BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu: STANAG 4518, Edition 1 Safe Disposal of Munitions, Design Principles and Requirements and Safety Assessment Bezpečná likvidace munice, konstrukční principy a požadavky, hodnocení bezpečnosti Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 2005

4 Obsah 1 Předmět standardu 4 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) 4 3 Souvisící citované dokumenty 4 4 Zpracovatel ČOS 5 5 Definice 6 6 Požadavky na demilitarizaci a likvidaci munice 7 Příloha A Vzor plánu demilitarizace a likvidace 13 1 Předmět standardu 1.1 ČOS , zavádí STANAG 4518, edice 1 Bezpečná likvidace munice, konstrukční principy a požadavky, hodnocení bezpečnosti (Safe Disposal of Munitions, Design Principles and Requirements and Safety Assessment) do prostředí ČR. Standard stanovuje jednotné principy a požadavky na konstrukční bezpečnost munice z hlediska její bezpečné likvidace včetně příslušného postupu hodnocení. Je závazný pro vojenskou munici vyvíjenou a následně zaváděnou do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany ČR (dále jen MO) po dni nabytí jeho platnosti s výjimkou uvedenou v článku 1.2. Cílem standardu je zajistit, aby do užívání byla zavedena pouze taková munice, která má standardizovaným způsobem stanovené parametry zajišťující její bezpečnou likvidaci. 1.2 ČOS není závazný pro konkrétní typ munice, jejíž vývoj byl zahájen před dnem nabytí platnosti standardu a který bude zaveden do užívání u organizačních celků MO ve lhůtě maximálně 18 měsíců od data nabytí platnosti standardu. 1.3 Standard je aplikovatelný i v případě významnější modifikace již zavedené munice, jejího přepracování, přidání jakékoliv nebezpečné součásti, doplňkových nákupů nebo jejího použití v nové roli. 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) Tento standard nenahrazuje žádný předchozí standard nebo předpis ani žádnou normu. 3 Souvisící citované dokumenty V tomto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisejícího standardu. U odkazů na dokument bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání citovaného dokumentu. ČOS ČOS ČOS ČOS ČOS Zkoušky vojenské techniky v elektrickém/elektromagnetickém prostředí Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti munice Organizace a metody schvalování způsobilosti výbušnin pro vojenské účely Postupy pro hodnocení životnosti munice Zkoušky odolnosti vojenské techniky vůči mechanickým vlivům prostředí 4

5 ČOS Zkoušky odolnosti vojenské techniky vůči klimatickým vlivům prostředí STANAG 2895 Extreme Climatic Conditions and Derived Conditions for Use in Defining Design/Test Criteria for NATO Forces Materiel Extrémní klimatické a odvozené podmínky pro stanovení konstrukčních a zkušebních kritérií pro materiál používaný v rámci NATO STANAG 4157 Fuzing Systems: Test Requirements for the Assessment of Safety and Suitability for Service Rozněcovací systémy: Požadavky na zkoušky pro hodnocení bezpečnosti a vhodnosti pro použití STANAG 4187 Fuzing Systems Safety Design Requirements Rozněcovací systémy požadavky na konstrukční bezpečnost STANAG 4235 Electrostatic Discharge Environment Vnější prostředí s elektrostatickými výboji STANAG 4239 Electrostatic Discharge, Munitions Test Procedures Zkoušky působení elektrostatického výboje na munici STANAG 4324 Electromagnetic Radiation (Radio Frequency) Test Information to Determine the Safety and Suitability for Service of Electro-Explosive Devices and Associated Electronic Systems in Munitions and Weapon Systems Informace o zkouškách vlivu elektromagnetického vysokofrekvenčního záření pro stanovení bezpečnosti a použitelnosti elektricky rozněcovatelných prostředků a přidružených elektronických systémů u munice a zbraňových systémů AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) Terminologický slovník pojmů a definic NATO (anglicky a francouzsky) AECP-1 Mechanical Environmental Description Mechanické vlivy prostředí AECTP-100 Environmental Guidelines for Defence Materiel Směrnice ke vlivu prostředí na vojenský materiál AECTP-200 Environmental Conditions Vliv okolního prostředí na vojenskou techniku AOP-8 NATO Fuze Characteristics Catalogue Katalog s takticko-technickými daty zapalovačů NATO AOP-16 Fuzing Systems: Guidelines for STANAG 4187 Směrnice pro zapalovače uvedené ve STANAG 4187 AOP-20 Manual of Tests for the Safety Qualification of Fuzing Systems Příručka o zkouškách pro vydání osvědčení o bezpečnosti zapalovačů AOP-24 Electrostatic Discharge, Munition Assessment and Test Procedures Způsoby testování a hodnocení působení elektrostatického výboje na munici AOP-38 Glossary of Terms and Definitions Concerning the Safety and Suitability for Service of Munitions, Explosives and Related Products Terminologický slovník pojmů a definic týkajících se bezpečnosti a způsobilosti k používání munice, výbušin a přidružených produktů 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín; Ing. Lumír Kučera 5

