Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o."

Transkript

1 Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY MGR. JANA NEŠPOROVÁ Brno

2 OBSAH A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy Obecná charakteristika školy a okolí Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Dosud pouţívané metody a formy práce Vybavení školy a organizace provozu Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Výchovné a vzdělávací cíle Metody a formy práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Výsledky SWOT analýzy

3 A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti EVVO - jak se k nim dospělo a jak byly zapracovávány do dokumentů školy 1. Obecná charakteristika školy a okolí Současný stav: Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o. je situováno v Brně Líšni, na rozhraní sídliště a staré zástavby s výborným výhledem na celé město. Z centra města je výborně dostupná pomocí MHD, ze školy je moţné snadno dojít pěšky do parku i do přírody, k několika přírodním rezervacím. Škola se skládá ze dvou budov umístěných na pozemku, na kterém byla v minulém roce vybudována Zelená učebna a botanická zahrada s různými biotopy. V druhé části pozemku je asfaltové basketbalové hřiště a gymnastická prolézačka. Gymnázium navštěvuje celkem 130 studentů osmi ročníků, máme pedagogický sbor, který má velmi nízký věkový průměr. Jsme soukromá škola, zaměřená na pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zde vrcholoví sportovci, nadané děti ale také studenti s tělesným či smyslovým postiţením. Na poněkolikáté se podařilo zavést na škole třídění odpadu ve spolupráci s firmou VanGansenwinkel, která zajišťuje odvoz. Třídíme PET láhve, papír, baterie, korek a bioodpad, na který byl v rámci projektu ke Dni Země instalován v zahradě kompostér. Nevýhodou je umístění školy těsně nad svahem kvůli těţké dostupnosti pozemku pro studenty s postiţením i kvůli vodní erozi, dále rozdělení na dvě budovy a s tím spojené komplikace s přezouváním studentů, respektive s udrţením pořádku na chodbách. Při budování Zelené učebny byla na pozemek navezena velmi nekvalitní zemina, takţe současné úpravy a pěstování rostlin jsou velmi obtíţné. V rámci projektu Zelená učebna byla rozšířena o geologickou expozici a v projektu Příroda v obrazech i naučná stezka a moţností dalších sezení, které umoţní širší vyuţití učebny i jako prostoru pro propagaci. 2

4 2. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy výchozí situace 2.1. Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Současný stav: Hlavní prioritou Integry je od počátku umoţnění gymnaziálního vzdělání ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Maximální počet ţáků ve třídě je 22, preferuje se individuální přístup a komplexní výchovné působení. Klade se rovněţ důraz na spolupráci ţáků a zejména na vstřícnou náročnost, coţ se stalo jakýmsi krédem naší školy. V hodinových dotacích dosud značně převládají humanitní předměty nad přírodovědnými. EV se do priorit školy začíná dostávat teprve v poslední době a je ţáky a členy sboru přijímána se střídavým nadšením, stále panují mírné obavy ze sklouznutí k formálnosti této priority. Dosud se EV vyučovala a zmiňovala pouze v rámci biologie a zeměpisu, teprve po zavedení ŠVP získává své pevné místo i v tematických plánech ostatních předmětů jako průřezové téma a v seznamu školních projektů. Příleţitosti: Hlavní příleţitost vidím v zavedení ŠVP od nejniţších ročníků s posílením předmětů přírodovědného týmu, a v důsledném propojování témat i s humanitními předměty pro posílení vědomí souvislosti nejen u studentů ale i u učitelů a rodičů Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Současný stav: Ţáci a vyučující ve škole třídí odpad výše popsaným způsobem Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Ţáci jsou vedeni k ohleduplnosti k přírodninám a k přírodě Ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 3

