GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY"

Transkript

1 GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, Praha 10 Úvod GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) je společná iniciativa Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA), zaměřená na rozvoj operačních geoinformačních služeb v oblasti dálkového průzkumu Země. Reaguje tak na rostoucí požadavky na dostupnost prostorových dat a odvozených aplikací od nejrůznějších evropských a regionálních uživatelů. Konečnými uživateli služeb poskytovaných v rámci iniciativy GMES se mají stát především instituce evropské a národní úrovně, které budou na základě legislativních kompetencí využívat služby zaměřené na monitoring životního prostředí a bezpečnosti. Pro potřeby regionální a místní samosprávy jsou pak určeny specificky orientované produkty. Firma GISAT s.r.o. je již od roku 2004 zapojena do několika projektů orientovaných do tří ze čtyř hlavních tématických oblastí GMES: Land Monitoring (AquaSAGE/SoilSAGE, GUS, GSE Land, geoland2), Emergency Response (RESPOND, SAFER) a Security (G-MOSAIC). Díky spolupráci s potenciálními uživateli na celostátní, regionální a místní úrovni se výsledky již ukončených i probíhajících projektů staly úspěšnými příklady využití technologie DPZ pro rozhodování ovlivňující kvalitu našeho životního prostředí. V současné době je v oblasti monitorování Země aktuální projekt GSE Land zaměřený na podporu aktivit spojených s implementací Rámcové směrnice o vodě, Tematické strategie pro městské životní prostředí a Iniciativy na ochranu půdy. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v rámci GMES Monitorování Země v programu GMES poskytuje uživatelům široké spektrum informací v oblastech životního prostředí a bezpečnosti. Předmětem zájmu jsou stav a změny land cover / land use, stav lesů, znečištění ovzduší na lokální a regionální úrovni, kvalita vody, produkce a kvalita potravin, míra rizika záplav a požárů, sesuvů a propadání půdy, podklady pro humanitární pomoc a podporu hospodářského rozvoje [1]. Projekty v rámci iniciativy GMES zahrnují spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Operační zpracování dat a vývoj metod pro monitoring krajiny zajišťují soukromé firmy specializované na zpracování dat DPZ. Následné vyhodnocení a využití takto získaných informací leží na veřejném sektoru cílovými uživateli jsou především orgány státní správy, regionální samosprávy, městská zastupitelstva, případně organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Tito uživatelé se zároveň mohou formou specifikace požadavků či poskytování přídavných dat podílet na konečné podobě výstupů projektů.

2 Projekt GSE Land GSE Land je projekt zaměřený na monitoring krajiny, financovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v rámci iniciativy GMES, jehož cílem je podpora využití dat DPZ pro potřeby státní správy a samosprávy při implementaci strategií a direktiv Evropské komise, konkrétně podpora aktivit spojených s implementací Rámcové směrnice o vodě (WFD), Tématické strategie pro městské životní prostředí (Urban Thematic Strategy UTS) a Iniciativy na ochranu půdy (Thematic Strategy on Soil Protection STS) [2]. GSE Land v sobě spojuje zkušenosti předchozích projektů Evropské kosmické agentury (ESA) GSE SAGE a GMES Urban Services (GUS). V rámci těchto dvou projektů byly v první fázi připraveny návrhy služeb a aplikací pro předoperační nasazení, které nyní splynuly ve společné portfolio vzájemně provázaných služeb, jako např. detailní informace o aktuálním krajinném pokryvu, monitoring městských aglomerací, modelování nebodového znečištění vod nitráty v důsledku zemědělského hospodaření v krajině či informací o míře zastavění půdy (soil sealing) a to včetně tvorby příslušných indikátorů. Rozdílnému tématickému zaměření produktů projektu GSE Land je přizpůsobena i prostorová rozlišovací schopnost podkladových dat. Pro podporu aplikací na národní úrovni (modelování nebodového znečištění) jsou určeny produkty obecného mapování a mapování zaměřeného na zemědělské plodiny - M2.1/M2.5; na regionální úrovni probíhají mapovací aktivity zaměřené na monitorování nepropustných ploch a úrovně zastavění (soil sealingu) produkty M2.4 a M2.6; v lokálním měřítku na nejvyšší úrovni prostorového rozlišení potom detailní mapování urbanizovaných oblastí tzv. Urban Atlas (M1.1). Následující text je zaměřen na praktické ukázky produktů na podporu územního plánování M2.4/M2.6 a M1.1. Obr. 1 Přehled dosavadních aktivit monitorování Země v rámci GMES na území ČR

