Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty"

Transkript

1 Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" TEXTOVÁ ČÁST Zhotovitel: spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Praha, srpen 2010 Výtisk č. 1

2 Posouzení vlivu záměru ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE EKOSYSTEM s.r.o Ing. Václav Hammer hlavní inženýr projektu, odpovědný řešitel a oprávněná osoba Mgr. Štěpán Horký autorizovaný hydrogeolog, hydrogeologický posudek Ing. Kamila Pokorná, Ing. Jiří Vavřínek problematika odpadů, hodnocení rizik, legislativa Ing. Jan Hrachovec projektant dopravních staveb Ing. Vladimír Taišl projektant vodohospodářských staveb Ing. Romana Vydrželová grafika, databáze, kompletace ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší Ing. Karel Vurm, CSc. Rozptylová studie Ing. Vlastimil Bílek Hluková studie RNDr. Jiří Matěj Posouzení vlivu na veřejné zdraví MUDr. Bohumil Havel Biologické posouzení lokality záměru RNDr. Miloš Holzer Posouzení vlivu na krajinný ráz Mgr. Lukáš Klouda Příslušné autorizace a oprávnění jsou součástí jednotlivých odborných dokumentů. Architektonická studie: ATELIER 8000 s.r.o., Martin Krupauer, Jiří Střítecký Schválil: Ing. Petr Vučka, ředitel společnosti. 2

3 Posouzení vlivu záměru OBSAH DOKUMENTACE (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ÚVOD A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...33 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...33 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru B.I.3. Umístění záměru B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu možných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady a produkty B.III.4. Ostatní výstupy B.III.5. Doplňující údaje C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Geomorfologické poměry C.II.2. Klimatické poměry, znečistění ovzduší C.II.3. Hydrologické poměry

4 Posouzení vlivu záměru C.II.4. Geologické poměry, půdy C.II.5. Geochemické poměry, kontaminace horninového prostředí C.II.6. Hydrogeologické poměry C.II.7. Hydrochemické poměry, kontaminace vod C.II.8. Přírodní zdroje C.II.9. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina C.II.10.Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU F. ZÁVĚR

5 Posouzení vlivu záměru G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHY

6 Posouzení vlivu záměru SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č.i.1: Širší situace lokality umístění stavby KH Drasty Příloha č.i.2: Stávající situace areálu KH ÚČOV Praha- Příloha č.i.3: Situace širších vztahů Příloha č.i.4: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace - město Klecany Příloha č.i.5: Územní plán Klecany Koordinační situace funkční regulace 1 : Příloha č.i.6: Stanovisko KÚ k ochraně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 Příloha č.i.7: Kvalitativní ukazatele zahuštěného surového kalu a kalové vody Příloha č.i.8: Zastavovací plán stavby KH Drasty Příloha č.i.9: Blokové bilanční schéma KH Drasty Příloha č.i.10: Situace, axonometrie, vizualizace - pohledy stavby KH Drasty Příloha č.i.11: Seznam využitelných skládek Příloha č.i.12: Dopravní studie napojení KH Drasty Příloha č.i.13: Rozptylová studie Příloha č.i.14: Posudek podle 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Příloha č.i.15: Hluková studie vč. posouzení raženého technologického kanálu Příloha č.i.16: Posouzení vlivu na veřejné zdraví vč. posouzení raženého technologického kanálu Příloha č.i.17: Fotodokumentace lokality KH Drasty a okolí Příloha č.i.18: Biologické posouzení lokality Drasty a staveniště přemostění a šachet 2,3,4 trasy podzemního raženého technologického kanálu Příloha č.i.19: Hydrogeologický posudek a koncepce řešení odtokových poměrů lokality Drasty Příloha č.i.20: Posouzení vlivu na krajinný ráz vč. staveniště přemostění a šachet 2,3,4 trasy podzemního raženého technologického kanálu Příloha č.i.21: Zásady organizace výstavby KH Drasty Příloha č.i.22: Kvalifikační doklady zpracovatele dokumentace EIA Příloha č.i.23. Závěry zjišťovacího řízení, stanovisko zpracovatele Oznámení Příloha č.i.24: Vyjádření dotčených subjektů k Oznámení záměru Příloha č.i.25: CD nosič: Bezpečnostní listy procesních chemikálií SYSTÉM POPISU TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky a obrázky jsou označeny dvoumístným kódem. První velké písmeno označuje hlavní kapitolu do které tabulka (obrázek) spadá (např. B.). Druhá arabská číslice označuje pořadí tabulky (obrázku) v každé hlavní kapitole (např. B.1.). 6

7 Posouzení vlivu záměru SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ AK aktivovaný kal (odtahovaný z dosazováků) AOX absorbovatelné organické halogeny ASŘ automatický systém řízení a.s. absolutní sušina BAT Best Available Technique (nejlepší dostupné techniky) BK biologický kal (odtahovaný z dosazováků) BOZP bezpečnosti a ochrana zdraví při práci BRO biologicky rozložitelný odpad BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad dokumentace EIA dokumentace o posuzování vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí ČD České dráhy ČS čerpací stanice DoKP dotčený krajinný prostor DPS dílčí provozní soubor DS dopravní studie DUR dokumentace pro územní rozhodnutí EIA Environmental Impact Assessment ( vliv ) EF emisní faktory EL emisní limit EMĚ Elektrárna Mělník EPS elektrická požární signalizace EVB Energetické využití biomasy EZS elektrická zabezpečovací signalizace FPD fond provozní doby hg hydrogelologický HMP hlavní město Praha IO inženýrský objekt IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (proces vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů) KH kalové hospodářství KI kalový index v ml/g KTÚ konečné terénní úpravy LPF lesní půdní fond MHMP Magistrát hlavního města Prahy MČ městská část (města) nebo místní část (obce) M + R (MaR) měření a regulace NA nákladní auto nn nízké napětí NV nařízení vlády NZE náhradní zdroj el. energie OKL odlučovač lehkých kapalin 7

