STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06 ZDRAVOTNICTVÍ Stanovení složení vyšších mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích plynovou chromatografií Determination of the composition of fatty acids in selected food oils by gas chromatography Autor: Ketrin Jedličková Škola: Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Purkyňova 12, Opava Kraj: Moravskoslezský Konzultanti: Mgr. Lenka Endlová Opava 2015

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně, použila jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění. V:... Dne: Podpis: 2

3 PODĚKOVÁNÍ Především bych chtěla poděkovat vedoucí laboratoře Mgr. Lence Endlové za jejich cenné rady, trpělivost, čas, podporu a ochotu, kterou mi věnovala při tvorbě této práce a přímo při analýzách vzorků.. Dále také Mgr. Lence Motykové za ochotu pomoci při organizaci a podporu. Dále bych také chtěla poděkovat společnosti Oseva PRO s.r.o., Výzkumnému ústavu olejnin v Opavě za možnost provádění práce v prostorách jejich laboratoře. 3

4 ANOTACE: Tato práce se zabývá stanovením mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích. Ke stanovení byla použita metoda nazývána plynová chromatografie (GC). Je zde popsán výskyt a zdravotní význam mastných kyselin na lidský organismus, jednotlivé vybrané analyzované potravinářské oleje. Dále je zde krátce uvedena výroba olejů a metody stanovení mastných kyselin. U konce jsou jasně popsány výsledky jednotlivých potravinářských olejů, jejich hodnocení a porovnání mastných kyselin v jednotlivých olejích. KLÍČOVÁ SLOVA: rostlinné oleje, mastné kyseliny, esenciální mastné kyseliny, plynová chromatografie. ANNOTATION: This work deals with the determination fatty acid in selected food oil. The method used for the determination is called gas chromatography. There is described the occurrence and health importance of fatty acids for the human body, each of the selected analyzed food oil. There is also briefly mentioned the production of oil and methods for the determination of oils and fatty acids. At the end there are clearly described the results of individual food oils, their evaluation and comparison of individual fatty acids in the oils. KEY WORDS: vegetable oils, fatty acids, essential fatty acids, gas chromatography 4

5 ÚVOD Tuky a látky lipidické povahy jsou nedílnou součástí našeho života. Tyto látky tvoří významnou složku potravy a ve větším či menším množství jsou zastoupeny ve všech potravinách jak rostlinného tak živočišného původu. Lipidy představují ve výživě jednu z hlavních živin nezbytných pro zdraví a vývoj organizmů. Obsahují pro organismus nenahraditelné esenciální mastné kyseliny a slouží k transportu vitaminů rozpustných v tucích. Nejbohatšími zdroji lipidů jsou rostlinné oleje a živočišné tuky. Rostlinné oleje jsou obsaženy v celé řadě potravin, jako jsou např. margariny, majonézy, stolní oleje, rybí a jiné konzervy apod. Živočišné tuky najdeme téměř ve všech masných výrobcích a výrobcích z mléka. Využití tuků však nespadá pouze do potravinářské sféry. Tuky a oleje mají velký význam pro chemický průmysl, kde jsou základem pro výrobu mýdel, barev, fermeží, laků a v posledních letech jsou zejména výchozí surovinou pro výrobu biopaliv pro spalovací motory. Nenahraditelný význam má využití tuků ve farmacii, kosmetice a strojním průmyslu. Rostlinné oleje se od sebe liší jak svým původem, tak složením. Vyrábějí se ze semen, zrn, klíčků, ořechů, aj. Jsou tvořeny především triacyglyceroly (97 %), které slouží jako rozpouštědlo pro ostatní látky přítomné v olejích. Jedná se především o steroly, v tuku rozpustné vitaminy (především tokoferoly/tokotrienoly), pigmenty včetně chlorofylů a karotenoidů, fenolické sloučeniny, fosfolipidy, volné mastné kyseliny a monoadiacylglyceroly. Oleje se liší stupněm nenasycenosti, druhem mastných kyselin tvořících triacylglyceroly a také množstvím a druhem nezmýdelnitelných látek. Složeni potravinářských olejů, je dnes hodně diskutovaným tématem. Zjišťuje se do jaké míry může mít složení olejů pozitivní nebo negativní vliv na lidské zdraví. Mastné kyseliny, jež jsou hlavni stavební složkou lipidů tedy i olejů, mají nezbytnou úlohu v lidském organismu. Mastné kyseliny přijímané v potravě jsou po natrávení vstřebávaný do lymfy, následně do plasmy, kde jsou k dispozici pro další využiti. Lidské tělo si z nich dokáže syntetizovat potřebné látky. Tělo si také samo dokáže některé mastné kyseliny vytvořit, avšak ty které si nedokáže vytvořit, musíme přijímat v potravě, např. také v olejích. Tyto kyseliny se nazývají esenciální a mají významnou úlohu při správné látkové výměně, což má následně vliv například na správnou funkci pokožky, jater, ledvin atd. Nejlepším zdrojem esenciálních mastných kyselin v potravě 5

