Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007"

Transkript

1 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH 4 CENA OBVYKLÁ V ZÁKONĚ O DPH ZŘEJMĚ ZMIZÍ 5 ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ 6 POVINNOST REGISTRACE K DPH PŘI POSKYTNUTÍ NEBO PŘIJETÍ SLUŽBY 7 VLIV ZMĚNY SAZEB DPH NA FINANČNÍ PRONÁJEM 9 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 10 IB. GROUP OFFICES 11

2 Pojistné na sociální zapezpečení za období leden červen 2007 Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 V minulých číslech našeho bulletinu jsme Vás informovali o sporu ve věci platby pojistného na sociální zabezpečení za období leden až červen Z důvodu absence definice vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele v zákoně, neodváděla společnost Ježek software s.r.o. v tomto období pojistné (za zaměstnavatele). Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch společnosti, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Je možné, že se společnost Ježek software s.r.o. (jak již dříve uvedla) obrátí na Ústavní soud, který může rozsudek NSS zrušit. V současnosti však příslušné správy sociálního zabezpečení na základě rozhodnutí NSS podané žádosti na vrácení přeplatku na pojistném zamítají. O dalším vývoji v této kauze Vás samozřejmě budeme informovat. Dne NSS v této věci rozhodl, vyhověl kasační stížnosti ČSSZ, rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud bude při svém opětovném rozhodování v této věci vázán právním názorem NSS. NSS v odůvodnění tohoto rozsudku uvedl, že přestože zákon (č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) neobsahoval výslovnou definici vyměřovacího základu zaměstnavatele, pomocí tří veličin definovaných v zákoně bylo možné stanovit, z jakých částek má zaměstnavatel pojistné odvádět. Ing. Monika Chvalová E 2

3 Úroky z prodlení Úroky z prodlení Usnesením ze dne schválila vláda návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., o stanovení výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku. Novela nařízení účinná od stanoví výpočet úroků z prodlení nově: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Do se bude ještě výše úroků z prodlení počítat dle platného znění: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úprava výpočtu úroků z prodlení se použije v případě smluvních vztahů, které se řídí občanským zákoníkem; zde se nelze odchýlit od zákonné úpravy úroků z prodlení, a taktéž v případě obchodněprávních vztahů, kdy ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které byly stranami odsouhlaseny, nebyla výše úroků z prodlení sjednána. Pro výpočet úroků z prodlení je nutné na stránkách České národní banky najít vývoj repo sazby (změny k sazba 1,00, k sazba 1,25, k sazba 1,75, k sazba 2,25 atd.). Podle aktuálního znění (v případě že prodlení nastane do ), je nutné pro každé pololetí, kdy prodlení trvalo, použít repo sazbu aktuální pro první den daného pololetí. Úroky z prodlení, když např. kupní cena byla splatná dne a zaplacena až se vypočítají: Pro období od do se použije sazba platná pro první den příslušného kalendářního pololetí (ke dni ) tj. sazba 1,75+7% bodů= 8,75%, pro období od do se použije sazba platná ke dni tj. sazba 1,00+7% bodů= 8%. Podle nového znění (v případě že prodlení nastane po ), je nutné použít repo sazbu platnou k poslednímu dni pololetí předcházejícímu tomu pololetí, kdy se dlužník ocitl v prodlení. Úroky z prodlení, kdy např. kupní cena je splatná a prodlení bude trvat do , se vypočítají: Pro období od do se použije repo sazba platná k % bodů. Sazba úroků bude stanovena jednou pro celé období trvání prodlení. Mgr. Zuzana Bačková E 3

4 Novela směrnice o převodních cenách Novela směrnice o převodních cenách V září roku 2009 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) návrh změn Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Veřejnost tento návrh mohla připomínkovat do 9. ledna Nyní OECD tyto připomínky zpracuje a předloží novelizovanou verzi Směrnice členským státům ke schválení. Navrhované změny V současnosti Směrnice rozděluje metody stanovení převodních cena na tzv. tradiční transakční metody (metoda nezávislé srovnatelné ceny, metoda nákladů a přirážky a metoda ceny opětovného prodeje) a na tzv. ziskové transakční metody (metoda rozdělení zisku a transakční metoda). Směrnice dosud upřednostňovala použití tradičních metod, tj. ziskové metody byly doporučeny až tehdy, nebylo-li možné aplikovat tradiční transakční metody. Návrh spočívá ve změně tohoto přístupu, odpadá tato hierarchie preferencí. Jako metoda by měla být zvolena taková metoda, která je pro konkrétní případ (se zohleněním slabých a silných stránek každé metody a provedením funkční a rizikové analýzy) nejvhodnější. Nově OECD směrnice navrhuje změny v analýze srovnatelnosti, a sice tzv. desetistupňový proces provádění analýzy srovnatelnosti. Nejedná se o povinný proces, protože samotný proces nezaručí, že výsledek povede ke stanovení ceny obvyklé, ale měla by její zjištění usnadnit. Směrnice navrhuje povolit používání zahraničních srovnatelných údajů, použití externích databází, použití statistických metod, dat za více let apod. Ing. Monika Chvalová E 4

