Licenní definice a pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenní definice a pravidla"

Transkript

1 Licenní definice a pravidla Definice a licenní systém Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém Propojení aplikací, které umožuje sdlování informací mezi softwarovými aplikacemi tetích stran a spolenosti Oracle. $M Objem roních transakcí: je definován jako ,- CZK ve všech provedených nákupních objednávkách a všech dražbách provádných prostednictvím trhu Oracle Exchange Marketplace vámi/vaší spoleností a ostatními bhem daného roku licence Oracle Exchange Marketplace, bez ohledu na to, zda jakákoli tato aukce vedla k nákupní objednávce, za podmínky, že se aukce, která vedla k nákupní objednávce, v rámci Objemu roních transakcí zapote jen jednou. Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Pro zákazníky užívající Technickou podporu jsou informace o tom, které produkty již byly peloženy do podporovaných jazyk k dispozici na MetaLinku (http://metalink.oracle.com). Pokud jste nový zákazník, nebo nevyužíváte Technickou podporu kontaktujte Oracle Account Manažera pro získání dalších informací. Application User, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping User, Marketing User, Manufacturing User, Purchasing User, Telesales User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušn licencované aplikace Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Pokud licencujete Self Service Work Requests option spolen s EAM, musíte udržovat licence pro shodný poet EAM licencovaných uživatel a máte právo neomezeného pístupu pro zadání požadavku na práci, nahlížet na status tohoto požadavku a nahlížet na doplující údaje všech zamstnanc. Application Read-Only User: je definován jako osoba vámi oprávnná využívat pouze dotazy i zprávy v rámci následujících aplikací, na nž jste také získali non read-only licenci uživatele aplikace: Financials, Purchasing, Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing a Process Manufacturing. Case Report Form (CRF) Page (Stránka Formulá výkazu pípadu): je definována jako elektronický ekvivalent toho, co by bylo celkovým potem fyzických papírových stran dálkov vytvoených Programem (meno výhradn v Programu jako Nástroje pro sbr obdržených dat) bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet CRF stran bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro CRF. Collaboration Program User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Z dvodu výpotu množství uživatel a množství licencí na Web Conferencing se Collaboration Program User ve vaší spolenosti urí tak, že každý uživatel, který má právo zorganizovat, nebo hostovat web konferenci a úastnit se web konference; všichni externí úastníci k vaší spolenosti, kteí se úastní web konference nejsou pedmtem licenních práv. Compensated Individual (Odškodnná osoba): je definována jako osoba, jejíž odškodnní i výpoty odškodnní jsou generovány Programy. Termín Odškodnná osoba zahrnuje, avšak neomezuje se na vaše zamstnance, dodavatele, dchodce a jakékoli další Osoby. Computer (Poíta): je definován jako poíta, na nmž jsou instalovány Programy. Poítaová licence vám umožuje užívat licencované Programy na jednom uritém poítai. OLSAdef-cz-v Page 1 of 8

