Licenní definice a pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenní definice a pravidla"

Transkript

1 Licenní definice a pravidla Definice a licenní systém Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém Propojení aplikací, které umožuje sdlování informací mezi softwarovými aplikacemi tetích stran a spolenosti Oracle. $M Objem roních transakcí: je definován jako ,- CZK ve všech provedených nákupních objednávkách a všech dražbách provádných prostednictvím trhu Oracle Exchange Marketplace vámi/vaší spoleností a ostatními bhem daného roku licence Oracle Exchange Marketplace, bez ohledu na to, zda jakákoli tato aukce vedla k nákupní objednávce, za podmínky, že se aukce, která vedla k nákupní objednávce, v rámci Objemu roních transakcí zapote jen jednou. Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Pro zákazníky užívající Technickou podporu jsou informace o tom, které produkty již byly peloženy do podporovaných jazyk k dispozici na MetaLinku (http://metalink.oracle.com). Pokud jste nový zákazník, nebo nevyužíváte Technickou podporu kontaktujte Oracle Account Manažera pro získání dalších informací. Application User, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping User, Marketing User, Manufacturing User, Purchasing User, Telesales User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušn licencované aplikace Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Pokud licencujete Self Service Work Requests option spolen s EAM, musíte udržovat licence pro shodný poet EAM licencovaných uživatel a máte právo neomezeného pístupu pro zadání požadavku na práci, nahlížet na status tohoto požadavku a nahlížet na doplující údaje všech zamstnanc. Application Read-Only User: je definován jako osoba vámi oprávnná využívat pouze dotazy i zprávy v rámci následujících aplikací, na nž jste také získali non read-only licenci uživatele aplikace: Financials, Purchasing, Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing a Process Manufacturing. Case Report Form (CRF) Page (Stránka Formulá výkazu pípadu): je definována jako elektronický ekvivalent toho, co by bylo celkovým potem fyzických papírových stran dálkov vytvoených Programem (meno výhradn v Programu jako Nástroje pro sbr obdržených dat) bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet CRF stran bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro CRF. Collaboration Program User: je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou nainstalovány na jednom serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba Programy aktivn užívá v kteroukoli danou dobu. Z dvodu výpotu množství uživatel a množství licencí na Web Conferencing se Collaboration Program User ve vaší spolenosti urí tak, že každý uživatel, který má právo zorganizovat, nebo hostovat web konferenci a úastnit se web konference; všichni externí úastníci k vaší spolenosti, kteí se úastní web konference nejsou pedmtem licenních práv. Compensated Individual (Odškodnná osoba): je definována jako osoba, jejíž odškodnní i výpoty odškodnní jsou generovány Programy. Termín Odškodnná osoba zahrnuje, avšak neomezuje se na vaše zamstnance, dodavatele, dchodce a jakékoli další Osoby. Computer (Poíta): je definován jako poíta, na nmž jsou instalovány Programy. Poítaová licence vám umožuje užívat licencované Programy na jednom uritém poítai. OLSAdef-cz-v Page 1 of 8

2 $M Cost of Goods Sold (Náklady na prodané zboží): jsou definovány jako ,- CZK v celkových nákladech na zboží, které spolenost prodala bhem daového roku. Pokud nejsou náklady na prodané zboží známy, budou se rovnat 75% celkového výnosu spolenosti. Electronic Order Line (Elektronická ada Objednávek): je definována jako celkový poet rzných ad objednávek elektronicky zadaných do Oracle Order Management, aplikací z jakéhokoli zdroje (nikoliv vloženy manuáln licencovanými uživateli Order Management, Professoinal User 2003, nebo Professional User External) bhem 12 msíc. Toto zahrnuje ady objednávek, které jsou vloženy elektronicky jako externí EDI, XML transakcí nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek získaných od Oracle a jiných aplikací. Není dovoleno pekroit celkový poet licencovaných Elektronických ad Objednávek bhem 12 msíc. Employee (Zamstnanec): je definován jako váš aktivní zamstnanec (Poznámka: Hodnota tchto aplikací se ídí potem aktivních