červen 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Trojský orienťák na vinici sv. Kláry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2011 měsíčník městské části Praha-Troja 11. 5. Trojský orienťák na vinici sv. Kláry"

Transkript

1 měsíčník městské části Praha-Troja červen 2011 ČÍSLO Trojský orienťák na vinici sv. Kláry Zahradní slavnost Trojská buchta Laco Déczi u Trojského koně Vážení spoluobčané, co považuji za důležité V rozšířeném čísle časopisu věnujte prosím pozornost informacím o Územním plánu hl. m. Prahy, a dále navržené podobě protihlukové stěny u Rybárny. Ta je součástí zařízení staveniště Městského okruhu a druhé etapy výstavby betonárky. Bude po výstavbě záměrů města v prostoru před novým trojským mostem příjezd do Troje kultivovanější než v posledních třiceti letech? Diplomatický servis naplňuje usnesení vlády z roku 2009, týkající se prodeje Diplomatického areálu proti Kazance a škole. Kdo bude novým majitelem trojské pošty, služebny Městské policie, ulice Na Kazance, veřejných prostranství a dalších nebytových i bytových ploch v centru Troje? Jednáme s městem o možnostech získat areál do majetku Prahy a využít ho mimo jiné i nadále pro občanskou vybavenost Troje. Letošní Trojský orienťák startoval díky vstřícnému postoji Botanické zahrady přímo ve vinici Sv. Kláry a připomněl jak byla donedávna využívána veřejná část trojské krajiny a pozemků ve správě zahrady. Jednání o úpravách rozvojových záměrů Botanické zahrady budou pokračovat i díky usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. S odborem dopravy Prahy 7 jsme projednali úpravy dopravního režimu v prostoru u lávky pro větší bezpečnost zejména chodců a cyklistů. Zvu vás srdečně do nově otevřené restaurace v Sokolovně na červnové pravidelné setkání se starostou a trojskými zastupiteli. Těším se s vámi na viděnou v Troji u řeky na Trojském dni anebo při některém z letních projekcí Biografu Troja u vody. Premierově promítáme v prostoru trojské loděnice u vodáckého kanálu! Přeji vám pěkný začátek léta! Tomáš Drdácký,

2 2 USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/47 ze dne k návrhu na vyřízení petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Bz hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. obsah petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady hl. m. Prahy (dále jen petice). 2. dosavadní postup kontrolního výboru ZHMP při vyřizování petice II. ukládá 1. náměstkovi primátora Kabickému 1. postupovat při dořešení požadavků obsažených v petici dle doporučení a závěrů z jednání kontrolního výboru ZHMP, při zo- Návrh protihlukové stěny hlednění zájmů a možností hl. m. Prahy a zájmů občanů hlavního města. Kontrolní termín: zajistit aktualizaci Generelu Botanické zahrady hl. m. Prahy, včetně projednání s městskou částí Praha 8 a městskou částí Praha-Troja a projednání s veřejností formou semináře tak, aby byly chráněny zájmy hl. m. Prahy. Kontrolní termín: Předkladatel: člen ZHMP Doc. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., člen ZHMP JUDr. Ledl. Tisk: Z-257 Provede: náměstek primátora Kabický. Na vědomí: odborům MHMP Protihluková stěna u Rybárny bude součástí zařízení staveniště Městského okruhu a II. etapy výstavby betonárky. V současné době se s majiteli rodinných vil na Rybárně a ředitelem TBG Metrostav Ing. Kupečkem projednává možnost zhotovení stěny celoskleněné. Pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy a celoměstsky významná změna Z 2755/00 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne rozhodlo o pořízení nového Územního plánu hl. města Prahy. Na základě schváleného zadání byl Útvarem rozvoje hl. m. Prahy zpracován koncept nového ÚP hl. m. Prahy, který byl vystaven k nahlédnutí od Veřejné projednání proběhlo a do včetně bylo možné se k projednávané dokumentaci vyjádřit formou stanoviska, námitky, připomínky a městské části také formou zásadní připomínky. Celkem bylo ke konceptu shromážděno asi 16 tisíc stanovisek, námitek a připomínek, které byly vyhodnoceny. Vyhodnocené připomínky Městské části Praha-Troja byly s MČ projednány koncem dubna s tím, že na připomínkách, kterým nebylo pořizovatelem územního plánu vyhověno, MČ Praha-Troja trvá připomínky MČ jsou zveřejněny na www. mctroja.cz v sekci Rozvoj Troje. Následovat bude zpracování návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy při zohlednění stanovisek, kladně vyhodnocených námitek a připomínek. K návrhu proběhne společné jednání především s dotčenými orgány a následně veřejné projednání návrhu. Souběžně s pořizováním nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh z a d á n í c e l o- městsky v ý z n a m n é z m ě n y Z 2755/00 ú p sú h m p z m ě n a f u n k č n í h o v y u ž i t í p l o c h p r o administrativně technickou budovu zdravotnické záchranné služby hmp v troji. Návrh zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od do včetně: na úřední desce MHMP, Jungmannova 29/34, Praha 1 (u bočního vchodu z Charvátovy ulice) v informačním středisku URM, Jungmannova 29/34, , v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod, v pátek od 8,00 hod. do 16,00 hod.. v kanceláři č. 335 OUP MHMP, Jungmannova 29/34, Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod. V jiné dny po telefonické dohodě. v elektronické podobě na internetové adrese: Uzemni-planovani-a-rozvoj Po dobu 30ti dnů ode dne doručení veřejného oznámení o vystavení návrhu zadání na úřední desce, tj. do včetně, může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00ÚP SÚ hl. m. Prahy. Ing. Marková, tajemnice ÚMČ 140 červen 2011

