~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:"

Transkript

1 ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme si formy pojistných poměrů a to z pracovní poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce. Dále pak specifické okruhy poplatníků pojistného - společníky, jednatele, komanditisty komanditních společností a členové družstev. Významné změny nastaly v sazbách odvodu pojistného pro ty kategorie pojištěnců, kteří uzavřeli smlouvu o důchodovém spoření tj. vstoupili do II. pilíře důchodového pojištění. Této části věnujeme náležitou pozornost včetně názorných příkladů odvodu pojistného. Poslední část tohoto prvního dílu bude zaměřena na povinnosti zaměstnavatelů při placení pojistného, tj. dodržení termínů splatnosti. Poznámka: Zásadní změny pro rok 2013 budou značeny tučně kurzivou, důležité informace pak budou zdůrazněny tučně. Systém celého důchodového a nemocenského pojištění je založeno na pojistném principu, do kterého se ještě řadí z pohledu subsystému ještě příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Samostatnou kapitolu celkového sociálního pojištění pak tvoří veřejné zdravotní pojištění. Pro poplatníky pojistného to znamená povinnost pravidelného odvodu v určené procentuální výši. Částky vybrané na pojistném tvoří více než třetinu příjmů státního rozpočtu. I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: V úvodu tohoto dílu se musíme zabývat prvním okruhem poplatníka pojistného a tím je zaměstnavatel. Stručně řečeno, zaměstnavatelem se stává každá právnická, či fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Tento fakt, však neznamená ještě povinnost takového zaměstnavatele se přihlásit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a platit pojistné. Vždy záleží na formě sjednaného pracovněprávního vztahu, zda se jedná o pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo o dohodu o provedení práce ve smyslu Zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance přihlásit a odvádět pojistné na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, pokud jsou však splněny základní podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění. (Podrobně v další části zaměstnanec). V případě, kdy bude mít zaměstnavatel povinnost přihlásit sebe a své zaměstnance, je třeba připomenout

2 ~ 2 ~ místo přihlášení tj. na jakou správu sociálního zabezpečení. Pokud se tedy zaměstnavatelem stává: právnická osoba, řídí se místní příslušnost podle sídla právnické osoby, nebo sídla organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku. V případě, kdy je zaměstnavatelem fyzická osoba, je pro něj místně příslušná správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), podle místa trvalého pobytu. Pokud se jedná o zaměstnavatele, který je cizinec je místní příslušnost podle místa hlášeného pobytu v ČR nebo místa podnikání na území ČR. Česká správa sociálního zabezpečení vydala za tímto účelem předepsané tiskopisy, pod vzorem: I./2010 Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů pod vzorem I./2010/. Dále pak je zaměstnavatel, kromě sebe, jako právní subjekt povinen přihlásit své zaměstnance a to pomocí tiskopisu pod vzorem : ČSSZ /I./2009 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Přihlášení do registru a Oznámení o nástupu se podává zaměstnavatelem nejpozději do 8 dnů od vzniku zaměstnavatele a vzniku či zániku pracovněprávního vztahu zaměstnance. Pozn: Je zřejmé, že tyto tiskopisy jsou součástí některých mzdových programu, kdy Oznámení o nástupu., je možné zasílat zaměstnavatelem, při splnění určitých podmínek, i elektronickou cestou. Poznámka : Česká správa sociálního zabezpečení odložila účinnost zákona 470/2011 Sb., kterým se měnil Zákon o nemocenském pojištění, o zasílání předepsaných tiskopisů formou tzv. e-podání z původního termínu až na termín Znamená to, že v průběhu roku 2013 lze zasílat tiskopis Oznámení o nástupu zaměstnance, Přihláška a odhláška do registru a z registru zaměstnavatelů ještě do konce roku i klasickou listinnou podobou prostřednictví např. poštovní přepravy, nebo donáškou přímo na místně příslušnou OSSZ. Je však zapotřebí, aby si každý zaměstnavatel zajistit v průběhu roku 2013 přístupový kód, tak aby uvedené tiskopisy od roku 2014 zasílal formou e- podání. Ještě podotýkám, že veškeré informace k zajištění e-podání jsou uvedeny na www. CSSZ cz. II. část - Kategorie poplatníka pojistného zaměstnanec: Nyní se dostáváme k druhé kategorii poplatníků pojistného a tím jsou zaměstnanci. Jak bylo již zmíněno v předešlém odstavci, jsou poplatníky pojistného zaměstnanci činní na základě sjednaného pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti pokud byla u nich splněna účast na nemocenském

