[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze"

Transkript

1 [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř 90 často kladených otázek na ochranou životního prostředí v hlavním městě, rozdělených do 7 kapitol. Sestaveno podle oblíbených publikací Praktický rádce jak chránit životní prostředí, jejichž pražskou verzi vydávala Agentura Koniklec v letech v tištěné podobě.

2 Zeleň, rostlinstvo... 4 Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnice?... 4 Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už pokácel?... 5 Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek?... 5 Nelíbí se vám stromy po nevhodné úpravě?... 5 Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?... 5 Trápí vás zanedbaná veřejná zeleň, která vypadá nepěkně a navíc ztěžuje život alergikům?... 5 Vypaluje někdo trávu, hoří stromy?... 6 Nelíbí se vám poškozování rostlin v chráněných územích?... 6 Nelíbí se vám stav břehových porostů?... 6 Kdo se stará o pražské lesy?... 7 Kdo se stará o veřejnou zeleň v jednotlivých městských částech?... 7 Voda Jaké jsou hygienické požadavky na pitnou vodu? Stali jste se svědkem havárie? (úniku ropných látek, chemikálií do řeky, přehrady, potoka).. 12 Zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece, potoce, rybníce, nádrži? Vidíte někoho (pravidelně) umývat automobil saponáty? Uniká voda z prasklého potrubí? Chcete zjistit kvalitu vody? Zajímá vás, z jakého zdroje pochází voda, kterou pijete? Kdo vykonává dozor nad kvalitou pitné vody? Kdo v Praze provádí rozbory vody? Kdo provede rozbor a vyhodnocení kvality vody v přírodních i umělých koupalištích? Kdo provádí desinfekci a čištění soukromých vodárenských systémů? Kdo vám podá informace o kvalitě vody v pražských studnách, kašnách a fontánách? Kdo vám podá informace o kojenecké vodě? Odpady Kde lze získat podrobné informace o nakládání s odpadem a třídění odpadu v Praze? Jaké druhy odpadu se v Praze sbírají nebo sváží k likvidaci (recyklaci)? Kdo se zabývá svozem a likvidací komunálního odpadu? Kdo zajišťuje svoz objemného domovního odpadu? Vyhazuje firma svůj výrobní odpad do veřejného velkoobjemového kontejneru? Objevili jste někde černou skládku? Které složky odpadu je možné třídit? Zajímá vás, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad? Co do kterého kontejnerů na tříděný odpad patří a nepatří? Za jakých okolností je možné vrátit výrobky, které dosloužily, zpět výrobci? Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami a dalšími věcmi vhodnými pro charitativní účely? 21 Kam s velkoobjemovým odpadem (mimo svoz v městských částích)? Kam s nebezpečnými odpady? Kam lze odevzdat použité monočlánky (baterie)? Kde lze odevzdat nefunkční akumulátory z motorových vozidel (autobaterie)? Kde mohu odevzdat nesvítící zářivky, úsporné žárovky a výbojky? Kde mohu odevzdat použité fotochemikálie? Kam s vyjetým olejem? Kdo provádí sběr použitých potravinářských olejů? Kam s nedoužívanými léky s prošlou dobou použitelnosti? Kdo likviduje kontaminovanou zeminu? Jak se zbavit autovraku? Kdo zajišťuje likvidaci autovraků v Praze?

3 Kdo likviduje ojeté pneumatiky? Kdo likviduje staré chladničky a chladící zařízení? Kdo provádí výkup a renovaci barvících kazet a pásek do tiskáren? Kam se starými elektrospotřebiči? Kam s barevnými kovy a hliníkem? Čistota a pořádek Kam hlásit havárie, závady a nedostatky v údržbě komunikací a městského majetku? Míjí vás auto jemuž z korby padá špatně zajištěný náklad? Vadí vám poruchy či nesprávný provoz veřejného osvětlení? Nejdou pouliční hodiny? Zjistili jste nedostatky v zimní údržbě komunikací? Vadí vám nevyhovující posyp chodníků?. 33 Trápí vás neuklizené a poničené chodníky a silnice, rozbitá zábradlí a dopravní značení? Vadí vám znečišťování chodníků psími výkaly? Kam se mají odkládat sebrané psí exkrementy? Kde se mohou na veřejných prostranstvích volně pohybovat psi, a kde nikoliv? Hluk, otřesy, stavby Kdo se v Praze zabývá hygienou hluku a vibrací? Myslíte si, že žijete nebo pracujete v nadměrně hlučném prostředí? Zdá se vám, že stavba vzniká bez povolení? Zdá se Vám, že hluk je neúměrný rozsahu stavby? Obtěžuje vás stavba nadměrným provozem v době nočního klidu? Obtěžuje vás stavba nepořádkem v okolí? Zvířata Jste svědkem týrání zvířat? Co dělat, když najdete poraněné volně žijící zvíře? Kdo se postará o nalezené ježky? Kdo poradí v případě nálezu mláďat a poraněných dospělých ptáků? Co s opuštěnými a toulavými zvířaty ve městě? Co s opuštěným psem? Co s opuštěnou kočkou? Kam můžete svěřit vašeho psa v době nepřítomnosti? Kam můžete svěřit vaší kočku v době nepřítomnosti? Máte podezření, že někdo obchoduje s chráněnými druhy živočichů? Kdo Vám poradí při problémech s chovem a zdravotním stavem domácích zvířat? Máte obavy z roje či hnízda včel nebo vos? Nelíbí se Vám, že majitel nezajišťuje úklid po svém psovi? Pokousal vás cizí pes nebo poranilo neznámé zvíře? Ovzduší Jaké jsou limity znečištění ovzduší pro hlavní znečišťující látky? Co je to SMOG? Kdo informuje veřejnost o smogové situaci? Co dělat při smogovém ohrožení? Kdo v Praze měří kvalitu ovzduší? Zdá se Vám, že nějaký komín nadměrně kouří? Vidíte někoho pálit odpad? Kdo zodpoví otázky o dopadech kvality ovzduší na lidské zdraví? Zajímají vás rozptylové podmínky? Kdo poskytne aktuální pylové zpravodajství? Policie České republiky Městská policie hl. m. Prahy Seznam úřadů městských částí (ÚMČ) Vybrané nestátní neziskové organizace v Praze Závěrem

4 Zeleň, rostlinstvo Nedostatek zeleně je chronickým problémem velkoměsta. Městská zeleň ustupuje výstavbě, trpí někde dosud používaným chemickým posypem, stává se obětí vandalismu a zhoršujícího se stavu ovzduší i kontaminace půdy. Perspektivu pro městskou zeleň představují především vnitroblokové prostory, upravené a ozeleněné pěší zóny, rekonstrukce parkové zeleně a projekty ozelenění, jako například budování zelených střech. Městské prostředí, znovu zatěžované neustále vyššími koncentracemi znečišťujících látek - oxidů dusíku, polycyklických aromatických uhlovodíků a především prachových částic, se bez zelených ploch nemůže obejít. Významným faktorem je též funkce estetická a rekreační, která hraje pro obyvatele velkoměsta významnou roli. Veškerá městská zeleň je chráněna Zákonem ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 6/2001. Touto vyhláškou je mimo jiné zakázáno: Veřejnou zelení se podle platné vyhlášky rozumí pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících. - vjíždět do zelených ploch vozidly a na těchto místech parkovat - vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech - vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům - poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení - odhazovat hořící nebo doutnající předměty Další omezení se vztahují na zeleň zahrad a parků, které jsou jmenovitě uvedeny v příloze 1 vyhlášky 6/2001. V těchto vyjmenovaných parcích a zahradách není dovoleno jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách, atp, vstupovat na trávníky, stanovat a nocovat, rozdělávat ohně, nechat volně pobíhat psy, lyžovat, sáňkovat a bruslit, koupat se ve vodních nádržích a pořádat reklamní a jiné akce. Na těchto vybraných místech jsou zpravidla umístěny informační tabule s uvedenými zákazy. V ostatní veřejné zeleni není dovoleno jezdit na zvířatech, stanovat a nocovat, rozdělávat ohně a nechat volně pobíhat psy. Výsadbu i údržbu městské zeleně zajišťuje příslušný úřad městské části (ÚMČ), Technická správa komunikací (TSK) a zahradnické firmy. ÚMČ přijímá a povoluje žádosti o kácení stromů či podněty k jejich výsadbě. Uliční stromořadí a parky mají ve správě jednotlivé ÚMČ a TSK. Problémy s pozemky u jiných vlastníků lze řešit jedině prostřednictvím ÚMČ (viz seznam). Při akutních případech ohrožení zeleně přivolejte ihned městskou policii. Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnice? Je-li nutný okamžitý zásah (jedná se o vandalismus) volejte: městskou policii, 156 V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích poškozujících zeleň, se obraťte na: příslušný odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ (viz seznam ÚMČ) 4

5 OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 oddělení ochrany přírody a krajiny Telefon: Fax: Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už pokácel? Ve většině případů musí ke kácení vydat souhlas příslušný odbor ÚMČ (odbor životního prostředí, odbor zeleně, atd. viz seznam v této kapitole). Tento souhlas je vlastníkovi vydán na základě rozhodnutí příslušného ÚMČ. O možnost kácení může požádat pouze vlastník pozemku, nebo uživatel se souhlasem vlastníka. Lhůta k vyřízení žádosti je 60 dnů, ve zvlášť složitých případech 90 dnů od zahájení řízení. Příslušný odbor ÚMČ provede šetření na místě. V konkrétním případě volejte: příslušný odbor ÚMČ (viz seznam v této kapitole) pokud kácení není povoleno a je třeba okamžitý zásah volejte: městskou policii 156 Bez povolení lze kácet v případě, že: - jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, - jde o keřový porost do rozlohy 40 m 2 - jde o údržbu pozemku (vodní toky - správce toku, železniční tratě, elektrická vedení) - jde o pěstební zásahy - probírky, kácení nemocných stromů (nutný posudek znalce) - hrozí vážné nebezpečí ohrožení zdraví, života, nebo škody na majetku Pokud stav zeleně zřejmě a bezprostředně ohrožuje život, zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné provést kácení bez povolení podle 8, odst. 4) zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Takové kácení je třeba ohlásit příslušnému úřadu do 15 dnů. Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek? Oznamte to příslušnému ÚMČ (viz seznam v této kapitole). Nelíbí se vám stromy po nevhodné úpravě? Obraťte se na příslušný ÚMČ (viz seznam v této kapitole). Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství? Lze jen za souhlasu příslušného ÚMČ (viz seznam v této kapitole ) a dalších organizací, které mají k danému pozemku vztah (vlastník, správce inženýrských sítí, atd.). Trápí vás zanedbaná veřejná zeleň, která vypadá nepěkně a navíc ztěžuje život alergikům? Obraťte se písemně na příslušný odbor ÚMČ (viz seznam OŽP ÚMČ). 5

6 Vypaluje někdo trávu, hoří stromy? Volejte: hasiče, 150 městskou policii, 156 Vypalování porostů a pálení hořlavých látek na volném prostranství je zakázáno zejména zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplnění a vypalování travních porostů je také v rozporu s ustanoveními zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pálení rostlinných zbytků z epidemiologických důvodů (pálení napadených listů jírovců) musí být zajištěno v součinnosti s příslušným OŽP ÚMČ. Chemická likvidace plevele musí být prováděna podle příslušných norem a podle zásad odborné způsobilosti. Aplikace chemických látek na plevely může být v rozporu se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nelíbí se vám poškozování rostlin v chráněných územích? Všechny rostliny jsou chráněny Zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, některé pak patří mezi zvláště chráněné druhy. Při podezření na poškozování zvláště chráněné přírody volejte: Policii ČR, 158 městskou policii, 156 Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40/11, Praha 6 Telefon: Fax: Oddělení ochrany přírody: Telefon: Fax: odbory životního prostředí úřadů městských částí (viz seznam OŽP ÚMČ) OOP - Odbor ochrany prostředí, Agenturu ochrany přírody a krajiny, U Šalamounky 41/769, Praha 5 Telefon Fax: Nelíbí se vám stav břehových porostů? Obraťte se na správce pozemků: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická Praha 5 Telefon:

