Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty"

Transkript

1 Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" TEXTOVÁ ČÁST Zhotovitel: spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Praha, srpen 2010 Výtisk č. 1

2 Posouzení vlivu záměru ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE EKOSYSTEM s.r.o Ing. Václav Hammer hlavní inženýr projektu, odpovědný řešitel a oprávněná osoba Mgr. Štěpán Horký autorizovaný hydrogeolog, hydrogeologický posudek Ing. Kamila Pokorná, Ing. Jiří Vavřínek problematika odpadů, hodnocení rizik, legislativa Ing. Jan Hrachovec projektant dopravních staveb Ing. Vladimír Taišl projektant vodohospodářských staveb Ing. Romana Vydrželová grafika, databáze, kompletace ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší Ing. Karel Vurm, CSc. Rozptylová studie Ing. Vlastimil Bílek Hluková studie RNDr. Jiří Matěj Posouzení vlivu na veřejné zdraví MUDr. Bohumil Havel Biologické posouzení lokality záměru RNDr. Miloš Holzer Posouzení vlivu na krajinný ráz Mgr. Lukáš Klouda Příslušné autorizace a oprávnění jsou součástí jednotlivých odborných dokumentů. Architektonická studie: ATELIER 8000 s.r.o., Martin Krupauer, Jiří Střítecký Schválil: Ing. Petr Vučka, ředitel společnosti. 2

3 Posouzení vlivu záměru OBSAH DOKUMENTACE (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ÚVOD A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...33 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...33 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru B.I.3. Umístění záměru B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu možných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady a produkty B.III.4. Ostatní výstupy B.III.5. Doplňující údaje C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Geomorfologické poměry C.II.2. Klimatické poměry, znečistění ovzduší C.II.3. Hydrologické poměry

4 Posouzení vlivu záměru C.II.4. Geologické poměry, půdy C.II.5. Geochemické poměry, kontaminace horninového prostředí C.II.6. Hydrogeologické poměry C.II.7. Hydrochemické poměry, kontaminace vod C.II.8. Přírodní zdroje C.II.9. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina C.II.10.Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU F. ZÁVĚR

5 Posouzení vlivu záměru G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHY

6 Posouzení vlivu záměru SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č.i.1: Širší situace lokality umístění stavby KH Drasty Příloha č.i.2: Stávající situace areálu KH ÚČOV Praha- Příloha č.i.3: Situace širších vztahů Příloha č.i.4: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace - město Klecany Příloha č.i.5: Územní plán Klecany Koordinační situace funkční regulace 1 : Příloha č.i.6: Stanovisko KÚ k ochraně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 Příloha č.i.7: Kvalitativní ukazatele zahuštěného surového kalu a kalové vody Příloha č.i.8: Zastavovací plán stavby KH Drasty Příloha č.i.9: Blokové bilanční schéma KH Drasty Příloha č.i.10: Situace, axonometrie, vizualizace - pohledy stavby KH Drasty Příloha č.i.11: Seznam využitelných skládek Příloha č.i.12: Dopravní studie napojení KH Drasty Příloha č.i.13: Rozptylová studie Příloha č.i.14: Posudek podle 17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Příloha č.i.15: Hluková studie vč. posouzení raženého technologického kanálu Příloha č.i.16: Posouzení vlivu na veřejné zdraví vč. posouzení raženého technologického kanálu Příloha č.i.17: Fotodokumentace lokality KH Drasty a okolí Příloha č.i.18: Biologické posouzení lokality Drasty a staveniště přemostění a šachet 2,3,4 trasy podzemního raženého technologického kanálu Příloha č.i.19: Hydrogeologický posudek a koncepce řešení odtokových poměrů lokality Drasty Příloha č.i.20: Posouzení vlivu na krajinný ráz vč. staveniště přemostění a šachet 2,3,4 trasy podzemního raženého technologického kanálu Příloha č.i.21: Zásady organizace výstavby KH Drasty Příloha č.i.22: Kvalifikační doklady zpracovatele dokumentace EIA Příloha č.i.23. Závěry zjišťovacího řízení, stanovisko zpracovatele Oznámení Příloha č.i.24: Vyjádření dotčených subjektů k Oznámení záměru Příloha č.i.25: CD nosič: Bezpečnostní listy procesních chemikálií SYSTÉM POPISU TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky a obrázky jsou označeny dvoumístným kódem. První velké písmeno označuje hlavní kapitolu do které tabulka (obrázek) spadá (např. B.). Druhá arabská číslice označuje pořadí tabulky (obrázku) v každé hlavní kapitole (např. B.1.). 6

7 Posouzení vlivu záměru SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ AK aktivovaný kal (odtahovaný z dosazováků) AOX absorbovatelné organické halogeny ASŘ automatický systém řízení a.s. absolutní sušina BAT Best Available Technique (nejlepší dostupné techniky) BK biologický kal (odtahovaný z dosazováků) BOZP bezpečnosti a ochrana zdraví při práci BRO biologicky rozložitelný odpad BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad dokumentace EIA dokumentace o posuzování vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí ČD České dráhy ČS čerpací stanice DoKP dotčený krajinný prostor DPS dílčí provozní soubor DS dopravní studie DUR dokumentace pro územní rozhodnutí EIA Environmental Impact Assessment ( vliv ) EF emisní faktory EL emisní limit EMĚ Elektrárna Mělník EPS elektrická požární signalizace EVB Energetické využití biomasy EZS elektrická zabezpečovací signalizace FPD fond provozní doby hg hydrogelologický HMP hlavní město Praha IO inženýrský objekt IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (proces vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů) KH kalové hospodářství KI kalový index v ml/g KTÚ konečné terénní úpravy LPF lesní půdní fond MHMP Magistrát hlavního města Prahy MČ městská část (města) nebo místní část (obce) M + R (MaR) měření a regulace NA nákladní auto nn nízké napětí NV nařízení vlády NZE náhradní zdroj el. energie OKL odlučovač lehkých kapalin 7

