8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor"

Transkript

1 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě pouţití řady statistických metod ám přibliţuje zkoumaý jev a zákoitosti s ím spojeé. 8.1 Statistický soubor Příklad 1 : V tabulce jsou uvedey údaje o ţácích a základích školách k 30. září 1998 Počet ţáků V procetech Počet dívek V 1. aţ 9. ročíku celkem Z toho v 1. ročíku , V. ročíku , Ve 3. ročíku , Ve 4. ročíku , V 5. ročíku , V 6. ročíku , V 7. ročíku , V 8. ročíku , V 9. ročíku , Tabulka byla sestavea a základě statistického šetřeí. Pozorě si ji prohlédi a pak zodpověz těchto deset otázek: a) Kolik ţáků bylo v 1. aţ 9. ročíku celkem? b) Kolik z ich bylo k tomuto datu v 8. ročíku? c) Ve kterém ročíku bylo ejvíce ţáků? A ve kterém ejméě? d) Bylo více ţáků v 1. aţ 5. ročíku, ebo v 6. aţ 9. ročíku? e) Které číslo tvoří základ pro výpočet počtů procet ţáků v jedotlivých ročících? f) Jsou počty procet vypočítáy správě? Zkotrolujte, výsledky zaokrouhlete a desetiy. g) Kolik chlapců bylo v 8. ročíku? Je chlapců více eţ dívek? h) Kolik procet počtu všech ţáků 8. ročíku tvořili chlapci? A kolik procet dívky? i) Kolik je v tvé třídě chlapců a kolik dívek? j) Kolik procet počtu ţáků tvé třídy jsou chlapci a kolik procet dívky? Příklad: Na základí škole v Javorici proběhlo statistické šetřeí, kterého se zúčastilo 64 ţáků této školy. Jeda z otázek byla: Kolik máš celkem sourozeců? Zde jsou výsledky: 1

2 Počet všech sourozeců Počet ţáků Počet ţáků v procetech,40 33,65 39,10 15, 5,77 3,85 SLOVA POUŢÍVANÁ VE STATISTICE Dotazovaí ţáci ZŠ Javorice.... statistický soubor Kaţdý z dotazovaých ţáků... statistická jedotka Počet sourozeců. zvoleý zak Čísla 0, 1,, 3, 4, 5. zjištěé hodoty zaku 0 5 rozsah zaku 4 ţáků má 5 sourozeců je absolutí četost ( frekvece ) hodoty = 0,03846 je ta část dotazovaých ţáků, kteří mají pět sourozeců.. 0,03846 je relativí četost hodoty 5 0, = 3,846 je počet procet ţáků, kteří mají pět sourozeců.. 3,846 % je relativí četost hodoty 5 Kaţdé statistické jedotce přiřazujeme jediou hodotu zaku. Součet četostí se rová počtu všech jedotek statistického souboru. Součet relativích četostí vyjádřeých v procetech je 100 %. Pokud relativí četosti zaokrouhlujeme, emusí ám 100 % vyjít přesě. Příklad : Proveďte ve své třídě průzkum, jehoţ cílem je zjistit, kolik z vás se arodilo ve kterém kaledářím měsíci. Výsledky uspořádejte do tabulky, zapište četosti a vypočítejte relativí četosti. 8. Základí charakteristiky souboru Aritmetický průměr hodot ( x ) je součet všech hodot ( x i ) vyděleý počtem všech statistických jedotek souboru (). x = x 1 x... x Příklad: V osmé třídě je 5 ţáků, kteří byli hodocei v pololetí z fyziky takto: osmáct ţáků dostalo jedičku, šest ţáků dostalo dvojku a jede ţák trojku. Vypočítej průměrou zámku z fyziky v této třídě. Řešeí: x = 1, 3

