STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06 ZDRAVOTNICTVÍ Stanovení složení vyšších mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích plynovou chromatografií Determination of the composition of fatty acids in selected food oils by gas chromatography Autor: Ketrin Jedličková Škola: Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Purkyňova 12, Opava Kraj: Moravskoslezský Konzultanti: Mgr. Lenka Endlová Opava 2015

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění. V:... Dne: Podpis: 2

3 PODĚKOVÁNÍ Především bych chtěla poděkovat vedoucí laboratoře Mgr. Lence Endlové za jejich cenné rady, trpělivost, čas, podporu a ochotu, kterou mi věnovala při tvorbě této práce a přímo při analýzách vzorků.. Dále také Mgr. Lence Motykové za ochotu pomoci při organizaci a podporu. Dále bych také chtěla poděkovat společnosti Oseva PRO s.r.o., Výzkumnému ústavu olejnin v Opavě za možnost provádění práce v prostorách jejich laboratoře. 3

4 ANOTACE: Tato práce se zabývá stanovením mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích. Ke stanovení byla použita metoda nazývána plynová chromatografie (GC). Je zde popsán výskyt a zdravotní význam mastných kyselin na lidský organismus, jednotlivé vybrané analyzované potravinářské oleje. Dále je zde krátce uvedena výroba olejů a metody stanovení mastných kyselin. U konce jsou jasně popsány výsledky jednotlivých potravinářských olejů, jejich hodnocení a porovnání mastných kyselin v jednotlivých olejích. KLÍČOVÁ SLOVA: rostlinné oleje, mastné kyseliny, esenciální mastné kyseliny, plynová chromatografie. ANNOTATION: This work deals with the determination fatty acid in selected food oil. The method used for the determination is called gas chromatography. There is described the occurrence and health importance of fatty acids for the human body, each of the selected analyzed food oil. There is also briefly mentioned the production of oil and methods for the determination of oils and fatty acids. At the end there are clearly described the results of individual food oils, their evaluation and comparison of individual fatty acids in the oils. KEY WORDS: vegetable oils, fatty acids, essential fatty acids, gas chromatography 4

5 ÚVOD Tuky a látky lipidické povahy jsou nedílnou součástí našeho života. Tyto látky tvoří významnou složku potravy a ve větším či menším množství jsou zastoupeny ve všech potravinách jak rostlinného tak živočišného původu. Lipidy představují ve výživě jednu z hlavních živin nezbytných pro zdraví a vývoj organizmů. Obsahují pro organismus nenahraditelné esenciální mastné kyseliny a slouží k transportu vitaminů rozpustných v tucích. Nejbohatšími zdroji lipidů jsou rostlinné oleje a živočišné tuky. Rostlinné oleje jsou obsaženy v celé řadě potravin, jako jsou např. margariny, majonézy, stolní oleje, rybí a jiné konzervy apod. Živočišné tuky najdeme téměř ve všech masných výrobcích a výrobcích z mléka. Využití tuků však nespadá pouze do potravinářské sféry. Tuky a oleje mají velký význam pro chemický průmysl, kde jsou základem pro výrobu mýdel, barev, fermeží, laků a v posledních letech jsou zejména výchozí surovinou pro výrobu biopaliv pro spalovací motory. Nenahraditelný význam má využití tuků ve farmacii, kosmetice a strojním průmyslu. Rostlinné oleje se od sebe liší jak svým původem, tak složením. Vyrábějí se ze semen, zrn, klíčků, ořechů, aj. Jsou tvořeny především triacyglyceroly (97 %), které slouží jako rozpouštědlo pro ostatní látky přítomné v olejích. Jedná se především o steroly, v tuku rozpustné vitaminy (především tokoferoly/tokotrienoly), pigmenty včetně chlorofylů a karotenoidů, fenolické sloučeniny, fosfolipidy, volné mastné kyseliny a monoadiacylglyceroly. Oleje se liší stupněm nenasycenosti, druhem mastných kyselin tvořících triacylglyceroly a také množstvím a druhem nezmýdelnitelných látek. Složeni potravinářských olejů, je dnes hodně diskutovaným tématem. Zjišťuje se do jaké míry může mít složení olejů pozitivní nebo negativní vliv na lidské zdraví. Mastné kyseliny, jež jsou hlavni stavební složkou lipidů tedy i olejů, mají nezbytnou úlohu v lidském organismu. Mastné kyseliny přijímané v potravě jsou po natrávení vstřebávaný do lymfy, následně do plasmy, kde jsou k dispozici pro další využiti. Lidské tělo si z nich dokáže syntetizovat potřebné látky. Tělo si také samo dokáže některé mastné kyseliny vytvořit, avšak ty které si nedokáže vytvořit, musíme přijímat v potravě, např. také v olejích. Tyto kyseliny se nazývají esenciální a mají významnou úlohu při správné látkové výměně, což má následně vliv například na správnou funkci pokožky, jater, ledvin atd. Nejlepším zdrojem esenciálních mastných kyselin v potravě 5

