Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice Č. j. ZŠ 533/11 V V Kačici dne Výroční zpráva o činnosti školy Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Základní údaje o škole Součásti školy Charakteristika školy Základní škola Mateřská škola Orgány spolupracující se školou Charakteristika vzdělávacích programů Základní škola Mateřská škola Personální údaje Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích provedených inspekcí pracovníků ČŠI Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy Sběr starého papíru Školní časopis Tablo Využití tělocvičny Kroužky Turistický kroužek Kroužek anglického jazyka Výtvarný kroužek Počítačový kroužek Keramický kroužek Práce školní družiny Nepovinné předměty Logopedická péče Dyslektická náprava Informatika Prevence sociálně patologických jevů ICT standard a plán Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Plán akcí školských zařízení na školní rok 2010/ Akce mateřské školy ve školním roce 2010/ Roční plán práce na školní rok 2010/2011 členěný po jednotlivých měsících Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k Rozpočet z KÚ SK na rok Rozpočet z OÚ Kačice na rok Závěr Seznam příloh:

3 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kačice Adresa školy: Čelechovická 105, Kačice IČO: Bankovní spojení: /0100 Telefon: Web: Právní forma: příspěvková organizace Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna IZO ZŠ: RED-IZO: Vedoucí a hospodářští pracovníci: Organizační číslo ZŠ: Mgr. Naděžda Hrabalová ředitelka školy Zuzana Pokorná vedoucí odloučeného pracoviště a ŠJ MŠ Silvie Antošová účetní a vedoucí ŠJ ZŠ Název zřizovatele: Obec Kačice Adresa zřizovatele: Masarykova 20, Kačice Telefon: Web: Součásti školy Základní škola kapacita 60 Mateřská škola kapacita 46 Školní družina kapacita 25 Školní jídelna MŠ kapacita 46 Školní jídelna ZŠ kapacita 60 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Kačice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje základní vzdělání v souladu s učebními projekty schválenými MŠMT ČR. Připravuje žáky ke vzdělání na II. stupni základních škol nebo na víceletých gymnáziích. Od vzdělává žáky podle ŠVP pro základní vzdělávání Veselá škola. Zřizovatelem školy je obec Kačice. Usnesením zastupitelstva obce ze dne bylo rozhodnuto, že školské zařízení bude složeno ze dvou organizačních úseků: a) Základní škola se sídlem: Kačice, Čelechovická 105 sdružující: základní školu 1. stupeň kapacita 60 žáků školní družinu kapacita 25 žáků jídelnu základní školy kapacita 60 jídel b) Mateřská škola se sídlem: Kačice, Pod Hájem 64 sdružující: mateřskou školu kapacita 46 dětí jídelnu mateřské školy kapacita 46 jídel se Základní škola Kačice stala příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Kačice, okres Kladno bylo zařízení zapsáno do obchodního rejstříku pod názvem Základní škola Kačice, okres Kladno, příspěvková organizace byla v rejstříku škol schválena změna názvu na Základní škola a Mateřská škola Kačice. S účinností od rozhodl KÚ Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu takto: U školského zařízení: Školní jídelna ZŠ se do školského rejstříku zapisuje jako školní jídelna s kapacitou 106 strávníků místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: a) Čelechovická 105, Kačice b) Pod Hájem 64, Kačice 2.1. Základní škola Je škola málotřídní s pěti ročníky ve třech třídách. Letošní školní rok byl ukončen s 53 žáky. Ti jsou rozděleni do 3 tříd. 1. ročník je vždy samostatně, společně je sloučen 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Školu navštěvují převážně žáci z obce Kačice, ale dojíždí 1 žák z Drnku, 1 žák ze Srb a 3 žáci ze Stochova (viz příloha č. 1). Školní družinu navštěvovalo v letošním školním roce celkem 25 žáků. Školní jídelna základní školy zajišťuje pro žáky pitný režim a obědy pro žáky a zaměstnance školy, stejně tak školní jídelna mateřské školy. V naší škole je dětem z MŠ i ZŠ poskytována logopedická péče a dyslektická náprava a je zajištěna individuální práce s integrovanými žáky. 5

