Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008

2 EFFECTIVITY OF INTERNET ADVERTISEMENT ON CZECH MARKET

3 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématem efektivity internetové reklamy v rámci českého trhu. Klade si za cíl zmapovat formy internetového marketingu, zasadit je do kontextu současného trhu a v přiložené případové studii navrhnout efektivní internetovou reklamní kampaň, procházející napříč jednotlivými obory internetového marketingu. Klíčová slova: internet, reklama, internetový marketing, efektivita Abstract This bachelor thesis deals with an internet advertising efficiency on Czech market. The goal of this thesis is to find a new method to look on the internet marketing in the context of contemporary market. The second goal is to draft an effective internet advertising campaign, illustrated by the appended case study. Keywords: internet, advertising, internet marketing, efficiency

4 Poděkování Děkuji Mgr. Davidu Kořínkovi za tolerantní přístup při vedení této bakalářské práce. Děkuji také vedení společnosti SOVA NET za možnost podílet se na velkém množství zajímavých projektů, které mi pomohly v nabytí mnoha cenných zkušeností. V neposlední řadě děkuji své přítelkyni za trpělivost a motivaci.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Davida Kořínka a v seznamu literatury uvedl všechny použité literární a odborné zdroje. V Rosicích, 27. května 2008 Martin Brablec

6 Obsah 1. Teoretická část Přehled základních pojmů a dat Stručná historie internetu Internet a internetová reklama v ČR Využití internetu v reklamě Web 2.0 a sociální sítě Efektivita Internetový marketing Internetová reklama SEM Plošná reklama Online PR PR PR články Ostatní prostředky online PR Article marketing Brand blogging Online events Podcasty Online direct marketig marketing Newslettery Instant messaging WOM Online podpora prodeje Advergaming... 49

7 1.6.2 Affilate programy Soutěže a věrnostní programy Webová stránka SEO Microsites Případová studie Internetový marketing společnosti Xella CZ Internetová reklamní kampaň Návrh efektivní reklamní kampaně Neuvěřitelný příběh mého domu Úvod Předpoklady kampaně Cíle kampaně Cílová skupina kampaně Strategie kampaně Rozpočet kampaně Závěrečné shrnutí kampaně Závěr Seznam použité literatury Jmenný rejstřík Přílohy

8 Úvod Tématem mé bakalářské práce je efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu. Pokud bychom se měli striktně držet obecně přijímané terminologie, museli bychom se v práci o efektivitě internetové reklamy zabývat pouze plošnou reklamou, nebo SEM 1. Je však tento striktní přístup správný? Není reklama na internetu ve skutečnosti vše, co jakýmkoliv způsobem vysílá sdělení směrem od společnosti k veřejnosti? V této práci jsem se rozhodnul pojmout internetovou reklamu komplexněji, v rámci širšího pojmu internetový marketing. Souhlasím se Sergio Zymanem, Olivierem Toscanim, Markem Hughesem a dalšími, kteří tvrdí, že reklamu díky internetu tvoří vše, čím společnost komunikuje. V této práci si pod pojmem internetová reklama a internetová reklamní kampaň představuji soubor veškerých aktivit a komunikací, které jakýmkoliv způsobem ovlivňují nákupní rozhodnutí. Předpokladem pro práci je tak tvrzení, že efektivní internetová reklamní kampaň se neomezuje na jednu z oblastí internetového marketingu, ale využívá dle potřeby všech jeho součástí. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části popisuji jednotlivé oblasti internetového marketingu a navrhuji nový způsob jeho rozdělení. Každou z oblastí se pokusím popsat na základě poznatků českých i zahraničních autorů a vlastních zkušeností a zasadit ji do kontextu českého trhu. Důraz je v teoretické části kladen zejména na metody online PR a WOM marketingu, které dosud nebyly v českém prostředí zevrubněji popsány. Praktickou část práce tvoří případová studie internetové reklamní kampaně Xella DVD neuvěřitelný příběh mého domu, na níž se pokusím prakticky předvést způsob plánování efektivní internetové reklamní kampaně. Tato bakalářská práce je přehledovou studií, která má za cíl shrnout a definovat prostředí internetového marketingu v České republice. Cílem mé práce je tedy vytvoření souvislého a uceleného přehledu forem marketingu na internetu, který by mohl v budoucnu sloužit jako základ pro hlubší vědeckou práci. Dílčím cílem je také vytvořit základní teoretická východiska pro tvrzení, že efektivní internetovou reklamní kampaň tvoří celek více metod internetového marketingu. 1 Tyto pojmy podrobně rozebírám v dalších částech práce. 83

