Podpora malých a středních podniků v EU a ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora malých a středních podniků v EU a ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bakalářská práce Autor: Vlastimil Šesták Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Hradištku Vlastimil Šesták

3 Poděkování: Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří mi pomohli a podpořili mě v psaní této bakalářské práce, zejména pak panu prof. Ing. Luďkovi Urbanovi, CSc.

4 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je popsat význam malých a středních podniků pro ekonomiku státu a také zaměstnanost. Toto vše rozepisuji v dnešní době, době ekonomické krize, kdy význam těchto podnikatelů ještě vzrostl. Dále popisuji podporu malých a středních podniků v České republice a v Evropské unii i opatření, která z důvodu krize byla přijata v oblasti podpory podnikání. Snažím se zaměřit spíše na podporu v České republice a jen okrajově na podporu v Evropské unii. Jsou zde rozepsány způsoby podpory malých a středních podnikatelů a to nejenom přímé, ale i nepřímé podpory. V další části popisuji jeden vybraný podnikatelský subjekt, který využil podporu k zlepšení konkurenceschopnosti. V závěru hodnotím celkový přínos podpor pro podnikatele a popisuji jejich možný vývoj do budoucna. Annotation: The aim of this Bachelor s paper is to describe the importance of small and medium-sized companies for the national economy and employment. I present these topics at the time of global economic crises when the importance of these companies rises. I also describe the support of small and medium-sized companies in the Czech Republic and in the EU, as well as security measures in the area of business support because of the economic crises. I tried to focus more on the support in the Czech Republic and less in the EU, on direct and indirect ways of support. In the next part of my paper I focus on one chosen business entity which has used the support to improve its competitiveness. Finally, I evaluate the whole contribution of support for businessmen and describe the possible progress in the future.

5 Obsah: Úvod Teoretická část Malé a střední podnikání Charakteristika malých a středních podnikatelů Význam malého a středního podniku pro ekonomiku a podíl na zaměstnanosti SWOT analýza malých a středních podniků Celosvětová ekonomická krize Malé a střední podniky v době krize Podpora malého a středního podnikání Operační program Průmyslu a podnikání Prosperita Koncepce podpory MSP na období Oblast podpory malého a středního podnikání Způsoby podpory malých a středních podnikatelů Podpora malých a středních podniků na evropské úrovni Organizace pomáhající MSP Praktická část ukázka možné podpory MSP Firma - posílení konkurenceschopnosti firmy pomocí dotace Výsledky Hodnocení podpory MSP Závěr Seznam použité literatury a materiálů Seznam tabulek, grafů a obrázků... 51

6 Úvod Po změně režimu, který nastal v devadesátých letech, přešla Česká republika na tržní ekonomiku. To otevřelo nové možnosti pro podnikatele. Od tohoto období prudce vzrostl počet podnikatelských subjektů. V České republice je nejvíce podnikatelů z řad malých a středních. Tato velikost podniků je výhodná pro tržní prostředí a ekonomiku státu. Jejich velikost jim umožňuje rychle reagovat na změny. Proto si vláda České republiky brzy uvědomila, že je potřeba podpořit tento segment podnikatelů. Malí a střední podnikatelé pomáhají snižovat nezaměstnanost, stabilizují ekonomiku a zavádějí inovace. Celá práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je popsána teorie ohledně malých a středních podnikatelů a jejich podpory v České republice a okrajově i v Evropské unii. Zaměřuji se spíše na podporu v České republice, protože si myslím, že v době ekonomické krize je pro české podnikatele tato podpora přednější. Praktická část má za cíl uvést praktický příklad, jak lze podporu využít k rychlejší adaptaci malých a středních podniků a jejich prosazení na trhu. V třetí části jsou výsledky provedeno hodnocení podpory. První a druhá kapitola v teoretické části podrobně popisuje malé a střední podnikatele. Zde jsou charakterizována kritéria, podle nichž se rozčleňují podniky na mikro, malé a střední podniky. Dále je uveden význam malých a středních podniků pro stabilitu ekonomiky státu. Toto vše se snažím popisovat v dnešní době, tedy době ekonomické krize, kdy se přednosti, ale i nedostatky malých a středních podnikatelů, projevily v plné míře. Jsou popsány silné stránky a příležitosti, ale také hrozby a slabé stránky malých a středních podnikatelů. Toto vše je shrnuto ve SWOT analýze. Je zde uveden původ celosvětové ekonomické krize, která postupem času dopadala i na všechny státy Evropské unie. Je zde popsán dopad i na malé a střední podnikatele. Z přiložených grafů, které jsou zpracovány z poskytovaných informací českého statistického úřadu o malých a středních podnikatelích, je patrný dopad této krize na malé a střední podnikatele v jednotlivých parametrech. Ve třetí kapitole teoretické části je popisována podpora podnikání malých a středních podnikatelů. Jsou zde rozepsány způsoby podpory přímé i nepřímé. Strategie podpory je popsána v operačním programu Prosperita a v Koncepci podpory malých a středních podniků na období Bohužel tato koncepce byla zpracována ještě před tím, než 6