6 Ve volném čase mohou naši žáci navštěvovat v budově školy 5 zájmových kroužků kroužek Aj, kroužek Vv, keramický kroužek, turistický kroužek a počítačový kroužek. Činnost dětí v těchto mimoškolních aktivitách je nápaditá, přitažlivá a pestrá. Dochází tak k rozvoji všech potřebných kompetencí žáků a k rovnoměrnému rozvíjení všech složek zájmových aktivit. Stále více do výuky začleňujeme skupinové vyučování a školní projekty a práci na PC již od 1. ročníku. Všichni žáci 5. ročníku navštěvovali nepovinný předmět Informatika. Prostor kolem budovy školy je využíván k relaxaci v době velkých přestávek a školní družinou vždy za vhodného počasí. Problémem však zůstává stálý nepořádek v těchto prostorách a kolem budovy školy způsobený mladými občany obce, kteří se před budovou scházejí. V letošním školním roce měli žáci možnost zúčastnit se plaveckého výcviku v plavecké škole Plaváček Tuchlovice. S výukou v tomto zařízení jsme velice spokojeni. Škola trvale a soustavně zajišťuje a zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i žáků, vytvářela podmínky pro BOZP, kontrolovala jejich dodržování. V uplynulém školním roce nebyl registrován žádný vážný úraz. Žáci jsou vedeni k důslednému dodržování zásad bezpečnosti silničního provozu jak učiteli, tak prostřednictvím projektu AJAX a především prostřednictvím spolupráce ZŠ a Policie ČR Kladno. Vzhledem k dopravní situaci v obci považujeme toto za zvlášť důležité. Je dobře, že u školy byl zřízen osvětlený přechod pro chodce. Odpovídající pozornost je také věnována problému drog, kriminality mládeže a šikaně. V tomto školním roce jsme žádný problém tohoto charakteru neřešili Mateřská škola Je dvoutřídní. Je navštěvována dětmi od dvou let (pokud je matka zaměstnána) do sedmi let (jedná-li se o dítě s odkladem školní docházky). MŠ navštěvují hlavně děti z Kačice, ale několik dětí dojíždělo i z okolních obcí. V letošním školním roce navštěvovalo MŠ celkem 45 dětí (1. třída 22 dětí, 2. třída 23 dětí. Celodenní 38, polodenní 7 viz příloha č. 2). Podle potřeby mohou tyto děti využívat služby logopeda v základní škole. Děti se také zúčastnily plaveckého výcviku v plavecké škole Plaváček Tuchlovice, mohly navštěvovat výuku Aj a keramický kroužek Orgány spolupracující se školou Ředitelka školy zřídila jako poradní orgán pedagogickou radu, určila třídní učitele a rozdělila další povinnosti vyplývající ze zajištění výuky a provozu školského zařízení vznikla při OÚ Kačice šestičlenná školská rada. Současná školská rada je zvolena na období od do Její předsedkyní byla zvolena p. Zuzana Pokorná vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Kačice, dále jsou zde 2 zástupci ZOÚ Kačice, 2 zástupci rodičů a jeden zástupce ZŠ. Školská rada je tedy šestičlenná. 6

7 Zřizovatel OÚ Kačice věnuje soustavnou pozornost provozní stránce obou budov a v letošním školním roce došlo ke dvěma velkým úpravám. Byla zateplena budova mateřské školy a zrekonstruována ředitelna základní školy včetně vybavení novým nábytkem. Škola úzce spolupracuje při plnění klíčových kompetencí žáků s místními i regionálními subjekty. Patří mezi ně především: AGRO Kačice a místní soukromé firmy PČR Kladno PČR Stochov ČČK Kladno Plas Kačice Hasičský záchranný sbor Stochov požární a bezpečnostní preventista Ing. Rais Divadlo Slaný, Kladno, D S+H PPP Kladno SPC Slunce Stochov zdravotnická zařízení místní knihovna Labyrint Kladno VISK Kladno, Rakovník ZŠ Tuchlovice, Mšec a Stochov Plavecká škola Plaváček Tuchlovice Sládečkovo muzeum Kladno autobusový dopravce p. Bříza, p. Kalivoda různí divadelní umělci, kouzelníci, muzikanti, chovatelé TJ Sokol Kačice SKS Separace Kladno POPROKAN Louny jazyková škola SCOOL TOUR Praha 7