2 $M Cost of Goods Sold (Náklady na prodané zboží): jsou definovány jako ,- CZK v celkových nákladech na zboží, které spolenost prodala bhem daového roku. Pokud nejsou náklady na prodané zboží známy, budou se rovnat 75% celkového výnosu spolenosti. Electronic Order Line (Elektronická ada Objednávek): je definována jako celkový poet rzných ad objednávek elektronicky zadaných do Oracle Order Management, aplikací z jakéhokoli zdroje (nikoliv vloženy manuáln licencovanými uživateli Order Management, Professoinal User 2003, nebo Professional User External) bhem 12 msíc. Toto zahrnuje ady objednávek, které jsou vloženy elektronicky jako externí EDI, XML transakcí nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek získaných od Oracle a jiných aplikací. Není dovoleno pekroit celkový poet licencovaných Elektronických ad Objednávek bhem 12 msíc. Employee (Zamstnanec): je definován jako váš aktivní zamstnanec (Poznámka: Hodnota tchto aplikací se ídí potem aktivních zamstnanc, a nikoli potem skutených uživatel. Proto je teba pi procesu získávání licencí na tyto aplikace zahrnout do objednávky všechny vaše zamstnance.) Employee User (Zamstnanecký uživatel): je definován jako zamstnanec vámi autorizovaný k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Vaše personální zdroje, které vyžadují pístup do Programu Oracle Self Service Human Resources nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Dále, zamstnanci vaší technické podpory, kteí vyžadují pístup do Programu Oracle isupport nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Expense Report (Zpráva o nákladech): je definována jako celkový poet zpráv o nákladech zpracovaných aplikací Internet Expenses bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit poet zpráv o nákladech pokrytý licencí bhem tohoto dvanáctimsíního období. Field Technician (Terénní technik): je definován jako vývojá, technik, zástupce i jiná osoba, kterou vysíláte do terénu a která užívá Programy. Full Time Equivalent Student (FTE Student) (Ekvivalent studenta denního studia): je definován jako každý student denního studia zapsaný na vaší škole a každý externí student (student dálkového studia) zapsaný na vaší škole se poítá jako 25% FTE Studenta. Definice studenta denního studia nebo studenta externího studia vychází z vaší vnitní smrnice nebo naízení. Jestliže poet FTE Student nevychází na celé íslo, takové íslo se zaokrouhluje na nejblížší celé íslo potebné pro úely dodržení licenních požadavk. Hosted Named User (Hostovaný pojmenovaný uživatel): je definován jako osoba, jež má vaše oprávnní k pístupu k hostovaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba využívá pístup k hostované služb v kteroukoli danou dobu. ilearning Subscription: je definováno jako Internetové školící prostedí, které je vám k dispozici podle podmínek této Smlouvy a pravidel spolenosti Oracle pro poskytování ilearning Subscription. Pravidla spolenosti Oracle pro ilearning Subscription (Oracle s ilearning Subscription Policies) jsou k dispozici na adrese: a mohou být spoleností Oracle kdykoli aktualizována bez upozornní. Implementing Services, Packaged Methods, Architecture Services, Accelerator Services, Assessment Services and Werkshops (Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy) Každá ze služeb Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy je poskytována na základ prohlášení o závazcích pro každou jednotlivou nabídku a pravidel pro poradenské služby spolenosti Oracle. Pravidla pro poradenské služby spolenosti Oracle jsou k dispozici na adrese: a mohou se mnit. Invoice Line (ada faktur): je definována jako celkový poet položek v ad faktur zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet ad Faktur bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro ady faktur. OLSAdef-cz-v Page 2 of 8

3 Learning Credits: mohou být využity k získání školících produkt a služeb za ceny uvedené v Oracle University online katalogu, uveejnném na adrese za podmínek tam uvedených. Learning Credits mohou být využity pouze na produkty nebo služby za cenu uvedenou v ceníku platném v dob, kdy jste objednali produkty i služby a nemohou být použity na získání jiných produkt i služeb v rámci speciálních slev. Learning Credits platí po dobu 12 msíc od data akceptování Vaší objednávky Oracle, s tím, že musíte záskat produkty nebo využít získané služby ped koncem tahoto období. Learning Credits mžete využít pouze v zemi, ve které jste si je objednali, nemohou být využity jako forma platby pro další Learning Credits, nemohou být využity k nákupu samostatného produktu nebo služby. Pi využití Learning Credits pro objednání produkt i služeb použijete standardní objednávkové materiály spolenosti Oracle. $M in Managed Assets (ve Správ aktiv): je definován jako ,- CZK souhrnu: (1) úetní hodnota investic kapitálových, finanních nebo jiných pronájm, vetn rozdíl vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (2) úetní hodnota aktiv provozních nájm, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (3) úetní hodnota pjek, smnek, podmínných prodejních smluv a dalších pohledávek, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (4) úetní hodnota nevýdlených aktiv, vlastních i ízených pro ostatní, které byla díve pronajaty a aktivní v Pragramech, vetn aktiv z asov ukonených pronájm a uložených aktiv; plus (5) skutené náklady akvit pronájmu a pjek, vzniklých a aktivních v Programech, které byla prodána v pedcházejících 12 msících. Membership: je definován jako osoba vámi oprávnná pistupovat k hosotvaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba tyto služby kdykoli využívá. Modul: je definován jako každá produkní databáze bžící v Programu. Named User Plus (Pojmenovaný uživatel Plus): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Zaízení, které neobsluhuje lovk, bude oznaeno jako Named User Plus uživatel navíc ke všem osobám oprávnným užívat Programy, pokud má toto zaízení pístup k Programm. Užívá-li se multiplexní hardware nebo software (nap. TP monitor nebo produkt Internetového serveru), je teba tento poet stanovovat na vstupu multiplexního zaízení. Automatické dávkování dat z poítae do poítae je povoleno. Jste odpovdni za dodržení minimálních pot Named User Plus uživatel pro Programy, tak jak je stanoveno v níže uvedené tabulce Licenních pravidel; v tabulce jsou uvedeny minimální poty pro licencování Named User Plus uživatel piemž všichni uživatelé musejí být licencováni. Non Employee User-External (Nezamstnanecký uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy používá v jakékoliv dané dob. OFD Agreement (Dohoda): je dohoda uzavená mezi Vámi a spoleností Oracle (i nkterou z pidružených spoleností spolenosti Oracle), na základ které je možné nkteré i všechny vámi splatné ástky dle píslušné objednávky splácet postupn. Oracle University Online Library Service: Oracle University Online Library Service je Internetovým školícím prostedím, které je vám k dispozici na základ podmínek této Smlouvy a pravidel pístupu Oracle University Online Library Hosting Access Policy. Pravidla spolenosti Oracle pro pístup do Oracle University Online Library jsou k dispozici na adrese: mohou být Oracle zmnny i aktualizovány kdykoli i bez upozornní. Tímto jste seznámeni, že musíte získat a aktivovat administratorský pístup a heslo pro využívání Oracle University Online Library Service, který je pístupný na internetové adrese: asová platnost pro využití Oracle University Online Library Service je jeden rok ode dne úinnosti Vaší objednávky (s výjimkou Oracle University Premium Online Library Service, který je dostupný v kurzech a jazycích specifikovaných na: pro které platí doba platnosti šest msíc od data úinnosti objednávky). Na konci výše uvedené doby je možné Oracle University Online Library Service obnovit na další období o stejném rozsahu dle v dob obnovy platných pravidel a cen pro Oracle University Online Library Service prostednictvím místn píslušného oddlení Oracle Education Sales. Pokud se rozhodnete neobnovit vaše oprávnní, OLSAdef-cz-v Page 3 of 8

