$%"& & # &'() *++, - *+.+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$%"& & # &'() *++, - *+.+"

Transkript

1 ! "#$ $%"& & # &'() *++, - *+.+ / 0 1&/&)% )&)! 0 2&)% )&)! 30 4'&)! " & "! 4!$5 60. "&%4& " & 60 '$%)!! "&$&7& '"6! 60 * )5 '"6! ) 9" $&)6)! #4!#: 60 ; < &" #5) # 54&)! #5 & 60 = > $%1&)! $&": %)! 60? %"5 $%"& 60 A %"5 #$))! #)) )! '"6!!"!#$%& " ' $ ( $&' '$)!

2 P l z e s k ý k r a j s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z Ú s l a v s k á 7 5, P l z e R O Z P I S k r a j s k ý c h m i s t r o v s k ý c h s o u tží do s plých a m l á d e ž e p r o s e z ó n u / A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. ízení soutží Soutže vyhlašuje pedsednictvo Plzeského krajského volejbalového svazu (dále jen PKVS). Soutže ídí Sportovn-technická komise PKVS (dále jen STK). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího dané soutže: Soutže dosplých: Ing. Petr Kvarda, Pod Chlumem 14, Plze MT 1 : MT 2 : TZ: Soutže mládeže: Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy 2 MT: TZ: Poadatel Poadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém míst v rozlosování jednotlivých kategorií nebo pímo uvedené. 3. Hrací termíny a zaátky utkání Hrací termíny a zaátky utkání jsou uvedeny v rozlosování. Žádost o zmnu termínu utkání zasílá poadatel spolen s písemným souhlasem soupee 10 dn ped stanoveným termínem STK. V pípad odsouhlasení zašle STK oznámení všem zainteresovaným stranám. Poplatek za zmnu termínu utkání (viz bod 16) bude odeten z pedem uhrazené finanní garance. Žádosti o peložení utkání na termíny po ukonení dané soutže nebudou povoleny!!! Poadatel mže v odvodnných pípadech zmnit zaátek utkání bez souhlasu soupee a STK v asovém rozptí (toleranci) ± 1 hod. od oficiálního zaátku dle rozlosování. Zmnu musí poadatel oznámit min. 10 dn pedem hostujícímu družstvu, STK a delegovaným rozhodím. Zmny zaátk mimo uvedenou toleranci musí poadatel zaslat s písemným souhlasem soupee 10 dní pedem STK a delegovaným rozhodím. Zjištné neoprávnné zmny budou trestány poádkovou pokutou. 4. Místo utkání Mistrovská utkání o I.t. muž a žen a mládeže se hrají v halách (tlocvinách), o II.t. muž a žen se hrají na venkovních hištích (v povolených tlocvinách - viz adresá družstev). V pípad nepíznivého poasí pi utkáních na venkovních hištích je možno na základ rozhodnutí rozhodího dle l. 17 odst. 2 Soutžního ádu volejbalu (dále jen SV) a mezinárodních pravidel volejbalu (dále jen MPV) sehrát utkání v hale (tlocvin), má-li ji domácí družstvo k dispozici. 5. Úastníci Jsou uvedeni v adresáích družstev u rozlosování jednotlivých soutží

3 6. Úhrada náklad a) Družstva startují v soutži na vlastní náklady. b) Souasn s podáním pihlášky do soutže uhradila družstva úastnický poplatek, skládající se z: o licenního poplatku družstva (LPD) ve výši stanovené pedsednictvem PKVS, o finanní garance (kauce na poplatky a poádkové pokuty) ve výši stanovené pedsednictvem PKVS, o pípadných poplatk za nesplnní podmínek stanovených pedsednictvem PKVS pro start družstev dosplých a mládeže v mistrovských soutžích podle Pílohy. 6 a 7 tohoto Rozpisu. c) Hrái, trenéi a funkcionái, prokazující se pi utkání trenérským prkazem nebo prkazem funkcionáe, rozhodí, uvedení na listinách rozhodích, zaplatí licenní píspvek (LP) dle pokynu uvedeném v Píloze. 3 ve výši: MUŽI a starší 200,- K ŽENY a starší JRI a KTI a mladší 100,- K JKY a KKY a mladší ŽÁCI a mladší 50,- K ŽÁKYN a mladší ML. ŽÁCI a mladší 50,- K ML. ŽÁKYN a mladší B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 7. Pedpis Hraje se podle platných sportovn-technických dokument l. 3 SV. Výjimky z pravidel: o v kategorii žactva není povolen start libera o ísla dres mohou být 1-99 o výška sít ml. žáci 215 cm ml. žákyn 215 cm žáci 230 cm žákyn 220 cm kadeti 239 cm o rozmry hišt ml. žáci 7 x 14 m ml. žákyn 7 x 14 m o poet hrá ml. žáci tveice ml. žákyn tveice Utkání jsou hrána jedním barevným míem (zn. Gala, Molten, Mikasa) podle volby poadatele. Upozornní: Platná znní a zmny Smrnic a pedpis VS jsou zveejovány na oficiálních webových stránkách VS 8. Startují Muži, ženy bez omezení vku Junioi narození a mladší Juniorky narozené a mladší Kadeti narození a mladší Kadetky narozené a mladší Žáci narození a mladší Žákyn narozené a mladší Mladší žáci narození a mladší Mladší žákyn narozené a mladší Jako S (stídav startující) a F (farmáští hrái - viz schéma. 1) mohou startovat: o hrái narození a mladší, o hráky narozené a mladší. 9. Podmínky úasti a povinnosti oddíl a družstev Jsou uvedeny v l. 14 a 15 SV. Doplnní a upesnní SV: Na základ l. 27 SV bodu 7) rozšiuje P-PKVS podmínky úasti takto: o V pípad ukonení zápasu pro nedostatený poet hrá z dvodu zranní je start zranného hráe v následujícím dvojkole umožnn pouze za pedpokladu doložení odborného vyšetení z Lékaské služby první pomoci ze dne utkání ídícímu soutže nejpozdji do následující stedy a písemným povolením startu ošetujícím lékaem. Bez zmínného doložení bude start tchto hrá považován za neoprávnný a ve smyslu ustanovení l. 27, bodu 4) a 7) SV bude družstvo postihováno hracími dsledky dle l. 27, bodu 1b)

4 o Ve smyslu MPV pravidlo. 5 Vedení družstva a pi nemožnosti zajištní poadatelské služby dle ustanovení SV, l. 15): Kapitán a trenér domácího družstva zodpovídá: - za bezpenost rozhodího po dobu trvání zápasu, - za chování domácích úastník utkání vetn svých divák po dobu trvání zápasu. Kapitán a trenér hostujícího družstva zodpovídá: - za chování hostujících úastník utkání vetn svých divák po dobu trvání zápasu. U mládežnických kategorií pln zodpovídají za vše výše uvedené trenéi (pi turnaji trenér poádajícího družstva). Definice doby trvání zápasu : od okamžiku píchodu rozhodího do místa konání zápasu (dvojzápasu, turnaje) až do odjezdu rozhodího po ukonení zápasu (2. zápasu, posledního zápasu turnaje) vlastním i veejným dopravním prostedkem (vetn pípadné pauzy mezi zápasy bez ohledu na její délku). Nedodržení bude dle l. 27 SV bodu 7) postihováno hracími dsledky podle l. 27, bodu 1b). Oddíly dále: - musí plnit Zásady povinné pée o mládež - viz Píloha. 6, - musí plnit Zásady povinnosti aktivního rozhodího - viz Píloha. 7. Poadatel je dále povinen: - mít k dispozici Rozpis soutže a na vyžádání jej pedložit rozhodímu, - dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcviení min. 6 mí stejné znaky, s jakými se bude hrát, - zajistit kvalifikovaného zapisovatele (l. 21 SV), který nesmí být zárove hráem nebo lenem družstva uvedeným v zápise o utkání, a ukazatel skóre nejmén do 30-ti bod, - u soutží I. a II.t. dosplých zajistit lístky na postavení pro domácí i hostující družstvo (lze získat na v nabídce Užitené informace ), - nahlásit výsledek utkání vždy ihned po jeho skonení dle Pílohy. 5!!! 10. Náležitosti a) Hrái(ky) startují na platné registraní prkazy. Start F hrá(ek) - viz schéma. 1. Trenéi a funkcionái se prokazují podle l. 6 SV. b) Družstva (krom mladšího žactva - je upesnno u rozlosování soutže) startují na soupisku, vyhotovenou podle l. 7 SV ve VIS (viz Píloha. 4). Na soupisce každého družstva musí být uvedeni všichni funkcionái, kteí se budou úastnit zápas, a min. 6 hrá(ek). Hrá(ka) mže být uveden(a) na soupisce oddílu pouze v jednom družstvu stejné vkové kategorie. F hrái musí být uvedeni na soupisce ídícího i farmáského družstva. 11. Systém soutže Hraje se dlouhodobým systémem (upesnní u rozlosování jednotlivých soutží). 12. Hodnocení výsledk Provádí se podle l. 28 SV. Vítzství se hodnotí 2 body, porážka 1 bodem a kontumace žádným bodem. Zaviní-li kontumaci ob družstva, nepite se žádnému družstvu bod. 13. Zápisy o utkání (mimo soutží mladšího žactva) Poizují se na pedepsaném zkráceném tiskopisu (formát A4 naležato) podle l. 21 SV a zasílají se nejbližší pracovní den po utkání na adresu podle bodu 1 tohoto Rozpisu. Tiskopisy zápis o utkání je možno objednat na dobírku - Jií Klaisner, Sušilova 52, Šlapanice (MT: ) nebo je lze stáhnout z z nabídky Užitené informace. 14. Rozhodí Delegaci a pedelegaci rozhodích provádí Komise rozhodích PKVS (dále jen KR). Utkání I.tídy muž ídí dva rozhodí, utkání všech ostatních soutží jeden rozhodí, a to v takto stanoveném obleení: modré kalhoty a bílé (nebo modré) triko vetn odznaku rozhodího (pi utkáních I.t. muž musí být obleení obou rozhodích jednotné)

