Training Back up Linking up

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Training Back up Linking up"

Transkript

1 Training Back up Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries Popis projektu, rozbor, shrnutí

2 projektový gestor a projektoví partneři Impresum: Vydavatel: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien Obsah: Abteilung Europa, Konzerne, Internationale Beziehungen; Mag. a Novka Piljic Redakce: Abteilung Europa, Konzerne, Internationale Beziehungen; Sabrina Drizhal Layout: GPA-djp Marketing, Anita Schnedl Fotografie: Fotolia, GPA-djp, Willi Denk, Nurith Wagner-Strauss, von den ProjektpartnerInnen DVR , ZVR Stav: září 2013/tschechisch Seite 2

3 PŘEDMLUVA Franz Georg Brantner GPA-djp / předseda spolkové hospodářské sekce pro obchod V obchodní sféře hrají nadnárodní vztahy významnou roli. Téměř ve všech zemích dominují na trzích mezinárodní společnosti. Členové představenstev a regionální vedení jsou propojeny nejmodernější komunikační technikou, častá setkání umožňují permanentní výměnu informací. Aktuální hospodářské a obratové údaje mají tito lidé k dispozici ve zlomku sekundy. Jazykové překážky managementu se kompenzují s nasazením vysokých finančních částek. Rámcové podmínky pro zastupování zájmů zaměstnanců v rámci i nad rámec podniků jsou v jednotlivých zemích o poznání složitější. Spolupráce členů a členek podnikových rad v koncernech je více méně omezena na činnost v Evropských radách zaměstnanců. Zásadní legislativní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi znesnadňují či téměř znemožňují zakládat rady zaměstnanců anebo uznávat právo odborů na zastupování personálu. Kolektivní vyjednávání pro celé obory často naráží na překážky. Jazykové bariéry zdržují každodenní práci. Tento projekt má pro zaměstnance a odboráře zúčastněných zemí hmatatelný význam. Zkušenosti z projektové práce umožní propojení a vzájemnou výměnu informací a znalostí v nové kvalitě a novém rozsahu bez ohledu na jazykové hranice. Díky projektu vznikne základ pro úspěšnou přeshraniční spolupráci ve prospěch zastupovaných kolegů a kolegyň, pro naši budoucí práci. Rád bych od srdce poděkoval vedoucí projektu, magistře Novce PILJICové za vysoce profesionální přípravu a provedení projektu. "Práci zdar!" Franz Georg Brantner Seite 3

4 OBSAH Obsah Předmluva Prohlášení - Franz Georg Brantner... 3 Prohlášení - Manfred Wolf... 5 Úvod...6 O situaci sociálního dialogu v nových členských a kandidátských státech Evropské unie... 6 Stručný popis projektu "Training & Backup & Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries"... 8 Nejdůležitější projektová opatření Best practice rakouské sociální partnerství Kontrolní seznam pro vyjednávání kolektivních smluv Výchozí situace...15 Příprava...16 Provedení/uzavření...16 Následné zpracování...17 Evropská rámcová dohoda pro multinárodní koncerny Prvky dohody...18 Základní práva...19 Práce pokračuje Prohlášení - Clemens Rode, projektový expert...22 Vyhodnocení průzkumu o tarifních jednáních Informace o blogu Poděkování Údaje o síti kontaktů odbory a jejich adres Seite 4

5 PŘEDMLUVA Manfred Wolf GPA-djp / zástupce předsedy spolkové hospodářské sekce Naše společná studijní cesta evropskými zeměmi nám jasně ukázala, jak rozmanité jsou kultury odborářské práce a sociálního partnerství v jednotlivých zemích. Při všech rozdílech jsme ale nalezli i shodné stránky. Země, kde fungují silné odborářské struktury a je veden živý sociální dialog, vykazují vcelku lepší hospodářské výsledky. V těchto zemích mají vlády i více možností, jak překonávat hospodářské krize a výkyvy na trzích práce. Výsledky seminářů jasně ukazují, že má-li přežít evropská idea, potřebujeme sociální dialog jako základ pro Evropu, ve které se budou spravedlivě vyvažovat sociální a hospodářská dimenze. Lidé začnou ve společné Evropě spatřovat smysluplnou perspektivu až v okamžiku, kdy většina obyvatel v Evropě nalezne práci, blahobyt a sociální zabezpečení. Pro evropský projekt potřebujeme více než svobodu obchodu, trhů a cestování; potřebujeme řadové občany ochotné se na tomto projektu podílet a společně ho utvářet. Potřebným předpokladem je, aby viděli, že jejich touha po zajištěné existenci, práci, spravedlivé odměně a sociálním zabezpečení je naplňována, že ve společné Evropě jsou zabezpečeny jejich základní životní zájmy. Přesně toho se nedostává, příliš často byla Evropa vydána všanc neoliberálním hrátkám. Všem, kteří se podílejí na rozhodování, by mělo být jasné, že takové experimenty vyústí v nedůvěru většiny obyvatelstva a bez jejich důvěry není možné budovat společný evropský projekt, udržovat evropské instituce a rozvíjet tvrdě vybojovaný sociální smír. Touto brožurou chceme probudit Váš zájem o alternativní strategie, o celoevropský sociální dialog, stabilní pracovní vztahy, sociální zabezpečení a národní ekonomiky usilující o všeobecný blahobyt. Hovoříme o modelu a dimenzi společné Evropy na základě sociálně zodpovědného a dlouhodobě udržitelného tržního hospodářství. Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za příspěvky do seminářů i přehledů, díky nimž si můžeme vyměňovat zkušenosti a vzájemně se obohacovat. Vytváříme tak další významný nástroj pro ty, kteří usilují o vybudování a rozšiřování sociální dimenze společné Evropy. Manfred Wolf Seite 5

