Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003

2

3 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi, proveden průzkum podnikatelského prostředí, podmínek pro podnikání a názorů na město a místní správu. Průzkum byl součástí analýzy prostředí pro potřeby strategického plánování rozvoje města. Cílem průzkumu bylo získat pro další plánovací proces užitečné a věrohodné informace o situaci a názorech těch, kteří podnikají, investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele města. Otázky v průzkumu se týkaly charakteru firem, jejich vzniku, předmětu podnikání, pracovních sil, podmínek pro podnikání, názorů na služby města, vztahu k městské správě a celkového názoru na město a okolí jako místa pro podnikání. 2. Metodika K účasti v průzkumu byly vyzvány všechny podnikatelské subjekty v Chrudimi, a to prostřednictvím Městského úřadu v Chrudimi, Regionální hospodářské komory a dalších. Dotazník vyplnilo 80 podnikatelů a informace z průzkumu tohoto vzorku jsou obsaženy v tomto vyhodnocení. Vyhodnocení neobsahuje odkazy na konkrétní podniky ani kontaktované osoby, získaná data jsou důvěrná. 3. Výsledky průzkumu a) Charakter zúčastněných podnikatelských subjektů Průzkum zahrnoval nejvíce subjekty v odvětvích obchodu, služeb a oprav (30,1 % dotazovaných), dále ve stavebnictví (14,5%), ve zpracovatelském průmyslu (8,4 %) a v pohostinství a ubytování (7,2 %). Z hlediska počtu subjektů tak byla zastoupena všechna důležitá odvětví. Při určování odvětví dochází k agregaci specifických druhů podnikání. Škála podnikatelů z hlediska povahy podnikání byla u dotazovaných velmi široká. Byli zastoupeni výrobci, prodejci i poskytovatelé služeb, jak soukromých tak veřejných služeb. Nejvíce dotazovaných podnikatelů podniká 5 až 12 let (66,2 %), 18,9 % podniků bylo založeno před více než 12 lety a 14,9 % dotazovaných podniků působí na trhu méně než 5 let. Podniky byly založeny převážně místními podnikateli (72,5 %), dále vlastníky z ČR (15,9 %). Zahraniční vlastníci se podíleli na založení podniků 5,8 %, město 1,4 % a jiné veřejné subjekty 4,3 %. Strategický plán rozvoje města Chrudimě 3

4 Obr. 1 Zakladatelé podniků 72,5% 4,3% 15,9% 1,4% 5,8% Místní podnikatel Zahraniční vlastník Město Vlastník z ČR Jiný veřejný subjekt Pozoruhodné jsou názory na faktory ovlivňující podnikání, kde nejsilněji je pociťován vliv ekonomické situace (33,5 %), nákladů na energie (10,3 %), domácí konkurence (17,4 %), dostupnost financování (9,0 %), náklady na materiál (7,1 %). Vliv zahraniční konkurence, dostupnosti pracovní síly a legislativní omezení pociťuje cca 5 % podnikatelů. Naprostá většina dotázaných podnikatelů uplatňuje své výrobky a služby v Chrudimi a okolí a v průměru zde končí zhruba 53 % jejich produkce. V Pardubickém kraji mimo území města Chrudim uplatní podnikatelé 19 % své produkce. Současně v celé ČR realizují podnikatelé 18,3 % své produkce. Z průzkumu vyplývá, že zde existují podnikatelé (4 z dotázaných), kteří se orientují na vývoz zejména do západní Evropy, kde realizují většinu své produkce. Obr. 2 Vliv na podnikání (v %) Jiné 1,9 Legislativní omezení 5,2 Dostupnost financování 9,0 Zahraniční konkurence 5,2 Náklady na materiál 7,1 Nedostatek prostoru 3,9 Domácí konkurence 17,4 Vzdálenost na trhy 0,6 Náklady na energie 10,3 Dostupnost pracovní síly 5,8 Ekonomická situace 33, Při zkoumání meziodvětvových vztahů vyplynulo, že 35 % podnikatelů má jako své dodavatele subjekty z oblasti energetiky, dále telekomunikací (20 %), strojírenství (17,5 %) a 25 % z oblasti finančních služeb. 4 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