8 Posouzení vlivu záměru OMI Odbor městského investora OV odpadní vody OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší PC provozní celek PCB polychlorované bifenyly PCDD polychlorované dibenzo-p-dioxiny PCDF polychlorované dibenzofurany ph reakce kapalných médií (číselná bezrozměrná hodnota) PK primární kal (nestabilizovaný, odtahovaný z primárních usazováků) POF polyflokulant POH Plán odpadového hospodářství POP s persistentní organické polutanty PS provozní soubor PVK Pražské vodovody a kanalizace RD rodinný domek RL ropné látky ŘIS řídící a informační systém SO stavební objekt SP Studie proveditelnosti SŘTP Systém řízení technologického procesu SSK surový směsný kal stl ZP středotlak zemního plynu SÚ Stockholmská úmluva Sú stavební úřad TK těžké kovy TNA těžký nákladní automobil ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod ÚP územní plán ÚPD územně plánovací dokumentace US EPA USA Environment Protection Agency (Úřad pro ochranu životního prostředí USA) ÚSES územní systém ekologické stability VL ZŹ veškeré látky ztráta žíháním při 550 C VVN vedení vysokého napětí vn vysoké napětí vtl ZP vysokotlak zemního plynu WHO World Heathy Organization (Světová zdravotnická organizace) ZOV Zásady organizace výstavby ZP zemní plyn ZPF zemědělský půdní fond ZZO zdroj znečišťování ovzduší ZZŘ Závěr zjišťovacího řízení ZŽ ztráta žíháním (rozdíl hodnot veškerých látek při 550 o C a 105 o C) ŽS železniční stanice 8

9 Posouzení vlivu záměru VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ (ZZŘ) podle 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" Na základě provedeného zjišťovacího řízení (úplné znění je uvedeno v příloze č.i.23) dospěl příslušný úřad (MŽP ČR) k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 1) posoudit vlivy polyfunkčního kolektoru jako součást dokumentace záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy ; 2) doplnit historii výběru variant, ze kterých vyplynuly posuzované varianty, vč. hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr; 3) zpracovat posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, a to osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (zaměřit se rovněž na zápach či ohrožení zdraví v důsledku nadměrného výskytu hmyzu a hlodavců); specifikovat jednotlivá opatření k nápravě nepříznivých vlivů na veřejné zdraví; 4) posoudit vliv výstavby a provozu zařízení na množství a kvalitu podzemních a povrchových vodních zdrojů (a to i z hlediska případných úniků technologických kapalin nebo smyvů v areálu apod.), vč. návrhu opatření ke zmírnění těchto vlivů, příp. jejich kompenzací; zpracovat hydrogeologický průzkum; 5) zhodnotit vlivy výstavby a provozu zařízení na emise hluku a dodržení hygienických limitů hluku; zpracovat hlukovou studii s návrhem protihlukových opatření; 6) zpracovat rozptylovou studii se zaměřením na vyhodnocení vlivu emisí pachových látek a sulfanu na okolní obytnou zástavbu; 7) zhodnotit rizikové faktory (jak při realizaci, tak při provozu zařízení) formou analýzy všech známých rizik, vč. těch, které nejsou v oznámení záměru uvedeny (např. interakce s hustou leteckou dopravou, vč. potenciálního vlivu mezinárodního letiště Vodochody, rizika vlivů na povrchové objekty v celé délce přivaděče); 8) zpracovat základní nástin opatření přijímaných při případných haváriích; 9) zhodnotit možnou kontaminaci půdy a horninového podloží, vč. návrhu opatření ke zmírnění těchto vlivů, příp. jejich kompenzací; provést analýzu vlivu na horninové prostředí při budování raženého přivaděče; 10) doplnit hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, ekosystémy, NPR Větrušické rokle; zpracovat biologické hodnocení se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů; 11) v případě vzniku objemného inertního a ostatního odpadu vyřešit problematiku nakládání s tímto odpadem; dohledat a navrhnout lokality pro uložení odpadu a konkretizovat trasy odvozů; Dle vyjádření města Klecany se jedná o odpady z výstavby. 9

