SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE."

Transkript

1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE. Sociální zabezpečení v pohybu, podpora koordinace přenositelnosti sociálních dávek v rámci klastru institucí sociálního zabezpečení v EU Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309 Hlavní žadatel: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Itálie Partneři: FGB - Fondazione Giacomo Brodolini - Itálie CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení Česká republika ONYF - Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - Maďarsko ZUS - Zakład ubezpieczeń spoīecsnych - Polsko Universitatea de Vest din Timişoara Rumunsko Nadační fond ERUDICIO Česká republika

2 Cíle a hlavní výsledky projektu Cílem projektu Sociální zabezpečení v pohybu (Social SEcurity on the MOVE), spolufinancovaném Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, je zlepšit znalosti o přenositelnosti sociálních dávek pro pracovníky (a jejich rodinné příslušníky) využívající právo na volný pohyb v pěti členských státech EU (Itálie, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko). Aktivity projektu se zaměřují na tyto cíle: 1. identifikovat hlavní překážky implementace nařízení (ES) 883/2004 a 987/2009, které by mohly reálně omezit volný pohyb pracovníků mezi partnerskými zeměmi; 2. identifikovat omezení volného pohybu pracovníků vyplývající z rozdílnosti národních systémů sociálního zabezpečení; 3. podpořit mezi partnery projektu proces vzájemného učení se, jehož vrcholem bude popsání nejlepších praxí a rozvoj specifických intervenčních strategií na základě popsaných potřeb a získaných poznatků; 4. podporovat koordinaci mezi institucemi sociálního zabezpečení zapojenými do projektu s cílem zlepšit a zjednodušit administrativní postupy; 5. zvýšit obecné povědomí, stimulovat debatu a prohlubovat informovanost o koordinaci sociálního zabezpečení. Výsledkem bude zvýšení znalostí a povědomí o reálné přenositelnosti sociálních dávek mezi zeměmi partnerů a dalších zainteresovaných aktérů a popis hlavních překážek omezujících volný pohyb pracovníků (a jejich rodinných příslušníků) kvůli specifikům národních systémů sociálního zabezpečení. Zapojení aktéři zvýší svou kapacitu prosazovat intervenční strategie zaměřené na odstraňování překážek. K identifikaci překážek budou provedeny analytické práce, proběhne proces vzájemného učení a výměna znalostí o přenositelnosti sociálních dávek mezi zapojenými zeměmi. Hlavní poučení získané z tohoto projektu je shrnuto v závěrečné zprávě, kterou je možno stáhnout z webové stránky projektu. Další informace naleznete zde: > INFORMAZIONI> SOCIAL SECURITY ON THE MOVE 2

3 Souhrnné zprávy jednotlivých zemí hlavní zjištění ITÁLIE Italský důchodový systém poskytuje pracovníkům veřejného a soukromého sektoru povinné pojištění starobní, invalidní, pozůstalostní, nemocenské, v nezaměstnanosti, rodinné dávky a podporu příjmu, mateřské a otcovské dávky a dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ve veřejném penzijním systému platí nyní v důsledku nedávných reforem pro pracovníky tři různé systémy výpočtu důchodů: podle výdělku, podle příspěvků a smíšený. Budoucí důchody se budou řídit pouze systémem založeným na příspěvcích. Systém je financován průběžně a důchody jsou navázány na míru inflace. V Itálii stále ještě existují limity přenositelnosti sociálních dávek. Italské instituce již popsaly specifické případy, v nichž neprovedení nových nařízení EU může mít dopad na poskytování dávek, a popsaly další situace, v nichž je pro samotné splnění požadavků nařízení nutná změna současných právních předpisů. Kromě toho italský veřejný důchodový systém, který bude v budoucnu výhradně příspěvkově definovaný, takže důchody v něm budou záviset pouze na zaplacených příspěvcích, nedává pobídky ani negativní pobídky pro migrující pracovníky, aby se přestěhovali do Itálie (na počátku nebo na konci své kariéry nebo v případě, kdy dojde ke zvýšení mzdy), aby naplno využili potenciál důchodového systému. Pokud jde o soukromé důchody, zákon č. 124 z roku 1993 podporuje rozvoj doplňkových důchodových systémů, z důvodu kompenzace očekávaných snížení intervencí ve veřejném systému. Tento druhý pilíř je založen na dobrovolných příspěvcích, je plně fondově financován a poskytuje dávky podle zaplacených příspěvků a jejich finančního spravování. Existují tři různé penzijní plány: uzavřené fondy, otevřené fondy a individuální penzijní plány. 3

