ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha, SPN, 2003 Český jazyk a komunikace pro 5. ročník, Hana Mühlhauserová, Znojmo, 2007 Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková,

2 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit je určen k procvičování a docvičování probrané látky v dyslektické třídě. Hlavní učivo předmětu je vyučováno v kmenové třídě. Je nutná pravidelná spolupráce vyučujících českého jazyka v kmenových třídách a vyučujícího českého jazyka v dyslektické třídě. Součástí pracovního sešitu jsou i stránky s linkami, které žák používá k vypracovávání písemných úkolů, k tvorbě vlastních poznámek a zápisů nejzákladnějších informací z mluvnického učiva. Přehledy mluvnického učiva si žák může také vlepovat na další volné listy. Tabulky pro zápis práce na počítači slouží k průběžnému záznamu procvičovaného učiva. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 1

3 Odvozování předponami a příponami, souhláskové skupiny, zdvojené souhlásky 1. Doplň vynechané souhlásky, odůvodni pravopis a vysvětli význam slov. Na poručík, na ržený sval, po kopaný, pře seda, pře ržené lano, ro čepýřený, ro tl rychle, o chylka, o rávená návnada, ro cestí, po rážka, po rava, o počinek, be cenný, o růda, na průměrný, pře vářka, ro čtvrtit, na šený, na poloviční většina, ro cvička, po poručík, ro bitý, be motorový, po kova, Po krkonoší, pře stihnout, po pěra, ro pálit, po šívka, ro párat, ro mrazit, be vědomí, ro cházet, o střižek, vzácný nero t, be starostný. 2. Z následujících podstatných jmen utvoř příponou - ský přídavná jména. Utvořená přídavná jména správně vyslov, napiš a pravopis odůvodni. Francouz Krkonoše Dobříš Praha černoch Rus dítě lidé Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 2

4 3. Z následujících slov utvoř příponami -ství nebo -stvo podstatná jména a užij jich ve větách, které napíšeš. vítěz muž dítě bohatý mnoho lidé 4. Doplň -n- nebo -nn-. Za slu ého dne jsme si rádi odpočinuli ve sti ém a vo ém lese. Náhle jsme ucítili silnou koře ou vůni puškvorce. Příliš koře ěná jídla nejsou zdraví prospěšná. Oke í rámy byly znovu natřeny. Nad dveřmi myslivny visely krásné jele í parohy. Poranění kole ího kloubu je velmi bolestivé. Rostli é oleje jsou stravitelnější než živočišné tuky. Na lesní stezce jsme našli havra í pero. Tím vším byla vi a moje neopatrnost. Prohlédli jsme si ce ík výrobků. On je jistě nevi en. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 3

5 5. Spoj vhodné dvojice slov, odůvodni pravopis. cenné docházka raný vinice rostlinný rám poštovní kly výkonný pobyt zručný květák okenní rozpočet populární parohy celodenní seznam sloní krákání rodinný tuk jelení týdeník jmenný zaměstnanec vraní ceníky povinná předměty rozsáhlá kameník 6. Zvaž, kde bude jedno d a kde dvě d, slova pak zapiš. o(d)at se vášni po(d)půrný po(d)aný po(d)atelna o(d)ech o(d)pad po(d)běh o(d)bočka na(d)časový na(d)chod po(d)ůstojník o(d)íl o(d)álit o(d)ělat Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 4

6 7. Zvaž, zda je ve slovech předpona bez-, roz- a slova napiš. ro(z)sypat ro(z)uřit be(z)citný ro(z)ářit ro(z)bít ro(z)hlas be(z)pečný be(z)vousý ro(z)trhat be(z)vadný ro(z)lobit ro(z)česat be(z)platný be(z)ásadový ro(z)žhavit ro(z)pálit 8. Doplň písmena a potom přídavná jména napiš na správné místo. skleně á, slan é, lachta í, varha í, oke í, povi á, týde í, nestra ý, větrn ý, záchra ý, proutě ý, vlně ý jízdenka tabulka kulička tyčinky koncert mládě rozhodčí mlýn účast svetr koš kruh Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 5

7 Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 9. Doplň vhodná slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě. Nápověda: člov k, ob li, ob tí, sb ratel, v dom, ob hu, v zdu, ob dvali, v nováním V matky je dítě nejbezpečnější. Tento je nadšený mincí. Během dvou dnů jsme všechny zákazníky. jsme dnes ve výborné restauraci. Česká národní banka dala do nové mince. Jsem si svých nedostatků. Při do továrny se ohlaste na vrátnici. Podepsal se mi do knížky i s. 10. Doplň neúplná slova. zatm ní M síce, m řit předm t, m l sm lou dom nku, um l vše zpam ti, potem lé m sto, vědom zapom l, skrom jší, zm kčit, zm na, m sto Jarom ř, tváří se tajem, m lnické víno, mluví nerozum, velké jm ní, sm šná myšlenka, tem ě to zadunělo Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 6

8 11. Spoj barevně vhodné dvojice slov a zapiš je. OBJEM MOUDRÝ OBJEV ČLOVĚK PŘEVRATNÝ VĚTŘÍK NAPĚTÍ OBĚD VYSOKÉ OBJEDNAT MLÝNY KRYCHLE VĚTRNÉ POMALU VJET 12. Doplň slova (části slov) se skupinami vě/vje, mě/mně. K měření teploty slouží. Důvěřivý člověk každému. Za práci nás čeká od. Oběžnicí Země je. Patří mezi nej umělce. Vydali jsme se jihozápadním. Zajímám se o výtvarné. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 7