3 ~ 3 ~ pojištění podle Zákona o nemocenském pojištění. Kdo je tedy účasten nemocenského pojištění? Zmíněný zákon jasně uvádí tři podmínky vzniku a trvání účasti na nemocenském pojištění: 1. Zaměstnání na území ČR nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů. 2. Sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc činí aspoň Kč 2 500,- tzv. rozhodný příjem. Platí i pro rok Zaměstnanec fakticky nastoupil do zaměstnání nebo sice nenastoupil, ale tento den přede dnem nástupu mu musel zaměstnavatel zúčtovat náhradu mzdy nebo platu. V případě, kdy zaměstnanec splní současně tyto tři podmínky, vznikne mu účast na nemocenském pojištění a z těchto důvodů pak musí zaměstnavatel odvést pravidelně měsíčně pojistné z vyměřovacího základu zaměstnance. Uvedený zákon připouští i variantu, kdy není u zaměstnance splněna první podmínka tj., že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů, ale je splněna podmínka druhá tj. sjednání částky započitatelného příjmu činí aspoň Kč 2 500,--, nebude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, pokud doba od skončení prvního zaměstnání do event. vzniku druhého zaměstnání neuplyne aspoň 6 měsíců. Tam, kde druhé zaměstnání vznikne do 6 měsíců od skončení předchozího a jeho délka bude opět méně než 15 kalendářních dnů, ale sjednaná odměna za výkon práce dosáhne aspoň rozhodného příjmu, vznikne zaměstnanci účast na nemocenském pojištění s povinností zaměstnavatele odvést z tohoto druhého zaměstnání pojistné. Pro ilustraci jsou uváděny názorné příklady. Příklad č. 1): Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem od na dobu neurčitou. Dohodl se se zaměstnancem na smluvní mzdě Kč ,-.Dne fakticky nastoupil do zaměstnání. Odpověď: Zaměstnanci vznikla účast na nemocenském pojištění, kdy je zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení nejpozději do osmi dnů ode dne nástupu a za daný měsíc odvést pojistné.

4 ~ 4 ~ Příklad č. 2): Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem od na dobu určitou do Sjednaný příjem činí Kč 2 500,-. Odpověď: Zaměstnanci nevznikne účast na nemocenském pojištění, neboť zaměstnání netrvalo alespoň 15 dnů. Zaměstnavatel není povinen zaměstnance přihlásit a odvádět pojistné. Příklad č. 3): Zaměstnanec měl se svým zaměstnavatelem dohodnutý nástup do zaměstnání ke dni 1.6. Při první cestě do tohoto nového zaměstnání si způsobil úraz, pro který nemohl nastoupit fakticky do práce. Odpověď: Zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění a z tohoto důvodu mu nevznikl ani pojistný poměr, neboť fakticky do zaměstnání nenastoupil. Příklad č. 4): Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem krátkodobý pracovní poměr na dobu určitou od do na inventarizaci skladu. Dohodnutá odměna za tuto jednorázovou práci činila Kč 5 000,-. S ohledem na kvalitně odvedenou práci s ním zaměstnavatel uzavřel nový krátkodobý pracovní poměr od do na inventuru dalšího skladu za stejných finančních podmínek. Odpověď: Zaměstnanci při prvním sjednaném pracovním poměru nevznikla účast na nemocenském pojištění (nebyla splněna první podmínka, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 dnů). Zaměstnavatel nemá tak povinnost zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění a ani odvést pojistné z částky dohodnuté odměny. Jiná situace však nastane u dalšího pracovního poměru, kdy toto zaměstnání bylo sjednáno do 6 měsíců od skončení prvního zaměstnání. Z tohoto důvodu musí zaměstnavatel zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění do 8 dnů od nástupu, poté ho odhlásit do 8 dnů od skončení zaměstnání a samozřejmě odvést pojistné ze sjednané částky Kč 5 000,- Na těchto několika příkladech jsme si objasnili splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění s následnou odvodovou povinností, kde je či není

5 ~ 5 ~ splněna první podmínka účasti tj., že zaměstnání trvá nebo mělo trvat alespoň 15 dnů. Nyní si přiblížíme situace, kdy je sice první podmínka splněna (zaměstnání trvá alespoň 15 dní ), ale zaměstnání je tak malého rozsahu, že předem sjednaná měsíční odměna za výkon práce nedosahuje ani Kč 2 500,-. Příklad č. 5): Zaměstnavatel sjednal pracovní poměr se zaměstnankyní na úklid kanceláře na dobu neurčitou s nástupem od 1.9. Sjednaný rozsah pracovní doby je 2 hod. denně s měsíční částkou odměny za výkon práce Kč 1 950,-. Odpověď: Zaměstnankyni nevznikla účast na nemocenském pojištění, toto zaměstnání je tzv. zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel nemá povinnost takového zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění a také odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Příklad č. 6): Tento příklad navazuje na příklad předcházející, kdy zaměstnankyně byla odměňovaná měsíční částkou Kč 1 950,- pravidelně až do měsíce listopadu. V měsíci prosinci obdržela ještě odměnu Kč 1 000,-. Díky této odměně pak zaměstnavatel zúčtoval do měsíce prosince mzdu Kč 2 950,-. Odpověď: Zaměstnanci v měsíci prosinci vznikne účast na nemocenském pojištění. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance přihlásit do 8 dnů po měsíci, kdy zaměstnanci vznikla účast na NP a to zpětně od vzniku pracovního poměru tj. od s označením, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Za tento měsíc pak odvede z příslušné částky pojistné. Další problém při posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění a event. povinnost odvádět zaměstnavatelem pojistné nastane v případě, kdy zaměstnanec splnil první podmínku, druhá splněna není po celou dobu zaměstnání, takže zaměstnavatel nemá povinnost odvádět pojistné, neboť se jedná o zaměstnání malého rozsahu, avšak u zaměstnavatele nastane povinnost zaměstnanci dodatečně po skončení zaměstnání zúčtovat (doplatit) náhradu mzdy, odměnu atd. Tímto doplatkem pak může zpětně vzniknout účast na nemocenském pojištění s povinností zaměstnavatele dodatečně odvést pojistné.

