Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o."

Transkript

1 Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY MGR. JANA NEŠPOROVÁ Brno

2 OBSAH A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy Obecná charakteristika školy a okolí Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Dosud pouţívané metody a formy práce Vybavení školy a organizace provozu Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Výchovné a vzdělávací cíle Metody a formy práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Výsledky SWOT analýzy

3 A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy 1. Obecná charakteristika školy a okolí Současný stav: Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o. je situováno v Brně Líšni, na rozhraní sídliště a staré zástavby s výborným výhledem na celé město. Z centra města je výborně dostupná pomocí MHD, ze školy je moţné snadno dojít pěšky do parku i do přírody, k několika přírodním rezervacím. Škola se skládá ze dvou budov umístěných na pozemku, na kterém byla v minulém roce vybudována Zelená učebna a botanická zahrada s různými biotopy. V druhé části pozemku je asfaltové basketbalové hřiště a gymnastická prolézačka. Gymnázium navštěvuje celkem 130 studentů osmi ročníků, máme pedagogický sbor, který má velmi nízký věkový průměr. Jsme soukromá škola, zaměřená na pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zde vrcholoví sportovci, nadané děti ale také studenti s tělesným či smyslovým postiţením. Na poněkolikáté se podařilo zavést na škole třídění odpadu ve spolupráci s firmou VanGansenwinkel, která zajišťuje odvoz. Třídíme PET láhve, papír, baterie, korek a bioodpad, na který byl v rámci projektu ke Dni Země instalován v zahradě kompostér. Nevýhodou je umístění školy těsně nad svahem kvůli těţké dostupnosti pozemku pro studenty s postiţením i kvůli vodní erozi, dále rozdělení na dvě budovy a s tím spojené komplikace s přezouváním studentů, respektive s udrţením pořádku na chodbách. Při budování Zelené učebny byla na pozemek navezena velmi nekvalitní zemina, takţe současné úpravy a pěstování rostlin jsou velmi obtíţné. V rámci projektu Zelená učebna byla rozšířena o geologickou expozici a v projektu Příroda v obrazech i naučná stezka a moţností dalších sezení, které umoţní širší vyuţití učebny i jako prostoru pro propagaci. 2

4 2. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace 2.1. Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Současný stav: Hlavní prioritou Integry je od počátku umoţnění gymnaziálního vzdělání ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Maximální počet ţáků ve třídě je 22, preferuje se individuální přístup a komplexní výchovné působení. Klade se rovněţ důraz na spolupráci ţáků a zejména na vstřícnou náročnost, coţ se stalo jakýmsi krédem naší školy. V hodinových dotacích dosud značně převládají humanitní předměty nad přírodovědnými. EV se do priorit školy začíná dostávat teprve v poslední době a je ţáky a členy sboru přijímána se střídavým nadšením, stále panují mírné obavy ze sklouznutí k formálnosti této priority. Dosud se EV vyučovala a zmiňovala pouze v rámci biologie a zeměpisu, teprve po zavedení ŠVP získává své pevné místo i v tematických plánech ostatních předmětů jako průřezové téma a v seznamu školních projektů. Příleţitosti: Hlavní příleţitost vidím v zavedení ŠVP od nejniţších ročníků s posílením předmětů přírodovědného týmu, a v důsledném propojování témat i s humanitními předměty pro posílení vědomí souvislosti nejen u studentů ale i u učitelů a rodičů Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Současný stav: Ţáci a vyučující ve škole třídí odpad výše popsaným způsobem Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Ţáci jsou vedeni k ohleduplnosti k přírodninám a k přírodě Ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 3