7 7 Fax: (ve většině případů) nebo se obraťte na příslušný odbor ÚMČ (viz v této kapitole) Kdo se stará o pražské lesy? Za správu veřejné lesní zeleně na území hlavního města Prahy zodpovídá a informaci podá: OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP oddělení krajinné zeleně, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: V pražských lesích hospodaří: Lesy hl. města Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Telefon: Fax: Lesy ČR Lesní závod Konopiště, Želetínka 12, Benešov u Prahy Telefon: Fax: GSM brána: Lesy ČR Lesní závod Mělník, Kokořínská 2021, Mělník Telefon: Fax: GSM brána: Lesy ČR Lesní závod Nižbor, Nižbor 268, Nižbor Telefon: Fax: GSM brána: Lesy Steinských s.r.o., Na stráži 351, Černošice Telefon: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Kamýcká 1176, Praha 6 - Suchdol Telefon: , Kdo se stará o veřejnou zeleň v jednotlivých městských částech? Za správu veřejné zeleně na území hlavního města Prahy zodpovídá a informaci podá: OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP oddělení městské zeleně, Jungmannova 35/29, Praha 1

8 Telefon: V jednotlivých městských částech se kompetence v oblasti veřejné zeleně mírně různí v závislosti na organizační struktuře úřadu: MČ Praha 1 Odbor životního prostředí, Vodičkova 681/18, Praha 1 Telefon: Správa Pražského hradu, Praha 1 Pražský Hrad Telefon: MČ Praha 2 Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí, Oddělení správy zeleně, nám. Míru 20, Praha 2 Telefon: MČ Praha 3 Odbor životního prostředí, Oddělení zeleně, Seifertova 51, Praha 3 Telefon: (vedoucí odboru), (vedoucí oddělení) MČ Praha 4 Odbor životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství, Táborská 350/32, Praha 4 Telefon: Bezplatná informační linka ÚMČ 4: MČ Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení veřejné zeleně, nám. 14. října 4, Praha 5 Telefon: , MČ Praha 6 Odbor dopravy a životního prostředí, Oddělení samosprávných činností, Čs. armády 23/601, Praha 6 Telefon: Bezplatná infolinka ÚMČ 6: MČ Praha 7 Odbor životního prostředí, Úklid, údržba a správa veřejné zeleně, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 Telefon: (vedoucí) MČ Praha 8 8

9 Odbor životního prostředí, Oddělení správy městské zeleně, Na Košince 1, Praha 8 Telefon: MČ Praha 9 Odbor životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, Sokolovská 324/14, Praha 9 Telefon: MČ Praha 10 Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Referát městské zeleně a čistoty, Vršovická 68, Praha 10 Telefon: MČ Praha 11 (Chodov, Háje + Křeslice, Šeberov, Újezd) - Jižní město Odbor životního prostředí, Oddělení správy veřejné zeleně, Vidimova 1324/1325, Praha 4 Telefon: MČ Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná + Libuš) Odbor životního prostředí, Oddělení veřejné zeleně, Cílkova 796, Praha 4 Kamýk Telefon: MČ Praha 13 (Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká Ohrada, Třebonice) Jihozápadní město Odbor životního prostředí, Oddělení správy životního prostředí, Sluneční nám. 13/2580, Praha 5 Telefon: MČ Praha 14 (Hloubětín, Kyje, Černý most, Hostavice + Dolní Počernice) Odbor životního prostředí a dopravy, Oddělení městské zeleně, Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Telefon: , MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař + Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice, Štěrboholy) Odbor životního prostředí, Boloňská 478/1, Praha 10 Telefon: MČ Praha 16 (Radotín + Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Zbraslav) Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha 5 Radotín Telefon: MČ Praha 17 (Řepy) 9

10 Odbor životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, Bendova 1121/5, Praha Řepy Telefon: MČ Praha 18 (Letňany) Odbor dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, Bechyňská 639, Praha - Letňany Telefon: MČ Praha 19 (Kbely + Čakovice, Satalice, Vinoř, Miškovice, Třeboradice) Odbor životního prostředí a dopravy, Železnobrodská 825, Praha Kbely Telefon: MČ Praha 20 (Horní Počernice) Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, Praha Horní Počernice Telefon: MČ Praha 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice, Koloděje) Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická 260, Praha 9 Telefon: MČ Praha 22 (Uhříněves, Pitkovice, Hájek + Královice, Nedvězí, Kolovraty, Benice) Odbor životního prostředí, Nové náměstí 1250, Praha - Uhříněves Telefon:

11 Voda Dostatek kvalitní pitné vody je pro velkoměsto limitujícím faktorem. Spotřeba vody v domácnostech i ve výrobě je stále dosti vysoká, ačkoliv v posledních letech klesá v závislosti na růstu její ceny. Projevuje se tak i šetření touto neustále dražší surovinou jako ekonomická nutnost. Jakost povrchových zdrojů, které jsou také zvětší části využity pro zásobování hl. m. Prahy, se v poslední době zlepšuje. Přispívají k tomu opatření prováděná největšími znečišťovateli vod i použité technologie pro přípravu pitné vody. Přesto stále musíme pitnou vodu považovat za dar bez kterého by nebylo života a chránit její zdroje před znečištěním škodlivými látkami třeba jen vlastní všímavostí. Jaké jsou hygienické požadavky na pitnou vodu? Požadavky na jakost pitné vody stanovuje vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. Pro splnění požadavků se určuje řada ukazatelů. Uvádíme zde vybrané: A. Mikrobiologické a biologické ukazatele ukazatel jednotka limit typ Clostridium perfringens KTJ/100 ml 0 MH 1 enterokoky KTJ/100 ml 0 NMH KTJ/250 ml 0 NMH 2 Escherichia coli KTJ/100 ml KTJ/250 ml 0 NMH 2 koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 MH B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele ukazatel jednotka limit typ + amonné ionty NH 4 mg/l 0,50 MH dusičnany NO 3 - mg/l 50 NMH dusitany NO 2 mg/l 0,50 NMH fluoridy F - mg/l 1,5 NMH hořčík Mg chemická spotřeba CHSK-Mn kyslíku mg/l mg/l chlor volný Cl mg/l 0,30 MH chloridy Cl - mg/l 100 MH měď Cu mikrogramů/l 1000 NMH olovo Pb mikrogramů/l 10 NMH 3,0 MH MH 11

12 ph - 6,5-9,5 MH rtuť Hg mikrogramů/l 1,0 NMH sírany SO 4 2- mg/l 250 MH sodík mg/l 200 MH vápník Ca mg/l vápník a hořčík Ca+Mg mmol/l 2 3,5 DH železo Fe mg/l 0,20 MH MH DH Použité zkratky: KTJ - kolonie tvořící jednotka; NMH - nejvyšší mezní hodnota; MH - mezní hodnota; DH - doporučená hodnota ( 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/203 Sb.) Stali jste se svědkem havárie? (úniku ropných látek, chemikálií do řeky, přehrady, potoka) Volejte: hasiče, 150 městskou policii, 156 Policii ČR, 158 Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5 Telefon: , Dispečink Fax: ČIŽP - Oddělení ochrany vod, Wolkerova 40/11, Praha 6, Oddělení ochrany vod Telefon: Fax: ČIŽP - havarijní službu pro oblast ochrany vod Mobilní telefon: Fax: Pokuste se ihned odebrat vzorek vody! Zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece, potoce, rybníce, nádrži? Kontaktujte: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5 Telefon: Dispečink Fax:

13 ČIŽP - Oddělení ochrany vod, Wolkerova 40/11, Praha 6, Oddělení ochrany vod Telefon: Fax: ČIŽP - havarijní službu pro oblast ochrany vod Mobilní telefon: Fax: Pokuste se ihned odebrat vzorek vody! Vidíte někoho (pravidelně) umývat automobil saponáty? Volejte: městskou policii, 156 OŽP ÚMČ (dle seznamu) Na veřejných prostranstvích je zakázáno umývat automobil jiným způsobem než čistou vodou. Saponáty či roztoky mycích prostředků, které odtekly při umývání karosérií nebo motorů dopravních prostředků jsou podle 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) považovány za znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. Uniká voda z prasklého potrubí? Volejte: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., nepřetržitá služba Call centrum Telefon: korespondence: Ke Kablu 971, Praha 10 Chcete zjistit kvalitu vody? Aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu jsou uvedeny na internetových stránkách nebo volejte: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., nepřetržitá služba Call centrum Telefon: korespondence: Ke Kablu 971, Praha 10 Zajímá vás, z jakého zdroje pochází voda, kterou pijete? Praha je rozdělena do oblastí zásobovaných vodou ze dvou zdrojů: přehrada Švihov na řece Želivce, artézské vrty u obce Káraný a případně směsí těchto zdrojů. Pro informaci volejte: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., nepřetržitá služba Call centrum Telefon: korespondence: Ke Kablu 971, Praha 10 13

14 nebo se podívejte na obrázek: pro%20prahu Kdo vykonává dozor nad kvalitou pitné vody? Hygienická stanice hlavního města, Odbor komunální hygieny Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1 Telefon: Fax: pobočka Centrum: Praha 7, Dukelských hrdinů 11, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha Troja) pobočka Jih: Praha 4, Němčická 8/1112, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 4, Praha Kunratice, Praha 11, Praha Křeslice, Praha Šeberov, Praha Újezd, Praha 12, Praha Libuš) pobočka Západ: Praha 5, Štefánikova 17, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 5, Praha Slivenec, Praha 13, Praha Řeporyje, Praha 16 (dříve Praha Radotín) Praha Velká Chuchle, Praha Lochkov, Praha Zbraslav a Praha Lipence, Praha 17 (dříve Praha Řepy), Praha Zličín) pobočka Severozápad: Praha 6, Nechanského 1/590, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 6, Praha Suchdol, Praha Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha Lysolaje) pobočka Sever: Praha 9, Měšická 646/5, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 8, Praha - Dolní Chabry, Praha Březiněves, Praha Ďáblice, Praha 9, Praha 14, Praha Dolní Počernice, Praha 18 (dříve Praha Letňany), Praha 19 (dříve Praha Kbely), Praha Čakovice, Praha Satalice, Praha - Vinoř, Praha 20 (dříve Praha Horní Počernice), Praha Běchovice, Praha Klánovice, Praha Koloděje) pobočka Východ: Praha 10, Rybalkova 293/39, Telefon: (pro územní obvod městské části Praha 10, Praha 15, Praha Dolní Měcholupy, Praha Dubeč, Praha Petrovice, Praha Štěrboholy, Praha 22 (dříve Praha Uhříněves) V rámci reformy územně správního uspořádání nahradila tato pracoviště dřívejší obvodní hygienické stanice. Kromě toho se na území hlavního města nachází sídlo Hlavního hygienika ČR a Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj. Kdo v Praze provádí rozbory vody? Zdravotní ústav, Jasmínová 37, Praha 10 Odbor mikrobiologických laboratoří Telefon: Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10 Útvar kontroly kvality vody Telefon: (112) Příjem vzorků vody každé pondělí od 7.00 do 9.00 v recepci. Návod k odběru vzorků ze studny najdete na

15 Návod k odběru vzorků z bazenů najedete na Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 Odbor hygieny životního prostředí a ÚMS, OS hygieny vody Telefon: , Rozbory vody podle příslušné legislativy provádějí i další akreditované laboratoře. Jsou to například následující firmy: Analytická laboratoř VZ lab, s.r.o., Praha 5, Jindřicha Plachty 535/16, Telefon: Peal ekologická laboratoř, Praha 4, U Vodojemu 15, Telefon: (461) Aquatest, a.s., Praha 5, Geologická 4, Telefon: Monitoring, s.r.o., Praha 8, Novákových 6, Telefon: Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s., Praha 5, Křížová 47, Telefon: , Orientační cena úplného rozboru podle Přílohy č. 1 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. se pohybuje okolo 5000 Kč, základní fyzikálně chemický rozbor a základní bakteriologický rozbor stojí cca Kč (2011). Komplexní rozbory a stanovení obsahu chemických látek nad rámec závazných ukazatelů (kovy, organické látky) provádí například: ALS Czech Republic s.r.o., Praha 9, Na Harfě 336/9 (dříve ČKD Technické laboratoře, a.s., Ecochem a.s.) Telefon: Kdo provede rozbor a vyhodnocení kvality vody v přírodních i umělých koupalištích? Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 Odbor hygieny životního prostředí a ÚMS, OS hygieny vody Telefon: , Zde lze také získat informace o aktuální kvalitě vody v pražských koupalištích sledovaných hygienickou službou: Hygienická stanice hlavního města, Odbor komunální hygieny Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1 Telefon: Fax: Kdo provádí desinfekci a čištění soukromých vodárenských systémů? 15