4 ČESKÁ REPUBLIKA Hlavní část právních předpisů, jimiž se řídí poskytování sociálního zabezpečení, zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která je největší finanční organizací v rámci české státní správy. Nejdůležitějšími úkoly ČSSZ v souvislosti s mobilitou migrujících pracovníků v EU je provádění koordinačních nařízení v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příslušnosti k právním předpisům. Podle výsledků analýzy provedené v rámci projektu jsou hlavní překážky mobility českých pracovníků v EU dané především 1) právními předpisy, 2) organizačními a 3) administrativními důvody. 1) Legislativní důvody obecně jsou ustanovení koordinačních nařízení měkká a umožňují v jednotlivých členských státech různé výklady. Podrobnější rozhodnutí Administrativní komise nejsou podle ESD dostatečně vymahatelným zdrojem práva. Proto není dost vysoká úroveň právní jistoty, zejména pro migrující pracovníky. Na druhé straně, některé mezery v zákonech usnadňují obcházení koordinačních pravidel nepoctivými subjekty, což se projevuje tzv. forum shopping. 2) Organizační důvody instituce projevují velmi různou míru vzájemné spolupráce, což má negativní dopad na hladkou mobilitu migrujících pracovníků. Je třeba většího zájmu a entuziasmu. 3) Administrativní důvody některá ustanovení (např. čl. 16 Nařízení č. 987/2009) jsou vytvořena pro období po aktivaci EESSI, nikoli pro papírovou komunikaci. Migrující pracovníci mají komplikovaný přístup k jednoduchým transparentním informacím o svých právech a povinnostech při migraci v EU. Nejdůležitějším výsledkem projektu je potřeba efektivnější komunikace mezi institucemi a šíření informací pro klienty. Česká strana publikuje nejdůležitější informace ve třech cizích jazycích na svých webových stránkách. Velmi užitečný je Průvodce pro migrující pracovníky připravený českými institucemi, který je rovněž k dispozici na webových stránkách. 4

5 MAD ARSKO V Maďarsku má sektor sociálního zabezpečení pět hlavních větví: zdravotní pojištění, důchodové pojištění, dávky pro osoby se změněnou pracovní schopností, služby zaměstnanosti a systém rodinných dávek. Správní orgány každé větve jednají plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky. Od , kdy se Maďarsko stalo členským státem Evropské unie, bylo hlavním úkolem příslušných maďarských orgánů řádně se přizpůsobit relevantním evropským nařízením pro koordinaci sociálního zabezpečení. Původně přijalo Maďarsko jako národní pojistný plán průběžný systém (pay-as-you-go). Lidé pojištění v Maďarsku tak mají nárok na zdravotní péči, důchodové dávky, rodinné dávky a podporu v nezaměstnanosti. Za určitých okolností jsou však dávky, zejména rodinné dávky, založeny na subjektivních právech. Maďarsko má za cíl poskytovat svým příjemcům co nejefektivnější sociální zabezpečení. Tento jediný cíl vedl k založení systému individuálních účtů pro sociální zabezpečení, ověřovacímu postupu pro harmonizaci dob pojištění a zrušení nespravedlivých postupů soukromých penzijních fondů, čímž stát vrátil právo na řádné dávky každému členu fondu. Současně díky zavedení více možností samopojištění a dobrovolných penzijních fondů jako doplňkového pilíře může maďarský systém důchodového pojištění nabídnout svým klientům mnohem širší služby. Současně s výše uvedeným má Maďarsko rovněž velký zájem na ochraně všech migrujících pracovníků pracujících v Maďarsku nebo v zahraničí před negativními dopady přenositelnosti sociálních dávek a před dalšími omezeními a zbytečnými prodlevami. Aby těchto cílů dosáhlo, je Maďarsko významným partnerem evropských koordinačních postupů v oblasti práv sociálního zabezpečení. 5

6 POLSKO Průzkum vnitrostátních právních předpisů a nařízení EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení poukázal na problémy s přenositelností peněžních dávek v rámci EU a možnost ztráty některých práv sociálního zabezpečení u migrantů. Nařízení EU č. 883/2004 není dostatečné pro ochranu důchodových práv osob pohybujících se v rámci EU mezi příspěvkově definovanými důchodovými systémy (NDC) a dávkově definovanými systémy (DB) v případě, kdy osoba v posledně jmenovaných systémech měla doby pojištění kratší než jeden rok. Tyto doby mohou být ztraceny, protože systémy NDC podle čl. 57 Nařízení č. 883/2004 tyto doby nepřebírají. Rovněž idea volného pohybu osob je oslabena pozastavením přídavků poskytovaných podle čl. 58 Nařízení č. 883/2004 v případě, kdy se důchodce přestěhuje do jiného členského státu, který neposkytuje přídavky k minimálnímu důchodu, nebo pokud v tomto členském státě nejsou žádné uznatelné doby. Pokud jde o peněžité dávky v nemoci nebo v mateřství, byly diagnostikovány a prezentovány čtyři procedurální problémy jako podnět k dalším akcím buď uvnitř každé instituce, nebo pro případnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými institucemi. Průzkum se týkal národních překážek způsobujících prodlení při získávání dotčených dávek pojištěnci, kteří o ně žádají a současně bydlí nebo se zdržují v jiném než příslušném členském státě, podmínek pro hladkou a efektivní komunikaci mezi institucemi sociálního zabezpečení, které požadují jak zajištění jasně formulovaných nároků nebo žádostí o informace, tak snadné a jasné založení příslušných institucí, a omezeného přístupu cizinců k informacím na webových stránkách institucí sociálního zabezpečení. 6