6 jsou rostlinné oleje a rybí tuky. Rostlinné oleje obsahují také některé vitamíny (C, E, B a jiné) a zlepšují jejich resorpci. Tokoferoly, vitamin C a karotenoidy jsou především zodpovědné za udržení zdraví a ochranu před srdečním onemocněním a rakovinou. Podle doporučení WHO by neměl denní příjem tuků v potravě přesáhnout 30 % z celkových živin, ideální je 25 %. Důležitý je i příjem jednotlivých mastných kyselin (nasycených i nenasycených). V České republice se na důležitost nenasycených mastných kyselin ve stravě stále zapomíná. Doporučuje se podle České společnosti pro výživu, aby poměr mezi nasycenými, mononenasycenými a polynenasycenými mastnými kyselinami byl 1 : 1,4 : 0,6 v celkové dávce tuku. Důležitý je příjem polynenasycených mastných kyselin ω-6 a ω-3, jejichž poměr by měl být ve výživě 5 : 1 a příjem trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu. I přesto že světová spotřeba rostlinných olejů každoročně narůstá, zvyšuje se výskyt celé řady onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární choroby či nádorová onemocnění, kterými naše populace trpí a které jsou způsobovány z velké části nesprávným složením stravy a nadměrným příjmem zejména nasycených mastných kyselin. Ve stravě se stále používají živočišné tuky jak ve formě zjevné (máslo, sádlo), tak ve skryté formě (tučné vepřové maso, sýry, jemné pečivo). Potraviny obsahující vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, zejména esenciální kyselinu α-linolenovou, kterou si lidský organismus nedokáže sám syntetizovat, jsou konzumovány v nedostatečném množství. Obyvatelstvo by mělo ve větší míře konzumovat ryby, drůbež či rostlinné oleje, které jsou významným zdrojem nenasycených mastných kyselin. V této práci jsem provedla stanovení obsahu vyšších mastných kyselin v potravinářských olejích běžně dostupných v obchodních řetězcích nebo obchodech zdravé výživy metodou plynové chromatografie (GC) s využitím plameno-ionizačního detektoru (FID). Jednalo se o 3 druhy olivového oleje, 3 druhy řepkového oleje a 5 druhů slunečnicového oleje, 2 druhy bodlákové oleje, 1 druh lněného oleje, 1 druh oleje z kukuřičných klíčků, 1 druh oleje z valšských ořechů, 1 druh sójového oleje, 1 druh sezamového oleje, 1 druh oleje z pšeničných klíčků, 1 druh oleje z ostropestřce, 1 druh dýňového oleje, konopného oleje, rýžového oleje a kukuřičného oleje. Celkem 24 rostlinných olejů. Cílem mé práce bylo zjistit složení MK v potravinářských olejích a doporučit, které druhy jsou vhodné z hlediska zdravotního účinku a také pro použití ve studené nebo teplé kuchyni. 6

7 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Lipidy Charakteristika a vlastnosti lipidů Klasifikace lipidů Mastné kyseliny a jejich rozdělení Nasycené mastné kyseliny Nenasycené mastné kyseliny Lidská výživa a zdravotní význam mastných kyselin pro člověka Esenciální mastné kyseliny Charakteristika vybraných rostlinných olejů Sójový olej Řepkový olej Slunečnicový olej Olivový olej Olej z vlašských ořechů Olej ze světlice barvířské Sezamový olej Olej z pšeničných klíčků Olej z ostropestřce mariánského Dýňový olej Konopný olej Rýžový olej Olej z kukuřičných klíčků Lněný olej Výroba olejů

8 1.5.1 Tradiční výroba Průmyslová výroba Metody analýzy rostlinných olejů Plynová chromatografie Instrumentace plynové chromatografie Příprava vzorku pro analýzu mastných kyselin EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Chemikálie Přístroje a pomůcky Vzorky Příprava methylesterů mastných kyselin Příprava esterifikačních jednotek Esterifikace Vytřepávání methylesterů Příprava vzorku pro GC analýzu Analýza vzorků plynovou chromatografií Výpočet a vyjádření výsledků Kvalitativní analýza Kvantitativní analýza VÝSLEDKY A DISKUZE Hodnocení složení mastných kyselin u jednotlivých druhů olejů Vybrané mastné kyseliny ve slunečnicovém oleji Vybrané mastné kyseliny v řepkovém oleji Vybrané mastné kyseliny v olivovém oleji Vybrané mastné kyseliny v olejích ze světlice barvířské Vybrané mastné kyseliny v ostatních druzích oleje Porovnání mastných kyselin v analyzovaných olejích