16 Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10 Útvar kontroly kvality vody Telefon: (112) a další soukromé podniky Kdo vám podá informace o kvalitě vody v pražských studnách, kašnách a fontánách? V Praze již prakticky neexistují studny jako zdroje pro veřejné zásobování vodou. Prakticky ve 100 % případů se jedná o soukromé zdroje. Hygienická stanice hl. m. Prahy kvalitu vody systematicky nesleduje, za zdroje odpovídá majitel provozovatel. Stejně tak hygiena nesleduje stav vody v kašnách a fontánách. Informace o požadavcích na studny jako zdroje pitné vody poskytne: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 Odbor hygieny životního prostředí a ÚMS, OS hygieny vody Telefon: , Kdo vám podá informace o kojenecké vodě? Veškeré informace vám poskytne váš dětský lékař, případně volejte některé z pracovišť Hygienické stanice hl. m. Prahy (viz otázku Kdo vykonává dozor nad kvalitou pitné vody? ), nebo Státní zdravotní ústav (viz otázku Kdo v Praze provedí rozbory vody? 16

17 Odpady V roce 2005 Praha produkovala ročně asi 3,5 mil. tun odpadů ročně. V roce 2009 to bylo již bezmála 6,1 mil. tun. Největší podíl na tomto objemu má stavební odpad téměř 76%. Komunální odpad (tedy běžné odpadky z domácností, který sypeme do kontejnerů a popelnic) tvořil v roce 2009 asi 13%. V roce 2009 bylo vytříděno celkem asi tun odpadu, tj. asi 29% veškerého komunálního odpadu. 21% komunálního odpadu končí buď na jediné skládce provozované na území hl. m. Prahy v Ďáblicích, případně na skládkách ve Středočeském kraji, 50% se spaluje (termicky využívá) v Malešické spalovně (2009). Skládkování a spalování samo ale není nejlepším řešením likvidace odpadů. Především by se nemusely skládkovat takové odpady, které lze recyklovat a znovu využívat jako suroviny. K ním patří především papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, textil a organický odpad. V běžných spalovnách a na skládkách by také neměly končit odpady nebezpečné, (například různé chemikálie). Nikdy bychom ale neměli zapomínat, že nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne a tedy, že množství odpadu které vytvoříme, můžeme ovlivnit již uvědomělejším nákupem a spotřebou. Nakládání s odpadem upravuje Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze získat podrobné informace o nakládání s odpadem a třídění odpadu v Praze? Elektronický informační servis o nakládání s odpady pro občany provozuje Magistrát hlavního města Prahy na internetové stránce v sekci odpady. Za oblast nakládání s odpadem v hl. m. Praze je zodpovědný: OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: Fax: Jaké druhy odpadu se v Praze sbírají nebo sváží k likvidaci (recyklaci)? složka papír a lepenka kartonové obaly od nápojů sklo směsné sklo čiré plasty směsné objemný odpad směsný odpad nebezpečný odpad kovy železné a neželezné stavební suť elektrotechnický odpad (elektrošrot) odpad z údržby zeleně kam odevzdávat modré kontejnery, sběrné dvory menší kontejnery označené nálepkou zelené kontejnery, sběrné dvory bílé kontejnery (ve vybraných lokalitách) žluté kontejnery velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory domovní kontejnery na směsný odpad (popelnice) mobilní zastávkový sběr, léky do lékáren, lednice do sběrných dvorů sběrné dvory sběrné dvory sběrné dvory sběrné dvory, kompostárna hl. m. Prahy, event. spec. 17

18 dřevěný odpad pneumatiky kontejnery sběrné dvory specializované firmy Kdo se zabývá svozem a likvidací komunálního odpadu? Operátorem stávajícího systému svozu odpadu pro obyvatele je firma: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Telefon: Fax: Při svozu komunálního odpadu spolupracuje firma Pražské služby s následujícími dodavateli, kteří zajišťují svoz v některých částech města: IPODEC, Bešťákova 457/5, Praha 8 Telefon: Fax: AVE CZ, Rumunská 1, Praha 2 Telefon: Fax: KOMWAG, Perucká 10, Praha 2 Telefon: Fax: Kdo zajišťuje svoz objemného domovního odpadu? Hlavní město Praha zajišťuje pro svoje obyvatele svoz cca kontejnerů o objemu 9 m 3 velkoobjemového odpadu ročně. Jednotlivé kontejnery jsou přistavovány tak, aby každá městská část měla k dispozici alespoň 1 kontejner každých 14 dnů. O místě a čase přistavení rozhoduje příslušná městská část a informace o aktuálních místech a časech jsou zpravidla k dispozici na internetových stránkách ÚMČ. Odpad z velkoobjemových kontejnerů končí na skládce v Ďáblicích. Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou určeny domácnostem, nikoliv podnikatelům. Živnostenský, výrobní a stavební odpad do nich nesmí být ukládán. Svoz objemného odpadu zajišťuje celá řada soukromých firem. Zákazník hradí odvoz odpadu a jeho likvidaci. Firmy jsou uvedeny v internetových a dalších komerčních adresářích. Vyhazuje firma svůj výrobní odpad do veřejného velkoobjemového kontejneru? Pro okamžitý zásah volejte: městskou policii,

19 jinak ohlaste: OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: Fax: Zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu, případně RZ, barvu a typ automobilu a název firmy. Pro další jednání je také nezbytné zajistit svědectví o zaznamenané skutečnosti. Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste jí na příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) Odbor ochrany prostředí, Odd. odpadů a ekologické výchovy Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: ČIŽP, Oddělení odpadového hospodářství Oblastní inspektorát Praha Telefon: Fax: městské policii (viz seznam stanic) V případě, že vidíte někde někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku, informujte městskou policii na tísňové lince, zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu, případně RZ, barvu a typ automobilu. Pro další jednání je také nezbytné zajistit svědectví o zaznamenané skutečnosti. Které složky odpadu je možné třídit? V současné době (2011) platí obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2007, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). Podle této vyhlášky obec zajišťuje občanům možnost třídit: papír a lepenku sklo směsné plasty směsné objemný odpad nebezpečný odpad Podle zákona o odpadech i obecně závazné vyhlášky jsou občané povinni tyto složky odpadu třídit. Po vytřídění jednotlivých složek zbývá směsný odpad, který se odkládá do příslušných sběrných nádob. Dále je na vybraných sběrných místech možné třídit čiré sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad. Další druhy odpadů je možné odložit ve sběrných dvorech (viz dále). 19

20 Zajímá vás, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad? Podrobnou mapu Prahy s umístěním sběrných nádob s možností vyhledávat podle ulic nabízejí Pražské služby, a.s. na internetu: Seznamy stanovišť kontejnerů míst jsou také k dispozici na ÚMČ. Při naplnění kontejneru volejte: telefonní číslo regionálního operátora svozu uvedené na kontejneru Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Telefon: Fax: OŽP ÚMČ (viz seznam) Co do kterého kontejnerů na tříděný odpad patří a nepatří? PAPÍR SKLO SMĚSNÉ SKLO BÍLÉ PLASTY NÁPOJOVÉ KARTONY PATŘÍ noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky skleněné láhve od nápojů, bílé i barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů čiré sklo - obaly, nádoby, střepy, tabulové sklo PET láhve, plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů vícevrstevné krabicové obaly od nápojů (džusy, mléko) Tetrapack NEPATŘÍ krabice od mléka a ostatních nápojů, uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, drátosklo, automobilová skla - - vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, PVC, guma, molitan, pneumatiky, kabely Za jakých okolností je možné vrátit výrobky, které dosloužily, zpět výrobci? Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ( 38) stanoví povinnost zpětného odběru výrobků v případě, že jde o: - oleje jiné než surové minerální a z živičných nerostů a přípravky obsahující nejméně 70 hmotnostních % olejů - výbojky a zářivky - pneumatiky - elektrozařízení pocházející z domácnosti 20

21 Povinnost zpětného odběru mají tuzemští výrobci jmenovaného zboží a dovozci zahraničního zboží. Poslední prodejce zboží má povinnost informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru, nebo přímo starý výrobek od spotřebitele odebrat ve své provozovně. Důležité je, že přitom nezáleží na značce výrobku. Zpětný odběr může být odmítnut v případě, že je výrobek natolik kontaminován, že ohrožuje osoby provádějící zpětný odběr. Možnosti zpětného odběru konkrétních vybraných druhů odpadů jsou uvedeny dále. Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami a dalšími věcmi vhodnými pro charitativní účely? Nabídněte je: Některému z oblastních spolků Českého červeného kříže: Praha 10 + Benešov, Vršovická 12/882, Praha 10, Praha 3, 6 a 8, Zelenky Hajského 14, Praha 3, Praha 1, Hellichova 632/11b, , Praha 1, Praha 4, 5 a západ, Legerova 30 (vchod Koubkova 1), Praha 2, Praha 7, Janovského 29, Praha 7, Praha 9, Bratří Venclíků 1070, Praha 9, Armádě spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5 (centrála) Telefon: (Dotažte se na nejbližší kontaktní místo) Naději, K Brance 11/19e, Praha 5 Telefon: Diakonii Českobratrské církve Evangelické, Středisku křesťanské pomoci, Belgická 22, Praha 2 Telefon: Kam s velkoobjemovým odpadem (mimo svoz v městských částích)? Jedná se o nábytek, zařízení bytu, omezená množství sutě, dřevo, atd. Můžete jej předat do sběrného dvora. Hlavní město Praha provozuje následující sběrné dvory, kam mohou odpad odevzdávat všichni občané hlavního města zdarma: Sběrné dvory (SD): SD hl.m. Prahy, Zakrytá, Praha 4 Spoilov Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD hl.m. Prahy, Perucká 10, Praha 2 Telefon: , provozovatel: Komwag a.s. SD hl.m. Prahy, Ke Kotláce 4, Praha 5 Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. 21

22 SD hl.m. Prahy, Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD hl.m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6 Dejvice Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD M)stská *ást Praha 6, Moravan+ 2670, Praha 6 Bevnov provozovatel: Městská část Praha 6 (MI.KA.PA. plus) SD M)stská *ást Praha 6, Nad Lávkou 5 (areál SK Aritma), Praha 6 - Vokovice provozovatel: Městská část Praha 6 (MI.KA.PA. plus) SD M)stská *ást Praha 6, Drnovská 18, Praha 6 Dejvice Telefon: , provozovatel: Městská část Praha 6 SD M)stská *ást Praha 6, Jednoadá 2124, Praha 6 Bubene* provozovatel: Městská část Praha 6 (MI.KA.PA. plus) SD hl.m. Prahy, Voctáova, Praha 8 Telefon: , provozovatel: Ipodec - čisté město a.s. SD hl.m. Prahy, Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD hl.m. Prahy, Generála Šišky, Praha 12 Telefon: , provozovatel: Správa bytových objektů Praha Modřany SD hl.m. Prahy, Chvalkovická 3, Praha 20 Telefon: , provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 SD hl.m. Prahy, Be*ovská 939, Praha 22 - Uhín)ves Telefon: , provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 SD hl.m. Prahy, Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíe Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD hl.m. Prahy, Za Zastávkou 3, Praha 15 Telefon: , provozovatel: Pražské služby a.s. SD hl.m. Prahy, Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje Telefon: , provozovatel: Pražské služby, a.s. SD hl.m. Prahy, V sudech 1488, Praha 16 - Radotín Telefon: , provozovatel: Technické služby Praha -Radotín Provozní doba je Po - Pá hod. ( hod. v zimním období), So hod. Kam s nebezpečnými odpady? Do skupiny nebezpečných odpadů patří: Výrobky pro domácnost chladničky, mrazáky (a všechna chladící zařízení s obsahem freonů), baterie všeho druhu, zářivky, úsporné zářivky, výbojky, kosmetické 22

23 Čisticí a úklidové prostředky Chemikálie Motoristické potřeby Zahradnické potřeby a pesticidy Fotografické potřeby výrobky, TV obrazovky, lepidla a pryskyřice, rtuťové teploměry, léky, barvy, inkousty, prošlé léky čisticí prostředky na okna, odpad a WC, bělicí prostředky, rozpouštědla a odstraňovače skvrn, dezinfekční prostředky odbarvovače, ředidla a jiná organická rozpouštědla, barvy, laky a plechovky a štětce od barev, kyseliny na leptání, louhy, asfalt a střešní dehet, zbytky chemikálií, prostředky na ochranu rostlin, obaly se zbytky škodlivin antikorozní prostředky, olej a maziva, nemrznoucí směs, brzdová kapalina, autobaterie, brzdové destičky a spojkové kotouče, olejové filtry, textil znečištěný olejem, upotřebené oleje umělá hnojiva a růstové regulátory, prostředky proti hmyzu, hlodavcům, plevelům a plísním (insekticidy, pesticidy) fotochemikálie Hlavní město Praha zajišťuje mobilní sběr nebezpečných odpadů na 280 trasách (2009). Za zajištění mobilního sběru odpovídá: OOP - Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: Fax: Mobilní sběr nebezpečného odpadu provádí od pro hl. m. Prahu firma: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Telefon: Fax: Harmonogram svozu zveřejňují různými formami jednotlivé referáty odpadového hospodářství ÚMČ (viz seznam). Harmonogram svozu firmy Pražské služby, a.s. je umístěn na internetu: Stabilní shromažďovacích místa pro sběr nebezpečného odpadu: ( takto označené provozy sbírají chladící zařízení) PRAHA 2 Areál společnosti KOMWAG, a.s., Perucká 2542/10, Praha 2 Vinohrady, Telefon: Provozní doba: Po - Pá hod., So hod. PRAHA 3 Areál společnosti Pražské služby, a.s., Vlkova 35, Praha 3 - Žižkov, PRAHA 4 Sběrný dvůr hl.m.prahy Zakrytá, Praha 4 Spořilov, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. 23