6 ÚVOD ÚVOD: O SITUACI SOCIÁLNÍHO DIALOGU V NOVÝCH ČLENSKÝCH A KANDIDÁTSKÝCH STÁTECH 32,8 milonů pracovníků a pracovnic je zaměstnáno v obchodním sektoru v Evropě. V nových členských a kandidátských zemích je sociální dialog ztěžován různými faktory. Jednak jsou zaměstnanci v obchodních podnicích málo organizováni v odborech, jednak jsou málokteří zaměstnavatelé ochotni vytvářet svazy, které by je mohly zastupovat v kolektivních vyjednáváních. Podmínky potřebné pro zahájení fungujícího dialogu nejsou splněny. Rakousko se vyznačuje mimořádně dobře fungujícím systémem spolupráce velkých organizací zastupujících zaměstnavatele i zaměstnance a vlády. Tato součinnost byla základním kamenem obnovy státu po druhé světové válce a významným předpokladem hospodářského růstu s sociálního smíru. Rakousko smí být považováno za živoucí a osvědčený příklad best practice při dalším rozvíjení evropského hospodářského a sociálního modelu. Sociální partnerství se v Rakousku neomezuje na pracovněprávní vztahy, ale zasahuje prakticky do všech oblastí hospodářské a sociální politiky a proto platí za vzor celoplošného a koordinovaného zastupování zájmů obou stran v celé Unii. Přístup nových členských zemí využila řada rakouských podniků ke vstupu na nové trhy. I dvě největší společnosti, BILLA (dceřiná společnost REWE) a SPAR, vybudovaly v nových členských státech významné dceřiné podniky. V nově přistoupivších zemích se sociální dialog odehrává především na úrovni jednotlivých podniků. Kolektivní smlouvy, pracovní podmínky, úprava pracovních dob se upravují mnohem častěji ve firmách než pro celá odvětví, regiony nebo plošně. O to významnější jsou pracovněprávní úpravy a praxe v nadnárodních společnostech, protože mají na trzích práce signální účinek a vyzařují i za hranice jednotlivých států. Za tímto účelem je bezpodmínečně nutné, aby organizace zaměstnanců (odbory a rady zaměstnanců) spolupracovaly v celém koncernu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že má-li být zastupování zájmů zaměstnanců úspěšné a účinné, je třeba splnit řadu předpokladů, které vyžadují čas. Patří k nim vytvoření stálých a stabilních komunikačních vztahů a důvěry mezi odboráři z nejrůznějších zemí. Zástupci zaměstnanců se ve své práci zaměřují především na složitá témata, jako jsou úpravy pracovních dob, další vzdělávání, kolektivní vyjednávání, vyvažování práce a soukromého života a mnoho dalších. Nové hospodářské a politické uspořádání od roku 1989 v nových členských státech zásadně změnil i dosah odborářské práce. Vynikající příležitostí, jak načerpat nové znalosti a seznámit se s příklady z praxe, jsou společné vzdělávací semináře a workshopy. Mimořádně cenné jsou zkušenosti kolegů a kolegyň z takzvaných starých členských států. Účast nových členských a kandidátských zemí na evropském sociálním dialogu byla doposud mizivá. Má to několik příčin: se sociálním dialogem v této formě mají kolegové málo zkušeností, a potenciálním účastníkům zčásti chybí významné dovednosti, aby mohli tuto roli zástupce zaměstnaneckých Seite 6

7 zájmů vykonávat kompetentně a úspěšně. Potřebné jsou specifické znalosti a kvalifikace stejně jako techniky vyjednávání a dobré kontakty, bez kterých se dobrý vyjednavač neobejde, chce-li dobře zastupovat a prosazovat zájmy pracovníků. Kromě toho jsou zkušenosti v těchto zemích se sociálním dialogem na národní úrovni ve všech sektorech téměř shodné. Nejvýznamnější možností, jak získávat nové dovednosti a vyměňovat si zkušenosti, jsou přeshraniční vzdělávací akce. Přihlédneme-li k tíživé finanční situaci odborových organizací, je nabíledni, že obchodní odbory v těchto zemích nemají dost sil, aby potřebná opatření prosadili sami. Bez podpory Evropské komise a kolegů odborářů z ostatních členských států by rostoucí účast na vyjednávání na celostátní a evropské úrovni byla v dohledné době sotva možná. Vyjádření Renata Burianová Prezidentka OSPO, Česká republika "Z nášho pohľadu je potrené viac komunikovať s EuroCommerce o problémoch jednotlivých krajín ako sú napríklad otváracie hodiny alebo práca na čiastočný úväzok. Keď medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni prebieha aktívna komunikácia, je aj komunikácia medzi sociálnymi partnermi na národnej úrovni oveľa jednoduchšia." Seite 7