6 5 Definice Níže uvedené pojmy a jejich definice jsou specifické pro tento standard a jsou zařazeny k usnadnění jeho použití. Další lze nalézt v AAP-6, AOP-38 a ostatních souvisejících dokumentech. Demilitarizace. Akt odstranění nebo jiným způsobem neutralizování vojenského potenciálu munice. Tyto činnosti se musí provádět způsobem bezpečným, nákladově efektivním, reálně použitelným a zodpovědným k životnímu prostředí. Demilitarizace je nezbytným krokem před uvolněním vojenského materiálu pro využití jako materiál nevojenský. Likvidace munice. Úkoly a postupy na konci doby života munice (end-of-life, EOL), týkající se zbytkových materiálů pocházejících z demilitarizačních operací. Likvidace munice zahrnuje proces redistribuce, přesunu, darování, odprodeje, přenechání nebo zničení vojenské munice. Biochemický. Obecný pojem vztahující se na chemické reakce v živých organismech. Biologické odbourávání. Proces rozkladu nebezpečné látky na neškodné produkty působením mikroorganismů nebo jiných živých druhů. Chemická konverze. Přeměna jedné sloučeniny v jinou prostřednictvím chemické reakce. Chemická dekontaminace. Proces učinění jakéhokoli kontaminovaného předmětu, osoby nebo prostoru bezpečným pro nechráněné osoby, a to chemickým zničením, fyzickým odstraněním, neprodyšným uzavřením nebo jiným zneškodněním kontaminujících látek na nich či kolem nich. Výbuch v uzavřené nádobě. Řízený proces vložení munice do uzavřené tlakové nádoby a její iniciace náloží výbušniny. Vzniklé plyny a pevné zbytky pak mohou být shromážděny a zpracovány ekologicky bezpečným způsobem. Konverze. Vytěžení celků nebo součástí munice pro alternativní vojenské či nevojenské využití ve stejné, modifikované nebo vylepšené formě. Rozrušení nízkou teplotou. Proces zchlazení munice obvykle v lázni tekutého dusíku ( 196 C). Při takové teplotě se např. silný ocelový plášť střely stane křehkým a může být snadněji rozrušen k obnažení svého obsahu. Elektrochemická redukce. Zpracování organických odpadů vytvářením silně oxidujících látek v elektrochemickém článku a využitím těchto látek k oxidaci odpadů na oxid uhličitý a vodu. Spalování odpadu. Řízené spalování pevných, kapalných nebo plynných hořlavých odpadů za vzniku plynů a pevných zbytků obsahujících nepatrné nebo žádné množství spalitelného materiálu. Naříznutí laserem. Použití laseru k naříznutí pláště střely pro jeho zeslabení a vytvoření drážky, které by ve spojení s procesem roztržení/rozlomení střely vedlo k rozdělení pláště na dvě části a obnažení náplně. Vytavování. Proces odstranění energetického materiálu, při kterém je náplň dostatečně zahřívána tak, že dochází k jejímu tavení a vytékání. Tři technologie vytavování jsou: v autoklávu, působením páry a indukčním ohřevem. Rozklad v roztavené soli. Proces přeměny organických složek odpadu v nerizikové látky jako oxid uhličitý, dusík a voda. Anorganické složky zůstávají v roztavené soli. Rozklad odpadu energetických materiálů se provádí jeho vložením společně s oxidačními plyny do 6