3 Produkt M2.6 a M2.4 Nepropustné plochy a úrovně soil sealingu Tento produkt na regionální úrovni je zaměřený na monitoring trendu záboru půdy jeho rozsahu, prostorového rozložení a následků. Cílovým uživatelem produktu jsou regionální samosprávy, případně organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Informace obsažené v produktu mají sloužit pro podporu rozhodování těchto organizací, například jako podklad pro územní plánování. V rámci ČR jsou produkty M2.6 a M2.4 dostupné pro území Plzeňského (rok 2001 a 2007) a Moravskoslezského (rok 2000 a 2007) kraje. Koncovými uživateli v ČR jsou krajská zastupitelstva těchto dvou krajů. Podkladem pro vytvoření tohoto produktu jsou družicová data vysokého prostorového rozlišení (ALOS, IRS, Landsat7, SPOT4). Klasifikace tříd land cover / land use je určena nomenklaturou vycházející z CORINE, obsahující 8 tříd - z toho 4 jsou zaměřeny na městskou zástavbu. Minimální mapovací jednotka byla stanovena na 0,25 ha pro městské třídy a 1ha pro třídy ostatní. Vzhledem k velkému prostorovému rozsahu mapovaného území byla zásadní snaha o maximální automatizaci produkce. Důležitou součástí mapovací metodiky byl proto vývoj a nasazení metod automatické objektové klasifikace družicových dat s pomocí softwaru firmy Definiens [3]. Hledání vhodných pravidel pro klasifikaci vedlo k vytvoření univerzální znalostní báze založené na fuzzy pravidlech, využitelné pro případné další aplikace. Je zřejmé, že právě úspěšnost těchto automatických či poloautomatických metod je klíčová pro úsporu času a nákladů v rámci produkce land cover / land use klasifikací. Po této fázi následovala vizuální interpretace dat a editace klasifikační vrstvy. Výsledkem zpracování jsou mapové produkty prostorové databáze land cover / land use pro 2 časové horizonty včetně databáze změn, doplněné vypočtenou maskou úrovní zastavění urbanizovaných ploch (soil sealingu). Obr. 2 Ukázka mapového produktu M2.6 a maska úrovně zastavění (soil sealingu) Plzeňský kraj

4 Mapové produkty tvoří podklad pro navazující analýzy - tzv. downstream services v případě tohoto produktu zaměřené zejména na trend záboru půdy a potenciální ohrožení obyvatelstva rizikovými faktory. Smyslem analýzy je popsat strukturu, kvalitativní aspekty a prostorové rozložení záboru půdy, případně detekovat oblasti potenciálního konfliktu urbanizace s přírodními oblastmi se zvláštním důrazem na možnost ohrožení chráněných území či kvalitních zemědělských půd. Analýzy věnované rizikovým faktorům potom na základě disagregace dat o počtu obyvatel určují prostorové rozložení obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům, jako je například expozice při povodňových situacích či expozice znečištění ovzduší. Obr. 3 Koncept downstream services projektu GSE Land - vyhodnocení situace v mapovaném území v na základě mapových produktů Formou GIS analýzy s využitím komplementárních dat - statistických dat o počtu obyvatel (zdroj ČSÚ); GIS dat o zonacích - zastavěné a zastavitelné plochy, zátopová území podle územního plánu, ÚSES (poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje), chráněné oblasti Natura 2000 (zdroj AOPK); dat o ochraně zemědělských půd (zdroj VÚMOP); a dat o znečištění ovzduší (zdroj ČHMÚ) - probíhal výpočet indikátorů na úrovni nejnižších administrativních jednotek - obcí. Obr. 4 Ukázka vizualizace indikátorů vypočtených v rámci downstream services

5 Testování potenciálu mapování změn v okolí Prahy Výstup projektu GSE Land na lokální úrovni s velmi vysokým stupněm prostorového rozlišení reprezentuje produkt GSE Land Urban Atlas (M1.1) Kromě hlavního evropského uživatele (DGREGIO) jsou cílovým uživatelem produktu městská zastupitelstva, zejména jejich útvary územního plánování. Podle pravidel produktu Urban Atlas byly v ČR zmapovány aglomerace města Praha (oblast o rozloze 1280 km2) a Plzeň (400 km2). Základním podkladem pro mapování byla družicová data velmi vysokého rozlišení z roku 2003 (Praha) a 2007 (Plzeň), konkrétně pansharpované snímky družice SPOT 5 s prostorovým rozlišením 2,5 m. Minimální mapovací jednotka produktu byla stanovena na 0,25 ha. I toto mapování probíhalo podle nomenklatury pramenící z CORINE, tentokrát ale obsahující 26 tříd land use, z toho 22 zaměřených na městské areály. Nomenklatura je založena zejména na detailní specifikaci městských tříd. Městská zástavba je dále rozdělena podle funkce a míry zastavěnosti (soil sealingu). Pravidla mapování přitom upřednostňují delineaci kompaktních funkčních areálů před jejich rozdělováním na menší nesouvislé jednotky. Druhá fáze představovala testování potenciálu produktu GSE Land Urban Atlas (M1.1) pro monitoring změn land use. Uživatelem této služby se stal Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM/MHMP). Cílem bylo ověření využitelnosti produktu a jeho komplementarity s ostatními daty ÚRM/MHMP pro temporální aplikace (monitoring změn, detekce trendu apod.), testování integrace takto získaných dat do pracovních procesů ÚRM/MHMP, případně strategie tvorby zpětných aktualizací. Monitoring změn probíhal na vybraném území v jihovýchodní části Prahy o rozloze 118 km2. Pravidla pro mapování produktu Urban Atlas byla použita pro data z let: 1938, 1953, 1975, 1988, 1996 a Podkladem pro tyto časové horizonty byly letecké fotografie poskytnuté ÚRM/MHMP. Výsledkem bylo 7 datových vrstev (1938, 1953, 1975, 1988, 1996, 2003 a 2005) klasifikací land cover / land use. Pomocí překrytu v ArcGIS byly pak vytvořeny databáze změn mezi jednotlivými časovými horizonty. Obr. 5 Ukázka klasifikace land cover / land use roky 1938 a 2005