6 jsou rostlinné oleje a rybí tuky. Rostlinné oleje obsahují také některé vitamíny (C, E, B a jiné) a zlepšují jejich resorpci. Tokoferoly, vitamin C a karotenoidy jsou především zodpovědné za udržení zdraví a ochranu před srdečním onemocněním a rakovinou. Podle doporučení WHO by neměl denní příjem tuků v potravě přesáhnout 30 % z celkových živin, ideální je 25 %. Důležitý je i příjem jednotlivých mastných kyselin (nasycených i nenasycených). V České republice se na důležitost nenasycených mastných kyselin ve stravě stále zapomíná. Doporučuje se podle České společnosti pro výživu, aby poměr mezi nasycenými, mononenasycenými a polynenasycenými mastnými kyselinami byl 1 : 1,4 : 0,6 v celkové dávce tuku. Důležitý je příjem polynenasycených mastných kyselin ω-6 a ω-3, jejichž poměr by měl být ve výživě 5 : 1 a příjem trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu. I přesto že světová spotřeba rostlinných olejů každoročně narůstá, zvyšuje se výskyt celé řady onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární choroby či nádorová onemocnění, kterými naše populace trpí a které jsou způsobovány z velké části nesprávným složením stravy a nadměrným příjmem zejména nasycených mastných kyselin. Ve stravě se stále používají živočišné tuky jak ve formě zjevné (máslo, sádlo), tak ve skryté formě (tučné vepřové maso, sýry, jemné pečivo). Potraviny obsahující vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, zejména esenciální kyselinu α-linolenovou, kterou si lidský organismus nedokáže sám syntetizovat, jsou konzumovány v nedostatečném množství. Obyvatelstvo by mělo ve větší míře konzumovat ryby, drůbež či rostlinné oleje, které jsou významným zdrojem nenasycených mastných kyselin. V této práci jsem provedla stanovení obsahu vyšších mastných kyselin v potravinářských olejích běžně dostupných v obchodních řetězcích nebo obchodech zdravé výživy metodou plynové chromatografie (GC) s využitím plameno-ionizačního detektoru (FID). Jednalo se o 3 druhy olivového oleje, 3 druhy řepkového oleje a 5 druhů slunečnicového oleje, 2 druhy bodlákové oleje, 1 druh lněného oleje, 1 druh oleje z kukuřičných klíčků, 1 druh oleje z valšských ořechů, 1 druh sójového oleje, 1 druh sezamového oleje, 1 druh oleje z pšeničných klíčků, 1 druh oleje z ostropestřce, 1 druh dýňového oleje, konopného oleje, rýžového oleje a kukuřičného oleje. Celkem 24 rostlinných olejů. Cílem mé práce bylo zjistit složení MK v potravinářských olejích a doporučit, které druhy jsou vhodné z hlediska zdravotního účinku a také pro použití ve studené nebo teplé kuchyni. 6

7 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Lipidy Charakteristika a vlastnosti lipidů Klasifikace lipidů Mastné kyseliny a jejich rozdělení Nasycené mastné kyseliny Nenasycené mastné kyseliny Lidská výživa a zdravotní význam mastných kyselin pro člověka Esenciální mastné kyseliny Charakteristika vybraných rostlinných olejů Sójový olej Řepkový olej Slunečnicový olej Olivový olej Olej z vlašských ořechů Olej ze světlice barvířské Sezamový olej Olej z pšeničných klíčků Olej z ostropestřce mariánského Dýňový olej Konopný olej Rýžový olej Olej z kukuřičných klíčků Lněný olej Výroba olejů

8 1.5.1 Tradiční výroba Průmyslová výroba Metody analýzy rostlinných olejů Plynová chromatografie Instrumentace plynové chromatografie Příprava vzorku pro analýzu mastných kyselin EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Chemikálie Přístroje a pomůcky Vzorky Příprava methylesterů mastných kyselin Příprava esterifikačních jednotek Esterifikace Vytřepávání methylesterů Příprava vzorku pro GC analýzu Analýza vzorků plynovou chromatografií Výpočet a vyjádření výsledků Kvalitativní analýza Kvantitativní analýza VÝSLEDKY A DISKUZE Hodnocení složení mastných kyselin u jednotlivých druhů olejů Vybrané mastné kyseliny ve slunečnicovém oleji Vybrané mastné kyseliny v řepkovém oleji Vybrané mastné kyseliny v olivovém oleji Vybrané mastné kyseliny v olejích ze světlice barvířské Vybrané mastné kyseliny v ostatních druzích oleje Porovnání mastných kyselin v analyzovaných olejích