8 3. Charakteristika vzdělávacích programů 3.1. Základní škola Výuka v základní škole probíhala v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j /96-2. Žáci 1. až 4. ročníku a žáci umístění ve ŠD získávali potřebné kompetence ve výuce podle ŠVP pro základní vzdělávání Veselá škola. Domníváme se, že využíváme vhodné tituly učebnic a vyučovací hodiny oživujeme různými pomůckami, krátkodobými i dlouhodobými projekty a snažíme se žákům výuku zpestřit i různými materiály pro práci ve dvojicích i ve skupinách, častou prací s výukovými materiály na počítačích, na interaktivní tabuli, prací s fotoaparátem, pobytem v přírodě, kulturními akcemi atd.. Finanční prostředky vynaložené na nákup pomůcek, učebnic, procvičovacích materiálů, náplní do kopírky a papíru jsou skutečně účelně a hospodárně využívány. Letošní školní rok 2010/2011 probíhal v naší Veselé škole v duchu citátu: Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca) Do výuky byly včleněny následující projekty: Doprava v okolí školy spolupráce s PČR Pravidla slušného chování ve společnosti Pouštíme za vesnicí draky Lesní čarování Chleba, cukr Máme rádi pohádky Vesmír Čertovský den Těšíme se na Vánoce Pohádková zima Odpadové hospodářství Zuby Hajany Jaro, Velikonoce Osvobození naší vlasti, obce Naše škola Aj Zvířata a mláďata 3.2. Mateřská škola Již sedmý školní rok pracují pedagogičtí pracovníci podle školního vzdělávacího programu nazvaného Hrajeme si od jara do zimy. Tento školní vzdělávací program je sestaven pro každou třídu zvlášť, obsahuje obdobná témata, která se liší pouze náročností podle věkových schopností dítěte. Třídní vzdělávací program zahrnuje návrhy podtémat, které jsou dále pedagogickým pracovníkem rozpracovány s ohledem na věk a schopnosti dítěte. V každém rozpracování jsou respektovány požadavky na rozvoj osobností dítěte, na možnost uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ a na provádění hodnocení a využívání 8

9 získaných informací pro další pedagogickou činnost. Všechny formy vzdělávání se uskutečňují během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se vytvoří. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, ve vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností. Vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby. Tím probouzejí aktivní zájem dětí. Každé téma zahrnuje pět barevných korálků, podle oblastí předškolního vzdělávání. a) Barva modrá barva nebe, vody, vzduchu oblast biologická nazvaná Dítě a jeho tělo b) Barva žlutá barva slunce oblast psychologická nazvaná Dítě a jeho psychika c) Barva červená barva lásky, pochopení, přátelství oblast interpersonální nazvaná Dítě a ten druhý d) Barva bílá barva slavností a slavnostního oblečení oblast sociálně kulturní nazvaná Dítě a společnost e) Barva zelená barva přírody, stromů, trávy oblast environmentální nazvaná Dítě a svět 9