9 3.3. Využití analyzovaných olejů ZÁVĚR

10 1 TEORETICKÁ ČÁST 10

11 1.1. Lipidy Lipidy jsou jednou ze základních živin a pro náš organismus jsou nezbytně důležité. Tvoří součást buněk rostlin i živočichů, zdroj energie pro organismy a chrání organismus před tepelnou ztrátou. Lipidy jsou důležité pro využití vitamínů rozpustných v tucích (vitamín A, D, E, K), podílí se na tvorbě některých hormonů a prostaglandinů, a v neposlední řadě dodávají jídlu chuť [1,2] Charakteristika a vlastnosti lipidů Lipidy jsou strukturně a funkčně velmi rozmanitou skupinou přírodních látek rostlinného nebo živočišného původu. Tuky neboli lipidy, jsou organické látky, které jsou ve vodě a polárních rozpouštědlech nerozpustné a naopak rozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech. Jejich chemická struktura je sice velice heterogenní, základem jsou však estery vyšších mastných kyselin a alkoholu glycerolu [3,4] Klasifikace lipidů V současné době existuje velké množství různých typů rozdělení lipidů. Z chemického hlediska je však nejrozšířenější dělení na homolipidy, heterolipidy a komplexní lipidy [3] Mastné kyseliny a jejich rozdělení Název mastná kyselina (MK) má původ v jejich hlavním zdroji tuku (tučný, mastný). MK je organická látka složena z alifatického uhlovodíkového řetězce, kde na jednom konci je methylenová (CH3-) a na druhém konci je karboxylová (-COOH) skupina. Jednotlivé MK se od sebe liší délkou a charakterem uhlovodíkového řetězce a stupněm nasycenosti. V přírodě bylo dosud nalezeno kolem 100 mastných kyselin [4]. Tuky a oleje je možné navzájem rozlišit podle obsahu MK, které se liší délkou uhlovodíkového řetězce i počtem a místem působení dvojných vazeb [2, 6]. V přírodě a v potravinách se vyskytují v lipidech MK nasycené a nenasycené Nasycené mastné kyseliny Nasycené znamená, že tyto sloučeny obsahují ve svém uhlovodíkovém řetězci pouze jednoduché vazby. To znamená, že nejsou schopny navázání dalších vodíků na řetězec. Nasycené MK se mezinárodně označují jako SAFA (Saturated Fatty Acid) a vyskytují se především v přírodních lipidech [7]. Nasycené MK můžeme rozdělit podle délky řetězce: 11

12 Nasycené MK s krátkým řetězcem což jsou sloučeniny s 2 až 5 uhlíky v řetězci. Nasycené MK se středním řetězcem sloučeniny s počtem uhlíků 6 až 12. Nasycené MK s dlouhým řetězcem sloučeniny s 13 uhlíky a více. Tyto MK jsou z hlediska chemie stálé látky. Nesnadno podléhají oxidaci, tedy vydrží nějakou dobu nežluknout. Udržují tuhé skupenství i při pokojových teplotách [20]. Nejvíce se v přírodních lipidech, tedy i rostlinných olejích (kokosový, palmojádrový a palmový olej) objevuje z nasycených MK kyselina myristová, stearová a palmitová. Kyseliny s krátkým řetězcem jsou nalézány v mléčných tucích, ale většina těchto MK se vyskytuje převážně v živočišných tucích, jako je sádlo, lůj, máslo atd. [26]. Nasycených MK bychom se měli snažit vyvarovat, protože jejich vysokou konzumací dochází ke zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a podporování vzniku srdečně-cévních onemocnění [2]. Lidské tělo však tyto MK potřebuje, ovšem z hlediska výživy by měly tvořit max. 10 % z denní dávky energie [4]. Tabulka 1. Přehled běžně se vyskytujících nasycených MK v potravinách [8]. Triviální název Systematický název Označení Máselná kyselina butanová C 4:0 Kapronová kyselina hexanová C 6:0 Kaprylová kyselina oktanová C 8:0 Kaprinová kyselina dekanová C 10:0 Laurová kyselina dodekanová C 12:0 Myristová kyselina tetradekanová C 14:0 Palmitová kyselina hexadekanová C 16:0 Stearová kyselina oktadekanová C 18:0 Pozn. Označení = počet atomů uhlíku : počet dvojných vazeb Nenasycené mastné kyseliny Nenasycené MK jsou karboxylové kyseliny, které obsahují jednu nebo více násobných (dvojné, trojné) vazeb. Jsou obsaženy především v rostlinných tucích, zdrojem tedy jsou semena, plody. Mají nižší bod tání než nasycené MK. Při pokojové teplotě se jeví v tekutém stavu. Vlastnosti olejů ovlivňuje konfigurace. Tyto MK se 12