7 nastala ekonomická krize, a proto je zde potřeba provést úpravy tak, aby efektivněji pomáhala v této době. Je zde uváděn program záruky, který má pomoci malým a středním podnikatelům ke snazší dostupnosti úvěrů. Uvádím zde různé dotační programy, které nabízejí jednotlivá ministerstva pro podnikatele. Popisuji zde oblasti, do kterých je podpora určena. V České republice působí řada institucí pomáhajících malým a středním podnikatelům získávat podporu. Dále jsou uvedeny způsoby podpory malých a středních podniků na evropské úrovni společně s chartou pro malé podniky. Druhá část je označena jako praktická. Zde jsou popsány podpory, které využil konkrétní podnikatel pro lepší prosazení na trhu a zlepšení konkurenceschopnosti. Uváděna jsou úskalí, která čekají na podnikatele žádajícího o podporu a také šance jakou podnikatel má, aby podporu získal. Závěrečná třetí část vyhodnocuje podporu malých a středních podnikatelů v České republice a Evropské unii a její dopad na podnikatele, potažmo ekonomiku státu. Je zde uváděn možný vývoj do budoucnosti. Celkově má tato práce za cíl popsat možnosti podpory pro malé a střední podnikatele, které jim nabízejí programy podpory vypsané především Českou republikou a okrajově i Evropskou unií. 7

8 1 Teoretická část V této části jsou popsány teoretické poznatky, které se týkají malých a středních podniků a podpor, které jsou pro ně určeny. 1.1 Malé a střední podnikání Podnik je subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. Podnikatele můžeme rozdělit na fyzické osoby a právnické osoby. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. Kategorie podniků s menším počtem zaměstnanců a menším obratem se v České republice nazývají malé a střední podniky. Jednotlivé státy používají pro definici této kategorie různá kritéria například Evropská unie za hranici považuje 250 zaměstnanců, zatímco ve Spojených státech je hranice 500 zaměstnanců. V zahraničí se často používá zkratka SME (Small and Medium Enterprise) nebo SMB (Small and Medium Business) 1. V České republice tvoří malí a střední podnikatelé 99% celkového počtu podniků a to samé je i ve všech rozvinutých ekonomikách. V následujícím grafu číslo 1. je znázorněn vývoj počtu malých a středních podniků v České republice. Údaje v grafu jsou znázorněny za posledních deset let, tedy období Z výsledků je patrné, že k velkému nárůstu malých a středních podniků došlo v letech , zejména pak živnostníků. U právnických osob nebyl tento nárůst tak velký, ale také se zvýšil. Největší počet aktivních fyzických osob byl v roce 2004, dále pak postupně klesá. Podnikatelé podnikající jako fyzická osoba přecházejí spíše na právnické osoby. Je to zapříčiněno nižší právní odpovědností a díky vyhlášeným podporám je to pro ně mnohdy výhodnější. Počet právnických osob postupně rostl především díky podpoře, která byla vyhlášena pro malé a střední podnikatele. V roce 2008 se začala projevovat hospodářská krize ve světě i v České republice. Malé a střední podniky byly postiženy nejvíce, a proto v období došlo k velkému snížení počtu fyzických i právnických osob. 1 Malé a střední podniky. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/mal%c3%a9_a_st%c5%99edn%c3%ad_podniky>. 8