5 Jako své odběratele uvedlo nejvíce subjektů sféru maloobchodu (26,3 %), strojírenství (20,0 %), stavebnictví (12,5 %). Používání internetu se vztahuje nejvíce k prezentaci firmy (45,6 %), internetový obchod provozuje 15,2 % dotazovaných, naproti tomu 36,7 % internet k podnikání nevyužívá. Obr. 3 Význam internetu pro podnikání 2,5% 15,2% 36,7% 45,6% provozujeme internetový obchod internet nevyužíváme k podnikání prezentujeme se na internetu internet neplánujeme b) Oblast pracovních sil Byli dotazováni podnikatelé, kteří měli v průměru 49 zaměstnanců. Průměr však v tomto případě znamená, že se jednalo jak o firmy, které měly kolem 400 zaměstnanců (432, 378), zatímco na druhé straně byli dotazováni i samozaměstnavatelé. Propouštění zaměstnanců neplánuje 90 % podnikatelů, téměř 6 % podnikatelů má v úmyslu propouštět ještě v tomto roce, což svědčí o poměrné stabilitě podnikatelského prostředí. Z hlediska vzdělanosti má u dotázaných podniků zhruba 46 % zaměstnanců střední odborné vzdělání, 33 % má odborné vzdělání a 11 % je vysokoškoláků, zbytek zaměstnanců má pouze základní vzdělání. Obr. 4 Vzdělání zaměstnanců 11% 10% 46% 33% základní odborné střední odborné vysokoškolské V průměru 33,6 % zaměstnanců dojíždí do Chrudimě. Kvalitu pracovníků ohodnotili podnikatelé z 37 % jako vynikající, ze 53 % jako dobrou a ze 9 % jako vyhovující, jako Strategický plán rozvoje města Chrudimě 5

6 špatné pracovníky označili 1 % zaměstnanců. Podnikatelé se domnívají, že kvalifikace zdrojů pracovních sil v Chrudimi a okolí je ze 44,2 % v nevhodných profesích, 21,2 % má nedostatečnou kvalifikaci a stejný množství dotazovaných považuje pracovní sílu za příliš drahou, jiné neuvedené nedostatky jsou podle názoru podnikatelů u 13,5 % pracovních sil. Obr. 5 Nedostatky pracovní síly (v %) jiné 13,5 drahá pracovní síla 21,2 kvalifikace v nevhodných profesích 44,2 nedostatečná kvalifikace 21, c) Oblast podnikání Jedním z faktorů ovlivňující podmínky pro podnikání je vztah podnikatele k nemovitosti, ve které podnikání provozuje. Ve vlastních nemovitostech podniká 56 % subjektů, 21 % je v nájmu, zbývající subjekty kombinují obě možnosti. Většina respondentů (74 %) považuje dosavadní prostory za dostatečné i pro případné rozšíření provozu. Šestina dotázaných (17 %) dokonce hodlá nabídnout své prostory k nájmu jiným, 16% o tom uvažuje. Rozšíření firmy neplánuje 57,9 % podnikatelů, 21,1% plánuje rozšíření v rámci existujících prostor v Chrudimi, 1,3 % hodlá stavět nové sídlo v okolí města. Podle velikosti firmy a provozu se bude jednat o investice od 200 tis. Kč až do mil. Kč většinou v nejbližším období 2003 až Respondenti se překvapivě negativně vyjadřovali k tomu, že by plánované rozšíření mělo přinést i výrazné zvýšení nabídky pracovních míst z jejich strany. Mezi vyjádřenými důvody k rozšíření firmy převažuje zlepšení obsazení nových trhů (23 %) a změna podmínek na trhu (15 %) a lepší dopravní obsluha (11 %), ostatní důvody nejsou specifikovány. Obr. 6 Plánované rozšíření firmy (v %) Jiné Výstavba nového sídla na zelené louce v okolí města Výstavba nových objektů ve městě 2,6 1,3 3,9 Rozšíření prostorů firmy ve městě 21,1 Rozšíření firmy jinde než v Chrudimi 13,2 Firma nebude rozšiřována 57, Strategický plán rozvoje města Chrudimě