7 tavicího kotlíku obsahujícího uhličitan sodný smíchaný s vhodnými uhličitany, chloridy nebo sírany sodíku, draslíku, lithia a vápníku. Neutralizace. Proces učinění munice neschopnou svého původně určeného použití. Spalování na volném prostranství. Spalování výbušnin a munice v kovové vaně nebo v jámě (šachtě) ve venkovním prostředí bez regulace vznikajících emisí. Výbuch na volném prostranství. Výbuch výbušnin a munice ve venkovním prostředí bez regulace vznikajících emisí. Spalování v otevřené šachtě. Spalování materiálu v šachtě, často zhotovené z betonu, což zamezuje přímému kontaktu materiálu s půdou. Oxidace. Metoda zpracování využívající chemických procesů, při nichž dochází u sloučeniny ke ztrátě elektronů. Tento proces je široce používán ke zpracování takových odpadů, jako jsou kyanidy, pesticidy, fenol a sloučeniny síry. Obvyklými oxidanty jsou chlór nebo chlornany, manganistan draselný a peroxid vodíku. Fotokatalytická neutralizace. Použití zdroje vyzařujícího světlo k přivedení energetického materiálu do stavu, kdy se stane neaktivním nebo neúčinným. Vytěžení. Proces vyzískání použitelných a ekonomicky opravitelných součástek a materiálů z nadbytečné munice. Recyklace. Využití materiálů vytěžených z munice v odlišném výrobku. Opětovné použití. Alternativní užití munice nebo jejích součástí, např. změna z bojového na cvičné využití. Vyplavování (vymývání). Užití prostředku, jako je horká voda, vysoký tlak, rozpouštědlo nebo kryogenní suché vypírání, k odstranění energetického materiálu z munice bez rozrušení kovového obalu (pláště). Řezání vodním paprskem. Proces protlačování vody skrz trysku vedoucí k vytvoření tenkého paprsku schopného řezání různých nekovových materiálů. Je-li přidáno do vodního paprsku abrazivo, metoda se nazývá řezání vodním paprskem s abrazivem ; pak se mohou řezat tvrdé materiály jako kovové desky, keramika nebo sklo. 6 Požadavky na demilitarizaci a likvidaci munice 6.1 Politika orgánů jednotlivých států a mezinárodní smlouvy platné v okamžiku vývoje munice vymezují rozsah začlenění principů a plánů demilitarizace a likvidace munice do životního cyklu munice stanoveného v etapě jejího vývoje. Jestliže národní autorita pro bezpečnost munice, definovaná v ČOS , v souladu s platnými právními předpisy pro oblast životního prostředí schválí munici pro vojenské použití, přestože nebyl zpracován plán splňující požadavky tohoto standardu, pak tento orgán musí doložit východiska pro její schválení. 6.2 Postupy týkající se demilitarizace a likvidace se musí použít na munici konstruovanou pro vojenské použití nebo zaváděnou do užívání u organizačních celků MO. Demilitarizace nezahrnuje další prodej materiálu v nezměněném stavu (nebere se v úvahu jeho přeznačení), ale může do ní být začleněn další prodej součástí v původní formě po jejich oddělení během demilitarizace. Netýká se rovněž jakéhokoliv bojového úkolu, jako je pyrotechnická činnost (EOD) a odminování prostoru bojiště, ale může se ve zdůvodněných případech aplikovat na munici vyzvednutou v průběhu čištění skladových ploch a následně vzatou do evidence. V případě, že se kompletní munice nebo její část použije pro přepracování či vývoj jiné 7