5 Povený pracovník KR pro pedelegace: Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plze MT: TZ: Omluvy jsou povinni rozhodí hlásit nejpozdji 48 hod. ped konáním utkání (pozdjší omluvy nebo pípadné nedostavení se k utkání bude ešit KR). Náležitosti rozhodích vyplácí (bez zdanní) ped utkáními poadatel a ) odmna za ízení jednoho utkání o I.t. muž a žen 230,- K o II.t. muž a žen 200,- K o juniorky 160,- K (na 2 vítzné sety 100,- K) o kadeti, kadetky 140,- K (na 2 vítzné sety 90,- K) o žáci, žákyn 120,- K (na 2 vítzné sety 80,- K) b) stravné o náleží rozhodímu, pokud se utkání hraje mimo místo jeho bydlišt o doba trvání: 5-12 hod. = 60,- K; hod. = 92,- K c) jízdné o náhrada 3,30 K za 1 km (platí vzdálenost z automapy) o koná-li se utkání (turnaj) v míst bydlišt rozhodího, písluší mu paušální náhrada cestovného ve výši 50,- K v Plzni a 30,- K v ostatních mstech 15. Námitky Jejich podání se ídí podle l. 29 a 32 SV a zasílají se doporuen na adresu píslušného vedoucího soutže uvedenou v bod 1 tohoto Rozpisu. 16. Poádkové pokuty a poplatky Poádkové pokuty se udlují podle pílohy. 3 SV, poplatky podle pílohy. 1 SV. Pokuty a poplatky budou družstvu odeteny z pedem zaplacené finanní garance. Družstvo je povinno zaplatit pokutu i poplatek v pípad, že již má finanní garanci vyerpanou nebo její výše je nedostatená. V pípad nesplnní se postupuje dle SV a D. Pi opakovaných provinních je možné uložit poádkovou pokutu ve dvojnásobné výši!!! Sazebník poádkových pokut dosplí mládež Pozdní zaslání zápisu o utkání 50,- K 30,- K Pozdní nahlášení výsledku utkání 50,- K 30,- K Nepedložení soupisky pi utkání 50,- K 30,- K Start bez registraního prkazu 30,- K / hrá 20,- K / hrá Nedostavení se k utkání až 5.000,- K až 3.000,- K Nedohrání soutže až 5.000,- K až 3.000,- K Sazebník poplatk Zmna termínu utkání 50,- K 30,- K Podání námitek; odvolání 1.000,- K 500,- K 17. Tituly a ceny, postupy Muži a ženy I.tída o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 2.ligy a odmnu ve výši 1.500,- K o pi úasti a ádném dokonení zmínné kvalifikace obdrží družstvo odmnu ve výši 500,- K o v pípad postupu a úasti ve 2.lize obdrží družstvo další odmnu ve výši 1.500,- K Muži a ženy II.tída o vítzné družstvo postoupí pímo do krajského peboru I.tídy a obdrží odmnu ve výši 700,- K o v pípad úasti ve výše uvedené soutži náleží družstvu další odmna ve výši 500,- K - 5 -

6 Juniorky o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do 1.ligy juniorek, diplom, medaile a odmnu ve výši 500,- K o v pípad úasti v 1.lize obdrží družstvo další odmnu 700,- K o družstva na 2. a 3. míst obdrží diplom a medaile Kadetky o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do 1.ligy kadetek, diplom, medaile a odmnu ve výši 500,- K o v pípad úasti v 1.lize obdrží družstvo další odmnu 700,- K Kadeti o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do Extraligy kadet, diplom, medaile a odmnu ve výši 500,- K o pi úasti a ádném dokonení zmínné kvalifikace náleží družstvu odmna ve výši 300,- K o v pípad postupu a úasti v Extralize obdrží družstvo další odmnu 700,- K o družstva na 2. a 3. míst obdrží diplom a medaile Žáci o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do Peboru R dané kategorie, diplom, medaile a odmnu ve výši 500,- K o pi úasti na P-R a jeho ádném dokonení obdrží družstvo dále odmnu ve výši 600,- K o družstvo na 2. míst obdrží diplom a medaile Žákyn o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje s právem postupu do Peboru R dané kategorie, diplom, medaile a odmnu ve výši 500,- K (postup se týká i družstva na 2.míst) o pi úasti (1. a 2. družstva z KP) v semifinále P-R obdrží družstva odmnu ve výši 300,- K a pi úasti ve finále P-R další odmnu ve výši 600,- K - turnaje musí družstva ádn dokonit o družstva na 2. a 3. míst obdrží diplom a medaile Mladší žáci a mladší žákyn: o vítzné družstvo získá titul Peborníka Plzeského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.míst obdrží diplom a medaile V pípad nezájmu vítzného (u žáky i druhého) družstva dané soutže o postup má právo postupu po schválení STK další družstvo v poadí. Tmto družstvm pak náleží i odmna za úast v kvalifikaci a za pípadný postup (netýká se však pímých postup, tam odmna není). 18. Sestupy Muži a ženy I.tída: o poslední družstvo sestoupí pímo do krajského peboru II.tídy o (mže dojít k sestupu i více družstev - závisí na postupech a sestupech v rámci republikových soutží - rozhodnutí písluší STK) Muži a ženy II.tída: o poslední družstvo sestoupí do kvalifikace o postup do krajského peboru II.tídy 19. Peborníci Plzeského kraje 2009 Muži TJ Sokol Plze-Skvrany Ženy TJ Sokol Plze-Skvrany Juniorky TJ Lokomotiva Plze Kadetky TJ Lokomotiva Plze Kadeti TJ Klatovy Žáci USK Slavia Plze A Žákyn VK Rokycany Ml. žáci USK Slavia Plze B Ml. žákyn SK 15. ZŠ Plze A - 6 -

