Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007"

Transkript

1 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH 4 CENA OBVYKLÁ V ZÁKONĚ O DPH ZŘEJMĚ ZMIZÍ 5 ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ 6 POVINNOST REGISTRACE K DPH PŘI POSKYTNUTÍ NEBO PŘIJETÍ SLUŽBY 7 VLIV ZMĚNY SAZEB DPH NA FINANČNÍ PRONÁJEM 9 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 10 IB. GROUP OFFICES 11

2 Pojistné na sociální zapezpečení za období leden červen 2007 Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 V minulých číslech našeho bulletinu jsme Vás informovali o sporu ve věci platby pojistného na sociální zabezpečení za období leden až červen Z důvodu absence definice vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele v zákoně, neodváděla společnost Ježek software s.r.o. v tomto období pojistné (za zaměstnavatele). Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch společnosti, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Je možné, že se společnost Ježek software s.r.o. (jak již dříve uvedla) obrátí na Ústavní soud, který může rozsudek NSS zrušit. V současnosti však příslušné správy sociálního zabezpečení na základě rozhodnutí NSS podané žádosti na vrácení přeplatku na pojistném zamítají. O dalším vývoji v této kauze Vás samozřejmě budeme informovat. Dne NSS v této věci rozhodl, vyhověl kasační stížnosti ČSSZ, rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud bude při svém opětovném rozhodování v této věci vázán právním názorem NSS. NSS v odůvodnění tohoto rozsudku uvedl, že přestože zákon (č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) neobsahoval výslovnou definici vyměřovacího základu zaměstnavatele, pomocí tří veličin definovaných v zákoně bylo možné stanovit, z jakých částek má zaměstnavatel pojistné odvádět. Ing. Monika Chvalová E 2

3 Úroky z prodlení Úroky z prodlení Usnesením ze dne schválila vláda návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., o stanovení výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku. Novela nařízení účinná od stanoví výpočet úroků z prodlení nově: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Do se bude ještě výše úroků z prodlení počítat dle platného znění: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úprava výpočtu úroků z prodlení se použije v případě smluvních vztahů, které se řídí občanským zákoníkem; zde se nelze odchýlit od zákonné úpravy úroků z prodlení, a taktéž v případě obchodněprávních vztahů, kdy ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které byly stranami odsouhlaseny, nebyla výše úroků z prodlení sjednána. Pro výpočet úroků z prodlení je nutné na stránkách České národní banky najít vývoj repo sazby (změny k sazba 1,00, k sazba 1,25, k sazba 1,75, k sazba 2,25 atd.). Podle aktuálního znění (v případě že prodlení nastane do ), je nutné pro každé pololetí, kdy prodlení trvalo, použít repo sazbu aktuální pro první den daného pololetí. Úroky z prodlení, když např. kupní cena byla splatná dne a zaplacena až se vypočítají: Pro období od do se použije sazba platná pro první den příslušného kalendářního pololetí (ke dni ) tj. sazba 1,75+7% bodů= 8,75%, pro období od do se použije sazba platná ke dni tj. sazba 1,00+7% bodů= 8%. Podle nového znění (v případě že prodlení nastane po ), je nutné použít repo sazbu platnou k poslednímu dni pololetí předcházejícímu tomu pololetí, kdy se dlužník ocitl v prodlení. Úroky z prodlení, kdy např. kupní cena je splatná a prodlení bude trvat do , se vypočítají: Pro období od do se použije repo sazba platná k % bodů. Sazba úroků bude stanovena jednou pro celé období trvání prodlení. Mgr. Zuzana Bačková E 3

