Aral klub. Václav Fejfar mistrem Evropy. Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA Konec olova v âechách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aral klub. Václav Fejfar mistrem Evropy. Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA 2000. Konec olova v âechách"

Transkript

1 3 / Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Václav Fejfar mistrem Evropy Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA 2000 Konec olova v âechách

2 e d i t o r i a l Ludûk Tau fieditel provozu ãerpacích stanic Aral âr a.s. VáÏení pfiátelé, léto nám pomalu konãí, stejnû tak i doba dovolen ch. Mnozí z nás ji strávili v klidu na chatách ãi chalupách, nûktefií proïívali léto na cestách za poznáním. Ale v kaïdém pfiípadû byl jejich spoleãníkem vût inou automobil. Doba prázdnin je vïdy charakterická zv ením automobilové dopravy. Nejinak tomu bylo i v leto ní sezónû a zv en pfiíliv automobilû na ãerpací stanice oproti pfiedchozím mûsícûm byl znát. V porovnání s pfiedchozími lety jsou v ak letos motoristé pfii tankování pohonn ch hmot opatrnûj- í. Tento fakt byl pfiedev ím znát na v toãích v ech provozovatelû ãerpacích stanic bez rozdílu. Faktorem, kter z velké ãásti ovlivàuje poptávku, je v na ich zemûpisn ch ífikách pfiedev ím cena. RÛst ceny ropy na svûtov ch trzích, kurs koruny vzhledem k americkému dolaru a nemalé danû odvádûné státu zapfiíãinily, Ïe cena bezolovnatého benzínu pfiekroãila hranici tfiiceti korun. S pfiicházejícím podzimem spoleãnost Aral zaãíná stahovat ze své nabídky olovnaté benzíny. Tato zmûna se dotkne pfiedev ím majitelû star ích vozû, ktefií doposud tankovali benzíny s oznaãením Speciál nebo Super. Motoristé se v ak nemusí niãeho obávat. Pfiechod na bezolovnaté benzíny bude na ãerpacích stanicích Aral plynul a motoristy v bûïném provozu neãekají Ïádné komplikace. idiãi tankující Speciál zmûnu nepoznají - tankovací pistole s oznaãením Speciál zûstanou na stojanech i nadále. Nebude se v ak jiï jednat o olovnat benzín, olovo bude nahrazeno pfiísadami na bázi draslíku pfiímo v rafinériích. idiãi, ktefií doposud tankovali benzín s oznaãením Super, budou tankovat Natural 95, a do nádrïí dolijí Náhradu olova, která bude k dostání pfiímo na ãerpacích stanicích. Zmûny, vycházející z platné legislativy, podle které musí b t staïeny v echny olovnaté benzíny z prodeje do konce leto ního roku. Od je prodej olovnat ch benzínû zakázán. Více informací o probíhajících zmûnách najdete na prostfiední dvoustranû tohoto ãísla. V minulém ãísle Aral klubu jsme vás zvali k náv tûvû leto ního mezinárodního veletrhu Autotec Ti z vás, ktefií do Brna zavítali a nav tívili ná stánek, jistû zaregistrovali premiéru nového oleje Aral SuperTronic 2 SAE 0W-30. Jedná se o syntetick lehkoobûïn motorov olej, vyvinut pfiedev ím pro motory znaãek VW, Audi, Seat, koda. Tento olej prodluïující interval v mûny jistû ocení i majitelé vozû jin ch znaãek. Ti, ktefií nenav tívili leto ní Autotec, se mohou dozvûdût více v reportáïi na stranû deset. S nastávajícím podzimem a zhor ujícím se poãasím by mûli fiidiãi vûnovat zv enou pozornost údrïbû svého vozu. Kontrola olejové náplnû, správnû nahu tûné pneumatiky ãi kontrola provozních kapalin by mûly b t samozfiejmostí. Jsou to pfiedev ím drobnosti, které nám dokáïí znepfiíjemnit cestování a je koda pfiivodit si zbyteãné problémy jenom tím, Ïe jsme nebyli ochotni vûnovat nûkolik minut pravidelné kontrole. Tu mûïete provést i na kterékoli ãerpací stanici Aral, kde naleznete v e potfiebné nejen pro vá vûz, ale i pro vás. K tomu, aby va e cestování bylo co nejpfiíjemnûj í, se sna- Ïíme pfiispût i my - kvalitními produkty, aditivovan mi pohonn mi hmotami, irok m sortimentem ãi nabídkou gastronomick ch sluïeb a ochotn m personálem. Mohu vám slíbit, Ïe i v de tiv ch dnech najdete na ãerpacích stanicích s modr m diamantem ve znaku pohodu a pfiíjemné prostfiedí Pfieji vám pfiíjemnou jízdu a mnoho kilometrû bez nehod a n k e t a Víte, jak je interval v mûny oleje ve va em vozu? Kamila âermáková, na matefiské dovolené Osobní vûz bohuïel zatím nemáme, tak- Ïe nevím. Podle toho, co si pamatuji z auto koly, bych tento údaj hledala v servisní kníïce k vozu nebo bych se poradila v nûjakém servisu. Jifií Kotrba, úfiedník Letos na jafie jsme si s manïelkou koupili novou kodu Felicia LX 1,6, takïe se snaïíme dodrïovat pokyny stanove- né v robcem. Vím, Ïe Ïivotnost olejové náplnû pro ná vûz je zhruba ujet ch kilometrû. Na podzim, kdy této hranice dosáhneme, rozhodnû nav tívím autorizovan servis a nechám provést v mûnu oleje. Karel Jelínek, programátor V souãasné dobû nejsem majitelem vozu, ale chodím po bazarech a sna- Ïím se sehnat zánovní vûz nûmecké provenience. U mého pfiedchozího vozu jsem olej mûnil asi po tisících kilometrech. Obecnû se dá fiíci, Ïe by se kaïd majitel vozu mûl fiídit pokyny, které pfiedepisuje v robce. U etfií si starosti a v pfiípadû reklamací asi i nepfiíjemn ch pfiekvapení. Franti ek Kadlec, hlídaã Vlastním star í vûz koda 120, ale jezdím s ním velice málo. Zhruba tak dvakrát roãnû vûz prohlédnu a zkontroluji. V pfiípadû nûjak ch nedostatkû se je snaïím v rámci sv ch schopností napravit. Mezi tyto ãinnosti patfií i kontrola najet ch kilometrû a opotfiebovanost oleje v motoru. Pavel Helich, manaïer Roãnû najezdím desítky tisíc kilometrû. O mûj vûz se stará znaãkov servis, kter mû vïdy upozorní na potfiebné kontroly. 2