6 ~ 6 ~ Příklad č. 7): Uklízečka uvedená v příkladech 5. a 6. měla sjednán pracovní poměr z původní doby neurčité na dobu určitou od do Sjednaný měsíční příjem činil Kč 1 950,--. Zaměstnavatel ji po uplynutí sjednaného pracovního poměru zúčtoval do měsíce února následujícího roku poměrnou část roční odměny v částce Kč 1 000,-. Odpověď: Zaměstnavatel nemusel a ani nemusí zaměstnance dodatečně přihlašovat k nemocenskému pojištění, i když mu součtem příjmu za poslední zúčtovaný měsíc výkonu práce tj. prosinec a dodatečně zúčtovanou odměnou v měsíci únoru účast vznikla (Kč Kč 1 000,-). Zaměstnavatel má však povinnost v měsíci únoru odvést dodatečně pojistné z částky Kč 2 950,-- tj. součtu příjmů podle předchozí věty.výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti: Samostatnou kapitolu a velmi časté nejasnosti při odvodu pojistného vznikají při sjednávání dalšího možného pracovněprávního vztahu tj. dohody o pracovní činnosti. Jak vyplývá ze Zákoníku práce, může být dohoda sjednána tak, že rozsah výkonu práce nesmí překročit polovinu týdenního plného úvazku v průměrném období 52 týdnů nebo celkové délky trvání této dohody. Pracovní dobu zaměstnavatel může nebo nemusí se zaměstnancem sjednat. Z této skutečnosti pak zaměstnavatel vychází pro určení případné předem domluvené odměny za výkon práce plynoucí z DPČ. Tam, kde zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní dobu spolu s odměnou, kdy z těchto údajů bude zřejmé dosažení rozhodné měsíční výše pro vznik účasti na nemocenském pojištění (alespoň Kč 2 500,-), vznikne tím zaměstnanci pojistný poměr, s povinností zaměstnavatele přihlásit zaměstnance k účasti na nemocenském pojištění do 8. dnů a pravidelně měsíčně odvádět pojistné. (Pozn. Musí být splněny všechny tři podmínky pro účast na nemocenském pojištění). Druhá situace může nastat v případě, kdy zaměstnavatel pracovní dobu přímo neurčí (bude uvedeno, že zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práce podle potřeby). Z rozsahu práce pak vyplývá předem určená odměna za každou odpracovanou hodinu Kč XY,-/hod. Při takovéto práci musí zaměstnavatel posuzovat účast na nemocenském pojištění a odvod pojistného za ty měsíce, kdy násobek počtu odpracovaných hodin a částka hodinové odměny dosáhne alespoň rozhodného příjmu tj. Kč 2 500,-. Výkon práce bude posuzován jako práce malého rozsahu. Zaměstnavatel je povinen přihlásit zaměstnance k účasti na

7 ~ 7 ~ nemocenském pojištění poprvé v měsíci, kdy zaměstnanec splní zmíněné podmínky. (Pozn. Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance do osmi dnů po měsíci, kdy mu vznikla účast na nemocenském pojištění zpětně od data vzniku dohody o pracovní činnosti. Na tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání, pak uvede, kromě data nástupu, ještě v části 5. Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání, údaj o zaměstnání malého rozsahu. Příklad č. 8): Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodou o pracovní činnosti na dobu určitou od do Pracovní dobu zaměstnavatel určil na pondělí-středapátek 4 hodiny denně, s měsíční odměnou Kč 5 000,-. Odpověď: Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance k nemocenskému pojištění do 8. dnů od data uzavření dohody a bude pravidelně měsíčně odvádět pojistné z předem sjednané měsíční odměny. Zaměstnanec splnil všechny tři podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění. Příklad č. 9): Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou od 1.5. Pracovní dobu mu určil na pondělí pátek po 3 hodinách denně. Odměna byla sjednána na Kč 150,-- za každou odpracovanou hodinu, podle určeného harmonogramu tj. 3 hodiny denně. Odpověď: I zde zaměstnanci vnikne účast na nemocenském pojištění ihned od prvního měsíce výkonu práce. Z uvedeného vyplývá, že částka měsíční odměny přesáhne zákonem určený rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tj. Kč 2 500,-. (viz. např. odměna dosažená za květen by činila: nominální fond 176 hodin: 22 dnů x 3 hodiny denně = 66 hodin/měsíc x Kč 150/hod. = Kč 9 900,-). Zaměstnavatel je povinen zaměstnance přihlásit k nemocenskému pojištění a pravidelně odvádět měsíční pojistné. Příklad č. 10): Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od do Zaměstnavatel určil zaměstnanci výkon práce tak, že zaměstnanec bude pracovat podle potřeby zaměstnavatele s tím, že za každou odpracovanou hodinu obdrží odměnu ve výši Kč 100,-. Zaměstnavatel mu tak