8 Posouzení vlivu záměru OMI Odbor městského investora OV odpadní vody OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší PC provozní celek PCB polychlorované bifenyly PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny PCDF polychlorované dibenzofurany ph reakce kapalných médií (číselná bezrozměrná hodnota) PK primární kal (nestabilizovaný, odtahovaný z primárních usazováků) POF polyflokulant POH Plán odpadového hospodářství POP s persistentní organické polutanty PS provozní soubor PVK Pražské vodovody a kanalizace RD rodinný domek RL ropné látky ŘIS řídící a informační systém SO stavební objekt SP Studie proveditelnosti SŘTP Systém řízení technologického procesu SSK surový směsný kal stl ZP středotlak zemního plynu SÚ Stockholmská úmluva Sú stavební úřad TK těžké kovy TNA těžký nákladní automobil ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod ÚP územní plán ÚPD územně plánovací dokumentace US EPA USA Environment Protection Agency (Úřad pro ochranu životního prostředí USA) ÚSES územní systém ekologické stability VL ZŹ veškeré látky ztráta žíháním při 550 C VVN vedení vysokého napětí vn vysoké napětí vtl ZP vysokotlak zemního plynu WHO World Heathy Organization (Světová zdravotnická organizace) ZOV Zásady organizace výstavby ZP zemní plyn ZPF zemědělský půdní fond ZZO zdroj znečišťování ovzduší ZZŘ Závěr zjišťovacího řízení ZŽ ztráta žíháním (rozdíl hodnot veškerých látek při 550 o C a 105 o C) ŽS železniční stanice 8

9 Posouzení vlivu záměru VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ (ZZŘ) podle 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" Na základě provedeného zjišťovacího řízení (úplné znění je uvedeno v příloze č.i.23) dospěl příslušný úřad (MŽP ČR) k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 1) posoudit vlivy polyfunkčního kolektoru jako součást dokumentace záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy ; 2) doplnit historii výběru variant, ze kterých vyplynuly posuzované varianty, vč. hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr; 3) zpracovat posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, a to osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (zaměřit se rovněž na zápach či ohrožení zdraví v důsledku nadměrného výskytu hmyzu a hlodavců); specifikovat jednotlivá opatření k nápravě nepříznivých vlivů na veřejné zdraví; 4) posoudit vliv výstavby a provozu zařízení na množství a kvalitu podzemních a povrchových vodních zdrojů (a to i z hlediska případných úniků technologických kapalin nebo smyvů v areálu apod.), vč. návrhu opatření ke zmírnění těchto vlivů, příp. jejich kompenzací; zpracovat hydrogeologický průzkum; 5) zhodnotit vlivy výstavby a provozu zařízení na emise hluku a dodržení hygienických limitů hluku; zpracovat hlukovou studii s návrhem protihlukových opatření; 6) zpracovat rozptylovou studii se zaměřením na vyhodnocení vlivu emisí pachových látek a sulfanu na okolní obytnou zástavbu; 7) zhodnotit rizikové faktory (jak při realizaci, tak při provozu zařízení) formou analýzy všech známých rizik, vč. těch, které nejsou v oznámení záměru uvedeny (např. interakce s hustou leteckou dopravou, vč. potenciálního vlivu mezinárodního letiště Vodochody, rizika vlivů na povrchové objekty v celé délce přivaděče); 8) zpracovat základní nástin opatření přijímaných při případných haváriích; 9) zhodnotit možnou kontaminaci půdy a horninového podloží, vč. návrhu opatření ke zmírnění těchto vlivů, příp. jejich kompenzací; provést analýzu vlivu na horninové prostředí při budování raženého přivaděče; 10) doplnit hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, ekosystémy, NPR Větrušické rokle; zpracovat biologické hodnocení se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů; 11) v případě vzniku objemného inertního a ostatního odpadu vyřešit problematiku nakládání s tímto odpadem; dohledat a navrhnout lokality pro uložení odpadu a konkretizovat trasy odvozů; Dle vyjádření města Klecany se jedná o odpady z výstavby. 9

10 Posouzení vlivu záměru 12) zhodnotit vlivy provozu zařízení na dopravní zatížení místních komunikací, přístupových cest k jednotlivým nejvíce zatíženým místům, zhodnotit vlivy výstavby na dopravní obslužnost, vč. zhodnocení výstavby nových komunikací za účelem snížení těchto vlivů; 13) zaměřit se na problematiku rekreační funkce v oblasti; 14) dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz příloha). Body 1 až 13 budou v dokumentaci EIA relevantním způsobem řešeny. Bod 14 a stručné shrnutí vyjádření a připomínek ze ZZŘ jsou podrobně řešeny v následujícím vypořádání. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" Následující vypořádání zásadních připomínek a požadavků z vyjádření dotčených subjektů v rámci Zjišťovacího řízení k Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" jsou seřazena podle data jejich vydání (úplné znění uvedených vyjádření je uvedeno v příloze č.i.24). Vypořádání nezohledňuje připomínky a požadavky týkající se varianty 1 - Anaerobní stabilizace kalu, která není předmětem následného procesu EIA a zpracování dokumentace EIA, a dále technologie úpravy fugátu ANAMMOX, která u varianty 2 - Aerobní fermentace kalu a organických materiálů posuzované v dokumentaci EIA nemá z hlediska efektivnosti opodstatnění. 1. POVODÍ VLTAVY k bodu 2: Vodohospodářské zabezpečení stavby jako celku bude řešeno postupně v následných stupních projektové dokumentace s rozsahem v souladu s příslušnými vyhláškami o zpracování těchto dokumentací. k bodu 3: Bude doplněno v dokumentaci EIA. Konkrétní nakládání s produktem jako výrobkem nebo vedlejším produktem procesu aerobní fermentace (tj. určení konkrétních energetických zdrojů pro jeho využití) nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, jedná se o složitou legislativní, technickou a obchodní záležitost řešenou v aktuální době. k bodu 4: Řešení odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch s potenciální kontaminací ropnými látkami, kaly a organickými odpady s ostatními odpadními vodami z lokality na ÚČOV bude uvedeno v dokumentaci EIA. V samostatné příloze č.i.19 dokumentace EIA je zpracován hydrogeologický posudek pro stanovení možností zasakování nekontaminovaných srážkových vod na lokalitě vč. koncepce řešení a umístění zasakovacích objektů. 10