9 Věřím, že přínos mé bakalářské práce bude spočívat jak v souvislém a uceleném přehledu reklamních forem na internetu, tak i v předložené praktické případové studii efektivní reklamní kampaně, ve které se pokusím uplatnit poznatky z teoretické části. Ve své práci čerpám nejen z české a zahraniční odborné literatury a ověřených internetových zdrojů, ale také z vlastních zkušeností, které jsem nabyl při práci mediálního konzultanta v brněnské společnosti SOVA NET. 93

10 1. Teoretická část 1.1 Přehled základních pojmů a dat Stručná historie internetu Přímý dopad na vznik celosvětové počítačové sítě internetu, mělo vytvoření sítě ARPANET pro armádní účely v listopadu 1964 v USA. Počátkem 70. let vzniká a sada protokolů TCP/IP 2. Postupem času vzniká více podobných sítí, například roku 1981 evropská BITNET a 1982 EUnet. Roku 1983 byl ARPANET vyčleněn pro civilní účely a byl dokončen jeho přechod na protokol TCP/IP. Roku 1984 vzniká DNS 3 a o rok později probíhají první registrace domén. Významným se stává rok 1989, kdy Tim-Bernes Lee ze švýcarského střediska CERN navrhuje WWW celosvětovou síť hypertextově provázaných dokumentů, založených na jazyce HTML 4. V roce 1990 vzniká také první verze grafického WWW prohlížeče. Počátky komercionalizace a rozvoje internetu pro komerční využití se datují také od roku V té době se objevují první komerční poskytovatelé připojení k internetu. Roku 1992 již dosáhl počet serverů hranice jednoho milionu a proběhly první pokusy o vysílání audia a videa. Vznikem prvního masově rozšířeného grafického prohlížeče WWW Mosaic roku 1993 a Netscape 1994 dochází k prudkému nárůstu uživatelů internetu. Roku 1994 se také objevují první bannery a elektronické obchody. Roku 2000 již odhadovaný počet WWW stránek přesáhl 1 miliardu. Roku 2001 proběhl první přenos nekomprimovaného HDTV signálu v reálném čase. První blogy vznikají rok nato. Exponenciální nárůst internetových stránek dále pokračuje roku 2005 je jejich odhadovaný počet 20 až 40 miliard. 5 2 Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokol (komunikační pravidla) používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu. Viz 3 DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen. Dnes slouží jako distribuovaná databáze síťových informací. Viz 4 HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Viz 5 Dvořáček, M., Stuchlík, P. Reklama na internetu, s

11 1.1.2 Internet a internetová reklama v ČR V této části práce se nejprve se v krátkosti zaměřím na statistiky používání internetu v České republice. Data jsem čerpal z veřejných dokumentů Sdružení pro internetovou reklamu, vytvořených spoluprací agentur NetMonitor, Gemius a Mediasearch. 6 Následující tabulka předkládá velikost internetové populace v ČR, srovnanou dle pohlaví. Z tabulky vyplývá, že internet v České republice používá dle údajů z března ,06 % mužů a 46,94 % žen. Celková velikost internetové populace je osob. Tabulka č. 1: Velikost internetové populace v ČR 7 Velikost internetové populace neustále roste. Jak dokládá další tabulka, zkoumající vývoj velikosti internetové populace v letech 2006 a 2007, došlo během jednoho roku k nárůstu internetové populace o 21,81 %. Tabulka č. 2: Meziroční růst velikosti internetové populace v ČR 8 Následující data se již týkají internetové reklamy v ČR. Informace čerpám z článku Online reklama loni překročila 3,4 miliardy korun, zveřejněném 21. března v časopise