3 o b s a h a k t u a l i t a 3 Obliba znaãky Aral neustále vzrûstá 4 Truck point - Bod pro Vás Po Labi pluly písniãky 5 Václav Fejfar vyhrál mistrovství Evropy s modr m diamantem na kapotû 6 Lidé Aralu Ing. Jan Mikulec 7 Vesama Jihlava - spolupráce s Aralem je v hodná pro obû strany Daimler Chrysler Automotive Bohemia s.r.o. dal í spokojen partner 8 Olovnaté benzíny konec jedné éry 10 Aral mûl na Autotecu v rukávu trumf Posezení v Dolních Her picích 11 Spokojen partner K+B Progres V záfii reflektorû 12 Dárek od Aralu 13 Aral dává anci slab ím Sport si Ïádá celé muïe 14 Nov motorov olej s prodlouïen m intervalem v mûny Lexikon pojmû z oblasti olejû a maziv a zkratek v znamn ch institucí v oblasti olejáfiského prûmyslu ARAL a 6. roãník Mezinárodního srazu kamionû ICBM TRUCK 2000 Brno - Slatina 15 Elektronick úspûch Aral klub Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: ARAL âr a. s. Na Pankráci 14, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02/ ve spolupráci s agenturou IMPACT, s. r. o. DTP a tisk: ESKIRA, grafick ateliér Obliba znaãky Aral neustále vzrûstá Spoleãnost Aral âr a. s. se stala, stejnû jako v letech 1997, 1998 a 1999, spontánnû nejlépe hodnocenou sítí zahraniãních ãerpacích stanic v âeské republice. Potvrzení pozice nejúspû nûj í zahraniãní sítû ãerpacích stanic pfiinesl reprezentativní v zkum agentury AISA, kter probûhl v ãervenci leto ního roku. V zkum se zamûfiil na spontánní hodnocení znaãek v nûkolika oblastech (ãerpadla pohonn ch hmot, dekorativní kosmetika, autorádia a lihoviny) V zkum probíhal od 3. do 24. ãervence leto ního roku na území celé âr. Dotázán byl reprezentativní vzorek 1036 respondentû ve vûku od 15 do 69 let. Obliba znaãky Aral neustále stoupá. Svûdãí o tom fakt, Ïe 26 % dotázan ch respondentû hodnotí Aral jako nejlep í. Oproti loàskému roku se jedná o nárûst o4 %. Na dal ích místech se umístily spoleãnosti Shell s 11 % ( %), OMV se 7 % ( %), Agip se 3 % ( %), Petra s 2 % ( %) a JET s 2 % ( %). Spoleãnost Aral je jedinou firmou, které v porovnání s minul m rokem rostla spontánní obliba znaãky. Oblíbenost ostatních firem stagnovala na loàské úrovni nebo poklesla. Pozitivní hodnocení znaãky Aral je ãastûj í u muïû 29 % ( %), u Ïen se jedná o 23 % dotázan ch ( %). Mezi muïi je znaãka Aral s pfievahou nejoblíbenûj í. Na dal ích místech se v muïském Ïebfiíãku umístily spoleãnosti Shell (14 %), OMV (8 %) a Agip (4 %). Z hlediska vûku ji mezi nejlep í zafiadily pfiedev ím osoby z nejaktivnûj- í ãásti populace ve vûku let. Socio-ekonomické postavení domácnosti nehraje v oblibû v znamnou roli - v echny ãtyfii pfiíjmové skupiny fiadí znaãku Aral mezi nejoblíbenûj í. Jsme velice rádi, Ïe se nám podafiilo zopakovat úspûch z pfiedchozích let. Je tû vût í radost v ak máme z toho, Ïe na e vítûzství jsou rok od roku pfiesvûdãivûj í. Zatímco obliba ostatních znaãek stagnuje nebo dokonce klesá, oblíbenost znaãky Aral rok od roku stoupá. Toto ocenûní je v sledkem pfiedev ím poctivé práce v ech zamûstnancû na í spoleãnosti, fiekl Karel Slepicka, pfiedseda pfiedstavenstva akciové spoleãnosti Aral. V voj spontánní oblíbenosti znaãky Aral v letech (zpracováno na základû v sledkû v zkumu spoleãnosti AISA). %

4 a k t u a l i t y r e p o r t á Ï Truck point - Bod pro Vás Je v eobecnû známo, Ïe povolání fiidiãe patfií mezi nejnároãnûj í profese, kde sebemen í chybiãka mû- Ïe znamenat velké ne tûstí. Proto je pro nás jednou z priorit neustálé zdokonalování nabídky sluïeb u ãerpacích stanic s modr m diamantem ve znaku, kde by v ichni fiidiãi mûli najít odpovídající zázemí. Zvlá tní péãi si pak zasluhují fiidiãi nákladních vozû, ktefií za mûsíc najezdí i desítky tisíc Bod pro Vás Aral âr a.s. kilometrû. Právû tito fiidiãi potfiebují mít pfii své cestû body, kde se budou moci zastavit, odpoãinout si a naãerpat nové síly pro dal í cestu. Takov mi body se pro mnohé fiidiãe staly ãerpací stanice Aral a pro jiné - jak doufáme - se stanou v budoucnu. UÏ nûkolik t dnû si mohou fiidiãi nákladních vozû na ãerpacích stanicích Aral vyzvednout broïuru TRUCKPOINT - BOD PRO VÁS, ve které získají podrobnûj í informace o sluïbách a rozmístûní ãerpacích stanic Aralu. Pro fiidiãe nákladních automobilû je napfiíklad na ãerpacích stanicích TRUCKPOINT k dispozici sprcha, bezplatné parkování, samozfiejmû pohodlné doplnûní pohonn ch hmot a také nákup základních TRUCK potfieb. Kromû toho si fiidiãi mohou u nûkter ch âs posedût v restauraci nebo v bistru, kde je pro nû vïdy pfiipravena bohatá nabídka rûzn ch pokrmû a navíc nûjaká ta specialitka éfkuchafie. Pro spoleãnost ARAL je dûleïité vûdût, co si o jejích sluïbách myslí sami fiidiãi TruckÛ a také jaké sluïby by uvítali. Proto jsme od srpna do fiíjna uspofiádali anketu pro fiidiãe nákladních vozidel. Ta je spojena také s vylosováním deseti úãastníkû ankety, ktefií mohou získat napfi. autotelevizor, minihorkovzdu nou troubu ãi CB vysílaãku. Anketní lístek je pro fiidiãe nákladních automobilû k dispozici u v ech ãerpacích stanic Aral. Staãí ho vyplnit a pak uï jen doufat ve svoji Èastnou hvûzdu. âerpací stanice TRUCKPOINT 1. Naháã 2. Mikulá ov 3. Brno-Troubsko 4. Rohlenka 5. Brno - Dolní Her pice 6. Kladruby u Stfiíbra 7. Klíãany 8. Praha - PrÛmyslová 9. Praha - Zábûhlice 10. DraÏenov 11. Moravská Tfiebová 12. Most Anketa pro fiidiãe nákladních automobilû Ven idii, chtli bychom znt Vae nzory a pipomnky k na innosti, abychom mohli rozit a zkvalitnit nae sluby a pispt tm k Va spokojenosti pi nvtv v sti erpacch stanic ARAL. Za vyplnn anketnho lstku a Vae nzory dkujeme a tme se na Vai nvtvu. Jméno, pfiíjmení Kolik cca km najedete za mûsíc? km Jezdíte pravidelné trasy, jaké? Vûk Firma, adresa Tel. /fax Va e adresa ídíte PouÏíváte pfii platbû za odbûr pohonn ch hmot platební kartu, jakou? PouÏíváte radiostanici, jaké frekvence? Které rozhlasové stanice nejvíce posloucháte? Tel. v dálkové nebo v místní nákladní dopravû? Po Labi pluly písniãky Pfiíznivci pûkn ch písniãek si koncem srpna pfii li na své na zámeckém nádvofií v Mûlníku. Na závûr své koncertní cesty proti proudu Labe, která nesla symbolick název Wir hier an der Elbe zde vystoupil zpûvák, skladatel a producent Rolf Zuckowski. Ten spoleãnû s Janem âensk m a dûtsk mi sbory Bardáãek, Alsterfrösche Hamburg a Dresdner Spatzen dokázal naplnit zámecké nádvofií krásnou a vfielou atmosférou. Zámeck pán a zároveà patron koncertu, pan hrabû Jifií Lobkowicz, se jen spokojenû usmíval. Z úãinkujících na jevi ti doslova ãi elo nad ení ze zpûvu, a jazykové bariéry byly okamïitû zbourány. Dûti z Hamburku, DráÏìan a Prahy se poprvé setkaly tfii hodiny pfied koncertem, spojily své pûvecké umûní a dokázaly rozpohybovat diváky, ktefií si nad enû podupávali a tleskali do rytmu melodick ch písniãek. Celé nádvofií se dostávalo do varu nejen pfii zpûvu, ale i pfii vtipné moderaci Jana âenského, kter mûl v repertoáru celou Honzovu dávej bacha hitparádu, tedy písniãky na podporu dopravní v chovy dûtí, u jejichï zrodu stála spoleãnost Aral. Malebné zámecké nádvofií Ïilo celé odpoledne hudbou. Pro dûti to byl mal dárek pfied návratem do kolních lavic a hlavnû pfiipomenutí nûkter ch základních dopravních pravidel zábavnou formou. Odmûnou za nároãnou práci organizátorû byla nejen radost v oãích v ech dûtí, ale i slova Rolfa Zuckowského: Tento koncert zûstane jedním z nezapomenuteln ch krásn ch záïitkû mého turné po Labi. Rolf Zuckowski patfií jiï mnoho let k nejoblíbenûj ím dûtsk m interpretûm v nûmecky mluvících zemích. Na své nejnovûj í CD zafiadil i píseà, kterou v ãe tinû zpívá herec a zpûvák Jan âensk s dûtsk m sborem Bardáãek. 4