9 13. Spoj slabiky do slov postupně podle čísel, zapiš mě mněn u ob lý o mět mě za mně sa do na ka jezd te ní od 14. Na kterém řádku jsou jen slova se skupinou bje? A Bylo mnoho ob tí války. Dítě bylo v matčině ob tí. B Ob tí překážek jezdce zdrželo. Dítě bylo v matčině ob tí. C Bylo mnoho ob tí války. Ob tí překážek jezdce zdrželo. D Zajímají nás vědecké ob vy. Bylo mnoho ob tí války. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 8

10 Vyjmenovaná slova 15. Doplň všechna chybějící vyjmenovaná slova. Být,,, byt, příbytek,,, obyčej,, bylina,,, Přibyslav., mlýn,,, plynout,, vzlykat, lysý,,,, pelyněk. My,, myslit,,, myš,, mýtit, zamykat,,,, nachomýtnout se,.,, pysk,, slepýš,,, klopýtat,,, pykat,,, čepýřit se. Syn,,, syrový,,,, sýček,, syčet,.,, výt,,, žvýkat,, výr, povyk,, slova s předponou vy, vý.,,, Ruzyně. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 9

11 16. Čtyřsměrka (hledej svisle a vodorovně) Skryto je 10 slov vyjmenovaných a s nimi příbuzných po l, m, p. Vyznač je barevně. Po vybarvení všech těchto slov zůstane ve čtyřsměrce tajenka. P R Ů M Y S L M S R K S Y O M Y L M Ú O V D D Y S Y Y S P Ě L I S K N Č M Y T I V L A Á E Y T A T Ů I 7 Ř C K O P Y L O V A T TAJENKA Výjimečná díla vytvořená v dávných dobách, která byla v minulosti nejvíce obdivována a z nichž některá budí obdiv dodnes, se nazývají 17. Doplň vynechané i/í, y/ý. Únavou se rozz val, m slivecký klobouk, sl šitelný s pot a chrapot, s pat zrní slep cím, nepříjemný zápach s ry, plná s pka ob lí, m nerální voda, přep chový byt, v soký p r, p sečné přes py, p šnit se m šlenkami, slep š není had, netop ří křídla, velcí m slitelé, uv t věneček, m vám málo času, přijdu brz čko, sladký s rup, zb tečně rozv řil vodu, sl b t v lepšení b tu, zámecká v žka, teplý z mník, s rové maso. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 10

12 18. Doplň správná slova do vět. Doplň neúplná slova. dobil dobyl odbyla odbila bidlo bydlo lýčí líčí lyže líže lyska líska míjí myjí míval mýval slepíš slepýš opylují opilují sypat sípat syrová sírová sýrová vyjí vijí visel vysel Dřevař paře_ ze země. Úspěšný vojevůdce četná vítězství. Myslivec raněného zajíce. Petra domácí úkol. Dávno už dvanáctá hodina. Pálí ho dobré. Jeden z hrdinů Foglarových kni_ měl přezdívku Dlouhé B. Staří Čechové nosili obu_ v_robenou z. Moje starší sestra si často oči. (maluje) Rodiče mi koupili nové. Kočka mléko z m_sky. je vodní pták. Ořechy rostou na stromě naz_vaném. Často mě cestou do práce. Děti se každý večer. V zoologické zahradě nás upoutal medvídek. Petr na vysvědčení samé jedničky. hubí hm_z. ten rozb_tý hrneček? Chlapci v dílně tento kus dřeva. Včely květy. Při s_lném chrapotu může člověk až s_pat. V zimě je nutno p_sek na chodníky. zelenina je velice zdravá. Kysel_na je nebezpečná žíravina. Chutná mi pomazánka. Šakali podobně jako vlci. V zahradnictví věnce. Dědeček na jaře hrách. Kde je ten obraz, který na stěně? Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 11

13 Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z 19. Vyber správnou variantu, chybnou škrtni. Zdůvodni. (S/Z)právce (se/ze)psal (s/z)právu. (S/Z)bil boudu pro (s/z)bitého psa. (S/Z)těžoval si na svá (s/z)ranění. Byla mu svěřena (s/z)práva majetku nezletilého. (S/Z)hlédl jsem dolů a zatočila se mi hlava. Celý příběh se mu podařilo hodně (s/z)kroutit. U nehody byl (s/z)běhlý hlouček lidí. (S/Z)kroutil dráty ve smyčku. V tomto oboru je (s/z)běhlý. (S/Z)hlédli jsme poutavý film. (S/Z)těžoval učitelův výklad svojí nepozorností. Učitel (s/z)jednal ve třídě pořádek. 20. Spoj vhodné dvojice slov, odůvodni pravopis. osmihodinová budku zvolit na návštěvu zásadní správa svolit papír ze stolu vojenský psa svolat z kopce sběh směna zvolat v zrcadle sbít zpráva zvát se schůzkou zbít lidí svát poslance novinová změna shlížet schůzi vojenská zběh zhlížet se hlasitě Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 12

14 21. Zvol správnou variantu předložky, doplň i,í/y,ý. (ze/se) spaní, (z/s) kamarádem, (ze/se) země, (z/s) pozdravem, (z/s) venkova, (z/s) této knihy, (z/s) bot, (z/s) oběhu, (z/s) přátel, (z/s) lehkom slnosti, (z/s) hlav, (z/s) ps kem, (ze/se) zv ku, b t (z/s) cihel, s r (se/ze) žampiony, slíb t (z/s) radostí, posp chat (z/s) jídlem, v bočovat (z/s) řady, v rábět (ze/se) slám, cukr (z/s) b lky, vlak v jel (z/s) nádraží, p t (ze/se) sklenice 22. Doplň křížovku, zapiš tajenku. a) synonymum k oznámit L b) synonymum k zemřít c) zvedat ze země d) scelit se (např. o S zlomenině) e) svinout (provaz) M f) odstranit vodou g) svědomí můžeme h) synonymum k dohodnout D i) hodně někoho polít Tajenka: Bylina, která se používá k ochucení některých pokrmů nebo jako odvar, který zlepší náladu člověka, se nazývá. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 13

