Training Back up Linking up

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Training Back up Linking up"

Transkript

1 Training Back up Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries Popis projektu, rozbor, shrnutí

2 projektový gestor a projektoví partneři Impresum: Vydavatel: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien Obsah: Abteilung Europa, Konzerne, Internationale Beziehungen; Mag. a Novka Piljic Redakce: Abteilung Europa, Konzerne, Internationale Beziehungen; Sabrina Drizhal Layout: GPA-djp Marketing, Anita Schnedl Fotografie: Fotolia, GPA-djp, Willi Denk, Nurith Wagner-Strauss, von den ProjektpartnerInnen DVR , ZVR Stav: září 2013/tschechisch Seite 2

3 PŘEDMLUVA Franz Georg Brantner GPA-djp / předseda spolkové hospodářské sekce pro obchod V obchodní sféře hrají nadnárodní vztahy významnou roli. Téměř ve všech zemích dominují na trzích mezinárodní společnosti. Členové představenstev a regionální vedení jsou propojeny nejmodernější komunikační technikou, častá setkání umožňují permanentní výměnu informací. Aktuální hospodářské a obratové údaje mají tito lidé k dispozici ve zlomku sekundy. Jazykové překážky managementu se kompenzují s nasazením vysokých finančních částek. Rámcové podmínky pro zastupování zájmů zaměstnanců v rámci i nad rámec podniků jsou v jednotlivých zemích o poznání složitější. Spolupráce členů a členek podnikových rad v koncernech je více méně omezena na činnost v Evropských radách zaměstnanců. Zásadní legislativní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi znesnadňují či téměř znemožňují zakládat rady zaměstnanců anebo uznávat právo odborů na zastupování personálu. Kolektivní vyjednávání pro celé obory často naráží na překážky. Jazykové bariéry zdržují každodenní práci. Tento projekt má pro zaměstnance a odboráře zúčastněných zemí hmatatelný význam. Zkušenosti z projektové práce umožní propojení a vzájemnou výměnu informací a znalostí v nové kvalitě a novém rozsahu bez ohledu na jazykové hranice. Díky projektu vznikne základ pro úspěšnou přeshraniční spolupráci ve prospěch zastupovaných kolegů a kolegyň, pro naši budoucí práci. Rád bych od srdce poděkoval vedoucí projektu, magistře Novce PILJICové za vysoce profesionální přípravu a provedení projektu. "Práci zdar!" Franz Georg Brantner Seite 3

4 OBSAH Obsah Předmluva Prohlášení - Franz Georg Brantner... 3 Prohlášení - Manfred Wolf... 5 Úvod...6 O situaci sociálního dialogu v nových členských a kandidátských státech Evropské unie... 6 Stručný popis projektu "Training & Backup & Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries"... 8 Nejdůležitější projektová opatření Best practice rakouské sociální partnerství Kontrolní seznam pro vyjednávání kolektivních smluv Výchozí situace...15 Příprava...16 Provedení/uzavření...16 Následné zpracování...17 Evropská rámcová dohoda pro multinárodní koncerny Prvky dohody...18 Základní práva...19 Práce pokračuje Prohlášení - Clemens Rode, projektový expert...22 Vyhodnocení průzkumu o tarifních jednáních Informace o blogu Poděkování Údaje o síti kontaktů odbory a jejich adres Seite 4

5 PŘEDMLUVA Manfred Wolf GPA-djp / zástupce předsedy spolkové hospodářské sekce Naše společná studijní cesta evropskými zeměmi nám jasně ukázala, jak rozmanité jsou kultury odborářské práce a sociálního partnerství v jednotlivých zemích. Při všech rozdílech jsme ale nalezli i shodné stránky. Země, kde fungují silné odborářské struktury a je veden živý sociální dialog, vykazují vcelku lepší hospodářské výsledky. V těchto zemích mají vlády i více možností, jak překonávat hospodářské krize a výkyvy na trzích práce. Výsledky seminářů jasně ukazují, že má-li přežít evropská idea, potřebujeme sociální dialog jako základ pro Evropu, ve které se budou spravedlivě vyvažovat sociální a hospodářská dimenze. Lidé začnou ve společné Evropě spatřovat smysluplnou perspektivu až v okamžiku, kdy většina obyvatel v Evropě nalezne práci, blahobyt a sociální zabezpečení. Pro evropský projekt potřebujeme více než svobodu obchodu, trhů a cestování; potřebujeme řadové občany ochotné se na tomto projektu podílet a společně ho utvářet. Potřebným předpokladem je, aby viděli, že jejich touha po zajištěné existenci, práci, spravedlivé odměně a sociálním zabezpečení je naplňována, že ve společné Evropě jsou zabezpečeny jejich základní životní zájmy. Přesně toho se nedostává, příliš často byla Evropa vydána všanc neoliberálním hrátkám. Všem, kteří se podílejí na rozhodování, by mělo být jasné, že takové experimenty vyústí v nedůvěru většiny obyvatelstva a bez jejich důvěry není možné budovat společný evropský projekt, udržovat evropské instituce a rozvíjet tvrdě vybojovaný sociální smír. Touto brožurou chceme probudit Váš zájem o alternativní strategie, o celoevropský sociální dialog, stabilní pracovní vztahy, sociální zabezpečení a národní ekonomiky usilující o všeobecný blahobyt. Hovoříme o modelu a dimenzi společné Evropy na základě sociálně zodpovědného a dlouhodobě udržitelného tržního hospodářství. Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za příspěvky do seminářů i přehledů, díky nimž si můžeme vyměňovat zkušenosti a vzájemně se obohacovat. Vytváříme tak další významný nástroj pro ty, kteří usilují o vybudování a rozšiřování sociální dimenze společné Evropy. Manfred Wolf Seite 5