9 3.3. Využití analyzovaných olejů ZÁVĚR

10 1 TEORETICKÁ ČÁST 10

11 1.1. Lipidy Lipidy jsou jednou ze základních živin a pro náš organismus jsou nezbytně důležité. Tvoří součást buněk rostlin i živočichů, zdroj energie pro organismy a chrání organismus před tepelnou ztrátou. Lipidy jsou důležité pro využití vitamínů rozpustných v tucích (vitamín A, D, E, K), podílí se na tvorbě některých hormonů a prostaglandinů, a v neposlední řadě dodávají jídlu chuť [1,2] Charakteristika a vlastnosti lipidů Lipidy jsou strukturně a funkčně velmi rozmanitou skupinou přírodních látek rostlinného nebo živočišného původu. Tuky neboli lipidy, jsou organické látky, které jsou ve vodě a polárních rozpouštědlech nerozpustné a naopak rozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech. Jejich chemická struktura je sice velice heterogenní, základem jsou však estery vyšších mastných kyselin a alkoholu glycerolu [3,4] Klasifikace lipidů V současné době existuje velké množství různých typů rozdělení lipidů. Z chemického hlediska je však nejrozšířenější dělení na homolipidy, heterolipidy a komplexní lipidy [3] Mastné kyseliny a jejich rozdělení Název mastná kyselina (MK) má původ v jejich hlavním zdroji tuku (tučný, mastný). MK je organická látka složena z alifatického uhlovodíkového řetězce, kde na jednom konci je methylenová (CH3-) a na druhém konci je karboxylová (-COOH) skupina. Jednotlivé MK se od sebe liší délkou a charakterem uhlovodíkového řetězce a stupněm nasycenosti. V přírodě bylo dosud nalezeno kolem 100 mastných kyselin [4]. Tuky a oleje je možné navzájem rozlišit podle obsahu MK, které se liší délkou uhlovodíkového řetězce i počtem a místem působení dvojných vazeb [2, 6]. V přírodě a v potravinách se vyskytují v lipidech MK nasycené a nenasycené Nasycené mastné kyseliny Nasycené znamená, že tyto sloučeny obsahují ve svém uhlovodíkovém řetězci pouze jednoduché vazby. To znamená, že nejsou schopny navázání dalších vodíků na řetězec. Nasycené MK se mezinárodně označují jako SAFA (Saturated Fatty Acid) a vyskytují se především v přírodních lipidech [7]. Nasycené MK můžeme rozdělit podle délky řetězce: 11

12 Nasycené MK s krátkým řetězcem což jsou sloučeniny s 2 až 5 uhlíky v řetězci. Nasycené MK se středním řetězcem sloučeniny s počtem uhlíků 6 až 12. Nasycené MK s dlouhým řetězcem sloučeniny s 13 uhlíky a více. Tyto MK jsou z hlediska chemie stálé látky. Nesnadno podléhají oxidaci, tedy vydrží nějakou dobu nežluknout. Udržují tuhé skupenství i při pokojových teplotách [20]. Nejvíce se v přírodních lipidech, tedy i rostlinných olejích (kokosový, palmojádrový a palmový olej) objevuje z nasycených MK kyselina myristová, stearová a palmitová. Kyseliny s krátkým řetězcem jsou nalézány v mléčných tucích, ale většina těchto MK se vyskytuje převážně v živočišných tucích, jako je sádlo, lůj, máslo atd. [26]. Nasycených MK bychom se měli snažit vyvarovat, protože jejich vysokou konzumací dochází ke zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a podporování vzniku srdečně-cévních onemocnění [2]. Lidské tělo však tyto MK potřebuje, ovšem z hlediska výživy by měly tvořit max. 10 % z denní dávky energie [4]. Tabulka 1. Přehled běžně se vyskytujících nasycených MK v potravinách [8]. Triviální název Systematický název Označení Máselná kyselina butanová C 4:0 Kapronová kyselina hexanová C 6:0 Kaprylová kyselina oktanová C 8:0 Kaprinová kyselina dekanová C 10:0 Laurová kyselina dodekanová C 12:0 Myristová kyselina tetradekanová C 14:0 Palmitová kyselina hexadekanová C 16:0 Stearová kyselina oktadekanová C 18:0 Pozn. Označení = počet atomů uhlíku : počet dvojných vazeb Nenasycené mastné kyseliny Nenasycené MK jsou karboxylové kyseliny, které obsahují jednu nebo více násobných (dvojné, trojné) vazeb. Jsou obsaženy především v rostlinných tucích, zdrojem tedy jsou semena, plody. Mají nižší bod tání než nasycené MK. Při pokojové teplotě se jeví v tekutém stavu. Vlastnosti olejů ovlivňuje konfigurace. Tyto MK se 12

