červen 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Trojský orienťák na vinici sv. Kláry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2011 měsíčník městské části Praha-Troja 11. 5. Trojský orienťák na vinici sv. Kláry"

Transkript

1 měsíčník městské části Praha-Troja červen 2011 ČÍSLO Trojský orienťák na vinici sv. Kláry Zahradní slavnost Trojská buchta Laco Déczi u Trojského koně Vážení spoluobčané, co považuji za důležité V rozšířeném čísle časopisu věnujte prosím pozornost informacím o Územním plánu hl. m. Prahy, a dále navržené podobě protihlukové stěny u Rybárny. Ta je součástí zařízení staveniště Městského okruhu a druhé etapy výstavby betonárky. Bude po výstavbě záměrů města v prostoru před novým trojským mostem příjezd do Troje kultivovanější než v posledních třiceti letech? Diplomatický servis naplňuje usnesení vlády z roku 2009, týkající se prodeje Diplomatického areálu proti Kazance a škole. Kdo bude novým majitelem trojské pošty, služebny Městské policie, ulice Na Kazance, veřejných prostranství a dalších nebytových i bytových ploch v centru Troje? Jednáme s městem o možnostech získat areál do majetku Prahy a využít ho mimo jiné i nadále pro občanskou vybavenost Troje. Letošní Trojský orienťák startoval díky vstřícnému postoji Botanické zahrady přímo ve vinici Sv. Kláry a připomněl jak byla donedávna využívána veřejná část trojské krajiny a pozemků ve správě zahrady. Jednání o úpravách rozvojových záměrů Botanické zahrady budou pokračovat i díky usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. S odborem dopravy Prahy 7 jsme projednali úpravy dopravního režimu v prostoru u lávky pro větší bezpečnost zejména chodců a cyklistů. Zvu vás srdečně do nově otevřené restaurace v Sokolovně na červnové pravidelné setkání se starostou a trojskými zastupiteli. Těším se s vámi na viděnou v Troji u řeky na Trojském dni anebo při některém z letních projekcí Biografu Troja u vody. Premierově promítáme v prostoru trojské loděnice u vodáckého kanálu! Přeji vám pěkný začátek léta! Tomáš Drdácký,

2 2 USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/47 ze dne k návrhu na vyřízení petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Bz hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. obsah petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady hl. m. Prahy (dále jen petice). 2. dosavadní postup kontrolního výboru ZHMP při vyřizování petice II. ukládá 1. náměstkovi primátora Kabickému 1. postupovat při dořešení požadavků obsažených v petici dle doporučení a závěrů z jednání kontrolního výboru ZHMP, při zo- Návrh protihlukové stěny hlednění zájmů a možností hl. m. Prahy a zájmů občanů hlavního města. Kontrolní termín: zajistit aktualizaci Generelu Botanické zahrady hl. m. Prahy, včetně projednání s městskou částí Praha 8 a městskou částí Praha-Troja a projednání s veřejností formou semináře tak, aby byly chráněny zájmy hl. m. Prahy. Kontrolní termín: Předkladatel: člen ZHMP Doc. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., člen ZHMP JUDr. Ledl. Tisk: Z-257 Provede: náměstek primátora Kabický. Na vědomí: odborům MHMP Protihluková stěna u Rybárny bude součástí zařízení staveniště Městského okruhu a II. etapy výstavby betonárky. V současné době se s majiteli rodinných vil na Rybárně a ředitelem TBG Metrostav Ing. Kupečkem projednává možnost zhotovení stěny celoskleněné. Pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy a celoměstsky významná změna Z 2755/00 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne rozhodlo o pořízení nového Územního plánu hl. města Prahy. Na základě schváleného zadání byl Útvarem rozvoje hl. m. Prahy zpracován koncept nového ÚP hl. m. Prahy, který byl vystaven k nahlédnutí od Veřejné projednání proběhlo a do včetně bylo možné se k projednávané dokumentaci vyjádřit formou stanoviska, námitky, připomínky a městské části také formou zásadní připomínky. Celkem bylo ke konceptu shromážděno asi 16 tisíc stanovisek, námitek a připomínek, které byly vyhodnoceny. Vyhodnocené připomínky Městské části Praha-Troja byly s MČ projednány koncem dubna s tím, že na připomínkách, kterým nebylo pořizovatelem územního plánu vyhověno, MČ Praha-Troja trvá připomínky MČ jsou zveřejněny na www. mctroja.cz v sekci Rozvoj Troje. Následovat bude zpracování návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy při zohlednění stanovisek, kladně vyhodnocených námitek a připomínek. K návrhu proběhne společné jednání především s dotčenými orgány a následně veřejné projednání návrhu. Souběžně s pořizováním nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh z a d á n í c e l o- městsky v ý z n a m n é z m ě n y Z 2755/00 ú p sú h m p z m ě n a f u n k č n í h o v y u ž i t í p l o c h p r o administrativně technickou budovu zdravotnické záchranné služby hmp v troji. Návrh zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od do včetně: na úřední desce MHMP, Jungmannova 29/34, Praha 1 (u bočního vchodu z Charvátovy ulice) v informačním středisku URM, Jungmannova 29/34, , v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod, v pátek od 8,00 hod. do 16,00 hod.. v kanceláři č. 335 OUP MHMP, Jungmannova 29/34, Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod. V jiné dny po telefonické dohodě. v elektronické podobě na internetové adrese: Uzemni-planovani-a-rozvoj Po dobu 30ti dnů ode dne doručení veřejného oznámení o vystavení návrhu zadání na úřední desce, tj. do včetně, může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00ÚP SÚ hl. m. Prahy. Ing. Marková, tajemnice ÚMČ 140 červen 2011