10 4. Personální údaje V letošním školním roce se oproti loňskému situace v personálním obsazení školy nezměnila. Jako ředitelka školy pracuje Mgr. Naděžda Hrabalová, která v místní základní škole působí již 12 roků jako třídní učitelka spojeného 4. a 5. ročníku. Jako učitelka 1. ročníku pracuje Mgr. Jitka Jindáčková, která zároveň vede logopedickou péči a dyslektickou nápravu. Již 14. rok působí ve škole p. Eva Barešová, která pro příští školní rok byla přijata ke studiu na PF UK Praha a působí jako třídní učitelka spojeného 2. a 3. ročníku. Jako správce počítačové sítě a vyučující informatiky působí p. Vít Martinec. Výchovy vyučuje a jako vychovatelka školní družiny pracuje p. Ilona Hrdličková. Práci kuchařky v ZŠ zastává p. Stanislava Švecová, vedoucí ŠJ ZŠ je p. Silvie Antošová, která pracuje zároveň jako ekonom a na poloviční úvazky pracují uklízečky p. Jaroslava Cafourková a p. Jaroslava Kučajová. Personál MŠ je také stabilní. Vedoucí odloučeného pracoviště, vedoucí ŠJ MŠ a učitelka 2. třídy je p. Zuzana Pokorná. Učitelkou 1. třídy je p. Lenka Ondrášková. Na částečný úvazek jako učitelka pracuje p. Ivana Štamfestová. Práci uklízečky zastává p. Alena Mašková od měsíce srpna 2011, uklízečka p. Jana Richterová nastoupila mateřskou dovolenou. Jako kuchařka v MŠ pracuje p. Květa Kvapilová. O zaměstnancích se dá říci, že jsou stabilní, nevyskytují se žádné tendence k fluktuaci. Na obou pracovištích nedochází k interpersonálním problémům, pracovnice se spolu opravdu shodnou a vytváří tak na pracovištích klidné, harmonické a domácké prostředí. Mezi pracovníky samotnými a mezi pracovníky školy a dětmi vládnou klidné vztahy, což dokazuje i to, že v následujícím školním roce bude mateřská škola plně obsazena (46 dětí) a v uplynulém školním roce žádný z žáků (kromě žáků vycházejících z 5. ročníku) základní školu neopustil z jiných důvodů než změny bydliště. Usilujeme o to, aby vládla vzájemná důvěra, aby žáci věděli, jaká mají práva a povinnosti, a aby čas strávený ve škole byl pro děti časem pohody, čerpání nových vědomostí, zkušeností a kompetencí pro jejich další život. 10

11 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dle časových možností byla věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídající pozornost. Ve výběru vzdělávacích akcí jsme se orientovali na témata související s proměnou školy. Každý z pracovníků se zúčastnil některé z akcí nabízených především VISK Kladno a to hlavně v odpoledních hodinách. Je složité v naší málotřídní i mateřské škole, abychom navštěvovali dopolední nebo vícedenní semináře. Hrabalová Naděžda Novely právních předpisů od Studium pro ŘŠ Jindáčková Jitka Slovní hodnocení Spolupráce s OSSZ Poruchy učení Matematika a její aplikace na I. stupni ZŠ Prvouka a její aplikace na I. stupni ZŠ Barešová Eva Motivace a tvořivý přístup ke slohu Aj v soukromé jazykové škole MIMOZA v Novém Strašecí Hrdličková Ilona Setkání pracovníků ŠD Pokorná Zuzana Hudba kolem nás (Rytmy zimy, Mikuláš, Vánoce) Hygienické minimum ŠJ Ondrášková Lenka Tvořivá hra v MŠ (Učíme se hrou dramatická výchova) Všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci se zúčastnili školení PO a BOZP. 11

12 6. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V letošním školním roce se jedna žákyně ucházela o přijetí ke studiu na Sportovním gymnáziu Kladno, Plzeňská 3103, přijící pohovory vykonala výborně (do sportovní třídy byla na 1. místě a do třídy bez sportovního zaměření získala 5. místo), byla tedy přijata. Jedna dívka z 5. ročníku byla přijata do Základní školy a Mateřské školy Kladno, Zd. Petříka 1756 z důvodů změny bydliště, ostatních 9 žáků z 5. ročníku bylo přijato do ZŠ Tuchlovice. 1 žák ze 2. ročníku byl během školního roku přeřazen do Diagnostického dětského domova Dobřichovice, jedna žákyně ze 2. ročníku a jedna ze 3. ročníku s matkou změnily bydliště. K zápisu do MŠ bylo rozhodnutím ředitelky školy přijato 13 dětí, 2 děti přijaty nebyly.. K zápisu do ZŠ se dostavilo celkem 8 dětí (5 chlapců, 3 dívky), 6 dětí bylo rozhodnutím ředitelky školy přijato (3 chlapci, 3 dívky), dvěma chlapcům byla odložena povinná školní docházka o jeden rok. Všechny děti mají trvalé bydliště v Kačici, žádné jiné dítě z Kačice nebylo přijato do jiné základní školy. 12