4 všechna oprávnní k používání Oracle University Online Library Service zanikají. Pro zamezení jakéhokoliv nedorozumní, Oracle nezaruuje, že Oracle University Online Library Service bude poskytována bez perušení i bezchybn. Order Line (ada objednávek): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky a mohou být také automaticky vygenerovány aplikací Oracle Configurator. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na ady objednávek. Orders (Objednávky): pedstavují celkový poet rzných objednávek na všechny Programy, které jsou souástí Elektronických objednávek (Electronic Orders), vloženy elektronicky (nikoliv vloženy manuáln oprávnným profesionálním uživatelem) prostednictvím EDI, XML, nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing) v prbhu dvanáctimsíního cyklu. Povolený poet objednávek v prbhu dvanáctimsíního cyklu nesmí být pekroen. Order Mangement User (Order Managemet uživatel): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušné licencované aplikaní Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Order Management uživatelé jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli elektronické vkládání objednávek z jiných zdroj musí být licencováno samostan. Person (Osoba): je definována jako váš zamstnanec i dodavatel, který aktivn pracuje jménem vaší organizace, i jako bývalý zamstnanec, pro kterého systém ídí jeden nebo více plán výhod i který je stále placen prostednictvím systému. Pro úely asu a Pracovní síly je Osoba definována jako zamstnanec nebo dodavatel, jehož as i práce (dílo) nebo absence jsou ízeny systémem. Pro úely ízení zdroj projektu je Osoba definována jako jednotlivec, který se podílí na projektu. Pro úely Tnternet Time je osoba definována jako fyzická osoba, která útuje as na projektu prostednictvím aplikace. Celkový poet licencí potebných musí být založen na maximálním potu lidí zamstnaných na plný i ástený úvazek, jejichž záznamy jsou uloženy v systému. Ported Number (Penositelné íslo): je definováno jako telefonní íslo, které koncovým uživatelm zstane i po pepojení z jednoho poskytovatele služeb na jiného. Toto telefonní íslo je uloženo v telefonní ústedn a je pesouváno do další telefonní ústedny. Primary Usage (Primární užívání): je definováno jako každý licencovaný uživatel aplikace následujících aplikací: Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing a Purchasing. Každý takový licencovaný uživatel se zapoítává pouze jednou na základ primárního užívání. Musíte specifikovat, pro kolik Uživatel chcete být licencováni v souvislosti s každou aplikací. Primární užívání jedné z aplikací uvedených výše poskytuje licencovanému Uživateli právo užívat nkteré i všechny aplikace uvedené výše, na nž máte licenci. Primární užívání vás neopravuje užívat ostatní aplikace, vetn rozšíení i možnosti v souvislosti s výše uvedenými aplikacemi. : je definován jako všechny procesory, na kterých jsou Programy spolenosti Oracle instalovány a/nebo na kterých bží. K Programm s licencí vztaženou k procesoru mohou mít pístup vaši vnitní uživatelé (vetn zástupc a dodavatel) a uživatelé tetích stran. Healthcare Transaction Base Program lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy. isupport, istore a Configurator Program, lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy; na základ tohoto licenního oprávnní mžete instalovat a/nebo spustit licencované Programy na procesorech kde Databáze Oracle (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition, ke které máte oprávnní k výkonu práva užití), je již instalována a/nebo bží. Professional User (Profesionální uživatel): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo OLSAdef-cz-v Page 4 of 8

