Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o."

Transkript

1 Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY MGR. JANA NEŠPOROVÁ Brno

2 OBSAH A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy Obecná charakteristika školy a okolí Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Dosud pouţívané metody a formy práce Vybavení školy a organizace provozu Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Výchovné a vzdělávací cíle Metody a formy práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Výsledky SWOT analýzy

3 A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy 1. Obecná charakteristika školy a okolí Současný stav: Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o. je situováno v Brně Líšni, na rozhraní sídliště a staré zástavby s výborným výhledem na celé město. Z centra města je výborně dostupná pomocí MHD, ze školy je moţné snadno dojít pěšky do parku i do přírody, k několika přírodním rezervacím. Škola se skládá ze dvou budov umístěných na pozemku, na kterém byla v minulém roce vybudována Zelená učebna a botanická zahrada s různými biotopy. V druhé části pozemku je asfaltové basketbalové hřiště a gymnastická prolézačka. Gymnázium navštěvuje celkem 130 studentů osmi ročníků, máme pedagogický sbor, který má velmi nízký věkový průměr. Jsme soukromá škola, zaměřená na pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zde vrcholoví sportovci, nadané děti ale také studenti s tělesným či smyslovým postiţením. Na poněkolikáté se podařilo zavést na škole třídění odpadu ve spolupráci s firmou VanGansenwinkel, která zajišťuje odvoz. Třídíme PET láhve, papír, baterie, korek a bioodpad, na který byl v rámci projektu ke Dni Země instalován v zahradě kompostér. Nevýhodou je umístění školy těsně nad svahem kvůli těţké dostupnosti pozemku pro studenty s postiţením i kvůli vodní erozi, dále rozdělení na dvě budovy a s tím spojené komplikace s přezouváním studentů, respektive s udrţením pořádku na chodbách. Při budování Zelené učebny byla na pozemek navezena velmi nekvalitní zemina, takţe současné úpravy a pěstování rostlin jsou velmi obtíţné. V rámci projektu Zelená učebna byla rozšířena o geologickou expozici a v projektu Příroda v obrazech i naučná stezka a moţností dalších sezení, které umoţní širší vyuţití učebny i jako prostoru pro propagaci. 2

4 2. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace 2.1. Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Současný stav: Hlavní prioritou Integry je od počátku umoţnění gymnaziálního vzdělání ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Maximální počet ţáků ve třídě je 22, preferuje se individuální přístup a komplexní výchovné působení. Klade se rovněţ důraz na spolupráci ţáků a zejména na vstřícnou náročnost, coţ se stalo jakýmsi krédem naší školy. V hodinových dotacích dosud značně převládají humanitní předměty nad přírodovědnými. EV se do priorit školy začíná dostávat teprve v poslední době a je ţáky a členy sboru přijímána se střídavým nadšením, stále panují mírné obavy ze sklouznutí k formálnosti této priority. Dosud se EV vyučovala a zmiňovala pouze v rámci biologie a zeměpisu, teprve po zavedení ŠVP získává své pevné místo i v tematických plánech ostatních předmětů jako průřezové téma a v seznamu školních projektů. Příleţitosti: Hlavní příleţitost vidím v zavedení ŠVP od nejniţších ročníků s posílením předmětů přírodovědného týmu, a v důsledném propojování témat i s humanitními předměty pro posílení vědomí souvislosti nejen u studentů ale i u učitelů a rodičů Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Současný stav: Ţáci a vyučující ve škole třídí odpad výše popsaným způsobem Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Ţáci jsou vedeni k ohleduplnosti k přírodninám a k přírodě Ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 3

