Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brod"

Transkript

1 1 Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brd Verze 1.0 Platná k IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

2 2 Obsah 1. Úvd Vymezení území MAP Ppis struktury MAP... 5 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část... 5 Řízení a rganizační zajištění MAP... 6 Organizační struktura... 7 Řídící výbr Místníh akčníh partnerství... 7 Aktualizace MAP Mnitring a vyhdncení realizace MAP Ppis způsbů a prcesů zapjení dtčené veřejnsti d tvrby MAP Infrmvání a zapjení... 13

3 3 1. Úvd Dkument frmuluje Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) pr území správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí (dále jen SO ORP) Havlíčkův Brd jak dluhdbý sektrvý rzvjvý dkument se vztahem k území ORP Havlíčkův Brd. Ve svém bsahu se dkument zabývá blastí vzdělávání. Prstrvě se MAP týká území SO ORP Havlíčkův Brd, které je vymezen administrativními hranicemi 56 bcí. Dkument je zaměřen na rzvj kvalitníh a inkluzivníh vzdělávání dětí a mládeže ve věku d 15 let. Cílem je pdpra včasné péče, předšklníh a základníh vzdělávání, zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání dětí a mládeže d 15 let. Stěžejními cíli prjektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání ve šklách. Cílů bude dsahván prstřednictvím nvých výukvých metd, systematickéh přístupu ke vzdělávání s přensem zkušenstí a příkladů dbré praxe. Dále budu implementvány vhdné pstupy a přístupy k cílené mtivaci zástupců škl.

4 4 Obrázek 1: Obce v ORP Havlíčkův Brd Zdrj: vlastní zpracvání - MAS Králvská stezka

5 5 1.1 Vymezení území MAP MAP jsu sučástí tzv. akce KLIMA, jejímž psláním je úspěch pr každé dítě. Cílem je rzvíjet ve šklách mtivující kulturu zaměřenu na maximální úspěch pr každéh žáka, každéh učitele a na trvalý pedaggický rzvj celé škly. MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je priritně zaměřen na rzvj kvalitníh a inkluzivníh vzdělávání dětí a žáků d 15 let. Zahrnuje blast včasné péče, předšklníh a základníh vzdělávání, zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání. Hlavním cílem MAP je vybudvání udržitelnéh systému kmunikace mezi aktéry, kteří vlivňují vzdělávání v daném území. Jedním z dalších cílů je také vznik partnerství, která napmáhají zkvalitňvání vzdělávání zejména v místních mateřských a základních šklách, ale také k řízenému rzvji splupráce dalších služeb na pdpru vzdělávání dětí a mládeže, ale i pdpru prrdinných plitik a pdpru splupráce služeb, které se týkají dětí. 1.2 Ppis struktury MAP MAP stanvuje pririty a jedntlivé krky nutné k dsažení cílů vzdělávací plitiky v území na základě ptřebnsti, naléhavsti, přínsů a pdlžensti reálnými daty a analýzami. MAP je zpracváván MAS ve splupráci se ZŠ, zřizvateli škl a důležitými aktéry v blasti základníh a předšklníh vzdělávání. Splupráce a kmunikace vedení škl, zřizvatelů a aktérů v blasti šklství pmůže šklám splupracvat a vzájemně se učit při vypracvávání plánů aktivit rzvje vzdělávání. MAP bude služit jak nástrj pr zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a psílení územní kncentrace investic. Prstřednictvím akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR (v IROP a OP PPR je sulad s akčními plány rzvje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnsti v blasti základníh vzdělávání). Důležitým výstupem MAP bude Strategický rámec, který bude v aktuálním prgramvém bdbí sehrávat významnu rli při pdávání žádstí dtace z peračních prgramů. MAP a jeh zpracvání bude pdmínku pr čerpání prstředků peněz na rzvj šklství v území, ať již prstřednictvím IROP neb OP VVV. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 5. Implementační část Úklem implementační části je vymezení vlastníh pstupu implementace a přesné úlhy nsitele a partnera MAP ve splupráci se všemi šklskými zařízeními v ORP, tj. ppis a rle jedntlivých aktérů, plánvané prjekty (individuální i partnerství a splupráce), způsb vyhdncvání implementace a evaluace, řízení a rganizační zajištění MAP, způsb zapjení dtčené veřejnsti d tvrby MAP apd. Nsitel Místníh akčníh plánu: Králvská stezka.p.s. Partner Místníh akčníh plánu: Měst Havlíčkův Brd Realizátr Místníh akčníh plánu: Realizátry strategie jsu všechny vzdělávací subjekty z území ORP Havlíčkův Brd, jež budu Místní akční plán vzdělávání naplňvat.

