Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 21.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 21."

Transkript

1 Za OŠMTS: Za ORP: Hosté: Moderoval: Zápis z porady odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK s pracovníky školství úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 21. srpna 2009 Ing. Jiřina Princová, Mgr. Renata Rychetská, Jana Hartlová, Kateřina Parmová, Lucie Matoušková, Bc. Andrea Šmídová, Mgr. Petra Jirásková, Ing. Eva Kotková, Mgr. Luděk Tesarčík, Ing. Monika Čermáková dle prezenční listiny Mgr. Monika Kubů NIDV, RNDr. Robert Gamba CVLK, Mgr. Karel Bárta ČŠI, Mgr. Luděk Tesarčík 1. Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - představení Ing. Jiřiny Princové, nové vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje 2. Úvodní slovo Ing. Jiřiny Princové 2.1. Informace z porady vedoucích odborů školství krajských úřadů: - příprava rozpočtu na rok 2010, pravděpodobné snížení rozpočtové kapitoly regionálního školství o 3,2 mld. Kč se promítne do výše mzdových prostředků - MŠMT přehodnocuje vyhlášky a RVP, aby byl snížen dopad na rozpočet regionálního školství (např. vyhl. 73/2005 Sb.) - projednávána novela zákona č. 563/2004 Sb. s ohledem na prodloužení doby pro zaměstnávání pracovníků nesplňujících kvalifikační podmínky do roku rozpis nenárokových složek probíhá podle rozvojového programu 2.2 Plán kontrol obecních škol na II. pololetí předán v kopii 3. Rozpočet přímých NIV výdajů, účelové dotace, rozvojové programy (pí Parmová, Bc. Šmídová) 3.1. Rozpočet úprava rozpisu rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů k 1. září 2009 na základě skutečných výkonů v tabulkách - úprava limitu OPPP poslední úprava bude provedena na základě v tabulkách ze škol - porovnání čerpání ONIV na náhrady dle finančních možností kraje - financování dovolených po MD a platových postupů do výše 90% vyčíslených požadavků 3.2. Rozvojové programy a účelové prostředky - podrobné informace naleznete v připojené prezentaci: o zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků o posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků o školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání o programy Hustota a Specifika 3.3. Slevy na pojistném - do 20. září mohou školy požádat o slevu na pojistném viz dokument uveřejněný na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a na konci tohoto zápisu 1

2 3.4. Termíny - zaslat tabulky k požadavkům na OPPP a přehled o čerpání ONIV do 4. září tabulky k úpravě rozpočtu v souvislosti ze změnou výkonů zašlou ORP do 15. září Informace o veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC (Mgr. Petra Jirásková) - koná se ve dnech: října 2009 (čtvrtek a pátek 9:00 18:00 hod., sobota 9:00 16:00 hod), TIPSPORT ARENA, Jeronýmova 570/22, Liberec 7 - informace naleznete na: - jejím obsahem je prezentace zaměstnavatelů vč. nabídky volných pracovních míst, prezentace společností poskytujících vzdělávání a prezentace středních, vyšších odborných a vysokých škol a školských zařízení - dotace na dopravu pro mimo liberecké základní i střední školy: max. částka 10 tis. Kč (vč. DPH) na jednu školu na základě žádosti - kontaktní údaje naleznete v přiložené prezentaci 5. Postup při řešení neomluvené absence žáků základních škol (Mgr. Petra Jirásková) - v souvislosti s výskytem nesprávného postupu při řešení absence žáků ve vyučování připravuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu metodický materiál - postup při řešení neomluvené absence vychází z metodického pokynu MŠMT č.j.: / , kdy způsob omlouvání žáka z vyučování stanovuje školní řád a evidence nepřítomnosti žáka je v kompetenci třídního učitele - žáka v účasti na vyučování omlouvá zákonný zástupce (např. na základě potvrzení od lékaře) - neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem, a to formou pohovoru - při neomluvené nepřítomnosti nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi - při neomluvené nepřítomnosti nad 25 vyučovacích hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi zašle ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu (na základě zákona č. 359/1999 Sb.) 6. Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji a Globální granty Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Ing. Monika Čermáková) 6.1. Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji proběhne ve dnech 15. října 27. října příklady aktivit pro zapojení se do kampaně Týdny vzdělávání dospělých 2009: ukázkové hodiny kurzů, odborné semináře, výstavy, poradenství, happeningy, promítání vzdělávacích filmů, veletrhy, dny otevřených dveří, tématické soutěže... - upozornění na aktivity Libereckého kraje pořádané v rámci Týdnů vzdělávání - (od září) 6.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání - výzva globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude od 3. září do 30. října semináře pro žadatele: 7. září v Semilech, 8. září v České Lípě a 10. září v Liberci - individuální konzultace - kontaktní osoba: Bc. Michal Hnízdo, tel.:

3 - 7. Novely školských právních norem (Mgr. Luděk Tesarčík) 7.1. Novela školského zákona - 32a - se týká udělování souhlasu zřizovatele s účastí v projektu financovaného z prostředků EU, který je zaměřený na podporu kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb - souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství uděluje rada obce nebo starosta, - do smlouvy o partnerství je nutno vložit ustanovení o udělení souhlasu a přiložit ověřený výpis daného usnesení 7.2. Vyhláška 15/2005 Sb. ve znění novely č. 225/2009 platná od 1. srpna 2009 upravuje změny náležitostí týkající se dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy - do závazné osnovy výroční zprávy školy vloženy nové body - do vlastního hodnocení školy zařazena nová oblast hodnocení (výsledky vzdělávání žáků a studentů, uplatnitelnost absolventů na trhu práce) a interval provádění vlastního hodnocení školy prodloužen na 3 školní roky Zákon 499/2004 Sb. archivnictví - s účinností od mají školy povinnost uchovávat dokumenty (archiválie) a řídit se novelou uvedeného zákona č. 190/2009 Sb. zejména ve vztahu k povinnosti zavést spisovou službu (podrobnosti jejího výkonu upravuje vyhláška č. 191/2009 Sb.) 7.4. Autorské právo podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském - ve školách je zákon nejčastěji porušován rozmnožováním a šířením výňatků autorských děl = odborných textů či učebnic bez souhlasu autora nebo nakladatele - MŠMT ČR zveřejnilo na svém webu informační materiál k ochraně autorských práv (viz (http://www.msmt.cz/vzdelavani/ochrana-autorskych-prav-1) 8. Česká školní inspekce inspekční činnost ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2009/2010 (Mgr. Karel Bárta) 8.1. Činnost ČŠI ve školním roce 2009/ seznámení se způsoby hodnocení prováděnými ČŠI v průběhu následujícího školního roku 8.2. Kritéria hodnocení - představení kritérií hodnocení a jejich podrobné charakteristiky 8.3. Úrazy - upozornil na dodržování lhůt a postupu při vyplňování Záznamu o úrazu v souladu uvedených ve vyhlášce č. 64/2005 Sb 8.4. Porady ředitelů škol - nabídka účasti na poradách pořádaných ORP s řediteli škol 9. NIDV Nabídka vzdělávacích akcí (Mgr. Monika Kubů) - představení nabídky vzdělávacích akcí poskytovaných Národním institutem pro další vzdělávání v Liberci 3