5 Bohuţel někteří ţáci se tomuto působení víceméně úspěšně brání, zejména ti, kteří mají větší zájem o studium humanitních oborů nebo výpočetní techniky a jsou typickými spotřebiteli, jsou konfrontováni s negativními příklady všude kolem sebe a nevidí v aktivitách spojených s EVVO ţádný hlubší smysl, někdy se cítí touto tématikou přesyceni (jako někteří učitelé) a obtěţováni. Příleţitosti: Příleţitostí bude hlubší uvedení ţáků do problematiky EVVO prostřednictvím všech předmětů a projektů po zavedení ŠVP I ve vyšších ročnících a po vybudování přístavby s odbornými učebnami. Také vyšší angaţovanost učitelů díky popularizaci problematiky EV a lepší osobní příklad můţe být pro tento obor významnou příleţitostí, stejně jako stoupající poptávka po ekologicky prospěšných normách chování Dosud používané metody a formy práce Současný stav: Kromě běţné výuky v hodinách jsou na Integře běţné exkurze do přírody, SEV a podobně, a vyuţívání výukových programů různých organizací. Studenti začínají školní docházku seznamovacím pobytem, který vţdy obsahuje projekty související s EV, v průběhu studia jedou na dvě týdenní projektové výuky a zimní a letní sportovní kurz, kde vţdy absolvují besedy se zástupci ČSOP či jiné organizace chránící přírodu.po zavedení ŠVP na niţším stupni gymnázia bylo zavedeno mnoţství nových projektů, které se postupně realizují a testují pro pouţití v dalších ročnících a na vyšším stupni. Někteří vyučující se vzdělávají v Daltonských programech, které potom úspěšně vyuţívají ve výuce, celý sbor absolvoval školení MEDPED o kritickém myšlení a jeho metodách. Příleţitosti: Největší příleţitostí je moţnost reagovat na grantové výzvy a získávat dotace na různé projekty, kterých se studenti mohou účastnit. Dále zvýšení angaţovanosti týmu AJ-NJ, kteří přivádějí studenty k účasti na mezinárodních projektech. Dalšími příleţitostmi 4

6 jsou partnerství s prestiţním gymnáziem v gruzínském Tbilisi a projekt e-twinning, realizovaný některými vyučujícími Vybavení školy a organizace provozu Současný stav: Škola je rozdělena do dvou budov, třídy jsou malé, přizpůsobené malému počtu ţáků. Kaţdá z 9 tříd má svoji učebnu, odborné učebny jsou pro informatiku, přírodní vědy hudební a výtvarnou výchovu. Bývalá tělocvična byla přebudována na multifunkční učebnu (MUF), kde je k dispozici video, DVD, dataprojektor s velkou projekční plochou, počítá se i s instalací interaktivní tabule. Další dataprojektory jsou umístěny v učebně IVT a VV, jeden je přenosný, stále funguje původní video-učebna. Ve škole jsou nová okna, byly také instalovány termostatické ventily na topení. Ve většině společných prostor se vyuţívají úsporné ţárovky, ve třídách zářivky s nízkou energetickou náročností. Nově zbudovaná Zelená učebna poskytuje velké mnoţství alternativních vyučovacích prostor včetně amfiteátru. Mnoţství výukových PC programů které má škola k dispozici je limitováno počítačovou gramotností pedagogů (můj případ). Škole chybí tělocvična, prostor pro trávení volného času ţáků a kantýna. Školní jídelna má dostatečnou kapacitu, jídlo které dováţíme z kuchyně ZŠ se vyznačuje vyšší kvalitou neţ dříve Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Současný stav: Pedagogický sbor Integry se během posledních pěti let aţ na výjimky zcela obnovil. Je stále mladý, dynamický a jeho členové jsou EV většinou nakloněni. Vedení školy aktivity spojené s EVVO spíše podporuje, rozhodně jim nebrání, totéţ platí o DVPP. Přírodovědný tým je velmi aktivní, existuje i skupina napříč týmy, která je schopna realizovat nejrůznější mimoškolní činnost (CrazyTeam). 5