13 nachází v cis a trans konfiguraci. Z hlediska zdraví mají pozitivní účinek než nasycené MK. Nenasycené MK jsou v potravě lépe stravitelné než ty nasycené. Dělí se na mononenasycené, polynenasycené, dienové a esenciální mastné kyseliny. a) Mononenasycené mastné kyseliny Tyto MK jsou nazývané také jako monoenové kyseliny MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acids) a liší se polohou dvojné vazby a prostorovou konfigurací. Častěji se vyskytují deriváty cis, méně trans. Tuky obsahující MUFA jsou v tekutém skupenství [26]. Cis mononenasycené MK mají jednu dvojnou vazbu, přitom atomy vodíku na dvojné vazbě jsou v poloze sobě bližší. Vyskytují se v rostlinných olejích, jako je olej olivový, řepkový, slunečnicový a konopný [4]. Trans mononenasycené MK se vyskytují v mléčných tucích a ve ztužených tucích (v průmyslu hydrogenací). Patří mezi nejzdravější MK, protože snižují hladinu LDL-cholesterolu a zvyšují hladinu HDL-cholesterolu. Snižují i riziko diabetu [4]. Tabulka 2. Přehled běžně se vyskytujících mononenasycených MK v potravinách [8]. Triviální název Systematický název Označení Palmitolejová kyselina 9-hexadekanová C 16:1; n-7; cis Olejová kyselina cis-oktadek-9-enová C 18:1; n-9; cis Elaidová kyselina trans-oktadek-9-enová C 18:1; n-9; trans Pozn. Označení = počet atomů uhlíku : počet dvojných vaze; poloha dvojné vazby, izomer b) Polynenasycené mastné kyseliny Jedná se o MK, které obsahují ve svém uhlovodíkovém řetězci dvě a více dvojných vazeb. Mezinárodní zkratka zní PUFA (PolyUnsaturated Fatty Acids). Vlastnostmi se podobají mononenasyceným MK, ale více podléhají oxidaci na vzduchu. Je těžké je udržet v nepoškozeném stavu oxidací. Vlastnosti také ovlivňuje nasycenost těchto kyselin [9]. Podle počtu dvojných vazeb dělíme polynenasycené MK: Polynenasycené MK se dvěma dvojnými vazbami = označovány jako dienové. Nejvýznamnější dienovou kyselinou je kyselina linolová obsažená v rostlinných olejích, která patří mezi ω-6 MK [10]. Polynenasycené MK se třemi dvojnými vazbami 13

14 = označovány jako trienové. Význačným zástupcem trienových kyselin je kyselina α-linoleová, která patří mezi ω-3 MK. Nejčastěji obsažena v mateřském mléce, lněném, řepkovém a sojovém oleji [4]. Polynenasycené MK se čtyřmi a více dvojnými vazbami = označovány jako polyenové. Zástupcem MK se čtyřmi vazbami je kyselina arachidonová, která patří mezi ω- 6 MK. Uplatňuje se při regulaci srážlivosti krve. Další významnou kyselinou s pěti dvojnými vazbami je kyselina klupanodonová [7, 10]. Tabulka 3. Přehled běžně se vyskytujících polynenasycených MK v potravinách [8]. Mastná kyselina Systematický název Označení Linolová kyselina 9,12-oktadekadienová C 18:2; n-6,9; cis α-linolenová kyselina 9,12,15-oktadekatrienová C 18:3; n-3,6,9; cis γ-linolenová kyselina 6,9,12-oktadekanová C 18:3; n-6,9,12; cis Arachidonová kyselina 5,8,11,14-eikosatetraenová C 20:4; n-6,9,12,15; cis EPA 5,11,14,17-eikosapentaenová C 20:5; n-3,6,9,12,15; cis DHA 4,7,10,13,16,19- dokosahexaenová C 22:6; n-3,6,9,12,15,18; cis 1.3. Lidská výživa a zdravotní význam mastných kyselin pro člověka Tuky společně se sacharidy a bílkovinami tvoří tři základní makronutrienty. Lipidy jsou důležitou součástí lidské výživy. Řadí se mezi energetickou složku potravy. 1 g tuku odpovídá 37 kj, což je 9 kcal. V denním příjmu by lidská strava měla obsahovat % tuku z celkové energie [3]. Minimální celkový příjem tuku pro dospělé je 15 % energie pro zajištění odpovídající potřeby celkové energie, esenciálních MK a vstřebání lipofilních vitamínů. Při nedostatku tuků se snižuje imunita jedince, nedostávají se tělu vitamíny rozpustné v tucích a kolísá hladina hormonů. Kůže je šupinatá a svědící, může se objevit i průjem a další příznaky, jako jsou infekce. Růst organismu a hojení ran také může být zpomaleno a někdy se vyvine i anémie [11]. 14

