Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007"

Transkript

1 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH 4 CENA OBVYKLÁ V ZÁKONĚ O DPH ZŘEJMĚ ZMIZÍ 5 ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ 6 POVINNOST REGISTRACE K DPH PŘI POSKYTNUTÍ NEBO PŘIJETÍ SLUŽBY 7 VLIV ZMĚNY SAZEB DPH NA FINANČNÍ PRONÁJEM 9 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 10 IB. GROUP OFFICES 11

2 Pojistné na sociální zapezpečení za období leden červen 2007 Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 V minulých číslech našeho bulletinu jsme Vás informovali o sporu ve věci platby pojistného na sociální zabezpečení za období leden až červen Z důvodu absence definice vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele v zákoně, neodváděla společnost Ježek software s.r.o. v tomto období pojistné (za zaměstnavatele). Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch společnosti, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Je možné, že se společnost Ježek software s.r.o. (jak již dříve uvedla) obrátí na Ústavní soud, který může rozsudek NSS zrušit. V současnosti však příslušné správy sociálního zabezpečení na základě rozhodnutí NSS podané žádosti na vrácení přeplatku na pojistném zamítají. O dalším vývoji v této kauze Vás samozřejmě budeme informovat. Dne NSS v této věci rozhodl, vyhověl kasační stížnosti ČSSZ, rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud bude při svém opětovném rozhodování v této věci vázán právním názorem NSS. NSS v odůvodnění tohoto rozsudku uvedl, že přestože zákon (č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) neobsahoval výslovnou definici vyměřovacího základu zaměstnavatele, pomocí tří veličin definovaných v zákoně bylo možné stanovit, z jakých částek má zaměstnavatel pojistné odvádět. Ing. Monika Chvalová E 2

3 Úroky z prodlení Úroky z prodlení Usnesením ze dne schválila vláda návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., o stanovení výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku. Novela nařízení účinná od stanoví výpočet úroků z prodlení nově: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Do se bude ještě výše úroků z prodlení počítat dle platného znění: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úprava výpočtu úroků z prodlení se použije v případě smluvních vztahů, které se řídí občanským zákoníkem; zde se nelze odchýlit od zákonné úpravy úroků z prodlení, a taktéž v případě obchodněprávních vztahů, kdy ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které byly stranami odsouhlaseny, nebyla výše úroků z prodlení sjednána. Pro výpočet úroků z prodlení je nutné na stránkách České národní banky najít vývoj repo sazby (změny k sazba 1,00, k sazba 1,25, k sazba 1,75, k sazba 2,25 atd.). Podle aktuálního znění (v případě že prodlení nastane do ), je nutné pro každé pololetí, kdy prodlení trvalo, použít repo sazbu aktuální pro první den daného pololetí. Úroky z prodlení, když např. kupní cena byla splatná dne a zaplacena až se vypočítají: Pro období od do se použije sazba platná pro první den příslušného kalendářního pololetí (ke dni ) tj. sazba 1,75+7% bodů= 8,75%, pro období od do se použije sazba platná ke dni tj. sazba 1,00+7% bodů= 8%. Podle nového znění (v případě že prodlení nastane po ), je nutné použít repo sazbu platnou k poslednímu dni pololetí předcházejícímu tomu pololetí, kdy se dlužník ocitl v prodlení. Úroky z prodlení, kdy např. kupní cena je splatná a prodlení bude trvat do , se vypočítají: Pro období od do se použije repo sazba platná k % bodů. Sazba úroků bude stanovena jednou pro celé období trvání prodlení. Mgr. Zuzana Bačková E 3

4 Novela směrnice o převodních cenách Novela směrnice o převodních cenách V září roku 2009 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) návrh změn Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Veřejnost tento návrh mohla připomínkovat do 9. ledna Nyní OECD tyto připomínky zpracuje a předloží novelizovanou verzi Směrnice členským státům ke schválení. Navrhované změny V současnosti Směrnice rozděluje metody stanovení převodních cena na tzv. tradiční transakční metody (metoda nezávislé srovnatelné ceny, metoda nákladů a přirážky a metoda ceny opětovného prodeje) a na tzv. ziskové transakční metody (metoda rozdělení zisku a transakční metoda). Směrnice dosud upřednostňovala použití tradičních metod, tj. ziskové metody byly doporučeny až tehdy, nebylo-li možné aplikovat tradiční transakční metody. Návrh spočívá ve změně tohoto přístupu, odpadá tato hierarchie preferencí. Jako metoda by měla být zvolena taková metoda, která je pro konkrétní případ (se zohleněním slabých a silných stránek každé metody a provedením funkční a rizikové analýzy) nejvhodnější. Nově OECD směrnice navrhuje změny v analýze srovnatelnosti, a sice tzv. desetistupňový proces provádění analýzy srovnatelnosti. Nejedná se o povinný proces, protože samotný proces nezaručí, že výsledek povede ke stanovení ceny obvyklé, ale měla by její zjištění usnadnit. Směrnice navrhuje povolit používání zahraničních srovnatelných údajů, použití externích databází, použití statistických metod, dat za více let apod. Ing. Monika Chvalová E 4