9 Graf č Počet aktivních malých a středních podniků v ČR období Počet podnikatelů Počet MSP právnické osoby Počet MSP fyzické osoby Počet MSP celkem Zdroj: informace a data použity z ČSÚ a Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpora v roce 2009, vlastní zpracování grafu, Charakteristika malých a středních podnikatelů Vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel je určeno nařízením komise Evropského společenství č. 800/2008 v podmínkách České republiky. Je zpracováno Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 2. Abychom mohli malé a střední podniky definovat, musela být nejdříve stanovena kritéria, podle nichž je možné drobné, malé a střední podnikatele určit. Kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu, velikost aktiv a stupeň nezávislosti. Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Vymezení drobného, malého a středního podnikatele je v několika základních znacích: výše obratu 2 Definice malého a středního podnikatele [online] [cit ]. CzechInvest. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/definice-msp>. 9

10 bilanční sumy (velikost aktiv) počet zaměstnanců nezávislost Mikropodniky: Podniky zaměstnávající méně než deset zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo aktiva nepřesahují 2 miliony EUR. Malé podniky: Podniky zaměstnávající méně než padesát zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo aktiva nepřesahují 10 milionů EUR. Střední podniky: Podniky zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž aktiva nepřesahují 43 milionů EUR. Podnikatel spadající do kategorie drobný, malý a střední podnik může ztratit nebo naopak získat status drobného, malého nebo středního podnikatele. Ke ztrátě statusu může dojít, když průměr zaměstnanců překročí stanovený limit kategorie nebo při zvýšení obratu, nebo velikosti aktiv a toto se opakuje ve dvou po sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích. Zaměstnanci pracující na částečný nebo poloviční úvazek se počítají jako zaměstnanci na plný úvazek. Drobné, malé a střední podniky nesmějí být vlastněny z 25% a více jedním nebo více podniky, které nespadají do kategorie malých a středních podniků. Toto vyplývá z doporučení evropské komise. I tady se najdou výjimky, kdy lze toto překročit: Není-li možné přesně určit, kdo je vlastníkem z důvodu rozptýlení kapitálu, podnik prohlásí, že při svém nejlepším vědomí, není vlastněn z 25% a více jedním podnikatelem nebo společně podnikateli spojenými mezi sebou. Podnik je ve vlastnictví veřejných podílových společností, společnosti rizikového kapitálu, nebo institucionálních vkladatelů 3. 3 KOVAŘÍKOVÁ, Jana. Podpora malého a středního podnikání v ČR [online]. Jenišov : Katedra ekonomických a sociálních věd, s. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola a.s. Dostupné z WWW: <https://is.bivs.cz/auth/th/9358/bivs_b/>. 10