3 3 ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Druhá jarní brigáda Ve čtvrtek 16. června se v hodin uskuteční další brigáda sběr komunálního dopadu. Zaměříme se opět na prostor u řeky, tentokrát v Podhoří v širším okolí přívozu. Po práci malé občerstvení v Koloniálu. Všechny dobrovolníky zve Mirek Knittel, předseda Komise pro životní prostředí Troja v roce 11 Komise pro kulturu, sport a volný čas MČ Praha-Troja Již potřetí se sešla Komise pro kulturu, sport a volný čas v novém složení v čele s předsedou Janem Kavanem ml. Dolaďovala se Zahradní slavnost Trojská buchta, hlavním tématem schůzky však byla organizace Trojského dne. Komise se také zabývala novou podobou časopisu TROJA a označením Galerie U lávky malovaným na fasádu Domu spokojeného stáří. trojský kalendář Veřejná debata se starostou Vážení spoluobčané, Život v Troji Film Věry Chytilové v novém Nadace Quido Schwanka nově vydala na DVD již trojské veřejnosti známý film Věry Chytilové Troja v proměnách času opatřený cizojazyčnými titulky v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce. Tímto DVD lze obdarovat přátele ze zahraničí, k dispozici jsou na něm též české titulky pro neslyšící. Film s titulky je možno zakoupit za 250 korun v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, na úřadě Městské části tajemnice komise Renata Zajícová ve středu 22. června od hodin se v nově otevřené nekuřácké restauraci Sokol Troja koná každoroční letní setkání se starostou MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomášem Drdáckým. Diskutovat budeme o aktuálních tématech, která vás zajímají... co se v Troji děje a co ne! Dotazy, kritiku, nespokojenost, názory, připomínky můžete adresovat i anonymně prostřednictvím anketních lístků, které jsou stejně jako každý rok k dispozici v zádveří úřadu MČ Praha-Troja, trojské škole, kavárničce, galerii U Lávky a Trojský kůň. Všichni jste srdečně zváni! Tomáš Drdácký, Troja, v recepci Camp Sokol Troja nebo v pokladně Trojského zámku. Více informací o dalších aktivitách Nadace Quido Schwanka naleznete na úřad Mč INFORMUJE Nové názvy ulic v Podhoří Rada HMP schválila pojmenování nových ulic v Podhoří: ulice Pod Palírkou a ulice Pod Sklenářkou. V současné době je v městské části Praha-Troja 22 ulic: Jiřího Jandy K Bohnicím Na Farkách Na Kazance Na Pazderce Na Salabce Nad Kazankou Nádvorní Pod Havránkou Pod Hrachovkou Pod Lisem Pod Palírkou Pod Salabkou Pod Sklenářkou Povltavská Sádky Trojská U Lisu U Přívozu U Vltavy V Podhoří Vodácká V důvodové zprávě usnesení rady HMP č. 709/2011 se píše: Návrh na pojmenování ulice Pod Sklenářkou navazuje na nedávné pojmenování ulice Pod Palírkou a nepřímo i na přejmenování části ulice V Podhoří. Vše souvisí se snahou o zlepšení neúnosné orientační situace v této lokalitě vzniklé před desítkami let. K pochopení svízelné orientační situace v dané lokalitě je nutno na podrobné mapě sledovat vztah základní řady orientačního číslování V Podhoří 1, 2, 3, atd. a odvozené řady V Podhoří 1a, 2a, atd. Například dům č. V Podhoří 2a se nachází v pozici, kde je obvykle č. 2, zatímco dům V Podhoří 2 je v nepojmenované ulici, která s ulicí V Podhoří ani přímo nesousedí. Návrh na pojmenování podali majitelé a obyvatelé domu výše uvedeného domu V Podhoří 2a (čp. 662). Dům navrhovatelů je často zaměňován za dům čp. 285, který má sice adresu V Podhoří 2, který se ale podle této adresy prakticky nalézt nedá a v této ulice se nenachází. Renata Zajícová, evidence obyvatel Proměna Brabcovy zahrady Městská část Praha-Troja podala na konci dubna žádost v grantové výzvě nadace Proměny MĚSTSKÝ PROSTOR Předložila projekt na proměnu Brabcovy zahrady Zahrady městské části Troja na veřejný park a prostor pro jedinečné občanské a společenské interakce. Grant nadace PROMĚNY je určen na obnovu nebo založení veřejné plochy zeleně. Kromě finančního příspěvku nadace městům nabízí také odbornou a konzultační podporu a pomoc se zapojením veřejnosti. Sešlo se padesát dva projektů na obnovu veřejných ploch zeleně z padesáti měst z celé České republiky. Nadace do konce roku vybere jeden, jehož realizaci podpoří během následujících tří let grantem do výše 25 mil. Kč. Jeho realizace se pak dá očekávat v letech Ing. Marková Vydání přehledu TROJA 2011 Právě vychází barevná skládačka Troja 6 12/2011, ve které najdete přehled kulturních a sportovních akcí v Troji ve druhém pololetí Letáček je k dispozici v hale úřadu a postupně i na dalších místech, kde se lidé často scházejí (Sokol, Vodácká základna, Trojský kůň, Galerie U lávky, ZŠ, zdravotní středisko apod.) redakce červen