7 C) ZAAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTŽÍ Viz adresáe družstev u rozlosování jednotlivých soutží (Píloha. 1). Nedílnou souástí tohoto rozpisu jsou pílohy:. 1 Adresáe družstev v. rozlosování soutží a delegace rozhodích. 2 Listiny rozhodích. 3 Pokyn k úhrad licenních píspvk. 4 Metodický pokyn k vytvoení, doplování, opravám a tisku soupisky ve VIS. 5 Hlášení výsledk utkání. 6 Zásady povinné pée o mládež. 7 Zásady plnní povinnosti aktivního rozhodího Tento Rozpis byl schválen Pedsednictvem PKVS dne Pavel Zeman, v.r. Ing. Petr Kvarda, v.r. Jakub Kovaík, v.r. pedseda PKVS pedseda STK PKVS sekretá PKVS Schéma. 1 - Rozsah možností startu F hrá dosplí junioi/juniorky kadeti/kadetky žactvo EX EX EX Dosplí Junioi (-ky) Kadeti (-ky) Žactvo KP KP KP KP Konený smr (šipka) oznauje družstvo jiného než mateského oddílu, za které mohou startovat F hrái (-ky). Závazné formuláe Smluv o spolupráci a startu F hrá zasílejte elektronicky a písemn na adresu vedoucího soutže dle bodu

8 R O Z L O S O V Á N Í S O U TŽÍ A DELEGACE ROZHODÍ C H Adresá družstev: MUŽI - I.tída (P-M-1) 1. TJ KLATOVY Ondej Mazanec, Na Koželužn 626, Kdyn MT: Sportovní hala ZŠ, apkova ul. 126, Klatovy (smrem na Plánici po levé stran, v prostoru býv. kasáren) NH: Sportovní hala TJ, Voíškova 715/III, Klatovy (na Husov nám., u Integrované stední školy) 2. TJ UNION PLZE Bc. Petr Kšanda, Brojova 23, Plze MT: TZ: Sportovní hala TJ Union, Radická 4, Plze (Tram. 2 smr Skvrany na zast. Výstavišt) 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE Tomáš Kubal, Tylova 282, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boní strany ZŠ, poblíž nádr. SAD) NH: Sportovní hala Gymnázia J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice 4. TJ PLZE -BÍLÁ HORA Ivo Ržika, Masarykova 35, Plze MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad štolou 716, Plze - Bílá Hora (Bus. 20 a 39 na konenou zast.) 5. USK SLAVIA PLZE "B" Ing. Jan Štich, Kyšická 86, Plze MT: Sportovní hala PF ZU, Klatovská t. 51, Plze-Bory (vchod pes vrátnici z Klatovské t.) 6. USK SLAVIA PLZE "C" Ing. Milan Spálenský, Kaštanová 15, Plze MT: Sportovní hala PF ZU, Klatovská t. 51, Plze-Bory (vchod pes vrátnici z Klatovské t.) 7. TJ DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN Aleš Vank, Nový Paezov 20, Domažlice MT: Sportovní hala, Masarykova ul., Horšovský Týn (smr na Mar. Lázn, u travnatého fotbalového hišt) 8. TJ SOKOL SPÁLENÉ POÍÍ Lukáš Vötter, Štítovská 402, Spálené Poíí MT: Tlocvina ZŠ, nám. Svobody 135, Spálené Poíí 9. TJ SOKOL PLZE -LETNÁ Jaroslav Hoblík, Družby 13, Plze MT: Tl. 28. ZŠ, Rodinná ul. 7, Plze (Bus. 30, Trolej. 13 na zast. U Pietasu - vchod z Republikánské ul.) 10. TJ SOKOL PLZE -SKVR ANY Ing. Václav Klaus, Bzenecká 8, Plze MT: Tl. Sokola Skvrany, Emingerova 1, Plze (Trolej. 12 smr Nová Hospoda na zast. Škoda, VII.brána) - 8 -

9 Systém soutže: Každý s každý na 3 vítzné sety dle ustanovení MPV. Rozlosování soutže a delegace rozhodích: 1. kolo :00 hod. 1 9:00 Klatovy - Skvrany Mertins J. - Vorlovský V. 2 Union - Letná Buriánek J. - Hudík V. 3 11:00 Domažlice - Spálené Poíí Zwaschka F. - Hecl L. 4 Bílá Hora - Horšovský Týn Koutský M. - Kleisner K. 5 USK Slavia B - USK Slavia C Kovaík P. - Lešek F. 2. kolo :00 hod. 6 13:00 Klatovy - Skvrany Vorlovský V. - Mertins J. 7 Union - Letná Hudík V. - Buriánek J. 8 15:00 Domažlice - Spálené Poíí Hecl L. - Zwaschka F. 9 Bílá Hora - Horšovský Týn Kleisner K. - Koutský M. 10 USK Slavia B - USK Slavia C Lešek F. - Kovaík P. 3. kolo :00 hod. 11 Skvrany - USK Slavia C Moureek Z. - Zaplatílek B. 12 9:00 Horšovský Týn - USK Slavia B Petr J. - Klesa P. 13 Spálené Poíí - Bílá Hora Pejil J. - Kleisner K. 14 Letná - Domažlice Koutský M. - Paulík J. 4. kolo :00 hod. 16 Skvrany - USK Slavia C Zaplatílek B. - Moureek Z :30 Horšovský Týn - USK Slavia B Klesa P. - Petr J. 18 Spálené Poíí - Bílá Hora Kleisner K. - Pejil J :00 Letná - Domažlice Paulík J. - Koutský M. 3. kolo :00 hod. - Náhradní hala!!! 15 Klatovy - Union Pejil J. - Viták J. 4. kolo :00 hod. - Náhradní hala!!! 20 Klatovy - Union Viták J. - Pejil J. 5. kolo :00 hod. 21 Union - Skvrany Hanzelín M. - Hudík V :00 Domažlice - Klatovy Zwaschka F. - Hecl L. 23 Bílá Hora - Letná Koutský M. - Kleisner K. 6. kolo :00 hod. 26 Union - Skvrany Hudík V. - Hanzelín M :00 Domažlice - Klatovy Hecl L. - Zwaschka F. 28 Bílá Hora - Letná Kleisner K. - Koutský M. 5. kolo :00 USK Slavia B - Spálené Poíí Pejil J. - Müller L. 25 9:00 USK Slavia C - Horšovský Týn Zeman P. - Müller L. 6. kolo :00 USK Slavia B - Spálené Poíí Zeman P. - Pejil J :00 USK Slavia C - Horšovský Týn Pejil J. - Müller L. 7. kolo :00 hod. 31 Skvrany - Horšovský Týn Moureek Z. - Buriánek J. 8. kolo :00 hod. 36 Skvrany - Horšovský Týn Buriánek J. - Moureek Z

10 7. kolo :00 hod. 32 Spálené Poíí - USK Slavia C Hecl L. - Kleisner K. 33 Letná - USK Slavia B Moureek Z. - Koutský M. 35 Union - Domažlice Buriánek J. - Lešek F. 8. kolo :00 hod. 37 Spálené Poíí - USK Slavia C Kleisner K. - Hecl L :00 Letná - USK Slavia B Koutský M. - Moureek Z. 40 Union - Domažlice Lešek F. - Buriánek J. 7. kolo :00 hod. 34 Klatovy - Bílá Hora Pajma T. - Nový L. 8. kolo :00 hod. 39 Klatovy - Bílá Hora Nový L. - Pajma T. 9. kolo :00 hod :00 Domažlice - Skvrany Petr J. - Vorlovský V. 42 Bílá Hora - Union Koutský M. - Kleisner K. 45 9:00 Horšovský Týn - Spálené Poíí Hecl L. - Lešek F. 10. kolo :00 hod :00 Domažlice - Skvrany Vorlovský V. - Petr J. 47 Bílá Hora - Union Kleisner K. - Koutský M :30 Horšovský Týn - Spálené Poíí Lešek F. - Hecl L. 9. kolo :00 USK Slavia B - Klatovy Mertins J. - Kohout M. 44 9:00 USK Slavia C - Letná Hanzelín M. - Kohout M. 10. kolo :00 USK Slavia B - Klatovy Mertins J. - Kohout M :00 USK Slavia C - Letná Mertins J. - Hanzelín M. 11. kolo :00 hod :00 Skvrany - Spálené Poíí Klesa P. - Vorlovský V. 52 Letná - Horšovský Týn Hudík V. - Lešek F :00 Klatovy - USK Slavia C Hecl L. - Nový L. 54 Union - USK Slavia B Moureek Z. - Buriánek J :00 Domažlice - Bílá Hora Zwaschka F. - Kleisner K. 12. kolo :00 hod :00 Skvrany - Spálené Poíí Vorlovský V. - Klesa P :00 Letná - Horšovský Týn Lešek F. - Hudík V :00 Klatovy - USK Slavia C Nový L. - Hecl L. 59 Union - USK Slavia B Buriánek J. - Moureek Z :00 Domažlice - Bílá Hora Kleisner K. - Zwaschka F. 13. kolo :00 hod. 61 Bílá Hora - Skvrany Pejil J. - Zaplatílek B :00 USK Slavia B - Domažlice Klesa P. - Hecl L. 63 9:00 USK Slavia C - Union Hecl L. - Klesa P. 64 9:00 Horšovský Týn - Klatovy Buriánek J. - Lešek F. 65 Spálené Poíí - Letná Kleisner K. - Vorlovský V. 14. kolo :00 hod. 66 Bílá Hora - Skvrany Zaplatílek B. - Pejil J :00 USK Slavia B - Domažlice Hecl L. - Klesa P :00 USK Slavia C - Union Klesa P. - Hecl L :30 Horšovský Týn - Klatovy Lešek F. - Buriánek J. 70 Spálené Poíí - Letná Vorlovský V. - Kleisner K