11 Posouzení vlivu záměru k bodu 6: Řešení průzkumu stávajících kalových polí a jejich podloží v rámci výstavby bude součástí projektu organizace výstavby zpracovaného podrobně v rámci dokumentace pro provádění stavby a předloženého ke schválení příslušným správním úřadům. Tento požadavek bude součástí doporučení pro podmínky stanoviska příslušného úřadu (MŽP ČR). Koncepce tohoto řešení je uvedena v příloze č.i.21 dokumentace EIA. k bodu 7: Předmětný záměr bude posuzován v dokumentaci EIA jako Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad tun /rok v režimu zákona o odpadech, v následných správních řízeních rovněž jako vodní dílo v režimu zákona o vodách. 2. METROPOLITNÍ REGION - Sdružení ochránců přírody k bodu 3): Nelze souhlasit s formulacemi, že Oznámení obsahuje zkreslené či bagatelizující údaje nebo údaje ústící do bezdůvodně optimistických závěrů. Oznámení uvádí předběžné posouzení vlivů záměru (tak jak to dikce zákona č. 100/2001 Sb. a příloha č. 3 v rámci Oznámení umožňují). Toto posouzení vychází především ze znalosti technického řešení záměru (což výše uvedenému Sdružení zjevně chybí - viz další body), neboť především situování záměru, způsob jeho technického řešení a jeho úroveň určuje vlivy a jejich významnost. Dále vycházel zpracovatel Oznámení ze zkušeností z posuzování vlivů průmyslových staveb s obdobnými vlivy. A zcela jasně je deklarováno, že tyto odůvodněné předběžné vlivy budou ověřeny a případně upraveny v rámci dokumentace EIA a jejích odborných příloh, což je součásti předkládané dokumentace. Provedené odborné studie a jejich závěry v podstatě předpoklady formulované v Oznámení potvrdily. Případná rizika a jejich vlivy jsou uvedeny v kap. D.III. dokumentace. Vzhledem k charakteru záměru a nevýznamnosti potenciálních rizik není důvod ke zpracování samostatné Analýzy rizik, toto je doporučeno ve fázi po výběru zhotovitele stavby a určení konkrétní technologie záměru. Toto doporučení bude uvedeno v kap. D.IV. k bodu 4): Není jasné co se míní interakcemi s leteckou dopravou a vlivem na letiště AERO Vodochody v rámci rizikových faktorů záměru. Lze jen konstatovat, že nejvyšší objekt posuzované varianty záměru dosahuje cca 10 m nad terénem a vzdálenost na letiště Vodochody je cca 1,5 km. Dále jsou ve vzdálenosti cca 1 km od lokality a 2,5 km od letiště umístěny výškové obytné objekty o výšce cca 25 m, které zjevně provoz letiště neohrožují (jinak by jejich výstavba nebyla povolena). Dále např. stávající KH na ÚČOV s výrazně vyššími vyhnívacími nádržemi nemá s leteckou dopravou žádné problémy. Jediná interakce by mohla nastat z důvodu havárie letadla a jeho pádu na lokalitu Drasty. Ovlivnění provozu letiště provozem záměru rovněž nepřipadá v úvahu. Doprava od vjezdu do areálu KH se ve směru Drasty a Vodochody nepřepokládá (vyjma osobní u případných zaměstnanců z těchto obcí). Z hlediska emisí se jedná o nevýznamný spalovací zdroj kotelnu na zemní plyn o tepelném výkonu 990 kw a o běžné emise z biofiltrů fermentorů. Vyjma zemního plynu se v záměru nenakládá s explosivními látkami. 11

