PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO"

Transkript

1 PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání žádosti Projektu ESF v rámci 1. výzvy Opatření 3.2 OP RLZ v březnu Projekt byl přijat a bude realizován v období Byl přijat projekt Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV a KDYKOLIV!, ESF v rámci tohoto projektu vzniká u nás na fakultě a společně na dalších třech partnerských fakultách celkem šedesát sedm kurzů pro blended learning. Ve svém příspěvku bych chtěla informovat o zkušenostech s řízením těchto prací a následném tutorování ve školním roce 2006/2007. Klíčová slova: Moodle, Projekt, elearningový kurz Abstract: ESF Project application was successfully approved at our faculty dating back to March 2005 under the heading of 3.2 OP RLZ. The project was accepted and will be carried out sometimes during the period of 1st November 2005 and 31st October The project focuses on Information and communication technologies as a tool for a system, structure and quality of education development " SHALL ANYONE STUDY ANYWHERE AND ANYTIME!", ESF As a result of this our faculty and other three partner faculties run sixty seven courses of blended learning. In my article I would like to inform you about our experience with work management and subsequent teaching in years 2006/2007. Key words: Moodle, Project, elearning course 1. ÚVOD Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava kolektiv pedagogů s garancí děkana (doc. Ing. J. Fialy, CSc.) pod vedením RNDr. D. Bauerové, Ph.D. podal žádost o přijetí Projektu ESF v rámci 1. výzvy Opatření 3.2 OP RLZ v březnu Projekt byl přijat a je realizován v období od do Byl přijat projekt Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV a KDYKOLIV!, ESF v rámci tohoto projektu vzniká u nás na naší fakultě a společně na dalších třech partnerských fakultách celkem šedesát sedm kurzů pro blended learning. Z tohoto počtu celkem padesát šest vzniká na naší EkF VŠB-TU Ostrava, čtyři na partnerské OPF v Karviné, čtyři na partnerské FI MU v Brně a tři na partnerské OU v Ostravě. Na Ekonomické fakultě se tohoto projektu účastní

2 celkem dvanáct kateder. Nejvíce celkem patnáct kurzů vzniká na Katedře matematických metod v ekonomice, deset na katedře veřejné ekonomiky, osm na Katedře evropské integrace, pět na katedře informatiky v ekonomice, tři na Katedře národohospodářské, po dvou na katedře marketingu, katedře regionální ekonomiky v Institutu inovace vzdělávání a po jednom na katedře účetnictví, katedře financí a katedře systémového inženýrství. Speciálně jsou sledovány vzdělávací kurzy, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tematický celek v rozsahu minimálně 5 % výuky a zároveň minimálně jedna hodina a vzdělávací kurzy, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tematický celek v rozsahu minimálně 40 hodin. v prvním roce projektu jsou vytvářeny elearningové kurzy převážně v prostředí Moodle na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, které budou vytvořeny do konce června Řízení tvorby tolika kurzů je dosti náročné. Autorům vytvářených kurzů je poskytována podpora při jejich tvorbě a následně bude poskytována podpora i při jejich realizaci. Na začátku zahájení projektu proběhla série školení, kdy byli autoři kurzů seznámeni s možnostmi a nástroji v prostředí Moodle. Pro tvorbu jednotlivých studijních objektů byly vytvořeny šablony, s jejichž metodologií byli autoři také seznámeni. Také pro tvorbu kurzů byla vytvořena šablona kurzu, kterou jednotliví garanti kurzů dostali k dispozici a mohou ji používat. Cílem těchto školení je mimo jiné ukázat, že elektronická podpora vzdělávání nevyžaduje znalosti programování, ani pokročilé znalosti informačních technologií, ale je dostupná každému, kdo ovládá základy práce s počítačem (psaní ve Wordu, používání schránky). S využitím šablon navržených pracovníky Institutu inovace vzdělávání a oponovaných Národním centrem distančního vzdělávání (šablony byly oponovány v již předchozím projektu PHARE2000) je tvorba kurzu pro distanční a kombinované studium mnohem jednodušší. Kromě zmíněných školení je autorům kurzů nabízena možnost osobních konzultací či práce s odborníkem za zády. Tyto probíhají vždy každých čtrnáct dní na počítačové učebně, kde se autorům kurzů individuálně věnujeme a řešíme jejich konkrétní problémy při práci na tvorbě kurzů. Veškeré důležité informace mají v elektronickém kurzu v prostředí Moodle s názvem Elektronická podpora vzdělávání (http://moodle.vsb.cz/moodle/course/view.php?id=51).