5 Bohuţel někteří ţáci se tomuto působení víceméně úspěšně brání, zejména ti, kteří mají větší zájem o studium humanitních oborů nebo výpočetní techniky a jsou typickými spotřebiteli, jsou konfrontováni s negativními příklady všude kolem sebe a nevidí v aktivitách spojených s EVVO ţádný hlubší smysl, někdy se cítí touto tématikou přesyceni (jako někteří učitelé) a obtěţováni. Příleţitosti: Příleţitostí bude hlubší uvedení ţáků do problematiky EVVO prostřednictvím všech předmětů a projektů po zavedení ŠVP I ve vyšších ročnících a po vybudování přístavby s odbornými učebnami. Také vyšší angaţovanost učitelů díky popularizaci problematiky EV a lepší osobní příklad můţe být pro tento obor významnou příleţitostí, stejně jako stoupající poptávka po ekologicky prospěšných normách chování Dosud používané metody a formy práce Současný stav: Kromě běţné výuky v hodinách jsou na Integře běţné exkurze do přírody, SEV a podobně, a vyuţívání výukových programů různých organizací. Studenti začínají školní docházku seznamovacím pobytem, který vţdy obsahuje projekty související s EV, v průběhu studia jedou na dvě týdenní projektové výuky a zimní a letní sportovní kurz, kde vţdy absolvují besedy se zástupci ČSOP či jiné organizace chránící přírodu.po zavedení ŠVP na niţším stupni gymnázia bylo zavedeno mnoţství nových projektů, které se postupně realizují a testují pro pouţití v dalších ročnících a na vyšším stupni. Někteří vyučující se vzdělávají v Daltonských programech, které potom úspěšně vyuţívají ve výuce, celý sbor absolvoval školení MEDPED o kritickém myšlení a jeho metodách. Příleţitosti: Největší příleţitostí je moţnost reagovat na grantové výzvy a získávat dotace na různé projekty, kterých se studenti mohou účastnit. Dále zvýšení angaţovanosti týmu AJ-NJ, kteří přivádějí studenty k účasti na mezinárodních projektech. Dalšími příleţitostmi 4

6 jsou partnerství s prestiţním gymnáziem v gruzínském Tbilisi a projekt e-twinning, realizovaný některými vyučujícími Vybavení školy a organizace provozu Současný stav: Škola je rozdělena do dvou budov, třídy jsou malé, přizpůsobené malému počtu ţáků. Kaţdá z 9 tříd má svoji učebnu, odborné učebny jsou pro informatiku, přírodní vědy hudební a výtvarnou výchovu. Bývalá tělocvična byla přebudována na multifunkční učebnu (MUF), kde je k dispozici video, DVD, dataprojektor s velkou projekční plochou, počítá se i s instalací interaktivní tabule. Další dataprojektory jsou umístěny v učebně IVT a VV, jeden je přenosný, stále funguje původní video-učebna. Ve škole jsou nová okna, byly také instalovány termostatické ventily na topení. Ve většině společných prostor se vyuţívají úsporné ţárovky, ve třídách zářivky s nízkou energetickou náročností. Nově zbudovaná Zelená učebna poskytuje velké mnoţství alternativních vyučovacích prostor včetně amfiteátru. Mnoţství výukových PC programů které má škola k dispozici je limitováno počítačovou gramotností pedagogů (můj případ). Škole chybí tělocvična, prostor pro trávení volného času ţáků a kantýna. Školní jídelna má dostatečnou kapacitu, jídlo které dováţíme z kuchyně ZŠ se vyznačuje vyšší kvalitou neţ dříve Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Současný stav: Pedagogický sbor Integry se během posledních pěti let aţ na výjimky zcela obnovil. Je stále mladý, dynamický a jeho členové jsou EV většinou nakloněni. Vedení školy aktivity spojené s EVVO spíše podporuje, rozhodně jim nebrání, totéţ platí o DVPP. Přírodovědný tým je velmi aktivní, existuje i skupina napříč týmy, která je schopna realizovat nejrůznější mimoškolní činnost (CrazyTeam). 5