6 ÚVOD ÚVOD: O SITUACI SOCIÁLNÍHO DIALOGU V NOVÝCH ČLENSKÝCH A KANDIDÁTSKÝCH STÁTECH 32,8 milonů pracovníků a pracovnic je zaměstnáno v obchodním sektoru v Evropě. V nových členských a kandidátských zemích je sociální dialog ztěžován různými faktory. Jednak jsou zaměstnanci v obchodních podnicích málo organizováni v odborech, jednak jsou málokteří zaměstnavatelé ochotni vytvářet svazy, které by je mohly zastupovat v kolektivních vyjednáváních. Podmínky potřebné pro zahájení fungujícího dialogu nejsou splněny. Rakousko se vyznačuje mimořádně dobře fungujícím systémem spolupráce velkých organizací zastupujících zaměstnavatele i zaměstnance a vlády. Tato součinnost byla základním kamenem obnovy státu po druhé světové válce a významným předpokladem hospodářského růstu s sociálního smíru. Rakousko smí být považováno za živoucí a osvědčený příklad best practice při dalším rozvíjení evropského hospodářského a sociálního modelu. Sociální partnerství se v Rakousku neomezuje na pracovněprávní vztahy, ale zasahuje prakticky do všech oblastí hospodářské a sociální politiky a proto platí za vzor celoplošného a koordinovaného zastupování zájmů obou stran v celé Unii. Přístup nových členských zemí využila řada rakouských podniků ke vstupu na nové trhy. I dvě největší společnosti, BILLA (dceřiná společnost REWE) a SPAR, vybudovaly v nových členských státech významné dceřiné podniky. V nově přistoupivších zemích se sociální dialog odehrává především na úrovni jednotlivých podniků. Kolektivní smlouvy, pracovní podmínky, úprava pracovních dob se upravují mnohem častěji ve firmách než pro celá odvětví, regiony nebo plošně. O to významnější jsou pracovněprávní úpravy a praxe v nadnárodních společnostech, protože mají na trzích práce signální účinek a vyzařují i za hranice jednotlivých států. Za tímto účelem je bezpodmínečně nutné, aby organizace zaměstnanců (odbory a rady zaměstnanců) spolupracovaly v celém koncernu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že má-li být zastupování zájmů zaměstnanců úspěšné a účinné, je třeba splnit řadu předpokladů, které vyžadují čas. Patří k nim vytvoření stálých a stabilních komunikačních vztahů a důvěry mezi odboráři z nejrůznějších zemí. Zástupci zaměstnanců se ve své práci zaměřují především na složitá témata, jako jsou úpravy pracovních dob, další vzdělávání, kolektivní vyjednávání, vyvažování práce a soukromého života a mnoho dalších. Nové hospodářské a politické uspořádání od roku 1989 v nových členských státech zásadně změnil i dosah odborářské práce. Vynikající příležitostí, jak načerpat nové znalosti a seznámit se s příklady z praxe, jsou společné vzdělávací semináře a workshopy. Mimořádně cenné jsou zkušenosti kolegů a kolegyň z takzvaných starých členských států. Účast nových členských a kandidátských zemí na evropském sociálním dialogu byla doposud mizivá. Má to několik příčin: se sociálním dialogem v této formě mají kolegové málo zkušeností, a potenciálním účastníkům zčásti chybí významné dovednosti, aby mohli tuto roli zástupce zaměstnaneckých Seite 6

7 zájmů vykonávat kompetentně a úspěšně. Potřebné jsou specifické znalosti a kvalifikace stejně jako techniky vyjednávání a dobré kontakty, bez kterých se dobrý vyjednavač neobejde, chce-li dobře zastupovat a prosazovat zájmy pracovníků. Kromě toho jsou zkušenosti v těchto zemích se sociálním dialogem na národní úrovni ve všech sektorech téměř shodné. Nejvýznamnější možností, jak získávat nové dovednosti a vyměňovat si zkušenosti, jsou přeshraniční vzdělávací akce. Přihlédneme-li k tíživé finanční situaci odborových organizací, je nabíledni, že obchodní odbory v těchto zemích nemají dost sil, aby potřebná opatření prosadili sami. Bez podpory Evropské komise a kolegů odborářů z ostatních členských států by rostoucí účast na vyjednávání na celostátní a evropské úrovni byla v dohledné době sotva možná. Vyjádření Renata Burianová Prezidentka OSPO, Česká republika "Z nášho pohľadu je potrené viac komunikovať s EuroCommerce o problémoch jednotlivých krajín ako sú napríklad otváracie hodiny alebo práca na čiastočný úväzok. Keď medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni prebieha aktívna komunikácia, je aj komunikácia medzi sociálnymi partnermi na národnej úrovni oveľa jednoduchšia." Seite 7