10 Posouzení vlivu záměru 12) zhodnotit vlivy provozu zařízení na dopravní zatížení místních komunikací, přístupových cest k jednotlivým nejvíce zatíženým místům, zhodnotit vlivy výstavby na dopravní obslužnost, vč. zhodnocení výstavby nových komunikací za účelem snížení těchto vlivů; 13) zaměřit se na problematiku rekreační funkce v oblasti; 14) dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz příloha). Body 1 až 13 budou v dokumentaci EIA relevantním způsobem řešeny. Bod 14 a stručné shrnutí vyjádření a připomínek ze ZZŘ jsou podrobně řešeny v následujícím vypořádání. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" Následující vypořádání zásadních připomínek a požadavků z vyjádření dotčených subjektů v rámci Zjišťovacího řízení k Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" jsou seřazena podle data jejich vydání (úplné znění uvedených vyjádření je uvedeno v příloze č.i.24). Vypořádání nezohledňuje připomínky a požadavky týkající se varianty 1 - Anaerobní stabilizace kalu, která není předmětem následného procesu EIA a zpracování dokumentace EIA, a dále technologie úpravy fugátu ANAMMOX, která u varianty 2 - Aerobní fermentace kalu a organických materiálů posuzované v dokumentaci EIA nemá z hlediska efektivnosti opodstatnění. 1. POVODÍ VLTAVY k bodu 2: Vodohospodářské zabezpečení stavby jako celku bude řešeno postupně v následných stupních projektové dokumentace s rozsahem v souladu s příslušnými vyhláškami o zpracování těchto dokumentací. k bodu 3: Bude doplněno v dokumentaci EIA. Konkrétní nakládání s produktem jako výrobkem nebo vedlejším produktem procesu aerobní fermentace (tj. určení konkrétních energetických zdrojů pro jeho využití) nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, jedná se o složitou legislativní, technickou a obchodní záležitost řešenou v aktuální době. k bodu 4: Řešení odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch s potenciální kontaminací ropnými látkami, kaly a organickými odpady s ostatními odpadními vodami z lokality na ÚČOV bude uvedeno v dokumentaci EIA. V samostatné příloze č.i.19 dokumentace EIA je zpracován hydrogeologický posudek pro stanovení možností zasakování nekontaminovaných srážkových vod na lokalitě vč. koncepce řešení a umístění zasakovacích objektů. 10

11 Posouzení vlivu záměru k bodu 6: Řešení průzkumu stávajících kalových polí a jejich podloží v rámci výstavby bude součástí projektu organizace výstavby zpracovaného podrobně v rámci dokumentace pro provádění stavby a předloženého ke schválení příslušným správním úřadům. Tento požadavek bude součástí doporučení pro podmínky stanoviska příslušného úřadu (MŽP ČR). Koncepce tohoto řešení je uvedena v příloze č.i.21 dokumentace EIA. k bodu 7: Předmětný záměr bude posuzován v dokumentaci EIA jako Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad tun /rok v režimu zákona o odpadech, v následných správních řízeních rovněž jako vodní dílo v režimu zákona o vodách. 2. METROPOLITNÍ REGION - Sdružení ochránců přírody k bodu 3): Nelze souhlasit s formulacemi, že Oznámení obsahuje zkreslené či bagatelizující údaje nebo údaje ústící do bezdůvodně optimistických závěrů. Oznámení uvádí předběžné posouzení vlivů záměru (tak jak to dikce zákona č. 100/2001 Sb. a příloha č. 3 v rámci Oznámení umožňují). Toto posouzení vychází především ze znalosti technického řešení záměru (což výše uvedenému Sdružení zjevně chybí - viz další body), neboť především situování záměru, způsob jeho technického řešení a jeho úroveň určuje vlivy a jejich významnost. Dále vycházel zpracovatel Oznámení ze zkušeností z posuzování vlivů průmyslových staveb s obdobnými vlivy. A zcela jasně je deklarováno, že tyto odůvodněné předběžné vlivy budou ověřeny a případně upraveny v rámci dokumentace EIA a jejích odborných příloh, což je součásti předkládané dokumentace. Provedené odborné studie a jejich závěry v podstatě předpoklady formulované v Oznámení potvrdily. Případná rizika a jejich vlivy jsou uvedeny v kap. D.III. dokumentace. Vzhledem k charakteru záměru a nevýznamnosti potenciálních rizik není důvod ke zpracování samostatné Analýzy rizik, toto je doporučeno ve fázi po výběru zhotovitele stavby a určení konkrétní technologie záměru. Toto doporučení bude uvedeno v kap. D.IV. k bodu 4): Není jasné co se míní interakcemi s leteckou dopravou a vlivem na letiště AERO Vodochody v rámci rizikových faktorů záměru. Lze jen konstatovat, že nejvyšší objekt posuzované varianty záměru dosahuje cca 10 m nad terénem a vzdálenost na letiště Vodochody je cca 1,5 km. Dále jsou ve vzdálenosti cca 1 km od lokality a 2,5 km od letiště umístěny výškové obytné objekty o výšce cca 25 m, které zjevně provoz letiště neohrožují (jinak by jejich výstavba nebyla povolena). Dále např. stávající KH na ÚČOV s výrazně vyššími vyhnívacími nádržemi nemá s leteckou dopravou žádné problémy. Jediná interakce by mohla nastat z důvodu havárie letadla a jeho pádu na lokalitu Drasty. Ovlivnění provozu letiště provozem záměru rovněž nepřipadá v úvahu. Doprava od vjezdu do areálu KH se ve směru Drasty a Vodochody nepřepokládá (vyjma osobní u případných zaměstnanců z těchto obcí). Z hlediska emisí se jedná o nevýznamný spalovací zdroj kotelnu na zemní plyn o tepelném výkonu 990 kw a o běžné emise z biofiltrů fermentorů. Vyjma zemního plynu se v záměru nenakládá s explosivními látkami. 11