4 4 Foto B. Kudera 2011 Život v Troji 4. ročník hudebního festivalu Free Fest Troja proběhl díky krásnému počasí a skvělým muzikantským výkonům nad očekávání úspěšně. Nezbývá než poděkovat všem, co přišli za skvělou atmosféru a všem partnerům akce za podporu. 140 červen 2011 Pořadí Kategorie sladké pečené 1. Helena Klíčová 2. Alžběta Filipová 3. Martina Polívková Kategorie sladké nepečené 1. Dětský klub MAATA Pavla Aschermannová Kategorie buchta klasik 1. Vlasta Gaydiczová 2. Veronika Šiklová Kategorie slané 1. Jana Šrámková 2. Dana Kostová 3. Věra Petrtýlová Umělecký dojem 1. Pavla Šeborová 2. Veronika Šiklová 3. Věra Matušková Jedenáctý ročník Trojské buchty byl ve znamení krásného slunečného počasí a výtečných jedenatřiceti výrobků od trojských pekařek. Rádi bychom poděkovali trojským sponzorům Botanické zahradě, ZOO a firmě ENERGY, kteří do soutěže věnovali pěkné ceny. Poděkování patří také Sokolu Troja, který připravil program a soutěže pro děti, zvláště pak Janě Šrámkové s jejími malovanými perníčky a dále Vojtěchu Valtrovi, Honzům Tesařovi a Zobalovi a Matoušovi Hořejšímu. Pan starosta Drdácký také poblahopřál neúnavné Sokolce

5 5 Zkušená pekařka paní Gaydiczová přinesla senzační kynuté koláče: Paní Aschermannová se skupinkou dětí ze školičky MAATA přinesla krásný nepečený Tvarohovo-borůvkový dort s MAATou. Foto B. Kudera a výborné pekařce paní Alžbětě Filipové k neuvěřitelným 85. narozeninám. Zvláštní poděkování patří také hudební skupině, která přítomným zpestřila příjemný večer a aktivním členům Komise pro kulturu, sport a volný čas v čele s Janem Kavanem ml. Nebylo velkým překvapením, když se na listině vítězů objevila některá povědomá jména z minulých ročníků např. paní Klíčová, paní Filipová nebo paní Šeborová, která i letos získala první cenu za umělecký dojem se svými muffinami Trojané. Další zlatá pekařka paní Klíčová se před soutěží svěřila, že letos bude péct něco sladkého, že v kategorii slané už několikrát vyhrála, takže to přenechá jiným. Tentokrát zvítězila ve velké konkurenci sladkých výrobků s obyčejným rebarborovým koláčem... Paní Šrámková zvítězila se zajímavou výrazně zelenou roládou: Foto J. Kavan junior Foto J. Kavan junior Foto B. Kudera Vítězné recepty (pokračování příště) Muffiny s trojí čokoládou (asi 11 kousků) 1. místo za umělecký dojem Pavla Šeborová Ingredience: 250 g hladké mouky, 25 g kakaa, 2 lžičky prášku do pečiva, lžičky mleté jedlé sody, 85 g čokolády na vaření nasekané, 85 g bílé čokolády, nasekané, 100 g mléčné čokolády, nasekané, 2 vejce prošlehaná, 285 ml zakysané smetany, 85 g přírodního krupicového cukru, 85 g másla, rozpuštěného + případně trocha na vymazání formy, 0,5 kg marcipánu nebo fondánové hmoty Příprava jídla: 1. Troubu předehřejte na 200/180 C. Vymažte 11 důlků ve formě na muffiny. V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, kakao, sodu a všechnu čokoládu. V jiné misce prošlehejte vejce se smetanou, cukrem i máslem. 1. Směsi slijte a lehce promíchejte, v těstě mají zůstat kousky. Lžíci naplňte důlky ve formě nebo dejte do košíčků. 2. Pečte asi 20 minut, až muffiny vyběhnout. Nechte je ještě 15 minut ve formě. Pak je vyjměte a nechte vychladnout na mřížce. 3. Potáhněte marcipánovou nebo fondánovou hmotou podle svého vkusu. Koláč s rebarborou 1. místo kategorie sladké pečené p. Helena Klíčová Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, 10 dkg cukru krupice, 10 dkg másla (rozpuštěné), 1 kostka droždí, 1 bal. vanil. cukru, 3 žloutky, 200 ml vlažného mléka, špetka soli Náplň: 1 rebarbory (oloupat), 20 dkg mouč. cukru, Drobenka: 20 dkg másla, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hrubé mouky Postup: Do mísy s moukou rozdrobíme droždí, trošku cukru a malé množství vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek. Přidáme zbylý cukr, vanil. cukr, žloutky, mléko, sůl a rozpuštěné máslo. Vypracujeme vláčné těsto a necháme kynout. Vykynuté těsto dáme na vymazaný plech. Rebarboru očistíme, nakrájíme na kostičky, které posypeme mouč. cukrem a necháme asi hodinu odležet. Pak přecedíme a poklademe na těsto, které posypeme drobenkou. Pečeme asi při 180 C 30 minut. Tvarohovo-borůvkový dort s MAATou 1. místo kategorie sladké nepečené Dětský klub MAATA a Pavla Aschermannová Na dno mísy dáme kiwi, do druhé vrstvy vyskládáme piškoty a lehce pokapeme zázvorovým čajem Další vrstvou je tvarohový pudinkový krém s medem. Vrstvy střídáme do naplnění mísy. Dort necháme v míse 2 hodiny zatuhnout a poté vyklopíme na talíř. Ozdobíme čokoládou, borůvkami a mátou. Tip: mísu před naplněním vyložíme potravinovou fólií. připravila R. Zajícová a redakce červen