8 munice, pak munice vzniklá z této činnosti musí být považována za novou konstrukci a musí se podrobit požadavkům tohoto ČOS. 6.3 Výsledkem procesu demilitarizace musí být odstranění nebo neutralizace vojenského potenciálu munice, aby se zabránilo opětovnému použití, úmyslně mylné prezentaci nebo identifikaci zbytků pro vojenské nebo teroristické aktivity. Tyto operace musí učinit předmět a všechny jeho části po demontáži neschopným plné nebo částečné funkce, neschopným opětovného použití v jiných zbraňových systémech (např. nahrazením zapalovačů) a neidentifikovatelným jako munice. 6.4 Postup demilitarizace a likvidace Postup demilitarizace a likvidace je schematicky znázorněn na obrázku č. 1. Odebrání ze skladu Přeprava Úprava a předběžné zpracování včetně demontáže Redukce velikosti Zpracování Vytěžení, opětovné použití, recyklace Rozčlenění zbytkového materiálu Likvidace odpadu OBRÁZEK č. 1 Schéma postupu demilitarizace a likvidace Odebrání ze skladu. Proces demilitarizace a likvidace začíná soustředěním munice do skupin (dávek) o vhodné velikosti v závislosti na druhu munice. Musí se označit (např. nálepkami nebo štítky, pokud nemá použitelné původní značení), překontrolovat a zabalit obdobně jako jiná munice stejného druhu. Pak se může přepravit k organizaci nebo zhotoviteli odpovědnému za provedení demilitarizace a likvidace Přeprava. V závislosti na místě skladování munice a místě provádění demilitarizace a likvidace je nezbytné se při přepravě jakékoliv munice řídit platnými vojenskými a/nebo civilními předpisy a normami, zvláště pak v případě, kdy je nutné překročení státních hranic. 8

9 Úprava a předběžné zpracování. Munice vyřazovaná z používání často obsahuje množství různých materiálů, z nichž některé jsou bezpečné a neškodné (např. balicí materiály a kovová pouzdra), jiné jsou však nebezpečné (např. výbušniny a paliva). Veškeré neškodné materiály musí být v maximálním možném rozsahu odděleny od nebezpečných, aby se minimalizovaly náklady a celkové množství materiálu vyžadujícího další zpracování. Po separaci se balicí materiály, dřevo, papír a kovy shromáždí pro recyklaci, spálení nebo likvidaci podle předpisů pro pevné odpady. Zvláštní pozornost se musí věnovat materiálům vyžadujícím speciální zpracování a likvidaci. Munice má být zbavena zapalovačů a všech nebezpečných materiálů a má být rozebrána na své základní součásti. Postup demontáže se zpravidla bude řídit opačným pořadím kompletace munice při výrobě. Nebezpečné materiály se pro další zpracování roztřídí a označí podle svého druhu a vlastností Redukce velikosti. Velikost a objem kompletní munice se může obvykle zmenšit oddělením bojových hlavic, raketových motorů a dalších velkých částí obsahujících nebezpečné materiály; možnými technikami jsou mechanické oddělování, naříznutí a ohýbání laserem, řezání vodním paprskem, rozrušení nízkou teplotou, vymývání nebo vytavování. Veškeré zbylé nebezpečné materiály nebo součásti, které je obsahují, se musí transportovat k dalšímu zpracování Zpracování. U nebezpečného materiálu musí být podle jeho druhu a povahy použit specifický způsob zpracování, buď recyklace, nebo další zacházení s odpady. Existují několikeré možnosti recyklace, opětovného použití a vytěžení výbušnin, kovů a dalších materiálů. Zpravidla se vyberou možnosti co nejvýhodnější z hlediska nákladů a zisku, jako je např. vytěžení výbušnin pro průmyslové využití. Některé metody konečného zpracování jsou zmíněny v článku Vytěžení, opětovné použití a recyklace. Přednost se zpravidla dává technikám demilitarizace a likvidace, které vedou k nejvyššímu stupni vytěžení, recyklace a opětovného použití nejhodnotnějších materiálů. Protože však při procesu vytěžení často vznikají vedlejší produkty škodlivé pro životní prostředí, není vždy z hlediska celkového vlivu na životní prostředí nejvyšší stupeň vytěžení nejvýhodnějším cílem. 6.5 Principy konstrukční bezpečnosti Pro následné usnadnění postupů demilitarizace a likvidace, maximalizujících bezpečnost a minimalizujících riziko ohrožení zdraví, negativní dopady na životní prostředí a náklady na životní cyklus, se mají v co největším možném rozsahu použít během vývoje munice následující principy konstrukční bezpečnosti: a) Zvolit materiály, které nejsou ze své povahy toxické a mohou být znovu použity, recyklovány nebo zničeny s minimálním dopadem na zdraví a životní prostředí na konci života munice. b) Zvolit materiály a konstrukční prvky, které budou minimalizovat nepříznivý vliv věrohodných prostředí po dobu použitelnosti a vliv stárnutí na postupy demilitarizace a likvidace a omezí vedlejší produkty. c) Zvolit materiály a konstrukční prvky, které umožní spotřebovat staré zásoby funkční munice při výcviku. d) Munici konstruovat tak, aby byla možná její bezpečná demontáž a snadné vytěžení využitelných materiálů. e) Munici konstruovat tak, aby bylo usnadněno opětovné použití nebo recyklace součástí a obalů. f) Munici konstruovat tak, aby se dosáhlo co největší doby použitelnosti. 9