3 3 ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Druhá jarní brigáda Ve čtvrtek 16. června se v hodin uskuteční další brigáda sběr komunálního dopadu. Zaměříme se opět na prostor u řeky, tentokrát v Podhoří v širším okolí přívozu. Po práci malé občerstvení v Koloniálu. Všechny dobrovolníky zve Mirek Knittel, předseda Komise pro životní prostředí Troja v roce 11 Komise pro kulturu, sport a volný čas MČ Praha-Troja Již potřetí se sešla Komise pro kulturu, sport a volný čas v novém složení v čele s předsedou Janem Kavanem ml. Dolaďovala se Zahradní slavnost Trojská buchta, hlavním tématem schůzky však byla organizace Trojského dne. Komise se také zabývala novou podobou časopisu TROJA a označením Galerie U lávky malovaným na fasádu Domu spokojeného stáří. trojský kalendář Veřejná debata se starostou Vážení spoluobčané, Život v Troji Film Věry Chytilové v novém Nadace Quido Schwanka nově vydala na DVD již trojské veřejnosti známý film Věry Chytilové Troja v proměnách času opatřený cizojazyčnými titulky v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce. Tímto DVD lze obdarovat přátele ze zahraničí, k dispozici jsou na něm též české titulky pro neslyšící. Film s titulky je možno zakoupit za 250 korun v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, na úřadě Městské části tajemnice komise Renata Zajícová ve středu 22. června od hodin se v nově otevřené nekuřácké restauraci Sokol Troja koná každoroční letní setkání se starostou MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomášem Drdáckým. Diskutovat budeme o aktuálních tématech, která vás zajímají... co se v Troji děje a co ne! Dotazy, kritiku, nespokojenost, názory, připomínky můžete adresovat i anonymně prostřednictvím anketních lístků, které jsou stejně jako každý rok k dispozici v zádveří úřadu MČ Praha-Troja, trojské škole, kavárničce, galerii U Lávky a Trojský kůň. Všichni jste srdečně zváni! Tomáš Drdácký, Troja, v recepci Camp Sokol Troja nebo v pokladně Trojského zámku. Více informací o dalších aktivitách Nadace Quido Schwanka naleznete na úřad Mč INFORMUJE Nové názvy ulic v Podhoří Rada HMP schválila pojmenování nových ulic v Podhoří: ulice Pod Palírkou a ulice Pod Sklenářkou. V současné době je v městské části Praha-Troja 22 ulic: Jiřího Jandy K Bohnicím Na Farkách Na Kazance Na Pazderce Na Salabce Nad Kazankou Nádvorní Pod Havránkou Pod Hrachovkou Pod Lisem Pod Palírkou Pod Salabkou Pod Sklenářkou Povltavská Sádky Trojská U Lisu U Přívozu U Vltavy V Podhoří Vodácká V důvodové zprávě usnesení rady HMP č. 709/2011 se píše: Návrh na pojmenování ulice Pod Sklenářkou navazuje na nedávné pojmenování ulice Pod Palírkou a nepřímo i na přejmenování části ulice V Podhoří. Vše souvisí se snahou o zlepšení neúnosné orientační situace v této lokalitě vzniklé před desítkami let. K pochopení svízelné orientační situace v dané lokalitě je nutno na podrobné mapě sledovat vztah základní řady orientačního číslování V Podhoří 1, 2, 3, atd. a odvozené řady V Podhoří 1a, 2a, atd. Například dům č. V Podhoří 2a se nachází v pozici, kde je obvykle č. 2, zatímco dům V Podhoří 2 je v nepojmenované ulici, která s ulicí V Podhoří ani přímo nesousedí. Návrh na pojmenování podali majitelé a obyvatelé domu výše uvedeného domu V Podhoří 2a (čp. 662). Dům navrhovatelů je často zaměňován za dům čp. 285, který má sice adresu V Podhoří 2, který se ale podle této adresy prakticky nalézt nedá a v této ulice se nenachází. Renata Zajícová, evidence obyvatel Proměna Brabcovy zahrady Městská část Praha-Troja podala na konci dubna žádost v grantové výzvě nadace Proměny MĚSTSKÝ PROSTOR Předložila projekt na proměnu Brabcovy zahrady Zahrady městské části Troja na veřejný park a prostor pro jedinečné občanské a společenské interakce. Grant nadace PROMĚNY je určen na obnovu nebo založení veřejné plochy zeleně. Kromě finančního příspěvku nadace městům nabízí také odbornou a konzultační podporu a pomoc se zapojením veřejnosti. Sešlo se padesát dva projektů na obnovu veřejných ploch zeleně z padesáti měst z celé České republiky. Nadace do konce roku vybere jeden, jehož realizaci podpoří během následujících tří let grantem do výše 25 mil. Kč. Jeho realizace se pak dá očekávat v letech Ing. Marková Vydání přehledu TROJA 2011 Právě vychází barevná skládačka Troja 6 12/2011, ve které najdete přehled kulturních a sportovních akcí v Troji ve druhém pololetí Letáček je k dispozici v hale úřadu a postupně i na dalších místech, kde se lidé často scházejí (Sokol, Vodácká základna, Trojský kůň, Galerie U lávky, ZŠ, zdravotní středisko apod.) redakce červen