15 23. Doplň s-/se-, z-/ze-, vz-/vs. pěvník lidových písní, velká tráta, bírat brambory, blednout závistí, rychle bohatnout, vázat kytici, míchat barvy, chudlý sedlák, kazit radost, moučník měknul, přátelit se na život a na smrt, písemná kouška, hnilé brambory, trávit měsíc u babičky, hlédnout výstavu, páteční jízdenka, hořet na popel 24. Vyber ze závorky vhodná slovesa a napiš je na linky. tabuli, celý se (smazat zmazat) zájezd, pořádek z vrcholu, se v zrcadle stále si, nám práci dobrá, hradu nahlas, občany peníze, program (sjednat zjednat) (zhlížet shlížet) (stěžuje ztěžuje) (správa zpráva) (svolat zvolat) (změnit směnit) 25. Doplň s-, z-, vz-. Potom cvičení opiš. rychle se kamarádit, tratit tužku, hrách klíčil, kalená voda, běračka na polévku, představení už končilo, tlumit světla, počítat peníze, červenat jako rak, hromáždit se před nádražím, všechno tichlo, hora dolů, létnou do výše, balit si batoh, trochu hubnout, výborná trava, pívat u táboráku, ne křivit ani vlásek, oheň plál, trávit léto u vody Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 14

16 Slovní druhy 26. Napiš na linky názvy všech slovních druhů ve správném pořadí. V textu podtrhni všechna podstatná jména. Ostatní slova z článku napiš k příslušným názvům slovních druhů. Za starých dob stál v Praze jediný most. Spojoval Malou Stranu se Starým Městem. Kdo se chtěl dostat na druhou stranu na jiném místě, musel jít na přívoz. Řeka byla tehdy mnohem širší, rozběhlá mezi nízkými břehy, a místy se dala dokonce přebrodit. První pražský most byl dřevěný. Tvrdí se, že jej postavil kníže Mnata. Druhý dala postavit královna Jitka z kamene. Lidé jej považovali za div světa a přece ho vzala velká voda. (Zdeněk a Věra Adlovi, Krásná a slavná) Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 15

17 27. Napiš daná slova v pořadí, v jakém jdou za sebou slovní druhy. Potom napiš tato slova znovu, ale v abecedním pořadí. vzadu, nebo, dvanáct, trubka, kéž, pod, bránit, ona, haf, rozkvetlá pořadí slov podle slovních druhů: pořadí slov podle abecedy: 28. Nad podtržená slova nadepiš jejich slovní druh. Martin snědl tři rohlíky. Tři si dlaně, zahřeješ se. Petr se chlubí novým kolem. Rex pobíhá kolem boudy. Šel jsem kolem. Přejeme vám hodně zdraví. Péťa zdraví všechny dospělé. Anička jí oběd. Přidej jí ještě zeleninu. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 16

18 29. Vytvoř čtveřice příbuzných slov: do okének napiš slova příbuzná s uvedeným slovem a to podle nadepsaného označení slovních druhů. Využij přitom různé předpony, především u sloves. podstatná jména přídavná jména příslovce slovesa jas volný sladce blednout čerň přímý klidně pozlatit 30. Křížkem označ správnou odpověď. Kolik rozlišujeme slovních druhů? Kolik slovních druhů je ohebných? Kolik ohebných slovních druhů se skloňuje? Kolik ohebných slovních druhů se časuje? Kolik slovních druhů je neohebných? Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 17

19 Podstatná jména 31. V textu podtrhni podstatná jména. Urči jejich pád, číslo, rod, vzor a zapiš do tabulky. Požár vypukl kvůli Vilémovi. Můj bratr Vilém je již devatenáctiletý chlapec, ale má řadu nepěkných vlastností z dětství. Například stále ještě chodí spát se slepicemi. Rodiče to dlouho trpěli, ale onoho večera, když tatínek viděl, jak Vilém s přikrývkou v podpaží opět leze do kurníku, řekl si, že je nejvyšší čas to nocování na hřadu zatrhnout. (Jaké je to asi v Čudu, Z. Svěrák) podstatné jméno pád číslo rod vzor Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 18

20 32. Doplň podstatná jména v 1. pádě množného čísla. stromy s bílou kůrou svazky roští roční období s nejnižšími teplotami synonymum ke slovu obce do obálek dáváme velké domy, např. s kancelářemi synonymum ke slovu chyby B T M S S 33. Doplň vynechaná písmena a podtrhni všechna podstatná jména. Doplněný text opiš a přitom za každým podstatným jménem napiš do závorky jeho pád, číslo, rod a vzor. Hastrman Brčál V těch hlubokých les ch jsou mnohá m sta, kam l dská noha ještě ani nevstoup la. Ob vatelé zapadlé v sky si jen pov dají, že v těch skal nách mezi les jsou tvorové, o kterých se v pravuje už jenom v pohádkách. Z těch tajemných b tostí se u S slova ještě zachoval hastrman, který b dlí v rybníce za vs nad prastarým ml nem. (podle Josefa Lady) Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 19