6 červenu vody 6 ŽIVOT V TROJI Český olympijský výbor, Česká olympijská a.s. a partneři ČOV, Trojské gymnázium, MČ Praha-Troja, Trojskoúhelník o.s., TJ Sokol Troja, FTVS UK pořádají OLYMPIJSKÝ DEN 2011 V Praze proběhne ve dvou fázích: dopoledne (určeno dětem a mládeži, školám) v Troji, odpoledne pro dospělé na Strahově. Od roku 2009, kdy Mezinárodní olympijský výbor akci přejmenoval na Olympijský den (původně Běh olympijského dne), bylo doporučeno, aby tradiční běhy byly obohaceny i o další sportovní či výchovné činnosti, které by přiblížily (hlavně dětem a mládeži) smysl sportování a olympijské myšlenky. V Praze Troji již tradičně doplňujeme o další atraktivní sportovní disciplíny raftování na Trojském kanále, horolezení na cvičné stěně, střelbu ze vzduchovky, zručnostní disciplíny, kop na cíl. Nejinak tomu bude i letos. Ve spolupráci s instruktory FTVS usilujeme o zařazení nějaké netradiční disciplíny, která by ještě více zatraktivnila akci, jíž se každoročně účastní na 300 žáků mateřských, základních a středních škol. Oficiální termín konání Olympijského dne je středa /den založení MOV/, platí i pro nás v Troji. Start a cíl: u Trojského koně Přespolní běh a další sportovní disciplíny: Trojská louka, loděnice FTVS, Trojský kanál Čas: od 9:00 hodin Prezentace: U startu od 8:45 hodin Pro všechny účastníky je připraveno občerstvení, tričko s emblémem Olympijského dne 2011, diplom Mezinárodního olympijského výboru a další ceny. Akce je finančně podpořena z grantu MČ Praha-Troja. Srdečně zveme všechny mladé příznivce sportovních zážitků a rodiče s nejmenšími dětmi. Za organizátory akce Mgr. Radim Jendřejas zajímavosti Prapor z bílého hedvábí s pěti navzájem propojenými kruhy byl představen roku 1914 v Paříži. Na olympijském stadionu zavlál poprvé v roce 1920 v Arles. Symbol má znázorňovat pět částí světa získaných pro myšlenku olympionismu. Šest barev praporu, zleva: modrá, žlutá, černá, zelená a červená (včetně podkladové bílé) reprezentuje navíc barvy všech národů, bez výjimky. V sobotu na louce u řeky poblíž vodáckého kanálu, opět proběhne den plný zábavy a netradičních sportovních disciplin určený nejširší veřejnosti. Trojská louka Vltava Rafty Soutěžní disciplíny Nová přístupová hřiště cesta TJ Sokol Trojský Trojskýkůň Biograf stan Troja Program u vody Mořský pro seniory kajak 140 červen 2011