5 Bohuţel někteří ţáci se tomuto působení víceméně úspěšně brání, zejména ti, kteří mají větší zájem o studium humanitních oborů nebo výpočetní techniky a jsou typickými spotřebiteli, jsou konfrontováni s negativními příklady všude kolem sebe a nevidí v aktivitách spojených s EVVO ţádný hlubší smysl, někdy se cítí touto tématikou přesyceni (jako někteří učitelé) a obtěţováni. Příleţitosti: Příleţitostí bude hlubší uvedení ţáků do problematiky EVVO prostřednictvím všech předmětů a projektů po zavedení ŠVP I ve vyšších ročnících a po vybudování přístavby s odbornými učebnami. Také vyšší angaţovanost učitelů díky popularizaci problematiky EV a lepší osobní příklad můţe být pro tento obor významnou příleţitostí, stejně jako stoupající poptávka po ekologicky prospěšných normách chování Dosud používané metody a formy práce Současný stav: Kromě běţné výuky v hodinách jsou na Integře běţné exkurze do přírody, SEV a podobně, a vyuţívání výukových programů různých organizací. Studenti začínají školní docházku seznamovacím pobytem, který vţdy obsahuje projekty související s EV, v průběhu studia jedou na dvě týdenní projektové výuky a zimní a letní sportovní kurz, kde vţdy absolvují besedy se zástupci ČSOP či jiné organizace chránící přírodu.po zavedení ŠVP na niţším stupni gymnázia bylo zavedeno mnoţství nových projektů, které se postupně realizují a testují pro pouţití v dalších ročnících a na vyšším stupni. Někteří vyučující se vzdělávají v Daltonských programech, které potom úspěšně vyuţívají ve výuce, celý sbor absolvoval školení MEDPED o kritickém myšlení a jeho metodách. Příleţitosti: Největší příleţitostí je moţnost reagovat na grantové výzvy a získávat dotace na různé projekty, kterých se studenti mohou účastnit. Dále zvýšení angaţovanosti týmu AJ-NJ, kteří přivádějí studenty k účasti na mezinárodních projektech. Dalšími příleţitostmi 4

6 jsou partnerství s prestiţním gymnáziem v gruzínském Tbilisi a projekt e-twinning, realizovaný některými vyučujícími Vybavení školy a organizace provozu Současný stav: Škola je rozdělena do dvou budov, třídy jsou malé, přizpůsobené malému počtu ţáků. Kaţdá z 9 tříd má svoji učebnu, odborné učebny jsou pro informatiku, přírodní vědy hudební a výtvarnou výchovu. Bývalá tělocvična byla přebudována na multifunkční učebnu (MUF), kde je k dispozici video, DVD, dataprojektor s velkou projekční plochou, počítá se i s instalací interaktivní tabule. Další dataprojektory jsou umístěny v učebně IVT a VV, jeden je přenosný, stále funguje původní video-učebna. Ve škole jsou nová okna, byly také instalovány termostatické ventily na topení. Ve většině společných prostor se vyuţívají úsporné ţárovky, ve třídách zářivky s nízkou energetickou náročností. Nově zbudovaná Zelená učebna poskytuje velké mnoţství alternativních vyučovacích prostor včetně amfiteátru. Mnoţství výukových PC programů které má škola k dispozici je limitováno počítačovou gramotností pedagogů (můj případ). Škole chybí tělocvična, prostor pro trávení volného času ţáků a kantýna. Školní jídelna má dostatečnou kapacitu, jídlo které dováţíme z kuchyně ZŠ se vyznačuje vyšší kvalitou neţ dříve Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Současný stav: Pedagogický sbor Integry se během posledních pěti let aţ na výjimky zcela obnovil. Je stále mladý, dynamický a jeho členové jsou EV většinou nakloněni. Vedení školy aktivity spojené s EVVO spíše podporuje, rozhodně jim nebrání, totéţ platí o DVPP. Přírodovědný tým je velmi aktivní, existuje i skupina napříč týmy, která je schopna realizovat nejrůznější mimoškolní činnost (CrazyTeam). 5

7 Příleţitosti: Jako příleţitosti pro zlepšení způsobilosti pedagogického sboru Integry k EVVO jsou zásadní: Zvýšení mezitýmové komunikace a spolupráce Individuální zvnitřnění problematiky EVVO jednotlivců, osobní příklad pro studenty Zapojení pedagogů do různých projektů napříč týmy Zvýšení motivace práce na projektech, ţádostech o granty apod., osobní zainteresovanost 3. Dlouhodobé záměry gymnázia Integra v oblasti EVVO 3.1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání EVVO se mezi priority školy začala dostávat spolu s počátkem vytváření ŠVP a hlavním záměrem v této oblasti je zvýšení povědomí o environmentální problematice nejen mezi studenty ale i mezi pedagogy a rodiči, čehoţ se dá dosáhnout implementací průřezového tématu EV do většiny předmětů a zlepšením podmínek pro výuku přírodovědných předmětů. Dílčí cíl 1: Posílení pozice přírodovědných předmětů na obou stupních gymnázia. V rámci ŠVP Člověk a svět práce pro tercii je zaveden předmět Botanická zahrada (Pěstitelské práce) Na obou stupních jsou zavedeny povinně volitelné předměty s environmentální nebo přírodovědnou tématikou Pro studenty obou stupňů jsou navrţeny a realizovány nepovinné předměty a krouţky s environmentální nebo přírodovědnou tématikou 6