5 Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí V minulých číslech IB Servisu jsme Vás informovali o změnách, které platí od v zákoně o DPH. Podrobně jsme mimo jiné upozorňovali na povinnost odvádět DPH z ceny obvyklé ve vztahu k zaměstnancům /jedná se zejména o stravování a ostatní plnění, kdy úplata od zaměstnanců je nižší než cena obvyklá/. Celospolečenský tlak, který vyvinuly odborové svazy zejména v dopravě, měly za následek novelu zákona, která zrušuje sporné ustanovení zákona. o DPH / 36a, odstavec 3. písm. d/. Tato novela prošla po senátním zamítnutí znovu poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis prezidenta republiky. Očekává se, že prezident bude novelu vetovat. Poslanecká sněmovna ji pak bude muset schválit po třetí. DI Andrea Kotková E Pokud bude novela zákona opravdu schválena, bude účinná dnem vyhlášení. Nicméně obsahuje ustanovení, které ruší příslušný odstavec retroaktivně. Dopad by byl tedy na všechna plnění od

6 Odvolání proti daňovému přiznání Odvolání proti daňovému přiznání Daňové subjekty občas po podání daňového přiznání zjistí, že daň tak, jak si ji v přiznání vypočítali a uvedli, je jiná, než měla být. Tuto situaci lze řešit několika způsoby. Opravné daňové přiznání Před uplynutím lhůty pro podání přiznání je možné podávat opravná přiznání v souladu s 41 zákona o správě daní a poplatků ( ZSDP ). Pro vyměření daně se použije toto opravné přiznání a k původnímu přiznání se nepřihlíží. Dodatečné daňové přiznání Po podání daňového přiznání správce daně vyměřuje daň tzv. konkludentně neboli mlčky v souladu s 46 odst. 5 ZSDP. V tomto případě se uplatňuje právní fikce, že správce daně vystavil na daň uvedenou v přiznání platební výměr a zároveň ho doručil daňovému subjektu, přestože žádný platební výměr vystaven ani doručen nebyl. Daň je vyměřena k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání ev. ke dni, kdy přiznání došlo správci daně, pokud bylo podáno opožděně. Protože je konkludentní vyměření rozhodnutím, začíná běžet po dni jeho doručení daňovému subjektu (kterým je poslední den lhůty pro podání přiznání) 30 denní lhůta pro odvolání. Po uplynutí této lhůty je daň pravomocně vyměřena je možné podávat dodatečné daňové přiznání v souladu s 41 ZSDP. Odvolání proti daňovému přiznání Jak bylo uvedeno výše, lze se do 30 dnů od podání daňového přiznání proti němu odvolat na základě 48 ZSDP. Odvolání by mělo mít zákonné náležitosti jako jakékoli odvolání proti rozhodnutí správce daně. O odvolání správce daně rozhodne sám. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej odvolacímu orgánu (obvykle finančnímu ředitelství). Pokud správce daně odvolání vyhoví v plném rozsahu, toto své rozhodnutí nemusí ze zákona odůvodnit ( 49 odst. 3 ZSDP) a daňový subjekt se o něm samostatně nedozví (dozví se o něm třeba dotazem u správce daně). Doporučujeme proto podat žádost o vystavení platebního výměru na nově vyměřenou daň. Daňové subjekty mají někdy starost o to, zda správce daně může takto vydané rozhodnutí změnit, např. při daňové kontrole. Dochází k tomu v případech, kdy se daňový subjekt odvolal proti svému daňovému přiznání, nově stanovená daň je nižší a byla daňovému subjektu vrácena. V souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. e) se řízení zastavuje v případě, že bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto. Nelze tedy toto rozhodnutí změnit například vydáním dodatečného platebního výměru po daňové kontrole, jak judikuje Nejvyšší správní soud v rozsudku 7 Afs 193/ To se však týká pouze daně, která byla předmětem odvolání. Ostatní částky uvedené v daňovém přiznání mohou být předmětem daňové kontroly. Určitou možností ze strany správce daně by bylo pouze použití mimořádných opravných prostředků, kterými jsou obnova řízení a přezkum daňových rozhodnutí. Domníváme se však, že tato možnost je víceméně teoretická. DI Ondřej Štedrý E 6