zamstnanc, a nikoli potem skutených uživatel. Proto je teba pi procesu získávání licencí na tyto aplikace zahrnout do objednávky všechny vaše zamstnance.) Employee User (Zamstnanecký uživatel): je definován jako zamstnanec vámi autorizovaný k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Vaše personální zdroje, které vyžadují pístup do Programu Oracle Self Service Human Resources nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Dále, zamstnanci vaší technické podpory, kteí vyžadují pístup do Programu Oracle isupport nemohou získat oprávnní pro Zamstnanecké uživatele, ale musí být oprávnni jako Profesionální uživatelé. Expense Report (Zpráva o nákladech): je definována jako celkový poet zpráv o nákladech zpracovaných aplikací Internet Expenses bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit poet zpráv o nákladech pokrytý licencí bhem tohoto dvanáctimsíního období. Field Technician (Terénní technik): je definován jako vývojá, technik, zástupce i jiná osoba, kterou vysíláte do terénu a která užívá Programy. Full Time Equivalent Student (FTE Student) (Ekvivalent studenta denního studia): je definován jako každý student denního studia zapsaný na vaší škole a každý externí student (student dálkového studia) zapsaný na vaší škole se poítá jako 25% FTE Studenta. Definice studenta denního studia nebo studenta externího studia vychází z vaší vnitní smrnice nebo naízení. Jestliže poet FTE Student nevychází na celé íslo, takové íslo se zaokrouhluje na nejblížší celé íslo potebné pro úely dodržení licenních požadavk. Hosted Named User (Hostovaný pojmenovaný uživatel): je definován jako osoba, jež má vaše oprávnní k pístupu k hostovaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba využívá pístup k hostované služb v kteroukoli danou dobu. ilearning Subscription: je definováno jako Internetové školící prostedí, které je vám k dispozici podle podmínek této Smlouvy a pravidel spolenosti Oracle pro poskytování ilearning Subscription. Pravidla spolenosti Oracle pro ilearning Subscription (Oracle s ilearning Subscription Policies) jsou k dispozici na adrese: a mohou být spoleností Oracle kdykoli aktualizována bez upozornní. Implementing Services, Packaged Methods, Architecture Services, Accelerator Services, Assessment Services and Werkshops (Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy) Každá ze služeb Implementaní služby, Balené metody, Architektonické služby, Akceleraní služby, Služby posouzení a Workshopy je poskytována na základ prohlášení o závazcích pro každou jednotlivou nabídku a pravidel pro poradenské služby spolenosti Oracle. Pravidla pro poradenské služby spolenosti Oracle jsou k dispozici na adrese: a mohou se mnit. Invoice Line (ada faktur): je definována jako celkový poet položek v ad faktur zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Není dovoleno pekroit licencí krytý poet ad Faktur bhem 12 msíc, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence pro ady faktur. OLSAdef-cz-v Page 2 of 8

3 Learning Credits: mohou být využity k získání školících produkt a služeb za ceny uvedené v Oracle University online katalogu, uveejnném na adrese za podmínek tam uvedených. Learning Credits mohou být využity pouze na produkty nebo služby za cenu uvedenou v ceníku platném v dob, kdy jste objednali produkty i služby a nemohou být použity na získání jiných produkt i služeb v rámci speciálních slev. Learning Credits platí po dobu 12 msíc od data akceptování Vaší objednávky Oracle, s tím, že musíte záskat produkty nebo využít získané služby ped koncem tahoto období. Learning Credits mžete využít pouze v zemi, ve které jste si je objednali, nemohou být využity jako forma platby pro další Learning Credits, nemohou být využity k nákupu samostatného produktu nebo služby. Pi využití Learning Credits pro objednání produkt i služeb použijete standardní objednávkové materiály spolenosti Oracle. $M in Managed Assets (ve Správ aktiv): je definován jako ,- CZK souhrnu: (1) úetní hodnota investic kapitálových, finanních nebo jiných pronájm, vetn rozdíl vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (2) úetní hodnota aktiv provozních nájm, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (3) úetní hodnota pjek, smnek, podmínných prodejních smluv a dalších pohledávek, vlastních i ízených pro ostatní, které jsou aktivní v Pragramech; plus (4) úetní hodnota nevýdlených aktiv, vlastních i ízených pro ostatní, které byla díve pronajaty a aktivní v Pragramech, vetn aktiv z asov ukonených pronájm a uložených aktiv; plus (5) skutené náklady akvit pronájmu a pjek, vzniklých a aktivních v Programech, které byla prodána v pedcházejících 12 msících. Membership: je definován jako osoba vámi oprávnná pistupovat k hosotvaným službám, bez ohledu na to, zda tato osoba tyto služby kdykoli využívá. Modul: je definován jako každá produkní databáze bžící v Programu. Named User Plus (Pojmenovaný uživatel Plus): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Zaízení, které neobsluhuje lovk, bude oznaeno jako Named User Plus uživatel navíc ke všem osobám oprávnným užívat Programy, pokud má toto zaízení pístup k Programm. Užívá-li se multiplexní hardware nebo software (nap. TP monitor nebo produkt Internetového serveru), je teba tento poet stanovovat na vstupu multiplexního zaízení. Automatické dávkování dat z poítae do poítae je povoleno. Jste odpovdni za dodržení minimálních pot Named User Plus uživatel pro Programy, tak jak je stanoveno v níže uvedené tabulce Licenních pravidel; v tabulce jsou uvedeny minimální poty pro licencování Named User Plus uživatel piemž všichni uživatelé musejí být licencováni. Non Employee User-External (Nezamstnanecký uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy používá v jakékoliv dané dob. OFD Agreement (Dohoda): je dohoda uzavená mezi Vámi a spoleností Oracle (i nkterou z pidružených spoleností spolenosti Oracle), na základ které je možné nkteré i všechny vámi splatné ástky dle píslušné objednávky splácet postupn. Oracle University Online Library Service: Oracle University Online Library Service je Internetovým školícím prostedím, které je vám k dispozici na základ podmínek této Smlouvy a pravidel pístupu Oracle University Online Library Hosting Access Policy. Pravidla spolenosti Oracle pro pístup do Oracle University Online Library jsou k dispozici na adrese: mohou být Oracle zmnny i aktualizovány kdykoli i bez upozornní. Tímto jste seznámeni, že musíte získat a aktivovat administratorský pístup a heslo pro využívání Oracle University Online Library Service, který je pístupný na internetové adrese: asová platnost pro využití Oracle University Online Library Service je jeden rok ode dne úinnosti Vaší objednávky (s výjimkou Oracle University Premium Online Library Service, který je dostupný v kurzech a jazycích specifikovaných na: pro které platí doba platnosti šest msíc od data úinnosti objednávky). Na konci výše uvedené doby je možné Oracle University Online Library Service obnovit na další období o stejném rozsahu dle v dob obnovy platných pravidel a cen pro Oracle University Online Library Service prostednictvím místn píslušného oddlení Oracle Education Sales. Pokud se rozhodnete neobnovit vaše oprávnní, OLSAdef-cz-v Page 3 of 8

4 všechna oprávnní k používání Oracle University Online Library Service zanikají. Pro zamezení jakéhokoliv nedorozumní, Oracle nezaruuje, že Oracle University Online Library Service bude poskytována bez perušení i bezchybn. Order Line (ada objednávek): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky a mohou být také automaticky vygenerovány aplikací Oracle Configurator. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na ady objednávek. Orders (Objednávky): pedstavují celkový poet rzných objednávek na všechny Programy, které jsou souástí Elektronických objednávek (Electronic Orders), vloženy elektronicky (nikoliv vloženy manuáln oprávnným profesionálním uživatelem) prostednictvím EDI, XML, nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing) v prbhu dvanáctimsíního cyklu. Povolený poet objednávek v prbhu dvanáctimsíního cyklu nesmí být pekroen. Order Mangement User (Order Managemet uživatel): je definován jako osoba vámi oprávnná užívat píslušné licencované aplikaní Programy, které jsou instalovány na jednotlivém serveru i na nkolika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivn užívá Programy v kteroukoli danou dobu. Order Management uživatelé jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli elektronické vkládání objednávek z jiných zdroj musí být licencováno samostan. Person (Osoba): je definována jako váš zamstnanec i dodavatel, který aktivn pracuje jménem vaší organizace, i jako bývalý zamstnanec, pro kterého