11 15. kolo :00 hod. 71 Skvrany - Letná Mertins J. - Viták J. 73 Union - Horšovský Týn Pajma T. - Klesa P. 74 Domažlice - USK Slavia C Petr J. - Hecl L. 75 Bílá Hora - USK Slavia B Koutský M. - Vorlovský V. 16. kolo :00 hod. 76 Skvrany - Letná Viták J. - Mertins J. 78 Union - Horšovský Týn Klesa P. - Pajma T. 79 Domažlice - USK Slavia C Hecl L. - Petr J. 80 Bílá Hora - USK Slavia B Vorlovský V. - Koutský M. 15. kolo :00 hod. 72 Klatovy - Spálené Poíí Mertins J. - Šebek V. 16. kolo :00 hod. 77 Klatovy - Spálené Poíí Šebek V. - Mertins J. 17. kolo :00 hod :00 USK Slavia B - Skvrany Pejil J. - Viták J. 82 9:00 USK Slavia C - Bílá Hora Pejil J. - Šebek V. 83 9:00 Horšovský Týn - Domažlice Vorlovský V. - Lešek F. 84 Spálené Poíí - Union Hanzelín M. - Kleisner K. 85 Letná - Klatovy Moureek Z. - Koutský M. 18. kolo :00 hod :00 USK Slavia B - Skvrany Hecl L. - Viták J :00 USK Slavia C - Bílá Hora Hecl L. - Šebek V :30 Horšovský Týn - Domažlice Lešek F. - Vorlovský V. 89 Spálené Poíí - Union Kleisner K. - Hanzelín M :00 Letná - Klatovy Koutský M. - Moureek Z. 19. kolo :00 hod :00 Skvrany - Klatovy Sazama L. - Rada F. 92 Letná - Union Nosek B. - Koenek J. 93 Spálené Poíí - Domažlice Hanzelín M. - Hudík V. 94 9:00 Horšovský Týn - Bílá Hora Hecl L. - Zwaschka F. 95 9:00 USK Slavia C - USK Slavia B Zeman P. - Vorlovský V. 20. kolo :00 hod :00 Skvrany - Klatovy Rada F. - Sazama L :00 Letná - Union Koenek J. - Nosek B. 98 Spálené Poíí - Domažlice Hudík V. - Hanzelín M :30 Horšovský Týn - Bílá Hora Zwaschka F. - Hecl L :00 USK Slavia C - USK Slavia B Vorlovský V. - Klesa P. 21. kolo :00 hod. 103 Bílá Hora - Spálené Poíí Hecl L. - Koutský M :00 Domažlice - Letná Zwaschka F. - Kroupar P. 105 Union - Klatovy Moureek Z. - Hudík V. 22. kolo :00 hod. 108 Bílá Hora - Spálené Poíí Koutský M. - Hecl L :00 Domažlice - Letná Kroupar P. - Zwaschka F. 110 Union - Klatovy Hudík V. - Moureek Z. 21. kolo :00 USK Slavia C - Skvrany Nosek B. - Kohout M :00 USK Slavia B - Horšovský Týn Müller L. - Nosek B

12 22. kolo :00 USK Slavia C - Skvrany Nosek B. - Kohout M :00 USK Slavia B - Horšovský Týn Kohout M. - Müller L. 23. kolo :00 hod. 111 Skvrany - Union Šebek V. - Viták J. 113 Letná - Bílá Hora Moureek Z. - Koutský M. 114 Spálené Poíí - USK Slavia B Kleisner K. - Buriánek J :00 Horšovský Týn - USK Slavia C Sazama L. - Kupilík O. 24. kolo :00 hod. 116 Skvrany - Union Viták J. - Šebek V :00 Letná - Bílá Hora Koutský M. - Moureek Z. 119 Spálené Poíí - USK Slavia B Buriánek J. - Kleisner K :30 Horšovský Týn - USK Slavia C Sazama L. - Kupilík O. 23. kolo :00 hod. 112 Klatovy - Domažlice Sazama L. - Kroupar P. 24. kolo :00 hod. 117 Klatovy - Domažlice Kroupar P. - Sazama L. 25. kolo :00 hod :00 Horšovský Týn - Skvrany Sazama L. - Rada F. 124 Bílá Hora - Klatovy Hecl L. - Kleisner K. 125 Domažlice - Union Zwaschka F. - Kroupar P. 26. kolo :00 hod :30 Horšovský Týn - Skvrany Rada F. - Sazama L. 129 Bílá Hora - Klatovy Kleisner K. - Hecl L. 130 Domažlice - Union Kroupar P. - Zwaschka F. 25. kolo :00 USK Slavia C - Spálené Poíí Zeman P. - Bulánek P :00 USK Slavia B - Letná Kohout M. - Zeman P. 26. kolo :00 USK Slavia C - Spálené Poíí Bulánek P. - Zeman P :00 USK Slavia B - Letná Bulánek P. - Kohout M. 27. kolo :00 hod. 131 Skvrany - Domažlice Kovaík P. - Moureek Z. 132 Union - Bílá Hora Hudík V. - Zwaschka F :00 Letná - USK Slavia C Mertins J. - Hecl L. 135 Spálené Poíí - Horšovský Týn Nosek B. - Durasová J. 28. kolo :00 hod. 136 Skvrany - Domažlice Moureek Z. - Kovaík P. 137 Union - Bílá Hora Zwaschka F. - Hudík V :00 Letná - USK Slavia C Hecl L. - Mertins J. 140 Spálené Poíí - Horšovský Týn Durasová J. - Nosek B. 27. kolo :00 hod. - Náhradní hala!!! 133 Klatovy - USK Slavia B Müller L. - Pejil J. 28. kolo :00 hod. - Náhradní hala!!! 138 Klatovy - USK Slavia B Pejil J. - Müller L. 29. kolo :00 hod. 141 Spálené Poíí - Skvrany Hanzelín M. - Hudík V :00 Horšovský Týn - Letná Kroupar P. - Petr J. 145 Bílá Hora - Domažlice Nosek B. - Koutský M