6 6 Řízení a rganizační zajištění MAP Realizační tým: Bc. Karlína Ortvá, DiS. metdik spluvytvření a úpravy metdiky tvrby strategickéh dkumentu MAP metdické vedení členů týmu MAP, řídícíh výbru a pracvních skupin zajištění splupráce na metdickém vedení s dbrníky z blasti vzdělávání a příns inspirace z jiných reginů krdinace aktivit a aktérů v blasti plánvání a prjednávání předšklníh, nefrmálníh a základníh šklníh vzdělávání vyhdncvání a připmínkvání pdkladů k MAP pmc s přádáním seminářů a wrkshpů pr veducí zaměstnance škl, pedaggické zaměstnance, lektry nefrmálníh vzdělávání, zřizvatele a další aktivní veřejnst metdické vedení řídícíh výbru úzká splupráce s vědeckým pracvníkem na všech řešených záležitstech v rámci MAP splupráce a sučinnst v týmu MAP Mgr. Petra Stránská manažer klíčvé aktivity zajišťvání infrmvansti výstupech a aktivitách prjektu krdinace aktivit a aktérů v blasti plánvání a prjednávání předšklníh a základníh šklníh vzdělávání hdncení průběhu prjektu vyhledávání expertů a jejich zapjení d splupráce na prjektu pmc s přádáním seminářů a wrkshpů pr veducí zaměstnance škl, pedaggické zaměstnance, lektry nefrmálníh vzdělávání, zřizvatele a další aktivní veřejnst sestavení investičních pririt v území včetně akčníh plánvání realizace klíčvých aktivit při zpracvávání výstupů prjektu (Strategický rámec, Akční plán atd.) zabezpečení z hlediska technickéh a materiálníh splupráce a sučinnst v týmu MAP Mgr. Hana Lédlvá vědecký pracvník Pavlína Nermutvá, Květa Lutnervá (změny p nástupu paní Lédlvé na mateřsku dvlenu) spluúčast na zpracvání klíčvých aktivit při zpracvávání výstupů prjektu (Strategický rámec, Akční plán atd.) zajištění zapjení pedaggů, rdičů, NNO, expertů, zřizvatelů a aktivních lidí d prcesu MAP síťvání škl a šklských zařízení kmunikace s dalšími týmy MAP v ČR knzultace v rámci MAP a příprava pdkladů a prezentace pr řídící výbr zapracvávání pdnětů z řídícíh výbru zajišťvání setkávání cílvých skupin prjektu