13 nachází v cis a trans konfiguraci. Z hlediska zdraví mají pozitivní účinek než nasycené MK. Nenasycené MK jsou v potravě lépe stravitelné než ty nasycené. Dělí se na mononenasycené, polynenasycené, dienové a esenciální mastné kyseliny. a) Mononenasycené mastné kyseliny Tyto MK jsou nazývané také jako monoenové kyseliny MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acids) a liší se polohou dvojné vazby a prostorovou konfigurací. Častěji se vyskytují deriváty cis, méně trans. Tuky obsahující MUFA jsou v tekutém skupenství [26]. Cis mononenasycené MK mají jednu dvojnou vazbu, přitom atomy vodíku na dvojné vazbě jsou v poloze sobě bližší. Vyskytují se v rostlinných olejích, jako je olej olivový, řepkový, slunečnicový a konopný [4]. Trans mononenasycené MK se vyskytují v mléčných tucích a ve ztužených tucích (v průmyslu hydrogenací). Patří mezi nejzdravější MK, protože snižují hladinu LDL-cholesterolu a zvyšují hladinu HDL-cholesterolu. Snižují i riziko diabetu [4]. Tabulka 2. Přehled běžně se vyskytujících mononenasycených MK v potravinách [8]. Triviální název Systematický název Označení Palmitolejová kyselina 9-hexadekanová C 16:1; n-7; cis Olejová kyselina cis-oktadek-9-enová C 18:1; n-9; cis Elaidová kyselina trans-oktadek-9-enová C 18:1; n-9; trans Pozn. Označení = počet atomů uhlíku : počet dvojných vaze; poloha dvojné vazby, izomer b) Polynenasycené mastné kyseliny Jedná se o MK, které obsahují ve svém uhlovodíkovém řetězci dvě a více dvojných vazeb. Mezinárodní zkratka zní PUFA (PolyUnsaturated Fatty Acids). Vlastnostmi se podobají mononenasyceným MK, ale více podléhají oxidaci na vzduchu. Je těžké je udržet v nepoškozeném stavu oxidací. Vlastnosti také ovlivňuje nasycenost těchto kyselin [9]. Podle počtu dvojných vazeb dělíme polynenasycené MK: Polynenasycené MK se dvěma dvojnými vazbami = označovány jako dienové. Nejvýznamnější dienovou kyselinou je kyselina linolová obsažená v rostlinných olejích, která patří mezi ω-6 MK [10]. Polynenasycené MK se třemi dvojnými vazbami 13

14 = označovány jako trienové. Význačným zástupcem trienových kyselin je kyselina α-linoleová, která patří mezi ω-3 MK. Nejčastěji obsažena v mateřském mléce, lněném, řepkovém a sojovém oleji [4]. Polynenasycené MK se čtyřmi a více dvojnými vazbami = označovány jako polyenové. Zástupcem MK se čtyřmi vazbami je kyselina arachidonová, která patří mezi ω- 6 MK. Uplatňuje se při regulaci srážlivosti krve. Další významnou kyselinou s pěti dvojnými vazbami je kyselina klupanodonová [7, 10]. Tabulka 3. Přehled běžně se vyskytujících polynenasycených MK v potravinách [8]. Mastná kyselina Systematický název Označení Linolová kyselina 9,12-oktadekadienová C 18:2; n-6,9; cis α-linolenová kyselina 9,12,15-oktadekatrienová C 18:3; n-3,6,9; cis γ-linolenová kyselina 6,9,12-oktadekanová C 18:3; n-6,9,12; cis Arachidonová kyselina 5,8,11,14-eikosatetraenová C 20:4; n-6,9,12,15; cis EPA 5,11,14,17-eikosapentaenová C 20:5; n-3,6,9,12,15; cis DHA 4,7,10,13,16,19- dokosahexaenová C 22:6; n-3,6,9,12,15,18; cis 1.3. Lidská výživa a zdravotní význam mastných kyselin pro člověka Tuky společně se sacharidy a bílkovinami tvoří tři základní makronutrienty. Lipidy jsou důležitou součástí lidské výživy. Řadí se mezi energetickou složku potravy. 1 g tuku odpovídá 37 kj, což je 9 kcal. V denním příjmu by lidská strava měla obsahovat % tuku z celkové energie [3]. Minimální celkový příjem tuku pro dospělé je 15 % energie pro zajištění odpovídající potřeby celkové energie, esenciálních MK a vstřebání lipofilních vitamínů. Při nedostatku tuků se snižuje imunita jedince, nedostávají se tělu vitamíny rozpustné v tucích a kolísá hladina hormonů. Kůže je šupinatá a svědící, může se objevit i průjem a další příznaky, jako jsou infekce. Růst organismu a hojení ran také může být zpomaleno a někdy se vyvine i anémie [11]. 14