systém ídí jeden nebo více plán výhod i který je stále placen prostednictvím systému. Pro úely asu a Pracovní síly je Osoba definována jako zamstnanec nebo dodavatel, jehož as i práce (dílo) nebo absence jsou ízeny systémem. Pro úely ízení zdroj projektu je Osoba definována jako jednotlivec, který se podílí na projektu. Pro úely Tnternet Time je osoba definována jako fyzická osoba, která útuje as na projektu prostednictvím aplikace. Celkový poet licencí potebných musí být založen na maximálním potu lidí zamstnaných na plný i ástený úvazek, jejichž záznamy jsou uloženy v systému. Ported Number (Penositelné íslo): je definováno jako telefonní íslo, které koncovým uživatelm zstane i po pepojení z jednoho poskytovatele služeb na jiného. Toto telefonní íslo je uloženo v telefonní ústedn a je pesouváno do další telefonní ústedny. Primary Usage (Primární užívání): je definováno jako každý licencovaný uživatel aplikace následujících aplikací: Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing a Purchasing. Každý takový licencovaný uživatel se zapoítává pouze jednou na základ primárního užívání. Musíte specifikovat, pro kolik Uživatel chcete být licencováni v souvislosti s každou aplikací. Primární užívání jedné z aplikací uvedených výše poskytuje licencovanému Uživateli právo užívat nkteré i všechny aplikace uvedené výše, na nž máte licenci. Primární užívání vás neopravuje užívat ostatní aplikace, vetn rozšíení i možnosti v souvislosti s výše uvedenými aplikacemi. : je definován jako všechny procesory, na kterých jsou Programy spolenosti Oracle instalovány a/nebo na kterých bží. K Programm s licencí vztaženou k procesoru mohou mít pístup vaši vnitní uživatelé (vetn zástupc a dodavatel) a uživatelé tetích stran. Healthcare Transaction Base Program lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy. isupport, istore a Configurator Program, lze licencovat pouze na procesory, kde jsou výše uvedený licencovaný Program a Internet Aplication Server (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition) umístny a/nebo na kterých bží. Toto platí pouze z dvodu urení potu licencí nutných pro licencované Programy; na základ tohoto licenního oprávnní mžete instalovat a/nebo spustit licencované Programy na procesorech kde Databáze Oracle (Standard Edition a/nebo Enterprice Edition, ke které máte oprávnní k výkonu práva užití), je již instalována a/nebo bží. Professional User (Profesionální uživatel): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo OLSAdef-cz-v Page 4 of 8

5 vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User-External (Externí profesionální uživatel): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy užívá v jakékoliv dané dob. Pro úely ízení objednávek, Pokroilého úetnictví a Nákupu jsou Externí profesionální uživatelé oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do tchto Program, ale jakékoli objednávky doruené nebo vyizované elektronicky (pomocí EDI, XML nebo jiných elektronických médií vetn nákupních objednávek obdržených od Oracle Nákup (Oracle Purchasing)) musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 (Profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Mangement z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Professional User 2003 External (Externí profesionální uživatel 2003): je definován jako osoba, která není vaším zamstnancem, kontraktorem, nebo poskytovatelem outsourcingu a která je vámi autorizovaná k používání aplikaních Program, které jsou instalovány bu na samostatném serveru, nebo na více serverech, bez ohledu na to, zda-li tato osoba Programy aktivn používá v jakékoliv dané dob. Externí profesionální uživatelé 2003 jsou oprávnni manuáln vkládat objednávky pímo do Program s tím, že jakékoli vkládání objednávek elektronicky do Order Management z jiných zdroj musí být licencovány samostatn. Programová dokumentace: je definována jako uživatelská píruka a píruka pro instalaci Programu. Purchase Line (Nákupní ada): je definována jako celkový poet položek ady objednávek zpracovaných aplikací bhem 12 msíc. Nkolikanásobné nákupní ady mohou být vytvoeny bu na žádance nebo na nákupní objednávce, i mohou být automaticky generovány ostatními aplikacemi Oracle. Pro úely iprocurement jsou Nákupní ady zapoítávány jako všechny adové položky na schválených žádankách vytvoených v rámci iprocurement. Pro