12 Posouzení vlivu záměru Kumulativní vliv obou záměrů nenastane ani v intenzitě dopravy na silnici č. II/608, pouze na dálnici D8 ve směru na Prahu (v případě komerčního využití letiště Vodochody bude dle informací toto napojeno přímo na dálnici D8). k bodu 5): Dokumentace EIA a její odborné přílohy uvádí posouzení možných synergických a kumulativních efektů s významnými zdroji vlivů na ŽP do vzdálenosti, která je relevantní vlivům záměru a charakteru ovlivnitelného okolí. Vlivy na polohy vzdálenější a vzdálené (není jasné co se tím míní, jestli kumulace např. se Spolanou Neratovice, s dálnicí D8 či s Prahou jako městem, apod.) hodnoceny nebudou, neboť v takovýchto vzdálenostech záměr žádné kvantifikovatelné vlivy nevykazuje (hluk, emise, měřitelné imisní vlivy). Energetické využití ve vhodných zdrojích nejsou předmětem posuzovaného záměru vzhledem k tomu, že se předpokládá prioritně (především z ekonomických důvodů) náhrada za hnědé uhlí s vyšším obsahem síry, které vykazuje vyšší emise zejména SO 2 (a tedy za podmínek nezhoršení případně zlepšení aktuální imisní situace v dané oblasti), a případné další využití dle situace v aktuálním čase provozu záměru za podmínek souladu s aktuální legislativou. V této fázi přípravy záměru nejsou ještě závazně známy konkrétní zdroje ve kterých bude produkt energeticky využíván. Lze ale k této otázce připomenout dikci legislativy EU, která požaduje jako prioritní využití odpadů jejich energetické využití, zde po úpravě zajišťující ve vztahu k životnímu prostředí lepší podmínky tohoto využití!!! k bodu 8): Koncepce řešení problematiky případné kontaminace podloží stávajících kalových polí je v Oznámení uvedeno (kap. B.I.6, str. 74, kap. B.II.1, str. 116). Dále viz vypořádání č. 1, bod 6. k bodu 9): Hodnocení krajinného rázu bude zpracováno formou odborné přílohy č. I.20 dokumentace EIA. v rámci k bodu 12): Problematika souladu s ÚP nespadá do procesu EIA. Zde se pouze uvádí vyjádření příslušného stavebního úřadu pod který spadá katastrální území na kterém je umístěn záměr z hlediska územně-plánovací dokumentace. Soulad s ÚP resp. s ÚPD je záležitostí správního řízení (proces EIA není správním řízením!), a to územního řízení. Záměr je navržen v souladu s ÚP města Klecany, spadá do působnosti jeho stavebního úřadu (viz příloha č. I.4). Nevýznamné a neomezující vlivy záměru na urbanistiku okolí a na další možnosti rozvoje území vyplývají z příslušných kapitol dokumentace. k bodu 13): Kap. B.II.4 a příloha č. I.12 uvádí analýzu dopravního zatížení vzhledem k lokalitě Drasty. Dokumentace EIA obsahuje samostatnou dopravní studii (příloha č. I.12) s aktualizací dopravního zatížení lokality Drasty a řešením dopravního zatížení při výstavbě raženého technologického kanálu (RTK) v příloze č. II.12 s relevantním zahrnutím uvedených bodů připomínek Sdružení. 12

13 Posouzení vlivu záměru k bodu 14): Analýza vlivů výstavby RTK (provoz RTK vyjma potenciálních havarijních stavů žádné vlivy nebude vykazovat) je zpracována odbornou firmou jako samostatná příloha č. II.11 dokumentace EIA. k bodu 15): PHO předmětné stavby stanoví vodoprávní úřad v součinnosti s orgánem veřejného zdraví v rámci příslušného správního řízení na základě návrhu projektanta (nikoli zpracovatele dokumentace EIA). Pozor, nejedná se o vodní zdroj, kde PHO je stanoveno zákonem o vodách. 3. MŽP - Odbor ochrany vod Bez zásadnějších připomínek a požadavků. 4. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oddělení odpadového hospodářství K poznámce k výčtu odpadů dle přílohy č. 7 Oznámení je nutno připomenout, že tato tabulka dodaná potenciálním dodavatelem technologie aerobní fermentace uvádí úplný přehled možných odpadů zpracovatelných v této technologii s tím, že v tabulce jsou červeně vyznačeny odpady zpracovatelné v podmínkách (vč. legislativních) ČR a to bez živočišných odpadů. V dokumentaci EIA budou využitelné odpady konkretizovány v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Veškeré nakládání s odpady jak při výstavbě (vč. výkopových zemin) tak i v provozu záměru se bude řídit legislativou platnou v době výstavby záměru. Tato povinnost pro vybraného zhotovitele stavby by měla být pro výstavbu jasně zakotvena v příslušné smlouvě na zhotovení stavby, pro provoz záměru pak ve schváleném provozním řádu. Oddělení ochrany vod Požadavek na zasakování pouze nekontaminovaných srážkových vod je zapracován do řešení dokumentace EIA (příloha č. I.19) a následně do technických projektů, a dále v doporučeních pro podmínky stanoviska MŽP. Dokumentace EIA bude obsahovat hydrogeologický posudek a koncepci řešení vsakovacích objektů (viz bod 4, vyjádření Povodí Vltavy). Oddělení ochrany ovzduší Bez připomínek. 13