24 Gruber František - výkup druhotných surovin, Bartoškova 1157/1a, Praha 4 Nusle, Telefon: Provozní doba: Po - Čt a h. Sběrný dvůr MČ Praha 4, Durychova, Praha 4 Lhotka, Telefon: Provozní doba: Po, St hod., Út, Čt, Pá hod., So hod., v zimě od hod. PRAHA 5 Sběrný dvůr hl.m.prahy, Puchmajerova, Praha 5 Jinonice, Telefon: Provozní doba: Po - Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. Areál společnosti TORES, Klikatá 1238/90c, Praha 5 Jinonice, Telefon: Provozní doba: Po - Pá hod. PRAHA 6 Sběrný dvůr hl.m.prahy, Proboštská 1, Praha 6 Dejvice, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. Mikapa plus, Radimova 8, Praha 6 Břevnov, Telefon: Provozní doba: Po - Čt hod., Pá, So hod., v letním obd. Út, Čt do hod. PRAHA 8 Sběrný dvůr hl.m.prahy Voctářova, Praha 8 Libeň, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. PRAHA 9 Sběrný dvůr hl.m.prahy, Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. Provozovna společnosti IMP servis, Poděbradská 36, Praha 9 Vysočany, Telefon: Provozní doba: Po - Pá hod. PRAHA 10 Areál společnosti Pražské služby, a.s., Moskevská 418, Praha 10 Vršovice, Telefon: Provozní doba: Po, Út hod., St hod., Čt, Pá hod. Sběrný dvůr Domeček - odpady, Dřevčická 44, Praha 10 Malešice, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. Areál společnosti Papkov, nákladové nádr. Strašnice, V Korytech 179, Praha 10, Telefon: Provozní doba: Po Čt hod., Pá hod., So hod. PRAHA 12 Sběrný dvůr hl.m.prahy, Generála Šišky, Praha 12 Modřany, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním období do hod. PRAHA 13 24

25 Areál Sběrných surovin Praha, Šostakovičovo nám. 1987, Praha 13 Stodůlky, Telefon: Provozní doba: Po, St hod., Út, Čt hod., Pá hod., v letním období do hod. PRAHA 14 Areál společnosti AVE CZ, s.r.o., Pražská 38/1321, Praha 14 Hostivař, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod. PRAHA 20 Sběrný dvůr hl.m.prahy, Chvalkovická 3, Praha 20 - H. Počernice, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So hod., v letním obd. do hod. PRAHA - LIBUŠ Areál společnosti VS Ekoprag, Dobronická 892, Praha Libuš, Telefon: Provozní doba: Po Pá hod., So, Ne hod. PRAHA - SUCHDOL Areál Sběrných surovin Kačírek Seidl, Suchdolská, Praha Suchdol, Telefon: Provozní doba: Po, St, Čt hod., Út hod., Pá hod. So hod. Kam lze odevzdat použité monočlánky (baterie)? Na výše uvedených sběrných místech pro nebezpečný odpad, nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu. Doplňkový sběr monočlánků byl zahájen v září roku Na Magistrátu hl. m. Prahy, v úřadech městských částí a v základních a středních školách byly rozmístěny speciální 35-ti litrové sběrné nádoby (červené typizované kontejnery), do kterých mohou Pražané použité monočlánky odkládat. Monočlánky podléhají režimu zpětného odběru. Od 19. března 2010 se prodejci baterií musí řídit novými požadavky. Poslední prodejce, který nabízí přenosné baterie jako stálou součást svého sortimentu a každý prodejce, který v předchozím roce prodal více než 2000 ks, resp. 50 kg přenosných baterií je povinen odebírat baterie ve své provozovně zpět. Použité baterie musí být přijímány přímo v prodejním místě: * od všech osob, * po celou provozní dobu, * bez nároku na úplatu, * bez ohledu na výrobní značku, * bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, * bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru Prodejce musí označit svoji provozovnu viditelně a čitelně nápisem, že je místem zpětného odběru použitých přenosných baterií. (zdroj: ECOBAT) Na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí zajišťuje celostátně podporu zpětného odběru baterií nezisková společnost ECOBAT: 25

26 ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/ Praha 6 Kde lze odevzdat nefunkční akumulátory z motorových vozidel (autobaterie)? Konečnou likvidací a recyklací autobaterií se zabývá firma: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram VI, Kovohutě 530, Příbram bezplatná zelená linka (olověné odpady, akumulátory): Služba sběru baterií funguje 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Cena 1 ks vyřazeného akumulátoru (automobil) je 150 Kč. Cena 1 ks vyřazeného akumulátoru (nákl. automobil) je 300 Kč. Cena 1 ks vyřazeného akumulátoru (motocykl) je 20 Kč (zač. r. 2011). Zpětný odběr použitých autobaterií zajišťuje prodejní síť firmy Akuma, a.s., hlavního tuzemského výrobce: AKUMA, Průběžná 1548/90, Praha 10 Telefon: VDA výrobní družstvo autoprůmyslu, Bubenské nábř. 1577/10, Praha 7 Telefon: VDA výrobní družstvo autoprůmyslu, Na Valentince 494/6, Praha 5 Telefon: VDA výrobní družstvo autoprůmyslu, Na hroudě 1043/27, Praha 10 Telefon: Likvidaci akumulátorů zajišťují i další prodejci startovacích akumulátorů, např.: Techall, s.r.o., K Nouzovu 1, Praha 4 Telefon: pobočka Modřany, Dolnocholupická 233/21, Praha 4 Modřany Telefon: Banner Baterie ČR, s.r.o., Přátelství 1011/17, Praha 10 Uhříněves Telefon: a další firmy. Autobaterie vykupují: Sběrné suroviny, Bartoškova 1157/1a, Praha 4 Telefon: PE Servis, v.o.s., Kubrova 26, Nučice Telefon: ,

27 a některé další firmy uvedené na internetu zpravidla v rubrice sběr druhotných surovin. Cena se pohybuje okolo Kč/kg (zač. r. 2011). Kde mohu odevzdat nesvítící zářivky, úsporné žárovky a výbojky? Zářivky, úsporky a výbojky především nerozbíjejte. Nerozbité nejsou nebezpečné. Po rozbití se z nich však uvolňuje rtuť a další jedovaté těžké kovy. Zpracovatelem zářivek, kompaktních zářivek, solárních trubic, rtuťových, sodíkových nebo halogenidových výbojek je firma: RECYKLACE EKOVUK, a.s., Panenské Břežany 171, Odolena Voda Telefon: Fax: Ta zajišťuje sběr uvedených výrobků v Praze na následujících místech (podle údajů firmy): PRAHA 4 - SCANSOLAR, spol. s r.o., ul.5.května 63, Praha 4, Telefon: ELVO, a.s., Severní XI 2458/1, Praha 4, Telefon: Zbyněk Ducháň Solo, Ke kurtům 377, Praha 4, Telefon: HAGARD CZ, a.s., Dobronická 778, Praha 4, Telefon: PRAHA 5 - K+V a.s., Strakonická 3155/1d, Praha 5, Telefon: Osvětlovací technika, Vít Pavlů, Bronzová 24/2, Praha 5, Telefon: Ing.Jaroslav Kordas, Brožíkova Praha 5, Telefon: APRO LUX, spol. s r.o., Plovdivská 3426/7, Praha 4, Telefon: DABOK, spol. s r.o., Ke Kotlářce 8/292, Praha 5, Telefon: THORN LIGHTING s.r.o., Na Březince 930/6, Praha 5, Telefon: PRAHA 6 - BARTO, a.s., Na Dlouhém Lánu 33, Praha 6, Telefon: Michal Trojan Elmet, Podbabská 17j, Praha 6, Telefon: EMAS-Elektromateriál a.s., Kamýcká 234, Praha 6, Telefon: PRAHA 7 - Elkas, spol.s.r.o, Jateční 4, Praha 7, Telefon: CTS Praha spol. s r.o., Dělnická 54, Praha 7, Telefon: Sonita, Tovární 1593/5, Praha 7, Telefon: PRAHA 8 - ECIMEX GROUP, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, PRAHA 10 - Elip s.r.o., Pod Soutratím 207/4, Praha 10, Telefon: CEHA KDC ELEKTRO k.s., U Továren 770/18, Praha 10, Telefon: EMAS-Elektromateriál a.s., Průběžná 84, Praha 10 Malešice, Telefon:

28 Dále můžete tento odpad odevzdat v rámci mobilního sběru ve vaší městské části, nebo na kterémkoliv ze stabilních míst uvedených v otázce Kam s nebezpečnými odpady?. Kde mohu odevzdat použité fotochemikálie? Použitými fotochemikáliemi se rozumí vývojka a ustalovač. Likvidací se zabývají: Sběrné suroviny Praha, a.s. provozovna Travná 1293, Praha 9 Telefon: Sběrné suroviny vykupují ustalovač s obsahem stříbra. Za likvidaci vývojky a ustalovače bez obsahu stříbra se platí. Fotochemikálie je možné odevzdávat v místech stabilního a mobilního sběru nebezpečného odpadu. Kam s vyjetým olejem? Na vyjetý olej se vztahuje povinnost zpětného odběru. Zajištění sběrných míst pro vyjeté oleje řeší jejich výrobci a prodejci subdodavatelsky. Každý autoservis, který provádí výměnu oleje, je povinen bezplatně zajistit zpětný odběr a ekologickou likvidaci vyjetého oleje. Konečnou recyklací olejů a dalších ropných produktů se zabývá firma Baufeld, s.r.o., Na Petynce 716/48, Praha 6 Telefon: Fax: vč. likvidace brzdových destiček, brzdové kapaliny a autobaterií Kdo provádí sběr použitých potravinářských olejů? Viking group s.r.o., Vondroušova 1186/33, Praha 6 Telefon: , a další firmy jejichž prezentace jsou dostupné na internetu např. po zadání hesla sběr použitých olejů. Kam s nedoužívanými léky s prošlou dobou použitelnosti? Prošlé léky lze vrátit do speciálních kontejnerů, které by měly být k dispozici v každé lékárně podle údajů magistrátu bylo v roce 2009 k dispozici 290 sběrných míst. Jinak lze léky odevzdávat v rámci mobilního i stabilního sběru nebezpečných odpadů (viz výše). Kdo likviduje kontaminovanou zeminu? Likvidací se zabývá řada firem uvedených v internetových i ostatních firemních adresářích v rubrice Odpady, nebo Ekologie. Mezi největší tuzemské sanační firmy v oblasti likvidace kontaminovaných zemin patří firma: A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8 Telefon:

29 Fax: Jak se zbavit autovraku? Autovraky jsou automobily s ukončenou životností. Podle platného znění zákona o odpadech se povinnost předat autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků týká obecně původců autovraků všech vozidel. Tato povinnost se vztahuje nejen na vlastníky vozidel, ale i na obce, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti vlastníka zjistit. Podle téhož zákona je vlastník vozidla při jeho trvalém odhlášení z provozu povinen předložit doklad o likvidaci od autorizovaného subjektu. Informace o těchto autorizovaných zařízeních podle 14 odst. 1 zákona č.185/01 Sb. získá majitel vozidla: na Odboru ochrany prostředí, oddělení odpadů a ekologické výchovy Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: na pracovištích odboru dopravně správních agend MHMP (registrace a odhlašování vozidel) na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: Opuštěný autovrak bez RZ hlaste: příslušnému ÚMČ městské policii (156, nebo místní služebně dle seznamu) Kdo zajišťuje likvidaci autovraků v Praze? Přes 30 firem uvedených v seznamu autorizovaných zařízení (viz výše), např: KOVOŠROT Praha a.s., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Telefony: Fax: Objednávky likvidace vraků přijímá firma každé úterý a čtvrtek od 7.00 do Cena likvidace se pohybuje okolo 1000,- Kč, zákazník obdrží osvědčení o ekologické likvidaci. Kdo likviduje ojeté pneumatiky? Ojeté pneumatiky nepatří do nebezpečného odpadu. Obecně je lze odevzdat ve sběrných dvorech (viz výše), nebo v pneuservisech a některých specializovaných prodejnách pneumatik. Za likvidaci jedné použité pneumatiky zpravidla účtují sběrné dvory a další firmy částku cca 20,- až 50,- Kč. Při výměně pneumatik zpravidla pneuservisy zajišťují likvidaci zdarma. Firma Barum, a.s. inzeruje zpětný odběr pneumatik od občanů a ekologickou likvidaci zdarma, pokud jde o značku: Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire, Mabor, Sportiva, Eurotec, Global, Millenium, Country Star, Matador, Mitas, protektory na kostrách koncernových značek a Matador a protektorů od patky k patce výrobce Obnova Brno, a.s. Informujte se o aktuální situaci i provozovnách, které službu zajišťují na modré lince: Infolinka BARUM, a.s. pro maloobchodní zákazníky pro služby a sortiment Telefon:

30 Kdo likviduje staré chladničky a chladící zařízení? Chladničky a chladící zařízení jsou nebezpečným odpadem. Obsahují halogenované uhlovodíky freony. Ty poškozují ochrannou ozónovou vrstvu Země. Ani chladnička, ze které už byla chladící náplň neúmyslně či záměrně vypuštěna, není bezpečná. Freony se mohou díky netěsnostem nacházet i v její izolační vrstvě. Lednice lze odevzdat ve vybraných sběrných dvorech uvedených v kapitole Kam s nebezpečnými odpady označených příslušným symbolem. Na chladničky se vztahuje povinnost zpětného odběru podle zákona o odpadech. Zjistěte si u svého prodejce chladniček, kam je možné lednici odevzdat (je podle zákona povinen vám informaci poskytnout), případně zdali při nákupu nové lednice můžete starou odevzdat přímo v jeho provozovně. Kdo provádí výkup a renovaci barvících kazet a pásek do tiskáren? TONEREXPRESS, Lihovarská 1060/12, Praha 9 Telefon: (zel. linka), Fax: Firma vykupuje vybrané značky za cenu do 100,- Kč/ks, ostatní přebírá zdarma k likvidaci. Zákazník obdrží potvrzení. ECOTONER s.r.o., Rychnovská 408, Praha 9 Telefon: Firma vykupuje především laserové cartridge Hewlett Packard a ink. patrony HP a Canon. Ostatní přebírá k likvidaci za 10,- Kč/kg. Zákazník obdrží potvrzení. Kam se starými elektrospotřebiči? Na domácí elektrospotřebiče se vztahuje povinnost zpětného odběru. V každé prodejně tohoto sortimentu jsou povinni vás informovat o sběrném místě, případně od vás opotřebovaný spotřebič převzít zdarma k likvidaci. Dále můžete spotřebiče odevzdávat ve sběrných dvorech. Pračky, vařiče, sporáky, atd. vykupují: Sběrné suroviny, Bartoškova 38, Praha 4 Telefon: Fax: Kam s barevnými kovy a hliníkem? Barevné kovy a hliník jsou ceněné druhotné suroviny. Odevzdávat je možné v čisté podobě (profily, dráty, plechy) nebo v podobě kabelů opatřených izolací. Barevné kovy a hliník vykupují Sběrné suroviny (viz předchozí otázka) a další firmy inzerující na internetu nebo ve Zlatých stránkách v rubrikách Sběrny a výkup druhotých surovin, např.: INKov CZ, s.r.o., Radlická 40/109, Praha 5 Telefon: Fax:

31 KOVODEMONT CZECH, a.s., Beranových 696, Praha 9 Telefon: Sběr hliníku: Co sbírat? nápojové plechovky; použité folie od jogurtů, hermelínů, termixů, rybích salátů; šroubovací Al uzávěry (nekorunkové) od alko i nealko nápojů; Al obaly od paštik; tuby od léčiv; folie z čokolád; Al sprejové nádobky; hliníkové nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, nikoli však nože); žaluzie, plechy, bloky od motorů, soudky, konve, stanové konstrukce, lehátka apod. Co nesbírat? folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod. - zdroj: Ekolist - Po dohodě se zpracovatelem hliníku je možné zorganizovat např. školní sběr hliníku a zaslat nasbíranou surovinu ve větším množství (cca od 30 kg) k recyklaci. Zpracováním hliníku se zabývají například firmy: Alutherm CZ, s.r.o., Aluminium Granules and Powders, Pražská 900, Mníšek pod Brdy Telefon: Fax: EKO Metal Recycling Vladimír Erben, Rudé armády 787/37, Rýmařov Telefon:

32 Čistota a pořádek Pořádek na ulicích, čistota veřejných prostranství a udržování a správné nakládání s majetkem města jsou vizitkou občanů a zároveň nedílnou součástí našeho životního prostředí. Každý z nás by měl přispívat ke zlepšování životních podmínek ve svém bezprostředním okolí. Na dodržování veřejného pořádku ve městě dohlíží městská policie. Údržbu a správu majetku města (dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežní zdi, atd.) včetně letní a zimní údržby komunikací zajišťuje: TSK Technická správa komunikací (městská organizace), Řásnovka 770/8, Praha 1 Staré Město Telefon: (421) Tato organizace zajišťuje většinu prací subdodavatelsky, tj. vlastní práci provádějí různé soukromé firmy. Kam hlásit havárie, závady a nedostatky v údržbě komunikací a městského majetku? dispečink TSK, Na Bojišti 5, Praha 2 Telefon: , , Závadu můžete nahlásit prostřednictvím internetu: Míjí vás auto jemuž z korby padá špatně zajištěný náklad? Volejte: městskou policii, 156 Zaznamenejte RZ, barvu, druh vozidla, datum, čas, druh materiálu, místo a je-li to možné, upozorněte dopravce. Vadí vám poruchy či nesprávný provoz veřejného osvětlení? Nejdou pouliční hodiny? Správu veřejného osvětlení a veřejných a věžních hodiny v Praze zajišťuje na základě smlouvy s Hlavním městem Prahou od r do r firma ELTODO-Citelum (dceřinná společnost firmy ELTODO EG, a.s.). Volejte centrální dispečink: ELTODO EG, a. s., Novodvorská 1010/14, Praha Tel Fax: E- mail: Internet: Poruchu můžete nahlásit prostřednictvím internetu: 32

33 Zjistili jste nedostatky v zimní údržbě komunikací? Vadí vám nevyhovující posyp chodníků? Prahu protíná celkem 3815 km motoristických komunikací. O 2308 km se stará TSK, o zbývajících 1507 km ostatní správci. Zimní údržbu komunikací zajišťuje firma Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Telefon: Fax: Zimní posyp motoristických komunikací se provádí převážně chemickými prostředky v pevné nebo tekuté formě. Je to buď krystalická sůl (100% NaCl), případně vlhčená sůl (70% NaCl, 30% CaCl 2 ). Jen v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů a v chráněných krajinných oblastech se používá inertní posypový materiál. Spotřeba při preventivním posypu (před vznikem námrazy) nemá překročit 15 g/m 2, při likvidačním posypu (po vzniku kluzkého povrchu) 40 g/m 2 krystalické soli, resp. 20 g/m 2 vlhčené soli. Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m 2. Pro inertní posyp se používá písek, nebo drť, nikdy se nesmí používat struska nebo škvára. Při podezření na nadměrný nebo nevyhovující posyp městských komunikací volejte: dispečink TSK, Na Bojišti 5, Praha 2 Telefon: , , příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) Dnem 16. dubna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, daná zákonem č. 97/2009 Sb., která po 140 letech snímá zodpovědnost za údržbu chodníků sousedících s nemovitostmi (domy ve městě) z majitele nemovitosti a vrací ji majiteli komunikace (chodníku). Tyto veřejné komunikace představují asi 90% všech chodníků (nemotoristických komunikací) v Praze. Od tohoto data je tedy za udržování chodníků ve schůdném stavu zodpovědný Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím TSK. Podle odst. 2 Čl. 2 vyhlášky Hl. m. Prahy č. 39/1997 ve znění pozdějších předpisů nesmí být pro zimní údržbu chodníků, podchodů, lávek, atp. používán chemický posyp, struska a popel. Chodníky lze sypat pouze pískem a škvárou. Před posypem musí být chodník upraven odmetením nebo odhrnutím sněhu a oškrábáním zmrazků. V případě nedodržování těchto zásad volejte: příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) Trápí vás neuklizené a poničené chodníky a silnice, rozbitá zábradlí a dopravní značení? Obraťte se na: příslušný ÚMČ, odbor dopravy (viz seznam ÚMČ) dispečink TSK, Na Bojišti 5, Praha 2 Telefon: , , Závadu můžete nahlásit prostřednictvím internetu: 33

34 Vadí vám znečišťování chodníků psími výkaly? V občanském zákoníku se pes (i jiné zvíře) stále chápe jako předmět vlastnictví věci. Dlouhodobě připravovaná novela OZ má tuto v dnešní době již přežitý stav napravit. Nicméně stále platí, že podle 127 OZ se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle 415 občanského zákoníku je dále povinen počínat si i při výkonu svých vlastnických práv tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí. Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství. Pokud k jeho znečištění přesto dojde, je vlastník podle obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejného pořádku podle 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Pro zjednání nápravy volejte: městskou policii, 156 nebo kontaktujte strážníka. Ten může uložit pokutu do výše 1000,- Kč. Kam se mají odkládat sebrané psí exkrementy? Podle stanoviska OŽP MHMP je možné odkládat psí exkrementy do nádob na směsný komunální odpad. V řadě případů však městské části nainstalovaly vlastní systém sběrných nádob a stojanů se sáčky na psí exkrementy. Kde se mohou na veřejných prostranstvích volně pohybovat psi, a kde nikoliv? V zásadě je zakázáno se psem vstupovat na dětská hřiště a pískoviště a současně je zakázáno volné pobíhání psů ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků, kromě míst, kde je to výslovně (tabulemi, provozním řádem) povoleno. V případě porušení toho zákazu volejte: městskou policii, 156 nebo kontaktujte strážníka. Ten může uložit pokutu do výše 1000,- Kč. 34

35 Hluk, otřesy, stavby Oba první faktory mohou, i když si to často neuvědomujeme, silně ovlivnit naše zdraví i celkovou náladu. V městě pochází hluk a otřesy zejména z dopravy. Hluk a otřesy jsou zároveň často nejvíce nepříjemným i vnějšími projevy stavební činnosti. Stavby jsou součástí našeho prostředí a tvoří kulisu našeho každodenního života. Neohleduplně prováděná stavební činnost zatěžuje kromě hluku životní prostředí zvýšenou prašností, zásahy do zeleně, znečištěním komunikací a podobně. Ochranou obyvatelstva před nadměrným hlukem a vibracemi se zabývá č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platném znění a z něho vycházející nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení stanoví hygienické limity pro jednotlivá prostředí. Základní hygienický limit se udává jako nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru L Aeq. Jednotkou jsou decibely (db). Základní hladina je 40 db. Pro jednotlivá prostředí a pro denní a noční dobu jsou pak stanoveny limity formou korekcí (+/-) této základní hladiny. Pro obytné místnosti je tato korekce 0 db ve dne a - 10 db v noci, pro venkovní hluk ze stavební činnosti (v chráněném prostoru) +5 až + 15 db podle denní (noční) doby. Z toho vyplývá, že v chráněném venkovní prostoru se hlukový limit pohybuje od 45 do 55 db podle denní (noční) doby. Kdo se v Praze zabývá hygienou hluku a vibrací? Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 Telefon: Myslíte si, že žijete nebo pracujete v nadměrně hlučném prostředí? Kontaktujte místní orgán ochrany veřejného zdraví. V Praze je to Hygienická stanice hl. m. Prahy: Hygienická stanice hlavního města, Odbor komunální hygieny Prahy, Rytířská 12, Praha 1 Telefon: Fax: pracoviště Centrum: Praha 7, Dukelských hrdinů 11, Telefon: pracoviště Jih: Praha 4, Němčická 8/1112, Telefon: pracoviště Západ: Praha 5, Štefánikova 17, Telefon: pracoviště Severozápad: Praha 6, Nechanského 1/590, Telefon: pracoviště Sever: Praha 9, Měšická 646/5, Telefon: pracoviště Východ: Praha 10, Rybalkova 293/39, Telefon: Hygienická stanice je povinna stížnost zpracovat do 30 dní a zadat kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, která má osvědčení o příslušné autorizaci. Při zjištění překročení hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je provozovatel (původce) zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které nepoškozují zdraví. 35