7 Příleţitosti: Jako příleţitosti pro zlepšení způsobilosti pedagogického sboru Integry k EVVO jsou zásadní: Zvýšení mezitýmové komunikace a spolupráce Individuální zvnitřnění problematiky EVVO jednotlivců, osobní příklad pro studenty Zapojení pedagogů do různých projektů napříč týmy Zvýšení motivace práce na projektech, ţádostech o granty apod., osobní zainteresovanost 3. Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO 3.1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání EVVO se mezi priority školy začala dostávat spolu s počátkem vytváření ŠVP a hlavním záměrem v této oblasti je zvýšení povědomí o environmentální problematice nejen mezi studenty ale i mezi pedagogy a rodiči, čehoţ se dá dosáhnout implementací průřezového tématu EV do většiny předmětů a zlepšením podmínek pro výuku přírodovědných předmětů. Dílčí cíl 1: Posílení pozice přírodovědných předmětů na obou stupních gymnázia. V rámci ŠVP Člověk a svět práce pro tercii je zaveden předmět Botanická zahrada (Pěstitelské práce) Na obou stupních jsou zavedeny povinně volitelné předměty s environmentální nebo přírodovědnou tématikou Pro studenty obou stupňů jsou navrţeny a realizovány nepovinné předměty a krouţky s environmentální nebo přírodovědnou tématikou 6

8 Dílčí cíl 2: Implementace průřezového tématu EV do ŠVP všech předmětů na obou stupních gymnázia. Za průběţnou kontrolu zodpovídá koordinátor EVVO. V tématických plánech všech předmětů jsou začleněna témata související s EV Naplňování implementace EV je dokumentováno v autoevaluačních zprávách vyučujících 3.2. Výchovné a vzdělávací cíle Ţáci aktivně poznávají a vnímají přírodu jako unikátní celek, uvědomují si její ohroţení a negativní dopad lidských aktivit na ţivotní prostředí Ţáci si chápou nutnost principu minimální zátěţe ţivotního prostředí, šetří vodou a energiemi, třídí odpad nejen v rámci školy ale přenášejí své poznatky i do svých domovů. Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu v rámci výuky, projektů a volnočasových aktivit, vyuţívají tyto prostory k relaxaci a duševní hygieně Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně při výuce přírodovědných i humanitních předmětů Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji, nerovnováhy mezi národy a státy a důsledky globalizace, aktivně preferují šetrné zacházení se zdroji a svým chováním nepřispívají k prohlubování těchto problémů. Ţáci jsou ohleduplní k přírodninám a k přírodě, nepoškozují přírodní prostředí nebo se přímo podílí na jeho ochraně. Ţáci jsou vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 7

9 3.3.Metody a formy práce Hlavními záměry v oblasti forem a metod práce na gymnáziu INTEGRA BRNO jsou zvýšení efektivity vyučovacího procesu v rámci skloubení běţné výuky a velkého mnoţství projektových dnů či exkurzí, prohloubení spolupráce mezi studenty jednotlivých ročníků a zapojení studentů do tvorby vyučovacího procesu. Dílčí cíl 1: Zvýšení zodpovědnosti studentů za stav svého okolí, jejich aktivní zapojení do údrţby Zelené učebny a Botanické zahrady. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci výuky. Studenti aktivně navrhují, plánují a pomáhají realizovat pozitivní změny v rámci uvedeného prostoru. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci volnočasových aktivit. Dílčí cíl 2: Zapojení starších studentů do vzdělávacího procesu na niţším stupni gymnázia formou projektů, doučovacích krouţků pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorby učebních pomůcek pro EVVO Studenti se aktivně podílejí na projektech spojených s EVVO podle ročního plánu Studenti vyššího stupně pod vedením pedagogů vytváří učební pomůcky pouţitelné pro výuku EV na niţším stupni gymnázia v souladu s tématickými plány výuky Je vytvořen systém, v rámci kterého studenti vyšších ročníků doučují popřípadě asistují ve výuce studentů mladších 8