7 Příleţitosti: Jako příleţitosti pro zlepšení způsobilosti pedagogického sboru Integry k EVVO jsou zásadní: Zvýšení mezitýmové komunikace a spolupráce Individuální zvnitřnění problematiky EVVO jednotlivců, osobní příklad pro studenty Zapojení pedagogů do různých projektů napříč týmy Zvýšení motivace práce na projektech, ţádostech o granty apod., osobní zainteresovanost 3. Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO 3.1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání EVVO se mezi priority školy začala dostávat spolu s počátkem vytváření ŠVP a hlavním záměrem v této oblasti je zvýšení povědomí o environmentální problematice nejen mezi studenty ale i mezi pedagogy a rodiči, čehoţ se dá dosáhnout implementací průřezového tématu EV do většiny předmětů a zlepšením podmínek pro výuku přírodovědných předmětů. Dílčí cíl 1: Posílení pozice přírodovědných předmětů na obou stupních gymnázia. V rámci ŠVP Člověk a svět práce pro tercii je zaveden předmět Botanická zahrada (Pěstitelské práce) Na obou stupních jsou zavedeny povinně volitelné předměty s environmentální nebo přírodovědnou tématikou Pro studenty obou stupňů jsou navrţeny a realizovány nepovinné předměty a krouţky s environmentální nebo přírodovědnou tématikou 6

8 Dílčí cíl 2: Implementace průřezového tématu EV do ŠVP všech předmětů na obou stupních gymnázia. Za průběţnou kontrolu zodpovídá koordinátor EVVO. V tématických plánech všech předmětů jsou začleněna témata související s EV Naplňování implementace EV je dokumentováno v autoevaluačních zprávách vyučujících 3.2. Výchovné a vzdělávací cíle Ţáci aktivně poznávají a vnímají přírodu jako unikátní celek, uvědomují si její ohroţení a negativní dopad lidských aktivit na ţivotní prostředí Ţáci si chápou nutnost principu minimální zátěţe ţivotního prostředí, šetří vodou a energiemi, třídí odpad nejen v rámci školy ale přenášejí své poznatky i do svých domovů. Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu v rámci výuky, projektů a volnočasových aktivit, vyuţívají tyto prostory k relaxaci a duševní hygieně Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně při výuce přírodovědných i humanitních předmětů Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji, nerovnováhy mezi národy a státy a důsledky globalizace, aktivně preferují šetrné zacházení se zdroji a svým chováním nepřispívají k prohlubování těchto problémů. Ţáci jsou ohleduplní k přírodninám a k přírodě, nepoškozují přírodní prostředí nebo se přímo podílí na jeho ochraně. Ţáci jsou vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 7

9 3.3.Metody a formy práce Hlavními záměry v oblasti forem a metod práce na gymnáziu INTEGRA BRNO jsou zvýšení efektivity vyučovacího procesu v rámci skloubení běţné výuky a velkého mnoţství projektových dnů či exkurzí, prohloubení spolupráce mezi studenty jednotlivých ročníků a zapojení studentů do tvorby vyučovacího procesu. Dílčí cíl 1: Zvýšení zodpovědnosti studentů za stav svého okolí, jejich aktivní zapojení do údrţby Zelené učebny a Botanické zahrady. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci výuky. Studenti aktivně navrhují, plánují a pomáhají realizovat pozitivní změny v rámci uvedeného prostoru. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci volnočasových aktivit. Dílčí cíl 2: Zapojení starších studentů do vzdělávacího procesu na niţším stupni gymnázia formou projektů, doučovacích krouţků pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorby učebních pomůcek pro EVVO Studenti se aktivně podílejí na projektech spojených s EVVO podle ročního plánu Studenti vyššího stupně pod vedením pedagogů vytváří učební pomůcky pouţitelné pro výuku EV na niţším stupni gymnázia v souladu s tématickými plány výuky Je vytvořen systém, v rámci kterého studenti vyšších ročníků doučují popřípadě asistují ve výuce studentů mladších 8