7 Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Novela zákona o dani z přidané hodnoty k přinesla změny i v oblasti povinnosti registrace k dani. Pro osoby vykonávající ekonomickou činnost se rozšířily důvody pro povinnou registraci. Není to již pouze překročením limitu obratu nebo při překročení limitu u zasílání, ale také u některých služeb přijatých nebo naopak poskytnutých do/z jiného členského státu nebo zahraničí. V následujícím textu jsou vysvětleny jednotlivé situace, zakládající povinnost k registraci k DPH doplněné o příklady. Přijetí služby Osoba povinná k dani (osoba vykonávající ekonomickou činnost, dále OPD) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku se stává plátcem daně z přidané hodnoty v den, kdy 1) přijme službu (dle základního pravidla) od jiné osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 2) přijme službu vztahující se k nemovitosti nacházející se v tuzemsku, 3) příjme službu na přepravu osob, kdy se příslušný úsek uskutečňuje v tuzemsku, 4) přijme službu v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělání, zábavy a podobných služeb konajících se v tuzemsku, 5) přijme stravovací službu poskytnutou v tuzemsku (s výjimkou stravovacích služeb poskytnutých na palubě lodi a letadla), 6) si pronajme dopravní prostředek na dobu kratší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a ke skutečnému předání dojde v tuzemsku (jestliže by bylo předáno ve třetí zemi, ale ke skutečně by bylo užito v tuzemsku, bude místo plnění také v tuzemsku) nebo 7) si pronajme dopravní prostředek na dobu delší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a skutečné místo užití bude v tuzemsku. Povinnost k registraci k DPH je do 15 dnů ode dne přijetí služby. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v tuzemsku si nechal opravit střechu skladu umístěného v Plzni pokrývačem registrovaným k DPH v Německu. Řešení: Místo plnění je České republice. Český podnikatel se stává okamžikem přijetí služby (oprava střechy) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 2) Česká firma, neplátce (OPD) se účastní veletrhu v Praze, kde prezentuje své výrobky. Účast na veletrhu, montáž stánku a hostesky rozdávající letáky zabezpečuje společnost registrovaná k DPH na Slovensku. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost se stává okamžikem přijetí služby (zajištění služeb souvisejících s veletrhem) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 3) Český podnikatel si pronajme auto na 14 dnů od společnosti registrované k DPH v Rakousku. a) Auto převezme v Bratislavě, ale dále je užíváno v České republice. Řešení: Jedná se o krátkodobý pronájem (do 30 dnů), kdy je místo plnění v místě skutečného předání, tedy ve Slovenské republice. Povinnost registrace se řídí dle pravidel Slovenské republiky. b) Auto převezme ve Švýcarsku, ale dále je užíváno v České republice. Ing. Vendula Tunklová E 7

8 Řešení: Švýcarsko je třetí země a tedy je podstatné, kde bylo auto skutečně užíváno. Místo plnění bude v České republice. Český podnikatel se okamžikem převzetí automobilu stává plátcem DPH a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. Poskytnutí služby 1) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě (JČS) osobě povinné k dani neusazené v tuzemsku. Jestliže příjemci této služby (OPD se sídlem v JČS) vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, stává se poskytovatel služby (OPD s místem podnikání v tuzemsku) plátcem a vzniká mu povinnost registrace k DPH do 15 dnů ode dne poskytnutí služby. 2) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje v tuzemsku služby prostřednictvím stálé provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem v den poskytnutí této služby a vzniká jí povinnost k registraci do 15 dnů ode dne kdy poskytla tuto službu. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v České republice přepraví nábytek pro německého podnikatele z Prahy do Mnichova. Řešení: Místo plnění je ve státě sídla příjemce služby. Německému podnikateli vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, český podnikatel se stává plátcem a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. 2) Česká společnost, neplátce (OPD) má stálou provozovnu v Bratislavě. Tato bratislavská stálá provozovna poskytne ostravské společnosti školení BOZP. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost (OPD) se stává okamžikem poskytnutí služby (školení BOZP provedení bratislavskou stálou provozovnou) plátcem DPH a vzniká jí povinnost registrace do 15 dnů od poskytnutí služby. 8