5 Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí Cena obvyklá v zákoně o DPH zřejmě zmizí V minulých číslech IB Servisu jsme Vás informovali o změnách, které platí od v zákoně o DPH. Podrobně jsme mimo jiné upozorňovali na povinnost odvádět DPH z ceny obvyklé ve vztahu k zaměstnancům /jedná se zejména o stravování a ostatní plnění, kdy úplata od zaměstnanců je nižší než cena obvyklá/. Celospolečenský tlak, který vyvinuly odborové svazy zejména v dopravě, měly za následek novelu zákona, která zrušuje sporné ustanovení zákona. o DPH / 36a, odstavec 3. písm. d/. Tato novela prošla po senátním zamítnutí znovu poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis prezidenta republiky. Očekává se, že prezident bude novelu vetovat. Poslanecká sněmovna ji pak bude muset schválit po třetí. DI Andrea Kotková E Pokud bude novela zákona opravdu schválena, bude účinná dnem vyhlášení. Nicméně obsahuje ustanovení, které ruší příslušný odstavec retroaktivně. Dopad by byl tedy na všechna plnění od

6 Odvolání proti daňovému přiznání Odvolání proti daňovému přiznání Daňové subjekty občas po podání daňového přiznání zjistí, že daň tak, jak si ji v přiznání vypočítali a uvedli, je jiná, než měla být. Tuto situaci lze řešit několika způsoby. Opravné daňové přiznání Před uplynutím lhůty pro podání přiznání je možné podávat opravná přiznání v souladu s 41 zákona o správě daní a poplatků ( ZSDP ). Pro vyměření daně se použije toto opravné přiznání a k původnímu přiznání se nepřihlíží. Dodatečné daňové přiznání Po podání daňového přiznání správce daně vyměřuje daň tzv. konkludentně neboli mlčky v souladu s 46 odst. 5 ZSDP. V tomto případě se uplatňuje právní fikce, že správce daně vystavil na daň uvedenou v přiznání platební výměr a zároveň ho doručil daňovému subjektu, přestože žádný platební výměr vystaven ani doručen nebyl. Daň je vyměřena k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání ev. ke dni, kdy přiznání došlo správci daně, pokud bylo podáno opožděně. Protože je konkludentní vyměření rozhodnutím, začíná běžet po dni jeho doručení daňovému subjektu (kterým je poslední den lhůty pro podání přiznání) 30 denní lhůta pro odvolání. Po uplynutí této lhůty je daň pravomocně vyměřena je možné podávat dodatečné daňové přiznání v souladu s 41 ZSDP. Odvolání proti daňovému přiznání Jak bylo uvedeno výše, lze se do 30 dnů od podání daňového přiznání proti němu odvolat na základě 48 ZSDP. Odvolání by mělo mít zákonné náležitosti jako jakékoli odvolání proti rozhodnutí správce daně. O odvolání správce daně rozhodne sám. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí jej odvolacímu orgánu (obvykle finančnímu ředitelství). Pokud správce daně odvolání vyhoví v plném rozsahu, toto své rozhodnutí nemusí ze zákona odůvodnit ( 49 odst. 3 ZSDP) a daňový subjekt se o něm samostatně nedozví (dozví se o něm třeba dotazem u správce daně). Doporučujeme proto podat žádost o vystavení platebního výměru na nově vyměřenou daň. Daňové subjekty mají někdy starost o to, zda správce daně může takto vydané rozhodnutí změnit, např. při daňové kontrole. Dochází k tomu v případech, kdy se daňový subjekt odvolal proti svému daňovému přiznání, nově stanovená daň je nižší a byla daňovému subjektu vrácena. V souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. e) se řízení zastavuje v případě, že bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto. Nelze tedy toto rozhodnutí změnit například vydáním dodatečného platebního výměru po daňové kontrole, jak judikuje Nejvyšší správní soud v rozsudku 7 Afs 193/ To se však týká pouze daně, která byla předmětem odvolání. Ostatní částky uvedené v daňovém přiznání mohou být předmětem daňové kontroly. Určitou možností ze strany správce daně by bylo pouze použití mimořádných opravných prostředků, kterými jsou obnova řízení a přezkum daňových rozhodnutí. Domníváme se však, že tato možnost je víceméně teoretická. DI Ondřej Štedrý E 6