8 POPIS PROJEKTU Training & Backup & Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries Projekt Training & Backup & Linking up se konal od září 2012 do září 2013 ve spolupráci s nejvýznamnějšími odborovými organizacemi plošných maloobchodů ve střední a jižní Evropě a Turecku. Kofinancovala jej Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí (rozpočtová položka Vzdělávací a informační opatření ve prospěch zaměstnaneckých organizací ). Gestorem a koordinátorem byla odborová organizace zaměstnanců v soukromém sektoru tisk, novinářství, papír (GPA-djp), členská organizace Rakouského odborového svazu (ÖGB). Projektoví partneři se na úspěchu celého projektu podíleli především dílčími administrativními a organizačními úkoly. Projekt je zaměřen na obchodní sektor. V obchodních společnostech pracují převážně ženy a velmi často mají částečný pracovní úvazek. Z toho vyvstávají specifické potíže se slučitelností práce a rodiny, na které se cíleně zaměřujeme. Žadatelem a promotorem byl Rakouský odborový svaz (ÖGB) a členská organizace zaměstnanců v soukromém sektoru tisk, novinářství, papír (GPA-djp). ÖGB je nadstranickou organizací zastřešující všechny odborové organizace v Rakousku. OD POČÁTKU SE PROJEKTOVÉ PRÁCE ÚČASTNILI: Projektoví partneři a další odboráři z nových členských a kandidátských států Nadace Friedricha Eberta s projektovou kanceláří pro jihovýchodní Evropu v Bělehradě a kanceláří této nadace v Istanbulu UNI Europa Commerce jako odborářská zastřešující organizace organizovaných zaměstnanců v obchodu byla projektový partner a aktivně se účastnila všech opatření Česká republika: OSPO, odborový svaz pracovníků v obchodu Slovensko: OZPOCR, odborový svaz pracovníků v obchodu a cestovním ruchu Polsko: Solidarnosc, zemský sekretariát pro bankovnictví, obchod a pojišťovnictví nezávislých odborů NSZZ Turecko: TURK KOOP-IS, členové této odborové organizace jsou z obchodu, ale i z veřejných služeb a kanceláří, celkem pracují u 118 různých zaměstnavatelů. Zastávat funcki zástupce zaměstanců je činnost maximálně náročná a klade na danou osobu různorodé požadavky. Aby jim bylo možno dostát, nabízel předložený projekt celou řadu vzdělávacích a tréninkových opatření. Seite 8

9 V nových členských zemích a v kanditátských zemích EU je dialog mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů komplikován různými faktory. Pracovníci obchodu jsou na jedné straně špatně organizováni, na druhé straně zástupci zaměstnavatelů nevytvářejí žádná sdružení, vybavená kompetencí vyjednávat, čímž nejsou splněny přepoklady pro funkční dialog. Předložený projekt měl poskytnout pomoc kolegům, pracovníkům ze sektoru obchodu, umožňoval jim společné workshopy a semináře a podporoval je v jejich snahách vybudovat v nových členských zemích sociální dialog v obchodním sektoru na národní úrovni a zintenzivnit účast těchto států v celoevropském sociálním dialogu v rámci Evropské unie. Provedená opatření se opírala o doposud úspěšný rakouský model. Projektové semináře a tréninky se opíraly, popř. byly připzpůsobeny osobám, které vedou vyjednávání kolektivních smluv u odborů pracovníků v soukromém sektoru, tisk, novináři, papír GPA-djp. Opatření v projektu podporovaly organizace zaměstnanců při jejich snahách postavit se výzvám zaměstnanecké a sociální politiky jak na národní úrovni, tak i na rovině EU (Strategie Europa 2020). Základem seminářů a workshopů je vedoucí iniciativa Agenda pro nové kompetence a nové možnosti zaměstnání strategie 2020 pro inteligentní, dlouhodobý a integrativní růst. Projekt se zaměřoval na kolegy, kteří jsou zapojeni do vyjednávání kolektivních smluv a evropských dohod se stranou zaměstnavatele. Docházelo k výměně zkušeností a vědomostí, byly zkoumány nové praktiky, vyvíjeny společné strategie a došlo rovněž k vypracování kontrolního seznamu o průběhu (příprava, provádění, uzavření) jednání. Zástupci zaměstnanců tak měli možnost s větším úspěchem vnést do průmyslových vztahů také sociální komponenty, což povede ke zlepšení situace zaměstnanců. Průzkum: dotazováním zůčastněných odborů prostřednictvím dotazníků byl zjištěn současný stav v nových členských zemích, takže bylo možno zvolit vhodná tréninková opatření; dvě partnerská setkání byla využita pro řízení, přípravu a následné zpracování projektu; čtyři transnárodní workshopy každé partnerské setkání mělo jedno až dvě témata, která byla ve workshopech zpracovávána, jako výsledek byl vypracován kontrolní seznam, popř. koncept pro na míru střižená opatření na národní úrovni, vývoj kontrolního seznamu pro přípravu, provádění a ukončení vyjednávání kolektivních smluv; akční materiál pro partnerské odbory, brožura pro shrnutí projektu s výsledky / projektovými produkty; vybudování sítě: zúčastněné odbory se měly možnost v průběhu celého roku poznat a vytvořit tak stabilní a nosnou bázi pro vzájemnou výměnu, podporu a kooperaci v budoucnosti, pravidelná každoroční setkání, která budou organizovat střídavě vždy jiné odbory. Seite 9