36 Dále se mohou občané obrátit na laboratoře provádějící úřední měření. Ty jsou akreditovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jejich seznam najdete zde (http://www.unmz.cz/) a také na inzertních portálech na internetu nebo ve Zlatých stránkách. Jsou to například: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, Praha 6 Telefon: Telefon/fax: Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., Petýrkova 1997, Praha 4 Telefon: Mobilní telefon: Zdá se vám, že stavba vzniká bez povolení? Obraťte se na příslušný stavební úřad ÚMČ: Úřad městské části Praha 1 - Stavební úřad, Vodičkova 18, Praha 1 Telefon: , Fax: , E- mail: Úřad městské části Praha 2 Odbor výstavby, Náměstí Míru 600/12, Praha 2 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 3 - Odbor výstavby, Seifertova 559/51, Praha 3 Telefon: Úřad městské části Praha 4 - Stavební úřad, Táborská 350, Praha 4 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 5 - Stavební úřad, nám.14.října 1381/4, Praha 5 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 6 - Stavební úřad, Čs. armády 601/23, Praha 6 Telefon: (801) (802) Fax:

37 Úřad městské části Praha 7 Odbor výstavby a územního plánování, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 Telefon: Úřad městské části Praha 8 - Odbor výstavby, Na Košince 502/1, Praha 8 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 9 - Odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská 14/324, Praha 9 Telefon: , Fax: Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební, Vršovická 68, Praha 10 Telefon: , Fax: Úřad městské části Praha 11 - Stavební úřad, Vidimova 1324/4, Praha 11 Telefon: , Úřad městské části Praha 12 - Stavební úřad, Písková 830/25 (detašované pracoviště Hausmannova 3014/1), Praha 4 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 13 - Odbor stavební, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Telefon: Úřad městské části Praha 14 - Stavební úřad, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14 Telefon: (310, 311, 312, 313) Fax: Úřad městské části Praha 15 - odbor výstavby, Boloňská 478/1, Praha 10 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 16 - Stavební úřad, Václava Balého 23/3, Praha 5 Telefon: (261, 262, 263, 264) Úřad městské části Praha 16 - Stavební úřad (detaš. pracoviště Zbraslav), Zbraslavské nám. 464, , Praha 5 37

38 Telefon: Úřad městské části Praha 17 - Odbor výstavby, Španielova 1280/28, Praha 6 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 18 - Stavební úřad, Bechyňská 639, Praha Letňany Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 19 - Stavební úřad, Železnobrodská 825, Praha 9 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 20 - Stavební úřad, Jívanská 647, Praha 9 Telefon: (636) Úřad městské části Praha 21 - Stavební úřad, Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy Telefon (939, 940, 941) Fax: Úřad městské části Praha 22 - Stavební úřad, Nové náměstí 1250/10, Praha 10 Telefon: Fax: Zdá se Vám, že hluk je neúměrný rozsahu stavby? K okamžitému zásahu volejte: městskou policii, 156 Skutečnost ohlaste: příslušnému ÚMČ, stavebnímu úřadu (viz otázku Zdá se vám, že stavba vzniká bez povolení? ) Hygienické stanice hlavního města (seznam pracovišť viz otázku Myslíte si, že žijete v nadměrně hlučném prostředí? ) Obtěžuje vás stavba nadměrným provozem v době nočního klidu? Volejte: příslušný ÚMČ, stavební úřad (viz otázku Zdá se vám, že stavba vzniká bez povolení? ) 38

39 městskou policii, 156 Hygienickou stanici hlavního města (seznam pracovišť viz otázku Myslíte si, že žijete, nebo pracujete, v nadměrně hlučném prostředí? ) Obtěžuje vás stavba nepořádkem v okolí? Kontatujte: příslušný ÚMČ, stavební úřad (viz otázku Zdá se vám, že stavba vzniká bez povolení? ) 39

40 Zvířata Náš vztah k přírodě se vytváří také na základě našeho chování a osobního kontaktu se živými tvory. Správný vztah k nim znamená ale kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. A to nejen ve vztahu k těm našim vlastním. Soužití člověka a zvířete ve městě se odehrává většinou v podobě chovu koček a psů. Nesmíme ale zapomínat ani na volně žijící zvířata, která s námi sdílí svůj životní prostor v městském prostředí. I ta občas potřebují naší péči a pomoc. Týrání zvířat postihuje Zákon ČNR č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších změn a doplnění. Podmínky obchodu a dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů upravuje Zákon č. 16/1997 ve znění pozdějších předpisů. Jste svědkem týrání zvířat? Je-li nutný okamžitý zásah volejte: městskou policii, 156 Policii České republiky, 158 Orgánem ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů je Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ): Ústřední komise pro ochranu zvířat, Těšnov 65/17, Praha 1 Telefon: Fax: Pro řešení konkrétního případu kontaktujte: Městskou veterinární správu v Praze - Inspektorát Praha, Na Kozačce 870/3, Praha 2 Telefon: , Fax: OŽP ÚMČ (viz seznam ÚMČ) Co dělat, když najdete poraněné volně žijící zvíře? O poraněná (handicapovaná) divoká zvířata nalezená ve městě nebo nemohoucí mláďata volně žijících zvířat se nejlépe postarají stanice Národní sítě stanic pro handicapované živočichy. Tento projekt koordinuje Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Telefon: , Mobil: nebo 40

41 Péči o zvířata z Prahy zajišťuje odběrní místo v Domě ochránců přírody ve spolupráci se záchrannými stanicemi v Kladně, Pátku u Poděbrad a Vlašimi. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/28 Dolní Břežany provozuje vlastní záchrannou stanici: Záchranná stanice, Mezi rolemi Praha 5 Telefon: Není vhodné se s nalezenými volně žijícími zvířaty obracet na útulky určené pro psy a kočky, neboť nejsou vybaveny k péči o tato zvířata. Taková zvířata si ani není možné ponechat. Tyto otázky jsou upraveny zákonem o myslivosti, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V případě akutně hrozícího nebezpečí vyplývajícího z přítomnosti ať již zdravého či poraněného volně žijícího zvířete na daném místě volejte: městskou policii, 156 Policii České republiky, 158 Jinak se též můžete obrátit na: OŽP ÚMČ (viz seznam ÚMČ) Městskou veterinární správu v Praze - Inspektorát Praha, Na Kozačce 870/3, Praha 2 Telefon: , Fax: S dotazem se také můžete zkusit obrátit na zoologickou zahradu: Zoo Praha, U Trojského zámku 3/120, Praha 7 Tel.: , Fax: Kdo se postará o nalezené ježky? Útulek pro ježky, Zdena Dvorská, Všeradice 66, Beroun Telefon: Záchranná stanice, Mezi rolemi Praha 5 Telefon:

42 Kdo poradí v případě nálezu mláďat a poraněných dospělých ptáků? Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, Praha 5 Smíchov Telefon/fax: Stručnou informaci o tom, co dělat s nalezeným ptákem najdete zde: Podrobné virtuální ptačí infocentrum je umístěno na adrese: Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Telefon: , Mobil: nebo Záchranná stanice, Mezi rolemi Praha 5 Telefon: Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, Hornoměcholupská 34, Praha 10 Hostivař Telefon/fax: Co s opuštěnými a toulavými zvířaty ve městě? Opuštěná zvířata jsou taková, která majitel opustil s úmyslem se jich zbavit, nebo je vyhnal. Toulavá zvířata jsou taková, která majitel nezabezpečil před útěkem z ustájení, výběhů nebo domácnosti. Jak je uvedeno v kapitole Čistota a pořádek je domácí zvíře považováno za věc. Proto se na ně vztahuje ustanovení 135 zákona č. 60/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Kdo najde opuštěnou věc, je povinen odevzdat ji příslušnému státnímu orgánu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do jednoho roku od odevzdání, připadá věc do vlastnictví státu. Opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku. Obecní úřad má povinnost se o zvíře postarat po dobu jednoho roku. U zaběhnutých zvířat existuje naděje na vrácení majiteli díky evidenčnímu systému (tetování, čipování). Obraťte se na: městskou policii, 156 Odchytovou službu, (kontakt prostřednictvím útulku v Troji) Telefon: , , příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) Co s opuštěným psem? Obraťte se na: Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Troja, V Zámcích 56, Praha 8 Telefon: (dispečink nonstop) 42

43 Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Měcholupy, Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 Telefon: , Azyl pro opuštěná zvířata, Kladivová Jaroslava, Charkovská 26, Praha 10 Telefon: , Co s opuštěnou kočkou? Obraťte se na: Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Troja, V Zámcích 56, Praha 8 Telefon: (dispečink nonstop) Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Měcholupy, Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 Telefon: , Domov pro opuštěné kočky, Mihalová Julie, Jasenická 29, Praha 5 Sobín Telefon: Pražský spolek ochránců zvířat, Kašparová Kateřina, Pujmanové 1219, Praha 4 Telefon: Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 31, Praha 5 Telefon: , Kam můžete svěřit vašeho psa v době nepřítomnosti? Hotel pro psy a jiná zvířata, Schwippelová Kateřina, Zadní Třebaň 8 Tel.: , Fax: Psí škola CONICA - Hotel pro psy, Nad Zlíchovem 34, Praha 5 Telefon: , Jakl Roman Psí hotel, U Studánky 284, Nehvizdy Tel.: , SHERAK hotel pro psy a chovatelská stanice německých ovčáků, Rooseveltova 1512, Říčany Telefon:

44 Kam můžete svěřit vaší kočku v době nepřítomnosti? Hotel pro kočky Mazlíček, Praha 8, Pod Vlachovkou 1267/9 Mobilní telefon: Hotel pro kočky Mourek, Ing. Bohuslav Pištínek, Jeronýmova 702 Radlická čtvrť, Úvaly u Prahy Telefon: Mobilní telefon: Máte podezření, že někdo obchoduje s chráněnými druhy živočichů? Volejte: městskou policii, 156 Policii České republiky, 158 Českou inspekci životního prostředí, OI Praha, Oddělení ochrany přírody, Wolkerova 40/11, Praha 6 Telefon: Fax: Odbor ochrany prostředí (OOP) MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: Fax: Agenturu ochrany přírody a krajiny, Nuselská 39, Praha 4 Telefon: Fax: Kdo Vám poradí při problémech s chovem a zdravotním stavem domácích zvířat? Veterinární klinika Erika, Nám. Dr. Holého 8, Praha 8 Telefon: Veterinární klinika - MVDr. Václav Naxera, Soběslavská 27, Praha 3 Telefon:

45 Nonstop veterinární klinika pro malá zvířata, Novovysočanská 85/D, Praha 9 Telefon: a další veterináři (viz internetové a ostatní firemní adresáře). Máte obavy z roje či hnízda včel nebo vos? Volejte: hasiče, 150 Český svaz včelařů, Křemencova 8, Praha 1 Telefon: Fax Nelíbí se Vám, že majitel nezajišťuje úklid po svém psovi? Obraťte se na městskou policii. Veřejnoprávní odpovědnost při zabezpečování čistoty veřejného prostranství a objektu upravuje vyhláška č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Podle ní je každý povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství které způsobil. Porušením této povinnosti by byla naplněna skutková podstata ustanovení 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Více viz kapitolu Čistota a pořádek Pokousal vás cizí pes nebo poranilo neznámé zvíře? Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině, případně požadujte návštěvu odborného pracoviště. V případě neznámého majitele, nebo útěku zvířete, vyhledejte ihned lékařskou pomoc s odborným vyšetřením. Obraťte se na nejbližšího příslušníka městské policie nebo Policie ČR, pokuste se zajistit svědky, popis zvířete, identifikaci majitele. V případě, kdy pes napadne člověka a ublíží mu na zdraví, může se jednat o přestupek proti občanskému soužití nebo dokonce o trestný čin. Při podezření na úmyslné poštvání zvířete na člověka se obraťte na Policii České republiky. 45