6 Na základě těchto datových vrstev byla provedena analýza struktury land cover / land use v jednotlivých letech a především analýza rozsahu a struktury změn v land use. Obr. 6 Ukázka analýzy změn land cover / land use - období 1975 až 1988 rozložení změnových ploch, kvantitativní charakteristiky (salda, přírůstky a úbytky ploch), vnitřní struktura změn Podobná analýza byla provedena i pro vybraná modelová katastrální území, a to v propojení se statistickými daty o počtu obyvatel a domů. Obr. 7 Ukázka analýzy změn land cover / land use - období 1953 až 2003 porovnání vývoje v KÚ Křeslice a Chodov korelace s vývojem počtu obyvatelstva a domů

7 Vyhodnocení změn na základě informací z prostorových dat poskytuje oproti analýze čistě statistických údajů výhody spočívající v možnosti : sledování rozložení změn v území sledování vnitřní dynamiky změn vedle salda změn také hodnoty úbytků a přírůstků ploch jednotlivých tříd land cover / land use sledování vnitřní struktury změn tj. mezi kterými třídami probíhaly změny flexibilního výběru prostorových jednotek pro analýzu ta není vázána jen na statistické obvody, ale lze použít libovolnou uživatelskou zonaci, koridory atd., propojení informací získaných z dat DPZ s dalšími statistickými daty, jako jsou např. údaje o počtu obyvatel a hledání korelace těchto veličin. Protože uvnitř města disponuje ÚRM podrobnějšími daty, spočívá potenciál takového zpracování dat a vyhodnocení změn zejména v mapování dynamiky okolí měst monitoringu rozšiřování příměstské zástavby či rozvoje kolem komunikací. Uvnitř města poskytuje produkt možnost korelace prostorových dat se statistickými ukazateli či možnost přechodu mezi měřítky - integrovaný pohled na podrobnou technickou mapou města. Vzhledem k tomu, že evropská služba Urban Atlas je od tohoto roku již v operačním režimu (financována DGREGIO za podpory ERDF), smyslem této aktivity bylo rovněž prakticky ověřit metodiku využití těchto dat pro změnovou analýzu a příprava interních procesů uživatele pro využívání v blízkém budoucnu ( ). Pokrytí ČR probíhající službou Urban Atlas demonstruje obr. 8. Obr. 8 Pokrytí ČR službou Urban Atlas

8 Závěr Produkty regionální a lokální komponenty GMES, zaměřené na monitoring land cover / land use, poskytují detailní a aktuální prostorové informace o stavu a vývoji mapovaných území. Představují tak zajímavý zdroj informací pro územní plánování a rozhodování regionálních a městských zastupitelstev. Byť je samotné spuštění všech plánovaných operačních služeb na evropské úrovni zatím ještě brzděno organizačními a finančními aspekty celého procesu, již nyní jsou první příklady úspěšné implementace služeb dostupné (např. FTSP Soil Sealing [4], Urban Atlas [5] a je ten správný čas seznámit se s plánovanými produkty a jejich možným efektivním využitím na straně uživatelů v ČR. Firma GISAT je do programu GMES zapojena již od jeho počátku. Díky spolupráci s potenciálními uživateli na celostátní, regionální a místní úrovni se výsledky již ukončených i probíhajících projektů staly úspěšnými příklady využití technologie DPZ pro rozhodování ovlivňující kvalitu našeho životního prostředí a potažmo kvalitu našeho života obecně. Literatura [1] Horák, P.: "Analýza GMES aktivit v ČR", pp. 13, [Online]. Available: [2] [Online]. Available: [3] [Online]. Available: [4] [Online]. Available: [5] [Online]. Available: uage=en&guilanguage=en

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Vladimíra Šilhánková Michael Pondělíček Civitas per Populi Hradec Králové 2012 1 Metodika vyhodnocování udržitelného využití

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více