8 Dílčí cíl 2: Implementace průřezového tématu EV do ŠVP všech předmětů na obou stupních gymnázia. Za průběţnou kontrolu zodpovídá koordinátor EVVO. V tématických plánech všech předmětů jsou začleněna témata související s EV Naplňování implementace EV je dokumentováno v autoevaluačních zprávách vyučujících 3.2. Výchovné a vzdělávací cíle Ţáci aktivně poznávají a vnímají přírodu jako unikátní celek, uvědomují si její ohroţení a negativní dopad lidských aktivit na ţivotní prostředí Ţáci si chápou nutnost principu minimální zátěţe ţivotního prostředí, šetří vodou a energiemi, třídí odpad nejen v rámci školy ale přenášejí své poznatky i do svých domovů. Ţáci se aktivně zapojují do péče o školní zahradu v rámci výuky, projektů a volnočasových aktivit, vyuţívají tyto prostory k relaxaci a duševní hygieně Ţáci své teoretické znalosti aplikují v Zelené učebně při výuce přírodovědných i humanitních předmětů Ţáci si uvědomují důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji, nerovnováhy mezi národy a státy a důsledky globalizace, aktivně preferují šetrné zacházení se zdroji a svým chováním nepřispívají k prohlubování těchto problémů. Ţáci jsou ohleduplní k přírodninám a k přírodě, nepoškozují přírodní prostředí nebo se přímo podílí na jeho ochraně. Ţáci jsou vnímaví, kreativní, ohleduplní, morální a celkově připraveni k ţivotu 7

9 3.3.Metody a formy práce Hlavními záměry v oblasti forem a metod práce na gymnáziu INTEGRA BRNO jsou zvýšení efektivity vyučovacího procesu v rámci skloubení běţné výuky a velkého mnoţství projektových dnů či exkurzí, prohloubení spolupráce mezi studenty jednotlivých ročníků a zapojení studentů do tvorby vyučovacího procesu. Dílčí cíl 1: Zvýšení zodpovědnosti studentů za stav svého okolí, jejich aktivní zapojení do údrţby Zelené učebny a Botanické zahrady. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci výuky. Studenti aktivně navrhují, plánují a pomáhají realizovat pozitivní změny v rámci uvedeného prostoru. Studenti se aktivně zapojují do péče o Zelenou učebnu a Botanickou zahradu v rámci volnočasových aktivit. Dílčí cíl 2: Zapojení starších studentů do vzdělávacího procesu na niţším stupni gymnázia formou projektů, doučovacích krouţků pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorby učebních pomůcek pro EVVO Studenti se aktivně podílejí na projektech spojených s EVVO podle ročního plánu Studenti vyššího stupně pod vedením pedagogů vytváří učební pomůcky pouţitelné pro výuku EV na niţším stupni gymnázia v souladu s tématickými plány výuky Je vytvořen systém, v rámci kterého studenti vyšších ročníků doučují popřípadě asistují ve výuce studentů mladších 8

10 Dílčí cíl 3: Zapojení studentů do projektu Eko-škola, to znamená zvýšení informovanosti studentů o projektu v rámci výuky, zorganizování povinných aktivit spojených s projektem a navrţení a zorganizování dobrovolných aktivit spojených s projektem. Na škole funguje Ekotým a studenti se aktivně podílejí na činnostech spojených s projektem Výstupy z projektu jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách, pedagogické I studentské konferenci (studentská prezentace směrem k rodičům a veřejnosti) Dílčí cíl 4: Intenzivní vyuţívání Zelené učebny a Botanické zahrady ve výuce nejen přírodovědných předmětů. Jsou vytvořeny podmínky pro paralelní výuku více skupin v Zelené učebně a efektivní systém střídání Je vytvořena kartotéka činností k realizaci v těchto prostorách a pracovních listů pro studenty Popisky k lokalitám v Botanické zahradě jsou i v německém a anglickém jazyce Výsledky práce v Zelené učebně jsou prezentovány na akcích školy, webových stránkách a podobně. Dílčí cíl 5: Vyuţívání metod kritického myšlení, e-learningu, pracovních listů a alternativních metod výuky Popsané metody jsou pravidelně úspěšně pouţívány ve výuce. Je vytvořen archiv výstupů z těchto metod volně přístupný pedagogickému sboru popř. veřejnosti. Vyučující publikují své výsledky, metody a postupy v odborném tisku či v www. síti. 9