14 Posouzení vlivu záměru Oddělení ochrany přírody Základní informativní posouzení stavby kolektoru (správněji RTK) je v Oznámení uvedeno v samostatné příloze č. 15. Dokumentace a proces EIA budou posuzovat RTK společně s KH Drasty jako komplexní záměr. Připomínky OOP budou v tomto posouzení zohledněny. 5. MĚSTO KLECANY K úvodu stanoviska: Ve vztahu k uvedenému bezpochybnému velkému vlivu na ŽP, zdraví obyvatelstva a místní dopravu lze mít pochybnosti o významnosti této formulace. Velikost a významnost vlivů na ŽP je dána především situováním, úrovní technického řešení a technologií záměru. Seriozní posouzení velikosti těchto vlivů tedy vyžaduje alespoň základní odbornou orientaci v problematice posuzovaného záměru. Významnost vlivů záměru by měla vyplynout především z dokumentace a procesu EIA, který nebyl ještě ani zahájen, natož ukončen. Uvedená dokumentace a proces se ale řídí především příslušnou legislativou a jejími limity v oblasti dotčených složek ŽP, dále pak zohledněním požadavků a připomínek dotčených správních úřadů a rovněž subjektivních pocitů a požadavků dotčených subjektů v relevantní a odůvodněné míře a přiměřeném rozsahu. Nelze zcela souhlasit s tvrzením, že Oznámení se vyznačuje řadou předpokladů a hypotéz prezentovaných jako ověřené. Posuzované technologie jsou provozně ověřené a pro zpracování Oznámení byly použity podklady projektantů a dodavatelů těchto technologií zpracovaných v podrobné studii proveditelnosti jako podkladu pro zpracování Oznámení. V Oznámení byly vysloveny určité předpoklady, které se ale opíraly o vypočtené emise a o zkušenosti s posuzováním obdobných staveb (s obdobnými spalovacími zdroji, intenzitou dopravy, vlivy na zdraví apod.), a dále jasně bylo konstatováno, že tyto předpoklady budou ověřeny v rámci dokumentace EIA a na základě zpracovaných odborných studií. Na základě připomínky OOP MHMP je kal hodnocen jako odpad z čištění komunálních (ve smyslu ČSN městských) vod (nikoli průmyslových). Komunální vody se liší od splaškových tím, že zahrnují určitý podíl odpadních vod i z jiných zdrojů vč. průmyslových než jsou obytné objekty. Vzhledem k výše uvedenému a ke znění Katalogu odpadů (katalogové číslo Kaly z čištění komunálních odpadních vod) a s přihlédnutím k rozsahu využitelných odpadů kategorie 20 Komunální odpady v technologii fermentace bude záměr výstavby KH Drasty zařazen ve smyslu bodu 10.2 přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. jako "Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad tun /rok" (změna proti Oznámení) a rovněž jako vodní dílo vzhledem ke svému charakteru a vazbě na ÚČOV. Není jasná poznámka o spalování jako nejpravděpodobnější technologie minimalizace a zneškodnění kalů, a že to znamená v nejbližších letech rozšířit navrženou technologii o nezbytnou spalovnu. Na základě studie proveditelnosti a z řady důvodů byla MHMP stanovena pro lokalitu Drasty pouze výstavba úpravy kalu aerobní fermentací s externím využitím vzniklého produktu, z ekonomického hlediska s prioritou spalování ve vhodných energetických zdrojích. 14

15 Posouzení vlivu záměru K námitkám proti záměru: 1) Navýšení dopravní zátěže - vliv záměru na dopravní zatížení místních komunikací byl v Oznámení zpracován, v dokumentaci EIA je aktualizován a podrobněji uveden v samostatné dopravní studii. - zpracování podrobného POV v reálném čase není proveditelné a nemá opodstatnění v legislativě. Tuto dokumentaci je možné zpracovat v rámci dokumentace pro provádění stavby a po výběru konkrétního zhotovitele stavby (tedy až po dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení). Jako samostatná příloha č.i.21 budou v rámci dokumentace EIA zpracovány Zásady organizace výstavby ve smyslu části E. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace se zohledněním dosavadní úrovně technické rozpracovanosti záměru. - posouzení stavu místních komunikací a jejich případné úpravy pro potřeby záměru bude provedeno v dopravní studii obou částí dokumentace EIA - koncepce nakládání s odpady z demoličních a stavebních prací je uvedena v kap. B.III.3 záměru s tím, že orientační určení jejich bilancí a nakládání s nimi bude provedeno v příloze Zásady organizace výstavby. Zásadní podíl nekontaminovaných odpadů bude využit na lokalitě k terénním úpravám. Zbytek bude odstraněn či využit standardním způsobem používaným u všech obdobných staveb pro odpady z demolic a zemních prací, a to za konkrétních podmínek (lokality využití či uložení) platných v době výstavby. Dopravní trasy budou odpovídat trasám použitým pro provoz záměru, intenzita dopravy a její vliv bude nižší než u provozu záměru. Bližší řešení odpadů z výstavby je popsáno v příloze č. I.21, seznam využitelných skládek je v příloze č. I potřebná údržba dopravních tras je samozřejmým předpokladem výstavby záměru a bude zahrnuta v doporučeních pro podmínky stanoviska MŽP, a bude pro výstavbu záležitostí smluvních vztahů se zhotovitelem a pro provoz záležitostí provozovatele v rámci komplexní údržby provozu stavby. - není pravdou, že v Oznámení nejsou ani náznakem řešeny pro stavbu možné, nezbytně nové komunikace. V kap. B. II.4 je jak popis tak mapa možných tras, kde vedle stávajících místních komunikací lze za určitých podmínek využít z hlediska vlivu na zástavby Klecan a Větrušic šetrnější polní cesty vedené na lokalitu Drasty, případně přímé napojení na regionální komunikace (č. II/608). 2) Ohrožení kvality podzemních a povrchových vod - provoz záměru za podmínek vodohospodářsky zabezpečených stavebních objektů (a to je samozřejmostí kvalitního projektu, provádění stavby a její kolaudace s doložením zkoušek těsnosti), odvádění srážkových vod s možnou kontaminací na ÚČOV a minimálních emisí znečišťujících látek do ovzduší nebude negativně ovlivňovat podzemní vody, tím spíše povrchové vody, tj. Vltavu. V historii provozu KH Drasty docházelo k nesrovnatelně vážnějším únikům kalové vody do horninového prostředí lokality. Tato problematika je v Oznámení dostatečně zpracována, a to pro každý stavební objekt a provozní soubor. V rámci dokumentace EIA budou vedle aktualizovaného posouzení vlivů na podzemní a 15