21 34. Ve větách vyznač správný tvar podstatného jména. Holubi/Holuby vrkali. Chovatel vypustil cvičené holubi/holuby. V cirkusu jsme viděli cvičené lvi/lvy. Lvi/Lvy se majestátně procházeli v kleci. Motýli/Motýly poletovali z květu na květ. Dědeček má na půdě síťku na motýli/motýly. Lesi/Lesy jsou naše bohatství. Cestovali jsme do Kostelce nad Černými lesi/lesy. Loď byla připoutána řetězi/řetězy. 35. Doplň neúplná slova, zdůvodni pravopis. Břehy potoka lemoval vrb. Bříz milují sv tlé háje. Pod v sokými břízam rostl houby. Hluboké les skrýval mohutné dub. Zajíci utíkal před svými pronásledovatel. V hustém křoví hledal úkryt bažanti. Za letního večera skřehotal žáb. V horských prales ch žijí ještě rys a divoké kočky. V soké hory b vají někdy domovem medv da, silné a nebe pečné šelm. 36. Doplň vynechané i/í, y/ý. Cvičení pak napiš jako diktát. cestovat se zavazadl, kos hvízdají, uvázat ps, chodit o hol, bojovat proti nepřítel, na břez ch rybníka, pracovat na pol, pomáhat spolužákov, klas zrají, porada s učitel, sledovat stop, náhrdelník s drahokam a s perlam, natočit vodu do konv, přijeď v neděl i v ponděl, jíst pokrm bez sol, sbírat hřib, vozit obil v pytl ch, maso s mrkv, otep slám Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 20

22 Slovesa 37. Podtrhni v textu všechna slovesa. Starý Klapzuba přísně dohlížel, aby každý uměl všechno. A tak syny učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat, falšovat, střílet v klidu i v běhu, se země rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat, hrát hlavou, kopat penalty a roh, házet aut, chytat míč na prsa, kombinovat, přehrávat na křídla, podnikat výpady nebo zase je zarážet, provádět dlouhé odkopy, umísťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci, dobíhat, vybíhat, vyrážet míč, stáčet jej, dělat klamavé pohyby, přeskočit nastavenou nohu. (Eduard Bass, Klapzubova jedenáctka) 38. Do tabulky dopiš deset libovolně vybraných sloves z textu a tvoř k nim všechny tvary rozkazovacího způsobu. infinitiv slovesa 2. os. č. j. (TY) 1. os. č. mn. (MY) 2. os. č. mn. (VY) Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 21

23 39. Vyčasuj sloveso DĚLAT nebo PRACOVAT ve všech časech. os. čas přítomný čas minulý čas budoucí 1. já 2. ty 3. on 1. my 2. vy 3. oni 40. Doplň vynechaná písmena v koncovkách přítomných tvarů sloves. Do závorky označ číslicí osobu a zkratkou j., mn. číslo sloves. Brusl me (1. mn.) docela dobře. Maminka mě chvál ( ), když nezlob m ( ). Střelec stříl ( ) na terč. Naši závodníci často vítěz ( ). Rozum te ( ) tomu učivu? Scház me ( ) se v šachovém kroužku. Ať nezlom š ( ) větev! Stromy tiše šum ( ). Malý Kubík se všemu div ( ). To, co slíb š ( ), mus š ( ) splnit. Na co mysl te ( )? Hlás me ( ) se na zájezd. Na jaře sáz me ( ) s babičkou květiny a krop m ( ) je, aby pěkně rostly. Mýl te ( ) se. Na půdě vis ( ) usušené byliny. Přecház š ( ) ulici vždycky správně? Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 22

24 Přídavná jména 41. Doplň do vět přídavná jména z nabídky. třepetavý, nízký, sousedův, nevítaný, dlouhý, domácí, zděšený, ostatní, udýchaný, ohromný, sousedův, slavný Tři slepice zdolaly letem plot a těžce dopadly do zahrady. Hned se pustily do hrabání, až hlína odletovala. Majitel zahrady návštěvníky pozoroval a už se na ně žene s prutem. Slepice polekaně přeletěly plot a už jsou zase na. Hluk křídel a kdákání přilákaly slepice, kuřata i kohouta. Ještě trojice pyšně spustila: Hečte, viděly jsme kus světa! Řekněte, kdo z vás se dostal až za plot do zahrady? Všichni cestovatelkám záviděli, i ten kohout. 42. Přídavná jména tvrdá podtrhni červeně, měkká modře a přivlastňovací zeleně. hloupý Honza krátká doba polní květina suché klestí včelí med stařenčina hůl kvetoucí lípa Husův pomník zajímavá hra balicí papír ovčí sýr rozbité kolo rybí šupina kožený míč Václavova čepice neznámý muž přesné hodinky Zuzančina teta dolní náměstí vltavské nábřeží Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 23

25 43. Od podstatných jmen v závorce utvoř přídavná jména přivlastňovací. (rybář) loďka (závodník) brýle (teta) kabelka (Hanka) pouzdro (sestra) sešit (útočník) střela (soused) jabloň (kapitán) rozkaz (dědeček) sad (Slávek) auto (Milan) bunda (myslivec) boty (lovec) příběh (Pepík) slovo 44. Utvoř od podstatných jmen v závorkách vhodná přídavná jména. Podtrhni potom tvrdá červeně, měkká modře a přivlastňovací zeleně. (les) cesta (ruka) práce (Praha) metro (dívka) svetr (železo) vrata (tábor) život (Morava) město (papír) drak (pes) bouda (dcera) skříň (otec) přítel (neděle) výlet (Růžena) zrcátko (orel) hnízdo (voda) hladina (babička) domek Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 24

