Licenní definice a pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenní definice a pravidla"

Transkript

1 Licenní definice a pravidla Definice a licenní systém Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém Propojení aplikací, které umožuje sdlování informací mezi softwarovými aplikacemi tetích stran a spolenosti Oracle. $M Objem roních transakcí: je definován jako ,- CZK ve všech provedených nákupních objednávkách a všech dražbách provádných prostednictvím trhu Oracle Exchange Marketplace vámi/vaší spoleností a ostatními bhem daného roku licence Oracle Exchange Marketplace, bez ohledu na to, zda jakákoli tato aukce vedla k nákupní objednávce, za podmínky, že se aukce, která vedla k nákupní objednávce, v rámci Objemu roních transakcí zapote jen jednou. Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Pro zákazníky užívající Technickou podporu jsou informace o tom, které produkty již byly peloženy do podporovaných jazyk k dispozici na MetaLinku (http://metalink.oracle.com). Pokud jste nový zákazník, nebo nevyužíváte Technickou podporu kontaktujte Oracle Account Manažera pro získání dalších informací. Application User, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping User, Marketing User, Manufacturing User, Purchasing User, Telesales User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušn licencované aplikace Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Pokud licencujete Self Service Work Requests option spolen s EAM, musíte udržovat licence pro shodný poet EAM licencovaných uživatel a máte právo neomezeného pístupu pro zadání požadavku na práci, nahlížet na status tohoto požadavku a nahlížet na doplující údaje všech zamstnanc. Application Read-Only User: je definován jako osoba vámi oprávnná využívat pouze dotazy i zprávy v rámci následujících aplikací, na nž jste také získali non read-only licenci uživatele aplikace: Financials, Purchasing, Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing a Process Manufacturing. Case Report Form (CRF) Page (Stránka Formulá výkazu pípadu): je definována jako elektronický ekvivalent toho, co by bylo celkovým potem fyzických papírových stran dálkov vytvoených Programem (meno výhradn v Programu jako Nástroje pro sbr obdržených dat) bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet CRF stran bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro CRF. Collaboration Program User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Z dvodu výpotu množství uživatel a množství licencí na Web Conferencing se Collaboration Program User ve vaší spolenosti urí tak, že každý uživatel, který má právo zorganizovat, nebo hostovat web konferenci a úastnit se web konference; všichni externí úastníci k vaší spolenosti, kteí se úastní web konference nejsou pedmtem licenních práv. Compensated Individual (Odškodnná osoba): je definována jako osoba, jejíž odškodnní i výpoty odškodnní jsou generovány Programy. Termín Odškodnná osoba zahrnuje, avšak neomezuje se na vaše zamstnance, dodavatele, dchodce a jakékoli další Osoby. Computer (Poíta): je definován jako poíta, na nmž jsou instalovány Programy. Poítaová licence vám umožuje užívat licencované Programy na jednom uritém poítai. OLSAdef-cz-v Page 1 of 8