7 7 Soutěžit budeme nově ve třech kategoriích: Sportovní družstva Kategorie určená dospělým, družstvo se musí skládat ze 4 6 členů a zastupovat obě pohlaví. Rodinná družstva Kategorie určená dospělým s dětmi, družstvo musí mít 4 6 členů, alespoň jedno dítě do 15 let. Rodinná příslušnost není podmínkou. Jednotlivci Kategorie určená všem. Začněte obvolávat známé a kamarády, sestavujte družstva, lákat je můžete třeba na nově pojaté vodácké discipliny, loutkové divadlo, živou hudbu, občerstvení a závěrem i na letní kino. Kdo nechce, či nemůže sportovat, nechť přijde alespoň povzbuzovat a zúčastnit se doprovodného programu. Všichni jsou vítáni! Program hod. registrace sportovců zahájení programu na stanovištích program nejen pro seniory Trojský stan divadélko Pimprle vyhlášení výsledků první letošní promítáním letního kina Doprovodný program Živá hudba Promítání Výstava Občerstvení Soutěže jízda zručnosti na kajaku tradiční kvíz o Troji táboření překážková dráha klokaní boty trampolíny zábava pro nejmenší a mnoho dalších disciplín! Africký večer Skvělé tanečnice, drsní bubeníci a několik metrů krychlových afrických bubnů. Nepřehlédnutelná a nepřeslechnutelná show to i mnohé další bude k vidění a slyšení 22. června od 19 h ve venkovní galerii Pod Trojským koněm. V rámci večera se představí hudební soubory inspirující se nevyčerpatelnou studnicí nápadů afrických muzikantů. Tiditade tanečníci a bubeníci, Pararingapatam bubenické seskupení inspirující se rytmy západní afriky, latinské ameriky, ale také jazzu, funku či hip-hopu, a v neposlední řadě Kamil Pavelka na balafon podpořený zpěvem Hanky Říhové. Přijďte si vychutnat neopakovatelnou atmosféru večera, kde tak jako v Africe, hranice mezi publikem a hudebníky mizí a všichni se stávají účastníky úžasného kulturního zážitku... HAPPY LIFE Červen je pro strávení dne u vody v Happy Life v Loděnici u umělého slalomového kanálu v Troji zcela ideální. Doporučujeme si vyzkoušet zejména vozítko Segway, které se setkává s obrovským zájmem. Můžete se na něm projet do Stromovky, ZOO, Drahaňské rokle či kamkoli do okolí. Jízdu na tomto skvělém vozítku zvládne po krátké instruktáži úplně každý. Segway půjčujeme v terénní i silniční verzi. Dále si můžete zlepšit kondici na klokaních nebo megabotách či in-line bruslích. Na plácku před Happy Life si také můžete s přáteli zahrát petangue nebo kuličky se sklenkou něčeho dobrého z místní restaurace.

8 8 Orientační běh Stalo se již tradicí, že začátkem května si dávají příznivci orientačního běhu začátečníci i zkušenější sraz v Troji. Stalo se tak i letos Po třetí hodině odpolední začal v campu TJ Sokol zvýšený ruch, který avizoval příjezd zájemců o orientační závod. A bylo to setkání vydařené. Pěkné, takřka letní počasí, klapla organizace a přišlo cca 350 účastníků, od nejmladších, co už umějí chodit, až po nejstarší, co ještě můžou chodit. Je potěšitelný zájem mladých. O tom se mohli přesvědčit všichni, kdo se v tu dobu v lese nad Trojou pohybovali či zdržovali. Byla radost pozorovat mladé sportovce v cíli při sdělování zážitků spojených s hledáním kontrol v lese. Orientační běh je moderní sport, kde sportovištěm je příroda. Je potřeba projít pořadatelem vytyčené body v lese (kontroly) v předepsaném pořadí po trase či cestě, kterou si každý účastník zvolí sám a k tomu účelu mu slouží pouze mapa, vyhotovená pro tento účel, a buzola. Pro začátečníky a děti do 10 let je trasa vyznačená fáborky, přesto však umožňuje uplatnit určité prvky orientace. Měřítkem úspěšnosti je pak dosažený čas, který je ekvivalentem jak rychlosti postupu, tak volby optimální trasy. Pořadatel oddíl orientačního běhu TJ Sokol připravil celkem 7 tratí pro 11 věkových kategorií. Tratě se odlišují obtížností a délkou. Samostatně běhají děti od 10 let. Horní hranice pak je teoreticky neomezená. Závod probíhal v lese nad Trojou na mapě v měřítku 1:5000. Starost s oplocením byla vyřešena dík ochotě a porozumění vedení botanické zahrady tím, že začátek závodu (start) byl na vstupu do vinice sv. Kláry, a tak sportovci měli jedinečnou možnost se proběhnout částí expozice botanické zahrady a užít si výhledu na Prahu při výběhu ke kapli sv. Kláry. Tato skutečnost byla účastníky hodnocena pozitivně. Cíl závodu byl Pod Havránkou na konci údolí potoka z Haltýře. Počet účastníků svědčí o tom, co jsme napsali při minulém ročníku. Že příznivci OB do Troje jezdí rádi (a to pomíjíme skutečnost, že ve stejnou dobu probíhal hokejový zápas MS ČR USA). Děkujeme MČ Praha-Troja za podporu této akce a obyvatelům za pochopení. Za pořadatele: Oddíl OB TJ Sokol Troja Urban Tahotný 140 červen 2011