13 30. kolo :00 hod. 146 Spálené Poíí - Skvrany Hudík V. - Hanzelín M :30 Horšovský Týn - Letná Petr J. - Kroupar P. 150 Bílá Hora - Domažlice Koutský M. - Nosek B. 29. kolo :00 USK Slavia C - Klatovy Zaplatílek B. - Müller L :00 USK Slavia B - Union Mertins J. - Zaplatílek B. 30. kolo :00 USK Slavia C - Klatovy Müller L. - Zaplatílek B :00 USK Slavia B - Union Mertins J. - Müller L. 31. kolo :00 hod. 151 Skvrany - Bílá Hora Nosek B. - Hudík V. 152 Domažlice - USK Slavia B Sazama L. - Rada F. 153 Union - USK Slavia C Zeman P. - Kovaík J. 154 Klatovy - Horšovský Týn Kroupar P. - Nový L :00 Letná - Spálené Poíí Šebek V. - Viták J. 32. kolo :00 hod. 156 Skvrany - Bílá Hora Hudík V. - Nosek B. 157 Domažlice - USK Slavia B Rada F. - Sazama L. 158 Union - USK Slavia C Kovaík J. - Zeman P. 159 Klatovy - Horšovský Týn Nový L. - Kroupar P :00 Letná - Spálené Poíí Viták J. - Šebek V. 33. kolo :00 hod. 161 Letná - Skvrany Koenek J. - Pajma T. 162 Spálené Poíí - Klatovy Vorlovský V. - Mertins J :00 Horšovský Týn - Union Kroupar P. - Sazama L. 34. kolo :00 hod :00 Letná - Skvrany Pajma T. - Koenek J. 167 Spálené Poíí - Klatovy Mertins J. - Vorlovský V :30 Horšovský Týn - Union Sazama L. - Kroupar P. 33. kolo :00 USK Slavia C - Domažlice Kovaík J. - Bulánek P :00 USK Slavia B - Bílá Hora Zeman P. - Kovaík J. 34. kolo :00 USK Slavia C - Domažlice Bulánek P. - Kovaík J :00 USK Slavia B - Bílá Hora Bulánek P. - Zeman P kolo :00 hod. 171 Skvrany - USK Slavia B Zaplatílek B. - Hanzelín M. 172 Bílá Hora - USK Slavia C Zeman P. - Pejil J. 173 Domažlice - Horšovský Týn Petr J. - Sazama L :00 Union - Spálené Poíí Pajma T. - Kovaík J !! 36. kolo :00 hod. 176 Skvrany - USK Slavia B Hanzelín M. - Zaplatílek B. 177 Bílá Hora - USK Slavia C Pejil J. - Zeman P. 178 Domažlice - Horšovský Týn Sazama L. - Petr J :00 Union - Spálené Poíí Kovaík J. - Pajma T !! 35. kolo :00 hod. 175 Klatovy - Letná Zeman P. - Kohout M. 36. kolo :00 hod. 180 Klatovy - Letná Kohout M. - Zeman P.

14 ŽENY I.tída (P-Z-1) Adresá družstev: 1. TJ KLATOVY Josef Vlek, Obytce 6, Klatovy MT: Sportovní hala ZŠ, apkova ul. 126, Klatovy (smrem na Plánici po levé stran, v prostoru býv. kasáren) NH: Sportovní hala TJ, Voíškova 715/III, Klatovy (na Husov nám., u Integrované stední školy) 2. TJ VODNÍ STAVBY PLZE Jana Kaerová, Lesní 2, Plze MT: Sportovní hala TJ Union, Radická 4, Plze (Tram. 2 smr Skvrany na zast. Výstavišt) 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 206, Domažlice MT: TZ: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boní strany ZŠ, poblíž nádr. SAD) 4. TJ SOKOL PLZE -LETNÁ Pavel Fuík, Tšínská 12, Plze TZ: Tl. 28. ZŠ, Rodinná ul. 7, Plze (Bus. 30, Trolej. 13 na zast. U Pietasu - vchod z Republikánské ul.) 5. VK ROKYCANY "B" MUDr. Barbora Lysá, Nádražní 189, Holoubkov MT: TB: TZ: Sp. hala Gymnázia, Mládežník 1115, Rokycany (pod nemocnicí, smr nemocnice nebo koupališt) NH: Sportovní hala SKB Rokycany, Jiráskova 1033, Rokycany (od nádr. D 5 min. smr centrum) 6. VK TACHOV Marcela Poulíková, Hornická 1359, Tachov MT: TZ: Tlocvina ZŠ, Kostelní ul., Tachov 7. TJ PLZE -BÍLÁ HORA Lucie Vokounová, Klatovská t. 120, Plze MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad štolou 716, Plze - Bílá Hora (Bus. 20 a 39 na konenou zast.) 8. TJ SOKOL PLZE - SKVR ANY Michaela Bradová, Jesenická 9, Plze MT: Tl. Sokola Skvrany, Emingerova 1, Plze (Trolej. 12 smr Nová Hospoda na zast. Škoda, VII.brána) Systém soutže: Každý s každý na 3 vítzné sety dle ustanovení MPV

15 Rozlosování soutže a delegace rozhodích: 1. kolo :00 hod. 1 11:00 Klatovy - Skvrany Vorlovský V. 2 12:00 Vodní stavby - Bílá Hora Hudík V. 3 9:00 Domažlice - Tachov Zwaschka F. 4 Letná - Rokycany B Moureek Z. 2. kolo :00 Klatovy - Skvrany Mertins J. 6 16:00 Vodní stavby - Bílá Hora Buriánek J. 7 13:00 Domažlice - Tachov Hecl L. 8 13:00 Letná - Rokycany B Moureek Z. 3. kolo :00 hod. 9 12:00 Skvrany - Rokycany B Moureek Z. 11 Bílá Hora - Domažlice Roušal M. 4. kolo :00 hod :00 Skvrany - Rokycany B Zaplatílek B. 15 Bílá Hora - Domažlice Roušal M. 3. kolo :00 hod. 10 Tachov - Letná Petrá P. 12 9:00 Klatovy - Vodní stavby Pejil J. Náhradní hala!!! 4. kolo :00 hod. 14 Tachov - Letná Petrá P :00 Klatovy - Vodní stavby Viták J. Náhradní hala!!! 5. kolo :00 hod :00 Vodní stavby - Skvrany Hudík V. 18 9:00 Domažlice - Klatovy Zwaschka F. 19 Letná - Bílá Hora Lešek F :00 Rokycany B - Tachov Durasová J. 6. kolo :00 Vodní stavby - Skvrany Hanzelín M :00 Domažlice - Klatovy Hecl L :00 Letná - Bílá Hora Lešek F :00 Rokycany B - Tachov Durasová J. 7. kolo :00 hod. 26 Bílá Hora - Rokycany B Paulík J :00 Vodní stavby - Domažlice Buriánek J. 8. kolo :00 hod. 30 Bílá Hora - Rokycany B Paulík J :00 Vodní stavby - Domažlice Lešek F. 7. kolo :00 hod. 25 Tachov - Skvrany Kovaík P :00 Klatovy - Letná Nový L. 8. kolo :00 hod. 29 Tachov - Skvrany Kovaík P :00 Klatovy - Letná Pajma T

16 9. kolo :00 hod. 33 9:00 Domažlice - Skvrany Petr J. 34 Letná - Vodní stavby Roušal M :00 Rokycany B - Klatovy Pajma T. 10. kolo :00 Domažlice - Skvrany Vorlovský V :00 Letná - Vodní stavby Roušal M :00 Rokycany B - Klatovy Sazama L. 9. kolo :00 hod. 36 Tachov - Bílá Hora Petrá P. 10. kolo :00 hod. 40 Tachov - Bílá Hora Petrá P. 11. kolo :00 hod. 41 Skvrany - Bílá Hora Klesa P. 42 9:00 Klatovy - Tachov Nový L :00 Vodní stavby - Rokycany B Moureek Z. 44 9:00 Domažlice - Letná Zwaschka F. 12. kolo :00 hod. 45 Skvrany - Bílá Hora Vorlovský V :00 Klatovy - Tachov Hecl L :00 Vodní stavby - Rokycany B Buriánek J :00 Domažlice - Letná Kleisner K. 13. kolo :00 hod. 49 Letná - Skvrany Koutský M. 50 Rokycany B - Domažlice Hudík V :00 Bílá Hora - Klatovy Zaplatílek B. 14. kolo :00 hod :00 Letná - Skvrany Koutský M. 54 Rokycany B - Domažlice Hudík V :00 Bílá Hora - Klatovy Pejil J. 13. kolo :00 hod. 51 Tachov - Vodní stavby Kovaík P. 14. kolo :00 hod. 55 Tachov - Vodní stavby Kovaík P. 15. kolo :00 hod. 57 Skvrany - Klatovy Sazama L. 58 Bílá Hora - Vodní stavby Roušal M. 60 Rokycany B - Letná Durasová J. 16. kolo :00 hod. 61 Skvrany - Klatovy Rada F. 62 Bílá Hora - Vodní stavby Roušal M. 64 Rokycany B - Letná Durasová J. 15. kolo :00 hod. 59 Tachov - Domažlice Kovaík J. 16. kolo :00 hod. 63 Tachov - Domažlice Kovaík J