8 POPIS PROJEKTU Training & Backup & Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries Projekt Training & Backup & Linking up se konal od září 2012 do září 2013 ve spolupráci s nejvýznamnějšími odborovými organizacemi plošných maloobchodů ve střední a jižní Evropě a Turecku. Kofinancovala jej Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí (rozpočtová položka Vzdělávací a informační opatření ve prospěch zaměstnaneckých organizací ). Gestorem a koordinátorem byla odborová organizace zaměstnanců v soukromém sektoru tisk, novinářství, papír (GPA-djp), členská organizace Rakouského odborového svazu (ÖGB). Projektoví partneři se na úspěchu celého projektu podíleli především dílčími administrativními a organizačními úkoly. Projekt je zaměřen na obchodní sektor. V obchodních společnostech pracují převážně ženy a velmi často mají částečný pracovní úvazek. Z toho vyvstávají specifické potíže se slučitelností práce a rodiny, na které se cíleně zaměřujeme. Žadatelem a promotorem byl Rakouský odborový svaz (ÖGB) a členská organizace zaměstnanců v soukromém sektoru tisk, novinářství, papír (GPA-djp). ÖGB je nadstranickou organizací zastřešující všechny odborové organizace v Rakousku. OD POČÁTKU SE PROJEKTOVÉ PRÁCE ÚČASTNILI: Projektoví partneři a další odboráři z nových členských a kandidátských států Nadace Friedricha Eberta s projektovou kanceláří pro jihovýchodní Evropu v Bělehradě a kanceláří této nadace v Istanbulu UNI Europa Commerce jako odborářská zastřešující organizace organizovaných zaměstnanců v obchodu byla projektový partner a aktivně se účastnila všech opatření Česká republika: OSPO, odborový svaz pracovníků v obchodu Slovensko: OZPOCR, odborový svaz pracovníků v obchodu a cestovním ruchu Polsko: Solidarnosc, zemský sekretariát pro bankovnictví, obchod a pojišťovnictví nezávislých odborů NSZZ Turecko: TURK KOOP-IS, členové této odborové organizace jsou z obchodu, ale i z veřejných služeb a kanceláří, celkem pracují u 118 různých zaměstnavatelů. Zastávat funcki zástupce zaměstanců je činnost maximálně náročná a klade na danou osobu různorodé požadavky. Aby jim bylo možno dostát, nabízel předložený projekt celou řadu vzdělávacích a tréninkových opatření. Seite 8

9 V nových členských zemích a v kanditátských zemích EU je dialog mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů komplikován různými faktory. Pracovníci obchodu jsou na jedné straně špatně organizováni, na druhé straně zástupci zaměstnavatelů nevytvářejí žádná sdružení, vybavená kompetencí vyjednávat, čímž nejsou splněny přepoklady pro funkční dialog. Předložený projekt měl poskytnout pomoc kolegům, pracovníkům ze sektoru obchodu, umožňoval jim společné workshopy a semináře a podporoval je v jejich snahách vybudovat v nových členských zemích sociální dialog v obchodním sektoru na národní úrovni a zintenzivnit účast těchto států v celoevropském sociálním dialogu v rámci Evropské unie. Provedená opatření se opírala o doposud úspěšný rakouský model. Projektové semináře a tréninky se opíraly, popř. byly připzpůsobeny osobám, které vedou vyjednávání kolektivních smluv u odborů pracovníků v soukromém sektoru, tisk, novináři, papír GPA-djp. Opatření v projektu podporovaly organizace zaměstnanců při jejich snahách postavit se výzvám zaměstnanecké a sociální politiky jak na národní úrovni, tak i na rovině EU (Strategie Europa 2020). Základem seminářů a workshopů je vedoucí iniciativa Agenda pro nové kompetence a nové možnosti zaměstnání strategie 2020 pro inteligentní, dlouhodobý a integrativní růst. Projekt se zaměřoval na kolegy, kteří jsou zapojeni do vyjednávání kolektivních smluv a evropských dohod se stranou zaměstnavatele. Docházelo k výměně zkušeností a vědomostí, byly zkoumány nové praktiky, vyvíjeny společné strategie a došlo rovněž k vypracování kontrolního seznamu o průběhu (příprava, provádění, uzavření) jednání. Zástupci zaměstnanců tak měli možnost s větším úspěchem vnést do průmyslových vztahů také sociální komponenty, což povede ke zlepšení situace zaměstnanců. Průzkum: dotazováním zůčastněných odborů prostřednictvím dotazníků byl zjištěn současný stav v nových členských zemích, takže bylo možno zvolit vhodná tréninková opatření; dvě partnerská setkání byla využita pro řízení, přípravu a následné zpracování projektu; čtyři transnárodní workshopy každé partnerské setkání mělo jedno až dvě témata, která byla ve workshopech zpracovávána, jako výsledek byl vypracován kontrolní seznam, popř. koncept pro na míru střižená opatření na národní úrovni, vývoj kontrolního seznamu pro přípravu, provádění a ukončení vyjednávání kolektivních smluv; akční materiál pro partnerské odbory, brožura pro shrnutí projektu s výsledky / projektovými produkty; vybudování sítě: zúčastněné odbory se měly možnost v průběhu celého roku poznat a vytvořit tak stabilní a nosnou bázi pro vzájemnou výměnu, podporu a kooperaci v budoucnosti, pravidelná každoroční setkání, která budou organizovat střídavě vždy jiné odbory. Seite 9