9 9 Cyklovýlet na Okoř V sobotu se uskutečnil V. ročník tradičního cyklistického výletu na Okoř TJ Sokol Troja, kterého se letos zúčastnilo 13 již stálých trojských cyklistů. Naše trasa vedla z Troje přes Klecany, Roztoky, Tiché údolí, Únětice a Statenice na Okoř a zpět přes Tuchoměřice, sv. Juliánu, Přední Kopaninu a Šárku do Troje. Ujeli jsme 53 km krásnou jarní přírodou po polních či lesních cestách a co nejvíce se vyhýbali silničnímu provozu. Užili jsme si moc pěkný den s dobrou a přátelskou náladou. Těm, kteří stále váhají jet s námi, vzkazujeme, že naše tempo je přijatelné a přestávky na odpočinek v zahradních restauracích moc příjemné. Tak příště už neváhejte! Jana Krejčová tj sokol INFORMUJE 2010 ŽIVOT V TROJI Trasa vedoucí zelení v blízkosti hlavního města nás zavede do míst unikátního historického osídlení (slovanské osady ze 6. století při ústí Únetického potoka) Oddíl kopané TJ Sokol Troja hledá hráče ve věku 6 10 let Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. Tréninky probíhají každou středu a pátek od hodin na hřišti v Troji. Další informace sekretář Jaroslav Fliegl , DO celorepublikového finále Skupina žactva se pod vedením Matouše Hořejšího zúčastnila tradičního zálesáckého závodu zdatnosti, který se konal května 2011 ve Staré Dubé. Účast Pražského trojžupí byla 8 družstev. Družstvo TJ Sokol Troja ve složení Matyáš Kočí, Roman Pištora a Matěj Sirotek obsadilo druhé místo a postoupilo do celorepublikového finále, kterého se už bohužel nezúčastnilo z důvodu pobytu dětí na škole v přírodě. Výzva trojským sportovcům Starosta MČ Praha-Troja vyzývá sportovce z Troje k účasti na společensko sportovní akci CZECH BIGMAN FESTIVAL PRA- HA Součástí akce je štafetový závod PRAŽSKÝ STŘED- NÍ TRIATLON, vrcholem je závod MS BIGMAN (kombinace terénního a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě následujících dnech). Štafetový závod se uskuteční v 9:45 hod. Program: plavání (1,9 km 3 okruhy), 100 km silniční cyklistika (5 okruhů), běh na 21,1 km (4 okruhy). Závodit se bude v loděnici ČVUT ve Velké Chuchli (plavání ve Vltavě), na uzavřené komunikaci Strakonická (cyklo) a na přírodní i asfaltové stezce (běh). Štafetový tým MČ Praha-Troja může být tří až pětičlenný bez rozdílu pohlaví. Zájemci, hlaste se nejprve u zástupce starosty Ing. Tomáše Bryknara tel , volny.cz do Přihlášky k závodu se pak podávají do , jsou platné po zaplacení startovného bankovním převodem č. ú.: /0800, startovné je 4.000,- Kč na štafetu, el. přihláška: Podrobnosti na nebo na MČ Praha Velká Chuchle, tel , redakce let oddílu kopané TJ Sokol Troja Výbor oddílu kopané TJ Sokol Troja vás srdečně zve na Oslavy 50 let vzniku oddílu kopané TJ Sokol Troja. V sobotu 25. června 2011 se v areálu v Povltavské ulici uskuteční vzpomínkové setkání bývalých i současných hráčů, členů, fanoušků a přátel oddílu kopané TJ Sokol Troja s následujícím programem: 11:00 ml. přípravka (5-8 let) maminky 2 x 20 min (5 + 1) 12:00 st. přípravka (8-10 let) tatínkové 2 x 20 min. (5 + 1) 13:00 býv. dor. Skočdopol Slavie jun. turnaj 2 x 20 min. 14:00 Slavie jun. st. garda Sok. Tr. turnaj 2 x 20 min. 15:00 st. garda Sok. Tr. býv. dor. Skočd. turnaj 2 x 20 min. 16:00 Slavnostní ceremoniál 16:20 muži A muži B dorost 2 x 40 min. 18:00 Fotbalová pumelenice v klubovně Výbor oddílu kopané vás všechny žádá o šíření této informace a ty, kteří se chtějí aktivně zúčastnit programu, aby potvrdili svoji účast u Jaroslava Fliegla nebo Václava Pokorného osobně, písemně, em: nebo telefonicky (J. Fliegl). červen