15 Ve výživě je důležitý vyvážený podíl MK. Osobám ohroženým obezitou, cukrovkou nebo onemocněním srdce a cév je lékaři doporučováno omezit konzumaci živočišných tuků a naopak zvýšit příjem rostlinných tuků. Vyvážený poměr nasycených, mononenasycených a polynenasycených MK je asi 1 : 1,4 : 0,6 v celkové dávce tuku. Podstatný je i poměr mezi polyenovými MK řady ω-3 a ω-6. Doporučený poměr ω-6 a ω-3 by měl dosahovat maximální hodnoty 5 : 1. Nasycené MK by se v potravě měly vyskytovat maximálně do 10 % a příjem trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu [3] Esenciální mastné kyseliny Některé z nenasycených mastných kyselin, které lidské tělo potřebuje a nedokáže si je samo syntetizovat, se nazývají esenciální MK. Proto je nezbytné zajistit jejich přívod potravou. Největší množství těchto MK se spotřebuje na tvorbu buněčných a intracelulárních membrán, včetně membrán pokožky. Dále mají významnou úlohu při rozmnožování, při výstavbě nervových tkání a asi jedno procento slouží k syntéze eikosanoidů. Esenciální MK jsou potřebné pro funkci buněčných membrán. Při dlouhodobém nedostatku dochází u dětí ke zpomalenému růstu, dále pak k chorobným změnám na játrech, ledvinách, na kůži a ve vlasech a větší náchylností k infekcím. Esenciální MK jsou rozdělené jako ω-3 a ω-6. Číslovka označuje pořadí první dvojné vazby počítané od methylového konce molekuly MK. Důležitá je také poloha dvojné vazby cis a trans, která v jinak na počet uhlíků stejné kyselině může způsobovat naprosto rozdílné vlastnosti [1,10] Omega-3 mastné kyseliny Tato řada obsahuje polynenasycené MK, které mají první dvojnou vazbu na uhlíku číslo 3 od methylového konce. Výchozí kyselinou řady ω-3 je nutričně esenciální mastná kyselina α-linolenová (ALA), která se metabolickými pochody elongací a desaturací syntetizuje na vyšší polynenasycené MK, z nichž nejvýznamnější jsou kyseliny eikosapenteanová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Elongace a desaturace ALA však nemusí probíhat v dostatečném rozsahu, proto se doporučuje dostatečný příjem EPA a dokosahexaenové DHA, a to zejména z ryb. Výhodou ALA je v tom, že je mnohem stabilnější a podléhá méně oxidačním změnám než DHA nebo EPA. ω-3 MK příznivě ovlivňují průběh kardiovaskulárních chorob. DHA a EPA podporují tvorbu HDL cholesterolu. Mají rovněž příznivý účinek na zmírňování některých depresivních poruch, imunitní systém, astma, lupenku, ledvinové poruchy a 15

16 rakovinu [1,10]. Při nízkém obsahu ω-3 MK v těle může být příčinou vzniku nemocí srdce a cév, revmatoidní artritidy, cukrovky, lupénky [1]. MK ω-3 se ve větším množství objevují ve lněném a sójovém oleji, v oleji z obilných klíčků, rybách, korýších, tofu, mandlích, vlašských ořechách. Tyto tuky by měly mít v rostlinné stravě vždy přednost před tuky bohatými na ω-6 [12,13,14] Omega-6 mastné kyseliny Celá řada ω-6 mastných kyseliny jsou charakteristické tím, že které mají první dvojnou vazbu na uhlíku číslo 6 od methylového konce. Mastné kyseliny ω-6 významně snižují hladinu celkového a LDL cholesterolu, ale zároveň snižují i hladinu HDL cholesterolu. Hlavním zástupcem ω-6 MK je kyselina linolová, jejíž účinky se však v současné době posuzují diferenciovaně. Jednak snadno podléhá oxidačním změnám a jednak vzniká prodloužením řetězce kyselina arachidonová. Řetězce kyseliny arachidonové jsou výchozí látkou pro tvorbu tkáňových hormonů. Vysoká produkce některých těchto látek je spoluodpovědná za zvýšený výskyt srdečního infarktu, mozkové mrtvice, bronchiálního astmatu a artritid. Dalším zástupcem je pak kyselina γ- linoleová. Kyselina λ-linolenová prokazatelně zvyšuje hladinu HDL cholesterolu. Obvykle se používá při problémech, které vyvolává revmatoidní artritida, hyperlipidemie, oběhová onemocnění, ateroskleróza, diabetická neuropatie, deprese, alergická rýma, lupénka či různé druhy ekzémů [1]. Doporučované denní dávky těchto kyselin jsou g ω-6 MK [12,13]. Nadměrný příjem MK řady ω-6, bohatě zastoupených ve většině rostlinných olejů, posunuje poměr ω-6/ω-3 z doporučeného 5 : 1 někdy až na 20 : 1 [1,10] Omega-9 mastné kyseliny Živočichové včetně člověka mají delta-9-desaturázu, kterou jsou schopni kombinací elongace a desaturace úplné syntézy ω-9 nenasycených MK. Z tohoto důvodu jsou ω-9 MK označeny jako neesenciální. Nejvýznamnější MK této řády je bezesporu kyselina olejová, kterou si tělo zčásti dovede samo vytvořit z kyseliny stearové. Kyselina olejová je v těle využívána hlavně v metabolických reakcích, při kterých se z molekuly uvolňuje energie. Tato kyselina má také schopnost příznivě ovlivnit skladbu krevních tuků a tak snižovat riziko rozvoje aterosklerózy [1,10]. 16