3 Ţáci osmé třídy byli hodocei průměrou zámkou 1,3. 7. ročík - 8. Základy statistiky Pozor a čiěé závěry a základě aritmetického průměru. Příklad: Máme chlapecký a dívčí kolektiv. V chlapeckém kolektivu má Karel 70.- Kč, Hoza 55.- Kč, Zdeěk 45 Kč, Ota 40 Kč, Zbyěk 30.- Kč, Marti 10. Kč, Michal emá peíze a Tomáš také emá peíze. V dívčím kolektivu má Věra 40.- Kč, Zuzka 40.- Kč, Jitka 40.- Kč, Jaa 30.- Kč, Petra 30.- Kč, Pavla 5.- Kč, Romaa 5.- Kč a Nikola 0 Kč. Vypočítejte kolik koru mají chlapci a dívky. Řešeí : x ( chlapci ) = 31,5 Kč y ( dívky ) = 31,5 Kč Průměrě mají všichi stejě, ale fiačí situace je v kaţdé skupiě jiá. V čem se liší? Příklad 3: Vypočítejte aritmetický průměr všech zámek (mimo chováí) a svém vysvědčeí. Příklad 4: V prodejě obuvi byly v posledím týdu ásledující trţby: v podělí Kč v úterý Kč ve středu Kč ve čtvrtek Kč v pátek Kč v sobotu Kč Vypočítejte aritmetický průměr trţeb čili průměrou deí trţbu za posledí týde. Výsledek zaokrouhlete a celé koruy. Příklad: Kotrolí písemá práce z matematiky v ročí dopadla takto : Třída 9.A 9.B 9.C 9.D průměrá zámka,1 1,8,33,11 počet ţáků Určete průměrou zámku dětí celého ročíku. Řešeí : Vzhledem k tomu, ţe četost ţáků kaţdé třídy eí stejá, eí moţé počítat aritmetický zámek jako aritmetický průměr aritmetických průměrů, ale musíme zvolit teto postup. x =,1.8 1, , ,11.30 =,14 Uvědomte si, co vyjadřuje výraz,1.8. Příklad 5: Tomáš jel a výlet k babičce 3 hodiy vlakem rychlostí 40 km/hod a pak půl hodiy autobusem průměrou rychlostí 60 km/hod. Jakou průměrou rychlostí cestoval? Příklad 6: Jirka se vydal a výlet. Nejdříve šel 30 miut průměrou rychlostí 3

4 6 km/hod a autobus, který okamţitě přijel. Autobusem jel,5 hodiy průměrou rychlostí 60 km/hod. Potom čekal 15 miut a vlak, kterým jel hodiu a čtvrt průměrou rychlostí 50 km/hod. Na určeé místo akoec došel za půl hodiy průměrou rychlostí 4 km/hod. Jakou průměrou rychlostí cestoval? Hodotu šetřeí s ejvyšší četostí azýváme modus. Mediá je hodota, která leţí ve středu tabulky uspořádaé od ejmeší do ejvyšší hodoty šetřeého zaku. Je-li počet jedotek souboru liché číslo, je mediá sledovaého zaku ta jeho hodota, která leţí uprostřed. Je-li počet jedotek souboru sudé číslo, je mediá sledovaého zaku aritmetickým průměrem těch jeho dvou hodot, které jsou ejblíţe středu. Příklad: Na aší škole máme volejbalové druţstvo dívek a volejbalové druţstvo chlapců. Dívky ve volejbalovém druţstvu mají výšky v řadě od ejvětší po ejmeší : 194 cm, 19 cm, 175 cm, 175 cm, 175 cm, 174 cm, 17 cm, 171 cm, 171 cm, 170 cm. Určete : a) aritmetický průměr; b) modus; c) mediá. Řešeí : a) x = b) modus je hodota 175 cm; c) mediá je hodota 174,5 cm = 176,9 cm Příklad 7 : Tabulka uvádí rozděleí četostí výše čtvrtletí odměy pro 4 pracovíků závodu. Odměy v Kč četost Vypočítejte aritmetický průměr, modus a mediá výše čtvrtletí odměy. Příklad 8 : V tabulce jsou uvedey počty ţáků ve všech třídách základí školy v Javorici. Třída 1.A.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 7.B 8.A 9.A počet ţáků Získaé údaje zpracujte takto : 4

5 a) Statistický soubor tvoří třídy 1.A aţ 9.A. Roztřiďte je do skupi podle zaku počet ţáků ve třídě. Sestavte tabulku, v jejímţ prvím řádku budou hodoty zaku počet ţáků ve třídě a ve druhém řádku jejich četosti. b) Určete modus a mediá tohoto zaku. c) Vypočítej aritmetický průměr počtu ţáků ve třídě. Příklad 9 : V soutěţi jedotlivců získali jedotliví závodíci tyto body : 37, 53, 56, 58, 59, 47, 53, 48, 58, 58, 36, 44, 48, 45, 61, 49, 58, 45, 51, 53, 56, 53, 53, 54, 56, 58, 60, 60, 54, 58. a) Sestavte tabulku, v jejímţ prvím sloupci bude zak počet získaých bodů a v druhém sloupci bude příslušá frekvece. b) Určete aritmetický průměr získaých bodů. c) Určete modus a mediá získaých bodů. Rozptyl charakterizuje rozloţeí hodot ve vzorku vzhledem k aritmetickému průměru. Čím je meší, tím jsou aměřeé hodoty blíţe aritmetickému průměru. x x Začíme σ (čteme sigma ) σ = i Rozptyl eí závislý a aritmetickém průměru. Vzhledem k tomu, ţe je vyjádře ve čtvercích měrých jedotek sledovaého zaku, zavádí se pojem směrodatá odchylka. Směrodatá odchylka je defiováa jako odmocia rozptylu. Začíme s s = Vzhledem k tomu, ţe ai směrodatá odchylka evyjadřuje vztah k aritmetickému průměru, zavádí se pojem variačí koeficiet. Variačí koeficiet s Začíme v k v k =. 100 x Variačí koeficiet se udává v procetech. Variačí koeficiet, který je větší eţ 50%, ukazuje a esourodost statistického souboru a to v takové míře, ţe pouţití aritmetického průměru je uţ stěţí oprávěé. Pro lepší pochopeí si zvolíme lehký příklad s třemi čísly, kdy závěry jsou jasé bez ašeho počítáí, ale při řešeí úkolu s více čísly, apř. tisícem čísel, jiţ k závěrům potřebujeme azačeé výpočty. Příklad : V levé skupiě máme tři čísla : 7; 8; 9. V pravé skupiě máme čísla 1; 10, 13. Vypočtěte pro obě skupiy základí statistické údaje. Řešeí : levá skupia pravá skupia aritmetický průměr 8 8 5