4 - semináře zaměřené na management předškolního a základního vzdělávání; cizí jazyky a další témata např. žáci s SVP; kariérní vzdělávání apod. - nabídka osobních konzultací k realizaci ŠVP na jednotlivých školách na tzv. telefonické zavolání 10. CVLK Nabídka vzdělávacích akcí (RNDr. Robert Gamba) - specializuje se na tvorbu nabídky dalšího vzdělávání odpovídající potřebám regionu - nabízí spolupráci k resuscitaci krajských metodiků a krajských metodických komisí - při své další činnosti se zaměření na využívání moderních technologií při šíření nabídky a poskytování dalšího vzdělávání (např. prostřednictvím sociálních komunikačních sítí) - bude přesvědčovat Liberecký kraj o převedení organizace soutěží na CVLK - v rámci portálu RISA nabízí provádění rychlých šetření a zaměří se na obnovu jejich služeb - aktuálně nabízí vzdělávání týkající se datových schránek ve formě prezenční, formou e-learningu a kombinovaně - v případě zájmu budou realizovat vzdělávání pracovníků ORP, kteří se zabývají oblastí vzdělávání a výchovy - nabídl účast na poradách včetně předání aktuálního katalogu s nabídkou CVLK Přiložené prezentace obsahují zásadní informace, které na poradě zazněly. Informace uvedené v zápise je pouze doplňují, případně vysvětlují. Prezentace: Rozpočet přímých NIV a účelové dotace a rozvojové programy (pí Kateřina Parmová, Bc. Andrea Šmídová) EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC (Mgr. Petra Jirásková) Postup při řešení neomluvené absence žáků základních škol (Mgr. Petra Jirásková) Týdny vzdělávání dospělých 2009 a Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Ing. Monika Čermáková) Novely školských právních norem (Mgr. Luděk Tesarčík) ČŠI - inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (Mgr. Karel Bárta) NIDV - Nabídka vzdělávacích akcí (Mgr. Monika Kubů) CVKL - Nabídka vzdělávacích akcí (RNDr. Robert Gamba) Předané materiály: Plán kontrol pro II. pololetí 2009 Vzdělávací programy NIDV 09/ /2010 Zpracovali: Luděk Tesarčík a Monika Čermáková Dne:

5 Informace ke slevám pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příloha: Slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen slevy na pojistném ) přináší od novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Cílem uplatnění slev na pojistném je zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti. Opatření bylo schváleno jako dočasné - je omezeno obdobím do konce roku 2010 a poprvé bude náležet za měsíc srpen Za měsíce leden až červenec 2009 mají zaměstnavatelé nárok na mimořádnou slevu na pojistném, která přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech. Zaměstnavatel uplatní úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách a Příloha k Přehledu za měsíc srpen 2009, který zpracovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nový tiskopis (doplněný o slevy na pojistném) je dostupný na webu ČSSZ na adrese: Nový Přehled se použije poprvé pro výkaz pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009 a Příloha k přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009 se použije pouze jednorázově při podání Přehledu za tento kalendářní měsíc v souvislosti s uplatněním tzv. mimořádné slevy na pojistném. Uplatnit slevu na pojistném je právo zaměstnavatele, nikoliv jeho povinností. Úhrn slev na pojistném může uplatnit na předepsaném tiskopisu jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc, tj. úhrn slev na pojistném za měsíc srpen 2009 a mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červenec 2009 do , úhrn slev na pojistném za měsíc září 2009 do atd. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, nemůže ji uplatňovat dodatečně, ani zpětně. Nárok na slevu na pojistném má zaměstnavatel za každého zaměstnance: který je účasten nemocenského pojištění, který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než Kč, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění). Při souběhu více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné uplatnit slevu pouze jednou, vyměřovací základy ze všech zaměstnání se sečtou. Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace, nebo vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance od kalendářního měsíce, kdy byla doručena výpověď nebo uzavřena dohoda o

6 rozvázání pracovního vztahu anebo bylo učiněno vyrozumění o skončení pracovního poměru ve zkušební době. Výše slevy na pojistném v kalendářním měsíci za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy (se zaokrouhlením na celé stokoruny směrem nahoru) a vyměřovacím základem zaměstnance. Nejvýše však činí 25 % jeho vyměřovacího základu. Takto vypočtená sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance, jehož vyměřovací základ se rovná 1,15 násobku průměrné mzdy nebo je vyšší, se tedy sleva neposkytuje. Mimořádná sleva na pojistném se stanoví jako úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009 za splnění výše uvedených podmínek v jednotlivých měsících a náleží pouze za zaměstnance, u nichž zaměstnání trvalo k , přičemž se přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících. Podrobné informace ke slevám na pojistném a k jejich uplatnění lze získat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení v Brně (OSSZ/PSSZ/MSSZ) a na webu ČSSZ na adrese:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-707/10-A Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o. Adresa: Žerotínova 36, 130 00 Praha 3 - Žižkov Identifikátor:

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více