10 POPIS PROJEKTU Nejdůležitější projektová opatření Cíle projektu lze popsat slovy Training, Back up & Linking up : Training: workshopy zprostředkují znalosti a příklady z praxe Back up: podpora partnerských odborových organizací udržováním kontaktů a stálou výměnou informací a zkušeností, školení jsou podle potřeby možná i po ukončení projektu. Linking-up: vybudování sítě spojující obchodní odborové organizace střední a východní Evropy během projektu a pokračování v kooperaci i v budoucnu. Do nejdůležitějších akcí se tato tři projektová zaměření promítala v nestejné intenzitě. Kromě toho stály v popředí zájmu i jiné projektové produkty (viz sociální partnerství, kolektivní vyjednávání, evropské rámcové dohody, anketa o tarifním vyjednávání ). Rozhodujícím momentem bylo, že rozpracování projektových produktů nebylo samoúčelné, ale bylo podřazeno cílům Training, Back up a Linking up : Mezinárodní workshop ve Vídni 8./9. listopadu 2012 Mezinárodní workshop v Istanbulu 20./21. února 2013 a bilaterální rakousko-turecké setkání v Istanbulu 22. února 2013 Mezinárodní workshop v Praze 11./12. června 2013 V těchto workshopech byla mapována aktuální situace ohledně sociálního dialogu nebo jeho absence, rámcových podmínek anebo předpokladech, které by pro jejich vytvoření byly potřebné. Konkrétně se jednalo o Slovensko, Srbsko, Černou Horu, Republiku Srpsku, Chorvatsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Českou republiku a Rakousko. Seite 10

11 Zprávy o jednotlivých zemích lze zjednodušeně shrnout do následujícího přehledu: Nezaměstnanost stoupá, pracovněprávní normy se mění často v neprospěch zaměstnanců, kolektivní vyjednávání se odehrává pod nátlakem anebo vůbec ne, nabírání nových členů odborových organizací je ztěžována prací na částečný úvazek a prekérními pracovními podmínkami, odborářům je bráněno vstupu do podniků, neustálé snižování personálních stavů znesnadňuje odborářskou činnost. Úspěchy zaznamenáváme většinou v nadnárodních společnostech, kde se organizovanost pohybuje kolem 40 %. Přesto i v pobočkách mezinárodních koncernů potřebujeme podporu rad zaměstnanců ze země původu firmy. Další překážkou jsou zákonem stanovené vysoké prahové hodnoty, kterých v nových členských a kandidátských zemích musí odbory dosáhnout, aby mohly reprezentovat zaměstnance a vyjednávat kolektivní smlouvy. V četných zemích nejsou zaměstnavatelé ochotni zakládat svazy, které by je reprezentovaly v kolektivním vyjednávání, a odbory pak nemají protějšek na kolektivní vyjednávání pro celé obory nebo celý stát. Většinou jsou uzavírány pouze smlouvy pro jednotlivé podniky. Všudypřítomným problémem je také nedostatek průzkumů, expertizy a odborné podpory. Vyjádření Aziz Hacisalihoğlu prezident KOOP-IS, İstanbul (Turecko) "Aby odbory získali oprávnenie na kolektívne zmluvné vyjednávania je potrebné, aby táto spoločnosť (firma) mala minimálne 10% zamestnancov ako členov príslušnej pracovnej branže. Tento predpoklad je pre tie spoločnosti, ktoré túto prekážku (hranicu) prekonali, je neustálym ohrozením a znemožňuje novozaloženým odborom zaoberať sa svojimi hlavnými úlohami, a to kolektívnymi zmluvami." Seite 11

