3/2009. říjen. Podzimní vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009. říjen. Podzimní vydání"

Transkript

1 3/2009 říjen Podzimní vydání

2 Rozhovor 2 Máme za sebou prázdniny, které opět nabídly zdejším dětem několik akcí spřátelených obcí pod názvem Prázdninové hry. Jaký je zájem mezi občany o toto dění? Prázdninové hry se zaběhly do cyklu prázdninových setkávání dětí a dospělých ve čtyřech obcích Moravská Nová Ves, Rabensburg, Kúty a Lakšárská Nová Ves a mají již stálý okruh účastníků. Bohužel se setkáváme poslední dobou s tím, že si účastníci vybírají pouze atraktivnější místa setkávání. Spolu s ostatními starosty jednáme o případné změně projektu a uvítáme i podněty od samotných účastníků prázdninových setkání. Nejčastějším slovem dneška je ekonomická krize. Jak se projevila ve financování činnosti městyse? Má krize nějaký důsledek na personální změny ve strukturách městyse? Do konce měsíce srpna byly zatím příjmy a současně i výdaje obce naplňovány v souladu s rozpočtem. Jistě se vyplatilo držet se při tvorbě rozpočtu na letošní rok tzv. při zemi a tudíž nedochází u nás zatím k propadu v příjmech. Přesto musíme i nadále sledovat vývoj finanční situace, neboť předpokládáme, že ekonomická krize se v rozpočtech obce teprve projeví. O personálních změnách v důsledku finanční krize zatím neuvažujeme. Bude městys reagovat na ekonomickou krizi například snižováním rozpočtů a příspěvků na kulturní akce a činnost spolků? Již pro letošní rok došlo k úpravě výdajů na financování kulturních akcí a rovněž požadavky spolků o dotace nebyly uspokojeny v plné výši. Spolky na dotaci nemají právní nárok a jejich požadavky budou uspokojovány podle možností rozpočtu obce. Již před několika lety jsem ve zprávě z Regionu Podluží četl, že se chystá oprava silnice mezi MNV a Týncem. Víte něco konkrétního o tomto Pravidelné hovory se starostkou Ing. Janou Krutákovou projektu? Tolik diskutovaná a hlavně potřebná oprava komunikace Moravská Nová Ves Týnec Tvrdonice Kostice má již konkrétní podobu. V současné době je vydáno stavební povolení a podle posledních informací by mělo být v příštím roce započato se stavbou. Otázkou zůstává dořešení vjezdů na pozemky v trati Padělky, které budou částečně stavbou dotčeny a stávající vjezdy narušeny. Podle silničního zákona je povinností majitelů pozemků sousedících s komunikací požádat příslušný stavební úřad o povolení k vybudování sjezdu z pozemku na komunikaci. Jako alternativní možnost se jeví vybudování obslužné komunikace, což ovšem předpokládá souhlas všech vlastníků pozemků a větší finanční náročnost. Můžete nezainteresovaným občanům zprostředkovat aktuální situaci na základní škole? Ke 31. srpnu 2009 se Mgr. Svítil vzdal funkce ředitele školy a vedením byla pověřena Mgr. Petrjanošová. Rada městyse vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení. V současné době vzrůstá počet narozených dětí i počet uzavřených sňatků. Co nového může městys při svatebním obřadu a vítání občánků nabídnout? Letošní léto bylo opravdu bohaté na tyto významné události. Většina sňatků probíhala ve dvoře úřadu městyse nebo na Selském dvoře. Prostory jsou pro tyto účely zvlášť upraveny a snoubenci tak mají možnost využít vedle obřadní síně i netradiční místa. Děkuji za odpovědi. Otázky připravil Petr Kluska