5 vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User-External (Externí profesionální uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy užívá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Externí profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 (Profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Mangement z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 External (Externí profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Externí profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Management z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Programová dokumentace: je definována jako uživatelská píruka a píruka pro instalaci Programu. Purchase Line (Nákupní ada): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných aplikací bhem 12 msíc. Nkolikanásobné nákupní ady mohou být vytvoeny bu na žádance nebo na nákupní objednávce, i mohou být automaticky generovány ostatními aplikacemi Oracle. Pro úely iprocurement jsou Nákupní ady zapoítávány jako všechny adové položky na schválených žádankách vytvoených v rámci iprocurement. Pro úely Purchasing Intelligence jsou Nákupní ady zapoítávány jako adové položky na nákupních objednávkách zpracovávaných prostednictvím aplikace. Toto nezahrnuje komunikaci v rámci jedné nákupní objednávky. Pro každou aplikaci platí, že není dovoleno pekroit licencí pokrytý poet Nákupních ad bhem 12 msíc, pokud neobdržíte dodatené licence pro Nákupní adu od spolenosti Oracle. Pro každý Program mžete obdržet jiný poet licencí pro Nákupní ady (poet Nákupních ad pro iprocurement by mohl být nižší než v pípadpurchasing Intelligence). $M in Revenue (z Výnos): je definován jako ,- CZK ve všech píjmech (píjmy z úrok i ostatní píjmy) ped odetením výdaj a daní, které vytvoíte bhem daového roku. RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs): znamenají obchodní procesy mezi obchodními stranami. Poskytují pedkonfigurované systems-to-systems dialogy na bázi XML, které jsou dležité pro Aplikace E-Business Suite. Každý pedkonfigurovaný PIP obsahuje obchodní dokument se slovníkem a obchodní proces s choreografií oznamovacího dialogu. Service Order Line (ada servisních objednávek): je definována jako celkový poet položek vstup ady servisních objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady servisních objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad servisních objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na adu servisních objednávek. Subscriber (Úastník): je definován jako (a) pracovní telefonní íslo pro všechna zaízení pipojená pevnou linkou; (b) penosný mikrotelefon nebo pager, který jste aktivovali za úelem bezdrátové komunikace; (c) odboka do domácnosti nebo zaízení jinde než v domácnosti obsluhované poskytovatelem kabelových služeb; nebo (d) sí ov pipojený mi spoteby. Celkový poet Úastník se rovná soutu všech typ Úastník. Pokud není vaše obchodní innost definována v rámci výše OLSAdef-cz-v Page 5 of 8