10 POPIS PROJEKTU Nejdůležitější projektová opatření Cíle projektu lze popsat slovy Training, Back up & Linking up : Training: workshopy zprostředkují znalosti a příklady z praxe Back up: podpora partnerských odborových organizací udržováním kontaktů a stálou výměnou informací a zkušeností, školení jsou podle potřeby možná i po ukončení projektu. Linking-up: vybudování sítě spojující obchodní odborové organizace střední a východní Evropy během projektu a pokračování v kooperaci i v budoucnu. Do nejdůležitějších akcí se tato tři projektová zaměření promítala v nestejné intenzitě. Kromě toho stály v popředí zájmu i jiné projektové produkty (viz sociální partnerství, kolektivní vyjednávání, evropské rámcové dohody, anketa o tarifním vyjednávání ). Rozhodujícím momentem bylo, že rozpracování projektových produktů nebylo samoúčelné, ale bylo podřazeno cílům Training, Back up a Linking up : Mezinárodní workshop ve Vídni 8./9. listopadu 2012 Mezinárodní workshop v Istanbulu 20./21. února 2013 a bilaterální rakousko-turecké setkání v Istanbulu 22. února 2013 Mezinárodní workshop v Praze 11./12. června 2013 V těchto workshopech byla mapována aktuální situace ohledně sociálního dialogu nebo jeho absence, rámcových podmínek anebo předpokladech, které by pro jejich vytvoření byly potřebné. Konkrétně se jednalo o Slovensko, Srbsko, Černou Horu, Republiku Srpsku, Chorvatsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Českou republiku a Rakousko. Seite 10

11 Zprávy o jednotlivých zemích lze zjednodušeně shrnout do následujícího přehledu: Nezaměstnanost stoupá, pracovněprávní normy se mění často v neprospěch zaměstnanců, kolektivní vyjednávání se odehrává pod nátlakem anebo vůbec ne, nabírání nových členů odborových organizací je ztěžována prací na částečný úvazek a prekérními pracovními podmínkami, odborářům je bráněno vstupu do podniků, neustálé snižování personálních stavů znesnadňuje odborářskou činnost. Úspěchy zaznamenáváme většinou v nadnárodních společnostech, kde se organizovanost pohybuje kolem 40 %. Přesto i v pobočkách mezinárodních koncernů potřebujeme podporu rad zaměstnanců ze země původu firmy. Další překážkou jsou zákonem stanovené vysoké prahové hodnoty, kterých v nových členských a kandidátských zemích musí odbory dosáhnout, aby mohly reprezentovat zaměstnance a vyjednávat kolektivní smlouvy. V četných zemích nejsou zaměstnavatelé ochotni zakládat svazy, které by je reprezentovaly v kolektivním vyjednávání, a odbory pak nemají protějšek na kolektivní vyjednávání pro celé obory nebo celý stát. Většinou jsou uzavírány pouze smlouvy pro jednotlivé podniky. Všudypřítomným problémem je také nedostatek průzkumů, expertizy a odborné podpory. Vyjádření Aziz Hacisalihoğlu prezident KOOP-IS, İstanbul (Turecko) "Aby odbory získali oprávnenie na kolektívne zmluvné vyjednávania je potrebné, aby táto spoločnosť (firma) mala minimálne 10% zamestnancov ako členov príslušnej pracovnej branže. Tento predpoklad je pre tie spoločnosti, ktoré túto prekážku (hranicu) prekonali, je neustálym ohrozením a znemožňuje novozaloženým odborom zaoberať sa svojimi hlavnými úlohami, a to kolektívnymi zmluvami." Seite 11