7 7 pdíl na nastavvání fungvání MAP zanášení vědeckých pznatků a invací d strategickéh dkumentu MAP úzká splupráce s metdikem na všech řešených záležitstech v rámci MAP splupráce a sučinnst v týmu MAP Ing. Jitka Hejlvá prjektvý manažer splupráce na přípravě zpráv realizaci prjektu příprava finančních pdkladů, řešení finančních záležitstí prjektu administrativní činnsti hdncení průběhu prjektu zajištění publicity prjektu, prpagace prjektu příprava a předkládání dkladů, náležitstí a mnitrvacích zpráv splupráce s účetním a řídícím rgánem splupráce a sučinnst v týmu MAP Organizační struktura Řídící výbr Partnerství MAP Odbrný tým Žadatel Realizační tým Partner Pracvní skupina MŠ Pracvní skupina ZŠ Pracvní skupina nef. Řídící výbr Místníh akčníh partnerství Řídící výbr MAP (dále i ŘV) je hlavním pracvním rgánem partnerství MAP, který byl sestaven pr přípravu Místníh akčníh plánu pr území ORP Havlíčkův Brd. Je tvřen zástupci klíčvých aktérů, kteří vlivňují blast vzdělávání na území ORP Havlíčkův Brd. Řídící výbr je zřízen v návaznsti na prjekt, registrační čísl žádsti: CZ /0.0/0.0/15_005/ (dále jen Prjekt ) na dbu neurčitu, na základě materiálu d MŠMT Pstupy zpracvání místních akčních plánů. ŘV si vlí svéh předsedu, který si definuje vlastní pstupy rzhdvání a který řídí jednání dle Jednacíh řádu ŘV. ŘV má svůj Statut a Jednací řád, který si ŘV schvaluje. Řídící výbr je zřízen za účelem prjednávání pstupu zpracvání Prjektu. Jeh psláním je plánvání, tvrba a schvalvání MAP. Četnst setkávání ŘV závisí na ptřebách prjektu.

8 8 ŘV vyknává zejména tyt činnsti: 1. Prjednávání pdkladů a návrhů k přípravě, realizaci a evaluaci MAP. 2. Zprstředkvávání přensu infrmací v území. 3. Pdpra splupráce a partnerství všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Havlíčkův Brd. 4. Schvalvání Strategickéh rámce MAP d rku Činnst ŘV je rganizačně, administrativně a technicky zabezpečvána Realizačním týmem Prjektu. Pčet členů ŘV, kteří mhu hlasvat, je přesně definván. Ze setkání ŘV je vždy sepsán zápis a přízena prezenční listina. ŘV je slžen ze zástupců institucí: Králvská stezka.p.s. ředitel splečnsti Mgr. Gustav Charuzek Králvská stezka.p.s. Bc. Karlína Ortvá, DiS. Kraj Vysčina veducí dbru Kraje Vysčina, dc. RNDr. Iveta Fryšvá, Ph.D. Zástupce zřizvatele starsta Města Přibyslav Martin Kamarád Zástupce zřizvatele starsta Obce Okruhlice Ing. Lubmír Pspíchal Zástupce zřizvatele a partnera míststarstka Města Havlíčkův Brd, Ing. Ivana Mjžyškvá Ředitel škly ZŠ Přibyslav, Mgr. Petr Adam Ředitelka sukrmé mateřské škly MŠ Slunečnice, Okruhlice Hana Belingervá Ředitelka ZŠ ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brd PaedDr. Milena Hnsvá Ředitelka škly MŠ Králky Havlíčkův Brd Mgr. Štěpánka Sýkrvá Zástupce šklní družiny ZŠ Lípa, Dana Výbrná Zástupce nefrmálníh vzdělávání Mgr. Alena Jindrvá Zástupce nefrmálníh vzdělávání ředitel SVČ AZ Centrum Mgr. Milš Kejklíček Ředitelka ZUŠ ZUŠ Nuselská, Havlíčkův Brd, Mgr. Lenka Špská Ředitel ZUŠ ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brd Bc. Jindřich Macek Zástupce KAP RNDr. Kamil Ubr, Kraj Vysčina Zástupce rdičů Mgr. Petra Stránská, Havlíčkův Brd Zástupce ASZ Mgr. Táňa Zimmermannvá, Úřad vlády Zástupce MAS Jarslava Hájkvá, ředitelka MAS Havlíčkův kraj,.p.s. Zástupce dalšíh vzdělávání -Vysčina Educatin Mgr. Rman Křivánek Stálí hsté: Ing. Marie Kudrnvá, Bc. Jana Králvá, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Petr Čáp Realizační tým Realizační tým je dpvědný za realizaci a výstupy prjektu, je veden prjektvým manažerem. Realizační tým zabezpečuje činnst Řídícíh výbru, Kulatých stlů a Pracvních skupin. Realizační tým vede manažer prjektu. Zabezpečuje ptřebné dkladvé materiály a tyt pak předkládá Řídícímu výbru MAP pr jeh návrhy a diskusi s partnery v území. Mnitruje průběh realizace MAP, pravidelně vyhdncuje realizvané aktivity. Pravidelně vyhdncuje dsahvání cílů MAP. Splupracuje s dbrným garantem MAP.