15 Ve výživě je důležitý vyvážený podíl MK. Osobám ohroženým obezitou, cukrovkou nebo onemocněním srdce a cév je lékaři doporučováno omezit konzumaci živočišných tuků a naopak zvýšit příjem rostlinných tuků. Vyvážený poměr nasycených, mononenasycených a polynenasycených MK je asi 1 : 1,4 : 0,6 v celkové dávce tuku. Podstatný je i poměr mezi polyenovými MK řady ω-3 a ω-6. Doporučený poměr ω-6 a ω-3 by měl dosahovat maximální hodnoty 5 : 1. Nasycené MK by se v potravě měly vyskytovat maximálně do 10 % a příjem trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu [3] Esenciální mastné kyseliny Některé z nenasycených mastných kyselin, které lidské tělo potřebuje a nedokáže si je samo syntetizovat, se nazývají esenciální MK. Proto je nezbytné zajistit jejich přívod potravou. Největší množství těchto MK se spotřebuje na tvorbu buněčných a intracelulárních membrán, včetně membrán pokožky. Dále mají významnou úlohu při rozmnožování, při výstavbě nervových tkání a asi jedno procento slouží k syntéze eikosanoidů. Esenciální MK jsou potřebné pro funkci buněčných membrán. Při dlouhodobém nedostatku dochází u dětí ke zpomalenému růstu, dále pak k chorobným změnám na játrech, ledvinách, na kůži a ve vlasech a větší náchylností k infekcím. Esenciální MK jsou rozdělené jako ω-3 a ω-6. Číslovka označuje pořadí první dvojné vazby počítané od methylového konce molekuly MK. Důležitá je také poloha dvojné vazby cis a trans, která v jinak na počet uhlíků stejné kyselině může způsobovat naprosto rozdílné vlastnosti [1,10] Omega-3 mastné kyseliny Tato řada obsahuje polynenasycené MK, které mají první dvojnou vazbu na uhlíku číslo 3 od methylového konce. Výchozí kyselinou řady ω-3 je nutričně esenciální mastná kyselina α-linolenová (ALA), která se metabolickými pochody elongací a desaturací syntetizuje na vyšší polynenasycené MK, z nichž nejvýznamnější jsou kyseliny eikosapenteanová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Elongace a desaturace ALA však nemusí probíhat v dostatečném rozsahu, proto se doporučuje dostatečný příjem EPA a dokosahexaenové DHA, a to zejména z ryb. Výhodou ALA je v tom, že je mnohem stabilnější a podléhá méně oxidačním změnám než DHA nebo EPA. ω-3 MK příznivě ovlivňují průběh kardiovaskulárních chorob. DHA a EPA podporují tvorbu HDL cholesterolu. Mají rovněž příznivý účinek na zmírňování některých depresivních poruch, imunitní systém, astma, lupenku, ledvinové poruchy a 15

16 rakovinu [1,10]. Při nízkém obsahu ω-3 MK v těle může být příčinou vzniku nemocí srdce a cév, revmatoidní artritidy, cukrovky, lupénky [1]. MK ω-3 se ve větším množství objevují ve lněném a sójovém oleji, v oleji z obilných klíčků, rybách, korýších, tofu, mandlích, vlašských ořechách. Tyto tuky by měly mít v rostlinné stravě vždy přednost před tuky bohatými na ω-6 [12,13,14] Omega-6 mastné kyseliny Celá řada ω-6 mastných kyseliny jsou charakteristické tím, že které mají první dvojnou vazbu na uhlíku číslo 6 od methylového konce. Mastné kyseliny ω-6 významně snižují hladinu celkového a LDL cholesterolu, ale zároveň snižují i hladinu HDL cholesterolu. Hlavním zástupcem ω-6 MK je kyselina linolová, jejíž účinky se však v současné době posuzují diferenciovaně. Jednak snadno podléhá oxidačním změnám a jednak vzniká prodloužením řetězce kyselina arachidonová. Řetězce kyseliny arachidonové jsou výchozí látkou pro tvorbu tkáňových hormonů. Vysoká produkce některých těchto látek je spoluodpovědná za zvýšený výskyt srdečního infarktu, mozkové mrtvice, bronchiálního astmatu a artritid. Dalším zástupcem je pak kyselina γ- linoleová. Kyselina λ-linolenová prokazatelně zvyšuje hladinu HDL cholesterolu. Obvykle se používá při problémech, které vyvolává revmatoidní artritida, hyperlipidemie, oběhová onemocnění, ateroskleróza, diabetická neuropatie, deprese, alergická rýma, lupénka či různé druhy ekzémů [1]. Doporučované denní dávky těchto kyselin jsou g ω-6 MK [12,13]. Nadměrný příjem MK řady ω-6, bohatě zastoupených ve většině rostlinných olejů, posunuje poměr ω-6/ω-3 z doporučeného 5 : 1 někdy až na 20 : 1 [1,10] Omega-9 mastné kyseliny Živočichové včetně člověka mají delta-9-desaturázu, kterou jsou schopni kombinací elongace a desaturace úplné syntézy ω-9 nenasycených MK. Z tohoto důvodu jsou ω-9 MK označeny jako neesenciální. Nejvýznamnější MK této řády je bezesporu kyselina olejová, kterou si tělo zčásti dovede samo vytvořit z kyseliny stearové. Kyselina olejová je v těle využívána hlavně v metabolických reakcích, při kterých se z molekuly uvolňuje energie. Tato kyselina má také schopnost příznivě ovlivnit skladbu krevních tuků a tak snižovat riziko rozvoje aterosklerózy [1,10]. 16

