host=jméno nebo IP proxy serveru Port=port proxy serveru Proxy user=uţivatelské jméno proxy Proxy password=uţivatelské heslo proxy System user=systémové jméno (do Windows) System password=systémové heslo (do Windows) Informace dalších moţných parametrů naleznete zde (pro odborníky): "Nainstalovat pouze demoverzi programu" - Pokud zaškrtnete tuto volbu, není potřeba zadávat ostatní údaje, ale nainstaluje se pouze demoverze. V demoverzi je moţné nastavit si vlastní certifikáty i ostatní parametry, ale podání se odesílá na testovací větev PVS Aktualizace programu - Pokud zadáte instalační adresář, kde jiţ nějaká verze programu Alis-PVS je, instalační program to zjistí a přeinstaluje novější verzí. 6. Stiskněte tlačítko Instalovat. Pokud neexistuje zvolený instalační adresář, následuje dotaz, zda vytvořit daný adresář. Stiskněte Ano. Dále proběhne autorizace na serveru firmy Alis spol. s r.o. Pokud proběhne ověření v pořádku, program se nainstaluje do zvoleného adresáře. Jestliţe se zobrazí chyba při ověřování údajů, budete muset nejspíše změnit některé údaje a instalaci opakovat. 7. Dále následuje kopírování souborů a do komunikačního okna se vypisuje log instalace. Po ukončení kopírování stiskněte tlačítko Další. 20

21 8. V posledním okně můţete vytisknout log pomocí tlačítka s obrázkem tiskárny nebo ukončit instalaci stisknutím tlačítka Dokončit. Spuštění programu Alis-PVS Program automaticky nevytvoří ikonu. Spustíte jej tedy pomocí souboru alispvs.exe, který najdete v instalačním adresáři aplikace (standardně c:\alispvs). Případně si můţete vytvořit zástupce (ikonu) souboru alis-pvs.exe na plochu (pro snadnější spouštění programu): 1. Nastavte se na soubor alis-pvs.exe, který najdete v instalačním adresáři aplikace (standardně c:\alispvs) a zvolte nabídku "Úpravy-Kopírovat". (Pozn.: funguje v aplikaci Průzkumník, popř. jděte přes "Tento počítač"). 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo na ploše a zvolte z nabídky "Vloţit zástupce". Další informace o produktu vám rádi poskytneme prostřednictvím u nebo telefonicky ( , ). Příjemnou práci s programem přeje Alis spol. s r.o. 21

Instalace certifikátů

Instalace certifikátů Stránka č. 1 z 5 Instalace certifikátů Pro správná elektronická podání je zapotřebí správně nainstalovat certifikáty a nakonfigurovat program Alis-PVS. Pozn.: Zde uvedené postupy jsou pro operační systém

Více

ALIS-PVS. 2014 ALIS spol. s r.o.

ALIS-PVS. 2014 ALIS spol. s r.o. 31.3.2014 2 Obsah 1 3 2 Metodika a legislativa 4 pojmy, technický popis 2.1 Základní... 4 služeb 2.2 Používání... 6 Používání... služeb ČSSZ 6 Používání... služeb daňové správy 8 3 Nastavení a parametry

Více

Elektronické podání ELDP

Elektronické podání ELDP Elektronické podání ELDP krok za krokem Postup pro získání certifikátů, instalace a nastavení programu PVS komunikátor (zasílání ročních evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) prostřednictvím portálu

Více

ALIS-PVS. 2015 ALIS spol. s r.o.

ALIS-PVS. 2015 ALIS spol. s r.o. 7.8.2015 2 Obsah 1 3 2 Metodika a legislativa 4 pojmy, technický popis 2.1 Základní... 4 služeb 2.2 Používání... 6 Používání... služeb ČSSZ 6 Používání... služeb daňové správy 8 Komunikace... se zdravotními

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore a registrace certifikátů do OS... 3 3 První přihlášení do

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1 Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2 Karta eop na MS Windows XP/Vista/7... 4 2.1 Instalace software...

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET:

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Pro zprovoznění Elektronické evidence tržeb je nezbytně nutné, vykonat registraci u Finanční správy ČR. Tato registrace se zařídí elektronicky prostřednictvím

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows

Middleware eop. Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows Middleware eop Instalační příručka pro práci s eop v prostředí MS Windows 1 Obsah: 1. Co byste měli vědět před zahájením instalace... 3 2. Instalace software... 4 Průběh instalace... 4 3. Odinstalování,

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů Obsah: 1. Přihlášení jako organizace 2. Přihlášení jako zástupce 3. Zplnomocnění zástupce, aby mohl odesílat za mou firmu ELDP Otevřete si stránku https://bezpecne.podani.gov.cz/ Otevře se vám úvodní obrazovka...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV PKI a čipové karty Poskytovatel certifikačních služeb MPSV Návod k použití aplikace (verze dokumentu 1.4, verze aplikace 3.2.x) Vytvořil: Ondřej Vondra V Praze dne: 18. 4. 2011 OKsystem s. r. o. Na Pankráci

Více

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další. Návod na instalaci certifikátu ze souboru.p12 V návodu je nejprve popsán běžný postup pro automatickou instalaci certifikátu ze souboru.p12 do úložiště certifikátů Vašeho počítače (bod 1). V případě, že

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné používání čipových karet ve službě ČSOB CEB... 3 2 Instalace SecureStore

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více