17 17. kolo :00 hod. 65 Rokycany B - Skvrany Kleisner K. Náhradní hala!!! 66 Letná - Tachov Roušal M. 67 9:00 Domažlice - Bílá Hora Kroupar P :00 Vodní stavby - Klatovy Moureek Z. 18. kolo :00 hod. 69 Rokycany B - Skvrany Kleisner K. Náhradní hala!!! 70 13:00 Letná - Tachov Roušal M :00 Domažlice - Bílá Hora Zwaschka F :00 Vodní stavby - Klatovy Hudík V. 19. kolo :00 hod. 73 Skvrany - Vodní stavby Šebek V. 19. kolo :00 hod. 74 Klatovy - Domažlice Sazama L. 19. kolo :00 hod. 75 Bílá Hora - Letná Kleisner K. 19. kolo :00 hod. 76 Tachov - Rokycany B Kovaík P. 20. kolo :00 hod. 77 Skvrany - Vodní stavby Viták J. 20. kolo :00 hod. 78 Klatovy - Domažlice Kroupar P. 20. kolo :00 hod. 79 Bílá Hora - Letná Hecl L. 20. kolo :00 hod. 80 Tachov - Rokycany B Kovaík P. 21. kolo :00 hod :00 Skvrany - Tachov Kovaík P. 82 Rokycany B - Bílá Hora Lešek F. 83 9:00 Letná - Klatovy Mertins J. 84 Domažlice - Vodní stavby Petr J. 22. kolo :00 hod :00 Skvrany - Tachov Moureek Z. 86 Rokycany B - Bílá Hora Lešek F :00 Letná - Klatovy Hecl L. 88 Domažlice - Vodní stavby Petr J. 23. kolo :00 hod. 89 Skvrany - Domažlice Roušal M. 90 Vodní stavby - Letná Pajma T. 91 Klatovy - Rokycany B Kroupar P. Náhradní hala!!! 92 Bílá Hora - Tachov Mertins J. 24. kolo :00 hod. 93 Skvrany - Domažlice Roušal M. 94 Vodní stavby - Letná Kovaík J. 95 Klatovy - Rokycany B Kroupar P. Náhradní hala!!! 96 Bílá Hora - Tachov Mertins J

18 25. kolo :00 hod. 97 Bílá Hora - Skvrany Koutský M. 99 Rokycany B - Vodní stavby Durasová J :00 Letná - Domažlice Viták J. 26. kolo :00 hod. 101 Bílá Hora - Skvrany Koutský M. 103 Rokycany B - Vodní stavby Durasová J :00 Letná - Domažlice Šebek V. 25. kolo :00 hod. 98 Tachov - Klatovy Petrá P. 26. kolo :00 hod. 102 Tachov - Klatovy Petrá P. 27. kolo :00 hod. 105 Skvrany - Letná Kohout M. 106 Domažlice - Rokycany B Halík J. 107 Vodní stavby - Tachov Müller L. 108 Klatovy - Bílá Hora Nový L. Náhradní hala!!! 28. kolo :00 hod. 109 Skvrany - Letná Kohout M. 110 Domažlice - Rokycany B Halík J. 111 Vodní stavby - Tachov Müller L. 112 Klatovy - Bílá Hora Nový L. Náhradní hala!!!

19 Adresá družstev: MUŽI II.tída (P-M-2) 1. TJ SOKOL KDYN Petr Fohl, Markova 575, Kdyn MT: TZ: Sportovní hala u ZŠ, Komenského ul., Kdyn Výjimka: utkání se hrají v hale!!! 2. TJ SOKOL KLADRUBY Ing. Vojtch Ocelík, Zahradní 226, Kladruby MT: Hišt TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 3. TJ SLAVOJ STOD Jan Sedláek, Hradecká 690, Stod MT: TZ: Hišt na stadionu TJ Slavoj, Hradecká ul., Stod 4. TJ DYNAMO ZE PLZE Bc. Jií Polák, Tlocviná 1334/8, Plze MT: Stadión TJ Dynama ZE, Lobezská 22, Plze (Trolej. 12 smr Božkov na zast. Stadion Lokomotivy) 5. SK POBŽOVICE Jan Kocián, Dobrohostova 231, Pobžovice MT: Sportovní areál SK (Zámecký park), Nádražní ul., Pobžovice (pístup z Masarykovy ul.) 6. TJ SOKOL PLZE -VALCHA Martin Vápeník, Na kovárn 20, Plze MT: Hišt TJ Sokol, K Zelené louce 90, Plze-Valcha (Bus. 26 smr Lhota na zast. U prodejny I.) 7. TJ SOKOL MIROŠOV Jií Hrdlika, Družstevní 230, Hrádek MT: Hišt TJ Sokol, Píkosická ul., Mirošov (naproti obchodnímu domu za sokolovnou) 8. TJ SOKOL ŠÁHLAVY Lukáš Vötter, Štítovská 402, Spálené Poíí MT: Hišt u sokolovny, Tyršova 133, Spálené Poíí Systém soutže: Každý s každý na 3 vítzné sety dle ustanovení MPV. Rozlosování soutže a delegace rozhodích: 1. kolo :00 hod. 4 Dynamo ZE - Pobžovice Mertins J. 2. kolo :00 hod. 8 Dynamo ZE - Pobžovice Mertins J

20 1. kolo :00 hod. 1 Kdyn - Š áhlavy Rada F. 2 Kladruby - Mirošov Kovaík P. 3 Stod - Valcha Zaplatílek B. 2. kolo :00 hod. 5 12:30 Kdyn - Š áhlavy Rada F. 6 Kladruby - Mirošov Kovaík P. 7 Stod - Valcha Zaplatílek B. 3. kolo :00 hod. 9 Š áhlavy - Pobžovice Lešek F. 10 Valcha - Dynamo ZE Pejil J. 11 Mirošov - Stod Kleisner K. 12 Kdyn - Kladruby Kupilík O. 4. kolo :00 hod. 13 Š áhlavy - Pobžovice Lešek F. 14 Valcha - Dynamo ZE Pejil J. 15 Mirošov - Stod Kleisner K :30 Kdyn - Kladruby Kupilík O. 5. kolo :00 hod. 17 Kladruby - Š áhlavy Kovaík J. 18 Stod - Kdyn Hecl L. 19 Dynamo ZE - Mirošov Moureek Z. 20 Pobžovice - Valcha Halík J. 6. kolo :00 hod. 21 Kladruby - Š áhlavy Kovaík J. 22 Stod - Kdyn Hecl L. 23 Dynamo ZE - Mirošov Moureek Z. 24 Pobžovice - Valcha Halík J. 7. kolo :00 hod. 25 Š áhlavy - Valcha Buriánek J. 26 Mirošov - Pobžovice Hudík V. 27 Kdyn - Dynamo ZE Nový L. 28 Kladruby - Stod Vorlovský V. 8. kolo :00 hod. 29 Š áhlavy - Valcha Buriánek J. 30 Mirošov - Pobžovice Hudík V :30 Kdyn - Dynamo ZE Nový L. 32 Kladruby - Stod Vorlovský V. 9. kolo :00 hod. 33 Stod - Š áhlavy Lešek F. 34 Dynamo ZE - Kladruby Koutský M. 35 Pobžovice - Kdyn Rada F. 36 Valcha - Mirošov Paulík J. 10. kolo :00 hod. 37 Stod - Š áhlavy Lešek F. 38 Dynamo ZE - Kladruby Koutský M. 39 Pobžovice - Kdyn Rada F. 40 Valcha - Mirošov Paulík J