26 45. Vyhledej všechna přídavná jména, urči jejich druh a barevně je podtrhni - tvrdá červeně, měkká modře a přivlastňovací zeleně. rychlý povel, brzy se objeví, mladé děvče, slavnostně vyzdobený sál, sousedova zahrada, stravovat se velmi střídmě, tatínkův svátek, trpí silnou bolestí, rybí kost, dárek Petrovi, Petrovi přátelé, včelí med, výborně se učit, mateřská láska, bílí holubi, kočičí mňoukání, cizí řeč, bouda pro psa, krouživé pohyby, černí brouci, maminčin nový svetr 46. Rozhodni, zda je ve větě přídavné jméno přivlastňovací nebo podstatné jméno (podtrhávej dvěma různými barvami). Dával vinu Romanovi. Romanovi kamarádi odešli. Šel k Jirkovi. Plním otcovy příkazy. Sousedovy krávy se zatoulaly. Vrať knihu sousedovi. Jeníkovi uletěli holubi. Přivezeme Milošovy bratry. Strýcovi psi se rozštěkali. Vypráví o známém závodníkovi. Překazil otcovy plány. Přines noviny otcovi. Rád poslouchám Martinovy příběhy. Dej to Martinovi. 47. Rozliš barevně přídavná jména tvrdá a přídavná jména měkká. milí přátelé, toulaví psi, psí závody, zdvořilí hosté, hladoví psi, lví tlapy, sobí stáda, žraví krokodýli, krokodýlí mláďata, škodliví moli, malí motýli, motýlí křídla, rychlí běžci, křiklaví pávi, paví pera, pomalí hlemýždi, zpěvaví kosi, kosí zobáčky, zvědaví návštěvníci, bílí holubi, holubí pírka, pohádkoví čerti Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 25

27 48. Uvedená spojení převeď do množného čísla. Libovolných patnáct spojení napiš. dlouhý had, hluchý dědeček, divoký holub, bystrý pozorovatel, český spisovatel, německý celník, běloučký králíček, dlouhonohý čáp, hezký člověk, plachý pták, drahý přítel, obrovský žralok, blanický rytíř, blízký spolupracovník, maličký motýlek, mořský racek, krotký kůň, tichý posluchač, třeboňský kapr, mostecký horník, rakouský občan, vysoký obr, mladičký krasobruslař, pražský taxikář, vesnický traktorista, černošský náčelník, pařížský malíř 49. Podstatná jména uvedená v závorce nahraď přídavnými jmény přivlastňovacími. Libovolných deset vět napiš. Rychlá jízda nebo (řidič) nepozornost často zaviní neštěstí. (Rybář) úlovek byl nečekaný. (Tatínek) slovo vždycky platilo. (Dřevorubec) sekyra v pohádce byla zlatá. Obdivovali jsme (houslista) výkon. (Soudce) rozhodnutí bylo spravedlivé. (Královna) přání se vyplnilo, byla to (babička) zásluha. (Maminka) koláč mi moc chutná, ale také (teta) bábovka je vynikající. (Bratr) dopis přišel pozdě, (maminka) narozeniny jsme slavili už minulý týden. 50. Doplň i/í, y/ý, é, á v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých. a) namáhav pochod, vos hnízdo, ryz m kovy, obětav požárníci, želv m krunýřem, nedozrál m ovocem, film Šakal léta, lipov čaj, za neustál ch útoků, hotov m výrobky, trvanliv pečivo, bab léto, kos úhel, kos zpěv, s ojediněl m výsledkem, od nahodil ch chodců, kvíčal křik Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 26

28 b) všímav návštěvník, oba bývají popudliv, se ps m spřežením, bleskurychl m pohybem, překážkov běh, včel m roji, chlebov m kůrkam, oba jsou k nám shovívav, po světov ch muzeích, poobědváme ryb polévku, krychlov m centimetry, ty marniv sestřenice, klobouky se pštros m pery, vede zahálčiv život c) na lv hřívě, v souvisl ch řadách, naftov motory, nedoslýchav starci, z krokodýl kůže, kobyl m mlékem, bezmas oběd, ve výběrov m řízení, ze sob ch parohů, spolehliv pracovníci, vyprahl m pouštěmi, karnevalov průvod, chutné losos maso, ve vyhýbav odpovědi, polekán sov m houkáním, táhl m ps m vytím, citliv černobíl film 51. Doplň i, y v koncovkách -ích, -ých. O světoznám ch spisovatel ch, A. Jirásek: V ciz ch službách, ocitl se v nesnáz ch, etikety na lahv ch, pobyt ve Františkov ch Lázních, na průčel ch domů, ve smrkov ch les ch, v sedm ch poschodích, v m ch představách, v čap ch hnízdech, na sam ch hranicích, v Erbenov ch baladách, na obou polokoul ch, má bolesti v kyčl ch, zastavíme se u Zlámalov ch, takov chto konců se dočkal, v bíl ch botách, na praskl ch pneumatikách. 52. Doplň i, y v koncovkách -ím, -ým. Sychrav m počas m, tup m koncem, přezrál m tykv m, Nerudov m básním, vysmívá se fráz m, napíšeme Koukalov m, putovali Posázav m, se sv m svědom m, blížíme se ke Karlov m Varům, pronikav m kos m zpěvem, uhelným pánv m, dozrál m obil m, ozdoben pštros m peřím, pomáhá mladistv m. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 27