12 Posouzení vlivu záměru Kumulativní vliv obou záměrů nenastane ani v intenzitě dopravy na silnici č. II/608, pouze na dálnici D8 ve směru na Prahu (v případě komerčního využití letiště Vodochody bude dle informací toto napojeno přímo na dálnici D8). k bodu 5): Dokumentace EIA a její odborné přílohy uvádí posouzení možných synergických a kumulativních efektů s významnými zdroji vlivů na ŽP do vzdálenosti, která je relevantní vlivům záměru a charakteru ovlivnitelného okolí. Vlivy na polohy vzdálenější a vzdálené (není jasné co se tím míní, jestli kumulace např. se Spolanou Neratovice, s dálnicí D8 či s Prahou jako městem, apod.) hodnoceny nebudou, neboť v takovýchto vzdálenostech záměr žádné kvantifikovatelné vlivy nevykazuje (hluk, emise, měřitelné imisní vlivy). Energetické využití ve vhodných zdrojích nejsou předmětem posuzovaného záměru vzhledem k tomu, že se předpokládá prioritně (především z ekonomických důvodů) náhrada za hnědé uhlí s vyšším obsahem síry, které vykazuje vyšší emise zejména SO 2 (a tedy za podmínek nezhoršení případně zlepšení aktuální imisní situace v dané oblasti), a případné další využití dle situace v aktuálním čase provozu záměru za podmínek souladu s aktuální legislativou. V této fázi přípravy záměru nejsou ještě závazně známy konkrétní zdroje ve kterých bude produkt energeticky využíván. Lze ale k této otázce připomenout dikci legislativy EU, která požaduje jako prioritní využití odpadů jejich energetické využití, zde po úpravě zajišťující ve vztahu k životnímu prostředí lepší podmínky tohoto využití!!! k bodu 8): Koncepce řešení problematiky případné kontaminace podloží stávajících kalových polí je v Oznámení uvedeno (kap. B.I.6, str. 74, kap. B.II.1, str. 116). Dále viz vypořádání č. 1, bod 6. k bodu 9): Hodnocení krajinného rázu bude zpracováno formou odborné přílohy č. I.20 dokumentace EIA. v rámci k bodu 12): Problematika souladu s ÚP nespadá do procesu EIA. Zde se pouze uvádí vyjádření příslušného stavebního úřadu pod který spadá katastrální území na kterém je umístěn záměr z hlediska územně-plánovací dokumentace. Soulad s ÚP resp. s ÚPD je záležitostí správního řízení (proces EIA není správním řízením!), a to územního řízení. Záměr je navržen v souladu s ÚP města Klecany, spadá do působnosti jeho stavebního úřadu (viz příloha č. I.4). Nevýznamné a neomezující vlivy záměru na urbanistiku okolí a na další možnosti rozvoje území vyplývají z příslušných kapitol dokumentace. k bodu 13): Kap. B.II.4 a příloha č. I.12 uvádí analýzu dopravního zatížení vzhledem k lokalitě Drasty. Dokumentace EIA obsahuje samostatnou dopravní studii (příloha č. I.12) s aktualizací dopravního zatížení lokality Drasty a řešením dopravního zatížení při výstavbě raženého technologického kanálu (RTK) v příloze č. II.12 s relevantním zahrnutím uvedených bodů připomínek Sdružení. 12

13 Posouzení vlivu záměru k bodu 14): Analýza vlivů výstavby RTK (provoz RTK vyjma potenciálních havarijních stavů žádné vlivy nebude vykazovat) je zpracována odbornou firmou jako samostatná příloha č. II.11 dokumentace EIA. k bodu 15): PHO předmětné stavby stanoví vodoprávní úřad v součinnosti s orgánem veřejného zdraví v rámci příslušného správního řízení na základě návrhu projektanta (nikoli zpracovatele dokumentace EIA). Pozor, nejedná se o vodní zdroj, kde PHO je stanoveno zákonem o vodách. 3. MŽP - Odbor ochrany vod Bez zásadnějších připomínek a požadavků. 4. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oddělení odpadového hospodářství K poznámce k výčtu odpadů dle přílohy č. 7 Oznámení je nutno připomenout, že tato tabulka dodaná potenciálním dodavatelem technologie aerobní fermentace uvádí úplný přehled možných odpadů zpracovatelných v této technologii s tím, že v tabulce jsou červeně vyznačeny odpady zpracovatelné v podmínkách (vč. legislativních) ČR a to bez živočišných odpadů. V dokumentaci EIA budou využitelné odpady konkretizovány v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Veškeré nakládání s odpady jak při výstavbě (vč. výkopových zemin) tak i v provozu záměru se bude řídit legislativou platnou v době výstavby záměru. Tato povinnost pro vybraného zhotovitele stavby by měla být pro výstavbu jasně zakotvena v příslušné smlouvě na zhotovení stavby, pro provoz záměru pak ve schváleném provozním řádu. Oddělení ochrany vod Požadavek na zasakování pouze nekontaminovaných srážkových vod je zapracován do řešení dokumentace EIA (příloha č. I.19) a následně do technických projektů, a dále v doporučeních pro podmínky stanoviska MŽP. Dokumentace EIA bude obsahovat hydrogeologický posudek a koncepci řešení vsakovacích objektů (viz bod 4, vyjádření Povodí Vltavy). Oddělení ochrany ovzduší Bez připomínek. 13