5 Pfiedposlední závod ME v autokrosu, kter se jel na pra né trati ve slovensk ch Îitavanech, rozhodl o vítûzi evropského poháru estnáctistovek. Stal se jím poprvé v historii âech - Václav Fejfar, se kter m jsme si povídali nejen o tomto úspûchu. S jak m pfiedsevzetím jste vstupoval do leto ní sezóny a ãím jste musel projít? Samozfiejmû, Ïe i do leto ní sezóny jsem vstupoval s pfiáním vyhrát. To je cíl kaïdého závodníka. Na poãátku v eho je stavba závodního speciálu. Ten mûj vznikal v luïanské dílnû. Kolik ãasu a financí stavba buginy obná í, vûdí pouze zasvûcení. Bez podpory sponzorû, motoristick ch pfiátel, rodiny a v neposlední fiadû obûtavé práce mechanikû by nebylo moïné závodní sezónu zahájit. Co je pfii závodech bugin nejdûleïitûj í? NejdÛleÏitûj í je technická kvalita závodního stroje, potom následují zku enosti, fyziãka, du evní vyrovnanost a kus tûstí. Pokud v e klapne, následuje ohromná radost, která je zároveà i zadostiuãinûním pro v echny, ktefií se na úspûchu podíleli. Kde se jel poslední závod mistrovství Evropy a jak jste si vedl v jeho prûbûhu? Kde se konaly dal í závody? Poslední závod seriálu mistrovství Evropy se jel v Îitavanech. Leto ní seriál jsem zahájil závodem v nûmeckém Schlüchternu, kde jsem se umístil aï na desátém místû. Potom následoval závod v Pfierovû, kter jsem vyhrál. Pak jsme se pfiesunuli opût do Nûmecka, tentokráte do Seelow, kde jsem skonãil druh, a prvenství jsem obhájil v dal ím závodû, tentokráte opût na domácí pûdû, v Nové Pace. V dal ím závodû, kter se konal v Moskvû, jsem opût vyhrál a v pfiedposledním závodû v Loty sku jsem skonãil druh. JelikoÏ jsou umístûní v seriálu bodována, staãilo mi k získání titulu uï pouze zvítûzit na Slovensku, coï se mi nakonec podafiilo. Kdy jste s buginami zaãínal a proã jste si vybral právû je? V motoristickém prostfiedí jsem vyrûstal od maliãka díky tátovi, kter mû nauãil lásce k benzinu. Jemu vdûãím za to, Václav Fejfar vyhrál mistrovství Evropy s modr m diamantem na kapotû Ïe jsem mohl zaãít jezdit nejprve motosoutûïe a nakonec jsem v osmnácti pfiesedlal na autokros. Jak je rozdíl mezi malou a velkou buginou? Autokrosové speciály jsou souãástí divize 3 a rozli ují se obsahem motoru, a to ve dvou skupinách, tj. do 1600 ccm a 3500 ccm. Konstrukãnû jsou v ak totoïné. Postavil jste si svoji buginu sám nebo je moïné ji nûkde koupit? Autokrosové speciály se rodí v dílnách jednotliv ch jezdcû. Ani ten ná není v jimkou. Vzhledem k tomu, Ïe jsou dána pfiesná technická pravidla, pfiedpisy a moïnost tyto vozy vyrobit jako originál, je na jezdcích, jakou cestou se vydají. Já upfiednostàuji vlastní v robu vozu. To mi dává moïnost uplatnûní zku eností a v ech dostupn ch technick ch novinek. ZároveÀ mi to dává i záruku kvality a dostateãnou znalost v ech maliãkostí, které ãasto rozhodují vlastní závod. Samozfiejmû, Ïe existuje i moïnost nechat si vûz postavit na zakázku. Jak ch úspûchû jste jiï dosáhl a kterého si ceníte nejvíce? Ze zaãátku jsme nebyli tak zruãní a nedokázali jsme si udûlat auto na takové úrovni, jak to umíme dnes. Tomu odpovídaly i v sledky, které se ov em rok od roku zlep ovaly. KaÏd úspûch je v sledkem tvrdé dfiiny a neustálého zdokonalování vozu, techniky jízdy i sebe sama. Vystoupit na vytouïené stupnû vítûzû je nepopsateln záïitek. Stejnû tak získání titulu Mistra âeské republiky za rok 1998 a VáÏím si v ech vítûzství a úspûchû, kter ch jsem v autokrosu dosáhl. Co v echno podle vás pfiispûlo k va emu leto nímu úspûchu? Kvalitní pfiíprava, podpora sponzorû a práce t mu mechanikû. ZaÏil jste v prûbûhu leto ní sezóny nûjakou krizi? KaÏdá autokrosová sezóna, vzhledem k charakteru a zpûsobu závodûní, s sebou nese mnoho rámû a je jenom na závodnících a t mech mechanikû, jak to dokáïou pfiekonat. Jak dlouho jiï trvá va e spolupráce s Aralem a v ãem si jí ceníte nejvíce? S Aralem spolupracuji jiï nûkolik sezón a je to pro mne ta nejvût í opora. Je pro vás závodûní v buginách jen koníãkem nebo se jím Ïivíte? Dosahovat tûch nejvy ích met lze pouze kvalitní pfiípravou a profesionálním pfiístupem. Po uskuteãnûní na eho rozhovoru se Václav Fejfar stal také mistrem âeské republiky. O svém celkovém vítûzství rozhodl úspû n m vystoupením na závodech v Pfierovû. Blahopfiejeme. 5

6 l i d é A r a l u p a r t n e fi i A r a l u Ing. Jan Mikulec (46 let) Vedoucí oddûlení controllingu. Vystudoval Vysokou kolu chemicko-technologickou v Praze, Ïenat, dvû dûti. Jan Mikulec se narodil v Novém Mûstû na Moravû, kde vystudoval i gymnázium. Po studiu na Vysoké kole chemicko-technologické v Praze je tû získal v roce 1982 aspiranturu z fyzikální chemie. Poté na V CHT pracoval jako vûdeck pracovník a odborn asistent. V letech byl zamûstnancem Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy, kde pûsobil v oblasti vysokého kolství a akreditaãní komise. Poãátkem srpna 1996 nastoupil do firmy Aral do oddûlení controllingu, jehoï vedoucím se stal o rok pozdûji. M m hlavním úkolem je rozpoãtové a strategické plánování. Sem patfií, ve spolupráci a ostatními oddûleními Aralu, plánování investic na rozvoj sítû ãerpacích stanic a jejich obnovu, prodej pohonn ch látek a olejû, obraty v shopech, poãty mytí, prostû v e, co s Aralem souvisí, fiíká o náplni své práce Jan Mikulec. To ale není v echno. Mezi jeho dal í úkoly patfií pravidelné mûsíãní sledování v sledkû Aralu jak pro centrálu v Bochumi, tak pro vnitfiní potfiebu od statistik prodejû aï po hospodáfisk v sledek, sledování nepravidelností a odchylek i hledání cest k jejich nápravû. Sledování nákladû, v eliké dal í poãty a propoãty, hlá ení, statistiky, komentáfie, vysvûtlení a dodatky k nim, odhady do budoucna, a to v e v tabulkách a pûvabn ch grafech. Takov je svût controllingu, dodává s úsmûvem Jan Mikulec, mezi jehoï aktivity v Aralu patfií i finanãní poradenství pro partnery spoleãnosti. Jan Mikulec je jiï 22 let Ïenat a má dvû dûti. Mlad í Janu a star ího Jana. Co se zálib t ãe, na ty nemá Jan Mikulec podle sv ch slov ãas, ale kdyby jej mûl, urãitû by to byla ãetba a poslech váïné hudby. V poslední dobû se vûnuji alespoà zvelebování zahrady. Co se oblíben ch sportovních aktivit t ãe, jsou v mém pfiípadû omezeny nejv e na to, Ïe si zajdu obãas zaplavat, uzavírá Jan Mikulec. Gratulujeme v em oslavencûm k v znamn m Ïivotním jubileím: paní Gabriele Hoffmanové, nájemkyni 2 ãerpacích stanic Aral v Karlov ch Varech, která oslaví 40. narozeniny, paní Ivanû Kysilkové, nájemkyni tfií ãerpacích stanic Aral v Praze, která oslaví stejnû v znamné jubileum, panu Ing. Milanu Ptáãkovi, pracovníku oddûlení Aral Card Service, kter oslaví 45. narozeniny. V em pfiejeme do dal ích let mnoho osobních i pracovních úspûchû a pevné zdraví. Upfiímnû blahopfiejeme paní Ivetû ehákové (dfiíve Sedlákové), dlouholeté opofie oddûlení provozu ãerpacích stanic, k narození dcerky Denisy, která se narodila 12. srpna, (váha 4,20 kg, 53 cm). 29. záfií 2000 vstupuje do stavu manïelského pracovnice odd. olejû sl. SoÀa Krásová. Pfiejeme jí i jejímu manïelovi Tomá i Hrdliãkovi hodnû tûstí, lásky a spokojenosti. Vesama Jihlava - spolupráce s Aralem je v hodná pro obû strany Daimler Chrysler Automotive Bohemia s.r.o. dal í spokojen partner Firma DaimlerChrysler Automotive Bohemia vstoupila na ãesk trh v prosinci 1994, tehdy je tû pod obchodním názvem Manl. Po slouãení spoleãností Daimler Benz a Chrysler, firma v âeské republice zastupuje, nyní jiï pod nov m názvem DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o. (DCAB), zájmy znaãek Mercedes Benz a Chrysler Jeep. Na e spoleãnost mimo jiné zabezpeãuje kompletní servis a prodej vozû tûchto znaãek a servis pro autobusy znaãky Setra, uvádí vedoucí servisu DCAB Jan Vlãek. 6