16 Posouzení vlivu záměru povrchové vody uvedeny podmínky kontroly těsnosti podzemních nádrží kalů a odpadních vod. Kompenzaci zajištěním náhradního zdroje pitné vody lze v odůvodněných případech akceptovat a vhodnou formou uvést do podmínek návrhu stanoviska MŽP, lze ale předpokládat, že k tomuto nedojde (stávající kalová pole a bývalé kalové jímky byly podstatně větším rizikem pro kontaminaci podzemních vod než bude moderně řešená předmětná stavba). - řešení problematiky kontaminace podloží v důsledku dosavadní činnosti na lokalitě Drasty je v Oznámení popsáno. Průzkum konstrukcí kalových polí před jejich odstraněním a podloží po jejich odstranění zaměřený na zjištění přítomnosti potenciálních polutantů bude navržen v POV a proveden v rámci výstavby, koncepce je popsána v příloze č. I.21. Na základě výsledků průzkumu bude provedena případná sanace horninového prostředí v potřebném rozsahu a odpovídajícím standardním způsobem. - úniky technologických kapalin a chemikálií budou eliminovány technickými opatřeními (skladování ve vodohospodářsky zabezpečených prostorech, umístění v havarijních jímkách apod.). Odkanalizování zpevněných ploch bude řešeno s oddělením potenciálně kontaminovaných a nekontaminovaných ploch a separátním nakládáním se zachycenými srážkovými vodami. Toto vše je ale v Oznámení dostatečně řešeno. Ochranu podzemních a povrchových vod je možné vhodným technickým řešením u předmětného záměru zajistit na vysoké úrovni a s vysokou bezpečností. Vzhledem k charakteru a množství použitých technologických kapalin i řešení jejich zabezpečení a dále vzhledem k řešení odkanalizování lokality a nakládání se srážkovými vodami a smyvy ze zpevněných ploch nebudou tyto ovlivňovat kondenzační jádra v atmosféře ani jiné klimatické jevy. 3) Zhodnocení vlivů na obyvatelstvo včetně vlivů na turistický ruch - obavu ze značného poškození rekreační a estetické funkce území lze lidsky pochopit. Z těchto důvodů bude kladem velký důraz na estetické řešení konečných terénních úprav tak, aby z pohledového hlediska byla tato stavba co nejméně nápadná (vybudování valu osazeného vhodnou vegetací po obvodu lokality). V příloze dokumentace bude zpracovaná axonometrická vizualizace s pohledem od Klecan, Drast a od Větrušic, dále vybraná varianta aerobní fermentace má nejvyšší objekty cca 10 m nad terénem. Vlivy na krajinný ráz jsou zpracovány v příloze č. I vlivy na zdraví budou podrobně posouzeny v odborné příloze dokumentace zpracované autorizovanou osobou. Vlivy pachových látek budou minimalizovány technickým řešením (dostatečně zpracovaným již v Oznámení). Zamezení nadměrného výskytu hmyzu a hlodavců bude zajištěno podmínkami nakládání s organickými odpady vč. jejich výběru a příslušnými hygienickými opatřeními jako součásti provozu záměru zakotvenými v provozním řádu. Tato povinnost bude uvedena v doporučeních pro podmínky návrhu stanoviska MŽP. - sociálně ekonomické vlivy lze zpracovat pouze v rozsahu a úrovni odpovídající současnému stadiu technické přípravy záměru. V rámci dokumentace EIA bude posouzen vliv na rekreační funkci oblasti. 16

17 Posouzení vlivu záměru - zdravotní rizika byly předběžně v Oznámení vyhodnoceny, v dokumentaci EIA bude samostatná příloha s posouzením vlivu na veřejné zdraví autorizovanou osobou na základě výsledků rozptylové a hlukové studie - návrhy protihlukových opatření budou vyplývat z výsledků hlukové studie a budou součástí technického řešení záměru - rizika výstavby a provozu záměru jsou především riziky nestandardních stavů a havárií. V Oznámení jsou dostatečně v kap. B.II.6 specifikována možná rizika havárií při výstavbě a provozu záměru, zásady řešení jejich prevence i opatření k jejich odstranění. Haváriemi se rozumí nestandardní události významně ohrožující okolí lokality (havárií v tomto smyslu není např. vysypání nákladu pevných komunálních odpadů či produktu z auta na vodohospodářsky zabezpečené ploše apod.). Dokumentace aktualizuje tato rizika v kap. D.III. Dokumentace posuzuje skutečně možné havárie, nikoli komplexní rozsah havárií všeho možného typu vč. těch, které se v rámci předmětného záměru nemohou vyskytnout (což z formulace připomínky takto vyplývá). Pokud se v Oznámení neobjevily další významnější rizikové faktory, tak prostě neexistují. Týká se to např. připomínané interakce s leteckým provozem a letištěm Vodochody (viz vyjádření sdružení Metropolitní region, bod 4, které město Klecany zjevně bez vlastní analýzy této problematiky přejalo). - obdobné se týká vyhodnocení synergických a kumulativních efektů (viz vyjádření sdružení Metropolitní region, bod 5). - vliv emisí škodlivin při výstavbě RTK (výstavba bude probíhat v podzemí) bude posouzen v části II. dokumentace (provoz RTK nebude zdrojem emisí znečišťujících látek, emise budou produkovány při výstavbě RTK především při nakládání rubaniny a její dopravě), ve vztahu k opatřením proti prašnosti a k nízké intenzitě dopravy budou zcela nevýznamné (např. ve srovnání s imisními vlivy dopravy z provozu záměru posouzenými jako nevýznamné) - problematika pachových látek byla z pohledu opatření k minimalizaci jejich vzniku a emisí v Oznámení řešena, v dokumentaci EIA bude aktualizována a dále řešena v rozptylové studii a v posouzení vlivu na veřejné zdraví 4) Biologické hodnocení - v rámci dokumentace EIA je provedeno biologické posouzení lokality a jejího okolí a prostorů šachet 2, 3 a 4 RTK (příloha č. I.18), a dále vliv na krajinu autorizovanými osobami (příloha č. I.20). Teprve z uvedeného posouzení je zřejmé, zda může dojít k negativnímu vlivu na kriticky ohrožené druhy živočichů na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí, a bude povinností oznamovatele požádat o příslušnou výjimku. 5) Zhodnocení vlivu, na krajinu - formulace, že posuzovaná stavba bude mít nepochybně výrazný vliv i na krajinu je před ukončením procesu EIA spekulativního rázu. Každá stavba obecně má 17