4 4 Foto B. Kudera 2011 Život v Troji 4. ročník hudebního festivalu Free Fest Troja proběhl díky krásnému počasí a skvělým muzikantským výkonům nad očekávání úspěšně. Nezbývá než poděkovat všem, co přišli za skvělou atmosféru a všem partnerům akce za podporu. 140 červen 2011 Pořadí Kategorie sladké pečené 1. Helena Klíčová 2. Alžběta Filipová 3. Martina Polívková Kategorie sladké nepečené 1. Dětský klub MAATA Pavla Aschermannová Kategorie buchta klasik 1. Vlasta Gaydiczová 2. Veronika Šiklová Kategorie slané 1. Jana Šrámková 2. Dana Kostová 3. Věra Petrtýlová Umělecký dojem 1. Pavla Šeborová 2. Veronika Šiklová 3. Věra Matušková Jedenáctý ročník Trojské buchty byl ve znamení krásného slunečného počasí a výtečných jedenatřiceti výrobků od trojských pekařek. Rádi bychom poděkovali trojským sponzorům Botanické zahradě, ZOO a firmě ENERGY, kteří do soutěže věnovali pěkné ceny. Poděkování patří také Sokolu Troja, který připravil program a soutěže pro děti, zvláště pak Janě Šrámkové s jejími malovanými perníčky a dále Vojtěchu Valtrovi, Honzům Tesařovi a Zobalovi a Matoušovi Hořejšímu. Pan starosta Drdácký také poblahopřál neúnavné Sokolce

5 5 Zkušená pekařka paní Gaydiczová přinesla senzační kynuté koláče: Paní Aschermannová se skupinkou dětí ze školičky MAATA přinesla krásný nepečený Tvarohovo-borůvkový dort s MAATou. Foto B. Kudera a výborné pekařce paní Alžbětě Filipové k neuvěřitelným 85. narozeninám. Zvláštní poděkování patří také hudební skupině, která přítomným zpestřila příjemný večer a aktivním členům Komise pro kulturu, sport a volný čas v čele s Janem Kavanem ml. Nebylo velkým překvapením, když se na listině vítězů objevila některá povědomá jména z minulých ročníků např. paní Klíčová, paní Filipová nebo paní Šeborová, která i letos získala první cenu za umělecký dojem se svými muffinami Trojané. Další zlatá pekařka paní Klíčová se před soutěží svěřila, že letos bude péct něco sladkého, že v kategorii slané už několikrát vyhrála, takže to přenechá jiným. Tentokrát zvítězila ve velké konkurenci sladkých výrobků s obyčejným rebarborovým koláčem... Paní Šrámková zvítězila se zajímavou výrazně zelenou roládou: Foto J. Kavan junior Foto J. Kavan junior Foto B. Kudera Vítězné recepty (pokračování příště) Muffiny s trojí čokoládou (asi 11 kousků) 1. místo za umělecký dojem Pavla Šeborová Ingredience: 250 g hladké mouky, 25 g kakaa, 2 lžičky prášku do pečiva, lžičky mleté jedlé sody, 85 g čokolády na vaření nasekané, 85 g bílé čokolády, nasekané, 100 g mléčné čokolády, nasekané, 2 vejce prošlehaná, 285 ml zakysané smetany, 85 g přírodního krupicového cukru, 85 g másla, rozpuštěného + případně trocha na vymazání formy, 0,5 kg marcipánu nebo fondánové hmoty Příprava jídla: 1. Troubu předehřejte na 200/180 C. Vymažte 11 důlků ve formě na muffiny. V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, kakao, sodu a všechnu čokoládu. V jiné misce prošlehejte vejce se smetanou, cukrem i máslem. 1. Směsi slijte a lehce promíchejte, v těstě mají zůstat kousky. Lžíci naplňte důlky ve formě nebo dejte do košíčků. 2. Pečte asi 20 minut, až muffiny vyběhnout. Nechte je ještě 15 minut ve formě. Pak je vyjměte a nechte vychladnout na mřížce. 3. Potáhněte marcipánovou nebo fondánovou hmotou podle svého vkusu. Koláč s rebarborou 1. místo kategorie sladké pečené p. Helena Klíčová Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, 10 dkg cukru krupice, 10 dkg másla (rozpuštěné), 1 kostka droždí, 1 bal. vanil. cukru, 3 žloutky, 200 ml vlažného mléka, špetka soli Náplň: 1 rebarbory (oloupat), 20 dkg mouč. cukru, Drobenka: 20 dkg másla, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hrubé mouky Postup: Do mísy s moukou rozdrobíme droždí, trošku cukru a malé množství vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek. Přidáme zbylý cukr, vanil. cukr, žloutky, mléko, sůl a rozpuštěné máslo. Vypracujeme vláčné těsto a necháme kynout. Vykynuté těsto dáme na vymazaný plech. Rebarboru očistíme, nakrájíme na kostičky, které posypeme mouč. cukrem a necháme asi hodinu odležet. Pak přecedíme a poklademe na těsto, které posypeme drobenkou. Pečeme asi při 180 C 30 minut. Tvarohovo-borůvkový dort s MAATou 1. místo kategorie sladké nepečené Dětský klub MAATA a Pavla Aschermannová Na dno mísy dáme kiwi, do druhé vrstvy vyskládáme piškoty a lehce pokapeme zázvorovým čajem Další vrstvou je tvarohový pudinkový krém s medem. Vrstvy střídáme do naplnění mísy. Dort necháme v míse 2 hodiny zatuhnout a poté vyklopíme na talíř. Ozdobíme čokoládou, borůvkami a mátou. Tip: mísu před naplněním vyložíme potravinovou fólií. připravila R. Zajícová a redakce červen