10 10 Projekt s reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32718 Trojské trumfy pražským školám Dne proběhl motivační seminář pro učitele spolupracujících škol v projektu, který realizuje ve spolupráci s Botanickou a Zoologickou zahradou hlavního města Prahy Trojské gymnázium. Dopolední část se nesla ve znamení praktických ukázek didaktických balíčků ve skleníku Fata Morgana a zoologické zahradě. Učitelé 12 spolupracujících škol byli seznámeni s novými didaktickými pomůckami, které v rámci návštěv v obou trojských zahradách mohou využívat pro praktickou výuku se svými žáky. Po obědě ve školní jídelně Sodexho byly v rámci teoretické části semináře (proběhla ve specializované učebně Trojského gymnázia) představeny další produkty a záměry, které mají členové realizačního týmu projektu. V závěru se účastníci dohodli na spolupráci v příštím školním roce při druhé pilotáži, do níž budou zapojeni právě žáci kooperujících pražských středních škol. Organizace i průběh motivačního semináře byly zcela bezproblémové, poděkování patří všem členům realizačního týmu i partnerům BZ a Zoo Praha. Bližší informace o dění v projektu jsou uvedeny na Odlov divočáků pokračuje V sobotu v noci ulovil trojský lovec Pavel Soukup svého pátého divočáka od vydání povolení k odlovu. Tentokrát měl kanec 65 kg a podle hodnocení p. Soukupa to byl přerostlý loučák, sykač. Pověření myslivci z Prahy 8 už mají na kontě 8 odlovených divočáků. Největší pohyb prasat je podle p. Soukupa v Drahaňském údolí až k Vltavě k psímu útulku V Zámcích, od něj přes Podhoří, Farka a přes vinici až ke kališti na Haltýři. Další lokalita je od kaliště směrem do Trojské ulice, kterou jede tramvaj. Je to velké a nepřehledné území, mnoho opuštěných zahrádek i strží, kam se pro hustou vegetaci člověk ani nedostane a prasata by nevyhnal ani dobrý lovecký pes. Mimo trojský rajón, který zná téměř dokonale, si jezdí Pavel Soukup příležitostně zastřílet i na Šumavu do Srní s myslivci z místního spolku, které prostřednictvím našeho časopisu TROJA srdečně zdraví! Renata Zajícová ŽIVOT V TROJI Reliéfy Milady Othové Trojská galerie U lávky se může pochlubit další prestižní výstavou. Ve čtvrtek 12. května v podvečerních hodinách proběhla hojně navštívená vernisáž výstavy Milady Othové. O autorce a jejím díle promluvila PhDr. Naďa Vitanovská a posléze se již účastníci mohli sklonit nad vystavenými exponáty. Výstava potrvá do 26. června a zájemci ji mohou vidět v této době každý pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. Vstup je volný. Text a foto bok Pražská muzejní noc v sobotu od 19 h Text a foto bok Oprava V dubnovém vydání, číslo 138 byla v rubrice Tip pro vás uvedena výstava Staroegyptské zahrady /Landesmuseum für Vorgeschichte/ v Drážďanech. Ve zmíněném zařízení byla namísto uvedené expozice prodloužena výstava nálezů tamního pravěkého osídlení. Více na: (česky). Laskavý/á čtenář/ka promine. bus 112 Kovárna Pod Havránkou Povltavská Vltava bus Trojská GALERIE U LÁVKY Klub trojské historie v roce 2011 Ve čtvrtek 12. května se sešli milovníci trojské historie na další schůzce svého klubu v Kavárně u lávky. Na pořadu byla Troja za II. světové války včetně fungování zoologické zahrady v tomto období. Připomínáme, že do konce letošního roku budou schůzky v Kavárně u lávky probíhat od 17 hodin následovně: 9. června, 14. července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince. Klub se těší i na vaši účast! bok Patagonie v Troji Ve čtvrtek 28. dubna seznámil Jan Lipský zájemce z řad trojských občanů se svou náročnou cestou do jihoamerické patagonie. Přednášku doprovázelo velké množství fotografií pořízených během cesty samotným cestovatelem. Přednáška měla živý ohlas, nechybělo mnoho dotazů. Už nyní se můžeme těšit na další přednášku Jana Lipského tentokrát bude n a p o d z i m a zabývat se bude Lipského putováním a f r i k o u. bok Aktivně do Drážďan Ve čtvrtek 26. května vyrazil Trojský spolek aktivního stáří pod vedením Heleny Klíčové a za podpory zastupitelky Otakary Stavovčíkové na poznávací zájezd do Drážďan. Za krásného počasí to byl pro dvacet účastnic velmi příjemný kulturní zážitek. Letos již sedmý ročník, specielní akce, volné vstupy 140 červen 2011

11 11 Znovuzrození Únětického pivovaru Ochutnejte Únětické pivo opět po 60 letech Slavnostní naražení prvních sudů Únětického piva Sobota od 11 hodin v pivovaru Jídlo, hudba, zábava, prohlídky pivovaru Více na: červen