17 1.4. Charakteristika vybraných rostlinných olejů Rostlinné oleje spadají do skupiny homolipidů, nebo-li jednoduchých lipidů. Obecně se olejniny a oleje rozděluji do skupin podle převážného zastoupení hlavních MK: Rostliny s vysokým obsahem kyseliny laurové kokosový olej, olej z palmy olejné. Rostliny s vysokým obsahem kyseliny olejové a linolové olivový olej, slunečnicový olej, bavlníkový olej, olej z podzemnice olejné. Rostliny s obsahem kyseliny linolenové řepkový olej, lněný olej, sójový olej [15,16]. Rostlinné oleje se nejčastěji vyrábí ze semen olejnin, dále pak z jader, klíčků, ořechů nebo plodů některých stromů. Světová spotřeba rostlinných olejů každoročně narůstá. Nyní se ve světě vyrábí nejvíce oleje sójového, řepkového, slunečnicového a palmového. Tyto druhy olejů zabírají až 3/4 světové produkce olejů. Nejběžnější olej v ČR je olej slunečnicový, olej řepkový a olej olivový. V dnešní době je na našem trhu mnoho kvalitních olejů různých druhů. Každý z těchto olejů má však odlišnou skladbu MK, proto bychom měli jedlé oleje pečlivě vybírat podle toho, jaké pro ně máme využití. [11] Rostlinné oleje jsou vhodné pro tepelnou úpravu potravin, taktéž ke smažení, ale slouží ve studené kuchyni i jako činitel ke zvýraznění chuti, či chuť přímo určující. Oleje používané jako dochucovadla jsou lisované za studena vzhledem ke své chuti po původní surovině [9]. Podle použití se jedlé oleje dělí: jedlé oleje salátové, nazývané též stolní, oleje na smažení, pečení a restování, oleje na výrobu majonézy a oleje pro konzervárenský průmysl [6,9] Sójový olej Sója luštinatá (Glycine max) je jednoletá rostlina keříčkovitého vzrůstu patřící do skupiny luštěnin. Květ je nafialovělý a plodem je lusk obsahující semena, která obsahují 15 až 20 % oleje. Ze semen se lisuje olej se světle žlutou barvou a výrazným aroma. Používá pro svou stabilitu při vyšší teplotě na smažení a k tepelným úpravám jídla, ale je vhodný i do salátu. Sójový olej chrání před aterosklerózou, infarkty a mozkovými mrtvicemi. Navrací vláčnost a pružnost pokožce. Posiluje obranyschopnost, působí protizánětlivě. Uklidňuje nervy a napomáhá navracet energii při únavě [7]. Zastoupení MK: palmitová 17

18 9 13 %, palmitoolejová max. 3 %, stearová 3 5 %, olejová %, linolová %, linolenová 5 11 % [7]. Obrázek 1: Sója luštinatá [17] Řepkový olej Brukev řepka olejka (Brassica napus) je jednoletá nebo dvouletá rostlina, dorůstající 80 až 120 cm. Květ je výrazně sytě žlutý. Plodem je 5 až 6 cm dlouhá šešule obsahující 15 až 40 černých semen. Semena obsahují % oleje. Řepka je nejvíce pěstovaná olejnina v ČR [9]. Řepkový olej má vyšší teplotní stabilitu. Využívá se především v potravinářství, pro výrobu margarinů, majonéz, tatarských omáček, používá se ke smažení, pečení i fritování, do salátů, dresinků a při výrobě bionafty [18,19,20]. Řepkový olej snižuje hladinu cholesterolu a riziko trombóz, slouží jako prevence před kardiovaskulárním onemocněním a zlepšuje kvalitu kůže. Zastoupení MK: palmitová 1,5-6 %, stearová 0,8-2,5 %, olejová %, linolová %, linolenová 6-14%. 18