7 Očekávanými přínosy vstupu do EU jsou stabilní podnikatelské prostředí (24,4 %), přístup na velký trh (15,0 %), vynutitelnost práva (17,3 %), jednoduchá celní administrativa (16,5 %). Jen 16,5 % podnikatelů očekává přínos podpůrných programů. Obr. 7 Očekávané přínosy vstupu do EU (v %) Jiné Jednoduchá celní administrativa Podpůrné programy Přístup na velký trh Jednotná měna Stabilní podnikatelské prostředí Vynutitelnost práva 0,0 10,2 16,5 16,5 15,0 17,3 24, Jako negativní vlivy vstupu do EU považují podnikatelé růst ceny práce (29,2 %) a ceny vstupů (22,4 %), dále náklady na přizpůsobení (21,7 %) a zvýšení konkurence (16,1 %). Kromě toho se také domnívají, že v důsledku širší nabídky zahraničního zboží poklesne domácí poptávka po jejich zboží a službách (9,9 %). Obr. 8 Očekávané negativní vlivy vstupu do EU (v %) Jiné 0,6 Nižší domácí poptávka 9,9 Růst ceny vstupů 22,4 Zvýšení konkurence 16,1 Náklady na přizpůsobení 21,7 Růst ceny práce 29, d) Oblast městské správy Správa města může určitým způsobem výrazně determinovat podmínky podnikání ve městě a jeho okolí a proto je velmi důležité znát názor podnikatelů na přístup města a na služby, které poskytuje. Z tohoto důvodu byli podnikatelé požádáni, aby zhodnotili kvalitu služeb v kompetenci města. Tyto názory bývají obecně kritické, přesto se k většině oblastí vyjádřili respondenti pozitivně, tedy hodnotili služby jako výborné, dobré nebo dostatečné. Nejlépe byla hodnocena požární ochrana, pro kterou se pozitivně vyjádřilo 84 % respondentů, dále likvidace odpadků (82 % pozitivních odpovědí), správní řízení, tj. vydávání stavebních povolení, živnostenských listů Strategický plán rozvoje města Chrudimě 7

8 apod. (85 %). Kladné mínění převažovalo také u hodnocení místní policie, údržby chodníků a prostranství, kanalizace a dopravy, které jsou však spíše hodnoceny jako dobré nebo dostatečné. Nejvíce negativních postojů zaznamenala oblast podpory podnikatelů (cca 48 %), údržby silnic (25 %) a také nabídka pozemků (větší podíl hodnocení špatná než dobrá). Obr. 9 Hodnocení kvality činnosti městské správy Nabídka pozemků Podpora podnikatelů Likvidace odpadků Kanalizace Veřejná doprava Údržba chodníků a prostranství Údržba silnic Požární ochrana Místní policie Správní řízení (stavební, živnost. listy) Propagace města a místních aktivit 0% 20% 40% 60% 80% 100% výborná dobrá dostatečná špatná bez názoru Podnikatelské subjekty měly zhodnotit důležitost aktivit města. Ze získaných informací vyplývá, že podnikatelé by nejvíce ocenili informace o rozvojových plánech města a možnost účasti podniků na formulování rozvojové strategie, podporu při získávání zakázek, zvýhodněné půjčky a pronájem, budování průmyslových zón, vzdělávací kurzy pořádané městem a společnou propagaci navenek. Obr. 10 Hodnocení důležitosti aktivit města a podpůrných programů pro podnikání Asistenční služba Vzdělávací kurzy Garance za úvěry Zvýhodněné půjčky Zvýhodněný pronájem Podpora při získávání zakázek Účast podniků na strategii Budování průmyslových zón Inkubátor pro malé podniky Společná propagace Informace o rozvojových plánech 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne bez názoru 8 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