10 Dílčí cíl 3: Zapojení studentů do projektu Eko-škola, to znamená zvýšení informovanosti studentů o projektu v rámci výuky, zorganizování povinných aktivit spojených s projektem a navrţení a zorganizování dobrovolných aktivit spojených s projektem. Na škole funguje Ekotým a studenti se aktivně podílejí na činnostech spojených s projektem Výstupy z projektu jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách, pedagogické I studentské konferenci (studentská prezentace směrem k rodičům a veřejnosti) Dílčí cíl 4: Intenzivní vyuţívání Zelené učebny a Botanické zahrady ve výuce nejen přírodovědných předmětů. Jsou vytvořeny podmínky pro paralelní výuku více skupin v Zelené učebně a efektivní systém střídání Je vytvořena kartotéka činností k realizaci v těchto prostorách a pracovních listů pro studenty Popisky k lokalitám v Botanické zahradě jsou i v německém a anglickém jazyce Výsledky práce v Zelené učebně jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách a podobně. Dílčí cíl 5: Vyuţívání metod kritického myšlení, e-learningu, pracovních listů a alternativních metod výuky Popsané metody jsou pravidelně úspěšně pouţívány ve výuce. Je vytvořen archiv výstupů z těchto metod volně přístupný pedagogickému sboru popř. veřejnosti. Vyučující publikují své výsledky, metody a postupy v odborném tisku či v www. síti. 9

11 Dílčí cíl 6: Zařazení školních ekologických projektů do harmonogramu školního roku a tématických plánů nejen v přírodovědných předmětech V ročním harmonogramu školy jsou zařazeny ekologické projekty pro všechny studenty školy Do tématických plánů všech předmětů je začleněna problematika EVVO Dílčí cíl 7: Propojení problematiky EVVO s průřezovým tématem Mediální výchova. Vyučující EV a MV pravidelně spolupracují na společných projektech, jejichţ výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách a v médiích. Výsledky práce jsou publikovány v odborném tisku 3.4. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Nákup vybavení a organizace provozu školy směrem k provozu ekologickému závisí do značné míry na finanční situaci, proto mezi cíle v této oblasti spadá zejména posílení grantové politiky školy. Na získané prostředky se potom váţou další dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Uskutečnilo se vybudování, vybavení a následné vyuţívání přírodovědné učebny přístupné všem studentům školy, pedagogům i veřejnosti (během Dnů otevřených dveří a jiných programů). Ve vybudované přístavbě je učebna vybavená potřebným nábytkem a technikou Učebna je vybavena potřebnými přírodninami, pomůckami, literaturou a obrazovým materiálem Je vytvořen systém střídání skupin v přírodovědné učebně a systém péče o školní sbírky Učebna je zpřístupněna studentům (a veřejnosti) v rámci volnočasových aktivit (krouţky, doučování, individuální projekty) 10

12 Dílčí cíl 2: Pokus o získání titulu Eko-škola (Eco Schools) Po uskutečnění přístavby bude následovat přihlášení do programu Eko-škola, na jehoţ naplnění se budou podílet nejen ţáci školy ale také pedagogický sbor, vedení školy i nepedagogický personál. Činnost školy bude směřovat k získání mezinárodně uznávaného titulu Eko-škola. Proběhl ekologický audit, úspěšně Na škole jsou instalovány úsporné technologie pro odběr tepla a elektřiny Naplňování myšlenky Eko-školy je předmětem jednání na poradách vedení a má vliv např. na výběrová řízení dodavatelských firem při řešení ekologického provozu školy Dílčí cíl 3: Vyřešení problému rozvoje a péče o Botanickou zahradu a Zelenou učebnu. Ţáci a vyučující nemohou v rámci výuky či pracovní doby vykonávat všechny nutné práce, bude proto vytvořena metodika údrţby a dalšího rozvoje prostoru nejbliţšího okolí školy. Byl vytvořen tématický plán předmětu Botanická zahrada (oblast Člověk a svět práce) se zaměřením na péči o rostliny v okolí školy Byl zaveden nepovinný projektový předmět se zaměřením na dokumentaci, metodiku a tvorbu didaktických pomůcek pro práci v Zelené učebně 3.5. Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Pedagogický sbor gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. bude spolupracovat s koordinátorem EVVO na vytvoření optimálních podmínek pro implementaci tohoto průřezového tématu do výuky všech předmětů v rámci stávajícího i nově vytvářeného ŠVP. Hlavním cílem je zapojení co největšího počtu vyučujících do EVVO. Aby mohl být tento záměr realizován, budou pedagogové postupně vzděláváni v základech EVVO na seminářích pořádaných školou nebo jinými subjekty. 11