18 Posouzení vlivu záměru určitý negativní vliv, otázka je v jakém rozsahu a s jakým významem, a dále zda je v souladu s legislativními limity dotčených složek životního prostředí či je překračuje a v jaké míře. - analýza vlivu na horninové prostředí při výstavbě kolektoru a hodnocení případných rizik je předmětem samostatného posouzení v rámci části II. dokumentace EIA (příloha č. II.11) zpracovaného odborně způsobilou osobou (projektantem těchto staveb). - obdobné platí o hodnocení krajinného rázu a ochraně krajiny, ekosystémů a druhové ochrany (viz výše) - zde je ve vyjádření odvolávka na body 9) a 10) výše, vyjádření města Klecany ale není na body číselně členěné - důvody k umístění záměru na lokalitu stávajícího KH Drasty jsou zcela zjevné a závažné, vychází ze zadání MHMP a jsou jasně uvedeny v Oznámení. Řešení nesouladu územním plánem obecně není předmětem procesu EIA (viz vyjádření Metropolitního regionu, bod 12). Tento nesoulad není důvodem k nevydání souhlasného stanoviska MŽP, je předmětem územního řízení. - uváděná alternativní možnost umístění záměru v prostoru ÚČOV na Císařském ostrově je v rozporu s vyjádřením Městské části Praha 6 a s koncepcí umístění rekonstruované ÚČOV bez kalového hospodářství na Císařském ostrově. Dle výsledků dosavadní přípravy a stanoviska MHMP je z řady závažných důvodů jedinou další reálnou možností pro umístění nového kalového hospodářství. - soulad s Plánem odpadového hospodářství a s územně plánovací dokumentací Středočeského kraje bude posouzen v dokumentaci EIA. Z vyjádření KÚ Středočeského kraje a Středočeského kraje k Oznámení ale vyplývá, že případný nesoulad s uvedenými dokumenty by neměl být závažnou překážkou realizace záměru. Ve vztahu k výše uvedenému (alternativní umístění záměru, POH a ÚPD Středočeského kraje) je zjevné, že městem Klecany v závěru vyjádření uváděné důvody k zamítnutí záměru již ve fázi Oznámení nemají opodstatnění, a to včetně legislativního, neboť podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění předložený záměr spadá do kategorie vyžadující vždy proces EIA a příslušný úřad nemůže zabránit tomuto procesu jakýmsi zamítnutím Oznámení podle přílohy č. 3 a záměru z důvodu jeho údajné nepřijatelnosti v této fázi, ale pouze stanovit podmínky a požadavky pro následné zpracování dokumentace EIA. K jednání rozšířené stavební komise: Ke zdůvodnění trvání na nulové variantě a situování záměru na ÚČOV či jinde v Praze z důvodu povinnosti likvidovat odpad na místě jeho vzniku je nutno upozornit, že legislativa o odpadech zná pojem odstranění nebo využití odpadu, nikoli jeho likvidace s odlišným významem, dále výklad dikce zákona o "likvidaci" odpadů na místě jeho vzniku je zavádějící, to by také mohlo znamenat, že např. každý supermarket případně každý obytný dům bude mít na dvoře svoji kompostárnu či spalovnu apod. Kal z ÚČOV bude dopravován potrubím v podzemním RTK, nikoli silniční dopravou. 18

19 Posouzení vlivu záměru Upozornění města Klecany stran nemožnosti nakládání s výstupem fermentace jako s využitelným produktem a ne odpadem je irelevantní. Novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. platná od umožňuje za určitých podmínek podle 3 odst. 5 až 8 klasifikaci výstupu z výroby či zařízení jako využitelný výrobek nebo vedlejší produkt, a tento výstup není pak odpadem. Obava hromadění odpadu na území města Klecany resp. mimo lokalitu KH Drasty je neopodstatněná, záměr bude provozován podle schválených provozních řádů, bude podléhat kontrole nakládání s odpady ze strany ČIŽP a technické řešení bude zahrnovat dostatečné rezervy pro případ poruch některých zařízení. Dalším opatřením je možnost havarijního přerušení čerpání kalu z ÚČOV a navážení organických materiálů. Navrhovaná technologie aerobní fermentace není nevyzkoušená, je provozovaná v zahraničí, a podmínky dostatečného prokázání její účinnosti i atesty týkající se vlivů budou předmětem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Striktní nesouhlas města Klecany s nárůstem emisí do ovzduší je předčasný, seriózní podklad pro posouzení významnosti a velikosti emisí záměru po výběru varianty aerobní fermentace lze získat až na základě rozptylové studie a posouzení vlivu na veřejné zdraví vč. vlivů dopravy. Pro ilustraci jediným spalovacím zdrojem záměru je plynová kotelna s max. spotřebou cca m 3 /rok a tepelným výkonem 990 kw, jaký asi má tento zdroj podíl z celkové spotřeby plynu a z celkového instalovaného tepelného výkonu ve městě Klecany? K deklarovanému zásadním nesouhlasu lze uvést: - Není jasné co se rozumí nesouhlasem s navrhovanou technologií kalových polí. Tato stávající technologie bude nahrazena moderní technologií úpravy kalů aerobní fermentací (není totožná s v ČR obvyklou klasickou kompostárnou). - Analýza vlivů výstavby RTK (provoz kolektoru vyjma případných havarijních stavů žádné vlivy nebude vykazovat) bude zpracována odbornou firmou jako samostatná příloha dokumentace EIA. Nelze srovnávat vlivy výstavby kolektoru o průřezu cca 10 m2 s tunelem Blanka viz příloha č. II Možnost vzniku ekologické havárie provozem tunelu i její případné následky budou minimalizovány technickým řešením a preventivními opatřeními v provozním řádu a havarijním plánu kolektoru - bude blíže uvedeno v dokumentaci EIA a přílohách. - Výše uvedená opatření by měla vylučovat takový rozsah případného úniku kalu, který by vedl k naplnění obavy ze scénáře ekologické katastrofy, zamoření řeky a podzemních zdrojů. - Vazba na ÚP - viz bod 12) vyjádření sdružení Metropolitní region. - Vybudování štoly pod Klecanama - viz bod 2) vyjádření obce Zdiby. Informativně lze poukázat na to, že pod Prahou je vybudována rozsáhlá síť kanalizačních štol, metra apod., 19