12 12 trojský kalendář Zoo připravila Otevřeno denně, v červnu od h Na památku ze zoo výstava suvenýrů ze vzdálené i blízké historie Zoo Praha Ochoz Pavilonu velkých savců Mezinárodní den dětí všechny děti vstup za 1,- Kč Dětská konference o ohrožených druzích lidoopů. Vyhlášení výsledků akce May Day Odpolední vzpomínání u čaje zavzpomínejte s našimi pamětníky! Jak odchovat tygra Kavárna Černohouska 16 h Černobílý den Přivítejme nového samce tapíra čabrakového! Černá s bílou jsou stále in v přírodě i u lidí. Přijďte v černobílém! Den květů Květy nejsou jen krásné, ale i chutné! Přijďte ochutnat! Zoo, to nejsou jen zvířata, ale i záplava rostlin! Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte sami, jakou hračkou zabavíme naše zvířata! Bližší informace najdete na Do zoo nejen za zvířaty. Expozice vyprávějí: Iva Vilhumová jaký příběh skrývají naše expozice? Sraz v 16 h. u hlavního vchodu Den s Českou televizí Zábavné odpoledne a soutěžní klání s významnými českými olympioniky Orangutaní den Kama slaví už 40. narozeniny. Přijďte popřát orangutanovi, který je pamětníkem poloviny historie pražské zoo Za jedničku do zoo Všechny děti s jedničkou na vysvědčení z přírodovědy, biologie a dalších přírodovědných předmětů mají vstup do zoo za korunu. BZ připravila Každou neděli od 17 hodin venkovní expozice: Hudební toulky, cyklus hodinových koncertů pod širým nebem, za deště ve výstavním sále od Pastva do v chráněných územích Víkend pro děti Musica per tre Ventova dechová harmonie Léčivé rostliny do od Výstava kaktusů, sukulentů do a netřesků Uni kvartet Svatojánská noc Wichterle kvartet tip na výlet Naučné stezky Milí turisté a čtenáři, tentokrát se vypravíme do Kunratického lesa ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Kunratice, Krč a Chodov. Několik panelů naučné stezky je umístěno na území přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Stezka nemá žádnou trasu. Můžete se sem dopravit různými způsoby, např. z nádraží Holešovice metrem C na Kačerov a pak autobusem č. 114 do zastávky Zelené domky, dál po modré turistické značce k Novému hradu Václava IV., pokračovat až pod Chodov a zpět po zelené. Další možnost je vystoupit z metra C na Roztylech a vydat se na okruh po modré až k hrádku a pak dále po žluté. Obě zmíněné trasy lze zakončit posezením v příjemné výletní restauraci U krále Václava nebo popojít po žluté půl kilometru do restaurace Na tý louce zelený, kde nabízejí každý 10. oběd zdarma a uvidíte i roztomilý zookoutek. Zmíněný Nový hrad byl postaven na rozkaz krále Václava IV. v letech jako lovecký hrad a už roku 1412 zde král pobýval. Jeho pobyt je doložen i v následujících letech, kdy si sem dal přestěhovat i svou knihovnu a kde také 16. srpna 1419 zemřel. 30. prosince 1420 přitáhli k Novému hradu Pražané, dobyli jej a pobořili. Trosky hradu se postupně rozpadaly a v minulém století bylo narušeno i hradiště, v jehož jižní části se začal lámat kámen. Do dnešního dne se zachovaly jen některé části sklepního zdiva a zbytky palebných postavení Pražanů. Při archeologickém výzkumu prováděném v posledních letech byly ve sklepě nalezeny některé architektonické fragmenty, pocházející z vyšších pater. upravila R. Zajícová M tip pro vás Mistrovská díla na našem monitoru Googleartproject.com oderní technologie street view společnosti g o o g l e byla nově použita v nejznámějších galeriích světa a výsledky jsou publikovány na výše uvedené internetové adrese. Malby, grafiky i plastiky světově proslulé i ty méně známé jsou v počtu převyšujícím jeden tisíc představeny na digitálních fotografiích s vysokým rozlišením. To umožňuje si obrazy opravdu důkladně v klidu domova prohlédnout a to i včetně detailů, které není možné ani prostým okem v galerii spatřit. Stačí využít zoomu přibližovací funkce a můžeme vidět nejen podrobnosti malířské techniky, ale i detaily krajiny v pozadí či detaily jednotlivých vyobrazených předmětů nebo květin a přírody. Mimo to se také můžete procházet chodbami a sály muzeí a galerií a těšit se jejich interiéry. Tak tedy můžete vidět například ta t e g a l l e ry a n at i o n a l g a l e ry v Londýně, m e t r o p o l i t n í m u z e u m a m u z e u m m o d e r n í h o u m ě n í (MoMA) z New Yorku, u f f i z i g a l e r i i z Florencie, g a l e r i i pa l á c e v e Ve r s a i l l e s, e r m i t á ž v Petrohradě, t r e t j a k o v s k o u g a l e r i i v Moskvě i va n g o g h o v o m u z e u m v Amsterdamu. Nechybí ani galerie z Berlína či Madridu a nebo z Washingtonu DC. Potěšitelný je fakt, že je mezi věhlasné světové instituce zařazeno i pražské muzeum kampa. Zvu tedy všechny na adresu: P. S. Máte také možnost vybrat si své oblíbené obrazy a sestavit si svou individuální sbírku, kterou můžete postupně obměňovat či obohacovat a zůstává vám na tomto webu vždy k dispozici. Ing. arch. Václav Valtr Vydáno dne v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka přístího čísla je Vydavatel: Městská část Praha- -Troja, Trojská 230/96, Praha 7-Troja, tel./fax: , cz, Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, Ing. Irena Marková, Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Fortuna-Type, s. r. o., Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Názory pište na: 140 červen 2011

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Trojský kurýr ČÍSLO 84/2006 OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MČ PRAHA TROJA ZÁŘÍ 2006 MK ČR E 12401

Trojský kurýr ČÍSLO 84/2006 OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MČ PRAHA TROJA ZÁŘÍ 2006 MK ČR E 12401 Trojský kurýr ČÍSLO 84/2006 OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MČ PRAHA TROJA ZÁŘÍ 2006 MK ČR E 12401 Boudovi v Galerii u Lávky Od 7. září do 29. října 2006 mohou návštěvníci trojské Galerie u lávky zhlédnout společnou

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3.6.2010 k návrhům zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ TRASY VH 50 Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více