17 1.4. Charakteristika vybraných rostlinných olejů Rostlinné oleje spadají do skupiny homolipidů, nebo-li jednoduchých lipidů. Obecně se olejniny a oleje rozděluji do skupin podle převážného zastoupení hlavních MK: Rostliny s vysokým obsahem kyseliny laurové kokosový olej, olej z palmy olejné. Rostliny s vysokým obsahem kyseliny olejové a linolové olivový olej, slunečnicový olej, bavlníkový olej, olej z podzemnice olejné. Rostliny s obsahem kyseliny linolenové řepkový olej, lněný olej, sójový olej [15,16]. Rostlinné oleje se nejčastěji vyrábí ze semen olejnin, dále pak z jader, klíčků, ořechů nebo plodů některých stromů. Světová spotřeba rostlinných olejů každoročně narůstá. Nyní se ve světě vyrábí nejvíce oleje sójového, řepkového, slunečnicového a palmového. Tyto druhy olejů zabírají až 3/4 světové produkce olejů. Nejběžnější olej v ČR je olej slunečnicový, olej řepkový a olej olivový. V dnešní době je na našem trhu mnoho kvalitních olejů různých druhů. Každý z těchto olejů má však odlišnou skladbu MK, proto bychom měli jedlé oleje pečlivě vybírat podle toho, jaké pro ně máme využití. [11] Rostlinné oleje jsou vhodné pro tepelnou úpravu potravin, taktéž ke smažení, ale slouží ve studené kuchyni i jako činitel ke zvýraznění chuti, či chuť přímo určující. Oleje používané jako dochucovadla jsou lisované za studena vzhledem ke své chuti po původní surovině [9]. Podle použití se jedlé oleje dělí: jedlé oleje salátové, nazývané též stolní, oleje na smažení, pečení a restování, oleje na výrobu majonézy a oleje pro konzervárenský průmysl [6,9] Sójový olej Sója luštinatá (Glycine max) je jednoletá rostlina keříčkovitého vzrůstu patřící do skupiny luštěnin. Květ je nafialovělý a plodem je lusk obsahující semena, která obsahují 15 až 20 % oleje. Ze semen se lisuje olej se světle žlutou barvou a výrazným aroma. Používá pro svou stabilitu při vyšší teplotě na smažení a k tepelným úpravám jídla, ale je vhodný i do salátu. Sójový olej chrání před aterosklerózou, infarkty a mozkovými mrtvicemi. Navrací vláčnost a pružnost pokožce. Posiluje obranyschopnost, působí protizánětlivě. Uklidňuje nervy a napomáhá navracet energii při únavě [7]. Zastoupení MK: palmitová 17

18 9 13 %, palmitoolejová max. 3 %, stearová 3 5 %, olejová %, linolová %, linolenová 5 11 % [7]. Obrázek 1: Sója luštinatá [17] Řepkový olej Brukev řepka olejka (Brassica napus) je jednoletá nebo dvouletá rostlina, dorůstající 80 až 120 cm. Květ je výrazně sytě žlutý. Plodem je 5 až 6 cm dlouhá šešule obsahující 15 až 40 černých semen. Semena obsahují % oleje. Řepka je nejvíce pěstovaná olejnina v ČR [9]. Řepkový olej má vyšší teplotní stabilitu. Využívá se především v potravinářství, pro výrobu margarinů, majonéz, tatarských omáček, používá se ke smažení, pečení i fritování, do salátů, dresinků a při výrobě bionafty [18,19,20]. Řepkový olej snižuje hladinu cholesterolu a riziko trombóz, slouží jako prevence před kardiovaskulárním onemocněním a zlepšuje kvalitu kůže. Zastoupení MK: palmitová 1,5-6 %, stearová 0,8-2,5 %, olejová %, linolová %, linolenová 6-14%. 18

19 Obrázek 2: Brukev řepka olejka [21] Slunečnicový olej Slunečnice roční (Helianthus annuus) je jednoletá rostlina hojně pěstovaná hlavně na polích. Květem je úbor až se 40 cm v průměru. Po dozrání obsahuje 500 až 600 semen, které obsahují cca 30 % oleje. Na celém světě se pěstuje mnoho odrůd, které se liší např. výškou, barvou květu, množstvím semen atd. A právě ze semen se lisuje slunečnicový olej, jeden z nejpoužívanějších olejů v našich kuchyních. Olej je zdrojem esenciálních mastných kyselin, ale ve srovnání s olejem řepkovým je méně vhodný [22]. Svým složením slouží jako prevence proti infarktu, posiluje vlasy a nehty. Zlepšuje kůži a lidem s kožním onemocněním napomáhá. Slouží jako lék při nervovém onemocnění. Odbourává stres, deprese, nervozitu a nespavost. Zlepšuje činnost štítné žlázy [7]. Zastoupení MK: palmitová 4 9 %, stearová 1 7 %, olejová %, a linolová % [7]. Obrázek 3: Slunečnice roční [23] Olivový olej Olivovník evropský (Olea europaea)je stálezelený strom dorůstající výšky 7 až 12 m. Květy jsou bílé barvy a plodem je peckovice zelené až tmavě zelené barvy. Tyto plody musí být naprosto zralé, aby se z nich mohl olej lisovat. Olivovníky se tlučou dřevěnou palicí. Plody padají do obrovských sítí pod stromy, poté se plody čistí, lisují a 19