6 červenu vody 6 ŽIVOT V TROJI Český olympijský výbor, Česká olympijská a.s. a partneři ČOV, Trojské gymnázium, MČ Praha-Troja, Trojskoúhelník o.s., TJ Sokol Troja, FTVS UK pořádají OLYMPIJSKÝ DEN 2011 V Praze proběhne ve dvou fázích: dopoledne (určeno dětem a mládeži, školám) v Troji, odpoledne pro dospělé na Strahově. Od roku 2009, kdy Mezinárodní olympijský výbor akci přejmenoval na Olympijský den (původně Běh olympijského dne), bylo doporučeno, aby tradiční běhy byly obohaceny i o další sportovní či výchovné činnosti, které by přiblížily (hlavně dětem a mládeži) smysl sportování a olympijské myšlenky. V Praze Troji již tradičně doplňujeme o další atraktivní sportovní disciplíny raftování na Trojském kanále, horolezení na cvičné stěně, střelbu ze vzduchovky, zručnostní disciplíny, kop na cíl. Nejinak tomu bude i letos. Ve spolupráci s instruktory FTVS usilujeme o zařazení nějaké netradiční disciplíny, která by ještě více zatraktivnila akci, jíž se každoročně účastní na 300 žáků mateřských, základních a středních škol. Oficiální termín konání Olympijského dne je středa /den založení MOV/, platí i pro nás v Troji. Start a cíl: u Trojského koně Přespolní běh a další sportovní disciplíny: Trojská louka, loděnice FTVS, Trojský kanál Čas: od 9:00 hodin Prezentace: U startu od 8:45 hodin Pro všechny účastníky je připraveno občerstvení, tričko s emblémem Olympijského dne 2011, diplom Mezinárodního olympijského výboru a další ceny. Akce je finančně podpořena z grantu MČ Praha-Troja. Srdečně zveme všechny mladé příznivce sportovních zážitků a rodiče s nejmenšími dětmi. Za organizátory akce Mgr. Radim Jendřejas zajímavosti Prapor z bílého hedvábí s pěti navzájem propojenými kruhy byl představen roku 1914 v Paříži. Na olympijském stadionu zavlál poprvé v roce 1920 v Arles. Symbol má znázorňovat pět částí světa získaných pro myšlenku olympionismu. Šest barev praporu, zleva: modrá, žlutá, černá, zelená a červená (včetně podkladové bílé) reprezentuje navíc barvy všech národů, bez výjimky. V sobotu na louce u řeky poblíž vodáckého kanálu, opět proběhne den plný zábavy a netradičních sportovních disciplin určený nejširší veřejnosti. Trojská louka Vltava Rafty Soutěžní disciplíny Nová přístupová hřiště cesta TJ Sokol Trojský Trojskýkůň Biograf stan Troja Program u vody Mořský pro seniory kajak 140 červen 2011

7 7 Soutěžit budeme nově ve třech kategoriích: Sportovní družstva Kategorie určená dospělým, družstvo se musí skládat ze 4 6 členů a zastupovat obě pohlaví. Rodinná družstva Kategorie určená dospělým s dětmi, družstvo musí mít 4 6 členů, alespoň jedno dítě do 15 let. Rodinná příslušnost není podmínkou. Jednotlivci Kategorie určená všem. Začněte obvolávat známé a kamarády, sestavujte družstva, lákat je můžete třeba na nově pojaté vodácké discipliny, loutkové divadlo, živou hudbu, občerstvení a závěrem i na letní kino. Kdo nechce, či nemůže sportovat, nechť přijde alespoň povzbuzovat a zúčastnit se doprovodného programu. Všichni jsou vítáni! Program hod. registrace sportovců zahájení programu na stanovištích program nejen pro seniory Trojský stan divadélko Pimprle vyhlášení výsledků první letošní promítáním letního kina Doprovodný program Živá hudba Promítání Výstava Občerstvení Soutěže jízda zručnosti na kajaku tradiční kvíz o Troji táboření překážková dráha klokaní boty trampolíny zábava pro nejmenší a mnoho dalších disciplín! Africký večer Skvělé tanečnice, drsní bubeníci a několik metrů krychlových afrických bubnů. Nepřehlédnutelná a nepřeslechnutelná show to i mnohé další bude k vidění a slyšení 22. června od 19 h ve venkovní galerii Pod Trojským koněm. V rámci večera se představí hudební soubory inspirující se nevyčerpatelnou studnicí nápadů afrických muzikantů. Tiditade tanečníci a bubeníci, Pararingapatam bubenické seskupení inspirující se rytmy západní afriky, latinské ameriky, ale také jazzu, funku či hip-hopu, a v neposlední řadě Kamil Pavelka na balafon podpořený zpěvem Hanky Říhové. Přijďte si vychutnat neopakovatelnou atmosféru večera, kde tak jako v Africe, hranice mezi publikem a hudebníky mizí a všichni se stávají účastníky úžasného kulturního zážitku... HAPPY LIFE Červen je pro strávení dne u vody v Happy Life v Loděnici u umělého slalomového kanálu v Troji zcela ideální. Doporučujeme si vyzkoušet zejména vozítko Segway, které se setkává s obrovským zájmem. Můžete se na něm projet do Stromovky, ZOO, Drahaňské rokle či kamkoli do okolí. Jízdu na tomto skvělém vozítku zvládne po krátké instruktáži úplně každý. Segway půjčujeme v terénní i silniční verzi. Dále si můžete zlepšit kondici na klokaních nebo megabotách či in-line bruslích. Na plácku před Happy Life si také můžete s přáteli zahrát petangue nebo kuličky se sklenkou něčeho dobrého z místní restaurace.