7 Prodej a servis uïitkov ch vozû. To je oblast, kterou se zab vá firma Vesama Jihlava. Prodáváme nové a krátkodobû pouïívané uïitkové vozy znaãky IVECO za velmi zajímavé ceny. U pouïit ch vozû se jedná o vozy staré zhruba 2 aï 3 roky, informuje o ãinnosti své firmy její majitel Václav Motl. a im zákazníkûm nabízíme vlast- servis, zprostfiedkování lea- Nní singu a informace od vy kolen ch pracovníkû, dodává pan Motl. Firma Vesama Jihlava vznikla v roce 1991 a od roku 1995 se plnû vûnuje uïitkov m vozûm. Spolupráce na í firmy s Aralem byla zahájena pfiede dvûma lety a od té doby se úspû nû rozvíjí. Aral pro nás zaji Èuje kompletní dodávky motorov ch a pfievodov ch olejû, uvádí Václav Motl, kter u prodejcû Aral v robkû oceàuje zejména dobrou komunikaci, serióznost a pruïnost v fie ení objednávek. Na i zákazníci jsou s v robky firmy Aral velice spokojeni. Já osobnû si cením pfiedev ím toho, Ïe Aral je schopen pohotovû reagovat na rychle se vyvíjející trh, uzavírá majitel firmy Vesama Jihlava Václav Motl. ZamûstnancÛm firmy Vesama Jihlava jde v prvé fiadû o bezchybn a pohotov servis zákazníkûm, kter se chystají dále roz ifiovat. Poãítají i s rozvojem spolupráce s firmou Aral, protoïe Aral je pro nû spolehliv m a kvalitním partnerem. ãinnosti, technické podpory a pfiesnosti v dodávkách. V souãasné dobû DaimlerChrysler Automotive Bohemia vyuïívá maximum z nabídky produktû Aral. Do budoucna hledíme optimisticky. Proto budujeme nové sídlo spoleãnosti v Praze na Chodovci, kde bude po jeho dokonãení, v polovinû pfií tího roku, sídlit administrativní centrum, prodej vozû a nov servis, coï pfiinese, podle mého názoru, i znásobení spolupráce s Aralem, uzavírá Peer Hermann. Spolupráce s firmou Aral je dána i tím, Ïe v echny autorizované servisy Mercedes a Chrysler smûjí pouïívat v robcem schválené mazací látky, a Aral je jedním z v robcû, ktefií tato pfiísná kritéria splàují u velkého mnoïství produktû, dodává Jan Vlãek. Mezi produkty, které Aral firmû DCAB dodává, patfií motorové a pfievodové oleje, tuky, pfiísady do ostfiikovaãû a nemrznoucí smûsi. Vedle v e zmínûn ch produktû zaji Èují pracovníci Aralu pro na i firmu i odborné kolení personálu a spolupracujeme také v oblasti marketingu, fiíká jednatel spoleãnosti a vedoucí servisního oddûlení DCAB Peer Hermann. Z takto rozsáhlé spolupráce se postupem ãasu stalo partnerství, na nûmï si pfiedstavitelé firmy DCAB cení zejména v borné komunikace se zástupci Aralu, jejich kolení a poradenské 7

8 P r o d u k t y Olovnaté benzíny konec jedné éry Co ãeká fiidiãe majitele star ích osobních vozû od 1. ledna pfií tího roku? Je potfieba dûlat si starosti s pfiechodem na bezolovnaté pohonné hmoty? Proã dochází ke staïení olovnat ch benzínû z tuzemského trhu? Budou vûbec moci star í vozidla jezdit po na ich silnicích? Takové otázky sl cháme v souãasné dobû z mnoha stran. Na nû a mnoho dal- ích pfiiná íme odpovûdi, které se dot kají nejenom majitelû star ích automobilû, ale i celé motoristické vefiejnosti. Olovo je minulostí Od 1. ledna roku 2001 vstoupí v platnost zákon, kter pfiinese podstatné zmûny pro distributory, prodejce pohonn ch hmot a pfiedev ím pro vybranou skupinu motoristû. Tento den je v znaãn zejména tím, Ïe motoristé u benzínov ch pump uï nebudou mít moïnost natankovat pohonné hmoty s pfiímûsí olova. âeská republika tím navazuje na celoevropskou snahu o sniïování emisí kodliv ch látek v ovzdu í. Pfiifiazujeme se tak ke státûm, které jsou známé sv m pozitivním vztahem k ekologii (jako je Rakousko ãi skandinávské zemû), a které také ukonãily pouïívání olovnat ch benzínû mezi prvními. Podle legislativních norem musí v echny sítû ãerpacích stanic vyfiadit z prodeje do konce roku v echny druhy olovnat ch benzínû, a proto po dûkladn ch pfiípravách dochází k vlastnímu stahování olovnat ch produktû. Îe se nejedná o bezv znamnou záleïitost, dosvûdãují i aktivity âeské asociace petrolejáfiského prûmyslu a obchodu (âappo), které si kladou za cíl bezproblémové uskuteãnûní pfiechodu na bezolovnaté benzíny. Na ãerpacích stanicích Aral bude probíhat stahování olovnat ch benzínû postupnû. Na kaïdou ãerpací stanici se poãítá zhruba s dvûma aï tfiemi dny na ve keré úpravy. Ty zahrnují pfiedev ím vyãerpání olovnatého benzínu Super 96 z nádrïí a jejich následné ãistûní. âi tûní samozfiejmû probíhá i v potrubních systémech a musí b t provedeno opravdu dûkladnû. Jinak by totiï zbytky olova v bezolovnaté nádrïi mohly ohrozit motor vozu, kter by tyto pohonné hmoty natankoval. Poté dochází k napu tûní nádrïí jiï bezolovnat m benzínem Natural 91. Motoristy, ktefií v tuto dobu zavítají na ãerpací stanice Aral, v ak neãeká Ïádné omezení. Jedinou viditelnou zmûnou je pfieznaãení produktu Super 96 na Natural 91 na v dejních stojanech a cenovém transparentu. Jak jsme na tom? V souãasné dobû je mezi motoristy nejvût í zájem o bezolovnaté pohonné hmoty. Tûch bylo v prvním pololetí roku 2000 v âeské republice prodáno 78,5%. Men í zájem je o Special, kde se jedná o 17,5% a na posledním místû je Super se 4%. Pomûr prodeje pohonn ch hmot na ãerpacích stanicích Aral se tomu celorepublikovému velice podobá. Nejvíce se prodávají bezolovnaté produkty, které tvofií 79%, následuje Special 91 se 14,5 % a nejmen í zájem je o Super 96 s 6,5%. Super zmizí, Speciál zûstává Jak se dotknou ve keré zmûny tuzemsk ch motoristû? Pfiedev ím je nutno pfiedeslat, Ïe zmûna se bezprostfiednû dotkne majitelû star ích vozû, ktefií doposud tankovali benzín s oznaãením Super 96. Podle odhadû se jedná o ãtyfii procenta motoristû, coï pfiedstavuje necel ch vozû. Pro ty vozy, které dosud tankovaly Super 96, bude k dispozici bezolovnat benzín Natural 95, ke kterému si v ak musí zakoupit pfiísadu nazvanou Náhrada olova. Tato pfiísada bude balena ve 250 ml lahviãkách, pfiiãemï jedna tato lahviãka vydrïí na 250 litrû pohonn ch hmot. PouÏití takové pfiísady bude velmi jednoduché, protoïe lahviãka je vybavena dávkovaãem a zákazník si bude moci 8