10 6.6 Proces hodnocení likvidace ČOS požaduje hodnocení munice z hlediska její likvidace jako součást celkového procesu hodnocení bezpečnosti. Pro vyhodnocení navržených konstrukčních prvků, metod a postupů se musí v průběhu vývoje použít následující principy hodnocení: a) Porovnat konstrukci munice s principy konstrukční bezpečnosti uvedenými v článku 6.5 tohoto standardu. b) Nejsou-li splněny výše uvedené požadavky, musí se vyhodnotit obsažená rizika. Jestliže jsou nepřijatelná, přistoupí se ke změně konstrukce. Přijatelnost musí být schválena národní autoritou pro bezpečnost munice viz ČOS Pro získání odpovídající důvěry ve výsledky hodnocení může orgán vyžadovat provedení zkoušek. c) Potvrdit účinnost zvolených procesů zkouškou a analýzou. d) Vyhodnotit vybrané postupy demilitarizace a likvidace a činnosti na konci doby života munice vzhledem k bezpečnosti osob, vlivu na životní prostředí a dalším závažným rizikům. Při hodnocení se musí vzít v úvahu účinky věrohodných prostředí během životního cyklu, postupného zhoršování stavu a stárnutí, faktorů vnějšího prostředí a lidských chyb v průběhu samotného provádění procesů demilitarizace a likvidace. e) Vyhodnotit kompatibilitu postupů demilitarizace a likvidace s národními a mezinárodními právními předpisy týkajícími se ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti. 6.7 Metody demilitarizace a likvidace Jsou uvedeny příklady metod, které mohou být využity při demilitarizaci a likvidaci. Jejich využití je závislé na konkrétních podmínkách a podléhá příslušným schvalovacím procesům dle platných právních předpisů a norem. Pro redukci velikosti lze užít techniky mechanického oddělování, naříznutí laserem, narušení nízkou teplotou (kryogenické procesy), vyplavování (vymývání), vytavování a řezání vodním paprskem. Demilitarizace a likvidace se musí provádět způsobem, který splňuje platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí a zacházení s látkami, které jej mohou znečistit. Návrhy na způsob recyklace vzniklých produktů mají být ekonomicky realizovatelné. Metody zpracování mohou zahrnovat spalování/výbuch na volném prostranství, spalování odpadů, oxidaci, biochemickou nebo chemickou dekontaminaci, fotokatalytickou neutralizaci, biologické odbourávání, chemickou konverzi, elektrochemickou redukci, rozklad v roztavené soli, spalování v otevřené šachtě, výbuch v uzavřené nádobě i další postupy, které odstraní vojenský charakter (využitelnost) materiálu a zároveň vyhovují požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Po zpracování se zbytkové materiály musí vytěžit, regenerovat, znovu použít, recyklovat, odprodat nebo zpracovat jako odpad. 6.8 Plán demilitarizace a likvidace Při tvorbě dokumentů požadovaných pro vývoj nové a modifikované munice se musí vypracovat plán demilitarizace a likvidace, přičemž se doporučuje využití souvisících dokumentů uvedených v kapitole 3. Obecně musí plán obsahovat následující informace: a) Funkční a fyzický popis munice (včetně množství), konfiguraci jejího balení a zařízení, postupy a metody plánované pro bezpečnou a pro životní prostředí přijatelnou demilitarizaci a likvidaci. 10