11 Dílčí cíl 6: Zařazení školních ekologických projektů do harmonogramu školního roku a tématických plánů nejen v přírodovědných předmětech V ročním harmonogramu školy jsou zařazeny ekologické projekty pro všechny studenty školy Do tématických plánů všech předmětů je začleněna problematika EVVO Dílčí cíl 7: Propojení problematiky EVVO s průřezovým tématem Mediální výchova. Vyučující EV a MV pravidelně spolupracují na společných projektech, jejichţ výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách a v médiích. Výsledky práce jsou publikovány v odborném tisku 3.4. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Nákup vybavení a organizace provozu školy směrem k provozu ekologickému závisí do značné míry na finanční situaci, proto mezi cíle v této oblasti spadá zejména posílení grantové politiky školy. Na získané prostředky se potom váţou další dílčí cíle. Dílčí cíl 1: Uskutečnilo se vybudování, vybavení a následné vyuţívání přírodovědné učebny přístupné všem studentům školy, pedagogům i veřejnosti (během Dnů otevřených dveří a jiných programů). Ve vybudované přístavbě je učebna vybavená potřebným nábytkem a technikou Učebna je vybavena potřebnými přírodninami, pomůckami, literaturou a obrazovým materiálem Je vytvořen systém střídání skupin v přírodovědné učebně a systém péče o školní sbírky Učebna je zpřístupněna studentům (a veřejnosti) v rámci volnočasových aktivit (krouţky, doučování, individuální projekty) 10

12 Dílčí cíl 2: Pokus o získání titulu Eko-škola (Eco Schools) Po uskutečnění přístavby bude následovat přihlášení do programu Eko-škola, na jehoţ naplnění se budou podílet nejen ţáci školy ale také pedagogický sbor, vedení školy i nepedagogický personál. Činnost školy bude směřovat k získání mezinárodně uznávaného titulu Eko-škola. Proběhl ekologický audit, úspěšně Na škole jsou instalovány úsporné technologie pro odběr tepla a elektřiny Naplňování myšlenky Eko-školy je předmětem jednání na poradách vedení a má vliv např. na výběrová řízení dodavatelských firem při řešení ekologického provozu školy Dílčí cíl 3: Vyřešení problému rozvoje a péče o Botanickou zahradu a Zelenou učebnu. Ţáci a vyučující nemohou v rámci výuky či pracovní doby vykonávat všechny nutné práce, bude proto vytvořena metodika údrţby a dalšího rozvoje prostoru nejbliţšího okolí školy. Byl vytvořen tématický plán předmětu Botanická zahrada (oblast Člověk a svět práce) se zaměřením na péči o rostliny v okolí školy Byl zaveden nepovinný projektový předmět se zaměřením na dokumentaci, metodiku a tvorbu didaktických pomůcek pro práci v Zelené učebně 3.5. Způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Pedagogický sbor gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. bude spolupracovat s koordinátorem EVVO na vytvoření optimálních podmínek pro implementaci tohoto průřezového tématu do výuky všech předmětů v rámci stávajícího i nově vytvářeného ŠVP. Hlavním cílem je zapojení co největšího počtu vyučujících do EVVO. Aby mohl být tento záměr realizován, budou pedagogové postupně vzděláváni v základech EVVO na seminářích pořádaných školou nebo jinými subjekty. 11