8 ~ 8 ~ podle odpracovaných hodin zúčtoval: V srpnu: Kč 1 900,-. V září: Kč 1 700,-. V říjnu: Kč 2 000,-. V listopadu: Kč 1 900,-. V prosinci Kč 1 500,-. V následujícím roce pak ještě obdržel dodatečně odměnu Kč 1 500,-. Tato odměna byla zúčtována do měsíce března. Odpověď: V tomto příkladu se jedná o zaměstnání malého rozsahu, kdy je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění jen v těch měsících, kdy jeho odměna dosáhne alespoň částky Kč 2 000,-. Zde tedy zaměstnavatel přihlásí zaměstnance k účasti na nemocenském pojištění až za měsíc říjen, kde dosáhl rozhodného příjmu, nejpozději do 8. listopadu zpětně od vzniku dohody tj. od 1. 8., a uvede v odd. 5. Tiskopisu Oznámení., že se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Za měsíc říjen odvede pojistné. Dále pak musí bývalý zaměstnavatel odvést dodatečně pojistné v měsíci březnu následujícího roku, neboť dodatečně zúčtovaná odměna Kč 1 500,- se připočte k poslední zúčtované odměně za výkon práce tj. za měsíc prosinec. Zaměstnavatel tak v měsíci březnu odvede pojistné z celkového součtu částek tj. z Kč 3 000,-. III. část - Sazby pojistného zaměstnavatel, zaměstnanec: Zákonem o pojistném na sociální zabezpečení jsou určeny pro uvedené poplatníky pro rok 2013 za zaměstnance účastných nemocenského a důchodového pojištění: U zaměstnavatele 25% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, kdy se toto procento skládá z 21,5% na důchodové pojištění, 2,3% na nemocenské pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti. U zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu. Celkem tedy pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance činí i pro rok ,5% pokud neuzavře smlouvu o důchodovém spoření. Viz další část IV Důchodové spoření. U zaměstnavatele 26% z úhrnu vyměřovacích základů, pokud se jedná o zaměstnavatele, který zaměstnává průměrný počet zaměstnanců pod 26, pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok stanoví. (Pozn. Pokud se zaměstnavatel přihlásil do tohoto zvláštního režimu nejpozději do 20. ledna 2011, může si odečítat od pojistného i nadále polovinu vypočtených náhrad při dočasných pracovních neschopností zaměstnanců

9 ~ 9 ~ při prvních 21 dnech nemoci. Zaměstnavatelé nad 25 zaměstnanců si od roku 2011 již nemohou odečítat od pojistného polovinu vyplacených náhrad při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů jejich nemoci). U zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu. Tito malí zaměstnavatelé budou muset odvádět pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance pro rok ,5%. Platí i pro rok Pojistné je zaměstnavatel povinen odvádět i za svého zaměstnance z jeho měsíčního vyměřovacího základu (z jeho příjmu, který mu zaměstnavatel zúčtuje). Pojistné se vypočte zvlášť za zaměstnavatele a zaměstnance, kdy se pojistné zaokrouhlí odděleně za zaměstnavatele a zvlášť za zaměstnance vždy na celé koruny směrem nahoru. Poté se tyto dvě zaokrouhlené částky sečtou a odvedou na účet místně příslušné správy sociálního zabezpečení. V případech, kdy má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů, ze kterých je účasten nemocenského a důchodového pojištění posuzuje zaměstnavatel každý pojistný poměr samostatně, tj. samostatně vypočte pojistné, včetně zaokrouhlování pojistného. Příklad č. 11): Zaměstnavatel zaměstnává 30 zaměstnanců. V měsíci červenci zúčtoval těmto zaměstnancům mzdy v celkové částce jejich vyměřovacích základů Kč ,-. Odpověď: Zaměstnavatel vypočte pojistné následujícím způsobem: Pojistné za zaměstnavatele Kč x 25% = Kč ,75 = zaokr. Kč ,- + pojistné za zaměstnance Kč x 6,5% = Kč ,86 = zaokr. Kč ,-. Celkem tak odvede pojistné 25% Kč ,5% Kč = 31,5% Kč ,-. Příklad č. 12): Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem současně dva pracovní poměry. Za výkon práce z prvního pracovního poměru mu zúčtoval v měsíci červenci částku Kč ,-. Za výkon práce v druhém pracovním poměru dosáhl vyměřovacího základu Kč ,-.