12 RAKOUSKÉ SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ Best practice rakouské sociální partnerství 1. V Rakousku existuje mimořádně vyhraněný systém vzájemné spolupráce velkých hospodářských zájmových svazů, ale funguje i spolupráce těchto svazů a vlády. Tato spolupráce byla základním přepokladem pro výstavbu Rakouska po druhé světové válce a vytvořila základ pro další hospodářský růst a sociální smír. 2. Tento systém hospodářského a sociálního partnerství, který je většinou zjednodušeně označován jako sociální partnerství, spočívá na principu dobrovolnosti: historicky rostlá součinnost zájmových svazů je maximálně neformální a není regulována zákony. 3. Sociální partnerství se neomezuje na úpravu pracovních vztahů kolektivní smlouvy se na straně zaměstnavatelů uzavírají zpravidla mezi příslušnou organizací hospodářské komory a Rakouským odborovým svazem na straně zaměstnanců. Podle odhadů se kolektivní smlouva vztahuje na 90 až 95 procent zaměstnanců v soukromém hospodářství. 4. Rakouské specifikum spočívá v tom, že se sociální parnerství vztahuje také prakticky na všechny oblasti hospodářské a sociální politiky. Proto je Rakousko považováno za vzor korporatismu, jinými slovy rozsáhlého a koordinovaného zájmového zastoupení. 5. Čtyři velké zájmové svazy Rakouský odborový svaz (ÖGB), Hospodářská komora Rakouska (WKÖ), Spolková komora pracujících (BAK) a Agrární komora Rakouska (LK) však nejsou pouze zájmovým zastoupením v užším slova smyslu, tedy tarifní partner a lobbyistická organizace, poskytující servis svým členům, ale jsou různorodě zakotveny v politickém systému Rakouska. 6. Rakouský odborový svaz (ÖGB) je organizován jako spolek a uvedené tři komory jsou veřejnoprávní samosprávní organizace se zákonným členstvím. 7. Základ sociálního partnerství spočívá v tom, že se tyto čtyři velké zájmové organizace zavazují ke společným dlouhodobým cílům hospodářské a sociální politiky a sdílejí přesvědčení, že cílů lze lépe dosáhnout spoluprací, koordinovaným jednáním velkých společenských skupin a dialogem než cestou otevřených konfliktů. 8. Sociální partnerství však neznamená, že dochází k negaci protikladů v zájmech. Jde zde naopak o způsob hledání rovnováhy mezi protikladnými hospodářskými a sociálními zájmy, k čemuž dochází snahou o společné řešení konfliktů ve prospěch všech zúčastněných a ochotou uzavírat kompromisy. 9. Spolupráce svazů se od roku 1957 uskutečňovala hlavně v institucích Paritní komise. V této komisi jsou zastoupeni špičkoví reprezentanti vlády a zástupci čtyř velkých zájmových organizací. 10. Paritní komise je tvořena čtyřmi podvýbory: radou pro hospodářské a sociální otázky, podvýborem pro mezinárodní otázky, mzdovým podvýborem a podvýborem pro hospodářskou soutěž a ceny. 11. Kontrola cen a boj proti inflaci dříve tvořily mnohem významnější část činnosti Paritní komise, Seite 12

13 zatímco dnes představují institucionalizovanou rovinu rozhovorů mezi sociálními partnery a vládou, v rámci které se u příležitosti mimořádně důležitých příležitostí diskutuje o společných strategiích a opatřeních či případných konfliktech stejně jako o doporučeních rady pro hospodářské a sociální otázky. 12. Rada pro hospodářské a sociální otázky je grémium, ve kterém jsou z pověření prezidentů čtyř zájmových svazů nebo na vyžádání vlády vypracovávány zásadní studie a společná doporučení k hospodářským a sociálně-politickým otázkám. Rozhodnutí jsou přijímána ve vzájemné shodě sociálních partnerů. Vypracováním těchto studií jsou zpravidla pověřováni experti ze všech oblastí vědy a praxe. Expertní vědomosti tak mohou být využívány v grémiu na rozhraní k politické úrovni. Smyslem je vypracování společné báze, aby došlo k vyjmutí dat a faktů ze všech kontroverzí a sporů, což přispěje ke zvěcnění hospodářsko-politických diskusí. 13. Sociální partneři jsou v politickém systému Rakouska zakotveni na vícero úrovních: Zákonodárství: Svazy mají mimo jiné právo na posouzení návrhů zákonů, předkládání návrhů v zákonodárných orgánech, formulaci návrhů zákonů v centrální zájmové oblasti sociálních partnerů (sociální a pracovní právo, atd.). Správa: Sociální partneři působí v mnoha komisích, radách a výborech, například v oblasti učňovského školství, při kontrole pracovních podmínek, při vystavování osvědčení o původu, v hospodářské soutěži a v oblasti kartelů, v politice trhu práce, spotřebitelské oblasti a institucích, poskytujících subvence a dotace. Soudnictví: Sociální partneři vypracovávají návrhy na jmenování přísedících (laiků), kteří se podílejí na rozhodnutí u pracovních a sociálních soudů a určují přísedící u kartelového soudu. V sociální politice (sociální pojištění) spočívá důležitá oblast činnosti svazů ve vysílání zástupců do důchodových, zdravotních a úrazových pojištěn, jež jsou organizovány jako veřejnoprávní samosprávné orgány. K úkolům sociálního partnerství patří také neformální vedení jednání a kompetentní řešení problémů v oblastech, ve kterých mají zájmové svazy k dispozici speciální expertízu, např. ve věcech pracovního práva, sociálního práva, ale také živnostenského a rodinného práva, kde dohoda na úrovni sociálního partnerství znamená v mnoha aspektech nutné přípravné práce pro věcná řešení na politické úrovni. 14. Cíle spolupráce sociálních partnerů jsou definovány v četných dohodách. Současná spolupráce je popsána v dohodě o sociálním partnerství ze 23. listopadu V této dohodě sociální partneři především významným způsobem rozšířili cíle své spolupráce: V budoucnosti se společně budou snažit nejen jako doposud o plnou zaměstnanost, cenovou stabilitu a růst, ale také o zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti rakouského hospodářství, komplexní účast v mezinárodní a především evropské integraci, intenzivnější internacionalizaci rakouské ekonomiky, podporu talentů a schopností občanů, udržení pracovních příležitostí a zlepšení v tomto segmentu, udržení a zlepšení pracovního prostředí, které reaguje na potřeby pracujících a zvládání požadavků, které na trh práce klade snaha o ochranu životního prostředí. Seite 13