13 Dílčí cíl 1: Absolvování repetitoria terénních cvičení vyučujícími Bi Vyučující biologie absolvovali repetitorium terénních cvičení a nové poznatky aplikují v projektové i praktické výuce Dílčí cíl 2: Průběţné absolvování seminářů ze základů EVVO vyučujícími ze všech týmů Vedoucí týmů a vybraní zástupci týmů absolvovali vybrané semináře z nabídky SEV Lipka, získané poznatky přenášejí do svých týmů Pedagogové spolupracují na tvorbě programu seminářů pořádaných školou a vyuţívají nových poznatků při práci se studenty tvorba pracovních listů, výuka v Zelené učebně a podobně Dílčí cíl 3: Zavedení teambuildingových aktivit pro celý pedagogický sbor a obnovení neformálních mezitýmových setkání (i s vedením) pro zlepšení atmosféry ve škole Kaţdý rok probíhá teambuildingová aktivita podle výběru vedení školy Kromě pravidelných oficiálních porad se uskutečňují mezitýmová setkání minimálně jednou za čtvrtletí Atmosféra v pedagogickém sboru je příznivá spolupráci mezi vyučujícími jednotlivých předmětů. 12

14 4. Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy Dlouhodobé záměry EVVO jako takové zatím nejsou začleněny v oficiálních dokumentech školy, pouze v ŠVP je zahrnuto průřezové téma EV a probíhá pravidelná kontrola jeho formálního plnění. Dílčí cíl 1: Začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů gymnázia Integra a jejich postupné naplňování Dlouhodobé záměry jsou začleněny do oficiálních dokumentů školy, a zveřejněny na webových stránkách Dílčí cíl 2: Vytvoření takového pracovního prostředí na vnitřním webu školy, které by umoţňovalo rychlou a pruţnou spolupráci týmů na aktualizacích oficiálních dokumentů a výkazů, Na vnitřním webu existuje jednoduchý, transparentní a přístupný systém tvorby a ukládání dokumentů pro jednotlivé týmy i celý pedagogický sbor Tento systém funguje a je pedagogy vyuţíván Dílčí cíl 3: Dlouhodobé záměry jsou ţivým dokumentem, který se vyvíjí v souladu s potřebami školy. Jednou za rok koordinátor aktualizuje roční realizační plán, v závěru roku jej také hodnotí Jednou za dva roky koordinátor doplňuje text Dlouhodobých záměrů o hodnotící zprávu a nové body. 13

15 B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Jedná se o dlouhodobý projekt, který dosud nebyl realizován ale byl pouţit do ţádosti o grant z ESF. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Název projektu Autor (jméno, škola, ) Smysl projektu (odpovídá na otázku PROČ? tj. účel projektu, jeho motiv, cíl vzdělávací a výchovný) Zařazení do předmětů (konkrétní předměty, integrující jednotlivé předměty apod.) Doba trvání (počet hodin, dní, měsíců aj.) Účastníci projektu (věková skupina, počet účastníků) Prostředí (třída, škola, vyuţití blízkého Okolí atd.) Pomůcky (knihy, encyklopedie, mapy, počítač, fotoaparát, výtvarné a psací potřeby, pracovní listy aj.) Zdroje (publikace, jiné inspirační materiály) ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (pracovní název Rok v zahradě) Jana Nešporová Gymnázium INTEGRA BRNO, Naši studenti mají moţnost přesvědčit se na vlastní oči a kůţi jaké proměny prodělává v průběhu roku zahrada, co tyto změny obnáší v objemu lidské práce, naučí se tyto proměny sledovat, pozorovat, dokumentovat ale také ovlivňovat a interpretovat nejrůznější zákonitosti. Také mohou srovnat konvenční a alternativní přístupy k pěstování kulturních plodin, ovoce, zeleniny a bylinek. Dále mají moţnost vyuţít své produkty k výtvarné činnosti, v kuchyni, či při tvorbě výukových pomůcek a her. Biologie s integrovanou environmentální výchovou, Botanická zahrada (pracovní činnosti), Mediální výchova, Informatika, Literatura, chemie, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova Školní rok (opakovatelný), předpokládají se pracovní setkání studentů minimálně jednou za dva týdny, a plnění úkolů v průběhu roku Projekt je určen pro studenty tercie, kteří mají pouze jedno pololetí pěstitelské práce (předmět Botanická zahrada), kvarty (předmět digitální technologie), sekundy (mediální výchova a environmentální výchova) a dále pro zájemce z řad studentů vyššího stupně školy Zelená učebna a Botanická zahrada gymnázia, učebna IVT, multifunkční učebna Zahradnické nářadí, výtvarné potřeby, fotoaparát, videokamera, vybavení chemické laboratoře, vybavení přírodovědné učebny, učebna IVT, meteorologická stanice, záznamové archy pro pozorování jednotlivých lokalit, software pro stříhání dokumentů, dvd vypalovačka, laminovací přístroj, Literatura: Ekologická zahrada, Měsíc zahradníkem, Rok v zahradě, odborné časopisy, populární zahrádkářské časopisy 14