9 odmûfiit potfiebné mnoïství pfiísady podle objemu natankovan ch pohonn ch hmot. Cena u Aralu za jedno 250 ml balení bude cca 50,- Kã. idiãi tankující Speciál zmûnu nepoznají - na stojanech zûstanou tankovací pistole s oznaãením Speciál i nadále. Nebude se v ak jiï jednat o olovnat benzín, olovo bude nahrazeno pfiísadami na bázi draslíku pfiímo v rafinériích. Mnoho motoristû, ktefií doposud nemûli ve zvyku doplàovat natankované pohonné hmoty dal ími pfiísadami, má obavy z obãasného opomenutí pfii dolévání náhrady olova a následného po- kození motoru. Tato obava je pfii obãasném opomenutí neopodstatnûná - pokud motorista v jimeãnû zapomene pfiidat pfiísadu do bezolovnatého benzínu, nemusí propadat panice, protoïe tím motor nijak nepo kodí. K po kození motoru dojde v pfiípadû, kdy pfiísada není pouïívána dlouhodobû. Jak je to u sousedû Situace s pohonn mi hmotami na zahraniãních trzích v této oblasti je od na- í ponûkud odli ná. Ve vût inû vyspûl ch západních zemí staré druhy pohonn ch hmot jiï zcela vymizely a na ãerpacích stanicích se mûïeme setkat jen s bezolovnat mi benzíny rûzn ch oktanov ch ãísel. Pfiedpokládáme, Ïe ãerpací stanice Aral budou ãesk m motoristûm nabízet benzín Special 91 s náhradou olova a pfiísadu náhrada olova pro star í vozy tak dlouho, pokud bude poptávka motoristû trvat. Toto mûïe trvat pût aï deset let. A co cena? Pfii pfiechodu na bezolovnaté benzíny mûïe leckoho napadnout, Ïe pfiipravované zmûny se musí promítnout také do ceny pohonn ch hmot. Není tomu tak. V cenû pohonn ch hmot nedojde k Ïádn m dramatick m zmûnám. Benzin Natural 91 bude vïdy levnûj í neï Natural 95 a ani cena bezolovnatého benzínu Special se nijak mûnit nebude. Technologie v roby benzínu Special v rafineriích nepfiinese nutnost nûjak v raznû investovat - aditivum (náhrada olova) bude do benzínu pfiidáno v závûreãné fázi v roby, coï cenu nezv í. Cena pohonn ch hmot bude i nadále odráïet pfiedev ím cenu ropy na svûtov ch trzích a také kurz koruny vûãi západním mûnám. Ve v znamné mífie bude mít vliv na cenu i chování jednotliv ch petrolejáfisk ch spoleãností - a to pfiedev ím jejich sniïování nákladû a investice do nov ch technologií. Rada na závûr Vydá-li se motorista se sv m star ím vozem do zahraniãí, ãeká na nûj mnoho nástrah - jin styl fiízení místních fiidiãû, jiné (pfiísnûj í) chování policistû, jízda v neznámém prostfiedí ãi extrémní klimatické podmínky. Na del í cestu je nutno se dûkladnû pfiipravit a patfiiãnou pozornost bychom mûli vûnovat i tankování pohonn ch hmot. Ve vût inû sousedních státû se prodávají pouze bezolovnaté benzíny, které se li í oktanov m ãíslem. K tûmto benzinûm se v ak musí pfiidat pfiísada obsahující olovo. Doporuãujeme tuto pfiísadu vozit s sebou i do zahraniãí, pfiedev ím z dûvodu rozdíln ch cen. A navíc ne na kaïdé zahraniãní ãerpací stanici mûïete náhradu olova zakoupit. 9

10 r e p o r t á Ï Aral mûl na Autotecu v rukávu trumf T m oddûlení olejû a maziv spoleãnosti Aral letos pfiipravil pro náv tûvníky veletrhu Autotec (Brno ãervna ) opravdu velké pfiekvapení - nov olej Aral SuperTronic 2 0W-30. Aral patfií do skupiny tfií v robcû, ktefií jsou jako jediní schopni sv m sortimentem kompletnû pokr t potfiebu olejû automobilového koncernu Volkswagen. Nov m produktem tuto svojí pozici potvrzuje. Jak uvedl Jifií krla, generální fieditel akciové spoleãnosti BVV, je veletrh Autotec nejvût í svého druhu v âr. Pfiedstavuje kompletní nabídku automobilové v roby a své stánky zde mají i v ichni pfiední svûtoví v robci a producenti, ktefií pûsobí na na em trhu. V znam dokládá i fakt, Ïe mimo fiady ãesk ch premiér jsou zde pfiedstaveny i svûtové novinky. Dle slov fieditele oddûlení olejû maziv pana Borise Jandy byl leto ní Autotec pro Aral úspû n. Mûli jsme mnoho náv tûvníkû, stánek byl pfienádhern, získali jsme nûkolik nov ch obchodních partnerû a bylo podepsáno i nûkolik nov ch dlouhodob ch smluv. Do lo téï na pfiedávání v her ze soutûïe âas pro Super Tronic, kterou spoleãnost Aral pofiádala v jarních mûsících. Èastn mi v herci hodnotn ch cen se stali pan Hnojna z Auta Tábor, pan evãík z VSP Auto PlzeÀ a pan Friedmann z firmy Auto Elso z Prahy 9. Autotec 2000 byl jedním z nejúspû - nûj ích v posledních letech, shrnuje svoje pocity Boris Janda. K bezstarostné jízdû zajisté patfií i dobré jídlo. Na jakékoliv cestû je dûleïité vûdût, Ïe na vás ãeká místo, kde se mûïete zastavit, doplnit pohonné hmoty, odpoãinout si a hlavnû si pochutnat na nûjaké specialitû. Tentokrát jsme se jeli podívat do restaurace na ãerpací stanici Dolní Her pice a vyzpovídali jsme nájemce pana Roberta La tûvku a kuchafie Petra Jocha. Povídali jsme si - jak jinak - o dobrém jídle. Posezení v Dolních Her picích Mohl byste charakterizovat va eho typického zákazníka? Robert La tûvka: Je tûïké najít nûjak model, jak to vypadá kaïd den. Ale pfiesto se o to pokusím. Ráno se tady nejvíce vystfiídají lidé, spûchající do práce, a ti si obvykle dávají unku zapeãenou s vejci a kávu. V poledních hodinách se u nás zastavují zamûstnanci nerûznûj- ích firem a podnikû, ktefií se tady naobûdvají. Nejvíce jsou v kurzu hotová jídla a hlavnû dennû obmûàovaná menu, coï je polévka, hotové jídlo a nápoj - a to v e za zv hodnûnou cenu. Odpoledne a naveãer jsou to skupinky obchodníkû, ktefií si u nás sjednali pracovní schûzku. Ti si vût inou objednají jen lehké obãerstvení a pfii tom se probírají spoustou rozloïen ch dokumentû. Kolik procent tvofií fiidiãi kamionû? Robert La tûvka: idiãi kamionû tvofií nemalou ãást na í klientely. A co nás nejvíce tû í, Ïe se stále zvy uje poãet tûch, ktefií se k nám vracejí. Stejnû jako v loàském roce jsme pro nû pfiipravili akci, kdy za natankování daného mnoïství pohonn ch hmot od nás fiidiã dostane v restauraci zmiàované menu na úãet domu, jako v raz toho, Ïe si na- ich stál ch zákazníkû váïíme. Mezi fiidiãi kamionu jsou nejoblíbenûj í husté pfiesnídávkové polévky, nealkoholické pivo, a kupodivu - jídla pfiipravená na objednávku (dfiíve pfievládala jídla hotová). OvlivÀuje náv tûvnost va í ãerpací stanice poãasí, den v t dnu nebo roãní období? Robert La tûvka: Nejvût ích obratû samozfiejmû dosahujeme v období letních prázdnin díky turistûm, ktefií mífií na Slovensko. Pravidelnû máme nejvût- í poãet obslouïen ch zákazníkû ve ãtvrtek a pátek odpoledne, snad proto, Ïe odpadá pracovní nasazení, protoïe se uï pfieci jen v ichni tû í na víkend. patné poãasí nemá na náv tûvnost vliv, jen na pravidelné setkání motorkáfiû kaïdou stfiedu. Kdybyste vy sám jel jako nezúãastnûná osoba k ãerpací stanici Aral, co byste si dal dobrého? Robert La tûvka: V nabídce máme speciálnû naloïen vepfiov a kufiecí steak (pfiesnûji maso na grilu) s pfiílohou podle vlastního v bûru. Je to na pfiípravu celkem jednoduché a tím pádem i rychlé jídlo, které patfií mezi nejïádanûj í. To bych na im hostû doporuãil. Má nûjaké v hody práce kuchafie u ãerpací stanice? Petr Joch: Práce u ãerpací stanice Aral je pro kuchafie odli ná a zajímavá díky 1 0