12 Marketing a Media. Nejprve se blíže zaměřím na celkový objem internetové reklamy v porovnání s ostatními médii. Tabulka č. 3: Vývoj reklamních příjmů medií v letech 2007 a 2006 podle monitoringu TNS Media Intelligence. 9 Z tabulky vyplývá jasný růst objemu investic do internetové reklamy. Placená reklama na internetových serverech rostla v roce 2007 dynamickým tempem a dosáhla v hrubých cenách 3,442 mld. Kč. Objem internetové reklamy tak vzrostl proti roku 2006 o 69,7 %. Růst objemu internetové reklamy je očekáván i v roce 2008 přibližně o 25 %. Celkový hrubý objem by mohl dosáhnout hodnoty 4,3 mld. Kč. Článek se dále zabývá investicemi do jednotlivých typů reklamy: Dle průzkumu představenstva SVIT (Sekce vydavatelů internetových titulů) vývoj celého trhu nevycházel jen z celkových údajů o plošné reklamě realizované na reklamních pozicích (bannerová reklama), ale podstatný podíl na reklamních příjmech provozovatelů serverů mají i další formy internetové reklamy. Patří mezi ně například umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova, systémy na bázi platby za klik atd. Důvodem metodické změny je, že úloha uvedených forem reklamy se zvyšuje a také všechny formy reklamy stále více srůstají. Rostoucí používání bannerů vypadajících jako texty, rozšiřování textové reklamy splývající s plošnou, využívání odkazové reklamy a kupování klíčových slov v aukcích je toho projevem. Dalším důležitým faktem je to, že stále více zadavatelů plánuje své reklamní kampaně současně na textovou reklamu, bannerové formáty i přednostní místa

13 v katalozích. Objem příjmů v ostatních formách internetové reklamy se zvýšil o 84 % proti roku 2006, což ukazuje fakt, že se jedná skutečně o dynamickou oblast. Co se týče hrubého objemu bannerové reklamy, ta v roce 2007 dosáhla objemu mil. Kč, což je nárůst proti roku 2006 o 60,2 % Využití internetu v reklamě Přehlednou tabulku srovnání využití internetu v reklamě s dalšími médií provedla na základě několika základních kritérií ve své knize Martina Blažková 11 : Faktor Televize Rozhlas Tisk Internet působnost média regionální regionální regionální celosvětová směr komunikace jednosměrná jednosměrná jednosměrná obousměrná přenos zvuk, obraz zvuk text, obraz zvuk, obraz, text zdroj zprávy věrohodný věrohodný věrohodný někdy nevěrohodný možnost individualizace obsahu ne ne ne ano cena reklamy vysoká střední střední nízká působení reklamy krátkodobé - krátkodobé - dlouhodobé - dlouhodobé - push push push pull opětovné zhlédnutí reklamy ne ne ano ano rychlost odezvy na reklamu zpoždění zpoždění zpoždění okamžitě možnost měření účinnosti reklamy střední nízká nízká velmi vysoká Blažková, M. Jak využít internet v marketingu, s

14 Tabulka č. 4: Porovnání jednotlivých médií z hlediska účinku reklamy Mezi klady internetové reklamy patří velmi dobrá měřitelnost účinků reklamního sdělení. Díky pokročilým měřícím technologiím 12 lze sledovat doslova každý krok uživatele na internetu a přesně vyhodnocovat jeho vnímání reklamního sdělení. Výhodou je také stále nízká cena reklamy v porovnání s ostatními médii, dlouhodobé působení reklamního sdělení, možnost jeho neustálého opakování a možnost okamžité odezva. Z hlediska tvorby a zvyšování účinnosti reklamního sdělení na internetu patří mezi výhody také možnost individualizace obsahu a multimediální přenos. Souhlasím také s autory Stuchlíkem a Dvořáčkem v tvrzení, že výhodou internetové reklamy je přesné zacílení, díky kterému lze kampaň přesně specifikovat dle mnoha kritérií např. dle věku, pohlaví, oboru, bydliště apod. 13 Podstatný rozdíl oproti ostatním médiím také spočívá v obousměrnosti komunikace. Komunikace na internetu je založena na tzv. obousměrném konceptu many-to-many. Tento koncept znamená, že na internetu má každý možnost stát se tvůrcem obsahu a vysílat sdělení ostatním. Také každý inzerent takřka okamžitě zaznamenává díky internetu reakci a zpětnou vazbu, která mu umožňuje postupovat další kroky. 14 Nevýhodou internetu jako reklamního média může být jeho nízká důvěryhodnost 15 a, jak vyplývá z průzkumu, který jsem uvedl v předchozí kapitole, stále nízká penetrace českého obyvatelstva internetem. O nevýhodách internetu pojednává také Gerard J. Tellis: Mnoho lidí je počítačově negramotných a ti, kteří počítač ovládají, někdy považují internet za příliš pomalý a těžkopádný. Soukromí a zabezpečení v něm není dokonalé (...). 16 Vedle dalších nevýhod však Tellis přiznává, že budoucnost reklamy na internetu vypadá nadějně: Nevýhody internetu však pravděpodobně budou mizet s lepší technologií 12 Jedním z nejrozšířenějších měřících nástrojů je online aplikace Google Analytics. Ta umožňuje po přidání speciálního měřícího kódu do stránky přesné sledování pohybu i původu návštěvníka. Veškeré údaje lze zpětně vyhodnocovat, zobrazovat v grafech, a lze je také převádět na konkrétní (např. finanční) data. Viz 13 Dvořáček M., Stuchlík, P. Reklama na internetu, s Zbiejczuk, A. Web 2.0, s Podle výzkumu Eurobarometr je v ČR nejdůvěryhodnějším médiem rozhlas, kterému důvěřují tři čtvrtiny Čechů (75 %). Na druhém místě je televize, na třetím internet (62 %) a na posledním tisk (56 %). Viz 16 Tellis, G. Reklama a podpora prodeje, s