13 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Viz příloha č Podmínky pro žáky s IVP V PPP Kladno byl nově vyšetřen jeden žák, byly mu přiznány poruchy učení. Podle Individuálního vzdělávacího plánu byli vzděláváni dva žáci na doporučení PPP Kladno. Při integraci těchto žáků v běžné třídě je i nadále uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci různých činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky. Při stanovování výsledků vzdělávání jsou tito žáci zohledňováni a jsme v těchto případech ve stálém kontaktu s pracovníky PPP Kladno a s rodiči. Mgr. Jitka Jindáčková používá dostupné kompenzační pomůcky a vhodné učebnice přizpůsobené individuálním potřebám těchto žáků Naši bývalí žáci Žádný žák neopakuje ročník, žádný žák nebyl přeřazen do jiného školského zařízení, nebylo uděleno žádné napomenutí, ani jiný postih v chování. Je pro nás vcelku potěšující, že žáci, kteří odcházejí od nás do vyšších typů škol, dosahují obdobných ne-li lepších výsledků než v naší škole. Tyto jejich výsledky monitorujeme po celou dobu jejich povinné školní docházky na II. stupni. Žáci, kteří od nás odešli, se stále vracejí. V době vysvědčení, v době dnů ředitelského volna na jejich škole přijdou informovat o svých úspěších i neúspěších. To je pro nás nejlepší vysvědčení a zpětná vazba. Důkazem toho je i zavedený sešit Návštěvníček v naší Veselé škole Letošní úspěchy ve vzdělávání Žáci 5. ročníku se zúčastnili celorepublikových srovnávacích vědomostních testů Stonožka od společnosti SCIO. Testy se týkaly plnění klíčových kompetencí z Čj, M, Aj a studijních předpokladů. Umístili jsme se v 10% nejlepších škol v republice. Dva žáci získali diplomy za vynikající studijní výsledky. Žáci 4. a 5. ročníku se ještě zúčastnili Turnaje ve vybíjené v ZŠ Mšec. Získali zde 2. místo a přivezli si cenu FAIR PLAY Prezentace žáků na veřejnosti V tomto školním roce pořádala škola Školní akademii u příležitosti Vánoc v místní sokolovně, protože o ni byl velký zájem a školní tělocvična byla pro tuto příležitost malá. Kromě toho se naši žáci z MŠ a ZŠ svým vystoupením zúčastnili slavnosti rozsvícení vánočních světel v obci. Žáci ZŠ vystupují při Vítání nových občánků do života na místním obecním úřadě. 13

14 V základní škole proběhl Den otevřených dveří a Školní jarmark. V MŠ proběhly besídky u příležitosti Vánoc a Dne matek. Předškoláci a žáci 5. ročníku se zúčastnili slavnostního zakončení jejich školní docházky na OÚ. 8. Údaje o výsledcích provedených inspekcí pracovníků ČŠI V letošním školním roce 2010/2011 inspekce ČŠI ani v jedné části školského zařízení neproběhla. 14