2 $M Cost of Goods Sold (Náklady na prodané zboží): jsou definovány jako ,- CZK v celkových nákladech na zboží, které spolenost prodala bhem daového roku. Pokud nejsou náklady na prodané zboží známy, budou se rovnat 75% celkového výnosu spolenosti. Electronic Order Line (Elektronická ada Objednávek): je definována jako celkový poet rzných ad objednávek elektronicky zadaných do Oracle Order Management, aplikací z jakéhokoli zdroje (nikoliv vloženy manuáln licencovanými uživateli Order Management, Professoinal User 2003, nebo Professional User External) bhem 12 msíc. Toto zahrnuje ady objednávek, které jsou vloženy elektronicky jako externí EDI, XML transakcí nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek získaných od Oracle a jiných aplikací. Není dovoleno pekroit celkový poet licencovaných Elektronických ad Objednávek bhem 12 msíc. Employee (Zamstnanec): je definován jako váš aktivní zamstnanec (Poznámka: Hodnota tchto aplikací se ídí potem aktivních zamstnanc, a nikoli potem skutených uživatel. Proto je teba pi procesu získávání licencí na tyto aplikace zahrnout do objednávky všechny vaše zamstnance.) Employee User (Zamstnanecký uživatel): je definován jako zamstnanec vámi autorizovaný k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Vaše personální zdroje, které vyžadují pístup do Programu Oracle Self Service Human Resources nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Dále, zamstnanci vaší technické podpory, kteí vyžadují pístup do Programu Oracle isupport nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Expense Report (Zpráva o nákladech): je definována jako celkový poet zpráv o nákladech zpracovaných aplikací Internet Expenses bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit poet zpráv o nákladech pokrytý licencí bhem tohoto dvanáctimsíního období. Field Technician (Terénní technik): je definován jako vývojá, technik, zástupce i jiná osoba, kterou vysíláte do terénu a která užívá Programy. Full Time Equivalent Student (FTE Student) (Ekvivalent studenta denního studia): je definován jako každý student denního studia zapsaný na vaší škole a každý externí student (student dálkového studia) zapsaný na vaší škole se poítá jako 25% FTE Studenta. Definice studenta denního studia nebo studenta externího studia vychází z vaší vnitní smrnice nebo naízení. Jestliže poet FTE Student nevychází na celé íslo, takové íslo se zaokrouhluje na nejblížší celé íslo potebné pro úely dodržení licenních požadavk. Hosted Named User (Hostovaný pojmenovaný uživatel): je definován jako osoba, jež má vaše oprávnní k pístupu k hostovaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba využívá pístup k hostované služb v kteroukoli danou dobu. ilearning Subscription: je definováno jako Internetové školící prostedí, které je vám k dispozici podle podmínek této Smlouvy a pravidel spolenosti Oracle pro poskytování ilearning Subscription. Pravidla spolenosti Oracle pro ilearning Subscription (Oracle s ilearning Subscription Policies) jsou k dispozici na adrese: a mohou být spoleností Oracle kdykoli aktualizována bez upozornní. Implementing Services, Packaged Methods, Architecture Services, Accelerator Services, Assessment Services and Werkshops (Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy) Každá ze služeb Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy je poskytována na základ prohlášení o závazcích pro každou jednotlivou nabídku a pravidel pro poradenské služby spolenosti Oracle. Pravidla pro poradenské služby spolenosti Oracle jsou k dispozici na adrese: a mohou se mnit. Invoice Line (ada faktur): je definována jako celkový poet položek v ad faktur zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet ad Faktur bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro ady faktur. OLSAdef-cz-v Page 2 of 8

3 Learning Credits: mohou být využity k získání školících produkt a služeb za ceny uvedené v Oracle University online katalogu, uveejnném na adrese za podmínek tam uvedených. Learning Credits mohou být využity pouze na produkty nebo služby za cenu uvedenou v ceníku platném v dob, kdy jste objednali produkty i služby a nemohou být použity na získání jiných produkt i služeb v rámci speciálních slev. Learning Credits platí po dobu 12 msíc od data akceptování Vaší objednávky Oracle, s tím, že musíte záskat produkty nebo využít získané služby ped koncem tahoto období. Learning Credits mžete využít pouze v zemi, ve které jste si je objednali, nemohou být využity jako forma platby pro další Learning Credits, nemohou být využity k nákupu samostatného produktu nebo služby. Pi využití Learning Credits pro objednání produkt i služeb použijete standardní objednávkové materiály spolenosti Oracle. $M in Managed Assets (ve Správ aktiv): je definován jako ,- CZK souhrnu: (1) úetní hodnota investic kapitálových, finanních nebo jiných pronájm, vetn rozdíl vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (2) úetní hodnota aktiv provozních nájm, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (3) úetní hodnota pjek, smnek, podmínných prodejních smluv a dalších pohledávek, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (4) úetní hodnota nevýdlených aktiv, vlastních i ízených pro ostatní, které byla díve pronajaty a aktivní v Pragramech, vetn aktiv z asov ukonených pronájm a uložených aktiv; plus (5) skutené náklady akvit pronájmu a pjek, vzniklých a aktivních v Programech, které byla prodána v pedcházejících 12 msících. Membership: je definován jako osoba vámi oprávnná pistupovat k hosotvaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba tyto služby kdykoli využívá. Modul: je definován jako každá produkní databáze bžící v Programu. Named User Plus (Pojmenovaný uživatel Plus): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Zaízení, které neobsluhuje lovk, bude oznaeno jako Named User Plus uživatel navíc ke všem osobám oprávnným užívat Programy, pokud má toto zaízení pístup k Programm. Užívá-li se multiplexní hardware nebo software (nap. TP monitor nebo produkt Internetového serveru), je teba tento poet stanovovat na vstupu multiplexního zaízení. Automatické dávkování dat z poítae do poítae je povoleno. Jste odpovdni za dodržení minimálních pot Named User Plus uživatel pro Programy, tak jak je stanoveno v níže uvedené tabulce Licenních pravidel; v tabulce jsou uvedeny minimální poty pro licencování Named User Plus uživatel piemž všichni uživatelé musejí být licencováni. Non Employee User-External (Nezamstnanecký uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy používá v jakékoliv dané dob. OFD Agreement (Dohoda): je dohoda uzavená mezi Vámi a spoleností Oracle (i nkterou z pidružených spoleností spolenosti Oracle), na základ které je možné nkteré i všechny vámi splatné ástky dle píslušné objednávky splácet postupn. Oracle University Online Library Service: Oracle University Online Library Service je Internetovým školícím prostedím, které je vám k dispozici na základ podmínek této Smlouvy a pravidel pístupu Oracle University Online Library Hosting Access Policy. Pravidla spolenosti Oracle pro pístup do Oracle University Online Library jsou k dispozici na adrese: mohou být Oracle zmnny i aktualizovány kdykoli i bez upozornní. Tímto jste seznámeni, že musíte získat a aktivovat administratorský pístup a heslo pro využívání Oracle University Online Library Service, který je pístupný na internetové adrese: asová platnost pro využití Oracle University Online Library Service je jeden rok ode dne úinnosti Vaší objednávky (s výjimkou Oracle University Premium Online Library Service, který je dostupný v kurzech a jazycích specifikovaných na: pro které platí doba platnosti šest msíc od data úinnosti objednávky). Na konci výše uvedené doby je možné Oracle University Online Library Service obnovit na další období o stejném rozsahu dle v dob obnovy platných pravidel a cen pro Oracle University Online Library Service prostednictvím místn píslušného oddlení Oracle Education Sales. Pokud se rozhodnete neobnovit vaše oprávnní, OLSAdef-cz-v Page 3 of 8