11 Malý a střední podnikatel začínající podnikatelskou činnost si sám určí vlastním odhadem a v dobré víře, do které kategorie malého a středního podniku bude spadat. Toto zařazení podnikatel provede pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po dobu alespoň 12 - ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců respektive pro první zdaňovací období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé zdaňovací období Význam malého a středního podniku pro ekonomiku a podíl na zaměstnanosti 4 Malé a střední podniky mají veliký význam na zaměstnanosti a stabilitě státní ekonomiky. Díky velikosti a počtu malých a středních podniků (které tvoří 99,83% všech aktivních ekonomických subjektů u nás) se malé a střední podniky starají o zdravé konkurenční prostředí. Svým počtem zvyšují konkurenci na trhu a působí proti monopolům, čímž umožňují svým zákazníkům větší možnost volby. Zákazníci mají nejenom větší možnost volby, ale i s rostoucí konkurencí jsou podnikatelé nuceni snižovat cenu, zvyšovat kvalitu, popřípadě nabízet služby spojené s výrobkem. Tím se eliminují podniky, které jsou neperspektivní a neefektivní. Malé a střední podniky slouží velkým podnikům jako subdodavatelé. Je nutno si jako podnikatel malého a středního podniku udržovat určitý odstup a nebýt subdodavatelem jen pro jednu firmu. V případě úpadku velké firmy je velice těžké najít novou firmu, která hledá menší subdodavatele, a často to vede k zániku malého a středního podnikatele. Rozložením mezi několik velkých podniků se snižuje riziko ztráty práce a likvidace malého a středního podniku. Velký význam malého a středního podniku je ve vývoji nových technologií. Malé a střední podniky jsou více založeny na inovacích než velké podniky. Je to v důsledku rychlejší zpětné vazby od zákazníka a schopnosti reagovat na tyto změny. Změny v poptávce, požadavky zákazníka a výkyvy trhu se v tržním prostředí rychle mění a podnikatel musí rychle reagovat, aby si udržel svoji pozici na trhu. Konkurence nikdy nespí, a proto je potřeba stále vymýšlet nové technologie, originální řešení, služby a výrobní postupy, které uspokojí na jedné straně zákazníka, na druhé straně podnikatele. Malí a střední podnikatelé napomáhají 4 Informace zde uvedené čerpány z: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 [online] [cit ]. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76524.html>. 11

12 k vyplňování mezer na trhu a okrajových odvětví trhu, které jsou nevhodné pro velké podniky. Malé a střední podniky se podílejí na zaměstnanosti v České republice 62,33%. Svojí činností snižují nezaměstnanost, která vzniká při strukturálních změnách ve velkých podnicích. Malé a střední podniky přijímají propuštěné zaměstnance a pomáhají tak snižovat nezaměstnanost. Tito zaměstnanci jsou většinou velice dobře proškoleni ve svém oboru, protože velké podniky mají dostatek financí na vzdělávání svých zaměstnanců. Velice oblíbení jsou vysoce postavení zaměstnanci propuštění z velkých firem, ale i vysoce postavení státní zaměstnanci. O tyto zaměstnance nastává doslova boj mezi malými a středními podnikateli. Svou předchozí činností si tito lidé vytvořili spoustu kontaktů, které mohou pomoci malému a střednímu podnikateli k prosazení na trhu a nadstandardním či nestandardním službám, ke kterým by se jen obtížně bez pomoci dostali. Je otázkou, jak moc je toto jednání etické, ale tak to prostě chodí. Malé a střední podniky stále vyhledávají nové příležitosti k podnikání, což vede k rychlejší tvorbě nových pracovních míst. Díky své pružnosti a flexibilitě jsou více odolné vůči hospodářské recesi, než velké podniky. V důsledku stálého hledání skulinek na trhu a nových trhů jsou v období recese dokonce aktivnější v počtu vytvořených pracovních míst. Decentralizace podnikatelských aktivit napomáhá k rozvoji a zaměstnanosti regionů, především menších měst a vesnic. V době hospodářské krize bohužel došlo k poklesu osob zaměstnávaných v malých a středních podnicích - viz graf níže. Graf č Počet zaměstnávaných lidí v malých a středních podnicích v období Počet zaměstnanců (v tis.) 12