16 Průběh * Motivace (podnět, úkol, problém) * Realizace (organizace a průběh konkrétních činností) Prezentace (tj. výstupy projektu, např. výrobky, výstavka, vystoupení apod. * Způsob hodnocení Září - motivace: vytvoření pracovní skupiny, rozdělení rolí (zahradník, technik, fotograf, kameraman, reţisér, scénárista, ) zadání základních úkolů promítnutí amatérského a profesionálního dokumentu o přírodě, rozhovor s tvůrcem dokumentárního filmu pomoc v letní údrţbě zahrady sběr fotografického a filmového materiálu Říjen, listopad: Studium literatury, tvorba filmového scénáře Péče o podzimní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu z podzimní zahrady Prosinec, leden: Sběr fotografického a filmového materiálu ze zimní zahrady Výběr hudby, střih, úprava fotografií Únor, březen: Péče o předjarní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu Zpracování fotografií na učební pomůcky Duben, květen: Péče o jarní zahradu Sběr filmového a fotografického materiálu, střih, úprava Červen Prezentace projektu na studentské konferenci promítání dokumentu Rok v zahradě, výstavka fotografií a učebních pomůcek (poznávací karty, pexeso, kvarteta apod.) Péče o předletní zahradu, Sběr fotografického a filmového materiálu z předletní zahrady pro další díl filmu Studenti budou hodnoceni za účast a podíl na práci související s tvorbou filmu a učebních pomůcek, hodnocení bude slovní s důrazem na týmovou spolupráci a kooperaci Průřezová témata: (název průřezového tématu - tematický okruh a konkretizace jeho obsahu) Environmentální výchova Mediální výchova 15

17 2. Výsledky SWOT analýzy S silné stránky školy (pokud jde o EVVO) to, na čem můţeme stavět, co se nám daří (např. aktivní koordinátor, zpracovaný dokument k EVVO na škole, kvalitní projekt s názvem, technické vybavení, školní zahrada, ředitel nakloněný realizaci EVVO atd.) Obecná charakteristika školy a okolí: poloha školy okrajová část města Brna dobrá dostupnost MHD do centra i do přírody (Stránská skála, Hády...) relativně nízký počet ţáků moţnost uplatnění co nejindividuálnějšího přístupu vlastní školní pozemek s moţností určování přírodnin a aktivního zapojení ţáků do jeho úpravy a do pěstování rostlin kompostovač projekt třídění odpadu (PET lahve, papír) aktivní koordinátor Priority školy ve výchově a vzdělávání snaha o co nejefektivnější zařazení environmentální výchovy do vzdělávacího procesu koordinace třídění odpadu na škole Výchovně vzdělávací cíle ţák je veden k ohleduplnosti k přírodninám i k přírodě ţák je veden k důslednému třídění odpadu ţák je veden k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů ţák si uvědomuje důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Metody a formy práce v EVVO snaha o preferenci skupinových a samostatných prací zařazení projektů do výuky snaha o zabudování EVVO do vyučovacích předmětů výuka v terénu Vybavenost a organizace provozu školy dobrá technická i materiálová vybavenost (videa, dataprojektory, PC, řada vizuálních pomůcek, aj.) přátelská atmosféra dostačující prostory pro výuku uţívání nízkoenergetických zářivek pro osvětlení prostor školy 16