4 všechna oprávnní k používání Oracle University Online Library Service zanikají. Pro zamezení jakéhokoliv nedorozumní, Oracle nezaruuje, že Oracle University Online Library Service bude poskytována bez perušení i bezchybn. Order Line (ada objednávek): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky a mohou být také automaticky vygenerovány aplikací Oracle Configurator. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na ady objednávek. Orders (Objednávky): pedstavují celkový poet rzných objednávek na všechny Programy, které jsou souástí Elektronických objednávek (Electronic Orders), vloženy elektronicky (nikoliv vloženy manuáln oprávnným profesionálním uživatelem) prostednictvím EDI, XML, nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing) v prbhu dvanáctimsíního cyklu. Povolený poet objednávek v prbhu dvanáctimsíního cyklu nesmí být pekroen. Order Mangement User (Order Managemet uživatel): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušné licencované aplikaní Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Order Management uživatelé jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli elektronické vkládání objednávek z jiných zdroj musí být licencováno samostan. Person (Osoba): je definována jako váš zamstnanec i dodavatel, který aktivn pracuje jménem vaší organizace, i jako bývalý zamstnanec, pro kterého systém ídí jeden nebo více plán výhod i který je stále placen prostednictvím systému. Pro úely asu a Pracovní síly je Osoba definována jako zamstnanec nebo dodavatel, jehož as i práce (dílo) nebo absence jsou ízeny systémem. Pro úely ízení zdroj projektu je Osoba definována jako jednotlivec, který se podílí na projektu. Pro úely Tnternet Time je osoba definována jako fyzická osoba, která útuje as na projektu prostednictvím aplikace. Celkový poet licencí potebných musí být založen na maximálním potu lidí zamstnaných na plný i ástený úvazek, jejichž záznamy jsou uloženy v systému. Ported Number (Penositelné íslo): je definováno jako telefonní íslo, které koncovým uživatelm zstane i po pepojení z jednoho poskytovatele služeb na jiného. Toto telefonní íslo je uloženo v telefonní ústedn a je pesouváno do další telefonní ústedny. Primary Usage (Primární užívání): je definováno jako každý licencovaný uživatel aplikace následujících aplikací: Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing a Purchasing. Každý takový licencovaný uživatel se zapoítává pouze jednou na základ primárního užívání. Musíte specifikovat, pro kolik Uživatel chcete být licencováni v souvislosti s každou aplikací. Primární užívání jedné z aplikací uvedených výše poskytuje licencovanému Uživateli právo užívat nkteré i všechny aplikace uvedené výše, na nž máte licenci. Primární užívání vás neopravuje užívat ostatní aplikace, vetn rozšíení i možnosti v souvislosti s výše uvedenými aplikacemi. : je definován jako všechny procesory, na kterých jsou Programy spolenosti Oracle instalovány a/nebo na kterých bží. K Programm s licencí vztaženou k procesoru mohou mít pístup vaši vnitní uživatelé (vetn zástupc a dodavatel) a uživatelé tetích stran. Healthcare Transaction Base Program lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy. isupport, istore a Configurator Program, lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy; na základ tohoto licenního oprávnní mžete instalovat a/nebo spustit licencované Programy na procesorech kde Databáze Oracle (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition, ke které máte oprávnní k výkonu práva užití), je již instalována a/nebo bží. Professional User (Profesionální uživatel): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo OLSAdef-cz-v Page 4 of 8