7 RUMUNSKO Rumunský důchodový systém, který stál po pádu komunismu před vážnými problémy, musel a stále ještě musí řešit zásadní otázky. Existuje tu nerovnost při výpočtu důchodů pro důchodce v různých obdobích, určitá míra nestability právních předpisů a odkládání reformy v rumunském předvstupním období, spojené se zřejmě nekontrolovatelnou statistikou, což znamená nižší počet daňových poplatníků a nadměrný nárůst počtu důchodců ze v roce 1990 na v lednu Současně nepřiznávání reálných příjmů a černá ekonomika připravují důchodový rozpočet o důležité zdroje. S rumunskou integrací do Evropy se začala provádět reálná reforma důchodového systému a sociální ochrany, třebaže nedostatečně rychle. Od , kdy Rumunsko přistoupilo k EU, uplatňuje Rumunsko ustanovení předpisů EU o sociálním zabezpečení a od ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení (ES) č. 988/2009 a prováděcího nařízení č. 987/2009. Přes zřejmý pokrok, který dokládá průzkum provedený jak v rumunském důchodovém systému, tak v národním systému sociálního zabezpečení, jsou komunikace a snadný přístup k informacím často obtížné, což může zabránit koordinaci nebo přiznání práv získaných migranty. Informace jsou sice na některých portálech uvedeny, přístup k nim je však obtížný, zvláště pro cizince, protože jsou často prezentovány pouze v rumunštině a nejsou dostatečně přeloženy do jazyka, který by byl každému přístupný. 7

8 SIMULAČNÍ CVIČENÍ Poznatky získané v průběhu projektu byly použity na konkrétní příklady, aby bylo ověřeno, zda by mohla nastat diskriminace pro pracovníky migrující z České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska do Itálie, vzhledem ke zvláštnostem národních systémů sociálního zabezpečení a pravidel pro výpočet důchodů pro mobilní pracovníky podle předpisů EU. Tohoto cíle bylo dosaženo popsáním asi padesáti reprezentativních životopisů (typologie pracovníků) pracovníků migrujících do Itálie ze své země původu a poté se buď vracejících zpět, nebo usazujících se tam. Životopisy se liší podle doby strávené v různých zemích a charakteristik doby práce v Itálii. Pro tyto reprezentativní případy byly simulovány a studovány nároky na důchodové dávky, aby bylo srovnáním ověřeno, jaké rozdíly se mezi jednotlivými zeměmi objeví. Dále byly pro tyto reprezentativní případy simulovány výhody/nevýhody vyplývající z rozhodnutí nestěhovat se. Tak byly nalezeny hranice externí přenositelnosti sociálních dávek (tj. mezi různými zeměmi). Hlavní výsledky jsou tyto: Několik reprezentativních životopisů migrujících pracovníků Podrobné výsledky simulace (např. tabulka v Excelu) Souhrnné zprávy Další informace naleznete zde: > INFORMAZIONI> SOCIAL SECURITY ON THE MOVE > ENG > SIMULATIONS Istituto Nazionale Previdenza Sociale delgalloeditori.com Kontaktní údaje: Koordinátor projektu: INPS, Antonietta Mundo, hlavní koordinátor, oddělení vědecké koordinace aktérských statistik: Fondazione G. Brodolini, Alberto Merolla,

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

OBSAH ÚVOD METODIKA KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA I PŘÍLOHA II

OBSAH ÚVOD METODIKA KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA I PŘÍLOHA II OBSAH ÚVOD... 2 METODIKA... 3 KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ... 6 1. Pro snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí je nezbytný individuální přístup... 7 2. Zaměstnatelnost a adaptabilitu podporuje nastavení úzké vazby

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Porovnání výběru pojistného a daní

Porovnání výběru pojistného a daní Porovnání výběru pojistného a daní projekt výzkumu č.hr 149/06 (smlouva č. GK MPSV-01-140/06) Ing. David Prušvic a kolektiv VÚPSV Praha listopad 2006 Řešitelé: Ing. Ivo Baštýř, VÚPSV Ing. Jana Charvátová,

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více