13 Zdroj: informace a data použity z ČSÚ a Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpora v roce 2009, vlastní zpracování grafu, Sektor malých a středních podniků byl hospodářskou recesí postižen nejvíce. Na druhou stranu má největší pravděpodobnost, že se také nejrychleji vzpamatuje a využije svých předností a prosadí se v oborech, které jsou díky úpadku mnoha firem nyní méně obsazeny. Z uvedeného grafu, který se vztahuje na období můžeme vyčíst počet osob zaměstnávaných v malých a středních podnicích. V období je vidět, že se zvyšoval počet zaměstnanců v malých a středních podnicích, velký podíl na tom měl vstup České republiky do Evropské unie. Otevřením trhu mezi Českou republikou a Evropskou unií došlo k přílivu zahraničního kapitálu. Zahraniční investoři u nás postavili mnoho firem a využili tak příležitostí podpory, kterou jim Česká republika společně s Evropskou unií nabídly. Díky tomu se zvyšoval počet nově otevřených pracovních míst. Dále můžeme vyčíst, že v období došlo k značnému poklesu zaměstnanců díky zmiňované krizi. Pokles zaměstnávaných lidí byl velký, celkově oproti roku 2007 (kdy bylo zaměstnáváno nejvíce lidí v malých a středních podnicích) byl pokles o 4,7% to znamená 97 tisíc lidí, kteří byli propuštěni z malých a středních podniků. V roce 2010 se situace již pomalu stabilizuje a pomalu by se počet zaměstnávaných lidí v malých a středních podnicích mohl začít opět zvyšovat. Českou republiku lze srovnávat s Evropskou unií v počtu malých a středních podniků a jejich podílu na zaměstnanosti a přidané hodnotě. Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů významu pro ekonomiku státu je účetní přidaná hodnota, která se porovnává s celkovou přidanou hodnotou v prostředí ekonomiky České republiky. Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvořil 55,87 % 5 celkové přidané hodnoty podniků v nefinančních odvětvích a domácnostech. Následující graf ukazuje vývoj účetní přidané hodnoty v období Z grafu je patrné, že malé a střední podniky vytvářejí čím dál větší přidanou hodnotu díky podporám, které jsou pro ně připravované a pomáhají tomuto sektoru podnikatelů k prosazení a rozmachu. Je zde také vidět vyšší vzrůst v období , kterému napomohlo především realizování podpory ze strany České republiky i Evropské unie. V roce 2009 je vidět opět pokles zapříčiněný ekonomickou recesí. 5 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 [online] [cit ]. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76524.html>. 13

14 Graf č Účetní přidaná hodnota v období Účetní přidaná hodnota (mil. Kč) Zdroj: informace a data použity z ČSÚ a Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpora v roce 2009, vlastní zpracování grafu, Přínos malých a středních podniků pro ekonomiku nejenom České republiky ale i Evropské unie je tedy stále významnější, především z důvodu udržení stability ekonomicky udržitelného rozvoje. Dobré podnikatelské prostředí poskytuje vhodné podmínky pro využití potencionálních tržních příležitostí. Graf č.4 Vývoj zahraničního obchodu malých a středních podniků v České republice v období Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) 14

15 Zdroj: informace a data použity z ČSÚ a Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpora v roce 2009, vlastní zpracování grafu, Výše uvedený graf spadá do období Porovnává vývoz a dovoz měřený v českých korunách na území České republiky. Je patrné, že v České republice má převahu dovoz nad vývozem, alespoň vyjádřeno ve finanční hodnotě. Od roku 2005 vývoz nepřetržitě roste. V roce 2008 byl nejvyšší vývoz a dovoz za zvolené období SWOT analýza malých a středních podniků SWOT analýza je metoda, založená na identifikaci silných a slabých stránek sledovaného subjektu s nejvýznamnějšími konkurenty a jejich příležitostí a ohrožení 6. Nejčastěji se lze setkat se SWOT analýzou v grafickém zobrazení pomocí tabulky, která zjednodušuje práci a prezentaci se získanými výsledky. S její pomocí je možné celkově vyhodnotit prosperitu a fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti trhů a potencionálního růstu. Je součástí strategického plánování společnosti. Aby vypovídací schopnost SWOT analýzy byla smysluplná, musí se dodržovat několik pravidel: 1. Jako informace pro zpracování SWOT analýzy by měly být použity jen věrohodné, pravdivé a podstatné informace, aby nedocházelo ke zkreslování výsledku, což by mohlo vést ke špatným rozhodnutím podnikatele. 2. Zpracovaná analýza by neměla vyjadřovat jen názory zpracovatele analýzy, ale objektivně posuzovat vlastnosti zkoumaného objektu, popřípadě prostředí podniku. 3. Při zpracování SWOT analýzy by měl být kladen důraz na účel, pro který je analýza dělána, aby se nepoužívalo zbytečně mnoho informací, které třeba ani s daným problémem nesouvisí. 6 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN

16 Tabulka č.1 - SWOT analýza malých a středních podniků: Pomáhají Škodí vnitřní prostředí SILNÉ STRÁNKY (Strenghts): SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses): Jednoduchá organizační struktura Flexibilita a přizpůsobivost Nižší administrativní zátěž Přímý kontakt majitele se zaměstnanci Nižší finanční kapitál Dostupnost cizího kapitálu Stupeň technologické vybavenosti Vzdělání a specializace zaměstnanců vnější prostředí PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities): HROZBY (Threats): Rychlé přizpůsobení změn trhu Rychlá reakce na poptávku Individuální přístup na trh a zákazníka Vysoká zpětná vazba od okolí Vyplnění mezer na trhu Zpřístupnění nových oblastí, které dříve zabíraly velké podniky, ale z důvodu krize se stáhly Časté legislativní změny v ČR a EU Informovanost a dostupnost služeb a dotací Vyšší pravděpodobnost platební neschopnosti Ovlivnitelnost a ohrozitelnost velkými společnostmi Nízká šance uspět ve veřejných zakázkách V dnešní době nestabilní trh a ekonomické prostředí Zdroj: informace a data použity z Koncepce podpory malých a středních podniků na období , vlastní přepracování, Malé a střední podniky mají řadu výhod oproti velkým podnikům, ale i spoustu nevýhod. Níže jsou rozepsány podrobněji vlivy působící na malé a střední podniky z vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější prostředí: příležitosti Tržní prostředí je do značné míry nevyzpytatelné a je velice těžké odhadnout, jakým směrem se bude trh nadále vyvíjet. Toto vše nahrává malým a středním podnikům, které dokáží 16

17 pružně a rychle reagovat na změny na trhu a vývoj poptávky, potažmo trhu. Proto dokáží přežít a velice dobře obstát v konkurenčním boji s velkými podniky. Velice dobře je to vidět v dnešní době, době ekonomické recese, kdy se nejvíce ukazují přednosti malých a středních podniků. Na rychlou přizpůsobivost na trhu má největší vliv vysoká zpětná vazba, díky níž může podnikatel, který je v kontaktu přímo se svými zaměstnanci, i odběrateli a zákazníky velice rychle reagovat na změny a přeorientovat výrobu na jiný výrobek nebo službu. U velkých podniků toto trvá déle v důsledku složitější organizační struktury, která neumožňuje tak rychlý přenos informací. Mnohem déle také trvá rozhodování a hodnocení informací, zda reagovat na změny, nebo ne. Velké společnosti také často investují velké částky do výrobních zařízení, která jsou často určena jen k omezenému spektru výrobku, jednoúčelové, ale produktivní, aby snížily co nejvíce náklady. Při změně na trhu nedokáží rychle reagovat a také v podstatě ani nemohou. To byl jeden z důvodů, proč spousta velkých firem zkrachovala v důsledku ekonomické krize. Malé a střední podniky mohou lépe individuálně přistupovat k jednotlivým zákazníkům. Pro zákazníka je i toto jedna z hlavních věcí, pro kterou si raději vyberou malý nebo střední podnik jako dodavatele na rozdíl od velkých podniků. Pro vyplnění okrajových míst a skulin na trhu nejsou velké podniky vhodné, a proto jsou doménou především malých a středních podniků. V České republice také slouží mnoho institucí, které ulehčují malým a středním podnikatelům jejich práci. Především se to týká přibližování legislativních změn, změn v normách a rady při získávání dotací od České republiky i od Evropské unie. Mezi ty nejznámější patří CZECHTRADE, CZECHINVEST, Asociace pro podporu malého a středního podnikání a také přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vnější prostředí: hrozby Podnik sám může míru rizika z vnějšího prostředí jen omezeně ovlivnit, má však možnost sledováním některých rizikových faktorů předvídat a do určité míry se na ně připravit 7. V České republice dochází často k legislativním změnám. Pro malé a střední podniky je veliký problém všechny změny sledovat. Jako příklad si můžeme uvést zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, který je jedním z nejdůležitějších pro podnikatele a je několikrát do roka novelizován. U velkých podniků bývají celá oddělení zabývající se problematikou 7 ZUZÁK, Roman; KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. rozšířené vydání. Praha : Grada, s. ISBN