11 b) Seznam všech materiálů (včetně nebezpečných obsažených v munici) a s nimi spojených nebezpečí/rizik. c) Vyjádření záměru provést ve shodě s ČOS analýzu nebezpečí (rizik) u procesů demilitarizace a likvidace a postupů na konci života a zahrnout rozbor dopadů na bezpečnost a životní prostředí včetně souvisejících nebezpečí (rizik). d) Ustanovení zaručující, že po aplikaci zvolených postupů budou všechny citlivé materiály neutralizovány nebo jinak učiněny neškodné či odebrány pro další použití. e) Zamýšlené cílové určení uvolněných nebezpečných materiálů. Vzor formy plánu demilitarizace a likvidace a jeho obsahu je uveden v příloze A. 11

12 (VOLNÁ STRANA) 12

13 Příloha A Vzor plánu demilitarizace a likvidace A.1 Účel V této části se musí uvést, že účelem plánu je identifikovat postupy, metody a zařízení nezbytné k provedení bezpečné a z hlediska ochrany životního prostředí přijatelné demilitarizace a likvidace munice nebo jejích součástí. Dále se musí: a) uvést celkový přehled použitých postupů; b) určit oblasti, které nejsou v plánu obsaženy, např. přeprava, procesy realizované u subjektů provádějících spalování odpadů, a části materiálu (montážní podskupiny) zahrnuté v jiných plánech. A.2 Popis předmětu V této části se musí popsat fyzická a funkční konfigurace kompletního předmětu a hlavních součástí včetně vyobrazení. Popis musí zahrnovat: a) všechny jednotlivé díly/součásti a náplně (včetně výbušných), které jsou potenciálně vytěžitelné počet, složení a hmotnosti; b) všechny nevytěžitelné prvky (včetně výbušných) s uvedením důvodů, pro které je není možno vytěžit počet, složení a hmotnosti; c) všechny utajované předměty a součásti pro každou položku určit požadavky pro odtajnění; d) všechny drahé kovy a vzácné materiály množství každého. A.3 Alternativy demilitarizace a likvidace V této části se musí vyjmenovat a krátce popsat preferované a alternativní metody demilitarizace a likvidace předmětů uvedených v plánu. Příslušný orgán státu (národní autorita) poskytne zpracovateli informace o parametrech dostupných technologií a zařízení, které pak zpracovatel musí využít v plánu demilitarizace a likvidace. A.4 Postupy demilitarizace a likvidace V této části se musí co nejpodrobněji popsat veškeré možné metody. Popis má obsahovat postupy krok po kroku, bezpečnostní opatření, schémata demontáže, postupy pro odtajnění, tabulky součástí a dílů (kusovníky), demilitarizační činnosti a možnosti likvidace. A.5 Speciální nástroje a zařízení pro demilitarizaci a likvidaci V této části se musí vyjmenovat speciální nástroje a zařízení potřebné k provedení postupu popsaného u preferované alternativy. A.6 Bezpečnost Tato část musí shrnout bezpečnostní rizika spojená s danou municí a bezpečnostní opatření (postupy), která musí být použita v průběhu demilitarizace a likvidace. Rovněž zde musí být uveden souhrn bezpečnostních požadavků pro skladování a manipulaci a přehledy 13