4 Novela směrnice o převodních cenách Novela směrnice o převodních cenách V září roku 2009 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) návrh změn Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Veřejnost tento návrh mohla připomínkovat do 9. ledna Nyní OECD tyto připomínky zpracuje a předloží novelizovanou verzi Směrnice členským státům ke schválení. Navrhované změny V současnosti Směrnice rozděluje metody stanovení převodních cena na tzv. tradiční transakční metody (metoda nezávislé srovnatelné ceny, metoda nákladů a přirážky a metoda ceny opětovného prodeje) a na tzv. ziskové transakční metody (metoda rozdělení zisku a transakční metoda). Směrnice dosud upřednostňovala použití tradičních metod, tj. ziskové metody byly doporučeny až tehdy, nebylo-li možné aplikovat tradiční transakční metody. Návrh spočívá ve změně tohoto přístupu, odpadá tato hierarchie preferencí. Jako metoda by měla být zvolena taková metoda, která je pro konkrétní případ (se zohleněním slabých a silných stránek každé metody a provedením funkční a rizikové analýzy) nejvhodnější. Nově OECD směrnice navrhuje změny v analýze srovnatelnosti, a sice tzv. desetistupňový proces provádění analýzy srovnatelnosti. Nejedná se o povinný proces, protože samotný proces nezaručí, že výsledek povede ke stanovení ceny obvyklé, ale měla by její zjištění usnadnit. Směrnice navrhuje povolit používání zahraničních srovnatelných údajů, použití externích databází, použití statistických metod, dat za více let apod. Ing. Monika Chvalová E 4

5 Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí V minulých číslech IB Servisu jsme Vás informovali o změnách, které platí od v zákoně o DPH. Podrobně jsme mimo jiné upozorňovali na povinnost odvádět DPH z ceny obvyklé ve vztahu k zaměstnancům /jedná se zejména o stravování a ostatní plnění, kdy úplata od zaměstnanců je nižší než cena obvyklá/. Celospolečenský tlak, který vyvinuly odborové svazy zejména v dopravě, měly za následek novelu zákona, která zrušuje sporné ustanovení zákona. o DPH / 36a, odstavec 3. písm. d/. Tato novela prošla po senátním zamítnutí znovu poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis prezidenta republiky. Očekává se, že prezident bude novelu vetovat. Poslanecká sněmovna ji pak bude muset schválit po třetí. DI Andrea Kotková E Pokud bude novela zákona opravdu schválena, bude účinná dnem vyhlášení. Nicméně obsahuje ustanovení, které ruší příslušný odstavec retroaktivně. Dopad by byl tedy na všechna plnění od

6 Odvolání proti daňovému přiznání Odvolání proti daňovému přiznání Daňové subjekty občas po podání daňového přiznání zjistí, že daň tak, jak si ji v přiznání vypočítali a uvedli, je jiná, než měla být. Tuto situaci lze řešit několika způsoby. Opravné daňové přiznání Před uplynutím lhůty pro podání přiznání je možné podávat opravná přiznání v souladu s 41 zákona o správě daní a poplatků ( ZSDP ). Pro vyměření daně se použije toto opravné přiznání a k původnímu přiznání se nepřihlíží. Dodatečné daňové přiznání Po podání daňového přiznání správce daně vyměřuje daň tzv. konkludentně neboli mlčky v souladu s 46 odst. 5 ZSDP. V tomto případě se uplatňuje právní fikce, že správce daně vystavil na daň uvedenou v přiznání platební výměr a zároveň ho doručil daňovému subjektu, přestože žádný platební výměr vystaven ani doručen nebyl. Daň je vyměřena k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání ev. ke dni, kdy přiznání došlo správci daně, pokud bylo podáno opožděně. Protože je konkludentní vyměření rozhodnutím, začíná běžet po dni jeho doručení daňovému subjektu (kterým je poslední den lhůty pro podání přiznání) 30 denní lhůta pro odvolání. Po uplynutí této lhůty je daň pravomocně vyměřena je možné podávat dodatečné daňové přiznání v souladu s 41 ZSDP. Odvolání proti daňovému přiznání Jak bylo uvedeno výše, lze se do 30 dnů od podání daňového přiznání proti němu odvolat na základě 48 ZSDP. Odvolání by mělo mít zákonné náležitosti jako jakékoli odvolání proti rozhodnutí správce daně. O odvolání správce daně rozhodne sám. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej odvolacímu orgánu (obvykle finančnímu ředitelství). Pokud správce daně odvolání vyhoví v plném rozsahu, toto své rozhodnutí nemusí ze zákona odůvodnit ( 49 odst. 3 ZSDP) a daňový subjekt se o něm samostatně nedozví (dozví se o něm třeba dotazem u správce daně). Doporučujeme proto podat žádost o vystavení platebního výměru na nově vyměřenou daň. Daňové subjekty mají někdy starost o to, zda správce daně může takto vydané rozhodnutí změnit, např. při daňové kontrole. Dochází k tomu v případech, kdy se daňový subjekt odvolal proti svému daňovému přiznání, nově stanovená daň je nižší a byla daňovému subjektu vrácena. V souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. e) se řízení zastavuje v případě, že bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto. Nelze tedy toto rozhodnutí změnit například vydáním dodatečného platebního výměru po daňové kontrole, jak judikuje Nejvyšší správní soud v rozsudku 7 Afs 193/ To se však týká pouze daně, která byla předmětem odvolání. Ostatní částky uvedené v daňovém přiznání mohou být předmětem daňové kontroly. Určitou možností ze strany správce daně by bylo pouze použití mimořádných opravných prostředků, kterými jsou obnova řízení a přezkum daňových rozhodnutí. Domníváme se však, že tato možnost je víceméně teoretická. DI Ondřej Štedrý E 6