15 9. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy 9.1. Sběr starého papíru Žáci i okolní obyvatelé donáší do školy starý svázaný papír. Za I. pololetí kalendářního roku 2011 jsme odvezli 8,91t sběru. Ze získaných peněz jsme žákům přispívali na placení autobusu na školní výlet, na kulturní vystoupení ve škole, na odměny v soutěžích a zakoupili jsme pracovní sešity pro všechny žáky na matematiku pro příští školní rok Školní časopis Na vydání Školního časopisu Veselé školy Kačice se podílejí sami žáci 2x za školní rok, vždy v závěru pololetí. O tento časopis mají zájem i žáci, kteří již naši školu opustili. Přečíst si ho může i veřejnost v obchodě, na obecním úřadě nebo ve škole. Každý, kdo naši školu navštívil v Den otevřených dveří, dostal k časopisu ještě nově vydaný skládací leták o naší Veselé škole Tablo Tablo vycházejících žáků je vydáváno každým rokem. Letos bylo vyvěšeno opět v prodejně masa a uzenin p. Kučery a každý, kdo navštívil slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku na obecním úřadě si ho mohl prohlédnout Využití tělocvičny Kromě žáků naší školy byla tělocvična využívána členy Karate klubu Sekureto, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s OÚ Kačice. V těchto prostorách se také konají kulturní akce pro naše žáky a vystoupení našich žáků pro veřejnost Kroužky V budově naší školy bylo žákům nabízeno 5 zájmových kroužků Turistický kroužek Tento kroužek vede paní Ilona Hrdličková, je určen žákům od 2. do 5. ročníku. Jeho činnost je zaměřena především na environmentální výchovu, na pobyt a chování žáků v přírodě, na její zkoumání, pozorování a poznávání. Děti plní různé úkoly, učí se cestovat nejen pěšky, ale i na kolech, vlakem a autobusem. Zkouší si připravovat také různá rychlá jídla. Ke své 15

16 činnosti se scházejí pravidelně 1x týdně na 2 hodiny. Několikrát za rok tráví noc ve škole. Kroužek navštěvovalo celkem 19 žáků Kroužek anglického jazyka Tento kroužek vedla paní Ivana Štamfestová pro 1. a 2. ročník a navštěvovalo ho 15 žáků. Paní Eva Barešová vedla kroužek pro 3. až 5. ročník a navštěvovalo ho 21 žáků. Zde se žáci seznamují hravým způsobem s angličtinou a s anglicky mluvícími zeměmi. Prohlubují si gramatiku, čtení, výslovnost a poslech anglických textů. Rozšiřují si tak slovní zásobu a posilují komunikativní dovednosti. Scházejí se 1x týdně na jednu vyučovací hodinu Výtvarný kroužek Tento kroužek vede paní Naděžda Hrabalová a žáci si zde rozvíjejí svoji fantazii, estetické cítění, barevné vidění a pracují s různými materiály. Často pracují ve dvojicích i ve skupinách, zdokonalují své výtvarné dovednosti, experimentují. Dotvářejí Školní galerii. Je určen pro žáky od 1. do 5. ročníku. Navštěvovalo ho 25 žáků. Kroužek pracoval 1x týdně 60 minut, podle potřeby i déle Počítačový kroužek Tento kroužek vede pan Vít Martinec a scházejí se v něm žáci 3. a 4. ročníku. Seznamují se se základním ovládáním PC. Dále jim je umožněno nahlédnout do tajů různých technických možností ozvučení, velkoplošná obrazovka, pohyb na obrazovce, práce s digitálním fotoaparátem, úprava fotografií atd. Žáci zde také pracují s interaktivní tabulí. Scházejí se 1x za 14 dní dvě hodiny. Tento kroužek navštěvovalo 8 žáků Keramický kroužek Tento kroužek vedla soukromě již druhým rokem paní Iblová v prostorách školy. Se žáky se schází 1x týdně na 1 hodinu, někdy déle podle potřeby. Žáci se zde seznamují s prací s keramickou hlínou a glazováním. Vyzkoušeli si i hrnčířský kruh. Vytvářejí velmi pěkné výrobky, které si odnášejí domů. V tomto kroužku pracovalo 25 žáků Práce školní družiny Tato činnost prolíná mimoškolními aktivitami celé školy, doplňuje a posiluje výchovnou a vzdělávací činnost školy. Hygienická kapacita školní družiny je 25 žáků a byla naplněna na 100%. Vychovatelkou je paní Ilona Hrdličková Nepovinné předměty 16