3 Obr.1. Ukázka kurzu Elektronická podpora vzdělávání 2. ŘÍZENÍ A PODPORA PRÁCE TÝMU AUTORŮ Vzhledem k celkovému počtu kurzů (67 kurzů) a velkému počtu autorů kurzů (69 autorů kurzů), které vznikají v rámci Projektu by nebylo jednoduché, efektivní a operativní, pokud by s autory komunikoval pouze jeden člen řidícího výboru projektu. Z tohoto důvodu vznikl čtyřčlenný tým pracovníků, který se pravidelně schází v týdenních či čtrnáctidenních cyklech a společně podporují a kontrolují práci jednotlivých tvůrců na kurzech v rámci Projektu. Pro zkvalitnění práce tvůrců a vzájemnou výměnu zkušeností byl realizován odborný seminář Mohou být informační a komunikační technologie POMOCNÍKEM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ? aneb Konkrétní podněty pro vzdělávání na vysoké škole. v rámci tohoto setkání byli tvůrci seznámeni se základními zásadami, jak vytvářet objekty a kurzy bez největších bariér pro zdravotně postižené, jak mohou pracovat s animacemi, jak vytvářet matematický text, jak postupovat se záznamem zvukovým, co jim může být

4 pomocníkem při evaluaci, jak pracovat s metadaty, jak zajistit systemizaci objektů apod. Seminář byl zaznamenám video technikou, bylo jej možno sledovat online a následně je nyní k dispozici offline na webových stránkách Cesnetu konkrétně první a druhou část semináře na webových stránkách 3. KONTROLNÍ DNY TVORBY KURZŮ V rámci monitoringu projektu je stanoveno několik kontrolních dnů, z nichž tvorbě kurzů je věnováno celkem pět kontrolních dnů. v prvním kontrolním dnu, který byl v lednu 2006, byly aktualizovány dílčí kurzy, které v rámci Projektu vznikají. Dále byla provedena kontrola přidělených šablon kurzů jednotlivým garantům kurzů, sepsány smlouvy s autory apod. Druhý kontrolní den byl stanoven na Hlavními kritérii tohoto kontrolního dne bylo založení kurzu s jeho základní strukturou, vytvoření alespoň pěti různých vzdělávacích objektů a jejich vložení do kurzu, vytvoření alespoň tří různých aktivit studujících například zadání korespondenčního úkolu, zahájení rozhovoru, vložení ankety apod., vytvoření a vložení alespoň jednoduchého testu pro sebehodnocení studujících. Třetí kontrolní den je stanoven na Jeho kritéria plnění jsou stanovena následovně. Doplnění případných chybějících kritérií pro druhý kontrolní den, dále dokončení úvodního bloku, bloku Než začnete studovat (kde se nacházejí základní informace o předmětu, kurzu), dokončení bloku komunikace, přehledná struktura kurzu, žádné prázdné bloky. Kurz nesmí obsahovat nevyplněné materiály či činnosti, musí působit hotově uceleně, přehledně. Kritéria u jednotlivých kurzů nebudeme posuzovat striktně, ale budeme přihlížet také ke specifikům jednotlivých předmětů. Další v pořadí již čtvrtý kontrolní den je určen na , kdy každý garant elektronického studijního předmětu předkládá elearningový kurz ke kritickému čtení a odbornému oponování. K hotovému kurzu je vytvořen Průvodce kurzem, jehož šablonu mají tvůrci také k dispozici. v dalším kroku budou vytvořené kurzu posuzovány kritickými čtenáři z řad studentů a k oponentskému posouzení odborníkovi. Kritického čtenáře z řad studentů zajišťuje Institut inovace vzdělávání, odborný posudek kurzu si garant kurzu zajišťuje sám. Následně po obdržení