7 Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Novela zákona o dani z přidané hodnoty k přinesla změny i v oblasti povinnosti registrace k dani. Pro osoby vykonávající ekonomickou činnost se rozšířily důvody pro povinnou registraci. Není to již pouze překročením limitu obratu nebo při překročení limitu u zasílání, ale také u některých služeb přijatých nebo naopak poskytnutých do/z jiného členského státu nebo zahraničí. V následujícím textu jsou vysvětleny jednotlivé situace, zakládající povinnost k registraci k DPH doplněné o příklady. Přijetí služby Osoba povinná k dani (osoba vykonávající ekonomickou činnost, dále OPD) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku se stává plátcem daně z přidané hodnoty v den, kdy 1) přijme službu (dle základního pravidla) od jiné osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 2) přijme službu vztahující se k nemovitosti nacházející se v tuzemsku, 3) příjme službu na přepravu osob, kdy se příslušný úsek uskutečňuje v tuzemsku, 4) přijme službu v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělání, zábavy a podobných služeb konajících se v tuzemsku, 5) přijme stravovací službu poskytnutou v tuzemsku (s výjimkou stravovacích služeb poskytnutých na palubě lodi a letadla), 6) si pronajme dopravní prostředek na dobu kratší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a ke skutečnému předání dojde v tuzemsku (jestliže by bylo předáno ve třetí zemi, ale ke skutečně by bylo užito v tuzemsku, bude místo plnění také v tuzemsku) nebo 7) si pronajme dopravní prostředek na dobu delší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a skutečné místo užití bude v tuzemsku. Povinnost k registraci k DPH je do 15 dnů ode dne přijetí služby. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v tuzemsku si nechal opravit střechu skladu umístěného v Plzni pokrývačem registrovaným k DPH v Německu. Řešení: Místo plnění je České republice. Český podnikatel se stává okamžikem přijetí služby (oprava střechy) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 2) Česká firma, neplátce (OPD) se účastní veletrhu v Praze, kde prezentuje své výrobky. Účast na veletrhu, montáž stánku a hostesky rozdávající letáky zabezpečuje společnost registrovaná k DPH na Slovensku. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost se stává okamžikem přijetí služby (zajištění služeb souvisejících s veletrhem) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 3) Český podnikatel si pronajme auto na 14 dnů od společnosti registrované k DPH v Rakousku. a) Auto převezme v Bratislavě, ale dále je užíváno v České republice. Řešení: Jedná se o krátkodobý pronájem (do 30 dnů), kdy je místo plnění v místě skutečného předání, tedy ve Slovenské republice. Povinnost registrace se řídí dle pravidel Slovenské republiky. b) Auto převezme ve Švýcarsku, ale dále je užíváno v České republice. Ing. Vendula Tunklová E 7

8 Řešení: Švýcarsko je třetí země a tedy je podstatné, kde bylo auto skutečně užíváno. Místo plnění bude v České republice. Český podnikatel se okamžikem převzetí automobilu stává plátcem DPH a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. Poskytnutí služby 1) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě (JČS) osobě povinné k dani neusazené v tuzemsku. Jestliže příjemci této služby (OPD se sídlem v JČS) vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, stává se poskytovatel služby (OPD s místem podnikání v tuzemsku) plátcem a vzniká mu povinnost registrace k DPH do 15 dnů ode dne poskytnutí služby. 2) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje v tuzemsku služby prostřednictvím stálé provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem v den poskytnutí této služby a vzniká jí povinnost k registraci do 15 dnů ode dne kdy poskytla tuto službu. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v České republice přepraví nábytek pro německého podnikatele z Prahy do Mnichova. Řešení: Místo plnění je ve státě sídla příjemce služby. Německému podnikateli vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, český podnikatel se stává plátcem a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. 2) Česká společnost, neplátce (OPD) má stálou provozovnu v Bratislavě. Tato bratislavská stálá provozovna poskytne ostravské společnosti školení BOZP. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost (OPD) se stává okamžikem poskytnutí služby (školení BOZP provedení bratislavskou stálou provozovnou) plátcem DPH a vzniká jí povinnost registrace do 15 dnů od poskytnutí služby. 8