9 Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Smlouvy o nájmu movité věci nebo nemovitosti upravují smluvní vztah na několik let a zasahují tedy do více zdaňovacích období a je vždy nutné postupovat dle správného znění zákona. V současném okamžiku můžeme platnou legislativu rozdělit na pravidla platící pro smlouvy uzavřené do a na smlouvy uzavřené po tomto datu. Smlouvy o finančním pronájmu uzavřené do Smlouvy o finančním pronájmu (uzavřené do konce roku 2008 a předmět leasingové smlouvy byl do rovněž předán k užívání) jsou upraveny přechodným ustanovením zákona o DPH, které zachovává pravidla pro výši sazby dle zákona platného v době uzavření smlouvy. Smlouvy uzavřené po Od roku 2009 je nájem movité věci nebo nemovitosti s povinností odkupu (finanční leasing) dodáním zboží (dle 13 zákona o DPH). Nájem movité věci nebo nemovitosti s možností odkupu (operativní leasing) je třeba z pohledu DPH rozdělit do dvou etap. Jednotlivé splátky jsou upraveny ustanovením 14 (poskytnutí služby) a případný odkup, který je nepovinný, je upraven 13 (dodání zboží). U smluv, ve kterých je sjednána povinnost odkupu najaté věci, vzniká povinnost odvést DPH v okamžiku předání věci nájemci na začátku smluvního vztahu. Například pokud byl předmět nájemci předán v roce 2009, byl celý finanční pronájem zatížen 19 %; jestliže k dodání předmětu leasingu došlo v roce 2010, vznikla povinnost odvést DPH v sazbě 20 %. Nájem bez povinnosti odkupu předmětu pronájmu je upraven odlišně a pro praxi přináší nejvíce komplikací. Jednotlivé splátky i odkup předmětu pronájmu jsou z hlediska DPH považovány za samostatná plnění. Povinnost odvodu DPH nevzniká v okamžiku předání věci nájemci k užívání, tak jako u nájmu s povinným odkupem, ale při každé jednotlivé splátce a dále při odkupu. Sazba DPH se stanoví vždy pro konkrétní splátku v okamžiku plnění (platby splátky). Splátkové kalendáře vystavené v souladu se zákonem roku 2009 se sazbou 9% nebo 19% DPH nejsou platné pro splátky od ledna Splátkové kalendáře na předepsané platby po je nutné opravit a stanovit nové splátky s platnou sazbou DPH (10% nebo 20%). Shrnutí Smlouvy (o finančním pronájmu) uzavřené do platí dále beze změn a výše splátek i DPH je stejná Smlouvy s povinným odkupem uzavřené v roce 2009 platí dále beze změn. DPH bylo uhrazeno při první splátce, takže následující splátky jsou již bez DPH a jejich výše se nemění. U smluv s dobrovolným odkupem uzavřené v roce 2009 je nutné k opravit splátkové kalendáře dle platných sazeb DPH (10% nebo 20%). Celková výše splátky se změní v důsledku změny sazby DPH. Ing. Vendula Tunklová E 9

10 IB Service Daňový kalendář Březen pondělí Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za leden úterý Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období pátek Spotřební daň Splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Čtvrtletní záloha na daň Podání hlášení platebního zprostředkovatele pondělí Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek Spotřební daň Daňové přiznání za únor 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za únor 2010 Souhrnné hlášení za únor 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor pondělí Spotřební daň Splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu) středa Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010 Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám Duben pátek Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí úterý Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za březen 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010 Souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen pátek Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen

11 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Fritz Himmer, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Marsala Birjuzova 51a, RS Beograd T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 11

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

Cestovní náhrady sazby 2011

Cestovní náhrady sazby 2011 + Main topic: Cestovní náhrady sazby 2011 IB.Service Czech Republic únor 2011 Obsah CESTOVNÍ NÁHRADY 2 NOVELA ZÁKONA O DPH 3 HLÁŠENÍ INTRASTAT PRO 2011 5 JEDNOTNÝ KURS 6 PŘEVODNÍ CENY 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah Téma měsíce: Novely zákonů IB.Service Česká Republika září 2009 Obsah NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 2 DAŇOVÝ ŘÁD 3 NOVELA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 4 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V

Více

Promlčení u obchodních závazkových vztahů

Promlčení u obchodních závazkových vztahů + Main topic: Promlčení u obchodních závazkových vztahů IB.Service Czech Republic č. 2 (duben 2011) Obsah PROMLČENÍ U OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ 2 VÝKON FUNKCE A PRACOVNÍ POMĚR 4 DŮLEŽITÉ LHŮTY DLE

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Únor 2009 Obsah NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (ÚČINNÁ OD 01.01.2009) 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2009 4 ZMĚNY ZÁKONA O REZERVÁCH

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2008

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2008 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách IB.Service Česká Republika Březen 2009 Obsah ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH 2 NOVELA ZÁKONA O KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE Leden Pá. 09 Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc 31 Út. 25 St. - Podání přiznání k a platba za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Listopad 2008 Obsah ZDAŇOVÁNÍ VKLADŮ DO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (Z POHLEDU DANĚ DAROVACÍ A DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ) 2 UKONČENÍ

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více