14 15. Díky intenzivnímu zapojení zájmových svazů tyto svazy vyvíjejí silný pocit zodpovědnosti při všech politických rozhodnutích, která činí, protože si jsou vědomi toho, že tato rozhodnutí budou ovlivňovat nejen jejich členy, ale ekonomiku a společnost jako celek. Sociální partneři se pokoušejí využívat sociální smír jako komparativní výhodu v mezinárodní soutěži a prostřednictvím své spolupráce se ve střednědobé perspektivě snaží upevnit a stabilizovat hospodářskou politiku a přispět tím ke stabilizaci ekonomického vývoje. 16. Rakouské sociální partnerství je tedy charakterizováno zvláštním druhem kultury vedení rozhovorů, vyjednávání a ochotou zůčastněných svazů realizovat kompromisy uvnitř svých organizací i navenek a zastupovat různé zájmy s ohledem na střednědobé společné cíle a celospolečenské zájmy. To však vyžaduje stálou bázi rozhovorů a průběžnou dobře fungující výměnu informací. (Zdroj: / O sociálním partnerství) Vyjádření Jozef Zadnan Prezident OZPOCR, Slovensko Najväčšie problémy v nadnárodných spoločnostiach Nerešpektovanie kompetencií základnej organizácie Znižovanie počtu zamestnancov Veľké množstvo nadčasov, ktoré musia zamestnanci odpracovať Pochybná práca (práca na určitý čas dočasná práca, práca v dni pracovného voľna, práca na smeny, nočná práca, práca na čiastočný úväzok, zamestnanie prostredníctvom pracovných agentúr, atď.) Nízke mzdy Uzavrieť s danou nadnárodnou spoločnosťou dohodu navrhnutú na úrovni UNI. Táto umožní a zjednoduší komunikačný proces na národných úrovniach. Seite 14

15 KONTROLNÍ SEZNAM Seznam kontrolních bodů pro vyjednávání kolektivních smluv Přetrvávající ekonomická krize představuje vážnou výzvu pro dialog mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládami. László Andor, komisař zodpovědný za zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, prohlásil: "Sociální dialog se s pozadím současné slabé makroekonomické poptávky, zvyšování daní a snižování výdajů jednotlivých států dostává pod stále větší tlak. Na všech úrovních proto musíme posílit roli sociálních partnerů, chceme-li překonat krizi a získat výhody, kterés sebou evropský sociální model přináší. Pouze pokud se nám podaří dostat se do dobře strukturovaného sociálního dialogu, pouze tehdy budeme schopni zvládnout demografické změny, vytvořit lepší pracovní podmínky a dosáhnout silnější sociální soudržnosti. Sociální dialog ve středo- a východoevropských členských státech je momentálně poměrně nevyhraněný a musí získat silnější kontury. VÝCHODISKOVÁ SITUACE Kdo budou partneři při rozhovorech závisí na tom, jedná-li se o model bipartitní (strana zaměstnavatelů a strana zaměstnanců) nebo tripartites Modell (zástupci zaměstnavatelů, zástupci zaměstnanců a vlády) a je-li kolektivní smlouva vyjednávána na národní úrovni, na úrovni jednotlivých oborů či podniků. Zaměstnavatel je vždy k dispozici, záleží ovšem na tom, je-li ochoten vyjednávat kolektivní smlouvu či nikoliv. Pokud jde o úroveň oborů, pak musejí být relevantní zástupci zaměstnavatelů členy sdružení. Vyjednávání na straně podniku vede sám zaměstnavatel. Zastoupení na straně zaměstnanců se v jednotlivých zemích liší. Mohou to být volení členové rady zaměstnanců, podnikové odbory, národní odbory anebo společně několik odborů najednou. Národní legislativa přesně upravuje, kdo je při vyjednávání kolektivních smluv oprávněn zaměstnance zastupovat. Seite 15