20 podle výroby druhu proces pokračuje. Dužina peckovice tmavě zelené barvy tvoří 20 40% oleje [7]. Tento olej je jeden z nejpoužívanějších olejů, je tepelně stálý a vhodný k smažení i do salátů. Podporuje odbourávání špatného cholesterolu. Podporuje trávení, zpomaluje stárnutí. Již po staletí se užívá k léčbě žlučových kamenů, zácpy, popálenin a bolestí ucha. Vyskytuje se v odvětví léčitelství, lékařství a především v kosmetice. Posiluje imunitní systém, posiluje srdce. Pozitivně působí na pleť, ekzémy a vlasy [5,24]. Zastoupení MK: palmitová 7,5 20 %, stearová 0,5 5 %, olejová %, linolová 3,5 20 % a linolenová max. 1,2 % [7]. Obrázek 4: Olivovník evropský [25] Olej z vlašských ořechů Ořešák královský, resp. ořešák vlašský (Juglans regia) je jedna z nejpěstovanějších dřevin, dorůstající až do výšky 45 metrů. Květy jsou rozděleny na samčí a samičí. Plodem je ořech chráněný tmavě zeleným oplodím, které při dozrávání praská [26]. Olej z vlašských ořechů je nejčastěji lisován za studena pro svou chuť. Díky své nízké oxidační stabilitě je vhodný pro použití ve studené kuchyni. V anglosaské kuchyni je používán hlavně k ochucení pokrmů, především moučníků. Podporuje činnost nervového systému, zlepšuje paměť a funkci mozku. Podporuje vývoj tělních buněk. Je velmi vhodný pro organismus jak obsahem mastných kyselin, tak i obsahem vitamínů [5]. Zastoupení MK: linolová cca 61 % a linolenová 13 %. 20

21 Obrázek 5: Ořešák královský [27] Olej ze světlice barvířské Světlice barvířská (Carthamus tinctorius) je jednoletá rostlina vysoká 110 až 150 cm. Kvete žlutým nebo bílým květem. Plodem je nažka s úzkými bílými semeny, které obsahují cca 45-55% oleje. Olej nazývaný také jako bodlákový je lisovaný za studena. V potravinářském průmyslu se olej používá k přípravě majonéz a výrobě mražených salátových dresinků. Olej má nízkou oxidační stabilitu a jeho kvalita se rychle zhoršuje [6]. Působí proti tvorbě krevních sraženin, odlehčuje při zácpě. Podporuje činnost jater, žlučníku a slinivky. Napomáhá při vysokém tlaku a cukrovce [9]. Zastoupení MK: vyšší obsah kyseliny linolové (až 80 %) [26]. Obrázek 6: Světlice barvířská [28] 21

22 1.4.7 Sezamový olej Sezam indický je jednoletá, asi 1,5 m vysoká bylina. Květy zvonkovité bílé až nafialovělé. Plodem je pukavá tobolka se špinavě bílými semeny, ze kterých se lisuje sezamový olej. Sezamový olej je první olej, co byl kdy ze semen vyráběný. V mnoha zemích se před lisováním oleje semena ještě praží. Olej z pražených semen je tmavý a méně teplotně stabilní [9]. Olej lisovaný za studena bez pražení semen má zlatožlutou barvu, lehce oříškovou vůni a chuť. Dodává tělu především vitamíny E a B. U nás se sezamový olej používá jen velmi zřídka. Má pozitivní účinky na obranyschopnost organismu. Podporuje funkci trávicí a vylučovací soustavy [24]. Zastoupení MK: 7 12 % palmitová, % linolová, % olejová a 5-6 % stearová. Obrázek 7: Sezam indický [29] Olej z pšeničných klíčků Pšenice setá (Triticum aestivum) je nejrozšířenější obilnina hned po kukuřici a rýži, která dorůstá výšky 50 až 130 cm. Květenství je čtyřhranný nepravý klas s klásky. Plodem je zlato hnědé barvy, která sice obsahuje 2 % oleje, ale olej se vyrábí z klíčků těchto semen, protože v klíčcích je obsaženo % oleje. Olej z pšeničných klíčků je lisovaný za studena, lehce stravitelný a chutný. Olej obsahuje velké množství vitaminu K, provitaminu D a vitaminu E. Používá se ve studené kuchyni, pro přípravu salátů [9]. Napomáhá zpomalit předčasné stárnutí pleti. Zastoupení MK: linolová cca 57%, olejová cca 17%, palmitová cca 16% a linolenová cca 6%. 22

TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ

TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ T Tuky MK Mastné kyseliny TAG Triacylglyceroly SCT (Short Chain Triglycerides) MK s krátkým řetězcem MCT (Medium Chain Triglycerides) MK se středně dlouhým řetězcem

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ

TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ T Tuky MK Mastné kyseliny TAG Triacylglyceroly SCT (Short Chain Triglycerides) MK s krátkým řetězcem MCT (Medium Chain Triglycerides) MK se středně dlouhým řetězcem

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Druhy rostlinných olejů

Druhy rostlinných olejů Druhy rostlinných olejů Vloženo: 27.04.2015 Na trhu je mnoho druhů známých nebo méně známých olejů. Tímto bychom Vám chtěli pomoci, abyste si udělali přehled v nich. U každého z olejů uvádíme údaj o stupni

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti

Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek lipidy 2.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika,

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_19 Název materiálu: TUHÉ ROSTLINNÉ TUKY, ŽIVOČIŠNÉ TUKY Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Zastoupení mastných kyselin v netradičních olejích. Bc. Lucie Slováčková