8 8 Orientační běh Stalo se již tradicí, že začátkem května si dávají příznivci orientačního běhu začátečníci i zkušenější sraz v Troji. Stalo se tak i letos Po třetí hodině odpolední začal v campu TJ Sokol zvýšený ruch, který avizoval příjezd zájemců o orientační závod. A bylo to setkání vydařené. Pěkné, takřka letní počasí, klapla organizace a přišlo cca 350 účastníků, od nejmladších, co už umějí chodit, až po nejstarší, co ještě můžou chodit. Je potěšitelný zájem mladých. O tom se mohli přesvědčit všichni, kdo se v tu dobu v lese nad Trojou pohybovali či zdržovali. Byla radost pozorovat mladé sportovce v cíli při sdělování zážitků spojených s hledáním kontrol v lese. Orientační běh je moderní sport, kde sportovištěm je příroda. Je potřeba projít pořadatelem vytyčené body v lese (kontroly) v předepsaném pořadí po trase či cestě, kterou si každý účastník zvolí sám a k tomu účelu mu slouží pouze mapa, vyhotovená pro tento účel, a buzola. Pro začátečníky a děti do 10 let je trasa vyznačená fáborky, přesto však umožňuje uplatnit určité prvky orientace. Měřítkem úspěšnosti je pak dosažený čas, který je ekvivalentem jak rychlosti postupu, tak volby optimální trasy. Pořadatel oddíl orientačního běhu TJ Sokol připravil celkem 7 tratí pro 11 věkových kategorií. Tratě se odlišují obtížností a délkou. Samostatně běhají děti od 10 let. Horní hranice pak je teoreticky neomezená. Závod probíhal v lese nad Trojou na mapě v měřítku 1:5000. Starost s oplocením byla vyřešena dík ochotě a porozumění vedení botanické zahrady tím, že začátek závodu (start) byl na vstupu do vinice sv. Kláry, a tak sportovci měli jedinečnou možnost se proběhnout částí expozice botanické zahrady a užít si výhledu na Prahu při výběhu ke kapli sv. Kláry. Tato skutečnost byla účastníky hodnocena pozitivně. Cíl závodu byl Pod Havránkou na konci údolí potoka z Haltýře. Počet účastníků svědčí o tom, co jsme napsali při minulém ročníku. Že příznivci OB do Troje jezdí rádi (a to pomíjíme skutečnost, že ve stejnou dobu probíhal hokejový zápas MS ČR USA). Děkujeme MČ Praha-Troja za podporu této akce a obyvatelům za pochopení. Za pořadatele: Oddíl OB TJ Sokol Troja Urban Tahotný 140 červen 2011