úely Purchasing Intelligence jsou Nákupní ady zapoítávány jako adové položky na nákupních objednávkách zpracovávaných prostednictvím aplikace. Toto nezahrnuje komunikaci v rámci jedné nákupní objednávky. Pro každou aplikaci platí, že není dovoleno pekroit licencí pokrytý poet Nákupních ad bhem 12 msíc, pokud neobdržíte dodatené licence pro Nákupní adu od spolenosti Oracle. Pro každý Program mžete obdržet jiný poet licencí pro Nákupní ady (poet Nákupních ad pro iprocurement by mohl být nižší než v pípadpurchasing Intelligence). $M in Revenue (z Výnos): je definován jako ,- CZK ve všech píjmech (píjmy z úrok i ostatní píjmy) ped odetením výdaj a daní, které vytvoíte bhem daového roku. RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs): znamenají obchodní procesy mezi obchodními stranami. Poskytují pedkonfigurované systems-to-systems dialogy na bázi XML, které jsou dležité pro Aplikace E-Business Suite. Každý pedkonfigurovaný PIP obsahuje obchodní dokument se slovníkem a obchodní proces s choreografií oznamovacího dialogu. Service Order Line (ada servisních objednávek): je definována jako celkový poet položek vstup ady servisních objednávek zpracovaných Programem bhem 12 msíc. Nkolikanásobné vstupy položek ady servisních objednávek mohou být zakládány jako souást jednotlivé zákaznické objednávky i nabídky. Není dovoleno pekroit licenci krytý poet ad servisních objednávek bhem kteréhokoli dvanáctimsíního období, pokud od spolenosti Oracle neobdržíte dodatené licence na adu servisních objednávek. Subscriber (Úastník): je definován jako (a) pracovní telefonní íslo pro všechna zaízení pipojená pevnou linkou; (b) penosný mikrotelefon nebo pager, který jste aktivovali za úelem bezdrátové komunikace; (c) odboka do domácnosti nebo zaízení jinde než v domácnosti obsluhované poskytovatelem kabelových služeb; nebo (d) sí ov pipojený mi spoteby. Celkový poet Úastník se rovná soutu všech typ Úastník. Pokud není vaše obchodní innost definována v rámci výše OLSAdef-cz-v Page 5 of 8

6 uvedených primárních definic Úastníka, bude Úastník definován jako každý pírstek ve výši ,- CZK Vašich hrubých roních výnos tak, jak byly oznámeny SEC ve vaší výroní zpráv i odpovídajícím úetním nebo oznamovacím dokumentu. Suite: je definována jako veškeré funkní softwarové komponenty popsané v dokumentaci k danému produktu. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit a mohou k nim být pidávány další podmínky ped vyplnním objednávky jste povinni se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Technická podpora, kterou získáte na základ své objednávky, mže být obnovena ron pedem, a po dobu prvních dvou let po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Technickou podporu v prvním roce obnovy ve výši uvedené v objednávce; poplatek za Technickou podporu v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen v souvislosti s nkterými licencemi v rámci souboru licencí, avšak nikoli se všemi, je spolenost Oracle oprávnna vyžadovat, abyste ukonili užívání licencí, u nichž Technická podpora zanikla, a Vy jste povinni takové výzv vyhovt. V pípad, že ukoníte užívání Technické podpory pro ást licencí, je spolenost Oracle oprávnna zmnit výši ceny pro poskytování Technické podpory pro zbývající Vámi užívané licence. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory pro Programy. Ukonení podpory Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Assistance Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). Technical Reference Manuals (Technické manuály) Technické manuály ( TRM ) pedstavují dvrné informace spolenosti Oracle. TRM budete využívat výhradn pro své vnitní operace související se zpracováním dat pro následující úely: (a) implementace aplikací, (b) vytváení rozhraní mezi ostatním softwarem a hardwarem a aplikacemi, a (c) budování rozšíení aplikací. Neposkytnete, ani neumožníte poskytnutí nebo využití TRM jiným osobám pro jakékoli jiné úely. Nebudete využívat TRM k vytváení softwaru, který vykonává stejné nebo podobné funkce jako jakýkoli produkt spolenosti Oracle. Souhlasíte, že (a) vynaložíte bu alespo stejné úsilí k ochran dvrných materiál obsažených v TRM jako vynakládáte na ochranu svých vlastních nejdležitjších dvrných informací, nebo veškerou pimenou péi dle toho, která z tchto možností je významnjší; (b) budete se svými zamstnanci a zástupci uzavírat