9 Respondenti mohli také explicitně vyjádřit individuální názor na to, které služby by mělo město zlepšit. V odpovědích bylo zaznamenáno, že by se měla umožnit konkurence v oblasti svozu komunálního odpadu, měly by být poskytovány víceleté podpůrné granty a že by se zastupitelé měli více věnovat názorům podnikatelů. Mimo jiné zaznělo že by se měla zlepšit bytová situace i sportovní a kulturní vyžití občanů. Jako negativní faktory pro podnikání byly identifikovány tyto: nekvalifikované vedení města, nedostatek parkovacích míst, přemístění největších úřadů z města. Dále se objevují stížnosti na dopravní obslužnost v centru města a jednosměrné ulice. Absence investorů v průmyslové zóně a nízká podpora podnikatelských aktivit jsou uvedeny jako limity rozvoje podnikání ve městě. Platební neschopnost podnikatelů a tíživá finanční situace (nízká kupní síla) občanů mohou být omezeními podnikání. Podnikatelé byli dotázání, zda přišli do kontaktu s vybranými institucemi na území města a zda byli úspěšní v jednání. Z jejich odpovědí vyplývá, že nejčastěji vstupují přirozeně do kontaktu s obecním živnostenským úřadem, finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, stavebním odborem města, okresní správou sociálního zabezpečení, katastrálním úřadem, technickými službami, úřadem práce, advokáty a policií. Uvedený výčet obsahuje i pořadí spokojenosti s vyřízením záležitostí. Při styku s těmito institucemi však také dochází k nejčastějším problémům a jako problematické hodnotí podnikatelé jednání se zdravotními pojišťovnami, s okresní správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem a katastrálním úřadem. Nejméně přicházejí podnikatelé do styku s Chrudimskou besedou, Centrem sociálních služeb a pomoci, odborem tajemníka MÚ, odborem školství a kultury, veterinární péčí a dalšími. Obr. 11 Kontakt s institucemi a organizacemi ve městě Stavební úřad Okresní soud Okresní správa soc. zabezpečení Zdravotní pojišťovny Městská knihovna Chrudimská beseda Sportoviště města Pozemkový úřad Veterinární péče Advokacie Finanční úřad Katastrální úřad Centrum sociálních služeb a Technické služby Požární ochrana Úřad práce Policie ČR Městská policie Obecní živnostenský úřad Odbor životního prostředí Odbor soc. věcí a zdravotnictví Odbor územního plánu a reg. roz. Odbor investic Odbor hospodářské správy Stavební odbor Správní odbor Odbor státní sociální pomoci Odbor školství a kultury Odbor správy majetku Finanční odbor Odbor dopravy Tajemník MÚ Zastupitelstvo Rada města Místostarostové Starosta 0% 20% 40% 60% 80% 100% ne úspěšně s problémy neúspěšně Strategický plán rozvoje města Chrudimě 9

10 V celkovém hodnocení správy města byli respondenti velmi pozitivní. Zatímco jen 4 % podnikatelů hodnotila správu města jako výbornou, tak téměř 38 % ji hodnotí jako dobrou a přes 44 % ji vidí jako vyhovující. Pouze 8 % hodnotí správu města jako špatnou. Obr. 12 Celkové hodnocení správy města 8% 6% 4% 38% 44% výborná dobrá vyhovující špatná bez názoru Pozitivní hodnocení dali dotázaní městu jako vhodnému místu pro podnikání. Výborně hodnotili 4 % respondentů, dobře 17 %, jako vyhovující ho označilo necelých 57 % dotázaných a 16 % ho označila jako špatné místo k podnikání. Obr. 13 Hodnocení města jako místa pro podnikání 57% 17% 4% 6% 16% výborné dobré vyhovující špatné bez názoru 10 Strategický plán rozvoje města Chrudimě

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 460/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 443 ze dne 09.06.2014 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014-2020 a metodika strategického plánování a

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Marketingová strategie města Kopřivnice

Marketingová strategie města Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Štefánkova 1163/12 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více