7 Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Povinnost registrace k DPH při poskytnutí nebo přijetí služby Novela zákona o dani z přidané hodnoty k přinesla změny i v oblasti povinnosti registrace k dani. Pro osoby vykonávající ekonomickou činnost se rozšířily důvody pro povinnou registraci. Není to již pouze překročením limitu obratu nebo při překročení limitu u zasílání, ale také u některých služeb přijatých nebo naopak poskytnutých do/z jiného členského státu nebo zahraničí. V následujícím textu jsou vysvětleny jednotlivé situace, zakládající povinnost k registraci k DPH doplněné o příklady. Přijetí služby Osoba povinná k dani (osoba vykonávající ekonomickou činnost, dále OPD) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku se stává plátcem daně z přidané hodnoty v den, kdy 1) přijme službu (dle základního pravidla) od jiné osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 2) přijme službu vztahující se k nemovitosti nacházející se v tuzemsku, 3) příjme službu na přepravu osob, kdy se příslušný úsek uskutečňuje v tuzemsku, 4) přijme službu v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělání, zábavy a podobných služeb konajících se v tuzemsku, 5) přijme stravovací službu poskytnutou v tuzemsku (s výjimkou stravovacích služeb poskytnutých na palubě lodi a letadla), 6) si pronajme dopravní prostředek na dobu kratší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a ke skutečnému předání dojde v tuzemsku (jestliže by bylo předáno ve třetí zemi, ale ke skutečně by bylo užito v tuzemsku, bude místo plnění také v tuzemsku) nebo 7) si pronajme dopravní prostředek na dobu delší než 30 dnů (u lodí 90 dnů) a skutečné místo užití bude v tuzemsku. Povinnost k registraci k DPH je do 15 dnů ode dne přijetí služby. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v tuzemsku si nechal opravit střechu skladu umístěného v Plzni pokrývačem registrovaným k DPH v Německu. Řešení: Místo plnění je České republice. Český podnikatel se stává okamžikem přijetí služby (oprava střechy) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 2) Česká firma, neplátce (OPD) se účastní veletrhu v Praze, kde prezentuje své výrobky. Účast na veletrhu, montáž stánku a hostesky rozdávající letáky zabezpečuje společnost registrovaná k DPH na Slovensku. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost se stává okamžikem přijetí služby (zajištění služeb souvisejících s veletrhem) plátcem DPH a vzniká mu povinnost registrace do 15 dnů od přijetí služby. 3) Český podnikatel si pronajme auto na 14 dnů od společnosti registrované k DPH v Rakousku. a) Auto převezme v Bratislavě, ale dále je užíváno v České republice. Řešení: Jedná se o krátkodobý pronájem (do 30 dnů), kdy je místo plnění v místě skutečného předání, tedy ve Slovenské republice. Povinnost registrace se řídí dle pravidel Slovenské republiky. b) Auto převezme ve Švýcarsku, ale dále je užíváno v České republice. Ing. Vendula Tunklová E 7

8 Řešení: Švýcarsko je třetí země a tedy je podstatné, kde bylo auto skutečně užíváno. Místo plnění bude v České republice. Český podnikatel se okamžikem převzetí automobilu stává plátcem DPH a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. Poskytnutí služby 1) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě (JČS) osobě povinné k dani neusazené v tuzemsku. Jestliže příjemci této služby (OPD se sídlem v JČS) vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, stává se poskytovatel služby (OPD s místem podnikání v tuzemsku) plátcem a vzniká mu povinnost registrace k DPH do 15 dnů ode dne poskytnutí služby. 2) OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje v tuzemsku služby prostřednictvím stálé provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem v den poskytnutí této služby a vzniká jí povinnost k registraci do 15 dnů ode dne kdy poskytla tuto službu. Příklady 1) Český podnikatel, neplátce (OPD) se sídlem v České republice přepraví nábytek pro německého podnikatele z Prahy do Mnichova. Řešení: Místo plnění je ve státě sídla příjemce služby. Německému podnikateli vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, český podnikatel se stává plátcem a do 15 dnů se musí registrovat k DPH. 2) Česká společnost, neplátce (OPD) má stálou provozovnu v Bratislavě. Tato bratislavská stálá provozovna poskytne ostravské společnosti školení BOZP. Řešení: Místo plnění je v České republice. Česká společnost (OPD) se stává okamžikem poskytnutí služby (školení BOZP provedení bratislavskou stálou provozovnou) plátcem DPH a vzniká jí povinnost registrace do 15 dnů od poskytnutí služby. 8