15 a s rostoucí oblibou tohoto média. 17 Díky mnohotvárnosti online obsahu je možné reklamní sdělení přenášet mnoha způsoby, přesněji a obsáhleji, než je tomu u jiných médií Web 2.0 a sociální sítě Pojem, který je nutné alespoň ve stručnosti vysvětlit, je v prvé řadě web 2.0. O pojmu webu 2.0 se vedou od jeho prvního popsání Timem O Reillym 18 roku 2004, bouřlivé diskuse. Obhájci jej považují za označení nových technologií a změn, které internet prodělal, zatímco odpůrci tvrdí, že jde o pouze o marketingovou bublinu. Webem 2.0 se ve své diplomové práci podrobně zabýval Adam Zbiejczuk: Patří sem změna komunikačního modelu (nástup many-to-many), vytváření obsahu koncovými uživateli (wiki systémy), reputační systémy, rozmlžení hranice autor/čtenář, nebo proces demasifikace, spolu se zaměřením na oblast long tail (dlouhého chvostu). 19 Web 2.0 je charakterizován také vznikem tzv. sociálních sítí (též sociálních médií), platforem, které slouží k online setkávání uživatelů a jejich vzájemnou komunikaci a sdílení informací. Mezi typické služby webu 2.0 tak patří například blogy 20, záložkovací služby Del.icio.us 21, komunitní portál Myspace.com 22 nebo sociální síť Last.fm. 23 Vzhledem k rozsáhlosti tématu webu 2.0 a jeho neexistující vědecké reflexi, se jím hlouběji nebudu zabývat. Pro účely této práce postačí web 2.0 pojímat jako soubor online technologií a komunikačních nástrojů, sloužících k přímé a obousměrné výměně informací na internetu Efektivita Pojem efektivita je v oblasti internetové reklamy často zmiňován, avšak často nenabízí jednoznačný význam. Pro účely této práce musíme tento pojem podrobněji rozebrat. 17 Tellis, G. Reklama a podpora prodeje, s Zbiejczuk, A.: Web 2.0, s Blogy se zabývám podrobněji části brand blogging. 21 Záložkovací systém Del.icio.us slouží k online sdílení obsahu, který uživatelé internetu označí pomocí tzv. štítků. Pomocí vyhodnocovacího systému a množství štítků portál Del.ico.us uspořádává obsah dle důležitosti. Viz. 22 Portál MySpace.com funguje dle slov autorů jako místo pro přátele. Portál tvoří osobní stránky jednotlivých uživatelů, které jsou vzájemně hustě propojeny sítí odkazů a služeb. Využívaná je zejména hudební část portálu, kde mohou hudebníci umisťovat své profily. Viz 23 Zbiejczuk, A. Web 2.0, s