11 r e p o r t á Ï Ladislav Pospí il obchodní a marketingov fieditel spoleãnosti Spokojen partner K+B Progres Spoleãnost K+B Progres, která se zab vá prodejem spotfiební elektroniky, existuje jiï od roku A co její ãinnost konkrétnû obná í? Obchodní a marketingov fieditel spoleãnosti Ladislav Pospí il nám prozradil, Ïe firma prodává bílou i hnûdou elektroniku. To znamená domácí spotfiebiãe a elektroniku v ech znaãek, které jsou na tuzemském trhu k dostání. Na e spoleãnost vlastní i maloobchodní síè zhruba tfiiceti prodejen po celé republice, kde na im zákazníkûm nabízíme kompletní sortiment zboïí, pfiímému styku a komunikaci s hostem. Mám napfi. moïnost pfiipravit jak koliv pokrm dle jeho pfiání, navíc s okamïitou odezvou na svoji práci. Pro mne osobnû je velkou motivací vidût spokojené zákazníky, kter m chutná. Vepfiov steak Pálava Suroviny: Vepfiová k ta, pepfi, libová slanina, olej, broskev, destilát (slivovice, meruàkovice, broskvovice..), máslo, s r na strouhání. V robní postup: Z kuchyàsky upravené vepfiové k ty ukrojíme pfies vlákno plátek masa, mírnû jej naklepeme, okrajové blanky krátce nafiízneme, okofieníme petkou pepfie a souãasnû s plátkem slaniny rychle po obou stranách na pánvi opeãeme. Na opeãené maso poloïíme pûlku broskve, do dûlku kápneme destilát, dáme plátek másla, posypeme strouhan m s rem a dozlatova zapeãeme. Vhodnou dodává Ladislav Pospí il. Firma takového rozsahu nezbytnû potfiebuje automobily pro rozvoz zboïí. Ná autopark ãítá kolem 120 vozû a takov poãet aut potfiebuje spolehlivé karty. Proto jsme se rozhodli právû pro Aral kartu. PÛvodnû jsme pouïívali karty CCS, ale vzhledem ke kvalitû sluïeb a zboïí, které spoleãnost Aral nabízí, jsme se rozhodli právû pro jejich karty. Spolupráce se spoleãností Aral v oblasti karet trvá jiï dva roky a musím fiíci, Ïe k na í plné spokojenosti, uvádí Ladislav Pospí il. Aral karty podle nûj V záfii reflektorû v ak pouïívá pouze devadesát vozû, a to z toho dûvodu, Ïe poboãka firmy ve Vsetínû nemá ve svém okolí Ïádnou ãerpací stanici Aral. Spotfieba benzinu i nafty se ve spoleãnosti K+B Progres podle Ladislava Pospí ila pohybuje mûsíãnû kolem osmi tisíc litrû, ale v exponovan ch mûsících je i mnohem vy í. Z dosavadních velmi dobr ch zku- eností se spoleãností Aral si dovoluji odhadnout, Ïe na e spolupráce bude pokraãovat i v budoucnu, uzavfiel Ladislav Pospí il. Zní to aï neuvûfiitelnû, ale letos jsme byli svûdky uï 35. roãníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlov ch Varech. Stalo se tak ve dnech ãervence a stejnû jako v loàském roce jsme se zde mohli setkat se spoleãností Aral, která byla pro festival oficiálním dodavatelem pohonn ch hmot. Myslím, Ïe se uï z úãasti na tomto skvûlém festivalu stala pro firmu Aral tradice. Karlovarsk festival je ve svém oboru zárukou kvality - stejnû jako firma Aral pro své klienty. Letos se nám v Karlov ch Varech skuteãnû moc líbilo, nabídka filmû i doprovodn ch programû byla tak velká, Ïe jsme si nemohli ani vybrat, fiekl pfiedseda pfiedstavenstva Karel Slepicka. Festival mûl velice pestr a zajímav program, a snad kaïd náv tûvník si na el to pravé pro sebe. Filmové sály byly kaïdou hodinu beznadûjnû plné, a ti, ktefií se náhodou nedostali dovnitfi, mohli mít alespoà tûstí a narazit pfii procházce mûstem na nûkterou ze slavn ch hvûzd. A Ïe jich tady nebylo málo. Mezi tûmi ãesk mi jmenujme pfiedev ím pana Jifiího Barto ku, bez kterého uï si Karlovarsk festival neumíme pfiedstavit, stejnû jako bez vïdy elegantního Marka Ebena. Objevila se tady Veronika Îilková, Iva JanÏurová, pan Smoljak, pan Svûrák, Mahulena Boãanová. Samozfiejmû jsme se ale mohli tû it i z pfiítomnosti nûkolika zahraniãních hvûzd - aè uï hercû, hereãek nebo reïisérû. UÏ ponûkolikáté pfiijel do âech americk herec Woody Harrleson, kter se pfiedstavil coby komentátor dokumentu o marihuanû. Zavítala sem také krásná Alicia Silverstone, nová hvûzda filmového nebe, herec a reïisér Edward Norton nebo Albert Hughes. Velkou cenu Kfii Èálov globus získal brazilsk film Já, ty, oni od reïiséra Andrucha Waddingtona. Zvlá tní cenu poroty dostal polsk film Velké zvífie. 1 1