14 Posouzení vlivu záměru Oddělení ochrany přírody Základní informativní posouzení stavby kolektoru (správněji RTK) je v Oznámení uvedeno v samostatné příloze č. 15. Dokumentace a proces EIA budou posuzovat RTK společně s KH Drasty jako komplexní záměr. Připomínky OOP budou v tomto posouzení zohledněny. 5. MĚSTO KLECANY K úvodu stanoviska: Ve vztahu k uvedenému bezpochybnému velkému vlivu na ŽP, zdraví obyvatelstva a místní dopravu lze mít pochybnosti o významnosti této formulace. Velikost a významnost vlivů na ŽP je dána především situováním, úrovní technického řešení a technologií záměru. Seriozní posouzení velikosti těchto vlivů tedy vyžaduje alespoň základní odbornou orientaci v problematice posuzovaného záměru. Významnost vlivů záměru by měla vyplynout především z dokumentace a procesu EIA, který nebyl ještě ani zahájen, natož ukončen. Uvedená dokumentace a proces se ale řídí především příslušnou legislativou a jejími limity v oblasti dotčených složek ŽP, dále pak zohledněním požadavků a připomínek dotčených správních úřadů a rovněž subjektivních pocitů a požadavků dotčených subjektů v relevantní a odůvodněné míře a přiměřeném rozsahu. Nelze zcela souhlasit s tvrzením, že Oznámení se vyznačuje řadou předpokladů a hypotéz prezentovaných jako ověřené. Posuzované technologie jsou provozně ověřené a pro zpracování Oznámení byly použity podklady projektantů a dodavatelů těchto technologií zpracovaných v podrobné studii proveditelnosti jako podkladu pro zpracování Oznámení. V Oznámení byly vysloveny určité předpoklady, které se ale opíraly o vypočtené emise a o zkušenosti s posuzováním obdobných staveb (s obdobnými spalovacími zdroji, intenzitou dopravy, vlivy na zdraví apod.), a dále jasně bylo konstatováno, že tyto předpoklady budou ověřeny v rámci dokumentace EIA a na základě zpracovaných odborných studií. Na základě připomínky OOP MHMP je kal hodnocen jako odpad z čištění komunálních (ve smyslu ČSN městských) vod (nikoli průmyslových). Komunální vody se liší od splaškových tím, že zahrnují určitý podíl odpadních vod i z jiných zdrojů vč. průmyslových než jsou obytné objekty. Vzhledem k výše uvedenému a ke znění Katalogu odpadů (katalogové číslo Kaly z čištění komunálních odpadních vod) a s přihlédnutím k rozsahu využitelných odpadů kategorie 20 Komunální odpady v technologii fermentace bude záměr výstavby KH Drasty zařazen ve smyslu bodu 10.2 přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. jako "Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad tun /rok" (změna proti Oznámení) a rovněž jako vodní dílo vzhledem ke svému charakteru a vazbě na ÚČOV. Není jasná poznámka o spalování jako nejpravděpodobnější technologie minimalizace a zneškodnění kalů, a že to znamená v nejbližších letech rozšířit navrženou technologii o nezbytnou spalovnu. Na základě studie proveditelnosti a z řady důvodů byla MHMP stanovena pro lokalitu Drasty pouze výstavba úpravy kalu aerobní fermentací s externím využitím vzniklého produktu, z ekonomického hlediska s prioritou spalování ve vhodných energetických zdrojích. 14

15 Posouzení vlivu záměru K námitkám proti záměru: 1) Navýšení dopravní zátěže - vliv záměru na dopravní zatížení místních komunikací byl v Oznámení zpracován, v dokumentaci EIA je aktualizován a podrobněji uveden v samostatné dopravní studii. - zpracování podrobného POV v reálném čase není proveditelné a nemá opodstatnění v legislativě. Tuto dokumentaci je možné zpracovat v rámci dokumentace pro provádění stavby a po výběru konkrétního zhotovitele stavby (tedy až po dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení). Jako samostatná příloha č.i.21 budou v rámci dokumentace EIA zpracovány Zásady organizace výstavby ve smyslu části E. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace se zohledněním dosavadní úrovně technické rozpracovanosti záměru. - posouzení stavu místních komunikací a jejich případné úpravy pro potřeby záměru bude provedeno v dopravní studii obou částí dokumentace EIA - koncepce nakládání s odpady z demoličních a stavebních prací je uvedena v kap. B.III.3 záměru s tím, že orientační určení jejich bilancí a nakládání s nimi bude provedeno v příloze Zásady organizace výstavby. Zásadní podíl nekontaminovaných odpadů bude využit na lokalitě k terénním úpravám. Zbytek bude odstraněn či využit standardním způsobem používaným u všech obdobných staveb pro odpady z demolic a zemních prací, a to za konkrétních podmínek (lokality využití či uložení) platných v době výstavby. Dopravní trasy budou odpovídat trasám použitým pro provoz záměru, intenzita dopravy a její vliv bude nižší než u provozu záměru. Bližší řešení odpadů z výstavby je popsáno v příloze č. I.21, seznam využitelných skládek je v příloze č. I potřebná údržba dopravních tras je samozřejmým předpokladem výstavby záměru a bude zahrnuta v doporučeních pro podmínky stanoviska MŽP, a bude pro výstavbu záležitostí smluvních vztahů se zhotovitelem a pro provoz záležitostí provozovatele v rámci komplexní údržby provozu stavby. - není pravdou, že v Oznámení nejsou ani náznakem řešeny pro stavbu možné, nezbytně nové komunikace. V kap. B. II.4 je jak popis tak mapa možných tras, kde vedle stávajících místních komunikací lze za určitých podmínek využít z hlediska vlivu na zástavby Klecan a Větrušic šetrnější polní cesty vedené na lokalitu Drasty, případně přímé napojení na regionální komunikace (č. II/608). 2) Ohrožení kvality podzemních a povrchových vod - provoz záměru za podmínek vodohospodářsky zabezpečených stavebních objektů (a to je samozřejmostí kvalitního projektu, provádění stavby a její kolaudace s doložením zkoušek těsnosti), odvádění srážkových vod s možnou kontaminací na ÚČOV a minimálních emisí znečišťujících látek do ovzduší nebude negativně ovlivňovat podzemní vody, tím spíše povrchové vody, tj. Vltavu. V historii provozu KH Drasty docházelo k nesrovnatelně vážnějším únikům kalové vody do horninového prostředí lokality. Tato problematika je v Oznámení dostatečně zpracována, a to pro každý stavební objekt a provozní soubor. V rámci dokumentace EIA budou vedle aktualizovaného posouzení vlivů na podzemní a 15