16 PŘÍPRAVA Jestliže je tato otázka jednoznačně definována a partneři se dohodnou, že začnou vyjednávat, měla by být splněna určitá pravidla. Tato pravidla se v jednotlivých zemích opět odlišují. Zde se však chceme soustředit na užitečnou přípravu pro stranu zaměstnanců. Partneři jsou k dispozici a ochotni jednat. Jmenuje se vyjednávací tým. Hned na začátku se určí osoba, která vyjednávání povede. Každý člen týmu má jasně definované úkoly. S podporou externích expertů by už před začátkem vyjednávání měly být vytvořeny schopné týmy a vypracovány jasné strategie. Ještě před vyjednáváním se sbírají všechna relevantní data a studie, které při vyjednávání mohou hodi: statistická data, analýzy oboru, znalecké posudky ekonomických a sociálních expertů. Velice prospěšná může být také právní pomoc. Všechna relevantní data by měla být vyhodnocena, představují pak solidní základ pro požadavky zaměstnanců. Rovněž průzkum mezi členy může být velmi užitečný. Je nutno jasně a jednoznačně definovat požadavky, kladené straně zaměstnavatelů. Požadavky musejí odrážet strukturu zaměstnanců tak, aby se zlepšení situace a zvýšení platů stalo dosažitelným cílem (ženy, mládež, starší zaměstnanci, zaměstnanci na částečný úvazek, učni). Požadavky se předepsaným způsobem předají straně zaměstnavatelů. Poté co požadavky strana zaměstnavatelů převezme, měla by na ně během definované lhůty poskytnout straně zaměstnanců odpověď. Na druhé straně se v závislosti na kultuře vyjednávání v určitých zemích může o požadavcích diskutovat až při prvním ústním jednání. PROVÁDĚNÍ Ústní jednání se konají v dohodnutou dobu. Mezi jednotlivými koly jednání by měl být k dispozici dostatek času pro porady na obou stranách a pro komunikaci se členy. Komunikace uvnitř vyjednávácího týmu během jednání je nezbytně nutná. Seite 16

17 ZÁVĚR Závěr kolektivního vyjednávání oznámí oba partneři vyjednávání společně. Uložení kolektivní smlouvy se provede podle národních zvyklostí. PRŮBĚH PROCESU příprava základů pro rozhodování průzkum v radě zaměstnanců usnesení programu požadavků zahájení vyjednávání další kolo vyjednávání uzavření kolektivní smlouvy redakce a tisk kolektivní smlouvy Ba VT VT VT zveřejnění programu požadavků zveřejnění stavu vyjednávání eventuální akce, konference rad zaměstnanců, opatření zveřejnění výsledku, realizační materiál reklama mezi členy kritická diskuse a výměna zkušeností, příprava dalšího kola Ba zkušenosti rad zaměstnanců s realizací Seite 17

18 RÁMCOVÁ DOHODA Evropská rámcová dohoda Nadnárodní korporace si vytyčily globální strategie vůči svým zaměstnancům. Z toho vyplývá, že i zaměstnanci potřebují globální strategie vůči podnikům. Podle statistik Mezinárodní organizace práce zaměstnává asi nadnárodních koncernů přes 90 milionů pracovníků. Každá dvacátá výdělečně činná osoba na světě tedy pracuje pro nadnárodní firmu. Koncerny jsou nepřímo zodpovědné za miliony pracovních míst a jejich činnost ovlivňuje hospodářské, sociální a ekologické prostředí po celém světě. Federace UNI Global se zaměřuje na globální dohody s cílem zvětšit vliv zaměstnanců v podnicích a zabezpečit pro ně rovné podmínky. V dobách globalizace je to důležitější než kdy dříve. Hospodářství prožívá krizi a zaměstnanci nesou nepoměrně velkou část této zátěže. Navrhovaná řešení na překonání krize musejí zahrnovat i strategie zaměstnanosti, které vytvoří trvalá a náležitě placená pracovní místa s dostatečným sociálním zabezpečením a zaručeným právem vést kolektivní vyjednávání. Má-li být hlas zaměstnanců slyšitelný a mají-li nadnárodní korporace v dobré víře vyjednávat se zaměstnanci v každé zemi, ve které jsou aktivní, je třeba, aby fungovala přeshraniční, mezinárodní spolupráce místních a národních odborových organizací. Na evropské úrovni se uzavírají evropské rámcové dohody. Zabezpečují, aby všichni zaměstnanci měli při zahájení vyjednávání s národním vedením podniku stejnou výchozí pozici ohledně svobody organizovanosti, zastupování zaměstnanců, lidských práv, ochrany zaměstnanců a důstojné práce. Pomocí evropských rámcových dohod UNI Europa spolu s národními zastoupeními zaměstnanců na jedné a vedení nadnárodních korporací na druhé straně určují standardy, které platí pro všechny země, a stanoví, že základní práva jsou zajištěna pro každého zaměstnance podniku. DOHODA OBSAHUJE Smluvní strany: UNI Europa a podnik Podnik a UNI Europa zdůrazňují oboustranný zájem na rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti podniku a udržování dobrých vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, založených na mezinárodně uznávaných dohodách o lidských a pracovních právech a zásadách dlouhodobě udržitelného vývoje sociálních modelů. Podnik a UNI Europa se zavazují, že budou spolupracovat na realizaci společných zájmů a proto budou uzavírat konkrétní dohody v oblasti důstojných pracovních podmínek a práva na odborovou organizaci. Na všech trzích, kde je podnik aktivní, se tento zavazuje, že bude aktivně monitorovat dodržování platných norem. Seite 18