14 identifikující všechny energetické a nebezpečné materiály v munici a udávající jejich chemické složení včetně produktů, které vznikají při spalování. A.7 Základní rizika Základní rizika jsou taková rizika spojená s municí, jejími součástmi a náplněmi, která mohou během manipulace nebo svým působením negativně postihnout osoby, životní prostředí nebo majetek. A.8 Působení škodlivých látek Zde se uvede seznam všech látek, které mohou mít fyziologický účinek na osoby nebo mohou poškodit majetek či životní prostředí (včetně flóry a fauny). Seznam musí specifikovat fyzikální formu látek (pevnou, kapalnou nebo plynnou), způsob napadení, účinek a požadovanou ochranu. A.9 Zdroje úrazů V této části se uvede seznam všech baterií, dalších zdrojů elektrické a elektromagnetické energie (včetně elektrického náboje), kondenzátorů, napnutých pružin nebo stlačených materiálů, které mohou po uvolnění přenést kinetickou energii. Musí se zde rovněž specifikovat pravděpodobná výstupní energie, pravděpodobný účinek a požadovaná ochrana. A.10 Rizika spojená s výbušninami nebo náplněmi Uvede se seznam rizik spojených s účinnou náplní, pohonným systémem a všemi energetickými (výbušnými) materiály. Seznam musí obsahovat veškeré hořlavé nebo oxidující látky. Je-li zpracován soubor údajů o bezpečnosti výbušniny (Explosive Hazard Data Sheet/Record), pak zde může být odkaz na v něm uvedené faktory jako toxicita, reaktivita a citlivost k jiskře. Pokud náplní není výbušný energetický materiál (např. bílý fosfor, slzotvorné nebo dráždivé látky), pak by se měla použít kritéria pro posouzení rizika škodlivých látek (viz článek A.8). A.11 Radioaktivní nebo vysokoenergetické zářiče V této části se uvedou veškerá rizika související s elektromagnetickým spektrem ať přirozeného, nebo umělého původu, např. s radioaktivitou, silným světelným zářením, koherentním světlem (laserem) a mikrovlnným zářením. Seznam musí obsahovat podrobnosti o fyzikální formě zdroje, výstupním výkonu, účinku na osoby, majetek a životní prostředí a o požadované ochraně. A.12 Druhotná rizika Druhotná rizika jsou taková rizika, která existují během procesu demilitarizace a likvidace při změnách materiálu; musí být popsána stejným způsobem jako základní. Druhotné riziko bude specifické pro zvolenou metodu likvidace a pro konkrétní munici, součást nebo náplň může existovat i více než jedno. Může se projevit u materiálu, u kterého se neuvažovalo se základním rizikem, např. u plastu nemusí v jeho výchozí formě existovat žádné riziko, ale při hoření vytváří toxickou koncentraci škodlivých plynů. Kromě toho se musí zakalkulovat i rizika spojená s tokem odpadů u navrhovaného havarijního nebo likvidačního zařízení. 14

15 A.13 Vlivy na životní prostředí Tato část musí u každé alternativy demilitarizace a likvidace obsahovat analýzu charakterizující vlivy na životní prostředí včetně krátkého přehledu předpisů vztahujících se na preferovaný demilitarizační proces. Rovněž se zde musí uvést přehled všech recyklovatelných materiálů vzniklých při preferovaném demilitarizačním procesu a identifikovat tok odpadu vytvořeného tímto procesem. Obsahem této části je i přehled produktů spalování energetických a nebezpečných látek. A.14 Revize Skutečnost, že většina materiálu (především toho, který se používá pro výcvikové účely) může mít dlouhou dobu životnosti skladových zásob, musí být řešena identifikací nutnosti případných budoucích revizí. Tato nutnost může být vyvolána následujícími dvěma situacemi: a) Zásoby procházejí fyzikálními/chemickými změnami nebo menšími modifikacemi. Třebaže je taková změna vlivem stárnutí známá a očekávaná, její rychlost se může lišit od původně předpokládané. Proto tedy musí být zváženo začlenění rozhodnutí o tom, že plán musí být po uplynutí přesně určené doby nebo po provedené modifikaci revidován. b) Mohou se změnit právní předpisy v oblasti ochrany zdraví, životního prostředí a/nebo bezpečnosti, takže existuje potřeba stanovit, že se plán musí podrobit revizi v duchu nové legislativy. A.15 Souvisící dokumenty V této části se uvede seznam právních předpisů, standardů, norem a dalších dokumentů z oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí použitých při zpracování plánu. 15