12 RAKOUSKÉ SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ Best practice rakouské sociální partnerství 1. V Rakousku existuje mimořádně vyhraněný systém vzájemné spolupráce velkých hospodářských zájmových svazů, ale funguje i spolupráce těchto svazů a vlády. Tato spolupráce byla základním přepokladem pro výstavbu Rakouska po druhé světové válce a vytvořila základ pro další hospodářský růst a sociální smír. 2. Tento systém hospodářského a sociálního partnerství, který je většinou zjednodušeně označován jako sociální partnerství, spočívá na principu dobrovolnosti: historicky rostlá součinnost zájmových svazů je maximálně neformální a není regulována zákony. 3. Sociální partnerství se neomezuje na úpravu pracovních vztahů kolektivní smlouvy se na straně zaměstnavatelů uzavírají zpravidla mezi příslušnou organizací hospodářské komory a Rakouským odborovým svazem na straně zaměstnanců. Podle odhadů se kolektivní smlouva vztahuje na 90 až 95 procent zaměstnanců v soukromém hospodářství. 4. Rakouské specifikum spočívá v tom, že se sociální parnerství vztahuje také prakticky na všechny oblasti hospodářské a sociální politiky. Proto je Rakousko považováno za vzor korporatismu, jinými slovy rozsáhlého a koordinovaného zájmového zastoupení. 5. Čtyři velké zájmové svazy Rakouský odborový svaz (ÖGB), Hospodářská komora Rakouska (WKÖ), Spolková komora pracujících (BAK) a Agrární komora Rakouska (LK) však nejsou pouze zájmovým zastoupením v užším slova smyslu, tedy tarifní partner a lobbyistická organizace, poskytující servis svým členům, ale jsou různorodě zakotveny v politickém systému Rakouska. 6. Rakouský odborový svaz (ÖGB) je organizován jako spolek a uvedené tři komory jsou veřejnoprávní samosprávní organizace se zákonným členstvím. 7. Základ sociálního partnerství spočívá v tom, že se tyto čtyři velké zájmové organizace zavazují ke společným dlouhodobým cílům hospodářské a sociální politiky a sdílejí přesvědčení, že cílů lze lépe dosáhnout spoluprací, koordinovaným jednáním velkých společenských skupin a dialogem než cestou otevřených konfliktů. 8. Sociální partnerství však neznamená, že dochází k negaci protikladů v zájmech. Jde zde naopak o způsob hledání rovnováhy mezi protikladnými hospodářskými a sociálními zájmy, k čemuž dochází snahou o společné řešení konfliktů ve prospěch všech zúčastněných a ochotou uzavírat kompromisy. 9. Spolupráce svazů se od roku 1957 uskutečňovala hlavně v institucích Paritní komise. V této komisi jsou zastoupeni špičkoví reprezentanti vlády a zástupci čtyř velkých zájmových organizací. 10. Paritní komise je tvořena čtyřmi podvýbory: radou pro hospodářské a sociální otázky, podvýborem pro mezinárodní otázky, mzdovým podvýborem a podvýborem pro hospodářskou soutěž a ceny. 11. Kontrola cen a boj proti inflaci dříve tvořily mnohem významnější část činnosti Paritní komise, Seite 12

13 zatímco dnes představují institucionalizovanou rovinu rozhovorů mezi sociálními partnery a vládou, v rámci které se u příležitosti mimořádně důležitých příležitostí diskutuje o společných strategiích a opatřeních či případných konfliktech stejně jako o doporučeních rady pro hospodářské a sociální otázky. 12. Rada pro hospodářské a sociální otázky je grémium, ve kterém jsou z pověření prezidentů čtyř zájmových svazů nebo na vyžádání vlády vypracovávány zásadní studie a společná doporučení k hospodářským a sociálně-politickým otázkám. Rozhodnutí jsou přijímána ve vzájemné shodě sociálních partnerů. Vypracováním těchto studií jsou zpravidla pověřováni experti ze všech oblastí vědy a praxe. Expertní vědomosti tak mohou být využívány v grémiu na rozhraní k politické úrovni. Smyslem je vypracování společné báze, aby došlo k vyjmutí dat a faktů ze všech kontroverzí a sporů, což přispěje ke zvěcnění hospodářsko-politických diskusí. 13. Sociální partneři jsou v politickém systému Rakouska zakotveni na vícero úrovních: Zákonodárství: Svazy mají mimo jiné právo na posouzení návrhů zákonů, předkládání návrhů v zákonodárných orgánech, formulaci návrhů zákonů v centrální zájmové oblasti sociálních partnerů (sociální a pracovní právo, atd.). Správa: Sociální partneři působí v mnoha komisích, radách a výborech, například v oblasti učňovského školství, při kontrole pracovních podmínek, při vystavování osvědčení o původu, v hospodářské soutěži a v oblasti kartelů, v politice trhu práce, spotřebitelské oblasti a institucích, poskytujících subvence a dotace. Soudnictví: Sociální partneři vypracovávají návrhy na jmenování přísedících (laiků), kteří se podílejí na rozhodnutí u pracovních a sociálních soudů a určují přísedící u kartelového soudu. V sociální politice (sociální pojištění) spočívá důležitá oblast činnosti svazů ve vysílání zástupců do důchodových, zdravotních a úrazových pojištěn, jež jsou organizovány jako veřejnoprávní samosprávné orgány. K úkolům sociálního partnerství patří také neformální vedení jednání a kompetentní řešení problémů v oblastech, ve kterých mají zájmové svazy k dispozici speciální expertízu, např. ve věcech pracovního práva, sociálního práva, ale také živnostenského a rodinného práva, kde dohoda na úrovni sociálního partnerství znamená v mnoha aspektech nutné přípravné práce pro věcná řešení na politické úrovni. 14. Cíle spolupráce sociálních partnerů jsou definovány v četných dohodách. Současná spolupráce je popsána v dohodě o sociálním partnerství ze 23. listopadu V této dohodě sociální partneři především významným způsobem rozšířili cíle své spolupráce: V budoucnosti se společně budou snažit nejen jako doposud o plnou zaměstnanost, cenovou stabilitu a růst, ale také o zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti rakouského hospodářství, komplexní účast v mezinárodní a především evropské integraci, intenzivnější internacionalizaci rakouské ekonomiky, podporu talentů a schopností občanů, udržení pracovních příležitostí a zlepšení v tomto segmentu, udržení a zlepšení pracovního prostředí, které reaguje na potřeby pracujících a zvládání požadavků, které na trh práce klade snaha o ochranu životního prostředí. Seite 13