13 Dílčí cíl 1: Absolvování repetitoria terénních cvičení vyučujícími Bi Vyučující biologie absolvovali repetitorium terénních cvičení a nové poznatky aplikují v projektové i praktické výuce Dílčí cíl 2: Průběţné absolvování seminářů ze základů EVVO vyučujícími ze všech týmů Vedoucí týmů a vybraní zástupci týmů absolvovali vybrané semináře z nabídky SEV Lipka, získané poznatky přenášejí do svých týmů Pedagogové spolupracují na tvorbě programu seminářů pořádaných školou a vyuţívají nových poznatků při práci se studenty tvorba pracovních listů, výuka v Zelené učebně a podobně Dílčí cíl 3: Zavedení teambuildingových aktivit pro celý pedagogický sbor a obnovení neformálních mezitýmových setkání (i s vedením) pro zlepšení atmosféry ve škole Kaţdý rok probíhá teambuildingová aktivita podle výběru vedení školy Kromě pravidelných oficiálních porad se uskutečňují mezitýmová setkání minimálně jednou za čtvrtletí Atmosféra v pedagogickém sboru je příznivá spolupráci mezi vyučujícími jednotlivých předmětů. 12

14 4. Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy Dlouhodobé záměry EVVO jako takové zatím nejsou začleněny v oficiálních dokumentech školy, pouze v ŠVP je zahrnuto průřezové téma EV a probíhá pravidelná kontrola jeho formálního plnění. Dílčí cíl 1: Začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů gymnázia Integra a jejich postupné naplňování Dlouhodobé záměry jsou začleněny do oficiálních dokumentů školy, a zveřejněny na webových stránkách Dílčí cíl 2: Vytvoření takového pracovního prostředí na vnitřním webu školy, které by umoţňovalo rychlou a pruţnou spolupráci týmů na aktualizacích oficiálních dokumentů a výkazů, Na vnitřním webu existuje jednoduchý, transparentní a přístupný systém tvorby a ukládání dokumentů pro jednotlivé týmy i celý pedagogický sbor Tento systém funguje a je pedagogy vyuţíván Dílčí cíl 3: Dlouhodobé záměry jsou ţivým dokumentem, který se vyvíjí v souladu s potřebami školy. Jednou za rok koordinátor aktualizuje roční realizační plán, v závěru roku jej také hodnotí Jednou za dva roky koordinátor doplňuje text Dlouhodobých záměrů o hodnotící zprávu a nové body. 13

15 B. Přílohy 1. Projekt Čtyři roční období - Rok v zahradě Jedná se o dlouhodobý projekt, který dosud nebyl realizován ale byl pouţit do ţádosti o grant z ESF. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Název projektu Autor (jméno, škola, ) Smysl projektu (odpovídá na otázku PROČ? tj. účel projektu, jeho motiv, cíl vzdělávací a výchovný) Zařazení do předmětů (konkrétní předměty, integrující jednotlivé předměty apod.) Doba trvání (počet hodin, dní, měsíců aj.) Účastníci projektu (věková skupina, počet účastníků) Prostředí (třída, škola, vyuţití blízkého Okolí atd.) Pomůcky (knihy, encyklopedie, mapy, počítač, fotoaparát, výtvarné a psací potřeby, pracovní listy aj.) Zdroje (publikace, jiné inspirační materiály) ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (pracovní název Rok v zahradě) Jana Nešporová Gymnázium INTEGRA BRNO, Naši studenti mají moţnost přesvědčit se na vlastní oči a kůţi jaké proměny prodělává v průběhu roku zahrada, co tyto změny obnáší v objemu lidské práce, naučí se tyto proměny sledovat, pozorovat, dokumentovat ale také ovlivňovat a interpretovat nejrůznější zákonitosti. Také mohou srovnat konvenční a alternativní přístupy k pěstování kulturních plodin, ovoce, zeleniny a bylinek. Dále mají moţnost vyuţít své produkty k výtvarné činnosti, v kuchyni, či při tvorbě výukových pomůcek a her. Biologie s integrovanou environmentální výchovou, Botanická zahrada (pracovní činnosti), Mediální výchova, Informatika, Literatura, chemie, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova Školní rok (opakovatelný), předpokládají se pracovní setkání studentů minimálně jednou za dva týdny, a plnění úkolů v průběhu roku Projekt je určen pro studenty tercie, kteří mají pouze jedno pololetí pěstitelské práce (předmět Botanická zahrada), kvarty (předmět digitální technologie), sekundy (mediální výchova a environmentální výchova) a dále pro zájemce z řad studentů vyššího stupně školy Zelená učebna a Botanická zahrada gymnázia, učebna IVT, multifunkční učebna Zahradnické nářadí, výtvarné potřeby, fotoaparát, videokamera, vybavení chemické laboratoře, vybavení přírodovědné učebny, učebna IVT, meteorologická stanice, záznamové archy pro pozorování jednotlivých lokalit, software pro stříhání dokumentů, dvd vypalovačka, laminovací přístroj, Literatura: Ekologická zahrada, Měsíc zahradníkem, Rok v zahradě, odborné časopisy, populární zahrádkářské časopisy 14