18 legislativních změn. U malých a středních podniků si podnikatel nemůže dovolit zaplatit někoho, kdo sleduje tyto změny. Proto jsou malé a střední podniky pozadu se zaváděním změn týkajících se změn legislativy a přináší jim to velké finanční náklady a mnohdy i zpoždění ve výrobě a dodacích dobách. Velkým problémem dnešní doby je také politická nestabilita, která má negativní dopad na podnikání v České republice. Spolu s tím vymahatelnost práva, která je u nás o krok pozadu oproti Evropské unii. Toto nahrává neetickému jednání a korupci velkých firem. Nejčastěji se vyskytují etické problémy v souvislosti s dodržováním termínů plateb, slibů a zakázek. Malý a střední podnikatel nemá v České republice v podstatě žádnou šanci účastnit se výběrových řízení na veřejné zakázky. Tyto zakázky získávají malé a střední podniky maximálně jen zprostředkovaně od velkých podniků, ovšem již s patřičně očištěnou marží. V posledních letech došlo k velkému hospodářskému propadu, při kterém se projevily záporné stránky malého a středního podnikání. Malé a střední podniky byly nejvíce postiženou skupinou podnikatelů. Malé a střední podniky nemají tak vysoký kapitál oproti velkým podnikům. Proto je mnohem větší pravděpodobnost, že může dojít k platební neschopnosti a krachu. Velké podniky využívají svého velkého kapitálu a ztěžují život malým a středním podnikatelům. Praktiky velkých podniků nelze vždy považovat za zcela etické. Podniky uměle zvyšují daňové náklady, aby se vyhnuly daňové povinnosti, pozdní platby za zboží jsou běžným fenoménem (doba splatnosti bývá i 90 dnů, což může být pro MSP likvidační). Vnitřní prostředí: silné stránky Podnikatel vlastnící malý a střední podnik musí být schopen ve své práci zastat mnoho funkcí, na rozdíl od velkých podniků, kde je na každou činnost specializovaný odborník. V malém a středním podniku bývá velice jednoduchá organizační struktura, na jejímž vrcholu bývá majitel, který obstarává nejenom kontrolní a vedoucí činnost, ale také obchodní, výrobní, personální a tak dále. V důsledku toho bývá často přetížený. Na druhou stranu má podnikatel dokonalý přehled o dění ve své firmě, a zpětnou vazbu, díky níž se může každý den aktuálně přizpůsobovat trhu a potřebám zákazníka. Podnikatel je v denním kontaktu se zákazníky i svými zaměstnanci. Individuální přístup a přizpůsobivost změnám trhu jsou jednou z největších předností malých a středních podniků oproti velkým podnikům, u kterých je delší zpětná vazba a při toku informací směrem od zákazníka k vedení může dojít ke zkreslení. 18