6 uvedených primárních definic Úastníka, bude Úastník definován jako každý pírstek ve výši ,- CZK Vašich hrubých roních výnos tak, jak byly oznámeny SEC ve vaší výroní zpráv i odpovídajícím úetním nebo oznamovacím dokumentu. Suite: je definována jako veškeré funkní softwarové komponenty popsané v dokumentaci k danému produktu. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit a mohou k nim být pidávány další podmínky ped vyplnním objednávky jste povinni se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Technická podpora, kterou získáte na základ své objednávky, mže být obnovena ron pedem, a po dobu prvních dvou let po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Technickou podporu v prvním roce obnovy ve výši uvedené v objednávce; poplatek za Technickou podporu v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen v souvislosti s nkterými licencemi v rámci souboru licencí, avšak nikoli se všemi, je spolenost Oracle oprávnna vyžadovat, abyste ukonili užívání licencí, u nichž Technická podpora zanikla, a Vy jste povinni takové výzv vyhovt. V pípad, že ukoníte užívání Technické podpory pro ást licencí, je spolenost Oracle oprávnna zmnit výši ceny pro poskytování Technické podpory pro zbývající Vámi užívané licence. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory pro Programy. Ukonení podpory Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Assistance Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). Technical Reference Manuals (Technické manuály) Technické manuály ( TRM ) pedstavují dvrné informace spolenosti Oracle. TRM budete využívat výhradn pro své vnitní operace související se zpracováním dat pro následující úely: (a) implementace aplikací, (b) vytváení rozhraní mezi ostatním softwarem a hardwarem a aplikacemi, a (c) budování rozšíení aplikací. Neposkytnete, ani neumožníte poskytnutí nebo využití TRM jiným osobám pro jakékoli jiné úely. Nebudete využívat TRM k vytváení softwaru, který vykonává stejné nebo podobné funkce jako jakýkoli produkt spolenosti Oracle. Souhlasíte, že (a) vynaložíte bu alespo stejné úsilí k ochran dvrných materiál obsažených v TRM jako vynakládáte na ochranu svých vlastních nejdležitjších dvrných informací, nebo veškerou pimenou péi dle toho, která z tchto možností je významnjší; (b) budete se svými zamstnanci a zástupci uzavírat dohody, na základ kterých bude zajištna mlenlivost a chránna vlastnická práva tetích osob, jako napíklad spolenosti Oracle, a zadáte svým zamstnancm a zástupcm pokyny v souvislosti s požadavky týkajícími se TRM; (c) omezíte odhalování TRM na ty své zamstnance a zástupce, kteí TRM potebují pro úely, ke kterým jsou ureny; (d) budete TRM vždy uchovávat ve svých provozovnách a kanceláích; a (e) neodstraníte ani nezniíte žádná oznaení týkající se majetkových práv a dvrného charakteru tchto materiál uvedená na TRM. Spolenost Oracle si vyhrazuje veškeré nároky, autorská práva a další majetková práva v souvislosti s TRM. TRM jsou vám poskytovány v konené podob bez jakýchkoli záruk. Na základ ukonení pestanete píslušné TRM užívat a navrátíte i zniíte všechny jejich kopie. Trainee (Školená osoba): je definována jako zamstnanec, dodavatel, student nebo jiná osoba, která má záznam v Programu. Workstation (Pracovní stanice): je definována jako klientský poíta, z nhož je možné získat pístup k Programm, bez ohledu na to, kde je daný Program nainstalován. OLSAdef-cz-v Page 6 of 8

7 Urení termín Neuvádí-li vaše licence pro daný Program konkrétní termín, je její platnost trvalá a nevyprší, pokud nebude ukonena tak, jak dále stanoví Smlouva. 1,2,3,4,5-leté období: Licence pro daný Program na 1,2,3,4 nebo 5-leté období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu specifikovaného období. Po uplynutí specifikovaného období platnost licence zaniká. 1-leté Hostované období: Licence pro daný Program na 1-leté Hostované období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Programová licence uvádjící 1-leté Hostované období smí být použita jen pro poskytování hostování internetových služeb. Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle: Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Programová licence zaniká uplynutím jednoho roku. Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle musí být hostována prostednictvím Oracle.com pes Poítaové a Administrativní služby. 1-leté Pedplatné: Programová licence, která specifikuje 1-leté Pedplatné poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Licenní pravidla Pokud získáte Named User Plus uživatele na Programy uvedené níže, musíte dodržovat následující uživatelská minima a uživatelská maxima: Program Oracle Database Enterprise Edition Rdb Enterprise Edition CODASYL DBMS Message Broker Top Link Internet Application Server Java Edition Internet Application Server Standard Edition Internet Application Server Enterprise Edition Program Personal Edition Minimum pojmenovaných uživatel 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na Maximum Named User Plus uživatel 1 Named User Plus na databázi Jste odpovdní za to, že nebudou porušena následující omezení: Oracle Database Standard Edition smí být užívána pouze na zaízeních, která jsou schopná pracovat maximáln se tymi procesory. OLSAdef-cz-v Page 7 of 8

8 Oracle Standard Edition One mže být použita pouze na zaízeních, které mají možnost využít maximáln jeden procesor. Poet licencí pro Enterprise Edition option, Enterprise Manager a Rdb Server option musí odpovídat potu licencí píslušné databáze. Poet licencí pro Internet Application Server Enterprise Edition option musí odpovídat potu licencí píslušného Internetového serveru (Application Server). Aplikaní licenní pedpoklady jak jsou uvedeny v Application Licensing Table umístném na: Failover: Vaše licenní oprávnní k Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnuje právo k užití databáze na nelicencovaném náhradním poítai, v prostedí Failover, v rozsahu maximáln deseti jednotlivých dn v kalendáním roce. Jakékoli užití nad rámec uvedený v pedchozí vt musí být licencováno (uzavena samostatná smlouva o oprávnní k výkonu práva užití) shodn a dle stejné metriky užité pro licencování Oracle Database. Testování: Pro úely test fyzických kopií backup, Vaše licence Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnují právo použít databasy na nelicencovaném poítai nejvýše tyikrát, piemž nesmí pesáhnout 2 dny testování v kalendáním roce. OLSAdef-cz-v Page 8 of 8

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. odborné kurzy (metodiky, programovací jazyky a operaní systémy)

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více