Zastoupení mastných kyselin v netradičních olejích. Bc. Lucie Slováčková Zastoupení mastných kyselin v netradičních olejích Bc. Lucie Slováčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Rostlinné oleje jsou významným zdrojem mastných kyselin nasycených a zejména nenasycených. Cílem

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Mýty o tucích ve výživě

Mýty o tucích ve výživě Mýty o tucích ve výživě Kongres IKEM 15.10.2014 Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká společnost chemická Tuky z pohledu výživy velmi sledované a medializované téma spousta protichůdných doporučení povrchní

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Lipidy. VY_32_INOVACE_Ch0202. Seminář z chemie.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Lipidy. VY_32_INOVACE_Ch0202. Seminář z chemie. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Ing. Eva Nováková IREKS ENZYMA s.r.o. Pekařské výrobky součást každodenní stravy Konzumní chléb Pečivo Jemné pečivo Roční spotřeba pečiva (zdroj. Český statistický úřad)

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Lipidy Lucie Szüčová Osnova: vosky, tuky, mastné kyseliny,mýdla Klíčová slova: lipidy,vosky,

Více

Výživová hodnota rostlinných tuků

Výživová hodnota rostlinných tuků Výživová hodnota rostlinných tuků Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 20.11.2015 Praha Jiří Brát Média ovlivňují spotřebitele ne vždy správným směrem Kolik tuků jiných živin konzumovat? tuky

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Karboxylové kyseliny. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

Karboxylové kyseliny. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov Karboxylové kyseliny Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou skupinu -COOH. Karboxylové sloučeniny Dělení:

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Lipidy chemické složení

Lipidy chemické složení Lipidy chemické složení Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek lipidy 4.7.2012 3. ročník čtyřletého G Chemické složení lipidů Správné odpovědi

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Palmový olej - mýty a fakta

Palmový olej - mýty a fakta Palmový olej - mýty a fakta X. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP Praha, Slovanský dům 23.4.2016 Jiří Brát Česká technologická platforma pro potraviny Vývoj doporučených dávek pro základní živiny

Více

Tuky. Bc. Michaela Teplá

Tuky. Bc. Michaela Teplá Tuky Bc. Michaela Teplá Tuky = přírodní sloučeniny, estery MK a glycerolu Hydrofobní, nerozpustné ve vodě Jaké funkce tuků znáte? Jaké funkce mají? 1) zásoba, zdroj energie 1g=38 kj 2) vstřebávání lipofilních

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s

Více

TECHNOLOGIE OLEJŮ A TUKŮ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE OLEJŮ A TUKŮ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE OLEJŮ A TUKŮ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU Autor: Ing. Jan Kyselka, Ph.D. Konference: Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Tuky taky, aneb v čem se mnozí mýlí milionů tun/rok ÚSTAV MLÉKA, TUKŮ

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

kapitola 15 - tabulková část

kapitola 15 - tabulková část 1500 00 00 00/80 ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY 1501 00 00 00/80 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Tuky a oleje, jak se v nich vyznat

Tuky a oleje, jak se v nich vyznat Tuky a oleje, jak se v nich vyznat PaedDr. Mgr. Hana Čechová 1 OSNOVA 1. Co jsou tuky 2. Co jsou mastné kyseliny 3. Základní dělení tuků 4. Rostlinné tuky a oleje 5. Živočišné tuky 6. Směsné tuky 7. Tuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_161 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Tuky Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Výživa ve sportu. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_20 Název materiálu: JÁDROVINY Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí pojmu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Základní živiny Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví?

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví? Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Škodí palmový olej zdraví? bývá vnímán veřejností jako nezdravý tuk má vyšší obsah nasycených MK (50% nasycených a 50% nenasycených MK) hladinu cholesterolu ovlivňuje

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

LABORATOŘ OBORU. Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU. Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU F Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Maria Kotova F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických výrob.

Více

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD LNĚNÝ OLEJ GLORD GLORD.CZ Obchodní rodinná společnost založená v srpnu 2011 Zaměřená na vysoce kvalitní krmiva a doplňky pro koně a malá zvířata Výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko německých firem AGROBS

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

LIPIDY. tuky = estery glycerolu + vyšší karboxylové kyseliny. vosky = estery vyšších jednoduchých alkoholů + vyšších karboxyl.

LIPIDY. tuky = estery glycerolu + vyšší karboxylové kyseliny. vosky = estery vyšších jednoduchých alkoholů + vyšších karboxyl. LIPIDY 1. Rozdělení lipidů jednoduché (estery) lipidy tuky = estery glycerolu + vyšší karboxylové kyseliny vosky = estery vyšších jednoduchých alkoholů + vyšších karboxyl. kyselin složené fosfolipidy (lipid

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994.

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o. ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. Pokračuje v tradici státního podniku Ekofrukt, který na začátku 90. let 20. století jako jeden z prvních u nás

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mastné kyseliny a lipidy

Mastné kyseliny a lipidy Mastné kyseliny a lipidy Mastné kyseliny Mastné kyseliny - nasycené Triviální název Počet uhlíků hemický název máselná 4 butanová kapronová 6 hexanová kaprylová 8 oktanová kaprinová 10 dekanová laurová

Více