16 Obecně znamená pojem efektivita praktickou účinnost jakékoliv lidské činnosti. Míra efektivity je pak kritériem při posuzování úspěšnosti. 24 V oblasti internetové reklamy je efektivita vykládána jako měřítko zhodnocení použitých strategií, které je podle M. Blažkové aplikováno například na tyto otázky: Byly splněny podnikové cíle definované v internetové marketingové strategii? Byly splněny marketingové cíle definované v internetové marketingové strategii a plánu? Byly splněny cíle marketingové komunikace definované v marketingovém plánu? 25 Jak z uvedených vět vyplývá, efektivita internetové kampaně jednoznačně spočívá v plnění předem stanovených cílů. Slova potvrzuje Tomáš Jindříšek, ředitel reklamní agentury Ogilvy Interactive: Výsledky a úspěch online kampaně totiž nejsou v počtu návštěvníků na webu ani počtu zaregistrovaných. Výsledkem mohou být pouze obchodní cíle. Celková efektivita jakékoliv online kampaně by tedy sice měla být měřená čísly, ale její úspěšnost spočívá pouze v tom, zda splnila stanovený cíl. Pochopitelně je ale nutné tuto celkovou efektivitu předem pomocí čísel konkrétně kvantifikovat. Důležitými pojmy v měření efektivity internetové reklamy jsou ROI, konverzní poměr a CTR. ROI, neboli anglická zkratka Return On Investments, znamená v překladu návratnost investic, a označuje poměr vydělaných peněz k výši investice. ROI udává zisk v procentech z investované částky a je používán jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k měření efektivity internetových kampaní. Pomocí jednoduchého výpočtu zjistíme, zda se investice vyplatila, či nikoliv. 26 Konverzní poměr udává poměr počtu těch návštěvníků, kteří provedou požadovanou akci (například objednávku zboží), k počtu návštěvníků celkově. Opět zde platí pravidlo, že čím vyšší konverzní poměr je, tím je kampaň úspěšnější. 27 Posledním pojmem je CTR, zkratka anglických slov click through rate, neboli míru prokliku. CTR je stále nejčastějším způsobem měření efektivity internetové reklamy a značí poměr mezi kliknutím na reklamu a celkovým počtem zhlédnutí reklamy. Od měření CTR jako jediného nástroje Blažková, M. Jak využít internet v marketingu, s Loveday, L. Web design for ROI, s Více viz zde 163

17 měření efektivity reklamy se v poslední době začíná upouštět, neboť nezahrnuje účinek na povědomí o značce. 28 Pro účely této práce tedy definuji efektivitu internetové reklamy jednoduše takto: Internetovou reklamní kampaň můžeme označit jako efektivní, jestliže splňuje předem stanovený cíl. 1.2 Internetový marketing Internetový marketing je všeobecně přijímán jako zastřešující pojem pro veškeré marketingové aktivity na internetu. Definicí můžeme nalézt několik: Marketing na internetu představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. 29 nebo Marketing na internetu (online marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu. 30 Vlastní definici internetového marketingu předkládá také Michal Krutiš: Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouze internetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak i další nástroje marketingových komunikací, které se na internetu také uplatňují: online public relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu. 31 Krutiš ve svém schématu 32 dělí internetový marketing na dvě primární části internetové stránky a internetovou reklamu. S nimi souvisí nástroje marketingové komunikace online PR, online direct marketing a podpora prodeje na internetu. Pro účely této práce jsem vytvořil vlastní schéma internetového marketingu a pozice efektivní reklamní kampaně. Internetový marketing jsem rozdělil na pět jednotlivých nástrojů. Prvním z nich je internetová reklama, tvořená plošnou reklamou a SEM. Druhým nástrojem internetového marketingu je online PR, které v sobě zahrnuje PR články, article marketing, brand blogging, online events a podcasting. Třetí tvoří online direct marketing, který využívá 28 Více viz zde 29 Dvořáček, M., Stuchlík, P. Marketing na internetu, s viz příloha č

18 marketing, newslettery, instant messaging a WOM marketing. Za čtvrtý nástroj pokládám online podporu prodeje, složenou z advergamingu, affilate programů, soutěží a věrnostních programů. Posledním nástrojem internetového marketingu, který všechny ostatní zastřešuje a prolíná se s nimi, je dle mého vlastní webová stránka, která zahrnuje SEO a microsite. Všech pět nástrojů internetového marketingu pokládám za zcela rovnocenné. Schéma zobrazuji na ilustraci č. 1 níže. Z mých zkušeností vyplývá, že efektivní reklamní kampaň se neomezuje pouze na jednu z oblastí internetového marketingu, ale využívá potenciál a možnosti všech částí. Tento trend srůstání jednotlivých reklamních formátů potvrzují i výzkumy, prováděné na českém internetu. 33 Vlastní webová stránka je pak v plánování internetové reklamní kampaně přítomna vždy a tvoří její nezbytnou součást. Kromě toho dochází také k prolínání jednotlivých nástrojů internetového marketingu, které často za účelem maximalizace efektivity kombinují techniky a metody mezi sebou například online reklamní hry, které využívají online direct marketingové techniky atd. Proto je při sestavování efektivní internetové reklamní kampaně klíčový cíl, který má kampaň splňovat. Při naplňování tohoto cíle je nutné využívat metody různých nástrojů internetového marketingu tak, aby byl efekt co největší za co nejnižší náklady. Příklad internetové reklamní kampaně, která využívá metod z několika oblastí internetového marketingu, uvádím v případové studii na závěr práce. 33 Podobněji se problematika investice do reklamních formátů v ČR objevuje v článku C. Schramma, který uvádím v kapitole internet a internetová populace v ČR. 183