3 Z úřadu městyse 3 Zpráva o činnosti rady městyse za uplynulé období Rada městyse projednala: žádost p. Růžičkové o nájem nebytových prostor podání žádostí o dotace věc nájmu pozemků v lokalitě salaše otázku provozu diskotéky v objektu bývalého JZD dopis ředitele ZŠ Mgr. Svítila možnosti výstavby fotovoltaických elektráren v obci otázku haly v objektu bývalé pily žádost p. Vratislava Dráhy o povolení vodovodní a kanalizační přípojky situaci na místě ředitele ZŠ otázku nájmu bytu pro učitelku angličtiny žádosti o přidělení obecního bytu okolnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Jana Svítila Rada městyse schválila: platový tarif ředitele ZŠ, platný od platový tarif ředitelce MŠ, platný od poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Martině Janulíkové nezřízení veřejné služby v Moravské Nové Vsi poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč obci Skorošice, okr. Jeseník, která byla postižena povodněmi povolení vstupu na pozemek pro společnost Vodní zdroje za účelem relikvidace starých sond v k.ú. Moravská Nová Ves odeslání výzvy k vyklizení a předání nemovitosti p. Bartošíkovi k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností News Outdoor s.r.o. Praha použití nevyčerpané dotace na nákup kostýmů pro mažoretky uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Novým z Rajhradic na hody na rok 2010 za stejných podmínek jako v roce 2009 pronájem prostor v budově bývalého obecního úřadu paní Růžičkové a to na dobu 1 roku, za předpokladu, že bude zamýšlené využití schváleno příslušnými orgány (hygiena atd.) výjimku z počtu žáků v MŠ na 28 žáků na jednu třídu příspěvek na zbudovaný vjezd Radce Glosové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Anně Kambové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Ing. Ivaně Tomanové podle standardních pravidel vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 199 projektovou dokumentaci k projektu Moravská Nová Ves stavba cyklostezky prodej trafa v objektu bývalé pily p. Kobzíkovi z Týnce za částku 5.000,- Kč konání dvou kulturních akcí v pátek dne poskytnutí příspěvku manželům Janečkovým, Hliník 336 příspěvek na zbudovaný vjezd manželům Maděřičovým podle standardních pravidel vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, s předpokládaným nástupem ke dni nový platový tarif ředitelce MŠ Marii Salajkové zadání opravy komunikace V Zahradách firmě Markusberg poskytnutí dotace za sběr PET láhví za první a druhé čtvrtletí 2009, podle klíče: 1,- Kč za 1kg odevzdaných plastů uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v budově úřadu č.p. 107 s p. Hanou Hiclovou a to na dobu určitou, do Rada městyse pověřila: zástupkyni ředitele ZŠ Moravská Nová Ves, Mgr. Soňu Petrjánošovou, řízením příspěvkové organizace Základní škola Moravská Nová Ves

4 Z úřadu městyse 4 a to do doby jmenování nového ředitele školy starostku městyse požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise starostku městyse požádat ředitelku Základní školy Břeclav Slovácká, Mgr. Ivu Jobánkovou o souhlas se svým jmenováním za členku konkurzní komise starostku městyse vyzvat zástupkyni ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zápisem o volbě Rada městyse zamítla: žádost p. Pintery o povolení umístění satelitního přijímače do okna v bytě na DPS žádost Klubu kulturistů Moravská Nová Ves o dotaci Rada městyse vzala na vědomí: nabídku Akademie J. A. Komenského Břeclav na pořádání kurzů informace z Katastrálního pracoviště Břeclav o dokončení obnovy katastrálního operátu informace o změně územního plánu Obce Mikulčice informace o neuskutečněné nepovolené technoparty Moraviatek žádost o.s. Prostrom ve smyslu 70 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb. dopis od Petra Skalníka ve věci prodeje pozemků pod bývalými kasárnami informace o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu městyse dopis ZŠ ve věci nových normativů informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Hrušky vypracování bezplatného studentského programu rozvoje městyse pozvánku na vernisáž Ing. Kubrické vzdání se funkce ředitele Základní školy Moravská Nová Ves pana Mgr. Jana Svítila ke dni informace o situaci v mateřské škole Rada doporučuje zastupitelstvu: schválit smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s. schválit dohodu o partnerství k projektu s Městem Břeclav schválit předložené dílčí změny, které jsou součástí změny č. 1 územního plánu. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Zastupitelstvo městyse schválilo: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky NN na sběrný dvůr v Moravské Nové Vsi, která bude uzavřena mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 625/1, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 292/1 ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelové NN přípojky na pozemku p. č. 2184/21 a 2192/2 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, který bude zřízen pro p. Kobzíka v ceně jednorázové ve výši 500,- Kč prodej části pozemku p.č. 526 o výměře 508 m 2 za cenu 300,- Kč za 1 m 2 p. MUDr. Bartošovi na stavbu ordinace praktického lékaře prodej části pozemku p.č. 2679/4 o výměře 14m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2 manželům Adámkovým s tím, že cenu za geometrický plán a poplatek na katastru budou platit nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/6 o výměře 4 m 2 manželům Václavu a Zdeňce Průdkovým za cenu 70,- Kč za 1 m 2 s tím, že cenu za geometrický