17 Patří sem logopedická péče a dyslektická náprava, oba dva předměty vede paní Jitka Jindáčková. Dále sem patřil předmět Informatika pro žáky 5. ročníku, který vyučuje pan Vít Martinec Logopedická péče Tento nepovinný předmět probíhal v pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách. Každému dítěti je věnována individuální péče minut. Navštěvovalo ho 17 dětí Dyslektická náprava Probíhá vždy 1x týdně, děti pracovaly vždy jednotlivě. Hojně je využíváno PC Informatika Uskutečňovala se vždy 1x za 14 dní po 2 vyučovacích hodinách a vedl ji pan Vít Martinec. Navštěvovali ji všichni žáci 5. ročníku 11 žáků. Prohlubovali si znalosti základní obsluhy ICT, které již získali v počítačovém kroužku. 10. Prevence sociálně patologických jevů Při své činnosti škola využívá vytvořený Minimální preventivní program, Plán proti šikaně a různé přednášky odborníků v tomto oboru. Získali jsme certifikát pro prevenci patologických jevů. Snažíme se žákům nabízet volnočasové aktivity ve škole, jejich rodiče informujeme o možnostech nabízených volnočasových aktivit v nejbližším regionu jejich zájem je však ovlivněn dopravní obslužností a finančními náklady. Pracovníci školy průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů. V případě náznaků nevhodného chování je vše zapisováno do Deníku MPP a vyhodnocováno. Pokud by docházelo k náznakům problémů, je celá situace okamžitě řešena se žáky na místě, pokud by bylo třeba, jsou pozváni rodiče nebo se obracíme na specializovaná pracoviště. Ve školním řádu je zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně alkoholu a cigaret ve škole. Dále jsou tam zakotvena pravidla BOZP. 11. ICT standard a plán Snažíme se o to, aby na každou stanici připadlo co nejméně žáků. Stanice jsou připojeny k internetu. V hodinách jsou počítače hojně využívány včetně interaktivní tabule a výukového programového vybavení od 1. ročníku v počítačové pracovně č. IV. Také v pracovně č. III a 17

18 ve školní družině je nainstalováno po dvou počítačích s připojením na internet. Viz příloha č Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Do žádného z těchto programů není zatím naše škola zapojena. 18

19 13. Plán akcí školských zařízení na školní rok 2010/ Akce mateřské školy ve školním roce 2010/ Jů, Hele a Muf nebojte se strašidel (kino Stochov) Ukázka živého medvěda a ocelota (ZŠ) Kouzelník s ptáčky (MŠ) Sólo pro kašpárka Divadlo marionet (ZŠ) O líném Toníkovi (MŠ) Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční besídka u stromečku a nadílka (MŠ) Vánoční besídka pro rodiče (2. třída) Vánoční besídka pro rodiče (1. třída) Vánoční představení cirkusu Cecilka (ZŠ) návštěva předškoláků v 1. třídě v ZŠ Hrátky s písničkami a hudebními nástroji (MŠ) Karneval v MŠ Jaro s čápem Divadlo úsměv (ZŚ) Ferda Mravenec (KD Stochov) plavecký výcvik Plavecká škola Plaváček Tuchlovice besídka ke Dni matek (1. třída) besídka ke Dni matek (2. třída) Plaváček Divadlo Lampion Kladno soutěže na oslavu Dne dětí výlet do ZOO parku v Chomutově Rozloučení s předškoláky na OÚ v Kačici Jak se hraje Otesánek (MŠ) Roční plán práce na školní rok 2010/2011 členěný po jednotlivých měsících Pro život, ne pro školu se učíme. (Seneca) Strpen přípravný týden příprava nového školního roku 2010/ :15 Kladno porada ŘŠ pedagogická rada - výzdoba školy Září slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně - třídní schůzka rodičů 1. ročníku - bezpečnost pobytu a pohybu dětí ve škole i mimo ni, BESIP - prokazatelné seznámení se školním řádem Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy skup. práce 4. a 5. roč. Cestujeme po krajích, M projekt Cukr Mezinárodní den míru 19