5 vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User-External (Externí profesionální uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy užívá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Externí profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 (Profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Mangement z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 External (Externí profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Externí profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Management z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Programová dokumentace: je definována jako uživatelská píruka a píruka pro instalaci Programu. Purchase Line (Nákupní ada): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných aplikací bhem 12 msíc. Nkolikanásobné nákupní ady mohou být vytvoeny bu na žádance nebo na nákupní objednávce, i mohou být automaticky generovány ostatními aplikacemi Oracle. Pro úely iprocurement jsou Nákupní ady zapoítávány jako všechny adové položky na schválených žádankách vytvoených v rámci iprocurement. Pro úely Purchasing Intelligence jsou Nákupní ady zapoítávány jako adové položky na nákupních objednávkách zpracovávaných prostednictvím aplikace. Toto nezahrnuje komunikaci v rámci jedné nákupní objednávky. Pro každou aplikaci platí, že není dovoleno pekroit licencí pokrytý poet Nákupních ad bhem 12 msíc, pokud neobdržíte dodatené licence pro Nákupní adu od spolenosti Oracle. Pro každý Program mžete obdržet jiný poet licencí pro Nákupní ady (poet Nákupních ad pro iprocurement by mohl být nižší než v pípadpurchasing Intelligence). $M in Revenue (z Výnos): je definován jako ,- CZK ve všech píjmech (píjmy z úrok i ostatní píjmy) ped odetením výdaj a daní, které vytvoíte bhem daového roku. RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs): znamenají obchodní procesy mezi obchodními stranami. Poskytují pedkonfigurované systems-to-systems dialogy na bázi XML, které jsou dležité pro Aplikace E-Business Suite. Každý pedkonfigurovaný PIP obsahuje obchodní dokument se slovníkem a obchodní proces s choreografií oznamovacího dialogu. Service Order Line (ada servisních objednávek): je definována jako celkový poet položek vstup ady servisních objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady servisních objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad servisních objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na adu servisních objednávek. Subscriber (Úastník): je definován jako (a) pracovní telefonní íslo pro všechna zaízení pipojená pevnou linkou; (b) penosný mikrotelefon nebo pager, který jste aktivovali za úelem bezdrátové komunikace; (c) odboka do domácnosti nebo zaízení jinde než v domácnosti obsluhované poskytovatelem kabelových služeb; nebo (d) sí ov pipojený mi spoteby. Celkový poet Úastník se rovná soutu všech typ Úastník. Pokud není vaše obchodní innost definována v rámci výše OLSAdef-cz-v Page 5 of 8