19 Malý a střední podnik by měl udržovat neustálou informovanost o dění na trhu a přizpůsobit svoji činnost na co možná největší univerzálnost své výrobní technologie. Díky užšímu kolektivu v malých a středních podnicích jsou zaměstnanci spokojenější než ve velkých podnicích. Ztrácí se anonymita a zaměstnanci jsou ochotnější. Při mnohdy nižších mzdách vykonávají lépe a raději svoji činnost. Další výhodou jednoduché organizační struktury je nižší administrativní zátěž, což snižuje náklady. V době ekonomické recese se musí podnikatelé snažit využít plně svého potenciálu skrytého ve výhodách malých a středních podniků. Vnitřní prostředí: slabé stránky Jak již bylo výše zmíněno, pro malé a střední podnikatele bývá velký problém nízký základní kapitál a s tím spojená dostupnost úvěrů a půjček. Při plnění závazků vůči dodavatelům může dojít ke krátkodobé platební neschopnosti. Při opakované platební neschopnosti může dojít až k insolvenčnímu řízení. Podnikatel by si měl dělat každý den CASH-FLOW (přehled finančních toků), aby věděl, zda obstojí svým závazkům a popřípadě sjednat krátkodobý úvěr nebo půjčku. V malých částkách slouží podnikatelské účty, které umožňují krátkodobé půjčky. Pro dobrou dostupnost cizího kapitálu si podnikatel musí obstarat záruku, což je v dnešní době ekonomické recese velký problém, ale tomu se budeme věnovat později. Stupeň technologické vybavenosti bývá u malých a středních podniků nízký. Jelikož nemají velký základní kapitál, musí si obstarat jednodušší a v mnoha případech starší výrobní zařízení. Vysoký stupeň improvizace je v tomto sektoru podnikání velkou výhodou, ale zastaralým výrobním zařízením dochází ke zvyšování nákladů na jednotku výroby. Dalším velikým problémem může být u malých a středních podniků nemožnost platit odborníky a specialisty. Vzdělávání zaměstnanců, odborná školení a rekvalifikační kurzy jsou pro podnikatele v malém a středním podniku mnohdy velice nákladné a podnikatelé jich oproti velkým podnikům tolik nevyužívají. 19

20 1.2 Celosvětová ekonomická krize První příčinnou celosvětové ekonomické krize byla hypoteční krize v roce Tato krize, která nejprve postihla USA, přerostla v celosvětovou. Celosvětové krizi napomohla uvolněná monetární politika centrálních bank, která umožnila nekontrolovanou úvěrovou expanzi. Když celosvětová krize udeřila naplno, potopila řadu velkých bank a finančních institucí. Cena ropy spadla ze závratných 147 dolarů za barel během několika měsíců na 40 dolarů. Z níže uvedeného obrázku je patrné, jaký dopad má celosvětová krize na jednotlivé státy. Nejvíce byly postiženy vysoce vyspělé státy, jako například USA, Rusko a Evropská Unie. Naopak státům, které se dodnes držely stranou a spíše podnikaly uzavřeně s pomalým růstem, těm se podařil velký posun. Mezi státy, kterých se hospodářská krize nedotkla, spíše je posílila a především upevnila jejich postavení na celosvětovém trhu, jsou Čína a Indie. Obrázek č. 1 Reálný růst HDP ve světě v roce 2009 Zdroj: Ekonomická krize In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ekonomicka_krize_2008>. 8 Ekonomická krize In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ekonomicka_krize_2008>. 20

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum

Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum Financování podniků s podporou EIB, EFSI a ESIF ČSOB EU Centrum FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ S VYUŽITÍM VEŘEJNÉ PODPORY Nenabízíme jen zajímavé produkty, ale tailor-made řešení pro Vaše investice ČSOB EU CENTRUM

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 23.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 23.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 299 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více