29 53. Doplň i, y, a po písmenu m. divadelním kostým, soutěž mezi školam, dlouhým historickým údob m, vyšité monogram, neřešitelným problém, byl nadšen oběma výstavam, projížděl Nuslem, velryb m kostm, přízniv m dojm, třem drahokam, gazel m očim, vzrostl m jilm, cestoval pouštěm 54. Doplň i, y v zakončeních -ovi, -ovy. Obdivuje Janáčkov opery, pohádky o Rumcajsov, zpuchřelé krov, poznal jsem bratrov spolužáky, navštívili nás Přichystalov_, nové školní osnov, musím zajít k fotografov, vděční lékařov pacienti, koňům se připevňují podkov, pozdravujte Charvátov, plnil trenérov pokyny, proradní králov rádci, žákov výmluvy. 55. Podaří se ti nabídnutá přídavná jména správně doplnit do textu? půvabná, přítulná, kypré, baculaté, tichý, pisklavý, teplé, jarních, vodními, nebezpečná, zajímavá, přilnavá, vlhkém, suché TOUŽIVKA BAHENNÍ SVÍZELNÁ Tato, ale ne příliš rusalka nepůsobí na první pohled zrovna přitažlivě. Přesto je dosti, a pokud se s ní člověk sblíží, těžko se jí zbavuje. Je velmi, ale pouze ve prostředí. a prostředí nesnáší. Je obojživelná. Postavy je, až. Živí se živočichy a rostlinami. Má, hlas a nejčastěji se ukazuje na březích močálů a tůněk při záplavách. Nesnáší se s rusalkou Kuňkou a vždycky se poperou, jestliže náhodou obsadí stejný močál nebo tůň. Člověku není. (V. Klimtová) Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 28

30 Skladba, shoda přísudku s podmětem 56. Vypiš z vět přísudek (základ přísudku) a podmět (základ podmětu). U podmětu urči rod (u rodu mužského i životnost). Pokrývači pokryli střechu novými taškami. Na tvářích spokojených diváků se objevily úsměvy. Kroupy způsobily na polích velké škody. Všechna místa v divadle už byla obsazena netrpělivými diváky. přísudek podmět rod (životnost) 57. Vyhledej a podtrhni v následujících větách přísudky a podměty. Hledej shodu přísudku s podmětem. Chlapci hráli hokej. Po urputném souboji nakonec prohráli o jeden gól. Auta pomalu přejížděla výmoly na rozbité silnici. Přesto některá zřetelně nadskakovala. K zemi se pomalu snášely vločky sněhu. Ve slunci se třpytily jako drahokamy. Netrpěliví zákazníci reptali ve frontě. Někteří se dokonce snažili předbíhat. Účastnice soutěže ve zpěvu si navzájem sdělovaly své zážitky. Soutěže se totiž účastnily poprvé. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 29

31 58. Tvoř a piš věty s danými podměty tak, aby byl přísudek v minulém čase. topoly plazi ponorky lvíčata soudci police knihy vážky herečky kuchaři sopky Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 30

32 59. Doplň správně i/í, y/ý. Zdůvodni pravopis neúplných slov. V neděl jsme se zúčastnil oslav narozenin mého strýce. Příbuzní nás uvítal a zavedl nás do krásně v zdobené m stnosti v m stní restauraci. Stol se prohýbal pod tíhou dobrot. Sb hal se m sl ny. Nejv c mě lákal pov dlové koláčky pos pané cukrem. Na ty jsme si musel ještě chvíl počkat. Serv rky nejprve všem rozdal předkrm. Mez tím číšníci nos l p tí. Já i ostatní děti jsme vyb ral džus, m nerálky nebo l monády. Muži si většinou objednal pivo. Ženy dával přednost v nu. Řidiči alkohol samozřejmě nep l. Dostal jsme polévku, maso a knedl ky se zel m. Pak přišl na řadu obl bené koláčky. 60. Přepiš v množném čísle. Velká osobní loď se užívala k přepravě cestujícího mezi světadílem. Takováto zaoceánská loď měla luxusní palubu. Cestující využíval výtah, taneční sál, kino a restauraci. Cena palubního lístku nebyla malá. Chudší člověk obyčejně cestoval v menším pohodlí. Přesto i pro něho byla cesta lodí úžasným zážitkem. Později loď nahradilo letadlo. Osobní loď se začala využívat hlavně k vyhlídkové plavbě. 61. Doplň vynechaná písmena v koncovkách. Výletníci procházel městem. Skupiny výletníků procházel městem. Vlci se odvážil až k lidským obydlím. Smečky vlků se odvážil až k lidským obydlím. Vojáci pochodoval na cvičiště. Oddíly vojáků pochodoval na cvičiště. Ke koupališti přicházel lidé hned po poledni. Ke koupališti přicházel hloučky lidí hned po poledni. Davy fanoušků proudil na stadion Sparty. Na stadion Sparty proudil fotbalov fanoušci z celé republiky. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 31

33 Zájmena 62. Podtrhni zájmena. slunce škola jaký tento nějaký se čí spálený potok netopýr jeho jezdit kdo modrý takový psíček naše medvěd cosi každý 63. Vyhledej ve větách zájmena, podtrhni je. My pojedeme do kina. Tato kniha je napínavá. Někdo přišel pozdě. Kdo zpívá pěknou píseň? Tvůj výkres je velmi pěkný. Toho chlapce dobře znám. Můj bratr hraje na housle. Naše kočka tiše přede. 64. Doplň do přísloví vhodná zájmena. se nelení, se zelení. jinému jámu kopá, do ní padá. Utíká, jako by za patami hořelo. S kdo zachází, s taky schází. chleba jíš, píseň zpívej. Doma není prorokem. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 32

34 65. Zájmena se pomíchala. Dovedeš je vybrat a zařadit, kam patří? jaký, noviny, pracujeme, se, naše, údolí, domeček, kdo, my, váš, člověk, hodná, staveniště, svůj, ty, kniha, oblíbený, já, země, oni, můj, ono, ta osobní ukazovací přivlastňovací tázací 66. Najdi zájmena ukrytá ve větách, podtrhni je a zkus určit jejich druh. Kdo vyhrál závod? Někdo klepe na dveře. Chlapec se usmívá. Jaké bude počasí? Ten dům dobře znám. Kreslíme naši školu. My chodíme rádi do školy. Naše Lenka pěkně čte. 67. V tvarech osobních zájmen doplň i nebo y. V už můžete odejít, ale m tady zůstaneme. Řekni m pravdu. Pojď za nám. Měl by ses m omluvit. S vám se vůbec nebojíme. V jste se spletli. Před nám se tyčila vysoká zeď. Vypravuj m o tom vašem výletě. M jsme vyjeli hned za vám. Podívej se m do očí. V to víte? Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 33