dohody, na základ kterých bude zajištna mlenlivost a chránna vlastnická práva tetích osob, jako napíklad spolenosti Oracle, a zadáte svým zamstnancm a zástupcm pokyny v souvislosti s požadavky týkajícími se TRM; (c) omezíte odhalování TRM na ty své zamstnance a zástupce, kteí TRM potebují pro úely, ke kterým jsou ureny; (d) budete TRM vždy uchovávat ve svých provozovnách a kanceláích; a (e) neodstraníte ani nezniíte žádná oznaení týkající se majetkových práv a dvrného charakteru tchto materiál uvedená na TRM. Spolenost Oracle si vyhrazuje veškeré nároky, autorská práva a další majetková práva v souvislosti s TRM. TRM jsou vám poskytovány v konené podob bez jakýchkoli záruk. Na základ ukonení pestanete píslušné TRM užívat a navrátíte i zniíte všechny jejich kopie. Trainee (Školená osoba): je definována jako zamstnanec, dodavatel, student nebo jiná osoba, která má záznam v Programu. Workstation (Pracovní stanice): je definována jako klientský poíta, z nhož je možné získat pístup k Programm, bez ohledu na to, kde je daný Program nainstalován. OLSAdef-cz-v Page 6 of 8

7 Urení termín Neuvádí-li vaše licence pro daný Program konkrétní termín, je její platnost trvalá a nevyprší, pokud nebude ukonena tak, jak dále stanoví Smlouva. 1,2,3,4,5-leté období: Licence pro daný Program na 1,2,3,4 nebo 5-leté období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu specifikovaného období. Po uplynutí specifikovaného období platnost licence zaniká. 1-leté Hostované období: Licence pro daný Program na 1-leté Hostované období zane platit v den úinnosti objednávky a bude platit po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Programová licence uvádjící 1-leté Hostované období smí být použita jen pro poskytování hostování internetových služeb. Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle: Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Programová licence zaniká uplynutím jednoho roku. Programová licence, která specifikuje Roní podmínky Hostování spolenosti Oracle musí být hostována prostednictvím Oracle.com pes Poítaové a Administrativní služby. 1-leté Pedplatné: Programová licence, která specifikuje 1-leté Pedplatné poíná dnem úinnosti objednávky a trvá po dobu jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku platnost licence zaniká. Licenní pravidla Pokud získáte Named User Plus uživatele na Programy uvedené níže, musíte dodržovat následující uživatelská minima a uživatelská maxima: Program Oracle Database Enterprise Edition Rdb Enterprise Edition CODASYL DBMS Message Broker Top Link Internet Application Server Java Edition Internet Application Server Standard Edition Internet Application Server Enterprise Edition Program Personal Edition Minimum pojmenovaných uživatel 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na 25 Named User Plus uživatel na Maximum Named User Plus uživatel 1 Named User Plus na databázi Jste odpovdní za to, že nebudou porušena následující omezení: Oracle Database Standard Edition smí být užívána pouze na zaízeních, která jsou schopná pracovat maximáln se tymi procesory. OLSAdef-cz-v Page 7 of 8

8 Oracle Standard Edition One mže být použita pouze na zaízeních, které mají možnost využít maximáln jeden procesor. Poet licencí pro Enterprise Edition option, Enterprise Manager a Rdb Server option musí odpovídat potu licencí píslušné databáze. Poet licencí pro Internet Application Server Enterprise Edition option musí odpovídat potu licencí píslušného Internetového serveru (Application Server). Aplikaní licenní pedpoklady jak jsou uvedeny v Application Licensing Table umístném na: Failover: Vaše licenní oprávnní k Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnuje právo k užití databáze na nelicencovaném náhradním poítai, v prostedí Failover, v rozsahu maximáln deseti jednotlivých dn v kalendáním roce. Jakékoli užití nad rámec uvedený v pedchozí vt musí být licencováno (uzavena samostatná smlouva o oprávnní k výkonu práva užití) shodn a dle stejné metriky užité pro licencování Oracle Database. Testování: Pro úely test fyzických kopií backup, Vaše licence Oracle Database (Enterprise Edition nebo Standard Edition) zahrnují právo použít databasy na nelicencovaném poítai nejvýše tyikrát, piemž nesmí pesáhnout 2 dny testování v kalendáním roce. OLSAdef-cz-v Page 8 of 8

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více