6 uvedených primárních definic Úastníka, bude Úastník definován jako každý pírstek ve výši ,- CZK Vašich hrubých roních výnos tak, jak byly oznámeny SEC ve vaší výroní zpráv i odpovídajícím úetním nebo oznamovacím dokumentu. Suite: je definována jako veškeré funkní softwarové komponenty popsané v dokumentaci k danému produktu. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit a mohou k nim být pidávány další podmínky ped vyplnním objednávky jste povinni se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Technická podpora, kterou získáte na základ své objednávky, mže být obnovena ron pedem, a po dobu prvních dvou let po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Technickou podporu v prvním roce obnovy ve výši uvedené v objednávce; poplatek za Technickou podporu v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen v souvislosti s nkterými licencemi v rámci souboru licencí, avšak nikoli se všemi, je spolenost Oracle oprávnna vyžadovat, abyste ukonili užívání licencí, u nichž Technická podpora zanikla, a Vy jste povinni takové výzv vyhovt. V pípad, že ukoníte užívání Technické podpory pro ást licencí, je spolenost Oracle oprávnna zmnit výši ceny pro poskytování Technické podpory pro zbývající Vámi užívané licence. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory pro Programy. Ukonení podpory Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Assistance Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). Technical Reference Manuals (Technické manuály) Technické manuály ( TRM ) pedstavují dvrné informace spolenosti Oracle. TRM budete využívat výhradn pro své vnitní operace související se zpracováním dat pro následující úely: (a) implementace aplikací, (b) vytváení rozhraní mezi ostatním softwarem a hardwarem a aplikacemi, a (c) budování rozšíení aplikací. Neposkytnete, ani neumožníte poskytnutí nebo využití TRM jiným osobám pro jakékoli jiné úely. Nebudete využívat TRM k vytváení softwaru, který vykonává stejné nebo podobné funkce jako jakýkoli produkt spolenosti Oracle. Souhlasíte, že (a) vynaložíte bu alespo stejné úsilí k ochran dvrných materiál obsažených v TRM jako vynakládáte na ochranu svých vlastních nejdležitjších dvrných informací, nebo veškerou pimenou péi dle toho, která z tchto možností je významnjší; (b) budete se svými zamstnanci a zástupci uzavírat dohody, na základ kterých bude zajištna mlenlivost a chránna vlastnická práva tetích osob, jako napíklad spolenosti Oracle, a zadáte svým zamstnancm a zástupcm pokyny v souvislosti s požadavky týkajícími se TRM; (c) omezíte odhalování TRM na ty své zamstnance a zástupce, kteí TRM potebují pro úely, ke kterým jsou ureny; (d) budete TRM vždy uchovávat ve svých provozovnách a kanceláích; a (e) neodstraníte ani nezniíte žádná oznaení týkající se majetkových práv a dvrného charakteru tchto materiál uvedená na TRM. Spolenost Oracle si vyhrazuje veškeré nároky, autorská práva a další majetková práva v souvislosti s TRM. TRM jsou vám poskytovány v konené podob bez jakýchkoli záruk. Na základ ukonení pestanete píslušné TRM užívat a navrátíte i zniíte všechny jejich kopie. Trainee (Školená osoba): je definována jako zamstnanec, dodavatel, student nebo jiná osoba, která má záznam v Programu. Workstation (Pracovní stanice): je definována jako klientský poíta, z nhož je možné získat pístup k Programm, bez ohledu na to, kde je daný Program nainstalován. OLSAdef-cz-v Page 6 of 8

7 Urení termín Neuvádí-li vaše licence pro daný Program konkrétní termín, je její platnost trvalá a nevyprší, pokud nebude ukonena tak, jak dále stanoví Smlouva. 1,2,3,4,5-leté období: Licence pro daný Program na 1,2,3,4 nebo 5-leté období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu specifikovaného období. Po uplynutí specifikovaného období platnost licence zaniká. 1-leté Hostované období: Licence pro daný Program na 1-leté Hostované období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Programová licence uvádjící 1-leté Hostované období smí být použita jen pro poskytování hostování internetových služeb. Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle: Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Programová licence zaniká uplynutím jednoho roku. Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle musí být hostována prostednictvím Oracle.com pes Poítaové a Administrativní služby. 1-leté Pedplatné: Programová licence, která specifikuje 1-leté Pedplatné poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Licenní pravidla Pokud získáte Named User Plus uživatele na Programy uvedené níže, musíte dodržovat následující uživatelská minima a uživatelská maxima: Program Oracle Database Enterprise Edition Rdb Enterprise Edition CODASYL DBMS Message Broker Top Link Internet Application Server Java Edition Internet Application Server Standard Edition Internet Application Server Enterprise Edition Program Personal Edition Minimum pojmenovaných uživatel 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na Maximum Named User Plus uživatel 1 Named User Plus na databázi Jste odpovdní za to, že nebudou porušena následující omezení: Oracle Database Standard Edition smí být užívána pouze na zaízeních, která jsou schopná pracovat maximáln se tymi procesory. OLSAdef-cz-v Page 7 of 8

8 Oracle Standard Edition One mže být použita pouze na zaízeních, které mají možnost využít maximáln jeden procesor. Poet licencí pro Enterprise Edition option, Enterprise Manager a Rdb Server option musí odpovídat potu licencí píslušné databáze. Poet licencí pro Internet Application Server Enterprise Edition option musí odpovídat potu licencí píslušného Internetového serveru (Application Server). Aplikaní licenní pedpoklady jak jsou uvedeny v Application Licensing Table umístném na: Failover: Vaše licenní oprávnní k Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnuje právo k užití databáze na nelicencovaném náhradním poítai, v prostedí Failover, v rozsahu maximáln deseti jednotlivých dn v kalendáním roce. Jakékoli užití nad rámec uvedený v pedchozí vt musí být licencováno (uzavena samostatná smlouva o oprávnní k výkonu práva užití) shodn a dle stejné metriky užité pro licencování Oracle Database. Testování: Pro úely test fyzických kopií backup, Vaše licence Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnují právo použít databasy na nelicencovaném poítai nejvýše tyikrát, piemž nesmí pesáhnout 2 dny testování v kalendáním roce. OLSAdef-cz-v Page 8 of 8

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více