19 Ilustrace č. 1: Efektivní internetová reklamní kampaň. 1.3 Internetová reklama Internetová reklama má, stejně jako klasická, za cíl pomocí placených prostředků přímo ovlivnit nákupní rozhodování na internetu. Tím se liší od dalších součástí internetového marketingu online PR, direct marketingu a online podpory prodeje. Definice internetové reklamy v sobě většinou zahrnuje dva typy reklamních formátů plošnou reklamu a SEM. Někdy je do tohoto pojetí také řazeno SEO, které však já osobně nepokládám za nástroj reklamy, ale za jednu ze součástí tvorby internetových stránek. Stuchlík s Dvořáčkem definují internetovou reklamu následovně: Internetová reklama jsou všechny placené reklamní plochy, které se objevují na WWW stránkách daného serveru nebo u 34. Obdobně definuje internetovou reklamu i Martina Blažková. Podle ní internetovou reklamu tvoří Reklamní prvky na webu, placené odkazy (SEM), reklama vkládaná do ů a reklama v diskusních skupinách, konferencích. 35 V následující části práce rozeberu jednotlivé prvky internetové reklamy a pokusím se je zasadit do kontextu českého internetu. 34 Dvořáček, M., Stuchlík, P. Internetová reklama, s Blažková, M. Jak využít internet v marketingu, s

20 1.3.1 SEM První část internetové reklamy tvoří tzv. SEM, tedy zkratka anglických slov Search Engine Marketing. SEM volně v překladu znamená marketing ve vyhledávačích. SEM zahrnuje veškeré placené aktivity, které propagují danou internetovou stránku ve vyhledávačích. Marek Prokop popsal SEM takto SEM na základě pečlivé analýzy nejprve formuluje účinnou strategii a tu pak aplikuje nejen v oblasti typických fulltextových vyhledávačů, ale i na katalogy stránek a vyhledávače typu pay-per-click 36 Prokop dále rozlišuje tři oblasti, ve kterých SEM pracuje. Jsou to katalogy stránek, fulltextové vyhledávače 37 a pay-per-click reklamy. SEM se podle Marka Prokopa v České republice v současné podobě prosazuje zhruba kolem roku Od té doby, jak dokládají výzkumy investic do reklamy, se u nás stalo SEM běžnou a využívanou oblastí internetové reklamy. Jako první se blíže zaměřím na katalogy stránek. Katalogy stránek v mnoha kategoriích třídí zařazené internetové stránky a zobrazují je uživateli na základě požadovaného klíčového slova či při otevření dané kategorie. Základní registrace do katalogů stránek bývá zpravidla bezplatná. Placené bývají až garantované pozice v katalogu, grafické zvýraznění záznamu či větší počet zobrazených informací. Úloha SEM v oblasti katalogů tedy spočívá v maximalizaci efektivity záznamů. Efektivitu lze zvýšit vhodným sestavením titulku a textu záznamu, cílenou registrací do informačně hodnotných katalogů nebo v určitých situacích také zaplacením přední pozice. Mezi významné české katalogy patří například katalog firem Firmy.cz, patřící portálu Seznam.cz nebo katalog Služby.cz. V českém internetovém prostředí mají katalogy pevnou pozici a tvoří významnou část portfolia služeb všech významných českých portálů. Existují také stovky menších katalogů, často úzce oborově zaměřených, fungujících zejména díky výměně odkazů s jinými katalogy a portály. 38 Pro příklad uvádím katalogy zaměřený na stránky z brněnského regionu, nebo katalog zaměřený na stránky hotelů Fulltextové vyhledávače jsou speciální internetové stránky, které díky propracovanému systému a objemným databázím mohou prohledávat obsah internetu (hledají v celém textu stránek odtud fulltextové) a na základě vlastních algoritmů vypíší jednotlivé stránky, odpovídající hledanému dotazu. Nejznámější fulltextový vyhledávač je Google, v českém prostředí pak Seznam, Morfeo a Jyxo. 38 Výměna odkazů mezi stránkami je jednou z technik SEO a linkbuildingu. Podrobně se jí zabývám v části webová stránka. 203