16 Posouzení vlivu záměru povrchové vody uvedeny podmínky kontroly těsnosti podzemních nádrží kalů a odpadních vod. Kompenzaci zajištěním náhradního zdroje pitné vody lze v odůvodněných případech akceptovat a vhodnou formou uvést do podmínek návrhu stanoviska MŽP, lze ale předpokládat, že k tomuto nedojde (stávající kalová pole a bývalé kalové jímky byly podstatně větším rizikem pro kontaminaci podzemních vod než bude moderně řešená předmětná stavba). - řešení problematiky kontaminace podloží v důsledku dosavadní činnosti na lokalitě Drasty je v Oznámení popsáno. Průzkum konstrukcí kalových polí před jejich odstraněním a podloží po jejich odstranění zaměřený na zjištění přítomnosti potenciálních polutantů bude navržen v POV a proveden v rámci výstavby, koncepce je popsána v příloze č. I.21. Na základě výsledků průzkumu bude provedena případná sanace horninového prostředí v potřebném rozsahu a odpovídajícím standardním způsobem. - úniky technologických kapalin a chemikálií budou eliminovány technickými opatřeními (skladování ve vodohospodářsky zabezpečených prostorech, umístění v havarijních jímkách apod.). Odkanalizování zpevněných ploch bude řešeno s oddělením potenciálně kontaminovaných a nekontaminovaných ploch a separátním nakládáním se zachycenými srážkovými vodami. Toto vše je ale v Oznámení dostatečně řešeno. Ochranu podzemních a povrchových vod je možné vhodným technickým řešením u předmětného záměru zajistit na vysoké úrovni a s vysokou bezpečností. Vzhledem k charakteru a množství použitých technologických kapalin i řešení jejich zabezpečení a dále vzhledem k řešení odkanalizování lokality a nakládání se srážkovými vodami a smyvy ze zpevněných ploch nebudou tyto ovlivňovat kondenzační jádra v atmosféře ani jiné klimatické jevy. 3) Zhodnocení vlivů na obyvatelstvo včetně vlivů na turistický ruch - obavu ze značného poškození rekreační a estetické funkce území lze lidsky pochopit. Z těchto důvodů bude kladem velký důraz na estetické řešení konečných terénních úprav tak, aby z pohledového hlediska byla tato stavba co nejméně nápadná (vybudování valu osazeného vhodnou vegetací po obvodu lokality). V příloze dokumentace bude zpracovaná axonometrická vizualizace s pohledem od Klecan, Drast a od Větrušic, dále vybraná varianta aerobní fermentace má nejvyšší objekty cca 10 m nad terénem. Vlivy na krajinný ráz jsou zpracovány v příloze č. I vlivy na zdraví budou podrobně posouzeny v odborné příloze dokumentace zpracované autorizovanou osobou. Vlivy pachových látek budou minimalizovány technickým řešením (dostatečně zpracovaným již v Oznámení). Zamezení nadměrného výskytu hmyzu a hlodavců bude zajištěno podmínkami nakládání s organickými odpady vč. jejich výběru a příslušnými hygienickými opatřeními jako součásti provozu záměru zakotvenými v provozním řádu. Tato povinnost bude uvedena v doporučeních pro podmínky návrhu stanoviska MŽP. - sociálně ekonomické vlivy lze zpracovat pouze v rozsahu a úrovni odpovídající současnému stadiu technické přípravy záměru. V rámci dokumentace EIA bude posouzen vliv na rekreační funkci oblasti. 16

17 Posouzení vlivu záměru - zdravotní rizika byly předběžně v Oznámení vyhodnoceny, v dokumentaci EIA bude samostatná příloha s posouzením vlivu na veřejné zdraví autorizovanou osobou na základě výsledků rozptylové a hlukové studie - návrhy protihlukových opatření budou vyplývat z výsledků hlukové studie a budou součástí technického řešení záměru - rizika výstavby a provozu záměru jsou především riziky nestandardních stavů a havárií. V Oznámení jsou dostatečně v kap. B.II.6 specifikována možná rizika havárií při výstavbě a provozu záměru, zásady řešení jejich prevence i opatření k jejich odstranění. Haváriemi se rozumí nestandardní události významně ohrožující okolí lokality (havárií v tomto smyslu není např. vysypání nákladu pevných komunálních odpadů či produktu z auta na vodohospodářsky zabezpečené ploše apod.). Dokumentace aktualizuje tato rizika v kap. D.III. Dokumentace posuzuje skutečně možné havárie, nikoli komplexní rozsah havárií všeho možného typu vč. těch, které se v rámci předmětného záměru nemohou vyskytnout (což z formulace připomínky takto vyplývá). Pokud se v Oznámení neobjevily další významnější rizikové faktory, tak prostě neexistují. Týká se to např. připomínané interakce s leteckým provozem a letištěm Vodochody (viz vyjádření sdružení Metropolitní region, bod 4, které město Klecany zjevně bez vlastní analýzy této problematiky přejalo). - obdobné se týká vyhodnocení synergických a kumulativních efektů (viz vyjádření sdružení Metropolitní region, bod 5). - vliv emisí škodlivin při výstavbě RTK (výstavba bude probíhat v podzemí) bude posouzen v části II. dokumentace (provoz RTK nebude zdrojem emisí znečišťujících látek, emise budou produkovány při výstavbě RTK především při nakládání rubaniny a její dopravě), ve vztahu k opatřením proti prašnosti a k nízké intenzitě dopravy budou zcela nevýznamné (např. ve srovnání s imisními vlivy dopravy z provozu záměru posouzenými jako nevýznamné) - problematika pachových látek byla z pohledu opatření k minimalizaci jejich vzniku a emisí v Oznámení řešena, v dokumentaci EIA bude aktualizována a dále řešena v rozptylové studii a v posouzení vlivu na veřejné zdraví 4) Biologické hodnocení - v rámci dokumentace EIA je provedeno biologické posouzení lokality a jejího okolí a prostorů šachet 2, 3 a 4 RTK (příloha č. I.18), a dále vliv na krajinu autorizovanými osobami (příloha č. I.20). Teprve z uvedeného posouzení je zřejmé, zda může dojít k negativnímu vlivu na kriticky ohrožené druhy živočichů na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí, a bude povinností oznamovatele požádat o příslušnou výjimku. 5) Zhodnocení vlivu, na krajinu - formulace, že posuzovaná stavba bude mít nepochybně výrazný vliv i na krajinu je před ukončením procesu EIA spekulativního rázu. Každá stavba obecně má 17