10 ~ 10 ~ Odpověď: Zaměstnavatel vypočte pojistné následujícím způsobem: Vyměřovací základ Kč ,-- x 25% = Kč 6 474,- + 6,5% = Kč 1 683,24 = zaokr ,- = 31,5% Kč 8 158,-. Vyměřovací základ z druhého pracovního poměru u téhož zaměstnavatele Kč ,- x 25% = Kč 2 563,5 = zaokr ,- + 6,5% 666,51 = zaokr. 667,- = 31,5% Kč 3 231,-. IV část - Odklon pojistného 3% z částky 6,5% na důchodové spoření II. pilíře : Od roku 2013 vstoupil v platnost Zákon 397/2012 O pojistném na důchodové spoření tzv. II. pilíř důchodové spoření a dále doplňkové penzijní spoření tzv. III. pilíř, který se vytvořil transformací penzijního připojištění se státním příspěvkem. My se však budeme zabývat jen důchodovým spořením - II. pilířem, který má dopady na odvod pojistného do státního systému důchodového pojištění tj. povinného nemocenského a důchodového pojištění tj. I. pilíře. Nyní si podrobněji rozvedeme principy vstupu a odvodu pojistného na důchodové spoření ve smyslu Zákona 397/2012 O pojistném na důchodové spoření s platností od Vstoupit do II. pilíře důchodového spoření může každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a není poživatelem starobního důchodu. Takto bez ohledu na věk může důchodové spoření uzavřít osoba nejpozději do Po tomto datu jen osoba mladší 35 let. Účastník tohoto důchodového spoření, který uzavře smlouvu má povinnost s odkazem na 29 shora uvedeného Zákona písemně bezodkladně oznámit plátci pojistného dne, kdy se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce pojistného (zaměstnavatel) tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného. Plátce pojistného je pak povinen řešit odvod pojistného následujícím způsobem: Varianta č. I: - Zaměstnanec neuzavře smlouvu o důchodovém spoření: Pojistné odváděné zaměstnavatelem na sociální zabezpečení: 21,5% na důchodové pojištění 2,3% na nemocenské pojištění 1,2% na státní politiku zaměstnanosti

11 ~ 11 ~ 25% celkem odvod pojistného zaměstnavatel + 6,5% pojistného na důchodové pojištění srazí zaměstnavatel přímo zaměstnanci = 31,5% celkem odvod pojistného zaměstnavatel plátce pojistného. Varianta č. II - Zaměstnanec uzavře smlouvu o důchodovém spoření: Pokud se pojištěnec rozhodne ke vstupu do II. důchodového pilíře musí jak již uvedeno doložit kopii smlouvy s příslušným důchodovým fondem! Poté zaměstnavatel odkloní 3% pojistného, které sráží přímo zaměstnanci + dalších 2% z jeho vyměřovacího základu, tj. celkem 5% na účet u příslušného specializovaného finančního úřadu, který je za tímto účelem zřízen tzv. účet důchodového spoření II. pilíře. Odvod pojistného pak bude následující: Odvod do I. důchodového státního pilíře na účet České správy sociálního zabezpečení: Pojistné zaměstnavatel 25% + jen 3,5% srážka zaměstnanci = celkem 28,5%. Odvod do II. důchodového pilíře důchodové spoření: Zaměstnavatel srazí pojistné na důchodové spoření na účet u specializovaného finančního úřadu a to ve výši 3% z 6,5% povinného pojistného + ještě dalších 2% z vyměřovacího základu zaměstnance. Dopady na pozdější výpočet státního důchodu z I. pilíře vyplácí Česká správa sociálního. Pokud zaměstnanec se takto odkloní odvodem pojistného z I. Pilíře do II. fondového důchodového pilíře, bude mít státní důchod vypočten tak, že místo 1,5% za každý odpracovaný rok zápočtu se mu započte pouze 1,2%. Toto krácení pak bude mít dopady na výši vypočteného státního důchodu. Na druhou stranu však bude pobírat určitou částku důchodové renty z II. pilíře, kdy výše vyplaceného důchodu bude samozřejmě záležet na zhodnocení uspořených částek v přímé úměře na prosperitu daných fondů, které jsou:

12 ~ 12 ~ důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond, dynamický důchodový fond. Při odchodu do důchodu si bude moci každý účastník vybrat: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na tři roky, starobní důchod na dobu 20 let. Pokud účastník tohoto spoření zemře, stávají se tyto prostředky předmětem dědictví, za předpokladu, že bude dědicem: osoba mladší 18let obdrží sirotčí důchod na 5 let, osoba starší 18 let, která má zvolen II. pilíř, pak bude o tyto peněžní prostředky přiměřeně navýšen budoucí důchod, osoba starší 18 let, která nemá II. pilíř důchodového spoření, pak jí bude vyplacen jednorázový dědický podíl. Pokud se stane plátce tohoto důchodového spoření invalidou III. stupně a vznikne nárok na výplatu invalidního důchodu, pak 60% prostředků přejde do tohoto důchodu a 40% bude ponecháno na starobní penzi. Důležitá poznámka: Vstup do druhého pilíře tj. důchodového spoření je zásadně dobrovolný a záleží na každém pojištěnci (zaměstnanci, nebo i OSVČ ). Pokud se však takto rozhodne z tohoto systému již nemůže vystoupit. Příklad č. 13): Výpočet pojistného účastníka důchodového spoření II. pilíře: Vyměřovací základ : Kč ,- Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel 25% Kč ,- Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% Kč 4 050,- Základ daně - super hrubá mzda Kč ,- Daň před slevou 15% Kč 9 045,-