12 d i r e c t m a i l Dárek od Aralu O co vlastnû lo? Cca vybran ch respondentû obdrïelo mal balíãek, v nûmï na li dopis, dotazník a milé pfiekvapení. Tím pfiekvapením a souãasnû praktick m dárkem byla podloïka pod my, provedená ve speciálním designu. Ten vycházel z úspû - né reklamní kampanû Aralu -Energy drink pro Va e auto - a zejména obsahoval internetovou adresu spoleãnosti Druhou, neménû dûleïitou souãástí direct mailu, byl dotazník. Tento dotazník byl vypracován ve tfiech variantách, aby kaïd z respondentû byl osloven opravdu relevantními otázkami. Poãet otázek se pohyboval mezi 7 aï 11 a bylo moïno na nû odpovídat nejen písemnû, ale téï on-line. Pro tuto variantu byl na webové stránce Aralu vytvofien pro respondenty pfiístup do zvlá tní sekce, která jim umoïnila vyplnit dotazník on-line Mûl byste zájem o zasílání informací ze spoleãnosti Aral âr a.s. na va i ovou adresu a jakého charakteru? 11% 6% 5% 19% 2% 6% 15% 30% V ãervnu leto ního roku probûhla rozsáhlá direct mailová akce, jejímï cílem bylo netradiãním zpûsobem posílit znalost internetové prezentace spoleãnosti Aral, informovat ir í vefiejnost o této formû marketingové komunikace, navázat nové vztahy ãi prohloubit vzájemné vazby a zároveà nevtíravou cestou získat uïiteãné informace. 06% informace o novinkách v oblasti internetové prezentace Aral 30 % informace o akcích konan ch na ãerpacích stanicích Aral 19 % informace Aral karta 11 % jiné akãní ceny PHM 06% informace o nov ch produktech a sluïbách Aral 05% informace oleje a maziva 02% informace oleje a maziva a aral karta a cel postup tak v raznû zjednodu it. A jak byl v sledek direkt mailové akce? Praktická a velmi kvalitnû vyrobená podloïka pod my se setkala s jednoznaãnû pozitivním ohlasem a vysok byl rovnûï poãet tûch, ktefií vûnovali chvíli svého ãasu pro vyplnûní pfiiloïeného dotazníku (témûfi 14 % respondentû). Pfies Internet do lo celkem 15 % odpovûdí, po tou pak 85 %.Vût ina respondentû tedy volila tradiãní pfiístup. Nejpoãetnûj í skupinou, která odpovûdûla na dotazník, byli lidé z okruhu politiky, manaïerû v znamn ch ãesk ch podnikû, pfiednostû obecních úfiadû, umûlcû ãi rektorû vysok ch kol. Z ankety mimo jiné vyplynulo, Ïe zákazníci kromû tankování pohonn ch hmot vyuïívají na ãerpacích stanicích Aral nejãastûji mytí vozu, nákup v shopu a také rychlé obãerstvení a restauraci. Svou ãerpací stanici si tito zákazníci vybírají ãasto podle ochoty obsluhy, ífiky nabídky sluïeb, velkou roli v ak hraje i ãistota a hygiena. Co se t ãe náv tûvnosti webov ch stránek Aralu, stále narûstá poãet tûch, ktefií se na www strany dívají pravidelnû. Velkou roli v informování o webov ch stranách hraje magazín Aral klub a také zamûstnanci Aralu. Mezi dotazovan mi pfievaïují ti, ktefií by pfiivítali pravidelné zasílání informací o nov ch produktech, sluïbách a akcích Aralu na své ové adresy. 85% 85 % odpovûdí do lo po tou 15 % odpovûdí do lo pfies internet V em, ktefií nám zaslali své odpovûdi, dûkujeme a doufáme, Ïe je pravidelné informace o dûní ve spoleãnosti Aral potû í a inspirují k náv tûvû ãerpacích stanic ãi vyuïití dal ích produktû a slu- Ïeb spoleãnosti. 1 2

13 r e p o r t á Ï Aral dává anci slab ím Je to takové staré pravidlo, ale stále na tûstí platí - sport sbliïuje lidi. B valy doby, kdy jsme si ani nedokázali pfiedstavit, jak by vypadaly sportovní akce na ich postiïen ch spoluobãanû. Takové ãasy jsou na tûstí za námi, takïe dnes uï i lidé, ktefií od pfiírody nedostali do vínku úplné zdraví, mají svoje sportovní soutûïe a dokonce i Olympijské hry. Celorepublikové Mistrovství v atletice pro mentálnû postiïené se konalo 16. a 17. ãervna v Praze. I kdyï se na akce tohoto typu patnû shánûjí prostfiedky a patfií mezi nízko rozpoãtové, mohlo se nakonec Mistrovství pfiece jen pofiádat, a to nejen díky âeskému svazu pro mentálnû postiïené, kter pfiispûl nemalou ãástkou, ale také díky sponzoringu nûkolika firem, mezi kter mi nechybûl ani Aral. Bylo by smutné, kdyby se akce podobného raïení nemûly konat kvûli tomu, Ïe nejsou peníze tfieba na medaile. Firma Aral si plnû uvûdomuje, Ïe ne kaïd se narodí zdrav, ale hlavnû Ïe i mentálnû postiïení lidé mohou dosahovat skvûl ch sportovních v sledkû. Ostatnû o tom jsme se pfiesvûdãili i na leto ním Mistrovství, kde úãastníci pfiedvedli opravdu dobré v kony, fiíká pfiedseda pfiedstavenstva akciové spoleãnosti Aral Karel Slepicka. V Sadské u Nymburka a blízkém okolí se 12. srpna uskuteãnil 7. roãník mezinárodního triatlonového závodu Czechman triathlon 2000, mistrovství âeské republiky a mistrovství Slovenska v dlouhém triatlonu. Aral byl jedním z hlavních sponzorû tohoto tradiãního závodu a navíc daroval vûcné ceny pro vítûze. Závod se skládal ze tfií kilometrû plavání, sto tfiiceti kilometrû cyklistické ãásti a 30 km bûhu. Na start závodu se postavilo 130 závodníkû v hlavním závodû a dal ích 80 v doprovodn ch akcích, ke kter m patfiil tafetov triatlon, závod vozíãkáfiû a dûtsk triatlon. V na ich zemûpisn ch ífikách byla unikátní úãast vozíãkáfie ZbyÀka vehly, kter v barvách firmy Aral absolvoval na dvou typech speciálních vozíkû svûj první triatlonov závod. Tímto v konem se v raznû pfiiblíïil svému snu - úãasti na Havajském Ironmanu. Hlavní závod se nesl zcela v reïii ãtyfiiadvacetiletého Jana Strangmüllera z klubu Diana Praha. Po vynikajícím plavání se obul do pedálû svého cyklistického speciálu a tratí doslova prolétl rychlostí 42 km/h. Na traè bûhu vybíhal s takfika 16 minutov m náskokem. Nejvût í favorit závodu - Petr Vabrou- ek z brnûnského Kepák teamu mocnû v bûhu dotahoval, ale staãilo to pouze na druhé místo. Tfietí místo obsadil po urputném boji Jan Vodehnal z Labe tri clubu. Na leto ní Mistrovství âr v atletice se sjelo celkem 132 závodníkû ze 23 kol z celé âeské republiky. Závody probûhly na atletickém stadionu ASK Slavia Praha ve Vladivostocké ulici na Praze 8, kde nakonec pohár za nejlep í v kon získala Vûra Pavelková z Odborného uãili tû a Praktické koly Li ov. Vûra v trojskoku skoãila 9,71 m a ve skoku do v ky zdolala laèku 146 cm. Sport si Ïádá celé muïe Mezi Ïenami byla podle pfiedpokladû nejrychlej í Gabriela Loskotová z klubu Axiom Orbitt pfied Janou Pa tûkovou z TK Zlín a Dagmar Hnátkovou z TJ Slavoj âáslav. Pro v echny závodníky na trati bylo v ak jedno spoleãné - úmorné vedro. Obãerstvovací stanice zaïily obrovsk nápor a bûhem závodu se vypilo neuvûfiiteln ch 800 litrû tekutin. Velká úãast byla odmûnou pofiadatelûm a také neklamn m znamením, Ïe dlouh triatlon je u nás na vzestupu. Tfieba se doãkáme podobné popularity dlouh ch závodû jako v zahraniãí, kde se startovní pole poãítají v tisících. 1 3