18 Posouzení vlivu záměru určitý negativní vliv, otázka je v jakém rozsahu a s jakým významem, a dále zda je v souladu s legislativními limity dotčených složek životního prostředí či je překračuje a v jaké míře. - analýza vlivu na horninové prostředí při výstavbě kolektoru a hodnocení případných rizik je předmětem samostatného posouzení v rámci části II. dokumentace EIA (příloha č. II.11) zpracovaného odborně způsobilou osobou (projektantem těchto staveb). - obdobné platí o hodnocení krajinného rázu a ochraně krajiny, ekosystémů a druhové ochrany (viz výše) - zde je ve vyjádření odvolávka na body 9) a 10) výše, vyjádření města Klecany ale není na body číselně členěné - důvody k umístění záměru na lokalitu stávajícího KH Drasty jsou zcela zjevné a závažné, vychází ze zadání MHMP a jsou jasně uvedeny v Oznámení. Řešení nesouladu územním plánem obecně není předmětem procesu EIA (viz vyjádření Metropolitního regionu, bod 12). Tento nesoulad není důvodem k nevydání souhlasného stanoviska MŽP, je předmětem územního řízení. - uváděná alternativní možnost umístění záměru v prostoru ÚČOV na Císařském ostrově je v rozporu s vyjádřením Městské části Praha 6 a s koncepcí umístění rekonstruované ÚČOV bez kalového hospodářství na Císařském ostrově. Dle výsledků dosavadní přípravy a stanoviska MHMP je z řady závažných důvodů jedinou další reálnou možností pro umístění nového kalového hospodářství. - soulad s Plánem odpadového hospodářství a s územně plánovací dokumentací Středočeského kraje bude posouzen v dokumentaci EIA. Z vyjádření KÚ Středočeského kraje a Středočeského kraje k Oznámení ale vyplývá, že případný nesoulad s uvedenými dokumenty by neměl být závažnou překážkou realizace záměru. Ve vztahu k výše uvedenému (alternativní umístění záměru, POH a ÚPD Středočeského kraje) je zjevné, že městem Klecany v závěru vyjádření uváděné důvody k zamítnutí záměru již ve fázi Oznámení nemají opodstatnění, a to včetně legislativního, neboť podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění předložený záměr spadá do kategorie vyžadující vždy proces EIA a příslušný úřad nemůže zabránit tomuto procesu jakýmsi zamítnutím Oznámení podle přílohy č. 3 a záměru z důvodu jeho údajné nepřijatelnosti v této fázi, ale pouze stanovit podmínky a požadavky pro následné zpracování dokumentace EIA. K jednání rozšířené stavební komise: Ke zdůvodnění trvání na nulové variantě a situování záměru na ÚČOV či jinde v Praze z důvodu povinnosti likvidovat odpad na místě jeho vzniku je nutno upozornit, že legislativa o odpadech zná pojem odstranění nebo využití odpadu, nikoli jeho likvidace s odlišným významem, dále výklad dikce zákona o "likvidaci" odpadů na místě jeho vzniku je zavádějící, to by také mohlo znamenat, že např. každý supermarket případně každý obytný dům bude mít na dvoře svoji kompostárnu či spalovnu apod. Kal z ÚČOV bude dopravován potrubím v podzemním RTK, nikoli silniční dopravou. 18