35 68. Doplň všechny tvary zájmena já, které je možno ve větách užít. Nad doplněná zájmena napiš číslicí, v kterém jsou pádu. Bolí v krku, asi stoupla teplota. O se nestarej, nemůžeš pomoci. Bude se ti po stýskat? Mrzí, že se hračka rozbila. To si o nemyslela. Měli byste tam jít beze. Nebo na raději počkejte, nebude to trvat dlouho. můžeš věřit, věř. moc zklamal. Drž se pevně. 69. Přeškrtej v textu všechna zvratná zájmena. Vyhledej ve větách ostatní zájmena, vypiš je a urči u nich druh. My se nebojíme a ty se také neboj. Ten sešit je můj. Čí je ten nůž, kdo ho tady zapomněl? Nevšiml jsem si, kdo jej zde nechal. Žádný klíč neztrať, všechny si navleč na kroužek. Někdo zvoní. Nikdo nezvoní, já nic neslyším, něco se ti zdá. Každý musí mít souhlas rodičů s účastí v našem kroužku. V kterém závodě bylo naše družstvo nejlepší? Nejlíp dopadla štafeta, kterou jsme běželi včera. Půjdu tam raději sám. Vítáme vás, vy jste si pospíšili. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 34

36 Číslovky 70. Zašifrovaný text si přečti, pak ho přepiš slovy a urči, jestli se v něm vyskytují číslovky. 3 br+3 šli ce100u lesem + spa3li me2d+. Co teď? Byli zbr+ně, naz5 nemohli, přis5 jim nikdo nemohl. N+ me2d+ je k+ždý xký. Me2d hned zvě3l ne-pečí + 100upl si n+ z+dní nohy. 100jí + 100jí. 3 br+3 také. Me2d 100upl na všechny 4 + zmizel z+ stromy. Ti 3 br+3, ti si tenx oddechli + vesele o5 pokr+čovali v cestě do svět+. (podle Mateřídoušky) 71. Ve slovních spojeních podtrhni číslovky, urči jejich druh. sto korun patery šaty čtyři týdny pátý den málo času druhý díl mnoho lidí šest hodin třetí ročník tisíc metrů třikrát denně dvoje kamna sedmý den několik dopisů sedm roků 72. Napiš názvy písní, říkadel, kde jsou číslovky. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 35

37 73. Číslovky se pomíchaly s přídavnými jmény a zájmeny. Vyhledej číslovky a podtrhni je červeně, přídavná jména modře a zájmena zeleně. široký několik sedmá pěkný zadní můj krátký já padesát sešit dvacet šedesát tato školní troje krásný druhý deset tenhle první sto čtyři osm můj 74. Doplň tvary základních číslovek, které jsou vyjádřeny číslicí. V poslední větě napiš číslovku oběma možnými způsoby. Sleva byla poskytnuta (2) žákům a (3) žákyním. Vrať se do (5) hodin. Herec dostal v (50) letech zvláštní ocenění. Ovoce jsem rozdělil do (2) košíků. Konala se soutěž mezi (2) městy a (4) vesnicemi. Mám už (200) korun, ale sestra si ušetřila (400) korun. Ve (3) místnostech se netopilo. Když bylo babičce (75), uspořádali jsme velikou oslavu. Autorem materiálu je Mgr. Eva Cacková, 36

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0104 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

NÁZEV: ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU:

NÁZEV: ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_32_INOVACE_2.1.08.5._ČJ třičtvrtěletní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_273 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno:

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.11.4._ČJ Závěrečná

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení notace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu ženského utor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY procvičování

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY procvičování ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY procvičování 1. Doplň do tabulky názvy slovních druhů. Z textu vypiš ke každému z nich jedno slovo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Princezna Julča byla pěkně

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu muţského Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. Datum vytvoření: 16.4.2012 Datum ověření: 27.4.2012

Více

1. Opakování slovních druhů

1. Opakování slovních druhů H 1. Opakování slovních druhů ➊ Ze skupiny písmen si vyberte vždy jedno a utvořte od něj (pokud je to možné) slova všech slovních druhů: S V M C A E J 1 2 3 matka malý můj 4 5 6 7 8 9 10 ➋ Do tabulky doplňte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN Vzory podstatných jmen opakování (2) VY_32_INOVACE_CJ_SCSI_19 Vypracovala: Mgr.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZORY PODSTATNÝCH JMEN Vzory podstatných jmen opakování (3) VY_32_INOVACE_CJ_SCSI_20 Vypracovala: Mgr.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06. Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06. Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/06 Název materiálu: Pracovní list Opakování - přídavná jména Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Hošková ANOTACE Škola: Vypracoval: : Paed.Dr.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 9. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 9. ročník ZŠ. p o l o l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 9. ročník ZŠ p o l o l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_16

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_275 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

PRAVOPIS. Shoda podmětu s přísudkem. Několikanásobný podmět. Podmět v mužském životném rodě. Podmět v mužském neživotném rodě. Podmět v ženském rodě

PRAVOPIS. Shoda podmětu s přísudkem. Několikanásobný podmět. Podmět v mužském životném rodě. Podmět v mužském neživotném rodě. Podmět v ženském rodě PRAVOPIS Shoda podmětu s přísudkem - koncovku přísudku určuje rod podmětu (!!! nikoli jeho vzor) - koncovku -i, -y, -a řešíme pouze v množném čísle a minulém čase Podmět v mužském životném rodě - píšeme