9 Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Smlouvy o nájmu movité věci nebo nemovitosti upravují smluvní vztah na několik let a zasahují tedy do více zdaňovacích období a je vždy nutné postupovat dle správného znění zákona. V současném okamžiku můžeme platnou legislativu rozdělit na pravidla platící pro smlouvy uzavřené do a na smlouvy uzavřené po tomto datu. Smlouvy o finančním pronájmu uzavřené do Smlouvy o finančním pronájmu (uzavřené do konce roku 2008 a předmět leasingové smlouvy byl do rovněž předán k užívání) jsou upraveny přechodným ustanovením zákona o DPH, které zachovává pravidla pro výši sazby dle zákona platného v době uzavření smlouvy. Smlouvy uzavřené po Od roku 2009 je nájem movité věci nebo nemovitosti s povinností odkupu (finanční leasing) dodáním zboží (dle 13 zákona o DPH). Nájem movité věci nebo nemovitosti s možností odkupu (operativní leasing) je třeba z pohledu DPH rozdělit do dvou etap. Jednotlivé splátky jsou upraveny ustanovením 14 (poskytnutí služby) a případný odkup, který je nepovinný, je upraven 13 (dodání zboží). U smluv, ve kterých je sjednána povinnost odkupu najaté věci, vzniká povinnost odvést DPH v okamžiku předání věci nájemci na začátku smluvního vztahu. Například pokud byl předmět nájemci předán v roce 2009, byl celý finanční pronájem zatížen 19 %; jestliže k dodání předmětu leasingu došlo v roce 2010, vznikla povinnost odvést DPH v sazbě 20 %. Nájem bez povinnosti odkupu předmětu pronájmu je upraven odlišně a pro praxi přináší nejvíce komplikací. Jednotlivé splátky i odkup předmětu pronájmu jsou z hlediska DPH považovány za samostatná plnění. Povinnost odvodu DPH nevzniká v okamžiku předání věci nájemci k užívání, tak jako u nájmu s povinným odkupem, ale při každé jednotlivé splátce a dále při odkupu. Sazba DPH se stanoví vždy pro konkrétní splátku v okamžiku plnění (platby splátky). Splátkové kalendáře vystavené v souladu se zákonem roku 2009 se sazbou 9% nebo 19% DPH nejsou platné pro splátky od ledna Splátkové kalendáře na předepsané platby po je nutné opravit a stanovit nové splátky s platnou sazbou DPH (10% nebo 20%). Shrnutí Smlouvy (o finančním pronájmu) uzavřené do platí dále beze změn a výše splátek i DPH je stejná Smlouvy s povinným odkupem uzavřené v roce 2009 platí dále beze změn. DPH bylo uhrazeno při první splátce, takže následující splátky jsou již bez DPH a jejich výše se nemění. U smluv s dobrovolným odkupem uzavřené v roce 2009 je nutné k opravit splátkové kalendáře dle platných sazeb DPH (10% nebo 20%). Celková výše splátky se změní v důsledku změny sazby DPH. Ing. Vendula Tunklová E 9

10 IB Service Daňový kalendář Březen pondělí Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za leden úterý Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období pátek Spotřební daň Splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Čtvrtletní záloha na daň Podání hlášení platebního zprostředkovatele pondělí Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek Spotřební daň Daňové přiznání za únor 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za únor 2010 Souhrnné hlášení za únor 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor pondělí Spotřební daň Splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu) středa Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010 Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám Duben pátek Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí úterý Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za březen 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010 Souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen pátek Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen

11 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Fritz Himmer, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Marsala Birjuzova 51a, RS Beograd T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 11

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII OBSAH Předmluva..............................................................VII O autorce............................................................... XI Seznam použitých zkratek................................................

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více