13 ~ 13 ~ Sleva poplatník Kč 2 070,- Záloha daň Kč 6 975,- Vyměřovací základ : Kč ,- Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanec 3,5% I. pilíř Kč 1 575,- srážka Pojistné na důchodové spoření 3% Kč 1 350,- srážka II. pilíř Pojistné na důchodové spoření II. pilíř 2% z VZ zaměstnance Kč 900,- srážka Pojistné na zdravotní pojištění 4,5% Kč 2 025,- ČISTÁ MZDA: Kč ,- minus ( Kč 1 575,- + Kč 1 350,- + Kč 900,- + Kč 2 025,- + Kč ) = Kč ,- čistá mzda. V případě, kdy by zaměstnanec nevstoupil do II. pilíře, byla by jeho čistá mzda Kč ,- tj. o Kč 900,-- vyšší (2%). V část - Specifické okruhy poplatníků pojistného společníci, jednatelé, komanditisté komanditních společností a členové družstev: S přijetím novelizovaného Zákona o nemocenském pojištění došlo od k zásadní změně posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění shora uvedených kategorií poplatníků. Od tohoto roku jsou společníci, jednatelé, komanditisté komanditních společností a členové družstev účastni nemocenského pojištění, pokud nejsou ke společnosti vázáni pracovněprávním vztahem a vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. Znamená to, že bude tento poplatník posuzován obdobně jako klasický zaměstnanec a to v případě, že za výkon práce pro společnost obdrží odměnu v rámci daného měsíce alespoň Kč 2 500,--, (tj. rozhodná částka pro vznik účasti na nemocenském pojištění). Pokud bude splněna tato podmínka dosažení alespoň měsíčního rozhodného příjmu musí být odvedeno pojistné v klasické procentuální výši 25% zaměstnavatel a 6,5% uvedený poplatník. Celkem tedy 31,5%.

14 ~ 14 ~ Z uvedeného vyplývá, že sice od roku 2012 budou shora uvedení poplatníci pojistného již účastni nemocenského pojištění, avšak v případě vzniku pracovní neschopnosti budou mít nárok jen na likvidaci nemocenského tj. až od 22. dne trvání jejich pracovní neschopnosti. Znamená to, že pokud společník, jednatel, komanditista komanditní společnosti nebo člen družstva, který n e n í vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem onemocní, nevznikne mu nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti. (Poznámka : Pokud bude vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem bude mu samozřejmě náležet při jeho pracovní neschopnosti i náhrada mzdy za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Příklad č. 14): Společník s.r.o. není vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem. Vykonává však pro společnost práci, za kterou je také odměňován jednou za čtvrtletí ve výši Kč ,--. První odměna mu byla zúčtována do měsíce března. Odpověď: Zaměstnavatel odvede za společníka pojistné v plné výši 25%+6,5% a to v měsících, kdy mu bude zúčtována odměna za výkon práce pro společnost. Přihlásí ho na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení poprvé od měsíce března. Příklad č. 15): Jednatel společnosti navázal pracovní poměr na pozici obchodního zástupce se smluvní mzdou Kč ,-. Dále pak mu valná hromada společnosti odsouhlasila odměnu jednatele ve výši Kč ,- měsíčně. Odpověď: Zaměstnavatel bude odvádět pravidelně pojistné ve výši 25%+6,5% ze součtu těchto příjmů. Příklad č. 16): Člen družstva, který není vázán k družstvu pracovním poměrem provedl pro družstvo výběrové řízení na dodávku materiálu na rekonstrukci družstevních bytů. Za tuto práci pro družstvo obdržel jednorázovou odměnu Kč 7 000,-.

15 ~ 15 ~ Odpověď: V měsíci, kdy mu bude zúčtována tato odměna, bude tento člen družstva účasten nemocenského pojištění, kdy z této odměny se odvede pojistné v plné výši 25%+6,5%. Příklad č.17): Společník je odměňován za práci pro společnost ve výši měsíční odměny Kč 3 500,- a dále pak za funkci jednatele pobírá odměnu ve výši Kč 5 000,-. Odpověď: Pokud je společník zároveň jednatelem společnosti, budou se pro vznik účasti na nemocenském pojištění a s tím i pro odvod pojistného na sociální zabezpečení posuzovat tyto odměny v souhrnné částce Kč 8 500,-, kdy se z této částky odvede pojistné v plné výši 25%+6,5%. VI část - Specifické okruhy členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni : Jedná se o účastníky nemocenského pojištění a tím i poplatníky pojistného na sociální zabezpečení. Jsou to členové představenstev akciových společností, nebo členové dozorčích rad společností, kteří jsou za práci pro tuto společnost odměňováni a nejsou vázáni k této společnosti pracovněprávním vztahem. Pokud tedy tak jako v předchozí kapitole bude dosahovat jejich měsíční odměna alespoň výše rozhodného příjmu tj. Kč 2 500,-, jsou účastni nemocenského pojištění s povinností platit též pojistné na sociální zabezpečení. Příklad č. 18): Pan František Vomáčka byl navržen do dozorčí rady akciové společnosti jako statutár této společnosti na dobu dvouletého období. Odměna za výkon práce v dozorčí radě byla určena za každé čtvrtletí ve výši Kč ,-. Pan Vomáčka není vázán ke společnosti žádným pracovněprávním vztahem. Jeho závislá činnost je výkon práce, jako osoba samostatně výdělečně činná. Odpověď: Jak vyplývá z předešlého odstavce, bude tento člen dozorčí rady účasten nemocenského pojištění s povinností platit pojistné v tom měsíci, kdy mu bude zúčtována odměna za výkon práce v dozorčí radě.