14 15. Díky intenzivnímu zapojení zájmových svazů tyto svazy vyvíjejí silný pocit zodpovědnosti při všech politických rozhodnutích, která činí, protože si jsou vědomi toho, že tato rozhodnutí budou ovlivňovat nejen jejich členy, ale ekonomiku a společnost jako celek. Sociální partneři se pokoušejí využívat sociální smír jako komparativní výhodu v mezinárodní soutěži a prostřednictvím své spolupráce se ve střednědobé perspektivě snaží upevnit a stabilizovat hospodářskou politiku a přispět tím ke stabilizaci ekonomického vývoje. 16. Rakouské sociální partnerství je tedy charakterizováno zvláštním druhem kultury vedení rozhovorů, vyjednávání a ochotou zůčastněných svazů realizovat kompromisy uvnitř svých organizací i navenek a zastupovat různé zájmy s ohledem na střednědobé společné cíle a celospolečenské zájmy. To však vyžaduje stálou bázi rozhovorů a průběžnou dobře fungující výměnu informací. (Zdroj: / O sociálním partnerství) Vyjádření Jozef Zadnan Prezident OZPOCR, Slovensko Najväčšie problémy v nadnárodných spoločnostiach Nerešpektovanie kompetencií základnej organizácie Znižovanie počtu zamestnancov Veľké množstvo nadčasov, ktoré musia zamestnanci odpracovať Pochybná práca (práca na určitý čas dočasná práca, práca v dni pracovného voľna, práca na smeny, nočná práca, práca na čiastočný úväzok, zamestnanie prostredníctvom pracovných agentúr, atď.) Nízke mzdy Uzavrieť s danou nadnárodnou spoločnosťou dohodu navrhnutú na úrovni UNI. Táto umožní a zjednoduší komunikačný proces na národných úrovniach. Seite 14

15 KONTROLNÍ SEZNAM Seznam kontrolních bodů pro vyjednávání kolektivních smluv Přetrvávající ekonomická krize představuje vážnou výzvu pro dialog mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládami. László Andor, komisař zodpovědný za zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, prohlásil: "Sociální dialog se s pozadím současné slabé makroekonomické poptávky, zvyšování daní a snižování výdajů jednotlivých států dostává pod stále větší tlak. Na všech úrovních proto musíme posílit roli sociálních partnerů, chceme-li překonat krizi a získat výhody, kterés sebou evropský sociální model přináší. Pouze pokud se nám podaří dostat se do dobře strukturovaného sociálního dialogu, pouze tehdy budeme schopni zvládnout demografické změny, vytvořit lepší pracovní podmínky a dosáhnout silnější sociální soudržnosti. Sociální dialog ve středo- a východoevropských členských státech je momentálně poměrně nevyhraněný a musí získat silnější kontury. VÝCHODISKOVÁ SITUACE Kdo budou partneři při rozhovorech závisí na tom, jedná-li se o model bipartitní (strana zaměstnavatelů a strana zaměstnanců) nebo tripartites Modell (zástupci zaměstnavatelů, zástupci zaměstnanců a vlády) a je-li kolektivní smlouva vyjednávána na národní úrovni, na úrovni jednotlivých oborů či podniků. Zaměstnavatel je vždy k dispozici, záleží ovšem na tom, je-li ochoten vyjednávat kolektivní smlouvu či nikoliv. Pokud jde o úroveň oborů, pak musejí být relevantní zástupci zaměstnavatelů členy sdružení. Vyjednávání na straně podniku vede sám zaměstnavatel. Zastoupení na straně zaměstnanců se v jednotlivých zemích liší. Mohou to být volení členové rady zaměstnanců, podnikové odbory, národní odbory anebo společně několik odborů najednou. Národní legislativa přesně upravuje, kdo je při vyjednávání kolektivních smluv oprávněn zaměstnance zastupovat. Seite 15