16 Průběh * Motivace (podnět, úkol, problém) * Realizace (organizace a průběh konkrétních činností) Prezentace (tj. výstupy projektu, např. výrobky, výstavka, vystoupení apod. * Způsob hodnocení Září - motivace: vytvoření pracovní skupiny, rozdělení rolí (zahradník, technik, fotograf, kameraman, reţisér, scénárista, ) zadání základních úkolů promítnutí amatérského a profesionálního dokumentu o přírodě, rozhovor s tvůrcem dokumentárního filmu pomoc v letní údrţbě zahrady sběr fotografického a filmového materiálu Říjen, listopad: Studium literatury, tvorba filmového scénáře Péče o podzimní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu z podzimní zahrady Prosinec, leden: Sběr fotografického a filmového materiálu ze zimní zahrady Výběr hudby, střih, úprava fotografií Únor, březen: Péče o předjarní zahradu Sběr fotografického a filmového materiálu Zpracování fotografií na učební pomůcky Duben, květen: Péče o jarní zahradu Sběr filmového a fotografického materiálu, střih, úprava Červen Prezentace projektu na studentské konferenci promítání dokumentu Rok v zahradě, výstavka fotografií a učebních pomůcek (poznávací karty, pexeso, kvarteta apod.) Péče o předletní zahradu, Sběr fotografického a filmového materiálu z předletní zahrady pro další díl filmu Studenti budou hodnoceni za účast a podíl na práci související s tvorbou filmu a učebních pomůcek, hodnocení bude slovní s důrazem na týmovou spolupráci a kooperaci Průřezová témata: (název průřezového tématu - tematický okruh a konkretizace jeho obsahu) Environmentální výchova Mediální výchova 15

17 2. Výsledky SWOT analýzy S silné stránky školy (pokud jde o EVVO) to, na čem můţeme stavět, co se nám daří (např. aktivní koordinátor, zpracovaný dokument k EVVO na škole, kvalitní projekt s názvem, technické vybavení, školní zahrada, ředitel nakloněný realizaci EVVO atd.) Obecná charakteristika školy a okolí: poloha školy okrajová část města Brna dobrá dostupnost MHD do centra i do přírody (Stránská skála, Hády...) relativně nízký počet ţáků moţnost uplatnění co nejindividuálnějšího přístupu vlastní školní pozemek s moţností určování přírodnin a aktivního zapojení ţáků do jeho úpravy a do pěstování rostlin kompostovač projekt třídění odpadu (PET lahve, papír) aktivní koordinátor Priority školy ve výchově a vzdělávání snaha o co nejefektivnější zařazení environmentální výchovy do vzdělávacího procesu koordinace třídění odpadu na škole Výchovně vzdělávací cíle ţák je veden k ohleduplnosti k přírodninám i k přírodě ţák je veden k důslednému třídění odpadu ţák je veden k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů ţák si uvědomuje důsledky nehospodárného zacházení s přírodními zdroji Metody a formy práce v EVVO snaha o preferenci skupinových a samostatných prací zařazení projektů do výuky snaha o zabudování EVVO do vyučovacích předmětů výuka v terénu Vybavenost a organizace provozu školy dobrá technická i materiálová vybavenost (videa, dataprojektory, PC, řada vizuálních pomůcek, aj.) přátelská atmosféra dostačující prostory pro výuku uţívání nízkoenergetických zářivek pro osvětlení prostor školy 16