21 11. kolo :00 hod. 41 Š áhlavy - Mirošov Klesa P. 42 Kdyn - Valcha Rada F. 43 Kladruby - Pobžovice Petrá P. 44 Stod - Dynamo ZE Paulík J. 12. kolo :00 hod. 45 Š áhlavy - Mirošov Klesa P :30 Kdyn - Valcha Rada F. 47 Kladruby - Pobžovice Petrá P. 48 Stod - Dynamo ZE Paulík J. 13. kolo :00 hod. 49 Dynamo ZE - Š áhlavy Kohout M. 50 Pobžovice - Stod Kupilík O. 51 Valcha - Kladruby Müller L. 52 Mirošov - Kdyn Hudík V. 14. kolo :00 hod. 53 Dynamo ZE - Š áhlavy Kohout M. 54 Pobžovice - Stod Kupilík O. 55 Valcha - Kladruby Müller L. 56 Mirošov - Kdyn Hudík V. 15. kolo :00 hod. 57 Š áhlavy - Kdyn Viták J. 58 Mirošov - Kladruby Kleisner K. 59 Valcha - Stod Mertins J. 60 Pobžovice - Dynamo ZE Halík J. 16. kolo :00 hod. 61 Š áhlavy - Kdyn Viták J. 62 Mirošov - Kladruby Kleisner K. 63 Valcha - Stod Mertins J. 64 Pobžovice - Dynamo ZE Halík J. 17. kolo :00 hod. 65 Pobžovice - Š áhlavy Rada F. 66 Dynamo ZE - Valcha Šebek V. 67 Stod - Mirošov Hecl L. 68 Kladruby - Kdyn Petrá P. 18. kolo :00 hod. 69 Pobžovice - Š áhlavy Rada F. 70 Dynamo ZE - Valcha Šebek V. 71 Stod - Mirošov Hecl L. 72 Kladruby - Kdyn Petrá P. 19. kolo :00 hod. 73 Š áhlavy - Kladruby Vorlovský V. 74 Kdyn - Stod Kupilík O. 75 Mirošov - Dynamo ZE Hudík V. 76 Valcha - Pobžovice Müller L. 20. kolo :00 hod. 77 Š áhlavy - Kladruby Vorlovský V :30 Kdyn - Stod Kupilík O. 79 Mirošov - Dynamo ZE Hudík V. 80 Valcha - Pobžovice Müller L

22 21. kolo :00 hod. 81 Valcha - Š áhlavy Kohout M. 82 Pobžovice - Mirošov Halík J. 83 Dynamo ZE - Kdyn Šebek V. 84 Stod - Kladruby Buriánek J. 22. kolo :00 hod. 85 Valcha - Š áhlavy Kohout M. 86 Pobžovice - Mirošov Halík J. 87 Dynamo ZE - Kdyn Šebek V. 88 Stod - Kladruby Buriánek J. 23. kolo :00 hod. 89 Š áhlavy - Stod Lešek F. 90 Kladruby - Dynamo ZE Kovaík P. 91 Kdyn - Pobžovice Kroupar P. 92 Mirošov - Valcha Paulík J. 24. kolo :00 hod. 93 Š áhlavy - Stod Lešek F. 94 Kladruby - Dynamo ZE Kovaík P :30 Kdyn - Pobžovice Kroupar P. 96 Mirošov - Valcha Paulík J. 25. kolo :00 hod. 97 Mirošov - Š áhlavy Kleisner K. 98 Valcha - Kdyn Pejil J. 99 Pobžovice - Kladruby Kupilík O. 100 Dynamo ZE - Stod Viták J. 26. kolo :00 hod. 101 Mirošov - Š áhlavy Kleisner K. 102 Valcha - Kdyn Pejil J. 103 Pobžovice - Kladruby Kupilík O. 104 Dynamo ZE - Stod Viták J. 27. kolo :00 hod. 105 Š áhlavy - Dynamo ZE Klesa P. 106 Stod - Pobžovice Mertins J. 107 Kladruby - Valcha Vorlovský V. 108 Kdyn - Mirošov Rada F. 28. kolo :00 hod. 109 Š áhlavy - Dynamo ZE Klesa P. 110 Stod - Pobžovice Mertins J. 111 Kladruby - Valcha Vorlovský V :30 Kdyn - Mirošov Rada F

23 Adresá družstev: ŽENY II.tída (P-Z-2) 1. TJ ROZVOJ PLZE Irena Matiscsáková, V Homolkách 10, Plze MT: Tlocvina Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 18, Plze Výjimka: utkání se hrají v hale!!! 2. TJ SOKOL KAZNJOV Mirka Šturcová, Lipová 571, Kaznjov MT: Sportovní areál TJ Sokol, Sportovní ul., Kaznjov (u fotbalového hišt - za benzinovou pumpou) 3. TJ SOKOL VEJPRNICE Markéta Bauerová, Na Mýtin 549, Vejprnice MT: Hišt nad sokolovnou, Sokolská ul. 301, Vejprnice (z Plzn Bus pod fotbalovým hištm) 4. TJ SOKOL PLZE III - BORY Zdeka Prchová, eská Bíza 188, Temošná MT: TB: TZ: Hišt TJ Sokol III, Klatovská t. 170, Plze (Tram. 4 smr Bory na zast. Dvoákova) 5. TJ LOKOMOTIVA PLZE "B" Veronika Mrázková, Tachovská 69, Plze MT: TZ: Hišt v areálu TJ, Úslavská 75, Plze (Tram. 2 smr Svtovar na zast. Habrmannova) 6. TJ VODNÍ STAVBY PLZE "B" Jana Vojáková, U Kížku 894, Vejprnice MT: Hišt TJ VS, Kreuzmannova 23, Plze (Trolej. 12 smr Nová Hospoda na zast. Zátiší-Línská) 7. TJ KOŠUTKA PLZE Irena Burešová, Sukova 3, Plze TB: TZ: Hišt TJ Sokol, V Lomech 9a, Plze (Tram. 4 smr Košutka na zast. Foniatrie) 8. TJ SOKOL BEZDKOV U KLATOV Jií Bufka,.p. 302, Janovice nad Úhlavou MT: TZ: Hišt TJ Sokol, Bezdkov u Klatov (smr Domažlice, odboka Koryta - u staré požární zbrojnice) Systém soutže: Každý s každým na 3 vítzné sety dle ustanovení MPV. Rozlosování soutže a delegace rozhodích: 1. kolo :00 hod. 1 Rozvoj - Bezdkov Müller L. 2 Kaznjov - Košutka Koenek J. 3 Vejprnice - Vodní stavby B Hecl L. 4 Bory - Lokomotiva B Buriánek J

24 2. kolo :00 hod. 5 Rozvoj - Bezdkov Müller L. 6 Kaznjov - Košutka Koenek J. 7 Vejprnice - Vodní stavby B Hecl L. 8 Bory - Lokomotiva B Buriánek J. 3. kolo :00 hod. 9 Bezdkov - Lokomotiva B Nový L. 10 Vodní stavby B - Bory Moureek Z. 11 Košutka - Vejprnice Koutský M. 12 Rozvoj - Kaznjov Roušal M. 4. kolo :00 hod. 13 Bezdkov - Lokomotiva B Nový L. 14 Vodní stavby B - Bory Moureek Z. 15 Košutka - Vejprnice Koutský M. 16 Rozvoj - Kaznjov Roušal M. 5. kolo :00 hod. 17 Kaznjov - Bezdkov Hanzelín M. 18 Vejprnice - Rozvoj Zaplatílek B. 19 Bory - Košutka Vorlovský V. 20 Lokomotiva B - Vodní stavby B Lešek F. 6. kolo :00 hod. 21 Kaznjov - Bezdkov Hanzelín M. 22 Vejprnice - Rozvoj Zaplatílek B. 23 Bory - Košutka Vorlovský V. 24 Lokomotiva B - Vodní stavby B Lešek F. 7. kolo :00 hod. 25 Bezdkov - Vodní stavby B Rada F. 26 Košutka - Lokomotiva B Kleisner K. 27 Rozvoj - Bory Roušal M. 28 Kaznjov - Vejprnice Hecl L. 8. kolo :00 hod. 29 Bezdkov - Vodní stavby B Rada F. 30 Košutka - Lokomotiva B Kleisner K. 31 Rozvoj - Bory Roušal M. 32 Kaznjov - Vejprnice Hecl L. 9. kolo :00 hod. 33 Vejprnice - Bezdkov Buriánek J. 34 Bory - Kaznjov Pajma T. 35 Lokomotiva B - Rozvoj Hudík V. 36 Vodní stavby B - Košutka Roušal M. 10. kolo :00 hod. 37 Vejprnice - Bezdkov Buriánek J. 38 Bory - Kaznjov Pajma T. 39 Lokomotiva B - Rozvoj Hudík V. 40 Vodní stavby B - Košutka Roušal M