10 Dílčí cíl 3: Zapojení studentů do projektu Eko-škola, to znamená zvýšení informovanosti studentů o projektu v rámci výuky, zorganizování povinných aktivit spojených s projektem a navrţení a zorganizování dobrovolných aktivit spojených s projektem. Na škole funguje Ekotým a studenti se aktivně podílejí na činnostech spojených s projektem Výstupy z projektu jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách, pedagogické I studentské konferenci (studentská prezentace směrem k rodičům a veřejnosti) Dílčí cíl 4: Intenzivní vyuţívání Zelené učebny a Botanické zahrady ve výuce nejen přírodovědných předmětů. Jsou vytvořeny podmínky pro paralelní výuku více skupin v Zelené učebně a efektivní systém střídání Je vytvořena kartotéka činností k realizaci v těchto prostorách a pracovních listů pro studenty Popisky k lokalitám v Botanické zahradě jsou i v německém a anglickém jazyce Výsledky práce v Zelené učebně jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách a podobně. Dílčí cíl 5: Vyuţívání metod kritického myšlení, e-learningu, pracovních listů a alternativních metod výuky Popsané metody jsou pravidelně úspěšně pouţívány ve výuce. Je vytvořen archiv výstupů z těchto metod volně přístupný pedagogickému sboru popř. veřejnosti. Vyučující publikují své výsledky, metody a postupy v odborném tisku či v www. síti. 9

11 Dílčí cíl 6: Zařazení školních ekologických projektů do harmonogramu školního roku a tématických plánů nejen v přírodovědných předmětech V ročním harmonogramu školy jsou zařazeny ekologické projekty pro všechny studenty školy Do tématických plánů všech předmětů je začleněna problematika EVVO Dílčí cíl 7: Propojení problematiky EVVO s průřezovým tématem Mediální výchova. Vyučující EV a MV pravidelně spolupracují na společných projektech, jejichţ výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách a v médiích. Výsledky práce jsou publikovány v odborném tisku 3.4. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Nákup vybavení a organizace provozu školy směrem k provozu ekologickému závisí do značné míry na finanční situaci, proto mezi cíle v této oblasti spadá zejména posílení grantové politiky školy. Na získané prostředky se potom váţou další dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Uskutečnilo se vybudování, vybavení a následné vyuţívání přírodovědné učebny přístupné všem studentům školy, pedagogům i veřejnosti (během Dnů otevřených dveří a jiných programů). Ve vybudované přístavbě je učebna vybavená potřebným nábytkem a technikou Učebna je vybavena potřebnými přírodninami, pomůckami, literaturou a obrazovým materiálem Je vytvořen systém střídání skupin v přírodovědné učebně a systém péče o školní sbírky Učebna je zpřístupněna studentům (a veřejnosti) v rámci volnočasových aktivit (krouţky, doučování, individuální projekty) 10

12 Dílčí cíl 2: Pokus o získání titulu Eko-škola (Eco Schools) Po uskutečnění přístavby bude následovat přihlášení do programu Eko-škola, na jehoţ naplnění se budou podílet nejen ţáci školy ale také pedagogický sbor, vedení školy i nepedagogický personál. Činnost školy bude směřovat k získání mezinárodně uznávaného titulu Eko-škola. Proběhl ekologický audit, úspěšně Na škole jsou instalovány úsporné technologie pro odběr tepla a elektřiny Naplňování myšlenky Eko-školy je předmětem jednání na poradách vedení a má vliv např. na výběrová řízení dodavatelských firem při řešení ekologického provozu školy Dílčí cíl 3: Vyřešení problému rozvoje a péče o Botanickou zahradu a Zelenou učebnu. Ţáci a vyučující nemohou v rámci výuky či pracovní doby vykonávat všechny nutné práce, bude proto vytvořena metodika údrţby a dalšího rozvoje prostoru nejbliţšího okolí školy. Byl vytvořen tématický plán předmětu Botanická zahrada (oblast Člověk a svět práce) se zaměřením na péči o rostliny v okolí školy Byl zaveden nepovinný projektový předmět se zaměřením na dokumentaci, metodiku a tvorbu didaktických pomůcek pro práci v Zelené učebně 3.5. Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Pedagogický sbor gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. bude spolupracovat s koordinátorem EVVO na vytvoření optimálních podmínek pro implementaci tohoto průřezového tématu do výuky všech předmětů v rámci stávajícího i nově vytvářeného ŠVP. Hlavním cílem je zapojení co největšího počtu vyučujících do EVVO. Aby mohl být tento záměr realizován, budou pedagogové postupně vzděláváni v základech EVVO na seminářích pořádaných školou nebo jinými subjekty. 11