5 oponentského posudku a posudku od kritického čtenáře každý garant kurzu zapracuje připomínky z těchto posudků do svých kurzů do , kdy se bude konat poslední v pořadí již pátý kontrolní den. v týdnu od do předpokládáme předběžně, že proběhne veřejné představení jednotlivých kurzů. 4. TUTOROVÁNÍ KURZŮ V následujícím školním roce 2006/2007 v zimním a letním semestru budou tyto kurzu nasazeny pilotně do výuky ke konečnému odladění a doplnění na základě připomínek z řad studentů jednotlivých kurzů. Na závěr každého semestru proběhne vyhodnocení tohoto tutorování jednak ze strany studentů, i ze strany pedagogů (tutorů). Závěry budou vyhodnoceny a budou použity ke zpětné vazbě autorům kurzů k jejich doplnění. 5. ZÁVĚR Náš projekt je obrovský svou myšlenkou i objemem prací, týmem autorů i cílovou skupinou. Věřím, že naplnění cíle Projektu rozvoj lidských zdrojů, a to především v řadách cílové skupiny, ale rovněž mezi těmi, jež na cílovou skupinu působí, tj. mezi pedagogy, zvýšení kvality akreditovaných studijních programů po obsahové a formální stránce, a to díky efektivnímu využívání ICT; konkrétně vytvoření alespoň 50 elearningových kurzů studijních předmětů, vytvořených dle nové metodologie překonávající tradiční chyby elearningu a dle principů znalostního managementu, zvýšení zaměstnatelnosti budoucích absolventů kvalitní přípravou pro dovednosti jejich celoživotního vzdělávání v informační společnosti, zvýšení flexibility a kvalifikovanosti absolventů vybraných škol regionu Moravskoslezsko pro nadcházející znalostní společnost, konkrétně jejich zapojením do realizace kurzů studijních předmětů, jež tyto znalosti a dovednosti vytvářejí, akceptace procesu vzdělávání institucí žadatele a partnerů jako služby studentům, a to s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám; konkrétně zlepšením podmínek pro vybrané cílové podskupiny identifikované dle

6 třídících hledisek handicapu, jež jim brání v rovném přístupu ke vzdělávání, včetně podskupiny se zvláště závažnými překážkami (těžce zrakově postižení studenti), využití dosavadních výsledků na tomto poli a integrace nových výstupů do struktury a systému instituce žadatele (včetně ovlivnění institucí partnerských) s cílem udržitelnosti dosažených výsledků po ukončení Projektu, rozvoj kooperace při plnění výše uvedených cílů mezi partnerskými univerzitami regionu Moravskoslezsko, bude s úspěchem dosaženo ku prospěchu studia na naší fakultě i partnerských fakultách a přispěje tak k vyšší konkurenceschopnosti absolventů našich fakult na trhu práce. Literatura 1. Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV a KDYKOLIV!, ESF Institut inovace vzdělávání : Ekonomická fakulta VŠB-TUO [online] Ostrava : EkF VŠB-TUO, 2003, [cit ]. Text v češtině. Dostupný z WWW: <http://iiv.vsb.cz/moodle/course/view.php?id=146>. 2. MOODLE, Institut inovace vzdělávání, EkF VŠB-TUO : Elektronická podpora vzdělávání [online]. Ostrava : EkF VŠB-TUO, 2004 [cit ]. Text v češtině. Přístup s heslem. Dostupný z WWW: <http://moodle.vsb.cz/moodle/course/view.php?id=51>. 3. CESNET [online] OSTRAVA : 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://was.vsb.cz/mediasite/viewer/frontend/front.aspx?&shouldresize=false>. CESNET [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: 4. CESNET [online] Ostrava : 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://was.vsb.cz/mediasite/viewer/frontend/front.aspx?&shouldresize=false>. RNDr. Jana Hrubá Institut inovace vzdělávání, Katedra matematických metod v ekonomice Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Adresa: Sokolská 33, Ostrava

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Projekty a projektová výuka na VOŠE

Projekty a projektová výuka na VOŠE Projekty a projektová výuka na VOŠE Ing. Hana Šedová, Ph.D. Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, h.sedova@oazlin.cz Abstrakt Bakalářské studijní programy realizované na VOŠE Zlín mají charakter profesně

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning

2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning 2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning František Koliba 1, Petr Korviny 2 Abstrakt Článek popisuje současný stav výuky s podporou elearningu na Slezské

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více