25 11. kolo :00 hod. 41 Bezdkov - Košutka Kroupar P. 42 Rozvoj - Vodní stavby B Lešek F. 43 Kaznjov - Lokomotiva B Vorlovský V. 44 Vejprnice - Bory Buriánek J. 12. kolo :00 hod. 45 Bezdkov - Košutka Kroupar P. 46 Rozvoj - Vodní stavby B Lešek F. 47 Kaznjov - Lokomotiva B Vorlovský V. 48 Vejprnice - Bory Buriánek J. 13. kolo :00 hod. 49 Bory - Bezdkov Roušal M. 50 Lokomotiva B - Vejprnice Moureek Z. 51 Vodní stavby B - Kaznjov Viták J. 52 Košutka - Rozvoj Koutský M. 14. kolo :00 hod. 53 Bory - Bezdkov Roušal M. 54 Lokomotiva B - Vejprnice Moureek Z. 55 Vodní stavby B - Kaznjov Viták J. 56 Košutka - Rozvoj Koutský M. 15. kolo :00 hod. 57 Bezdkov - Rozvoj Kroupar P. 58 Košutka - Kaznjov Paulík J. 59 Vodní stavby B - Vejprnice Klesa P. 60 Lokomotiva B - Bory Šebek V. 16. kolo :00 hod. 61 Bezdkov - Rozvoj Kroupar P. 62 Košutka - Kaznjov Paulík J. 63 Vodní stavby B - Vejprnice Klesa P. 64 Lokomotiva B - Bory Šebek V. 17. kolo :00 hod. 65 Lokomotiva B - Bezdkov Moureek Z. 66 Bory - Vodní stavby B Müller L. 67 Vejprnice - Košutka Paulík J. 68 Kaznjov - Rozvoj Hudík V. 18. kolo :00 hod. 69 Lokomotiva B - Bezdkov Moureek Z. 70 Bory - Vodní stavby B Müller L. 71 Vejprnice - Košutka Paulík J. 72 Kaznjov - Rozvoj Hudík V. 19. kolo :00 hod. 73 Bezdkov - Kaznjov Pajma T. 74 Rozvoj - Vejprnice Kohout M. 75 Košutka - Bory Mertins J. 76 Vodní stavby B - Lokomotiva B Viták J. 20. kolo :00 hod. 77 Bezdkov - Kaznjov Pajma T. 78 Rozvoj - Vejprnice Kohout M. 79 Košutka - Bory Mertins J. 80 Vodní stavby B - Lokomotiva B Viták J

26 21. kolo :00 hod. 81 Vodní stavby B - Bezdkov Koutský M. 82 Lokomotiva B - Košutka Lešek F. 83 Bory - Rozvoj Vorlovský V. 84 Vejprnice - Kaznjov Zaplatílek B. 22. kolo :00 hod. 85 Vodní stavby B - Bezdkov Koutský M. 86 Lokomotiva B - Košutka Lešek F. 87 Bory - Rozvoj Vorlovský V. 88 Vejprnice - Kaznjov Zaplatílek B. 23. kolo :00 hod. 89 Bezdkov - Vejprnice Rada F. 90 Kaznjov - Bory Koenek J. 91 Rozvoj - Lokomotiva B Roušal M. 92 Košutka - Vodní stavby B Kohout M. 24. kolo :00 hod. 93 Bezdkov - Vejprnice Rada F. 94 Kaznjov - Bory Koenek J. 95 Rozvoj - Lokomotiva B Roušal M. 96 Košutka - Vodní stavby B Kohout M. 25. kolo :00 hod. 97 Košutka - Bezdkov Klesa P. 98 Vodní stavby B - Rozvoj Hecl L. 99 Lokomotiva B - Kaznjov Buriánek J. 100 Bory - Vejprnice Mertins J. 26. kolo :00 hod. 101 Košutka - Bezdkov Klesa P. 102 Vodní stavby B - Rozvoj Hecl L. 103 Lokomotiva B - Kaznjov Buriánek J. 104 Bory - Vejprnice Mertins J. 27. kolo :00 hod. 105 Bezdkov - Bory Nový L. 106 Vejprnice - Lokomotiva B Lešek F. 107 Kaznjov - Vodní stavby B Hecl L. 108 Rozvoj - Košutka Roušal M. 28. kolo :00 hod. 109 Bezdkov - Bory Nový L. 110 Vejprnice - Lokomotiva B Lešek F. 111 Kaznjov - Vodní stavby B Hecl L. 112 Rozvoj - Košutka Roušal M

27 Adresá družstev: JUNIORKY (P-JKY) 1. TJ SOKOL PLZE -LETNÁ Jitka Levá, Nýanská 42, Plze MT: TB: Tl. 28.ZŠ, Rodinná ul. 7, Plze (Bus. 30, Trolej. 13 na zast. U Pietasu - vchod z Republikánské ul.) 2. TJ LOKOMOTIVA PLZE Aleš Straka, Školní nám. 292, Touškov MT: Mstská sportovní hala, Úslavská 75, Plze (Tram. 2 smr Svtovar na zast. Bazén - Habrmanova) 3. SKP RAPID SPORT PLZE Bohumil Janošek, Pod Chlumem 8, Plze MT: Tl. 14.ZŠ, Záblská 25, Plze-Doubravka (Trolej. 16 smr Doubravka na zast. Habrmannovo nám.) 4. VK ROKYCANY Ing. Luboš Koubík, Bezina 152, Basy 1 MT: TZ: Sp. hala Gymnázia, Mládežník 1115, Rokycany (pod nemocnicí, smr nemocnice nebo koupališt) 5. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: TZ: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boní strany ZŠ, poblíž nádr. SAD) 6. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindich Vank, Kvtná 719, Vejprnice MT: TZ: Tlocvina ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice (Bus MHD. 55) 7. TJ KLATOVY B (TJ SOKOL KLATOVY B) Bc. Tomáš Kozák, Zahradní 748/III, Klatovy MT: Sportovní hala TJ, Voíškova 715/III, Klatovy (na Husov nám., u Integrované stední školy) 8. TJ SOKOL KLADRUBY Pavel Petrá, nám. Republiky 86, Kladruby MT: TB: Tlocvina ZŠ, Husova ul. 203, Kladruby Systém soutže: Turnajov každý s každý tíkolov na 2 vítzné sety dle ustanovení MPV. Poadí jednotlivých zápas je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a prbžná tabulka. Družstva kadetek (Vejprnice, Klatovy a Kladruby) startují na soupisky pro kategorii kadetek!!! Odmna rozhodím se vyplácí jako pro soutž juniorek!!! Poadatel je povinen po skonení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle pílohy. 5, pop. je povinen zadat výsledky pímo do VISu, nejpozdji však do plnoci v den turnaje!

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS http://plzen.cvf.cz,

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012 Český volejbalový svaz Sportovně-technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK pedseda AS DUŠAN OLITORIS pedseda soutžní komise AS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy mistrovství

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

EXTRALIGA JUNIOŘI (EX-JRI)

EXTRALIGA JUNIOŘI (EX-JRI) EXTRALIGA JUNIOŘI (EX-JRI) C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ DOPLNĚNÍ 2. POŘADATEL 2. část - (1-8) - družstvo s větším % ziskem bodů, resp. lepším poměrem setů nebo míčů - (9-12) - první dvě a případné

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%&

!  #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& ! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& $ ZAÍZENÍ A VYBAVENÍ...6. Herní prostor...6.2 Rozmry...6.3 Ostatní vybavení...7 2 ÚASTNÍCI HRY...7 2. Družstva...7 2.2 Jednotlivci...8 3 DRUHY A ÁSTI HRY...8 3. Druhy hry...8

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p.s., se sídlem Jihlava, Benešova 46, PSČ 586 01.

Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p.s., se sídlem Jihlava, Benešova 46, PSČ 586 01. Rozpis krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 2015/2016 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina,

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E Svaz národní házené K O M I S E M L Á D E Ž E V V S N H Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441 IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93 Jméno a příjmení: Marie Toufarová Datum narození: 19.6.1992 Číslo dresu: 1 Začínala s volejbalem: 10 letech, v oddíle VK Královo Pole Brno Oddíl / trenér: VK Královo Pole Brno, Aleš Novák dětská olympiáda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více