13 Dílčí cíl 1: Absolvování repetitoria terénních cvičení vyučujícími Bi Vyučující biologie absolvovali repetitorium terénních cvičení a nové poznatky aplikují v projektové i praktické výuce Dílčí cíl 2: Průběţné absolvování seminářů ze základů EVVO vyučujícími ze všech týmů Vedoucí týmů a vybraní zástupci týmů absolvovali vybrané semináře z nabídky SEV Lipka, získané poznatky přenášejí do svých týmů Pedagogové spolupracují na tvorbě programu seminářů pořádaných školou a vyuţívají nových poznatků při práci se studenty tvorba pracovních listů, výuka v Zelené učebně a podobně Dílčí cíl 3: Zavedení teambuildingových aktivit pro celý pedagogický sbor a obnovení neformálních mezitýmových setkání (i s vedením) pro zlepšení atmosféry ve škole Kaţdý rok probíhá teambuildingová aktivita podle výběru vedení školy Kromě pravidelných oficiálních porad se uskutečňují mezitýmová setkání minimálně jednou za čtvrtletí Atmosféra v pedagogickém sboru je příznivá spolupráci mezi vyučujícími jednotlivých předmětů. 12

14 4. Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy Dlouhodobé záměry EVVO jako takové zatím nejsou začleněny v oficiálních dokumentech školy, pouze v ŠVP je zahrnuto průřezové téma EV a probíhá pravidelná kontrola jeho formálního plnění. Dílčí cíl 1: Začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů gymnázia Integra a jejich postupné naplňování Dlouhodobé záměry jsou začleněny do oficiálních dokumentů školy, a zveřejněny na webových stránkách Dílčí cíl 2: Vytvoření takového pracovního prostředí na vnitřním webu školy, které by umoţňovalo rychlou a pruţnou spolupráci týmů na aktualizacích oficiálních dokumentů a výkazů, Na vnitřním webu existuje jednoduchý, transparentní a přístupný systém tvorby a ukládání dokumentů pro jednotlivé týmy i celý pedagogický sbor Tento systém funguje a je pedagogy vyuţíván Dílčí cíl 3: Dlouhodobé záměry jsou ţivým dokumentem, který se vyvíjí v souladu s potřebami školy. Jednou za rok koordinátor aktualizuje roční realizační plán, v závěru roku jej také hodnotí Jednou za dva roky koordinátor doplňuje text Dlouhodobých záměrů o hodnotící zprávu a nové body. 13

15 B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Jedná se o dlouhodobý projekt, který dosud nebyl realizován ale byl pouţit do ţádosti o grant z ESF. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Název projektu Autor (jméno, škola, ) Smysl projektu (odpovídá na otázku PROČ? tj. účel projektu, jeho motiv, cíl vzdělávací a výchovný) Zařazení do předmětů (konkrétní předměty, integrující jednotlivé předměty apod.) Doba trvání (počet hodin, dní, měsíců aj.) Účastníci projektu (věková skupina, počet účastníků) Prostředí (třída, škola, vyuţití blízkého Okolí atd.) Pomůcky (knihy, encyklopedie, mapy, počítač, fotoaparát, výtvarné a psací potřeby, pracovní listy aj.) Zdroje (publikace, jiné inspirační materiály) ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (pracovní název Rok v zahradě) Jana Nešporová Gymnázium INTEGRA BRNO, Naši studenti mají moţnost přesvědčit se na vlastní oči a kůţi jaké proměny prodělává v průběhu roku zahrada, co tyto změny obnáší v objemu lidské práce, naučí se tyto proměny sledovat, pozorovat, dokumentovat ale také ovlivňovat a interpretovat nejrůznější zákonitosti. Také mohou srovnat konvenční a alternativní přístupy k pěstování kulturních plodin, ovoce, zeleniny a bylinek. Dále mají moţnost vyuţít své produkty k výtvarné činnosti, v kuchyni, či při tvorbě výukových pomůcek a her. Biologie s integrovanou environmentální výchovou, Botanická zahrada (pracovní činnosti), Mediální výchova, Informatika, Literatura, chemie, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova Školní rok (opakovatelný), předpokládají se pracovní setkání studentů minimálně jednou za dva týdny, a plnění úkolů v průběhu roku Projekt je určen pro studenty tercie, kteří mají pouze jedno pololetí pěstitelské práce (předmět Botanická zahrada), kvarty (předmět digitální technologie), sekundy (mediální výchova a environmentální výchova) a dále pro zájemce z řad studentů vyššího stupně školy Zelená učebna a Botanická zahrada gymnázia, učebna IVT, multifunkční učebna Zahradnické nářadí, výtvarné potřeby, fotoaparát, videokamera, vybavení chemické laboratoře, vybavení přírodovědné učebny, učebna IVT, meteorologická stanice, záznamové archy pro pozorování jednotlivých lokalit, software pro stříhání dokumentů, dvd vypalovačka, laminovací přístroj, Literatura: Ekologická zahrada, Měsíc zahradníkem, Rok v zahradě, odborné časopisy, populární zahrádkářské časopisy 14