19 Posouzení vlivu záměru Upozornění města Klecany stran nemožnosti nakládání s výstupem fermentace jako s využitelným produktem a ne odpadem je irelevantní. Novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. platná od umožňuje za určitých podmínek podle 3 odst. 5 až 8 klasifikaci výstupu z výroby či zařízení jako využitelný výrobek nebo vedlejší produkt, a tento výstup není pak odpadem. Obava hromadění odpadu na území města Klecany resp. mimo lokalitu KH Drasty je neopodstatněná, záměr bude provozován podle schválených provozních řádů, bude podléhat kontrole nakládání s odpady ze strany ČIŽP a technické řešení bude zahrnovat dostatečné rezervy pro případ poruch některých zařízení. Dalším opatřením je možnost havarijního přerušení čerpání kalu z ÚČOV a navážení organických materiálů. Navrhovaná technologie aerobní fermentace není nevyzkoušená, je provozovaná v zahraničí, a podmínky dostatečného prokázání její účinnosti i atesty týkající se vlivů budou předmětem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Striktní nesouhlas města Klecany s nárůstem emisí do ovzduší je předčasný, seriózní podklad pro posouzení významnosti a velikosti emisí záměru po výběru varianty aerobní fermentace lze získat až na základě rozptylové studie a posouzení vlivu na veřejné zdraví vč. vlivů dopravy. Pro ilustraci jediným spalovacím zdrojem záměru je plynová kotelna s max. spotřebou cca m 3 /rok a tepelným výkonem 990 kw, jaký asi má tento zdroj podíl z celkové spotřeby plynu a z celkového instalovaného tepelného výkonu ve městě Klecany? K deklarovanému zásadním nesouhlasu lze uvést: - Není jasné co se rozumí nesouhlasem s navrhovanou technologií kalových polí. Tato stávající technologie bude nahrazena moderní technologií úpravy kalů aerobní fermentací (není totožná s v ČR obvyklou klasickou kompostárnou). - Analýza vlivů výstavby RTK (provoz kolektoru vyjma případných havarijních stavů žádné vlivy nebude vykazovat) bude zpracována odbornou firmou jako samostatná příloha dokumentace EIA. Nelze srovnávat vlivy výstavby kolektoru o průřezu cca 10 m2 s tunelem Blanka viz příloha č. II Možnost vzniku ekologické havárie provozem tunelu i její případné následky budou minimalizovány technickým řešením a preventivními opatřeními v provozním řádu a havarijním plánu kolektoru - bude blíže uvedeno v dokumentaci EIA a přílohách. - Výše uvedená opatření by měla vylučovat takový rozsah případného úniku kalu, který by vedl k naplnění obavy ze scénáře ekologické katastrofy, zamoření řeky a podzemních zdrojů. - Vazba na ÚP - viz bod 12) vyjádření sdružení Metropolitní region. - Vybudování štoly pod Klecanama - viz bod 2) vyjádření obce Zdiby. Informativně lze poukázat na to, že pod Prahou je vybudována rozsáhlá síť kanalizačních štol, metra apod., 19

20 Posouzení vlivu záměru a v nižších hloubkách a méně soudržném horninovém protředí. Při kvalitním technickém řešení a zhotoviteli stavby kolektoru by se obavy obyvatel neměly naplnit. Přemostění údolí u Klecan je z technických důvodů (výškové vedení trasy RTK) nezbytné, nutno je ale technicky (především architektonicky) řešit citlivě ve vztahu k minimalizaci vlivu na krajinu (vizualizace viz příloha č. II.14) a zabezpečit proti potenciálním havarijním únikům dopravovaných médií. - Doprava záměru nebude vedena obytnou částí ale kolem ní s tím, že v dokumentaci EIA a dopravní studii jsou uvedeny varianty minimalizace vlivu dopravy na obytnou zónu (tyto možnosti byly v Oznámení uvedeny!). - Není jasné z čeho se usuzuje na nesmyslnou energetickou zátěž. Záměr je nutno posuzovat z energetického hlediska komplexně, nikoli pouze podle vysokého instalovaného příkonu el. energie, který je nezbytný z důvodu instalace většího počtu zařízení, ale s krátkodobým denním provozem. S příkrým odsouzením záměru jako neestetického, nevhodného a život obyvatel obtěžujícího by bylo seriózní počkat na výsledky procesu EIA, a dále je nezbytné se především s tímto záměrem dostatečně po všech stránkách seznámit. 6. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Z usnesení Rady MČ Praha 8 vyplývá, že MČ Praha 8 s dokumentací Oznámení souhlasí. 7. ARNIKA K deklarované neúplnosti Oznámení lze konstatovat, že se zakládá na informativních údajích vytržených ze souvislosti. Oznamovatel neměl nikdy v úmyslu vybudovat na Drastech spalovnu kalu či produktu. Z řady důvodů vč. ekonomických byl oznamovatelem k posouzení předložen pouze záměr úpravy kalů a organických odpadů aerobní fermentací s externím prioritně energetickým využitím. Není tedy žádný důvod pro nákladné a zcela neodůvodněné cvičení jakým je požadované dopracování dokumentace EIA o vlivy "uvažované" spalovny na Drastech. Oznámení uvádí další možnosti využití produktu fermentace i jejich podmínky. V dokumentaci EIA budou tyto možnosti aktualizovány dle aktuálních analýz kalů a kalové vody z ÚČOV. Požadavek na doplnění posouzení záměru o technologii zajišťující bioremediaci nebezpečných látek z čistírenských kalů bude zvážen po aktualizaci uvedených analýz. Z analýz surového kalu (vstupní surovina posuzovaného záměru) uvedených v příloze Oznámení vyplývá obsah sumy PCB <0,14 mg/kg sušiny a suma PAU <5 mg/kg sušiny, tj. obojí pod mezí citlivosti analytické metody jednotlivých látek, u fugátu z tohoto kalu obsah sumy PCB <0,075 µg/l a suma PAU 0,30 µg/l. Aktualizované rozbory (příloha č. I.7) potvrdily zcela nevýznamný obsah PCB a ostatních nebezpečných látek vyjma některých těžkých kovů. Není tedy důvod ani prokazatelně účelné se zabývat jinou teoretickou technologií zpracování kalů, a tím se stává 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. irelevantní. Dále je nutno zohlednit, že předložená technologie vychází z reálných technických podkladů a konkrétního technologického procesu s požadovaným výstupem a nelze do ní bez vyjádření a 20

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

EKOSYSTEM spol. s r.o. Dopravní studie záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" lokalita Drasty DOPRAVNÍ STUDIE.

EKOSYSTEM spol. s r.o. Dopravní studie záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy lokalita Drasty DOPRAVNÍ STUDIE. spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 DOPRAVNÍ STUDIE záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška:

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška: Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška: Úvod, základní pojmy, princip a cíle procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Zakotvení vprocesu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 12. 2. 2015 Č. j.: 5830/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více