6 výpočet rozptylu x i x x i -x (x i -x ) x i x x i -x (x i -x ) dosadíme do vzorce σ = x i x σ = = 0, σ = = 6 3 dosadíme do vzorce pro směrodatou odchylku s = s = 0, 67 = 0,8 s = 6 = 5,1 závěry : většia čísel se odchyluje většia čísel se odchyluje od aritmetického průměru od aritmetického průměru ( 8 ) o méě eţ jeda v obou ( 8 ) o více eţ pět v obou směrech, leţí tedy mezi směrech, leţí tedy mezi čísly 7 a 9. 3 a 13. s dosadíme do vzorce pro variačí koeficiet v k = ,8 8 v k =. 100 = 10,% v k =. 100 = 63,5% x 5, ročík - 8. Základy statistiky Máme-li soubor čísel a jedo z ich zcela evidetě je epravděpodobé ebo vziklo důsledkem ějaké chyby, tak je moţé za určitých podmíek toto číslo vyřadit ze statistického zkoumáí, protoţe jiá chyba by mohla ovlivit výsledky ašeho zkoumáí. Příklad 10 : Při měřeí určitého předmětu byly změřey tyto údaje v cetimetrech :,11,01,09,11,0,03,03,10,05,05. Vypočtěte směrodatou odchylku a variačí koeficiet tohoto šetřeí. Příklad 11 : Ve střelbě z pistole soutěţila tři druţstva. Docílili těchto výsledků ( číslo udává vzdáleost zásahu od středu terč v milimetrech ). Které druţstvo mělo ejvětší rozptyl? Druţstvo A : 10; 8; 9; 7; 8; 10; 9; 7; 3; 10; Druţstvo B : 3; 10; 6; 7; 8; 9; 7; 3; 9; 10; Druţstvo C : ; 3; 1; 3; ; 7; 1; ; ; 3; Výsledky statistických šetřeí se velmi často vyjadřují pomocí diagramů. Kaţdý diagram vyjadřuje vzájemý vztah mezi dvěma i více proměými veličiami pomocí přehledých grafických symbolů (číslice, písmea, matematické symboly, schematické obrázky, čáry, obrazce, tělesa, barvy a jejich odstíy). Druhy diagramů: bodový, spojicový, hůlkový (úsečkový), sloupcový, kruhový. 6

7 Souhrá cvičeí 1) V Jaiě třídě je 40 % chlapců. jejich průměrá výška je 145 cm. průměrá výška všech dětí v Jaiě třídě je 14 cm. Ve své třídě je Jaa mezi děvčaty adprůměrě vysoká, ale je meší eţ je průměrá výška všech dětí v její třídě. Zjistěte, kolik Jaa měří, pokud víte, ţe její výška je v cetimetrech celé číslo. ) Vypočtěte variačí koeficiet čísel těchto šetřeí : a) 4, 3,9 3,8 4,1 4,0 4,5 4,3; b) 9,4 9,3 9,5 9,3 9,8; c) 16, 15,8 14,8 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 16,1; Výsledky příkladů 1) a) ; b) ; c) v. ročíku, v 9. ročíku; d) v ročíku; e) čísla ve sloupečku počet ţáků; f) ao; g) chlapců , bylo jich více eţ děvčat; h) chlapci 51,61 %, dívky 48,39%; 4) Kč; 5) 4,8 km/hod; 6) 43,5 km/hod; 7) Kč; Kč; Kč; 8) b), 6,5; c) 6,3 9) b) 5,63 bodů; c) 58 bodů, 53,5 bodů; 10) s = 0, ; v k = 1,79; 11) B : 5,956; A : 4,09; C : 0,64; Výsledky souhrých cvičeí 1) 141 cm; ) a) 5,36 %; b) 0,644%; c),7%; 7

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

I. kolo kategorie Z5

I. kolo kategorie Z5 63. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5 Z5 I 1 Mezi dvěma tyčemi je napnutá šňůra dlouhá 3,8 m, na kterou chce maminka pověsit vyprané kapesníky. Všechny kapesníky mají tvar čtverce o straně

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více