14 p r o d u k t y Nov motorov olej s prodlouïen m intervalem v mûny S nov m, vysoce úãinn m plnû syntetick m olejem Aral SuperTronic 2 SAE 0W-30, kter je bezesporu tím nejlep- ím, co mohou majitelé automobilû sv m vozûm dopfiát, pfii la pfied nedávnem na trh spoleãnost Aral. Hlavní v hodou tohoto oleje je moïnost podstatného prodlouïení intervalu v mûny, fiíká fieditel oddûlení olejû a maziv Boris Janda. Spoleãnost Aral tuto novinku doslova u ila na míru pfiedev ím vysoce v konn m motorûm TDI, ale ocení je i fiidiãi vozû znaãek VW, Audi, Seat a koda. Aral SuperTronic 2 SAE 0W-30 je charakteristick zejména sv m irok m viskozním pásmem. Dolní mez viskozity - 0W zaruãuje rychlé promazání motoru pfii studen ch startech, a tedy i jeho men í opotfiebení. Horní mez, kterou symbolizuje ãíslice 30, garantuje optimální mazání motoru i pfii maximálních teplotách a vysokém zatíïení. Dopisem z jej firma VW zahrnula mezi jeden z mála olejû splàujících normy VW ( záïehové motory s intervalem v mûny aï km) a VW (vznûtové motory s intervalem aï km, TDI motory aï km). Aral SuperTronic 2 SAE 0W-30 je zafiazen do skupiny tzv. lehkobûïn ch olejû a pfiiná í sv m uïivatelûm i úsporu paliva. Ta mûïe podle nûkter ch údajû dosáhnout pfii práci studeného motoru aï 10%. Nová koncepce v robku podle Borise Jandy umoïàuje v mûnné intervaly aï km. Díky optimálnímu promazání ãástí motoru je zaruãen jeho lehk chod a tím vy í v kon. Tento olej umoïàuje aï dvakrát rychlej í promazání motoru pfii studen ch startech ve srovnání se standardním motorov m olejem viskozitní tfiídy SAE 15W- 40. Zachovává stabilní olejov film a tím zabraàuje opotfiebení ãástí motoru, zamezuje vzniku kalû a usazenin a tím prodluïuje Ïivotnost motoru. ZároveÀ splàuje i ty nejpfiísnûj í normy pro úsporu paliva (minimálnû úspora 2,7%). V echny v e uvedené vlastnosti sniïují vedle nákladû na provoz automobilu i mnoïství vyluãovan ch emisí, uzavírá Boris Janda. Lexikon pojmû z oblasti olejû a maziv a zkratek v znamn ch institucí v oblasti olejáfiského prûmyslu 2. pokraãování ATC ATIEL CEC CEFIC CEN Additive Technical Commitee = Technick v bor evropsk ch dodavatelû pfiísad Asociation Technique de º Industrie Européen des Lubrifiants = Asociace Evropsk ch v robcû prûmyslov ch maziv Coordinating European Council for Performance Test Development of Engine Lubricants and Fuels = Koordinaãní evropsk v bor pro v voj v konnostních testû automobilov ch maziv a paliv European Chemical Industry Council = Evropsk v bor chemického prûmyslu Conseil Européen de Normalisation = Evropsk v bor pro normalizaci CONCAWE Conservation of Clean Air and Water (Europe) = Ochrana ãistého vzduchu a vody (Evropa) CMA âsni DIN EMA Chemical Manufacturer Association = Asociace v robcû chemick ch v robkû âesk normalizaãní institut Deutsche Industrie Norm = Nûmecké prûmyslové normy Engine Manufacturer Association = Asociace v robcû motorû ARAL a 6. roãník Mezinárodního srazu kamionû ICBM TRUCK 2000 Brno - Slatina Ve dnech probûhl na leti ti Brno Slatina jiï 6. roãník mezinárodního srazu kamionû pofiádan Svazem fiidiãû a CB spolkem Brno. Této akce se zúãastnilo 98 truckû a jejich fiidiãû a fiidiãek s doprovodem. Sraz byl setkáním star ch znám ch, ale poznali se i fiidiãi, ktefií spolu dosud komunikovali jen prostfiednictvím vysílaãek nebo mobilních telefonû. Sraz symbolicky zahájila dvouhodinová "spanilá jízda" kamiónû Brnem. Celou akci doprovázely zábavné, zruãnostní a znalostní soutûïe, a to nejen pro fiidiãe, ale i pro jejich doprovod. Nechybûla ani volba MISS TRUCK 2000 a soutûï o nejhezãí TRUCK. idiãi si mohli vyslechnout pfiedná ku, ve které podali zástupci celní správy, policie a lékafii dûleïité odborné informace t kající se práce fiidiãû a jejich správné Ïivotosprávy. Vût- ina pfiítomn ch konstatovala, Ïe právû se správnou Ïivotosprávou jsou pfii sv ch dálkov ch cestách na tíru (útûchu mohou hledat v restauracích Aral). Na závûr dne, kter byl na akce skuteãnû bohat, bylo pfiipraveno posezení u táboráku, kde se pfiítomní do pozdních noãních hodin bavili za doprovodu country-folkové hudby. A protoïe k jedné z filozofií firmy ARAL patfií heslo nejen pracovat, ale i bavit se, podpofiil ARAL tuto akci cenami do soutûïí a finanãnû se podílel na zabezpeãení srazu. Ke spokojenosti organizátorû se akce setkala s pfiízniv m ohlasem v ech úãastníkû i náv tûvníkû, takïe pfií tí rok se zde urãitû v ichni opût sejdou. 1 4

15 v z k u m y Je to jiï více neï tfii ãtvrtû roku, co jste mohli po zadání adresy spatfiit úvodní obrazovku na í webové prezentace - modr diamant. Od té doby se mnohé zmûnilo a aktualizovalo. Uplynulé období bereme jako dûvod k zamy lení a shrnutí dosavadních úspûchû na eho projektu na Internetu. Pfiedev ím bychom mûli poznamenat, Ïe ARAL âr a.s. je první dcefiinou spoleãností nûmeckého koncernu, která zprovoznila svoje vlastní regionální webové stránky. Grafika na ich stránek vycházela z nûmeckého originálu. Obsah v ak nikoli. Texty a v echny informace jsou tedy pûvodní, coï lépe vyhovuje regionálnímu charakteru stránek. Pfii vytváfiení koncepce www stran byl kladen dûraz pfiedev ím na pfiehlednost obsahu. Právû proto byl rozdûlen do osmi základních kapitol: ARAL âr a.s., âerpací stanice, Oleje a maziva, Aral karta, Aral v Evropû, Aral Store, Tisk, Novinky a akce. Podle na í statistiky patfií mezi nejnav tûvovanûj í kapitoly: âerpací stanice Novinky, akce ARAL âr a.s. Internet je poslední dobou velmi úzce propojen s na imi marketingov mi aktivitami. SnaÏíme se maximálnû vyuïít komunikaãní potenciál Internetu, jeho aktuálnost, interaktivitu a relativní dostupnost. I kdyï penetrace Internetu Elektronick úspûch dosahuje v âeské republice 12% (tj. 12% obyvatel pouïívá internet), z prûzkumû víme, Ïe roz ífienost mezi ãesk mi podniky a firmami je takfika 100 %. Proto se na na ich stránkách objevují aktuální tiskové zprávy, upoutávky na právû probíhající akce na na ich ãerpacích stanicích, pravidelnû zde publikujeme firemní ãasopis Aral klub a také jsme Internet propojili s na í nedávnou direct mailovou akcí, kdy jsme zákazníkûm Aralu zasílali podloïku pod my spolu s dotazníkem. NejdÛleÏitûj ím mûfiením úspûchu stránek je jejich náv tûvnost. Ta se dá pfiesnû mûfiit, hor í je to s pfievedením do reáln ch ãísel. Mûfií se poãet unikátních adres pfiihlá en ch na stránku, ale Denní prûmûrná náv tûvnost jeden podnik mající 100 zamûstnancû mûïe mít napfiíklad jen jednu unikátní adresu a mûfiící software detekuje náv tûvu v ech 100 lidí jako jednoho náv tûvníka. Proto se poãítá, Ïe jedna unikátní adresa pfiedstavuje zhruba 1,5 ãlovûka. PrÛmûrná náv tûvnost stránek je 1132 lidí mûsíãnû, pfiiãemï kfiivka náv tûvnosti s kaïd m mûsícem mírnû stoupá (vedená data jsou platná k 31. srpnu 2000). ProtoÏe stránky byly v poslední dobû v raznû zmûnûny, oãekáváme, Ïe se v budoucnosti také vydáme touto cestou a budeme vám moci pfiedstavit dal í novinky a zlep ení, a to nejen v oblasti grafiky I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. SOUHRNNÁ TABULKA NÁV TùVNOSTI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. PrÛmûr Denní prûmûrná náv tûvnost Mûsíãní prûmûrná náv tûvnost PrÛmûrn poãet shlédnut ch stránek na jednoho uïivatele

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot 2 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Jak se rodí ãerpaãka Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven 4 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat Aditivace Nová aditivace, nová mediální kampaà! Chyba roku

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY 01/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY OBSAH 03 ocenûní Aral patfií k nejobdivovanûj ím firmám v âr 03

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI 02/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI OBSAH 03 aktualita Aral pfii el s nejti ím dieselem 04 mix Kredity

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více