16 Průběh * Motivace (podnět, úkol, problém) * Realizace (organizace a průběh konkrétních činností) Prezentace (tj. výstupy projektu, např. výrobky, výstavka, vystoupení apod. * Způsob hodnocení Září - motivace: vytvoření pracovní skupiny, rozdělení rolí (zahradník, technik, fotograf, kameraman, reţisér, scénárista, ) zadání základních úkolů promítnutí amatérského a profesionálního dokumentu o přírodě, rozhovor s tvůrcem dokumentárního filmu pomoc v letní údrţbě zahrady sběr fotografického a filmového materiálu Říjen, listopad: Studium literatury, tvorba filmového scénáře Péče o podzimní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu z podzimní zahrady Prosinec, leden: Sběr fotografického a filmového materiálu ze zimní zahrady Výběr hudby, střih, úprava fotografií Únor, březen: Péče o předjarní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu Zpracování fotografií na učební pomůcky Duben, květen: Péče o jarní zahradu Sběr filmového a fotografického materiálu, střih, úprava Červen Prezentace projektu na studentské konferenci promítání dokumentu Rok v zahradě, výstavka fotografií a učebních pomůcek (poznávací karty, pexeso, kvarteta apod.) Péče o předletní zahradu, Sběr fotografického a filmového materiálu z předletní zahrady pro další díl filmu Studenti budou hodnoceni za účast a podíl na práci související s tvorbou filmu a učebních pomůcek, hodnocení bude slovní s důrazem na týmovou spolupráci a kooperaci Průřezová témata: (název průřezového tématu - tematický okruh a konkretizace jeho obsahu) Environmentální výchova Mediální výchova 15

17 2. Výsledky SWOT analýzy S silné stránky školy (pokud jde o EVVO) to, na čem můţeme stavět, co se nám daří (např. aktivní koordinátor, zpracovaný dokument k EVVO na škole, kvalitní projekt s názvem, technické vybavení, školní zahrada, ředitel nakloněný realizaci EVVO atd.) Obecná charakteristika školy a okolí: poloha školy okrajová část města Brna dobrá dostupnost MHD do centra i do přírody (Stránská skála, Hády...) relativně nízký počet ţáků moţnost uplatnění co nejindividuálnějšího přístupu vlastní školní pozemek s moţností určování přírodnin a aktivního zapojení ţáků do jeho úpravy a do pěstování rostlin kompostovač projekt třídění odpadu (PET lahve, papír) aktivní koordinátor Priority školy ve výchově a vzdělávání snaha o co nejefektivnější zařazení environmentální výchovy do vzdělávacího procesu koordinace třídění odpadu na škole Výchovně vzdělávací cíle ţák je veden k ohleduplnosti k přírodninám i k přírodě ţák je veden k důslednému třídění odpadu ţák je veden k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů ţák si uvědomuje důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Metody a formy práce v EVVO snaha o preferenci skupinových a samostatných prací zařazení projektů do výuky snaha o zabudování EVVO do vyučovacích předmětů výuka v terénu Vybavenost a organizace provozu školy dobrá technická i materiálová vybavenost (videa, dataprojektory, PC, řada vizuálních pomůcek, aj.) přátelská atmosféra dostačující prostory pro výuku uţívání nízkoenergetických zářivek pro osvětlení prostor školy 16