19 V této souvislosti se obě strany zavazují: nalézat efektivní cestu, jak udržovat stálý dialog mezi smluvními stranami ve prospěch uplatňování společných zájmů a potvrzovat a uvádět do praxe zásady a hodnoty odvozené z mezinárodně uznávaných dohod o lidských a pracovních právech a zásadách dlouhodobě udržitelného vývoje sociálních modelů. ZÁKLADNÍ PRÁVA UNI Europa spolu s podnikem podporují základní práva definovaná v úmluvách Mezinárodní organizace práce, především: Svobodná volba zaměstnání Úmluva o odstranění nucené práce (úmluva MOP 105). Zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání Všem zaměstnancům musí být poskytnuta rovnost šancí, rovné zacházení a stejné odměňování za práci stejné hodnoty (úmluva MOP 100 a 111). Zákaz dětské práce Smějí být zaměstnáváni pouze pracovníci ve věku vyšším než je věk po ukončení povinné školní docházky (úmluva MOP 138 a 182). Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání Všichni zaměstnanci mají právo zakládat odbory podle vlastní volby a vstupovat do nich (úmluva MOP 87) a vést kolektivní vyjednávání (úmluva MOP 98). Podnik se zavazuje, že nebude o zaměstnání pracovníka v žádném případě rozhodovat podle toho, zdali zaměstnanec vystoupí z odborů nebo do nich nevstoupí (úmluva MOP 98). Podnik ze zavazuje, že žádného pracovníka nepropustí ani nebude jinak znevýhodňovat proto, že je členem odborů anebo se podílí na odborových aktivitách (úmluva MOP 98). Seite 19

20 Podnik uznává právo odborů na zastupování zaměstnanců a vedení kolektivního vyjednávání o podmínkách pro zastoupené zaměstnance, to znamená: kolektivní vyjednávání (úmluva MOP 98); řešení sporů o regulačních postupech; vyjednávání a konzultace ohledně témat souvisejících s pracovními místy a dalším vzděláváním, která spadají do oblastí, na kterých se odbory podílí. Pracovní doba Podnik uznává, že pracovní dobu je třeba dohodnout s příslušnou odborovou organizací. Musí odpovídat alespoň příslušným národním zákonům, dohodám uzavřeným na národní úrovni a normám platným pro příslušný průmyslový obor (úmluva MOP 1 a doporučení č. 116). Bezpečnost a zdraví Podnik souhlasí s tím, že vytvoří bezpečné, zdravé a dlouhodobě udržitelné pracovní prostředí (úmluva MOP 155). V souvislosti s tím je třeba podporovat dobré praktiky v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, poskytovat příslušné bezpečnostní vybavení a přiměřené školení v této oblasti. Uplatňované praktiky musí odpovídat úmluvám MOP, normám bezpečnosti a zdraví na pracovišti a příslušným kodexům chování. Vzájemný respekt na pracovišti Podnik usiluje o prosazování politik vzájemného respektu na pracovišti. Podnik a UNI Europa se zavazují, že budou udržovat kontinuální dialog o těchto dohodách. Rozšiřování rámcové dohody Podnik se zavazuje, že rozšíří kopie dohody v podnikové struktuře. UNI Europa poskytne kopii všem členským odborovým organizacím zastoupeným v podniku. UNI Europa a podnik se dále zavazují, že zabezpečí překlad této dohody do všech relevantních jazyků. Seite 20

Heribert Kohl. Svoboda spolčování, práva zaměstnanců a sociální dialog ve Střední Evropě a na Západním Balkáně

Heribert Kohl. Svoboda spolčování, práva zaměstnanců a sociální dialog ve Střední Evropě a na Západním Balkáně Heribert Kohl Svoboda spolčování, práva zaměstnanců a sociální dialog ve Střední Evropě a na Západním Balkáně Heribert Kohl, BwP * Svoboda spolčování, práva zaměstnanců a sociální dialog ve Střední Evropě

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union This Manual is funded by the European Union dialog Sociální Příručka pro vzdělávání odborů Sociální dialog Příručka pro vzdělávání odborů Tento materiál vznikl v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce Mezinárodní úřad práce ACTRAV Bureau for Workers Activities Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? MOP Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více