9 9 Rzvíjí, ve splupráci s dbrným garantem u zástupců zřizvatelů a v zapjených vzdělávacích institucích, dbrnu znalst k dbrným tématům MAP. Zajišťuje rganizaci splečných vzdělávacích a infrmačních aktivit v rámci prjektu MAP. Účastní se aktivit suvisejících s přímu pdpru škl a dalších vzdělávacích zařízení v blasti řízení kvality vzdělávání. Zabezpečuje přens výstupů mezi Pracvními skupinami, Řídícím výbrem a setkání Kulatých stlů v rámci MAP. Kulaté stly Cílem setkání při kulatých stlech je pradenská i knzultační činnst při aktuálních tématech, či návrh aktuálních témat k řešení v rámci prjektu. Členství v kulatých stlech je tevřené, setkání se mhu zúčastnit sby půsbící ve vzdělávání či veřejnst. Kulaté stly se setkávají dle ptřeby Prjektu. Ze setkání je vždy sepsán zápis a přizuje se prezenční listina. Partnerství MAP Cílem partnerství MAP je psilvat vazby mezi partnery v území a splupracujícími subjekty z mateřských a základních škl, stejně tak i ze základních uměleckých škl a dalších vzdělávacích subjektů v území (frmálních i nefrmálních). V rámci partnerství si budu partneři navzájem představvat vlastní aktivity, budu se seznamvat, navazvat kntakty a vytvářet nvé funkční vazby, na základě kterých bude mžné vytvářet partnerské prjekty splupráce. Splečně také budu řešit prblémy a knkrétní situace z jejich praxe. Pracvní skupiny Pracvní skupiny se aktivně pdílí na zpracvání MAP svjí knzultační a pradensku činnstí. Pracvní skupiny se aktivně pdílí na rzvji kmunikační platfrmy MAP a vytváří prstr pr splupráci a partnerství mezi dtčenými skupinami a aktéry vlivňujícími vzdělávání ve správním bvdu ORP Havlíčkův Brd. Odbrně připmínkují vytvřené materiály Realizačníh týmu. Pracvní skupiny jsu v území ORP Havlíčkův Brd vytvřeny tři: Pracvní skupina MŠ, Pracvní skupina ZŠ a Pracvní skupina nefrmální vzdělávání. Četnst setkávání pracvních skupin se dvíjí d ptřeby prjektu. V pracvních skupinách jsu zastupeni všichni klíčví aktéři frmálníh i nefrmálníh vzdělávání v území. Pčet členů pracvních skupin není přesně definván, přístup d pracvních skupin je tevřený. Ze setkání pracvních skupin je vždy sepsán zápis a přízena prezenční listina. Členy pracvních skupin slvuje realizační tým na základě pdnětu členů Řídícíh výbru. Seznam členů pracvních skupin: Pracvní skupina MŠ:

10 10 Zástupce MŠ Lucie Švástvá MŠ Slunečnice Okruhlice, sukrmá MŠ Mntessrih škla Zástupce MŠ Naděžda Šťuračvá MŠ Přibyslav Zástupce MŠ Štěpánka Sýkrvá MŠ Králky Havlíčkův Brd Zástupce MŠ Markéta Michalíčkvá MŠ Okruhlice Zástupce MŠ Vladimíra Kreuzvá MŠ Wlkerva Havlíčkův Brd Zástupce zřizvatele Jana Králvá Měst Havlíčkův Brd Zástupce zřizvatele MŠ Starsta bce Phled Milan Klement Zástupce dalšíh vzdělávání -Vysčina Educatin Rman Křivánek Pracvní skupina ZŠ Zástupce ZŠ ředitelka Klára Sjkvá, ZŠ U Trjice Havlíčkův Brd Zástupce ZŠ ředitelka ZŠ Lipnice nad Sázavu, Marie Opršálvá Zástupce Vysčina Educatin Rman Křivánek Zástupce zřizvatele, Města Havlíčkův Brd Jana Králvá Zástupce ZŠ, ředitelka ZŠ Havlíčkva Brvá Martina Brychtvá Zástupce ZŠ ředitel ZŠ Přibyslav Petr Adam Zástupce ZŠ ředitelka ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brd Milena Hnsvá Pracvní skupina nefrmální vzdělávání: Zástupce bce míststarstka Města Habry Aneta Tmvá Zástupce knihvny Krajská knihvna Vysčina Havlíčkův Brd Dagmar Švejdvá Zástupce Českéh červenéh kříže Ilna Lužecká Zástupce Vysčina Educatin Rman Křivánek Zástupce rganizace Chalupky.p.s. Iva Kpecká Zástupce SVČ AZ Centrum Havlíčkův Brd Milš Kejklíček Zástupce nefrmálníh vzdělávání, byvatelka bce a aktivní členka neziskvých rganizací Alena Jindrvá Ředitelka Charity HB Anna Blažkvá Zástupce MAS Havlíčkův kraj Jarslava Hájkvá Zástupce MAS Českmravské pmezí Marta Vencvská Zástupce ASZ Petr Čáp (Táňa Zimmermannvá, Úřad vlády Aktualizace MAP Aktualizace akčníh plánu bude prbíhat (dle ptřeby) cca 1x za 6 měsíců, případně v delším časvém hrizntu, pkud nebudu vyžadvány změny. Strategický rámec bude aktualizván cca 1x za 6 měsíců, včetně aktualizace investičních pririt, prjektů škl a dalších vzdělávacích subjektů. Strategický plán musí být schválen Řídícím výbrem za splupráce partnerů a následně zaslán na sekretariát územně příslušné Reginální stálé knference a ŘO OP VVV v rámci příslušné zprávy realizaci Prjektu.

11 11 Mnitring a vyhdncení realizace MAP Cílem mnitringu bude vyhdntit úspěšnst prcesů vytváření partnerství, výsledků a dpadů akčníh plánu a dpady na strategii MAP a na základě th budu stanveny další krky v rámci MAP. Při vyhdncvání výsledů a dpadů se bude mnitring zaměřvat na vyhdncení th, c se ve splupráci již pdařil udělat a jaké blasti by ptřebvaly zlepšení. Budu vyhdncvány i zdrje finančních prstředků, ze kterých byly prjekty realizvány, či se jejich realizace připravuje. Mnitring a vyhdncení bude sledván 3x za plánvané bdbí: V rce 2017 na knci realizace Prjektu (viz níže Vnitřní evaluace) Uknčení Prjektu je stanven na Na knci realizace je třeba prvést vyhdncení naplňvání realizace Prjektu, dpadů Prjektu a implementace jedntlivých prjektů v rámci Akčníh plánu. Výstupem bude Závěrečné vyhdncení akce. V rce 2019 střednědbý mnitring Na základě střednědbéh mnitringu bude vyhdncván, zda jsu prcesy vytváření partnerství v území úspěšné, zda jsu úspěšné výsledky a dpady akčníh plánu. Výstupem průběžné evaluace je Průběžná evaluační zpráva. V rce 2023 závěrečná evaluace Výstupem závěrečné evaluace je Závěrečná evaluační zpráva. Závěrečnu evaluační zprávu schvaluje Řídící výbr MAP. Evaluace bude jak průběžná (evaluace seminářů, pstupů atd.), tak také na knci prjektu samtná evaluace MAP (d knce realizace prjektu rk 2017). Sučástí evaluace bude vyhdncení naplňvání mnitrvacích indikátrů. Vnitřní evaluace Cílem vnitřní evaluace je celkvé zhdncení realizace prjektu, tedy vyhdncení jeh prcesní i věcné stránky, řízení prjektu, průběžné zhdncení realizace aktivit prjektu a dsahvání cílů. Sučástí evaluace je i případné navržení patření ke zlepšení prjektu. Vnitřní sebehdntící zprávy (Průběžné či Závěrečné dle fáze prjektu) budu vypracvány na základě tzv. Šabln, které definuje Řídící rgán OP VVV a které bsahují řadu hdntících tázek (Metdika pr vnitřní evaluaci prjektů PO 3 OP VVV). Vnitřní evaluaci schvaluje Řídící výbr MAP. Průběžná sebehdntící zpráva Bude vypracvána p 12 měsících d zahájení realizace prjektu, tat zpráva bude bsahvat zhdncení prjektu během prvníh rku realizace prjektu. Je pvinnst Průběžnu sebehdntící zprávu devzdat s následující zprávu realizaci prjektu, a t frmu její přílhy. V případě, že mezi uplynutím hdncenéh bdbí 12 měsíců a nejbližším termínem pr devzdání zprávy realizaci prjektu je méně než 1 kalendářní měsíc, příjemce devzdá vypracvanu Průběžnu sebehdntící zprávu až s další následující zprávu realizaci prjektu. Průběžnu evaluační zprávu schvaluje Řídící výbr MAP.