16 ~ 16 ~ Zaměstnavatel je povinen ho přihlásit do 30 dnů od měsíce, kdy mu poprvé zúčtoval odměnu za výkon práce v dozorčí radě. Příklad č. 19): Předseda představenstva akciové společnosti je i zaměstnancem s měsíční mzdou za výkon práce Kč ,-. Dále pak za činnost předsedy představenstva pobírá čtvrtletní odměnu ve výši Kč ,-. Činnost předsedy představenstva je vykonávána již od roku Odpověď: Zaměstnanec byl účasten nemocenského pojištění do roku 2011 jen z činnosti zaměstnance. Z činnosti předsedy představenstva nebyl účasten ani nemocenského a tím ani důchodového pojištění. Od roku 2012 je účasten nemocenského pojištění z obou těchto činností, tj. zaměstnavatel bude muset provést přihlášení k účasti na nemocenském pojištění. Příklad č. 20): Člen představenstva akciové společnosti není vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem. Za členství v představenstvu pobírá pravidelně měsíčně odměnu ve výši Kč ,-. Musí být přihlášen k pojištění s pravidelným měsíčním odvodem pojistného na sociální zabezpečení? Odpověď: Zaměstnavatel musí člena představenstva přihlásit k účasti na nemocenském pojištění a odvádět pravidelně pojistné na sociální zabezpečení. VII část - Dohody o provedení práce a účast zaměstnance na nemocenském pojištění s povinností odvádět pojistné na sociální zabezpečení: Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je od účasten nemocenského pojištění pouze v těch měsících, kdy mu zaměstnavatel zúčtuje za výkon práce měsíční odměnu ve výši více než Kč ,-. Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od předcházejících podmínek vzniku účasti na nemocenském pojištění, kdy musí být splněna podmínka dosažení předem domluveného příjmu za výkon práce alespoň Kč 2 500,-, je rozhodným příjmem pro vznik účasti na nemocenském pojištění u

17 ~ 17 ~ zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce dosažení rozhodného příjmu nad Kč ,- za měsíc. Příklad č. 19): Zaměstnanec, se kterým zaměstnavatel sjednal dohodu o provedení práce od do s předem domluvenou hodinovou odměnou Kč 250,- z rozsahem práce podle potřeby zaměstnavatele, při dodržení maximálního limitu 300 hodin v rámci sjednané doby trvání dohody o provedení práce. V měsících únor květen 2013 dosáhl měsíčních odměn pod částku rozhodného příjmu tj. Kč ,-. V měsících červen srpen 2013 mu zaměstnavatel zúčtoval měsíční odměny nad Kč ,-. Odpověď: Zaměstnavatel je povinen zaměstnance přihlásit k účasti na nemocenském pojištění od tj. od data vzniku dohody o provedení práce, do 8. dnů od měsíce, kdy vznikla zaměstnanci účast na nemocenském pojištění poprvé v měsíci červnu Za měsíc červen tak zaměstnavatel odvede pojistné v plné výši 25%+6,5% nejpozději do Příklad č. 20): Zaměstnanec vykonával v roce 2013 opakovaně činnost na základě dohod o provedení práce. První dohoda byla sepsána od do se sjednanou měsíční odměnou á Kč 2 500,-/ měsíc. Druhá dohoda byla sjednána od do s měsíční odměnou Kč 3 000,- za měsíc květen, a Kč 5 000,- za měsíc červen. Odpověď: Zaměstnanci nevznikne účast na nemocenském pojištění ani v jednom měsíci, neboť měsíční odměny nedosáhly více než Kč ,-. Zaměstnavatel tak nemá povinnost přihlašovat zaměstnance k účasti na nemocenském pojištění. Příklad č. 21): Zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce na dva dny od do na inventarizaci skladu s odměnou Kč 6 000,-. V témže měsíci uzavřel další dohodu o provedení práce od do na inventarizaci druhého skladu s odměnou Kč 7 000,-. Odměny jsou zaměstnanci zúčtovány v následujícím měsíci ve výplatním termínu tj v celkové výši Kč ,-.