20 Posouzení vlivu záměru a v nižších hloubkách a méně soudržném horninovém protředí. Při kvalitním technickém řešení a zhotoviteli stavby kolektoru by se obavy obyvatel neměly naplnit. Přemostění údolí u Klecan je z technických důvodů (výškové vedení trasy RTK) nezbytné, nutno je ale technicky (především architektonicky) řešit citlivě ve vztahu k minimalizaci vlivu na krajinu (vizualizace viz příloha č. II.14) a zabezpečit proti potenciálním havarijním únikům dopravovaných médií. - Doprava záměru nebude vedena obytnou částí ale kolem ní s tím, že v dokumentaci EIA a dopravní studii jsou uvedeny varianty minimalizace vlivu dopravy na obytnou zónu (tyto možnosti byly v Oznámení uvedeny!). - Není jasné z čeho se usuzuje na nesmyslnou energetickou zátěž. Záměr je nutno posuzovat z energetického hlediska komplexně, nikoli pouze podle vysokého instalovaného příkonu el. energie, který je nezbytný z důvodu instalace většího počtu zařízení, ale s krátkodobým denním provozem. S příkrým odsouzením záměru jako neestetického, nevhodného a život obyvatel obtěžujícího by bylo seriózní počkat na výsledky procesu EIA, a dále je nezbytné se především s tímto záměrem dostatečně po všech stránkách seznámit. 6. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Z usnesení Rady MČ Praha 8 vyplývá, že MČ Praha 8 s dokumentací Oznámení souhlasí. 7. ARNIKA K deklarované neúplnosti Oznámení lze konstatovat, že se zakládá na informativních údajích vytržených ze souvislosti. Oznamovatel neměl nikdy v úmyslu vybudovat na Drastech spalovnu kalu či produktu. Z řady důvodů vč. ekonomických byl oznamovatelem k posouzení předložen pouze záměr úpravy kalů a organických odpadů aerobní fermentací s externím prioritně energetickým využitím. Není tedy žádný důvod pro nákladné a zcela neodůvodněné cvičení jakým je požadované dopracování dokumentace EIA o vlivy "uvažované" spalovny na Drastech. Oznámení uvádí další možnosti využití produktu fermentace i jejich podmínky. V dokumentaci EIA budou tyto možnosti aktualizovány dle aktuálních analýz kalů a kalové vody z ÚČOV. Požadavek na doplnění posouzení záměru o technologii zajišťující bioremediaci nebezpečných látek z čistírenských kalů bude zvážen po aktualizaci uvedených analýz. Z analýz surového kalu (vstupní surovina posuzovaného záměru) uvedených v příloze Oznámení vyplývá obsah sumy PCB <0,14 mg/kg sušiny a suma PAU <5 mg/kg sušiny, tj. obojí pod mezí citlivosti analytické metody jednotlivých látek, u fugátu z tohoto kalu obsah sumy PCB <0,075 µg/l a suma PAU 0,30 µg/l. Aktualizované rozbory (příloha č. I.7) potvrdily zcela nevýznamný obsah PCB a ostatních nebezpečných látek vyjma některých těžkých kovů. Není tedy důvod ani prokazatelně účelné se zabývat jinou teoretickou technologií zpracování kalů, a tím se stává 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. irelevantní. Dále je nutno zohlednit, že předložená technologie vychází z reálných technických podkladů a konkrétního technologického procesu s požadovaným výstupem a nelze do ní bez vyjádření a 20

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. ECO Management, s.r.o. K Západi 2033/5 621 00 Brno Řečkovice

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. ECO Management, s.r.o. K Západi 2033/5 621 00 Brno Řečkovice Č. j.: 65203/ENV/15 V Praze dne 7. října 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 42059/ENV/15 V Praze dne 18. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala "A3", k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění

Věc: Industrie Park Sever dostavba I. etapy, hala A3, k.ú. Horní Počernice - změna rozhodnutí pro povolení středního zdroje znečištění HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VGP CZ I. a.s. Ilona Hazmuková Jeníšovice 59 46833 Jeníšovice u Jablonce n. Nisou Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1229735/2012/1/OZP/VI

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 73775/ENV/15 V Praze dne 30. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI ", ", MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 10.2013 Č.j.: 71064/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více