19 Obrázek 2: Brukev řepka olejka [21] Slunečnicový olej Slunečnice roční (Helianthus annuus) je jednoletá rostlina hojně pěstovaná hlavně na polích. Květem je úbor až se 40 cm v průměru. Po dozrání obsahuje 500 až 600 semen, které obsahují cca 30 % oleje. Na celém světě se pěstuje mnoho odrůd, které se liší např. výškou, barvou květu, množstvím semen atd. A právě ze semen se lisuje slunečnicový olej, jeden z nejpoužívanějších olejů v našich kuchyních. Olej je zdrojem esenciálních mastných kyselin, ale ve srovnání s olejem řepkovým je méně vhodný [22]. Svým složením slouží jako prevence proti infarktu, posiluje vlasy a nehty. Zlepšuje kůži a lidem s kožním onemocněním napomáhá. Slouží jako lék při nervovém onemocnění. Odbourává stres, deprese, nervozitu a nespavost. Zlepšuje činnost štítné žlázy [7]. Zastoupení MK: palmitová 4 9 %, stearová 1 7 %, olejová %, a linolová % [7]. Obrázek 3: Slunečnice roční [23] Olivový olej Olivovník evropský (Olea europaea)je stálezelený strom dorůstající výšky 7 až 12 m. Květy jsou bílé barvy a plodem je peckovice zelené až tmavě zelené barvy. Tyto plody musí být naprosto zralé, aby se z nich mohl olej lisovat. Olivovníky se tlučou dřevěnou palicí. Plody padají do obrovských sítí pod stromy, poté se plody čistí, lisují a 19

20 podle výroby druhu proces pokračuje. Dužina peckovice tmavě zelené barvy tvoří 20 40% oleje [7]. Tento olej je jeden z nejpoužívanějších olejů, je tepelně stálý a vhodný k smažení i do salátů. Podporuje odbourávání špatného cholesterolu. Podporuje trávení, zpomaluje stárnutí. Již po staletí se užívá k léčbě žlučových kamenů, zácpy, popálenin a bolestí ucha. Vyskytuje se v odvětví léčitelství, lékařství a především v kosmetice. Posiluje imunitní systém, posiluje srdce. Pozitivně působí na pleť, ekzémy a vlasy [5,24]. Zastoupení MK: palmitová 7,5 20 %, stearová 0,5 5 %, olejová %, linolová 3,5 20 % a linolenová max. 1,2 % [7]. Obrázek 4: Olivovník evropský [25] Olej z vlašských ořechů Ořešák královský, resp. ořešák vlašský (Juglans regia) je jedna z nejpěstovanějších dřevin, dorůstající až do výšky 45 metrů. Květy jsou rozděleny na samčí a samičí. Plodem je ořech chráněný tmavě zeleným oplodím, které při dozrávání praská [26]. Olej z vlašských ořechů je nejčastěji lisován za studena pro svou chuť. Díky své nízké oxidační stabilitě je vhodný pro použití ve studené kuchyni. V anglosaské kuchyni je používán hlavně k ochucení pokrmů, především moučníků. Podporuje činnost nervového systému, zlepšuje paměť a funkci mozku. Podporuje vývoj tělních buněk. Je velmi vhodný pro organismus jak obsahem mastných kyselin, tak i obsahem vitamínů [5]. Zastoupení MK: linolová cca 61 % a linolenová 13 %. 20

21 Obrázek 5: Ořešák královský [27] Olej ze světlice barvířské Světlice barvířská (Carthamus tinctorius) je jednoletá rostlina vysoká 110 až 150 cm. Kvete žlutým nebo bílým květem. Plodem je nažka s úzkými bílými semeny, které obsahují cca 45-55% oleje. Olej nazývaný také jako bodlákový je lisovaný za studena. V potravinářském průmyslu se olej používá k přípravě majonéz a výrobě mražených salátových dresinků. Olej má nízkou oxidační stabilitu a jeho kvalita se rychle zhoršuje [6]. Působí proti tvorbě krevních sraženin, odlehčuje při zácpě. Podporuje činnost jater, žlučníku a slinivky. Napomáhá při vysokém tlaku a cukrovce [9]. Zastoupení MK: vyšší obsah kyseliny linolové (až 80 %) [26]. Obrázek 6: Světlice barvířská [28] 21