18 Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO dobrá spolupráce koordinátora EVVO s vedením i s ostatními zaměstnanci ochota pedagogů o zapojení se do EVVO Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy snaha o zabudování EVVO do všech oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda součást průřezového tématu v ŠVP W slabé stránky školy (pokud jde o EVVO) to, co se nám příliš nedaří, kde máme problémy (málo kolegů zapojených do EVVO na škole, nedostatek financí, daleko do terénu + ţádná zahrada atd.) Priority školy ve výchově a vzdělávání větší hodinová dotace pro výuku jazyků oproti přírodním vědám sklouzávání k formalismu při vykazování aktivit Výchovně vzdělávací cíle neangaţovanost některých ţáků v třídění odpadu větší zájem ţáků o studium humanitních oborů Metody a formy práce v EVVO přetrvávání frontální výuky malá integrace EVVO do předmětů nízká péče o talenty a ţáky se zájmem o přírodu Vybavenost a organizace provozu školy nízká spolupráce školy s veřejností a organizacemi zaměřenými na EVVO Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO nízká aprobovanost pedagogických pracovníků ohledně environmentální problematiky Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO pouze do vyučovacího předmětu biologie O příležitosti (pokud jde o EVVO) to, co bychom mohli pro rozvoj EVVO na škole vyuţít, ale zatím jsme tak neučinili (krajské grantové řízení, podporu ze strany soukromých subjektů, spolupráce s dalšími školami i jinými organizacemi, nové pomůcky, Obecná charakteristika školy a okolí efektivnější vyuţití prostor školy k prezentaci a propagaci EVVO (motivační plakáty aj.) aplikace EVVO na školním pozemku 17

19 spolupráce s ostatními školami a dalšími organizacemi Priority školy ve výchově a vzdělávání zvýšení hodinové dotace pro výuku přírodních věd na obou stupních školy Výchovně vzdělávací cíle vyšší motivace ţáků a snaha uvést je do hlubší problematiky EVVO Metody a formy práce v EVVO preference projektové výuky snaha o kolektivní spolupráci Vybavenost a organizace provozu školy lepší vybavení učebními pomůckami přístavba (plánovaná na blízkou realizaci) efektivnější vyuţívání grantů pouţívání úspornějších elektrospotřebičů Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO větší angaţovanost a ochota spolupráce se koordinátorem EVVO snaha koordinátora EVVO o větší motivaci kolegů zapojení nepedagogických pracovníků školy (plánované) Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO do všech přírodovědných oborů i ostatních předmětů začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů školy T hrozby (pokud jde o EVVO) to, co by mohlo ohrozit zdárnou realizaci EVVO na škole (krácení finančních prostředků ze strany obce či kraje, odchod koordinátora, Obecná charakteristika školy a okolí Sniţující se počet přihlášek, sniţující se výkonnost přijímaných studentů Z toho vyplývající problémy Priority školy ve výchově a vzdělávání zaměření na problematické studenty Výchovně vzdělávací cíle ţák se zajímá pouze o svou pohodlnost ţák je nezaujatý problematikou EVVO ţák není dostatečně motivován 18

20 ţáka obtěţuje se zamýšlet nad smyslem vyuţívání alternativních zdrojů energie a nad recyklací odpadu Metody a formy práce v EVVO nezařazení projektů do výuky týkajících se EVVO Vybavenost a organizace provozu školy Sklouzávání k formalismu v plnění a vykazování úkolů spojených s výukou a projekty Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO přetěţování pedagogů administrativní prací málo asistentů pro práci se studenty se SVVP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy nepříliš efektivní zařazení EVVO do ŠVP příliš formální dokumenty 19

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí ţáků Hlavní úkoly a opatření: 1. Předávání znalostí a dovedností

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy 1 Obecná charakteristika školy a okolí 2 Ekologická výchova v dosavadní činnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více