21 Druhou oblastí SEM tvoří fulltextové vyhledávání. Tato oblast má přímou souvislost s optimalizací pro vyhledávače (SEO), kterou se podrobněji zabývám v kapitole o webové stránce. Dříve bylo SEO některými autory řazeno mezi nástroje SEM, nyní však tvoří svébytný obor a nebývá označováno za přímý prostředek reklamy. Díky kvalitně provedené optimalizaci pro vyhledávače se může daná stránka zobrazovat při vyhledávání určitého klíčového slova výše, než se zobrazuje stránka s podobným obsahem, ale bez optimalizace. SEM má tedy ve fulltextovém vyhledávání za úkol zajišťovat co nejlepší pozice stránek ve vyhledávačích. Oproti katalogům jsou pozice ve fulltextových vyhledávačích neplacené. Optimalizaci pro vyhledávače ale přesto nelze brát jako bezplatnou techniku. Jde o nákladný a dlouhodobý proces, který vyžaduje značné finanční i časové prostředky. Blíže se problematikou SEO a jeho úlohou zaobírám v části, věnované samotné webové stránce. Třetí oblastí, kterou SEM zahrnuje, je tzv. PPC reklama. Jednoduchou a srozumitelnou definici PPC reklamy nalezneme na serveru Wikipedia: Pay Per Click (PPC) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip Pay Per Click (angl. platba za proklik) spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Oproti klasickým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že zákazník má přesnou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí jen tolik prokliků, potažmo návštěvníků, kolik chce. PPC reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná. 39 PPC reklama se také někdy označuje za tzv. výkonovou reklamu. Výkonová reklama je reklama s bezprostřední, přímou odezvou, která pracuje s chováním lidí a vyžaduje okamžité provedení akce. 40 Výkonová reklama se tak ze své podstaty nehodí pro tzv. brandové kampaně, které slouží k zapamatování si a opětovnému rozpoznání značky a nemají za cíl přímou pobídku ke koupi. V současnosti v České republice funguje několik PPC systémů. Mezi nejpoužívanější patří Google AdWords, Sklik, AdFox či Etarget. PPC inzerát má neměnnou podobu. Tvoří jej titulek, dva krátké řádky popisu a samotný odkaz na internetovou stránku. Výhodou PPC reklamy je její přesná cílenost. Cílení umožňují PPC systémy na základě několika kritérií. Může jím být geografická cílenost, sezónní cílenost,