9 Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Vliv změny sazeb DPH na finanční pronájem Smlouvy o nájmu movité věci nebo nemovitosti upravují smluvní vztah na několik let a zasahují tedy do více zdaňovacích období a je vždy nutné postupovat dle správného znění zákona. V současném okamžiku můžeme platnou legislativu rozdělit na pravidla platící pro smlouvy uzavřené do a na smlouvy uzavřené po tomto datu. Smlouvy o finančním pronájmu uzavřené do Smlouvy o finančním pronájmu (uzavřené do konce roku 2008 a předmět leasingové smlouvy byl do rovněž předán k užívání) jsou upraveny přechodným ustanovením zákona o DPH, které zachovává pravidla pro výši sazby dle zákona platného v době uzavření smlouvy. Smlouvy uzavřené po Od roku 2009 je nájem movité věci nebo nemovitosti s povinností odkupu (finanční leasing) dodáním zboží (dle 13 zákona o DPH). Nájem movité věci nebo nemovitosti s možností odkupu (operativní leasing) je třeba z pohledu DPH rozdělit do dvou etap. Jednotlivé splátky jsou upraveny ustanovením 14 (poskytnutí služby) a případný odkup, který je nepovinný, je upraven 13 (dodání zboží). U smluv, ve kterých je sjednána povinnost odkupu najaté věci, vzniká povinnost odvést DPH v okamžiku předání věci nájemci na začátku smluvního vztahu. Například pokud byl předmět nájemci předán v roce 2009, byl celý finanční pronájem zatížen 19 %; jestliže k dodání předmětu leasingu došlo v roce 2010, vznikla povinnost odvést DPH v sazbě 20 %. Nájem bez povinnosti odkupu předmětu pronájmu je upraven odlišně a pro praxi přináší nejvíce komplikací. Jednotlivé splátky i odkup předmětu pronájmu jsou z hlediska DPH považovány za samostatná plnění. Povinnost odvodu DPH nevzniká v okamžiku předání věci nájemci k užívání, tak jako u nájmu s povinným odkupem, ale při každé jednotlivé splátce a dále při odkupu. Sazba DPH se stanoví vždy pro konkrétní splátku v okamžiku plnění (platby splátky). Splátkové kalendáře vystavené v souladu se zákonem roku 2009 se sazbou 9% nebo 19% DPH nejsou platné pro splátky od ledna Splátkové kalendáře na předepsané platby po je nutné opravit a stanovit nové splátky s platnou sazbou DPH (10% nebo 20%). Shrnutí Smlouvy (o finančním pronájmu) uzavřené do platí dále beze změn a výše splátek i DPH je stejná Smlouvy s povinným odkupem uzavřené v roce 2009 platí dále beze změn. DPH bylo uhrazeno při první splátce, takže následující splátky jsou již bez DPH a jejich výše se nemění. U smluv s dobrovolným odkupem uzavřené v roce 2009 je nutné k opravit splátkové kalendáře dle platných sazeb DPH (10% nebo 20%). Celková výše splátky se změní v důsledku změny sazby DPH. Ing. Vendula Tunklová E 9

10 IB Service Daňový kalendář Březen pondělí Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za leden úterý Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období pátek Spotřební daň Splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Čtvrtletní záloha na daň Podání hlášení platebního zprostředkovatele pondělí Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek Spotřební daň Daňové přiznání za únor 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za únor 2010 Souhrnné hlášení za únor 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor pondělí Spotřební daň Splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu) středa Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010 Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám Duben pátek Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí úterý Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za březen 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010 Souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen pátek Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen

11 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Fritz Himmer, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Marsala Birjuzova 51a, RS Beograd T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 11

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více