18 Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO dobrá spolupráce koordinátora EVVO s vedením i s ostatními zaměstnanci ochota pedagogů o zapojení se do EVVO Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy snaha o zabudování EVVO do všech oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda součást průřezového tématu v ŠVP W slabé stránky školy (pokud jde o EVVO) to, co se nám příliš nedaří, kde máme problémy (málo kolegů zapojených do EVVO na škole, nedostatek financí, daleko do terénu + ţádná zahrada atd.) Priority školy ve výchově a vzdělávání větší hodinová dotace pro výuku jazyků oproti přírodním vědám sklouzávání k formalismu při vykazování aktivit Výchovně vzdělávací cíle neangaţovanost některých ţáků v třídění odpadu větší zájem ţáků o studium humanitních oborů Metody a formy práce v EVVO přetrvávání frontální výuky malá integrace EVVO do předmětů nízká péče o talenty a ţáky se zájmem o přírodu Vybavenost a organizace provozu školy nízká spolupráce školy s veřejností a organizacemi zaměřenými na EVVO Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO nízká aprobovanost pedagogických pracovníků ohledně environmentální problematiky Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO pouze do vyučovacího předmětu biologie O příležitosti (pokud jde o EVVO) to, co bychom mohli pro rozvoj EVVO na škole vyuţít, ale zatím jsme tak neučinili (krajské grantové řízení, podporu ze strany soukromých subjektů, spolupráce s dalšími školami i jinými organizacemi, nové pomůcky, Obecná charakteristika školy a okolí efektivnější vyuţití prostor školy k prezentaci a propagaci EVVO (motivační plakáty aj.) aplikace EVVO na školním pozemku 17

19 spolupráce s ostatními školami a dalšími organizacemi Priority školy ve výchově a vzdělávání zvýšení hodinové dotace pro výuku přírodních věd na obou stupních školy Výchovně vzdělávací cíle vyšší motivace ţáků a snaha uvést je do hlubší problematiky EVVO Metody a formy práce v EVVO preference projektové výuky snaha o kolektivní spolupráci Vybavenost a organizace provozu školy lepší vybavení učebními pomůckami přístavba (plánovaná na blízkou realizaci) efektivnější vyuţívání grantů pouţívání úspornějších elektrospotřebičů Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO větší angaţovanost a ochota spolupráce se koordinátorem EVVO snaha koordinátora EVVO o větší motivaci kolegů zapojení nepedagogických pracovníků školy (plánované) Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy zařazení EVVO do všech přírodovědných oborů i ostatních předmětů začlenění Dlouhodobých záměrů do oficiálních dokumentů školy T hrozby (pokud jde o EVVO) to, co by mohlo ohrozit zdárnou realizaci EVVO na škole (krácení finančních prostředků ze strany obce či kraje, odchod koordinátora, Obecná charakteristika školy a okolí Sniţující se počet přihlášek, sniţující se výkonnost přijímaných studentů Z toho vyplývající problémy Priority školy ve výchově a vzdělávání zaměření na problematické studenty Výchovně vzdělávací cíle ţák se zajímá pouze o svou pohodlnost ţák je nezaujatý problematikou EVVO ţák není dostatečně motivován 18

20 ţáka obtěţuje se zamýšlet nad smyslem vyuţívání alternativních zdrojů energie a nad recyklací odpadu Metody a formy práce v EVVO nezařazení projektů do výuky týkajících se EVVO Vybavenost a organizace provozu školy Sklouzávání k formalismu v plnění a vykazování úkolů spojených s výukou a projekty Způsobilost pedagogického sboru pro práci v EVVO přetěţování pedagogů administrativní prací málo asistentů pro práci se studenty se SVVP Dlouhodobé záměry EVVO v oficiálních dokumentech školy nepříliš efektivní zařazení EVVO do ŠVP příliš formální dokumenty 19

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.3 Školní plán EVVO 7.3.1 Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO 7.3.1.1 Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 7.3.1.2 Charakteristika školy

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

SWOT analýza školy únor 2004

SWOT analýza školy únor 2004 SWOT analýza školy únor 2004 Analýza byla prováděna se záměrem zmapovat podmínky školy pro zavádění vznikajícího ŠVP ZV do práce školy. Tyto podmínky vyhodnocovali vedení školy, pedagogové, provozní zaměstnanci,

Více

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010)

Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010) Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010) 1.9. 2009 p.polášková, p. Twardziková, p.tomisová -implementace výuky ekologie do ŠVP a zlepšování ekologického chování v rámci celé školy -revitalizace školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více