16 Platnost českého obranného standardu od: 6. února 2006 U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách a revizích ČOS jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddílu Ostatní oznámení. Vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Tisk: Agentura vojenských informací a služeb Praha Rok vydání 2006, obsahuje 8 listů Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, Praha 6, NEPRODEJNÉ 16

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU Praha Oprava1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 130008 Oprava 1 KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Praha Oprava 1 (VOLNÁ STRANA) 2 Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 166001 CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál

Více

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD leden 2005 KOMPATIBILITA

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Základem

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH

Více

POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI

POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD květen 2004 POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI Základem pro tvorbu tohoto

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické

Více

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA Základem pro tvorbu

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Srpen 2010 ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion

Více

PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL

PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL Název, funkce, umístění a způsob provedení Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD Květen 2003 PROPOJOVACÍ PRVKY

Více

ČOS vydání Oprava 3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ

ČOS vydání Oprava 3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu: STANAG

Více

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ Základem

Více

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm)

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže

Více

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD)

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Praha ČOS 10506 (VOLNÁ STRANA) ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Základem pro

Více

MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZVEDÁNÍ LETADEL Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZVEDÁNÍ LETADEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: STANAG 3098, Ed. 11 AIRCRAFT

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 108015 IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 666503, 1. vydání, Oprava 1 AUTOMATICKÉ SIGNALIZÁTORY BOJOVÝCH OTRAVNÝCH LÁTEK A PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN 2. Oprava č. 2 Část č. 1

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ

Více

Úřední věstník Evropské unie L 320/13

Úřední věstník Evropské unie L 320/13 6.12.2007 Úřední věstník Evropské unie L 320/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař ízení

KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař ízení Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Legislativa společenství týkající se strojního zařízení KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna malorážových zbraní a ochranných prostředků 2. Zkušebna výbušnin, a muničních obalů 3. Zkušebna střeleckých měření Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN z října 2014 a ČSN z října 2014 nahrazuje ČSN z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN z října 2014 a ČSN z října 2014 nahrazuje ČSN z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve ČSN 49 3160-2 Coffins Part 2: Specific requirements for cremation coffins Nahrazení předchozích

Více

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 999921 2. vydání, Oprava 1 BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY. 2. Oprava č. 2. Část č.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL

ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Základem

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 2121,

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z konvertovaného papíru

Rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z konvertovaného papíru RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. ledna 2014 (OR. en) 5302/14 ENV 28 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. ledna 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D029992/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Elektrolyt CDM 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

1. Identifikace přípravku a výrobce

1. Identifikace přípravku a výrobce 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Identifikace přípravku. Dezynfekční toaletní mýdlo 1.2. Použití přípravku. Bezpečnostní list (list vlastností) přípravku Datum vydání: 12.09.2001 Datum aktualizace:

Více

ČOS vydání Oprava 2 OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ

ČOS vydání Oprava 2 OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů:

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

NORMY PRO CHEMICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PRO ÚPRAVU VODY. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHEMICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PRO ÚPRAVU VODY. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHEMICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PRO ÚPRAVU VODY Ing. Lenka Fremrová 1 V Evropském výboru pro normalizaci (CEN) pracuje technická komise CEN/TC 164 Vodárenství. - byla založena v roce 1988, - její

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Hodnoticí standard. Dělník pro recyklaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník pro recyklaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník pro recyklaci (kód: 28-047-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Dělník pro recyklaci Kvalifikační

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 4624, Ed. 1

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) (kód: H)

Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) (kód: H) Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) (kód: 28-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více