16 PŘÍPRAVA Jestliže je tato otázka jednoznačně definována a partneři se dohodnou, že začnou vyjednávat, měla by být splněna určitá pravidla. Tato pravidla se v jednotlivých zemích opět odlišují. Zde se však chceme soustředit na užitečnou přípravu pro stranu zaměstnanců. Partneři jsou k dispozici a ochotni jednat. Jmenuje se vyjednávací tým. Hned na začátku se určí osoba, která vyjednávání povede. Každý člen týmu má jasně definované úkoly. S podporou externích expertů by už před začátkem vyjednávání měly být vytvořeny schopné týmy a vypracovány jasné strategie. Ještě před vyjednáváním se sbírají všechna relevantní data a studie, které při vyjednávání mohou hodi: statistická data, analýzy oboru, znalecké posudky ekonomických a sociálních expertů. Velice prospěšná může být také právní pomoc. Všechna relevantní data by měla být vyhodnocena, představují pak solidní základ pro požadavky zaměstnanců. Rovněž průzkum mezi členy může být velmi užitečný. Je nutno jasně a jednoznačně definovat požadavky, kladené straně zaměstnavatelů. Požadavky musejí odrážet strukturu zaměstnanců tak, aby se zlepšení situace a zvýšení platů stalo dosažitelným cílem (ženy, mládež, starší zaměstnanci, zaměstnanci na částečný úvazek, učni). Požadavky se předepsaným způsobem předají straně zaměstnavatelů. Poté co požadavky strana zaměstnavatelů převezme, měla by na ně během definované lhůty poskytnout straně zaměstnanců odpověď. Na druhé straně se v závislosti na kultuře vyjednávání v určitých zemích může o požadavcích diskutovat až při prvním ústním jednání. PROVÁDĚNÍ Ústní jednání se konají v dohodnutou dobu. Mezi jednotlivými koly jednání by měl být k dispozici dostatek času pro porady na obou stranách a pro komunikaci se členy. Komunikace uvnitř vyjednávácího týmu během jednání je nezbytně nutná. Seite 16

17 ZÁVĚR Závěr kolektivního vyjednávání oznámí oba partneři vyjednávání společně. Uložení kolektivní smlouvy se provede podle národních zvyklostí. PRŮBĚH PROCESU příprava základů pro rozhodování průzkum v radě zaměstnanců usnesení programu požadavků zahájení vyjednávání další kolo vyjednávání uzavření kolektivní smlouvy redakce a tisk kolektivní smlouvy Ba VT VT VT zveřejnění programu požadavků zveřejnění stavu vyjednávání eventuální akce, konference rad zaměstnanců, opatření zveřejnění výsledku, realizační materiál reklama mezi členy kritická diskuse a výměna zkušeností, příprava dalšího kola Ba zkušenosti rad zaměstnanců s realizací Seite 17

18 RÁMCOVÁ DOHODA Evropská rámcová dohoda Nadnárodní korporace si vytyčily globální strategie vůči svým zaměstnancům. Z toho vyplývá, že i zaměstnanci potřebují globální strategie vůči podnikům. Podle statistik Mezinárodní organizace práce zaměstnává asi nadnárodních koncernů přes 90 milionů pracovníků. Každá dvacátá výdělečně činná osoba na světě tedy pracuje pro nadnárodní firmu. Koncerny jsou nepřímo zodpovědné za miliony pracovních míst a jejich činnost ovlivňuje hospodářské, sociální a ekologické prostředí po celém světě. Federace UNI Global se zaměřuje na globální dohody s cílem zvětšit vliv zaměstnanců v podnicích a zabezpečit pro ně rovné podmínky. V dobách globalizace je to důležitější než kdy dříve. Hospodářství prožívá krizi a zaměstnanci nesou nepoměrně velkou část této zátěže. Navrhovaná řešení na překonání krize musejí zahrnovat i strategie zaměstnanosti, které vytvoří trvalá a náležitě placená pracovní místa s dostatečným sociálním zabezpečením a zaručeným právem vést kolektivní vyjednávání. Má-li být hlas zaměstnanců slyšitelný a mají-li nadnárodní korporace v dobré víře vyjednávat se zaměstnanci v každé zemi, ve které jsou aktivní, je třeba, aby fungovala přeshraniční, mezinárodní spolupráce místních a národních odborových organizací. Na evropské úrovni se uzavírají evropské rámcové dohody. Zabezpečují, aby všichni zaměstnanci měli při zahájení vyjednávání s národním vedením podniku stejnou výchozí pozici ohledně svobody organizovanosti, zastupování zaměstnanců, lidských práv, ochrany zaměstnanců a důstojné práce. Pomocí evropských rámcových dohod UNI Europa spolu s národními zastoupeními zaměstnanců na jedné a vedení nadnárodních korporací na druhé straně určují standardy, které platí pro všechny země, a stanoví, že základní práva jsou zajištěna pro každého zaměstnance podniku. DOHODA OBSAHUJE Smluvní strany: UNI Europa a podnik Podnik a UNI Europa zdůrazňují oboustranný zájem na rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti podniku a udržování dobrých vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, založených na mezinárodně uznávaných dohodách o lidských a pracovních právech a zásadách dlouhodobě udržitelného vývoje sociálních modelů. Podnik a UNI Europa se zavazují, že budou spolupracovat na realizaci společných zájmů a proto budou uzavírat konkrétní dohody v oblasti důstojných pracovních podmínek a práva na odborovou organizaci. Na všech trzích, kde je podnik aktivní, se tento zavazuje, že bude aktivně monitorovat dodržování platných norem. Seite 18