12 12 Závěrečná sebehdntící zpráva Bude vypracvána před kncem realizace prjektu MAP (nejdříve dva měsíce před uknčením realizace prjektu). Bude zde zhdncen celé bdbí realizace prjektu. Zpráva bude devzdána splečně se závěrečnu zprávu realizaci prjektu, pmcí její přílhy. Závěrečnu evaluační zprávu schvaluje Řídící výbr MAP. Ppis způsbů a prcesů zapjení dtčené veřejnsti d tvrby MAP Veřejnst bude mít zajištěný přístup k infrmacím prjektu prstřednictvím webvých stránek žadatele a partnera, nvinvých článků, plakátů, pzvánek na knané akce v rámci prjektu, sciálních sítí, sbních schůzek či pvinné publicity prjektu. Realizační tým také chtně pskytne infrmace prjektu na vyžádání. Cílem bude mtivvat veřejnst k zájmu vlastní aktivity při šklách a šklských zařízeních pr prspěch všech dětí a žáků, a sučasně i rzvji jejich vlastníh vzdělávání. V rámci prjektu bude realizván minimálně: 4 5 seminářů za rk pr veducí pracvníky škl (ředitele, zástupce ředitelů škl) 4 5 seminářů za rk pr pedaggické pracvníky 1 exkurze za dbu realizace prjektu 4 tematické wrkshpy pr pracvníky statních vzdělávacích subjektů (ZUŠ, SVČ, DDM) 2 setkání napříč vzdělávacími subjekty, kde bude řešena návaznst a vzájemná interakce předšklníh, šklníh a nefrmálníh vzdělávání Jednu za půl rku bude přádán setkání s veřejnstí- tj. 4x za celu dbu realizace prjektu. Témata seminářů, šklení a wrkshpů budu inkluzivní vzdělávání, dstupnst, kvalita, čtenářská a matematická gramtnst a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem. Hlavním cílem realizvaných aktivit bude větší infrmvanst prblematice, rzvj diskuse a splupráce v území, vlastní hdncení a zpětná vazba k aktivitám, budvání partnerství a příns nvých příkladů praxe ve vzdělávání. Ze všech uskutečněných setkání a aktivit budu vytvřeny zápisy, včetně hdncení přínsnsti. Veřejnst může být zapjena d jednání Kulatých stlů, Pracvních skupin i vzniklých partnerství. V rámci veřejnsti budu jednu z cílvých skupin rdiče dětí a žáků. Je nutné infrmvat nvých pstupech ve vzdělávání, nvých metdách výuky a mžnstech vyšší vlastní aktivity dětí a žáků při vyučvání apd. Rdiče budu infrmváni prstřednictvím vlastních dětí a žáků, které navštěvují škly a šklská zařízení či další subjekty vzdělávání zapjené d prjektu, dále prstřednictvím pedaggů a veducích pracvníků škl, webvých stránek, článků v nvinách, infrmací uváděných na sciálních sítích či prstřednictvím sbních setkání. - Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže d 15 let