9 9 Cyklovýlet na Okoř V sobotu se uskutečnil V. ročník tradičního cyklistického výletu na Okoř TJ Sokol Troja, kterého se letos zúčastnilo 13 již stálých trojských cyklistů. Naše trasa vedla z Troje přes Klecany, Roztoky, Tiché údolí, Únětice a Statenice na Okoř a zpět přes Tuchoměřice, sv. Juliánu, Přední Kopaninu a Šárku do Troje. Ujeli jsme 53 km krásnou jarní přírodou po polních či lesních cestách a co nejvíce se vyhýbali silničnímu provozu. Užili jsme si moc pěkný den s dobrou a přátelskou náladou. Těm, kteří stále váhají jet s námi, vzkazujeme, že naše tempo je přijatelné a přestávky na odpočinek v zahradních restauracích moc příjemné. Tak příště už neváhejte! Jana Krejčová tj sokol INFORMUJE 2010 ŽIVOT V TROJI Trasa vedoucí zelení v blízkosti hlavního města nás zavede do míst unikátního historického osídlení (slovanské osady ze 6. století při ústí Únetického potoka) Oddíl kopané TJ Sokol Troja hledá hráče ve věku 6 10 let Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. Tréninky probíhají každou středu a pátek od hodin na hřišti v Troji. Další informace sekretář Jaroslav Fliegl , DO celorepublikového finále Skupina žactva se pod vedením Matouše Hořejšího zúčastnila tradičního zálesáckého závodu zdatnosti, který se konal května 2011 ve Staré Dubé. Účast Pražského trojžupí byla 8 družstev. Družstvo TJ Sokol Troja ve složení Matyáš Kočí, Roman Pištora a Matěj Sirotek obsadilo druhé místo a postoupilo do celorepublikového finále, kterého se už bohužel nezúčastnilo z důvodu pobytu dětí na škole v přírodě. Výzva trojským sportovcům Starosta MČ Praha-Troja vyzývá sportovce z Troje k účasti na společensko sportovní akci CZECH BIGMAN FESTIVAL PRA- HA Součástí akce je štafetový závod PRAŽSKÝ STŘED- NÍ TRIATLON, vrcholem je závod MS BIGMAN (kombinace terénního a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě následujících dnech). Štafetový závod se uskuteční v 9:45 hod. Program: plavání (1,9 km 3 okruhy), 100 km silniční cyklistika (5 okruhů), běh na 21,1 km (4 okruhy). Závodit se bude v loděnici ČVUT ve Velké Chuchli (plavání ve Vltavě), na uzavřené komunikaci Strakonická (cyklo) a na přírodní i asfaltové stezce (běh). Štafetový tým MČ Praha-Troja může být tří až pětičlenný bez rozdílu pohlaví. Zájemci, hlaste se nejprve u zástupce starosty Ing. Tomáše Bryknara tel , volny.cz do Přihlášky k závodu se pak podávají do , jsou platné po zaplacení startovného bankovním převodem č. ú.: /0800, startovné je 4.000,- Kč na štafetu, el. přihláška: Podrobnosti na nebo na MČ Praha Velká Chuchle, tel , redakce let oddílu kopané TJ Sokol Troja Výbor oddílu kopané TJ Sokol Troja vás srdečně zve na Oslavy 50 let vzniku oddílu kopané TJ Sokol Troja. V sobotu 25. června 2011 se v areálu v Povltavské ulici uskuteční vzpomínkové setkání bývalých i současných hráčů, členů, fanoušků a přátel oddílu kopané TJ Sokol Troja s následujícím programem: 11:00 ml. přípravka (5-8 let) maminky 2 x 20 min (5 + 1) 12:00 st. přípravka (8-10 let) tatínkové 2 x 20 min. (5 + 1) 13:00 býv. dor. Skočdopol Slavie jun. turnaj 2 x 20 min. 14:00 Slavie jun. st. garda Sok. Tr. turnaj 2 x 20 min. 15:00 st. garda Sok. Tr. býv. dor. Skočd. turnaj 2 x 20 min. 16:00 Slavnostní ceremoniál 16:20 muži A muži B dorost 2 x 40 min. 18:00 Fotbalová pumelenice v klubovně Výbor oddílu kopané vás všechny žádá o šíření této informace a ty, kteří se chtějí aktivně zúčastnit programu, aby potvrdili svoji účast u Jaroslava Fliegla nebo Václava Pokorného osobně, písemně, em: nebo telefonicky (J. Fliegl). červen

10 10 Projekt s reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32718 Trojské trumfy pražským školám Dne proběhl motivační seminář pro učitele spolupracujících škol v projektu, který realizuje ve spolupráci s Botanickou a Zoologickou zahradou hlavního města Prahy Trojské gymnázium. Dopolední část se nesla ve znamení praktických ukázek didaktických balíčků ve skleníku Fata Morgana a zoologické zahradě. Učitelé 12 spolupracujících škol byli seznámeni s novými didaktickými pomůckami, které v rámci návštěv v obou trojských zahradách mohou využívat pro praktickou výuku se svými žáky. Po obědě ve školní jídelně Sodexho byly v rámci teoretické části semináře (proběhla ve specializované učebně Trojského gymnázia) představeny další produkty a záměry, které mají členové realizačního týmu projektu. V závěru se účastníci dohodli na spolupráci v příštím školním roce při druhé pilotáži, do níž budou zapojeni právě žáci kooperujících pražských středních škol. Organizace i průběh motivačního semináře byly zcela bezproblémové, poděkování patří všem členům realizačního týmu i partnerům BZ a Zoo Praha. Bližší informace o dění v projektu jsou uvedeny na Odlov divočáků pokračuje V sobotu v noci ulovil trojský lovec Pavel Soukup svého pátého divočáka od vydání povolení k odlovu. Tentokrát měl kanec 65 kg a podle hodnocení p. Soukupa to byl přerostlý loučák, sykač. Pověření myslivci z Prahy 8 už mají na kontě 8 odlovených divočáků. Největší pohyb prasat je podle p. Soukupa v Drahaňském údolí až k Vltavě k psímu útulku V Zámcích, od něj přes Podhoří, Farka a přes vinici až ke kališti na Haltýři. Další lokalita je od kaliště směrem do Trojské ulice, kterou jede tramvaj. Je to velké a nepřehledné území, mnoho opuštěných zahrádek i strží, kam se pro hustou vegetaci člověk ani nedostane a prasata by nevyhnal ani dobrý lovecký pes. Mimo trojský rajón, který zná téměř dokonale, si jezdí Pavel Soukup příležitostně zastřílet i na Šumavu do Srní s myslivci z místního spolku, které prostřednictvím našeho časopisu TROJA srdečně zdraví! Renata Zajícová ŽIVOT V TROJI Reliéfy Milady Othové Trojská galerie U lávky se může pochlubit další prestižní výstavou. Ve čtvrtek 12. května v podvečerních hodinách proběhla hojně navštívená vernisáž výstavy Milady Othové. O autorce a jejím díle promluvila PhDr. Naďa Vitanovská a posléze se již účastníci mohli sklonit nad vystavenými exponáty. Výstava potrvá do 26. června a zájemci ji mohou vidět v této době každý pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. Vstup je volný. Text a foto bok Pražská muzejní noc v sobotu od 19 h Text a foto bok Oprava V dubnovém vydání, číslo 138 byla v rubrice Tip pro vás uvedena výstava Staroegyptské zahrady /Landesmuseum für Vorgeschichte/ v Drážďanech. Ve zmíněném zařízení byla namísto uvedené expozice prodloužena výstava nálezů tamního pravěkého osídlení. Více na: (česky). Laskavý/á čtenář/ka promine. bus 112 Kovárna Pod Havránkou Povltavská Vltava bus Trojská GALERIE U LÁVKY Klub trojské historie v roce 2011 Ve čtvrtek 12. května se sešli milovníci trojské historie na další schůzce svého klubu v Kavárně u lávky. Na pořadu byla Troja za II. světové války včetně fungování zoologické zahrady v tomto období. Připomínáme, že do konce letošního roku budou schůzky v Kavárně u lávky probíhat od 17 hodin následovně: 9. června, 14. července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince. Klub se těší i na vaši účast! bok Patagonie v Troji Ve čtvrtek 28. dubna seznámil Jan Lipský zájemce z řad trojských občanů se svou náročnou cestou do jihoamerické patagonie. Přednášku doprovázelo velké množství fotografií pořízených během cesty samotným cestovatelem. Přednáška měla živý ohlas, nechybělo mnoho dotazů. Už nyní se můžeme těšit na další přednášku Jana Lipského tentokrát bude n a p o d z i m a zabývat se bude Lipského putováním a f r i k o u. bok Aktivně do Drážďan Ve čtvrtek 26. května vyrazil Trojský spolek aktivního stáří pod vedením Heleny Klíčové a za podpory zastupitelky Otakary Stavovčíkové na poznávací zájezd do Drážďan. Za krásného počasí to byl pro dvacet účastnic velmi příjemný kulturní zážitek. Letos již sedmý ročník, specielní akce, volné vstupy 140 červen 2011