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu středního Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování Jméno Datum 1. Do příslušné kolonky vybarvi políčko s pádem podstatných jmen. u stolu proti bolestem o sýčkovi tři vojáci knihu myslivče s děvčaty na houby 2. Urči pád

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0637 Šablona III/2 č. materiálu VY_32_INOVACE_99 Jméno autora Mgr. Jana Machová Vzdělávací oblast

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_386 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu ženského PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20)

PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20) PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20) PŘÍLOHA Č. 2 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 27) PŘÍLOHA Č. 3 (Ukázka z učebnice Holé 2000, s. 37) PŘÍLOHA Č.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Datum vytvoření 1. 4. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pravopis vesele i vážně Nižší ročníky osmiletého gymnázia Procvičení pravopisu přídavných jmen - tvrdých, měkkých

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Slovní druhy Slovesa

Slovní druhy Slovesa Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice Masarykovo nám. 1594/16,

Více

Pořadové číslo projektu:

Pořadové číslo projektu: Pořadové číslo projektu: Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 12. 8. 2012 Ročník, pro který je DUM určen: šestý Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura

Více

písemná práce obsahuje učivo 1. pololetí 5. ročníku, časově odpovídá jedné vyučovací hodině

písemná práce obsahuje učivo 1. pololetí 5. ročníku, časově odpovídá jedné vyučovací hodině Vzdělávací oblast : Předmět : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma : Pololetní písemná práce na prověření znalostí z témat: psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov, předpony

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_19. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_19. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Víte, že u podstatných jmen rodu mužského musíme nejprve určit životnost a potom je teprve přiřadit ke vzoru? Mužský rod je dvojí: mužský rod životný a mužský

Více

C zredukované úkoly - pro dyslektiky Zpracováno k učebnici: Učebnice ČJ pro 4. ročník, Alter Všeň, 1997 Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda

C zredukované úkoly - pro dyslektiky Zpracováno k učebnici: Učebnice ČJ pro 4. ročník, Alter Všeň, 1997 Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda Název: Škola: Autor: VY_12_INOVACE_ČJ_4A_34A Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Čtenářská a informační gramotnost, Český

Více

NÁZVY OSOB NÁZVY ZVÍŘAT NÁZVY VĚCÍ NÁZVY VLASTNOSTÍ NÁZVY DĚJŮ

NÁZVY OSOB NÁZVY ZVÍŘAT NÁZVY VĚCÍ NÁZVY VLASTNOSTÍ NÁZVY DĚJŮ Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva slovní druhy Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat slovní druhy výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Návod Hra je postavena na pravidlech hry Země město, jen se při ní nepíše, žáci jsou aktivnější.

Návod Hra je postavena na pravidlech hry Země město, jen se při ní nepíše, žáci jsou aktivnější. Návod Hra je postavena na pravidlech hry Země město, jen se při ní nepíše, žáci jsou aktivnější. Na začátku hry určíte písmeno, od kterého budou začínat všechna slova ve hře. Můžete losovat z kartiček,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 12/02. Název materiálu: Pracovní list Opakování 4.ročníku R. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 12/02. Název materiálu: Pracovní list Opakování 4.ročníku R. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakování 4.ročníku R Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Hošková ANOTACE Škola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Hošková Období vzniku

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující:

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: Obrázek v textu Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: 1) Mám skutečně fotografii do textu dát? Ne vždy je vložení fotografie do textu vhodné. Text

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

ČÁSTI DNE. Autorky: Radka Kolářová, Zuzana Janoušková

ČÁSTI DNE. Autorky: Radka Kolářová, Zuzana Janoušková ČÁSTI DNE Pracovní list byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro

Více

Autor: Josef Kraus Datum: Škola: Trnová, Šablona: Číslo sady: 01. Název sady: Jazyková výchova Číslo DUM: 06

Autor: Josef Kraus Datum: Škola: Trnová, Šablona: Číslo sady: 01. Název sady: Jazyková výchova Číslo DUM: 06 Autor: Josef Kraus Datum: 16.3.2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠM Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky Číslo sady: 01 Název sady: Jazyková výchova Číslo DUM:

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Kód DUM : VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

KL cm = mm U. ST cm = mm UV cm = mm XY cm = mm KL = mm mm PQ = mm mm ST = mm mm UV = mm mm XY = mm mm

KL cm = mm U. ST cm = mm UV cm = mm XY cm = mm KL = mm mm PQ = mm mm ST = mm mm UV = mm mm XY = mm mm KARTA 19 ODHADY 1 1 a) Zkus uspořádat úsečky podle délky od nejkratší po nejdelší P T Y K L S X b) Odhadni délky čar v cm a převeď je na mm Q KL cm = mm U V PQ cm = mm c) Změř úsečky v mm O kolik mm se

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_05 Tématický celek: Gramatika,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-53, doplňovačky, hádanky, rčení Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje tři pracovní listy. Žáci rozlišují znaménka!? a doplňují ve větách,

Více

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Větné členy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_mlu03 mlu03_pl.pdf Gymnázium Kladno PhDr. Taťána Podpěrová Anotace Praktická

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_14_12_Shoda přísudku s podmětem

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_14_12_Shoda přísudku s podmětem Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Sedláčková Název: VY_32_INOVACE_14_12_Shoda přísudku s podmětem Téma: Shoda přísudku s podmětem

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Český jazyk Ročník, cílová skupina: 6.roč.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Český jazyk Ročník, cílová skupina: 6.roč. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_03

Více