22 časová cílenost, nebo základní kontextová cílenost. Právě kontextové cílení je u PPC reklam nejčastější. 41 Příklad kontextového cílení uvedu na následujícím příkladu: Provozovatel obchodu s domácími pekárnami zadá přes reklamní systém inzerát, který se bude spouštět na základě klíčových slov domácí chleba, pekárna chleba a domácí pekárna. Zároveň u každého ze slov nastaví maximální částku, kterou je ochoten za jeden klik na inzerát zaplatit. Jakmile kdokoliv zadá ve vyhledávači jedno z těchto slov, zobrazí se na stránce vložený inzerát. Jakmile uživatel na inzerát klikne, částka se automaticky odečte z účtu zadavatele inzerátu. PPC reklamy jsou v České republice velice hojně využívány a v maximalizaci jejich efektivity je mezi agenturami, poskytujícími SEM značná rivalita. Obchod s PPC reklamou se u nás rozvinul do té míry, že agentury standardně nabízejí klientům jakési balíčky kliků, tedy garanci, že se za určitou pevně stanovenou částku dostane na webové stránky klienta určitý počet návštěvníků Plošná reklama Bannerová (často nazývaná také plošná) reklama je nejstarší formou internetové reklamy 43. Tvoří ji reklamní proužky různých rozměrů i tvarů, které jsou často animované. První bannery tzv. full bannery byly výhradně o rozměru 468 x 60 pixelů. Postupem času přibylo mnoho typů bannerů o různých rozměrech. Za všechny uvedu skyscraper o rozměru 160 x 600 pixelů nebo pop-up, který po příchodu na stránky samovolně otevřel nové okno prohlížeče s reklamou. Existuje velké množství reklamních formátů, z nichž některé se používají více, jiné méně. U frekventovaných reklamních formátů se účinnost snižuje, a proto je nutné internetovou komunikaci neustále oživovat vnášením nových interaktivních prvků. Má-li být internetová reklama účinná, je nezbytné, aby byla také vtipná a kreativní, čímž se zvýší pravděpodobnost, že si jí návštěvníci serveru všimnou. 44 I přes proměny trhu 41 PPC reklama bývá také někdy označována jako kontextová reklama. 42 Balíčky nabízí například agentura Ataxo. Viz 43 O historii bannerů můžeme nalézt například toto: První banner spatřil světlo světa 25. října HotWired, první komerční časopis, který vznikl koncem roku 1994, se totiž rozhodl ze svého webu vyždímat nějaké peníze a dal věci do pohybu, když začal získávat nové informace a strategii, která se velmi podobá dnešnímu webu. Společnost AT&T byla první, která přidala banner na web HotWired. Viz 44 Blažková, M. Jak využít internet v marketingu, s

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz PPC inzerce Sklik od Seznam.cz 1 Obsah 1. O Seznam.cz 2. Seznam.cz v číslech 3. Co je Sklik 4. Sklik v číslech 5. Sklik ve vyhledávací síti 6. Sklik v obsahové síti 7. Grafická inzerce v obsahové síti

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

PPC reklama na Seznamu

PPC reklama na Seznamu PPC reklama na Seznamu O čem to bude Co je PPC reklama + historie Současný stav Skliku Výhody Skliku Řazení inzerátů Výpočet skutečné ceny za kliknutí Shody klíčových slov Dynamické inzeráty Měření a vyhodnocování

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Facebook : časová osa a fakta 2004 Únor: Facebook založen jako studentská stránka

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ SPEKTRA ZDRAVÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ SPEKTRA ZDRAVÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ SPEKTRA ZDRAVÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

www.bydleniprokazdeho.cz

www.bydleniprokazdeho.cz Reklamní formáty na portále BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO Firemní zápisy Firemní profil - firemní prezentace zařazené v jednotlivých sekcích dle svého zaměření - skládá se z anotace ve výpisu firem (cca 300 znaků

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Ceník reklamních ploch 2015

Ceník reklamních ploch 2015 Ceník reklamních ploch 2015 Celkové náhledy reklamních pozic na HLEDEJCENY.cz Reklamní pozice v katalogu detail produktu... 2 Reklamních pozice v katalogu procházení kategorií... 3 Leaderboard... 4 Komerční

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více

Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách

Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách Kulatý stůl Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA Bc. Jakub Plojhar Magistrát města České Budějovice, dne 15. ledna 2014 Co nás dnes čeká?

Více

prezentace www.grandreality.cz

prezentace www.grandreality.cz prezentace www.grandreality.cz www.grandreality.cz Server o trhu nemovitostí, financování a realizaci staveb GRANDREALITY Nabízí prostor pro prezentaci aktuálních nabídek realitních kanceláří, developerů.

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Reklama na Modrém koníku

Reklama na Modrém koníku Reklama na Modrém koníku Ceník a specifikace reklamních formátů http://reklama.modrykonik.cz Statistiky OBSAH Reální uživatelé: 309 160 měsíčně (Zdroj: Net Monitor 1/2015) Display reklama... 6 Návštěv

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inzerce na stránkách Portál bydlení

Inzerce na stránkách Portál bydlení Inzerce na stránkách Portál bydlení Leaderboard 728x90 px Nejrozšířenější formát reklamy poskytující dostatečný prostor pro firemní slogan nebo klíčové sdělení. Pole je citlivé a směřuje na inzerujícím

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 KAPITOLA 1 Internetový marketing 13 Charakteristika Internetu 14 Marketing na Internetu 17 SWOT analýza 18

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Nejnavštěvovanější interiérový portál! Jednička v oblasti interiéru a bytové kultury máme nejvyšší návštěvnost cca 35.000 un/měsíc nejvyšší počet zobrazení 450.000

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více