22 1.4.7 Sezamový olej Sezam indický je jednoletá, asi 1,5 m vysoká bylina. Květy zvonkovité bílé až nafialovělé. Plodem je pukavá tobolka se špinavě bílými semeny, ze kterých se lisuje sezamový olej. Sezamový olej je první olej, co byl kdy ze semen vyráběný. V mnoha zemích se před lisováním oleje semena ještě praží. Olej z pražených semen je tmavý a méně teplotně stabilní [9]. Olej lisovaný za studena bez pražení semen má zlatožlutou barvu, lehce oříškovou vůni a chuť. Dodává tělu především vitamíny E a B. U nás se sezamový olej používá jen velmi zřídka. Má pozitivní účinky na obranyschopnost organismu. Podporuje funkci trávicí a vylučovací soustavy [24]. Zastoupení MK: 7 12 % palmitová, % linolová, % olejová a 5-6 % stearová. Obrázek 7: Sezam indický [29] Olej z pšeničných klíčků Pšenice setá (Triticum aestivum) je nejrozšířenější obilnina hned po kukuřici a rýži, která dorůstá výšky 50 až 130 cm. Květenství je čtyřhranný nepravý klas s klásky. Plodem je zlato hnědé barvy, která sice obsahuje 2 % oleje, ale olej se vyrábí z klíčků těchto semen, protože v klíčcích je obsaženo % oleje. Olej z pšeničných klíčků je lisovaný za studena, lehce stravitelný a chutný. Olej obsahuje velké množství vitaminu K, provitaminu D a vitaminu E. Používá se ve studené kuchyni, pro přípravu salátů [9]. Napomáhá zpomalit předčasné stárnutí pleti. Zastoupení MK: linolová cca 57%, olejová cca 17%, palmitová cca 16% a linolenová cca 6%. 22

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Mýty o tucích ve výživě

Mýty o tucích ve výživě Mýty o tucích ve výživě Kongres IKEM 15.10.2014 Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká společnost chemická Tuky z pohledu výživy velmi sledované a medializované téma spousta protichůdných doporučení povrchní

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Tuky a oleje, jak se v nich vyznat

Tuky a oleje, jak se v nich vyznat Tuky a oleje, jak se v nich vyznat PaedDr. Mgr. Hana Čechová 1 OSNOVA 1. Co jsou tuky 2. Co jsou mastné kyseliny 3. Základní dělení tuků 4. Rostlinné tuky a oleje 5. Živočišné tuky 6. Směsné tuky 7. Tuky

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díl 7. Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díky množství informací množství informací, které lze o výživě získávat, si častokrát nevíme rady, co je vlastně pravda. Oficiální doporučení vycházejí

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Lipidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Lipidy příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Lipidy příručka pro učitele Téma Lipidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Výklad je možno doplnit žákovskými referáty, pro SZŠ doporučujeme: Steroidy, Lipofilní vitamíny event.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Stanovení spektra mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích

Stanovení spektra mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Stanovení spektra mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

ROSTLINNÉ OLEJE SPOTŘEBITELSKÁ SONDA

ROSTLINNÉ OLEJE SPOTŘEBITELSKÁ SONDA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA ROSTLINNÉ OLEJE SPOTŘEBITELSKÁ SONDA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Jarmila Hamerská Obor: Nutriční terapeut Brno,

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Výživa a zdraví, výživové poradenství MUDr. Jolana Rambousková, CSc. Základní pojmy ve výživě Hlavní živiny: trojpoměr hlavních živin /% z celkové energie na den/ B : T : S 10-15% : 30% : 55-60% Bílkoviny

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Jak poznáme kvalitu? TUKY a OLEJE

Jak poznáme kvalitu? TUKY a OLEJE Jak poznáme kvalitu? TUKY a OLEJE Jak poznáme kvalitu? TUKY a OLEJE Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Tuky a jiné lipidy 2 Mastné kyseliny v základní terminologii 2 Pozitivní smýšlení

Více

EFFECT OF PALM OIL AND SALMON OIL ON FATTY ACIDS COMPOSITION IN THE TISSUES OF RATS

EFFECT OF PALM OIL AND SALMON OIL ON FATTY ACIDS COMPOSITION IN THE TISSUES OF RATS EFFECT OF PALM OIL AND SALMON OIL ON FATTY ACIDS COMPOSITION IN THE TISSUES OF RATS VLIV PŘÍDAVKU PALMOVÉHO A LOSOSOVÉHO OLEJE NA ZASTOUPENÍ MASTNÝCH KYSELIN V TKÁNÍCH POTKANA Rozíková V., Zorníková G.,

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Co obsahuje tento díl: Účelem tohoto článku je specifikovat důvody, proč sportovci mohou mít prospěch z pravidelného příjmu omega3 esenciálních mastných kyselin.

Více

Metodické listy OPVK. Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek

Metodické listy OPVK. Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek Metodické listy OPVK Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek 8. PRAKTICKÉ ASPEKTY SESTAVOVÁNÍ RACIONÁLNÍ DIETY Dospělý člověk potřebuje k udržení života

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová 1. Bílkoviny - Co jsou bílkoviny - Funkce bílkovin - Zdroje bílkovin - Denní potřeba bílkovin 2. Tuky -Co jsou tuky

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více