18 ~ 18 ~ Odpověď: Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění ve dnech od do a od do neboť součet odměn přesáhl rozhodnou částku v daném měsíci tj. více než Kč ,--. Příklad č. 22): Zaměstnavatel uzavřel současně se zaměstnancem tři dohody o provedení práce a to od do s měsíční odměnou za každou tuto dohodu Kč 3 500,-. Celkovou částku odměn z těchto tří dohod tj. Kč ,- je zaměstnanci zúčtována pravidelně měsíčně ve výplatním termínu. Odpověď: Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění od do , neboť součet odměn z těchto tří dohod o provedení práce překročí rozhodnou částku pro vznik účasti na nemocenském pojištění tj. Kč ,-. Příklad č. 23): Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce na jeden měsíc od do na výkon práce lektora rekvalifikačního kurzu s odměnou Kč ,-. Zaměstnanec poslední den trvání dohody o provedení práce onemocněl. Odpověď: Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit k účasti na nemocenském pojištění, poté odhlásit do 8 dnů od skončení sjednané dohody. Dále odvede pojistné nejpozději do V obvyklé výši pojistného tj. 25%+6,5%. Nárok na náhradu při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci sice vznikne tj. jen , ale s ohledem na karenční dobu první tři dny a skončení sjednané dohody (skončila účast na nemocenském pojištění) náleží zaměstnanci náhrada v nulové výši. Příklad č. 24): Zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce se zaměstnancem na dobu od do na výkon práce podle potřeby s hodinovou odměnou Kč 250,-. V měsíci 5/2013 se stal zaměstnanec práce neschopným od do Odměna za měsíc květen dosáhla před vznikem pracovní neschopnosti částky Kč ,-. Zaměstnanci tak vznikla v měsíci, kdy onemocněl účast na nemocenském pojištění.

19 ~ 19 ~ Odpověď: Zaměstnavatel musí odvést pojistné za měsíc květen a vyplatit náhradu odměny při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Pokud bude zaměstnanec i nadále práce neschopen tj. od 22. dne pracovní neschopnosti má nárok na výplatu nemocenského prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení a to event. až do dne sjednané dohody o provedení práce. VIII část - Závazné termíny splatnosti pojistného a formy úhrady pojistného : Zákon o pojistném na sociální zabezpečení stanoví povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, za něž má být pojistné odvedeno. Znamená to, že za včasný odvod pojistného se považuje termín, kdy zaměstnavatel provedl platbu tak, aby bylo pojistné připsáno nejpozději do 20. dne na účet poskytovatele platebních služeb. Pojistné se hradí v české měně. Z pohledu možných způsobů odvodu pojistné je nejčastěji zaměstnavatelem využíván bezhotovostní převod z účtu plátce pojistného, další možný způsob odvodu pojistného je platba v hotovosti do pokladny příslušné správy sociálního zabezpečení maximální limit hotovostní platby je od roku 2012 Kč ,- a poslední možný způsob platby pojistného je využití platby prostřednictvím držitele poštovní licence. (Pozn. Při platbách poštovní poukázkou (složenkou) je postup držitele poštovní licence následující. Držitel poštovní licence je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal a poskytovatel platebních služeb je povinen ji převést na samotný účet do konce následujícího pracovního dne!). Zaměstnavatel kromě faktického odvodu pojistného shora uvedenými způsoby je povinen také zaslat na správu sociálního zabezpečení závazný tiskopis Přehled o výši pojistného, vzor ČSSZ I/2011. (Pozn. Jedná se o předpis výše měsíčního pojistného strana má dáti ). Příklad č. 25): Zaměstnavatel vypočetl pojistné za měsíc duben ve výši Kč ,-. Toto pojistné je splatné nejpozději do 20. května. Výplatní termín zaměstnavatele je určen na každého 12. měsíce. Zaměstnavatel zaslal toto pojistné formou elektronického převodu ze svého účtu na účet poskytovatele platebních služeb ( tj. peněžního ústavu, kde má založen příjmový účet příslušná správa sociálního zabezpečení) dne 18.5.

20 ~ 20 ~ Odpověď: Zaměstnavatel provedl odpis ze svého účtu včas, tzn., že platba pojistného bude připsána do 20. na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Příklad č. 26): Zaměstnavatel realizoval platbu pojistného za své zaměstnance v pátek 20. května přímo do pokladny příslušné správy sociálního zabezpečení. Pokladní mu vystavila účetní doklad o přijetí příslušné částky pojistného. Odpověď: Pojistné bylo odvedeno včas tj. nejpozději do 20. v měsíci. Příklad č. 27): Zaměstnavatel realizoval platbu pojistného pomocí držitele poštovní licence ve čtvrtek dne Odpověď: Tento termín realizace odvodu pojistné bude jednoznačně považován za pozdní, neboť do 20. nebude pojistné připsáno na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. ( Pozn. Za každý den pozdního připsání na účet správy tj. po 20. dni v měsíci bude plátce pojistného předepsáno penále viz. další díl sankce ). IX část - Odvod pojistného na důchodové spoření do II. pilíře: Tak, jak jsem si vysvětlili systém nového důchodového spoření ve IV. části našeho e-semináře, je nutné si v několika větách objasnit principy odvodu pojistného na příjmový účet u příslušného specializovaného finančního úřadu. S účastí zaměstnance na důchodovém spoření vyplývají povinnosti i zaměstnavateli, jako plátci pojistného. Tyto povinnosti se dají shrnout do 3 bodů a to povinnost: odvádět pojistné formou měsíční zálohyy za svého zaměstnance účastného v důchodovém spoření a to nejpozději do 20. následujícího měsíce za měsíc uplynulý, měsíčně odesílat Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření s odkazem na 19 Zákona o důchodovém spoření a to nejpozději do 20. následujícího měsíce za měsíc uplynulý, a to zásadně elektornicky

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení Publikace Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkajících

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více