11 11 Znovuzrození Únětického pivovaru Ochutnejte Únětické pivo opět po 60 letech Slavnostní naražení prvních sudů Únětického piva Sobota od 11 hodin v pivovaru Jídlo, hudba, zábava, prohlídky pivovaru Více na: červen

12 12 trojský kalendář Zoo připravila Otevřeno denně, v červnu od h Na památku ze zoo výstava suvenýrů ze vzdálené i blízké historie Zoo Praha Ochoz Pavilonu velkých savců Mezinárodní den dětí všechny děti vstup za 1,- Kč Dětská konference o ohrožených druzích lidoopů. Vyhlášení výsledků akce May Day Odpolední vzpomínání u čaje zavzpomínejte s našimi pamětníky! Jak odchovat tygra Kavárna Černohouska 16 h Černobílý den Přivítejme nového samce tapíra čabrakového! Černá s bílou jsou stále in v přírodě i u lidí. Přijďte v černobílém! Den květů Květy nejsou jen krásné, ale i chutné! Přijďte ochutnat! Zoo, to nejsou jen zvířata, ale i záplava rostlin! Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte sami, jakou hračkou zabavíme naše zvířata! Bližší informace najdete na Do zoo nejen za zvířaty. Expozice vyprávějí: Iva Vilhumová jaký příběh skrývají naše expozice? Sraz v 16 h. u hlavního vchodu Den s Českou televizí Zábavné odpoledne a soutěžní klání s významnými českými olympioniky Orangutaní den Kama slaví už 40. narozeniny. Přijďte popřát orangutanovi, který je pamětníkem poloviny historie pražské zoo Za jedničku do zoo Všechny děti s jedničkou na vysvědčení z přírodovědy, biologie a dalších přírodovědných předmětů mají vstup do zoo za korunu. BZ připravila Každou neděli od 17 hodin venkovní expozice: Hudební toulky, cyklus hodinových koncertů pod širým nebem, za deště ve výstavním sále od Pastva do v chráněných územích Víkend pro děti Musica per tre Ventova dechová harmonie Léčivé rostliny do od Výstava kaktusů, sukulentů do a netřesků Uni kvartet Svatojánská noc Wichterle kvartet tip na výlet Naučné stezky Milí turisté a čtenáři, tentokrát se vypravíme do Kunratického lesa ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Kunratice, Krč a Chodov. Několik panelů naučné stezky je umístěno na území přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Stezka nemá žádnou trasu. Můžete se sem dopravit různými způsoby, např. z nádraží Holešovice metrem C na Kačerov a pak autobusem č. 114 do zastávky Zelené domky, dál po modré turistické značce k Novému hradu Václava IV., pokračovat až pod Chodov a zpět po zelené. Další možnost je vystoupit z metra C na Roztylech a vydat se na okruh po modré až k hrádku a pak dále po žluté. Obě zmíněné trasy lze zakončit posezením v příjemné výletní restauraci U krále Václava nebo popojít po žluté půl kilometru do restaurace Na tý louce zelený, kde nabízejí každý 10. oběd zdarma a uvidíte i roztomilý zookoutek. Zmíněný Nový hrad byl postaven na rozkaz krále Václava IV. v letech jako lovecký hrad a už roku 1412 zde král pobýval. Jeho pobyt je doložen i v následujících letech, kdy si sem dal přestěhovat i svou knihovnu a kde také 16. srpna 1419 zemřel. 30. prosince 1420 přitáhli k Novému hradu Pražané, dobyli jej a pobořili. Trosky hradu se postupně rozpadaly a v minulém století bylo narušeno i hradiště, v jehož jižní části se začal lámat kámen. Do dnešního dne se zachovaly jen některé části sklepního zdiva a zbytky palebných postavení Pražanů. Při archeologickém výzkumu prováděném v posledních letech byly ve sklepě nalezeny některé architektonické fragmenty, pocházející z vyšších pater. upravila R. Zajícová M tip pro vás Mistrovská díla na našem monitoru Googleartproject.com oderní technologie street view společnosti g o o g l e byla nově použita v nejznámějších galeriích světa a výsledky jsou publikovány na výše uvedené internetové adrese. Malby, grafiky i plastiky světově proslulé i ty méně známé jsou v počtu převyšujícím jeden tisíc představeny na digitálních fotografiích s vysokým rozlišením. To umožňuje si obrazy opravdu důkladně v klidu domova prohlédnout a to i včetně detailů, které není možné ani prostým okem v galerii spatřit. Stačí využít zoomu přibližovací funkce a můžeme vidět nejen podrobnosti malířské techniky, ale i detaily krajiny v pozadí či detaily jednotlivých vyobrazených předmětů nebo květin a přírody. Mimo to se také můžete procházet chodbami a sály muzeí a galerií a těšit se jejich interiéry. Tak tedy můžete vidět například ta t e g a l l e ry a n at i o n a l g a l e ry v Londýně, m e t r o p o l i t n í m u z e u m a m u z e u m m o d e r n í h o u m ě n í (MoMA) z New Yorku, u f f i z i g a l e r i i z Florencie, g a l e r i i pa l á c e v e Ve r s a i l l e s, e r m i t á ž v Petrohradě, t r e t j a k o v s k o u g a l e r i i v Moskvě i va n g o g h o v o m u z e u m v Amsterdamu. Nechybí ani galerie z Berlína či Madridu a nebo z Washingtonu DC. Potěšitelný je fakt, že je mezi věhlasné světové instituce zařazeno i pražské muzeum kampa. Zvu tedy všechny na adresu: P. S. Máte také možnost vybrat si své oblíbené obrazy a sestavit si svou individuální sbírku, kterou můžete postupně obměňovat či obohacovat a zůstává vám na tomto webu vždy k dispozici. Ing. arch. Václav Valtr Vydáno dne v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka přístího čísla je Vydavatel: Městská část Praha- -Troja, Trojská 230/96, Praha 7-Troja, tel./fax: , cz, Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, Ing. Irena Marková, Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Fortuna-Type, s. r. o., Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Názory pište na: 140 červen 2011