18 Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO dobrá spolupráce koordinátora EVVO s vedením i s ostatními zaměstnanci ochota pedagogů o zapojení se do EVVO Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy snaha o zabudování EVVO do všech oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda součást průřezového tématu v ŠVP W slabé stránky školy (pokud jde o EVVO) to, co se nám příliš nedaří, kde máme problémy (málo kolegů zapojených do EVVO na škole, nedostatek financí, daleko do terénu + ţádná zahrada atd.) Priority školy ve výchově a vzdělávání větší hodinová dotace pro výuku jazyků oproti přírodním vědám sklouzávání k formalismu při vykazování aktivit Výchovně vzdělávací cíle neangaţovanost některých ţáků v třídění odpadu větší zájem ţáků o studium humanitních oborů Metody a formy práce v EVVO přetrvávání frontální výuky malá integrace EVVO do předmětů nízká péče o talenty a ţáky se zájmem o přírodu Vybavenost a organizace provozu školy nízká spolupráce školy s veřejností a organizacemi zaměřenými na EVVO Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO nízká aprobovanost pedagogických pracovníků ohledně environmentální problematiky Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO pouze do vyučovacího předmětu biologie O příležitosti (pokud jde o EVVO) to, co bychom mohli pro rozvoj EVVO na škole vyuţít, ale zatím jsme tak neučinili (krajské grantové řízení, podporu ze strany soukromých subjektů, spolupráce s dalšími školami i jinými organizacemi, nové pomůcky, Obecná charakteristika školy a okolí efektivnější vyuţití prostor školy k prezentaci a propagaci EVVO (motivační plakáty aj.) aplikace EVVO na školním pozemku 17

19 spolupráce s ostatními školami a dalšími organizacemi Priority školy ve výchově a vzdělávání zvýšení hodinové dotace pro výuku přírodních věd na obou stupních školy Výchovně vzdělávací cíle vyšší motivace ţáků a snaha uvést je do hlubší problematiky EVVO Metody a formy práce v EVVO preference projektové výuky snaha o kolektivní spolupráci Vybavenost a organizace provozu školy lepší vybavení učebními pomůckami přístavba (plánovaná na blízkou realizaci) efektivnější vyuţívání grantů pouţívání úspornějších elektrospotřebičů Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO větší angaţovanost a ochota spolupráce se koordinátorem EVVO snaha koordinátora EVVO o větší motivaci kolegů zapojení nepedagogických pracovníků školy (plánované) Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO do všech přírodovědných oborů i ostatních předmětů začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů školy T hrozby (pokud jde o EVVO) to, co by mohlo ohrozit zdárnou realizaci EVVO na škole (krácení finančních prostředků ze strany obce či kraje, odchod koordinátora, Obecná charakteristika školy a okolí Sniţující se počet přihlášek, sniţující se výkonnost přijímaných studentů Z toho vyplývající problémy Priority školy ve výchově a vzdělávání zaměření na problematické studenty Výchovně vzdělávací cíle ţák se zajímá pouze o svou pohodlnost ţák je nezaujatý problematikou EVVO ţák není dostatečně motivován 18

20 ţáka obtěţuje se zamýšlet nad smyslem vyuţívání alternativních zdrojů energie a nad recyklací odpadu Metody a formy práce v EVVO nezařazení projektů do výuky týkajících se EVVO Vybavenost a organizace provozu školy Sklouzávání k formalismu v plnění a vykazování úkolů spojených s výukou a projekty Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO přetěţování pedagogů administrativní prací málo asistentů pro práci se studenty se SVVP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy nepříliš efektivní zařazení EVVO do ŠVP příliš formální dokumenty 19

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více