13 13 NNO, sukrmé subjekty, církevní rganizace, atd. (vyjma škl) vyznačení těch aktérů, kteří budu pravidelně infrmváni a kteří ptvrdili zájem aktivní splupráci d partnerství na základě slvení em (červenec 2016) Nadační fnd Aktivní ženy na venkvě Chalupky.p.s. Farní sbr Českbratrské církve evangelické v Hrní Krupé Králvská stezka.p.s. Infrmvání a zapjení Místní akční plán vzdělávání pr ORP Havlíčkův Brd bude zveřejněn na webvých stránkách rganizace Králvská stezka.p.s., knkrétně pd zálžku MAP. Zveřejněn bude také na webvých stránkách Územní dimenze ( KAP/Strategicke-ramce-MAP). V rámci aktualizací (1x za 6 měsíců) bude pracvní návrh MAP zasílán na subjekty a aktéry v území pr dplnění a připmínky k aktualizaci (vzdělávací subjekty). P sesbírání všech návrhů a námětů budu všechny pdklady zapracvány a rzeslány na členy Řídícíh výbru. P dbu 10 pracvních dní bude mžné připmínkvat tent pracvní návrh, který bude zveřejněn také v pracvní verzi na webvých stránkách Králvské stezky.p.s. Předpkládá se, že také v dbě připmínkvání budu slveny pracvní skupiny, které budu mít mžnst se k aktualizaci vyjádřit a případně se sejít a prjednat změny sbně ve skupinách. P 10 pracvních dnech budu všechny připmínky sesbírány a kancelář bude mít 10 pracvních dní na zapracvání připmínek. V případě nejasnstí či nesrvnalstí budu zaměstnanci přím slvvat jedntlivé subjekty, které připmínky zaslaly. P zapracvání připmínek bude d 15 pracvních dní svlán jednání Řídícíh výbru pr prjednání (schválení) aktualizvanéh dkumentu MAP. Odpvědnst za aktualizaci MAP v ORP má prjektvý manažer, jemuž je zdpvědný metdik a manažer klíčvé aktivity. Infrmvanst a splupráce se zapjenými šklami musí prbíhat pdle principu zapjení veřejnsti, d realizace MAP budu škly zapjeny: minimálně tím, že je bude pravidelně infrmvat zasíláním infrmačníh materiálu; aktivně infrmvat na splečných neb individuálních jednáních; knzultvat s nimi, tj. sbírat d nich připmínky, zjišťvat jejich pstje a stanviska ke vznikajícímu a finálními plánu; zapjí jejich zástupce přím d pracvních skupin neb řídícíh výbru, aby se mhly přím pdílet na vytváření návrhů v MAP. Zajištění přístupu veřejnsti k infrmacím V průběhu přípravy a realizace MAP bude zajištěn přístup veřejnsti k veškerým infrmacím. Veřejnsti bude neustále k dispzici infrmace, že jsu infrmace veškeré činnsti spjené s přípravu a naplňváním MAP veřejné a kmukliv dstupné. Rvněž budu zpřístupněny veškeré dkumenty, materiály a infrmace, které v rámci dění vzniknu. Jak byl již uveden výše, d tvrby strategie MAP je zapjena i širká veřejnst a t prstřednictvím Pracvních skupin s mžnstí připmínkvání jedntlivých částí dkumentu, které budu pstupně