19 V této souvislosti se obě strany zavazují: nalézat efektivní cestu, jak udržovat stálý dialog mezi smluvními stranami ve prospěch uplatňování společných zájmů a potvrzovat a uvádět do praxe zásady a hodnoty odvozené z mezinárodně uznávaných dohod o lidských a pracovních právech a zásadách dlouhodobě udržitelného vývoje sociálních modelů. ZÁKLADNÍ PRÁVA UNI Europa spolu s podnikem podporují základní práva definovaná v úmluvách Mezinárodní organizace práce, především: Svobodná volba zaměstnání Úmluva o odstranění nucené práce (úmluva MOP 105). Zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání Všem zaměstnancům musí být poskytnuta rovnost šancí, rovné zacházení a stejné odměňování za práci stejné hodnoty (úmluva MOP 100 a 111). Zákaz dětské práce Smějí být zaměstnáváni pouze pracovníci ve věku vyšším než je věk po ukončení povinné školní docházky (úmluva MOP 138 a 182). Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání Všichni zaměstnanci mají právo zakládat odbory podle vlastní volby a vstupovat do nich (úmluva MOP 87) a vést kolektivní vyjednávání (úmluva MOP 98). Podnik se zavazuje, že nebude o zaměstnání pracovníka v žádném případě rozhodovat podle toho, zdali zaměstnanec vystoupí z odborů nebo do nich nevstoupí (úmluva MOP 98). Podnik ze zavazuje, že žádného pracovníka nepropustí ani nebude jinak znevýhodňovat proto, že je členem odborů anebo se podílí na odborových aktivitách (úmluva MOP 98). Seite 19

20 Podnik uznává právo odborů na zastupování zaměstnanců a vedení kolektivního vyjednávání o podmínkách pro zastoupené zaměstnance, to znamená: kolektivní vyjednávání (úmluva MOP 98); řešení sporů o regulačních postupech; vyjednávání a konzultace ohledně témat souvisejících s pracovními místy a dalším vzděláváním, která spadají do oblastí, na kterých se odbory podílí. Pracovní doba Podnik uznává, že pracovní dobu je třeba dohodnout s příslušnou odborovou organizací. Musí odpovídat alespoň příslušným národním zákonům, dohodám uzavřeným na národní úrovni a normám platným pro příslušný průmyslový obor (úmluva MOP 1 a doporučení č. 116). Bezpečnost a zdraví Podnik souhlasí s tím, že vytvoří bezpečné, zdravé a dlouhodobě udržitelné pracovní prostředí (úmluva MOP 155). V souvislosti s tím je třeba podporovat dobré praktiky v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, poskytovat příslušné bezpečnostní vybavení a přiměřené školení v této oblasti. Uplatňované praktiky musí odpovídat úmluvám MOP, normám bezpečnosti a zdraví na pracovišti a příslušným kodexům chování. Vzájemný respekt na pracovišti Podnik usiluje o prosazování politik vzájemného respektu na pracovišti. Podnik a UNI Europa se zavazují, že budou udržovat kontinuální dialog o těchto dohodách. Rozšiřování rámcové dohody Podnik se zavazuje, že rozšíří kopie dohody v podnikové struktuře. UNI Europa poskytne kopii všem členským odborovým organizacím zastoupeným v podniku. UNI Europa a podnik se dále zavazují, že zabezpečí překlad této dohody do všech relevantních jazyků. Seite 20

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů Konföderation der slowakischen Gewerkschaften 1 O d b o r o v é s v a z y a p r á c e o d b o r o v ý c h s v a z ů v R a k o u

Více

Svaz zaměstnanců soukromého sektoru a Svaz tiskařů, novinářů a zaměstnanců v papírenství

Svaz zaměstnanců soukromého sektoru a Svaz tiskařů, novinářů a zaměstnanců v papírenství Svaz zaměstnanců soukromého sektoru a Svaz tiskařů, novinářů a zaměstnanců v papírenství 1 Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, grafických odvětvích a novinářů GPA-djp poskytuje mezioborové odborářské

Více

Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU

Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU Aleš KROUPA Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. www.vupsv.cz Analýza je součástí veřejné zakázky

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS. 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS. 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS 14. listopad 2016, Předkládá za Vedení ČMKOS Josef Středula Nová prognóza vývoje HDP dle ČNB (11/2016) Nová prognóza vývoje inflace dle ČNB (11/2016) Další snižování

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

S M L O U V A E U R O R E G I O N S I L E S I A

S M L O U V A E U R O R E G I O N S I L E S I A S M L O U V A o spolupráci pod názvem E U R O R E G I O N S I L E S I A uzavřená dne 20. září 1998 v Opavě mezi: českou stranou, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko polskou spolupráci opavské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS ZPTNS) je dobrovolnou, otevřenou

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro sociální služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro sociální služby SEKTOROVÁ DOHODA pro sociální služby Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ SHRNUTÍ Abstrakt

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1 pro hospodářsko technické pracovníky průmyslu. ve znění platném pro hospodářsko technické. pracovníky v oblasti kovo

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1 pro hospodářsko technické pracovníky průmyslu. ve znění platném pro hospodářsko technické. pracovníky v oblasti kovo KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1 pro hospodářsko technické pracovníky průmyslu ve znění platném pro hospodářsko technické pracovníky v oblasti kovo včetně platového řádu a dodatečných kolektivních smluv STAV 1. listopadu

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více