46 Ovzduší Dostatek čistého vzduchu je stejně jako dostatek kvalitní pitné vody limitním a základním požadavkem pro život člověka. Přitom bez vody vydrží člověk i několik dní, bez vzduchu sotva několik minut. Dýchatelný vzduch je pro nás samozřejmostí, a přitom jeho kvalitu řada z nás zbytečně zhoršuje. Platí to zejména o nadužívání individuální automobilové dopravy. Mnoho lidí využívá svůj osobní automobil pro krátké cesty po městě, i když nepřevážejí žádný náklad. Daní za jejich pohodlí je pak zbytečné znečišťování ovzduší v centru města. Řada z nich se přitom domnívá, že katalyzátor instalovaný na výfukovém systému automobilu vyčistí zplodiny ze spáleného benzínu. To však platí jen částečně. Například nebezpečné rakovinotvorné cyklické uhlovodíky v exhalacích zůstávají. Praha patří mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice vůbec. To je způsobeno především emisemi z mobilních zdrojů z automobilové dopravy. V polovině devadesátých let došlo ke značnému úbytku lokálních zdrojů znečištění lokálních topenišť, k modernizaci odsiřovacích zařízení a změně technologií při spalování. To mělo za následek značný pokles koncentrace oxidů síry v ovzduší. Dnes již tato znečišťující látka nepřesahuje v ročním průměru ani čtvrtinu povolené koncentrace. Další znečišťující látkou je prašný aerosol (PM) (polétavý prach, prachové částice). V centru Prahy (a) v místech s mimořádně hustou dopravou je povolená koncentrace prachu pravidelně překračována. Naproti tomu méně zatížené části tak znečištěné nejsou. Kromě dopravy je významným zdrojem prachu ovšem také stavební činnost. Významný podíl na znečištění ovzduší automobilovou dopravou mají oxidy dusíku (NO x ). Jejich povolená koncentrace je v exponovaných místech v centru také často překračována. Fotochemickou reakcí mezi znečišťujícími látkami za přítomnosti slunečního svitu vzniká přízemní ozon (O 3 ). Znečištění ozonem v poslední době vykazuje spíše setrvalé hodnoty zpravidla nepřekračující imisní limity. Přízemní ozon spolu s ostatními emisemi z mobilních zdrojů mají na svědomí letní smog (viz dále). Oxid uhelnatý (CO) je další složkou výfukových plynů. Jeho měření v Praze v posledních letech vykazuje značné rozdíly mezi jednotlivými měřícími stanicemi. Na některých z nich stále dochází k velmi častému značnému překračování limitů, zatímco jinde jsou jeho koncentrace nízké, i přesto, že obě místa jsou značně exponována dopravě. Poslední hlavní a velmi nebezpečnou znečišťující látkou pocházející zejména z dopravy jsou aromatické uhlovodíky, např. benzen. Měření koncentrace těchto látek není tak rozsáhlé a systematické jako v případě předchozích. Přitom jejich vliv na lidské zdraví je ze všech uvedených možná nejzávažnější i v těch nejmenších koncentracích. Předpokládá se totiž, že mají výrazně rakovinotvorné účinky. Podle údajů z roku 2009 byla koncentrace benzenu sledována v Praze na 4 místech, a to na místech výrazně zatížených dopravou. Naměřené hodnoty nepřekračovaly stanovené imisní limity. Jaké jsou limity znečištění ovzduší pro hlavní znečišťující látky? V roce 2002 byl přijat zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o komplexní novelu legislativy v této oblasti, která odpovídá požadavkům Evropské unie. Zákon je doprovázen řadou prováděcích předpisů. Jedním z nich je nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, které stanovuje imisní limity pro jednotlivé znečišťující látky. Platné imisní limity pro vybrané znečišťující látky Znečišťující Doba Limitní Max. 46

47 látka průměrování hodnota (mikrogramů/m 3 ) tolerovaný počet překročení za rok Oxid siřičitý (SO 2 ) 24 hodin hodin Oxid dusičitý (NO 2 ) kalendářní rok 40-1 hodina Prašný aerosol (PM 10 ) kalendářní rok hodin Prašný aerosol (PM 2,5 ) kalendářní rok 25 - Oxid uhelnatý (CO) max. denní hodinový klouzavý průměr Benzen (C 6 H 6 ) kalendářní rok 5 - Ozon (O 3 ) max. denní 8 hodinový klouzavý průměr Co je to SMOG? Slovo SMOG pochází z dvou anglických slov Smoke (kouř) a Fog (mlha). Jako smog se označuje mimořádně znečištěné ovzduší, kdy se v důsledku dlouhodobě nepříznivých meteorologických podmínek hromadí škodlivé látky tak, že jejich koncentrace překračují zvláštní imisní limity. Přitom rozeznáváme smog zimní, ke kterému dochází v topné sezóně při zhoršené meteorologické situaci (inverze) a smog letní, který vzniká za slunných letních dnů zejména v centrech měst reakcí zplodin z automobilové dopravy za přítomnosti UV záření. Zvláštní imisní limity jsou stanoveny vyhláškou MŽP č. 553/2002 Sb. Tyto limity jsou stanoveny pro tři základní látky: oxid siřičitý, oxid dusičitý a ozon. Při překročení těchto limitů ve třech po sobě následujících hodinách (i jednotlivě) orgány ochrany ovzduší vysílají signál upozornění, resp. ( signál varování pro ozon) a signál regulace. Při vyhlášení a odvolávání regulačních stupňů se kromě limitů bere v úvahu i meteorologická prognóza. Zvláštní imisní limity podle vyhlášky 553/2002 Sb. [mikrogramy / m 3 ] Znečišťující látka Měřený průměr za období signál upozornění signál varování signál regulace oxid siřičitý SO 2 1 hod oxid dusičitý NO 2 1 hod prachové částice PM 10 1 hod přízemní ozon O 3 1 hod Kdo informuje veřejnost o smogové situaci? Pokyn k vyhlášení regulačních stupňů nebo signálu upozornění předává řídící pracoviště situované v Českém hydrometeorologickém ústavu (pověřené Ministerstvem životního prostředí) Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ten dále vydává signály upozornění, regulace a varování prostřednictvím sdělovacích prostředků: 47

48 Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Na Šabatce 17, Praha 4 Telefon: , (informační systém kvality ovzduší) Odbor ochrany prostředí MHMP, Oddělení ochrany ovzduší, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: Co dělat při smogovém ohrožení? - Nevyjíždět motorovým vozidlem do dotčené oblasti - Omezit pohyb venku na minimum - Větrat jen krátce a intenzivně, nepobývat v zakouřených místech - Nepoužívat žádné spreje a organická rozpouštědla - Nepoužívat krbová a otevřená topeniště - Vyvarovat se fyzické námahy a cvičení Kdo v Praze měří kvalitu ovzduší? Naprostá většina měřících stanic na území hl. m. Prahy patří Českému hydrometeorologickému ústavu případně je spravuje Zdravotní ústav Praha: Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Na Šabatce 17, Praha 4 Telefon: , (informační systém kvality ovzduší) Zdravotní ústav Praha, Laboratoře toxikologie, komunálního a vnitřního ovzduší, Jasmínová 37, Praha 10 Telefon: Fax: Zdá se Vám, že nějaký komín nadměrně kouří? Volejte: Odbor ochrany prostředí MHMP, Oddělení ochrany ovzduší, Jungmannova 35/29, Praha 1 Telefon: příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) ČIŽP OI Praha, Oddělení ochrany ovzduší, Wolkerova 40/11, Praha 6 Telefon: Fax: Vidíte někoho pálit odpad? Volejte: 48

49 příslušný OŽP ÚMČ (viz seznam) městskou policii, 156 Zaznamenejte datum, čas, místo, intenzitu a barvu kouře, event. pořiďte fotodokumentaci. Pálení odpadu na veřejném prostranství je zakázáno. Kdo zodpoví otázky o dopadech kvality ovzduší na lidské zdraví? Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny životního prostředí a ÚMS, Oddělení hygieny životního prostředí, Šrobárova 48, Praha 10 Telefon: Státní zdravotní ústav je zároveň referenčním a metodickým centrem pro hygienické stanice v ČR mimo jiné v oblasti ovzduší a intenzivně si vyměňuje data s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zajímají vás rozptylové podmínky? Volejte: informace o stavu ovzduší Telefon: Kdo poskytne aktuální pylové zpravodajství? Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny životního prostředí a ÚMS, Oddělení hygieny životního prostředí, Šrobárova 48, Praha 10 Telefon:

50 Policie České republiky Útvary s celoměstskou působností: Oddělení METRO adresa: Praha 2, Na Bojišti 1452/5 telefon: , fax: Poříční oddělení adresa: Praha 4 Podolí, Veslařský ostrov Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I (obvody 1,6,7) Praha 1, Bartolomějská 347/14 tel.: Místní oddělení Bartolomějská adresa: Praha 1, Bartolomějská 347/14 stálá služba: , fax: Místní oddělení Benediktská adresa: Praha 1, Benediktská 692/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Krakovská adresa: Praha 1, Krakovská 1432/11 stálá služba: , fax: Místní oddělení Malá Strana adresa: Praha 1, Vlašská 362/3 stálá služba: , fax: Místní oddělení Můstek Adresa: Praha 1, Jungmannovo nám. 771/9 stálá služba: , fax: Oddělení železniční policie Masarykovo nádraží Adresa: Praha 1, Havlíčkova1014/2 stálá služba: , fax: Oddělení hlídkové služby adresa: Praha 1, Krakovská 1340/16 stálá služba: , fax:

51 Místní oddělení Břevnov adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 1990/55 stálá služba: , fax: Místní oddělení Dejvice adresa: Praha 6, Pelléova 1050/21 stálá služba: , fax: Místní oddělení Řepy adresa: Praha 6, Makovského 1349/2a stálá služba: , fax: Místní oddělení Vokovice adresa: Praha 6, Arabská 782/16 stálá služba: , fax: Místní oddělení Ruzyně adresa: Praha 6, Nové letiště, Aviatická 1050/16 stálá služba: , fax: Místní oddělení Holešovice adresa: Praha 7, Přístavní 1245/41 stálá služba: , fax: Místní oddělení Letná adresa: Praha 7, Františka Křížka 735/24 stálá služba: , fax: Místní oddělení Výstaviště adresa: Praha 7, areál Výstaviště 67 - budova J stálá služba: , fax: Oddělení železniční policie Holešovice adresa: Praha 7, Partyzánská 1546/26 stálá služba: , fax: Obvodní ředitelství Policie ČR Praha II (obvody 2,5) Praha 2, Sokolská 1799/38 Ředitel: plk. JUDr. Brotánková Zdeňka telefon: , fax:

52 Místní oddělení Nové Město adresa: Praha 2, Vyšehradská 1711/20 stálá služba: , fax: Místní oddělení Vinohrady adresa: Praha 2, Šafaříkova 607/12 stálá služba: , fax: Oddělení železniční policie Praha Hlavní nádraží adresa: Praha 2, Wilsonova 300/8 stálá služba: , fax: Oddělení hlídkové služby adresa: Praha 2, Anny Letenské 1680/11 stálá služba: , fax: Místní oddělení Barrandov adresa: Praha 5, Werichova 981/21 stálá služba: fax: Místní oddělení Smíchov adresa: Praha 5, Na Bělidle 272/5 stálá služba: , fax: Místní oddělení Košíře adresa: Praha 5, Běhounkova 2301/19 stálá služba: fax: Místní oddělení Radotín adresa: Praha 5, Výpadová 1335 stálá služba: , fax: Místní oddělení Stodůlky adresa: Praha 5, Mukařovského 1985/5 stálá služba: , fax: Oddělení železniční policie Smíchov adresa: Praha 5, Nádražní 279/1 stálá služba: , fax: Obvodní ředitelství Policie ČR Praha III (obvody 3,8,9) Praha 8, Trousilova 1121/3 52

53 Ředitel: plk. Mgr. Bc. Ladislav Hrdlička telefon: Místní oddělení Jarov adresa: Praha 3, Koněvova 2743/103 stálá služba: , fax: Místní oddělení Žižkov adresa: Praha 3, Lipanská 190/16 stálá služba: , fax: Místní oddělení Karlín adresa: Praha 8, Vítkova 266/16 stálá služba: , fax: Místní oddělení Kobylisy adresa: Praha 8, Zenklova 91/225 stálá služba: , fax: Místní oddělení Bohnice adresa: Praha 8, Lodžská 750/5 stálá služba: , fax: Místní oddělení Ďáblice adresa: Praha 8, Bojasova 1242/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Libeň adresa: Praha 8, Zenklova 212/17 stálá služba: , fax: Místní oddělení Čakovice adresa: Praha 9, Cukrovarská 230/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Horní Počernice Praha 9, Náchodská 2032/115 stálá služba: , fax: Místní oddělení Újezd nad Lesy Praha 9, Lišická 1502 stálá služba: , fax:

54 Místní oddělení Letňany adresa: Praha 9, Bechyňská 639 stálá služba: , fax: Místní oddělení Kyje - Černý Most adresa: Praha 9, Bryksova 817/50 stálá služba: , fax: Místní oddělení Prosek adresa: Praha 9, Bohušovická 485/10 stálá služba: , fax: Místní oddělení Vysočany adresa: Praha 9, Ocelářská 1360/33 stálá služba: , fax: Obvodní ředitelství Policie ČR Praha IV (obvody 4,10) Adresa: Praha 4, U Plynárny 972/2 Ředitelka v zastoupení: plk. Mgr. Renáta Havlíková tel.: Místní oddělení Nusle adresa: Praha 4, Svatoslavova 288/10 stálá služba: , fax: Místní oddělení Modřany adresa: Praha 4, Soukalova 3408/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Jižní Město I adresa: Praha 4, Kaplanova 2056/6 stálá služba: , fax: Místní oddělení Spořilov adresa: Praha 4, Bojanovická 2848/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Lhotka adresa: Praha 4, Durychova 671/40 stálá služba: , fax:

55 Místní oddělení Podolí adresa: Praha 4, Milevská 875/4 stálá služba: , fax: Místní oddělení Pankrác adresa: Praha 4, Na Pankráci 403/9 stálá služba: , fax: Místní oddělení Vršovice adresa: Praha l0, Přípotoční 300/12 stálá služba: , fax: Místní oddělení Hostivař adresa: Praha l0, Milánská 419 stálá služba: , fax: Místní oddělení Zahradní Město adresa: Praha 10, Jabloňová 3000/15 stálá služba: , fax: Místní oddělení Strašnice adresa: Praha 10, V zátočce 42/1 stálá služba: , fax: Místní oddělení Horní Měcholupy adresa: Praha 10, Milánská 419 stálá služba: fax: Místní oddělení Uhříněves Adresa: Praha 10, Nové náměstí 1432/21 Stálá služba: , fax:

56 Městská policie hl. m. Prahy Obvodní ředitelství MP Praha 1 Opletalova 19, Nové Město, Praha 1 telefon: fax: Okrskové služebny: - Rybná 22/694, tel.: Detašovaná pracoviště: - Mariánské náměstí 2/2, tel.: Staré Město, Uhelný trh 10/415, tel.: Malá Strana, Letenská 23, tel.: Nové Město, Stárkova Těšnov, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 2 Korunní 15/734, Praha 2 telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - K Rotundě 3/16, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 3 Cimburkova 18, Praha 3 Telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Žižkov, Domažlická 9, tel.: Vinohrady, Vinohradská 153, tel.: Vinohrady, Řipská 26, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 4 Táborská 372/36, Praha 4 telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Krč, Budějovická 1667/64, tel.: Spořilov, Hlavní 11/2930, tel.: Braník, Nad lesním div. 8/1353, tel.: Kunratice, Kostelní nám.34, tel.: Michle, Michelská 6/23, tel.: Detašovaná pracoviště: - Krč, Štúrova 1282, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 5 Kobrova 1366, Praha 5 telefon: , (přestupky) 56

57 Okrskové služebny: - Slivenec, K Lochkovu 6, tel.: Lochkov, Cementářská 192, tel.: Košíře, Jinonická 1226, tel.: Radotín, U Starého stadionu 3/1379, tel.: Detašovaná pracoviště: - Barrandov, Krškova 807, tel.: V. Chuchle, Radotínská 69, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 6 Českomalínská 25, Praha 6 telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Nebušice, K Vizerce 128, tel.: Břevnov, Bělohorská 110/1655, tel.: Lysolaje, Kovárenská 45, tel.: Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, tel.: Petřiny, Čílova 9, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 7 Argentinská 1098/17, Holešovice telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Holešovice, Bubenská 1, tel.: Detašovaná pracoviště: - Letná, Havanská 136/15, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 8 Balabánova 1273, Praha 8 Telefon: fax: Okrskové služebny: - Ďáblice, Ďáblická 339/14, tel.: Březiněves, U Parku 140, tel.: Dolní Chabry, Spořická 42/314, tel.: Libeň, Primátorská 34/539, tel.: Karlín, Sokolovská 56/112, tel.: Bohnice, Řešovská 517/5, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 9 Veltruská 576, Prosek, Praha 9 telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Letňany, Bechyňská 639, tel.:

58 - Kbely, Bakovská 244/4, tel.: Čakovice, Cukrovarská 52, tel.: Vinoř, Bohdanečská 97, tel.: Satalice, K Cihelně 59, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 10 Počernická 634/95, Praha 10 telefon: , (přestupky) fax: Okrskové služebny: - Vršovice, Litevská 1, tel.: Strašnice, V Korytech 8, tel.: Záběhlice, Jabloňová 2992/8, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 11 U přehrady 54, Praha 4 telefon: , (přestupky) fax: Okrskové služebny: - OC Chodov, Roztylská 2321/19, tel.: Újezd, Kateřinské nám., tel.: Šeberov, K Hrnčířům 34, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 12 Násirovo náměstí 1816/1, Modřany, Praha 12, telefon: Okrskové služebny: - Libuš, Zahrádecká 13/376, tel.: Točná, nám. Ant. Pecáka 37, tel.: Komořany, Palmetová 2159, tel.: Modřany, Písková 23-TS, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 13 Lýskova 1593, Stodůlky, Praha 13, telefon: , (přestupky) Okrskové služebny: - Zličín, Křivatcova 416, tel.: Řepy, Španielova 1329/29, tel.: Řeporyje, Ebrova 109/2, tel.: Velká Ohrada, Prusíkova 16, tel.: N. Butovice, Sluneční nám. 13, tel.: Obvodní ředitelství MP Praha 14 Vlčkova 1067, Praha 14 telefon: , (přestupky) fax:

59 Okrskové služebny: - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi 4, tel.: Dolní Počernice, Stará obec 10, tel.: Koloděje, K jízdárně 9, tel.: Běchovice, Za poštovskou zahradou 479, tel.: Újezd nad Lesy, Lomecká 656, tel.: Hloubětín, vestibul metra "B", tel.: Černý Most, kpt. Stránského 984, tel.: Klánovice, V pátém 234, tel.: Kyje, Šimanovská 47 Obvodní ředitelství MP Praha 15 Hostivařská 552/3, Hostivař telefon: fax: Okrskové služebny: - Dubeč, Starodubečská 36/401, tel.: Kolovraty, K Poště 1a/751, tel.: Benice, Květn. povstání 21, tel.: Královice, K Nedvězí 66, tel.: Dolnoměcholupská 14, tel.: Nedvězí, Potocká 1/25, tel.: Štěrboholy, U Školy 286, tel.: Petrovice, Edisonova 429b, tel.: Křeslice, Štychova 1/2, tel.: Detašovaná pracoviště: - Uhříněves, Nové náměstí 1432/21, tel.:

60 Seznam úřadů městských částí (ÚMČ) Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 681/18, Praha 1 Telefon: Fax: E- mail: Úřad městské části Praha 2 nám. Míru 20/600, Praha 2 Telefon: (společná ústředna) Fax , (informační kancelář) Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3 Telefon: Úřad městské části Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 5 nám. 14.října 1381/4, Praha 5 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23/601, Praha 6 Telefon: (ústředna) Úřad městské části Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 Telefon: Úřad městské části Praha 8 60

61 Zenklova 1/35, Praha 8 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 9 Sokolovská 14/324, Praha 9 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 10 Vršovická 1429/68, Praha 10 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 11 Ocelíkova 672/1, Praha 4 Telefon: (ústředna) Fax: (podatelna) Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 13 Sluneční nám. 13/2580, Praha 5 Telefon, Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1, Praha 10 Telefon: Fax:

62 Úřad městské části Praha 16 Václava Balého 23/3, Praha 5 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 18 Bechyňská 639, Praha - Letňany Telefon: Úřad městské části Praha 19 Semilská 43/1, Praha - Kbely Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, Praha 20 Telefon: Fax: Úřad městské části Praha 21 Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy Telefon: (Podatelna) Fax: Úřad městské části Praha 22 Nové náměstí 1250, Praha - Uhřiněves Telefon: Fax:

63 Vybrané nestátní neziskové organizace v Praze Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody Michelská 5, Praha 4 Telefon: Fax.: Poskytne kontakt na nejbližší základní organizaci ČSOP v Praze, poradí například v oblasti poraněných a jinak handicapovaných zvířat, péče o chráněná území, ochrany flory a fauny. Centrum pro děti a mládež Českého svazu ochránců přírody, Dittrichova 9, Praha 2 Pošta: Sdružení MOP, Dittrichova 9, Praha 2 Tel: Pomůže zapojit Vaše děti do ochrany přírody, nabízí ekologickovýchovné programy, předá kontakty na jednotlivé dětské oddíly. Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza Haštalská 17, Praha 1 Telefon: Fax: Nabízí nejrůznější kroužky a další aktivity pro děti. Produkuje školní ekologickovýchovné projekty. Provozuje informační centrum s obchůdkem. Vzdělává učitele. Poradí vám s domácí ekologií. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Kateřinská 26, Praha 2 Telefon: Fax: Zabývá se především udržitelným rozvojem a jeho praktickými souvislostmi s rozvojem měst a obcí. Poskytne informace v této oblasti. ARNIKA Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, Praha 3 Telefon + fax: Účastní se správních řízení ve věcech staveb a zařízení ovlivňujících kvalitu životního prostředí (komunikace, spalovny, atd.) a obecně zásahů do životního prostředí (kácení stromů). Poradí, jak postupovat, dotkne-li se občanů takový záměr nebo činnost. Energetické konzultační a informační středisko Ekowatt Švábky 2, Praha 8 Telefon:

64 Fax: Ekowatt zdarma poskytuje konzultace v oblasti úspor energie a souvisejících témat. Greenpeace Prvního pluku 12/143, Praha 8 Telefon: Mezinárodní organizace známá svými radikálními protestními akcemi (v Praze např. malešická spalovna). Mimo jiné se zabývá toxickými látkami v životním prostředí. Poradí i v případě ohrožení velryb nebo nepovoleného kácení pralesů v Praze Ekologické centrum hlavního města Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 10 Telefon: Fax: Nabízí mnoho příležitostí pro využití volného času dětí i s rodiči v areálu starého statku v Hostivaři. Na farmě se děti seznamují s chovem domácích hospodářských zvířat, mohou se zúčastnit řady příležitostných i systematických akcí (kroužky, přednášky, kluby) zaměřených na budování vztahu k přírodě i ostatním lidem. Energetické konzultační a informační středisko SEVEn, o.p.s. Americká 17, Praha 2 Tel.: Fax: SEVEn poskytuje konzultace a poradenství v oblasti energetických opatření a úspor energie soukromým osobám i podnikatelům. Zelený kruh Lublaňská 18, Praha 2 Telefon: Fax: Zelený kruh provozuje Ekolinku, právní poradnu a spotřebitelskou poradnu. Vše zaměřeno na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 64

65 Závěrem Nenašli jste odpověď na svojí otázku? Pomoc v životních situacích spojených s ochranou životního prostředí poskytne asistenční systém SENAS provozovaný Agenturou Koniklec, o. s. Nebo zkuste konkurenci : Poradna Ekolistu: Další zajímavé odkazy zaměřené na vztah člověka k životnímu prostředí a na udržitelný rozvoj najdete v rubrice Doporučujeme navštívit na našich internetových stránkách Dáváte přednost osobnímu kontaktu? Navštivte kamennou poradnu s otevíracími hodinami pro veřejnost: Ekoporadna Praha Chvalova Praha 3 Telefon: Praktického poradce pro ochranu životního prostředí v Praze vydává a aktualizuje: Agentura Koniklec, o. s. Chelčického 12, Praha 3 (P.O.Box 24, ) Telefon: Aktualizované a revidované vydání, Praha, 2011 Tato publikace byla zpracována v rámci projektu Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v roce , jehož nositelem je 01/71. ZO ČSOP Koniklec za podpory Hlavního města Prahy. 65

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

B.4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Odpady 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 3 535 3 449 4 509 5 224 6 144 6 795 4 715

B.4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Odpady 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 3 535 3 449 4 509 5 224 6 144 6 795 4 715 B4 ODPADY B.4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Dále prezentované údaje o produkci a nakládání s odpady pocházejí z Informačního systému o odpadech (ISOH), který pro MŽP od roku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

B4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Odpady 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 3 535 3 449 4 509 5 224 6 144 6 795 4 715 4 941

B4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Odpady 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 3 535 3 449 4 509 5 224 6 144 6 795 4 715 4 941 B4 ODPADY B4 ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Dále prezentované údaje o produkci a nakládání s odpady pocházejí z Informačního systému o odpadech (ISOH), který pro MŽP od roku

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU

PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU PRAKTICKÝ RÁDCE OBČANA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA NÁCHODSKU Životní prostředí má pro člověka nesmírný význam. Ovlivňuje jeho způsob života, pracovní činnost, využívání volného času a vlastní rozvoj.

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více