NA VLTAVĚ V TROJI PRÁZDNINOVÁ Á KANCELÁŘ STAROSTY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU ČÍSLO. www.mctroja.cz

NA VLTAVĚ V TROJI PRÁZDNINOVÁ Á KANCELÁŘ STAROSTY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU ČÍSLO. www.mctroja.cz ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA www.mctroja.cz ČERVENEC 2014 ČÍSLO 177 NA VLTAVĚ V TROJI PRÁZDNINOVÁ Á KANCELÁŘ STAROSTY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU STRANA 3 5 Galerie připravila 5 Setkání vinařů 6 Vypečená

Více

15. TROJSKÉ VINOBRANÍ S TROCHOU AKROBACIE strana 6 7

15. TROJSKÉ VINOBRANÍ S TROCHOU AKROBACIE strana 6 7 Rozšířené vydání MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 168 15. TROJSKÉ VINOBRANÍ S TROCHOU AKROBACIE strana 6 7 Foto M. Kučera 3 Výluka tramvaje 4 Pod Velkou skálou 6 Zač je v Troji zlato

Více

VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM ČÍSLO DUBEN 2012 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA. 2 Rozpočet MČ schválen

VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM ČÍSLO DUBEN 2012 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA. 2 Rozpočet MČ schválen MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA DUBEN 2012 ČÍSLO 150 Foto B. Kudera Foto L. Kuderová Foto B. Kudera VESELÉ VELIKONOCE VŠEM ČTENÁŘŮM Foto L. L. Kuderová Kuderová 2 Rozpočet MČ schválen 3 Pestrý program

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

měsíčník Městské části Praha 14

měsíčník Městské části Praha 14 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: KAM ZA PŘÍRODOU NA KRAJI SÍDLIŠTĚ STR. 04 05 FOTOREPORTÁŽ VYDAŘENÝ VÝLET DO DÁVNÝCH ČASŮ STR. 16 ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 JAK VIDÍ PROBLÉMY PRAHY 14

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Stop konzumaci alkoholu na veřejnosti POZVÁNÍ. Přijďte na besedu s porubským starostou. Infocentrum najdete na Hlavní třídě

Stop konzumaci alkoholu na veřejnosti POZVÁNÍ. Přijďte na besedu s porubským starostou. Infocentrum najdete na Hlavní třídě Bezplatný časopis pro občany městského obvodu Poruba Proud už vede jinou trasou V areálu stavby Domu s pečovatelskou službou na Průběžné ulici v Porubě odstranili pracovníci Elektrovodu, a.s., tři zhruba

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Popisky k obrázkům 1/ Znak hrabství - Kladsko 2/ Vyobrazení upálení Jana Husa v Jenském kodexu 3/ Vratislav polsky Wrocław.

Popisky k obrázkům 1/ Znak hrabství - Kladsko 2/ Vyobrazení upálení Jana Husa v Jenském kodexu 3/ Vratislav polsky Wrocław. Autorem seriálu je Josef Šrámek. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na téže katedře historie nyní pokračuje ve studiu jako interní doktorand. Zabývá se středověkými

Více