20 významný den ČR - Evropský den jazyků státní svátek Den české státnosti Divadýlko z pytlíčku Ham, ham 10:45 á Kč 35, roč. Prv vycházka do okolí školy dopravní situace v okolí školy - projekt 4., 5. roč. Pravidla slušného chování ve společnosti slavnostní předávání fotbalových branek na hřišti 4. a 5. roč. Říjen projekt Vv 1, 4. a 5. roč. Pouštíme za vesnicí draky Mezinárodní den seniorů podzimní výzdoba školy OÚ Vítání nových občánků žáci 4. a 5. roč klaun Krystyán medvěd a mládě ocelota + MŠ 9:30 á Kč 40, Světový den učitelů Světový den pošty Světový den duševního zdraví Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof odvoz papírového sběru Světový den výživy Mezinárodní den za odstranění chudoby Kellnerovi Kouzelnické představení 10:00 á Kč 40, Písničky pana Charlese 9:45 á Kč 30, a turistický kroužek Hallowwenská noc obě noci spaní ve škole Den spojených národů Týden za odzbrojení roč. společná práce Podzim v přírodě a 3. roč. projekt Lesní čarování a 5. roč. IT projekt Chleba a podzimní prázdniny Den vzniku samostatného Československého státu státní svátek Listopad roč. projekt IT tetris - 2. a roč. projekt Podzim Divadlo marionet rodu Kopeckých Praha Sólo pro kašpárka + MŠ, 10:00 á Kč 40, významný den ČR Den válečných veteránů pedagogická rada třídní schůzky a 5. roč. projekt Měření času p. Kuthan O líném Toníkovi + MŠ 10:00 á Kč 25, Mezinárodní den tolerance státní svátek Den boje za svobodu a demokracii - projekt roč. Máme rádi pohádky významný den ČR Den přijetí Úmluvy o právech dítěte Světový den televize Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách Slavnostní rozsvícení stromečku v obci 16:15 20

21 Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny - projekt Př 4. a 5. roč. - Vesmír - příprava adventu - vánoční výzdoba školy - odvoz papírového sběru Prosinec adventní čas, příprava akademie - Vánoce nástěnky Mezinárodní den za odstranění otroctví projekt 5. roč. Oceánie, 4. roč. - Jablka Mezinárodní den lidí s postižením Mezinárodní den dobrovolníků Mikulášská nadílka ŠD Mikulášský karneval roč. - projekt: Čertovský den cvičný požární poplach - projekt 2. a 3. roč. Těšíme se na Vánoce Mezinárodní den civilního letectví a 5. roč. Perníkový den Den lidských práv D S+H Hurvínkův Mikuláš vstupné Kč 95,-, bus p. Bříza Kč 2 800, Mezinárodní den hor přednáška Boj proti šikaně a její řešení v praxi Mezinárodní den migrantů cirkus Cecilka 9:45 á Kč 40, projekt 1. roč. Zima a Vánoce Vánoční akademie spaní ve škole turistický kroužek Štědrý den vánoční nadílka stromeček, dárky, koledy + krátká vycházka nadílka pro zvířátka a ptáčky - vánoční prázdniny čtvrtek neděle svátek Štědrý den a svátky Vánoc - 1. až 5. roč. projekt: Advent, Vánoce (vánoční zvyky) Leden státní svátek Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok - příprava školního časopisu - příprava zápisu dětí do 1. ročníku pedagogická rada třídní schůzky - výroba dárků pro budoucí prvňáčky významný den ČR - Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti roč. projekt: Zima a pohádky a :30-16:30 zápis žáků do 1. ročníku pololetní karneval pohádkových bytostí vydání školního časopisu slavnostní rozdání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2009/

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více