14 14 vyvěšvány na webvých stránkách rganizace Králvská stezka.p.s. ( D zpracvání Místníh akčníh plánu rzvje vzdělávání na území ORP Havlíčkův Brd je zapjen něklik cílvých skupin. Knkrétně se jedná zástupce těcht rganizací a cílvých skupin: ZŠ a MŠ ZUŠ zřizvatelé škl a šklských zařízení zástupci rganizací nefrmálníh a zájmvéh vzdělávání PPP, SPC šklské kmise rdiče děti a žáci bce, kde není ZŠ či MŠ D prcesu tvrby dkumentu MAP jsu zapjeny i další subjekty např. MŠMT, Krajský úřad Kraje Vysčina, ORP, MAS a další. Jedntlivé cílvé skupiny budu získávat infrmace těmit způsby: infrmačními y tiskvými zprávami prstřednictvím webvých stránek rganizace Králvská stezka.p.s. vývěskami škl, měst a bcí v ORP Havlíčkův Brd telefnicky a sbním kntaktem s pracvníky prjektu Jedntlivé cílvé skupiny jsu a budu d tvrby MAP zapjeny těmit způsby: účastí na jednáních Řídícíh výbru účastí na jednáních v Pracvních skupinách účastí na infrmačních schůzkách u kulatých stlů, na veřejných prjednáváních, exkurzích, seminářích atd. účastí při rzhvrech a na sbních schůzkách s pracvníky MAP v dmvských zařízeních neb na pracvišti zpracvatelů MAP účastí na setkáváních ředitelů, šklských kmisí a dalších akcích přádaných šklami, ORP Havlíčkův Brd, SVČ a se zpracvateli MAP setkáváním dětí a žáků se zpracvateli MAP setkáváním pedaggů se zpracvateli MAP mžnstí připmínkvání dkumentu MAP Během prjektu je v plánu i zapjení dalších cílvých skupin jak jsu například děti a žáci (prstřednictvím žákvských parlamentů apd.). Dále je plánván setkávání daných cílvých skupin u kulatých stlů, vytvření platfrem a nastartvání pravidelnéh setkávání těcht platfrem i p uknčení prjektu. V nepslední řadě se během prjektu bude i nadále pravidelně setkávat Řídící výbr a Pracvní skupiny. Pracvní skupiny budu na každém setkání řešit prblematiku knkrétních témat týkajících se šklství a vzdělávání a s jejich přibývajícím pčtem se ukáže, kterým směrem se tat setkání budu ubírat.

15 15 Místní akční plán rzvje vzdělávání pr SO ORP Havlíčkův Brd schválil Řídící výbr MAP dne Pdpis předsedy Řídícíh výbru MAP Seznam brázků Obrázek 1: Obce v ORP Havlíčkův Brd... 4

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP Pdpra vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brd EVALUACE Závěrečná sebehdntící zpráva příjemců MAP Závěrečná vnitřní evaluace prjektů MAP pdpřených z Priritní sy 3 OP VVV Sebehdntící zpráva (závěrečná evaluace)

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Organizační struktura MAP II

Organizační struktura MAP II Místní akční plán vzdělávání pr Hlučínsk výchd II Organizační struktura MAP II (Ppis rgánů MAP II, rzdělení kmpetencí a úlh) Realizátr prjektu: Místní akční skupina Hlučínsk z. s. Pužité zkratky MAP PS

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Zpracvatel: SPF Grup, s.r.. Bzděchva 99/6 400 01 Ústí nad Labem Klektiv zpracvatelů: Mgr. Jsef Miškvský, Ph.D. veducí klektivu Mgr.

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2019 Prjekt Registrační čísl Nsitel prjektu Místní akční plán II rzvje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Verze 4.0 Zpracvatelé: Odbr (Agentura) pr sciální začleňvání Úřadu vlády České republiky ve splupráci s Ministerstvem práce a sciálních

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: 13. 5. 2015 Sledvané bdbí d: 31. 12. 2015 Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 Na vědmí AS FU OU: 19. prsince 2017 Schválen UR FU OU: 15. ledna 2018 Platnst: 15. ledna 2018 Účinnst: 15. ledna 2018

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více