5 Z úřadu městyse 5 plán a poplatek na katastru uhradí nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/5 o výměře 2 m 2 p Zdeňku Průdkovi za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Cenu za geom. plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel odprodej pozemků 2184/27, 2184/26 a 2192/14 o výměře 282 m 2 p. Kobzíkovi, bytem Týnec, za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Geometrický plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel prodej pozemku na p. č. 1464/1 p. Marku Benešovi o výměře 130 m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Poplatky na katastrálním úřadě a cenu za geometrický plán uhradí nabyvatel zatím neprojednávat možný prodej budovy starého úřadu a nechat k řešení na příští jednání zastupitelstva závěrečný účet Městyse Moravská Nová Ves za rok 2008 a to bez výhrad rozpočtový výhled Městyse Moravská Nová Ves na roky rozpočtové opatření č. 1/2009 rozpočtové opatření č. 2/2009 návrh předložené změny č. 1 územního plánu a jako pořizovatele změny č. 1 územního plánu Městský úřad Břeclav podání žádosti o dotace na rekonstrukci chodníků, komunikací a parkovacích stání (cyklostezka přes celou obec) z regionálního operačního programu podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů v budovách DPS a Sokolovna z operačního programu životního prostředí podání žádosti o dotace na sanaci svahu v lokalitě Výmol, Na Kopci z operačního programu životní prostředí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3814/1 na ul. Vinohradská ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice dohodu o partnerství k projektu technologická centra a elektronická spisová služba na území ORP Břeclav s Městem Břeclav cenu stočného ve výši 21,- Kč včetně DPH, kdy kalkulovaná cena je 21,26 Kč vystoupení Městyse Moravská Nová Ves z občanského sdružení MAS Dolní Morava Zastupitelstvo městyse zamítlo: smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse, na kterých prochází výtlačný řád surové vody I, II, III a IV v katastrálním území Moravská Nová Ves prodej pozemku p.č v k.ú. Městyse Moravská Nová Ves p. Marku Benešovi prodej pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves p.č. 2192/1, 2192/2 a 2192/3 p. Romanu Kolajovi smlouvu o úvěru pro Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace na výši ,- Kč za účelem financování již koupeného traktoru Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: situaci ohledně vybudování sociálního zařízení v lokalitě Výmol s tím, že bude vyřízeno stavební povolení Připravila Ing. Jana Krutáková, starostka Oprava komunikace v ulici V zahradách

6 informace pro občany 6 Informace ze stavebního úřadu Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že dle 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení dle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. V odstavci stavebního zákona je dále uvedeno, že pokud si vlastník stavby neplní povinnost dle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby.a dále dle 154 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), že vlastník stavby a zařízení je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Upozorňujeme kupující nemovitostí, aby tyto doklady vyžadovali po prodávajících, případně po realitních kancelářích, které prodej nemovitostí zprostředkovávají. Předejdete tak zbytečným výdajům na pořízení nové dokumentace. Příspěvky na vjezdy Upozorňujeme občany, že byla aktualizována směrnice, upravující postup při úhradách příspěvků na náklady spojené s vybudováním vjezdů k rodinným domům. Podle této směrnice je nově nutno, před vybudováním vjezdu, písemně požádat radu městyse o schválení vybudování vjezdu s tím, že je nutno předložit alespoň jednoduchý projekt, ze kterého budou patrné rozměry, materiál a technické provedení vjezdu. Bez předchozího povolení nebude úhrada příspěvku provedena, stejně tak nebude provedena v případě, že se bude skutečné provedení vjezdu lišit od schváleného projektu vjezdu. Po vybudování vjezdu je pak potřeba podat písemnou žádost o příspěvek, ke které bude přiložen doklad o nákupu materiálu. Maximální úhrada příspěvku je ve výši 50 % nákladů na materiál na vjezd na obecním pozemku. Směrnice je vystavena na internetových stránkách na adrese: egorii=33&iddokumentu=182 Poděkování Městys Moravská Nová Ves tímto děkuje panu Jaromíru Kučerovi, ul. Dolní, za renovované saně, které slouží jako poutač na kulturní akce u supermarketu. Za úřad městyse Bc. Petr Dvořáček Renovované saně u supermarketu.

7 Aktuality 7 Výstava obrazů Vojtěcha Kalužíka Celkem třicet pět akvarelů vystavoval na své první výstavě obrazů v Galerii výtvarných umění v Hodoníně od poloviny července malíř a grafik Vojtěch Kalužík. Umělec se věnuje především malbě krajiny a nechává se inspirovat přírodou a zákoutími okolo Moravské Nové Vsi, kde také žije. Sluncem zalitá zákoutí a výseky pohledů se stromy, zachycující krajinu okolo rodné vsi a její atmosféru, to jsou nejčastější náměty obrazů. Výstava byla ukončena 6. září. Josef Horníček Vysoké ocenění Projekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity DEN S PŘEKLADEM byl oceněn EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL Na projektu se podílel tým translatologů vedený PhDr. Milanem Hrdličkou, CSc. z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novoveským rodákem. Jde o mezinárodní studentskou překladatelskou soutěž, vycházející vstříc rostoucímu zájmu studentů o překlad jako o jedné z prvořadých možností jejich profesionálního uplatnění, doma i ve světě. Evropská jazyková cena LABEL je udělována Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je decentralizovanou aktivitou Evropské komise. Tím je posílen i její mezinárodní význam. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. října 2009 ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství v Praze. Našemu rodáku blahopřejeme. Pozvánka Občanské sdružení Prostrou zve všechny příznivce zdravého životního prostředí bez rozdílu věku na Sázení u silnice Sraz účastníků v sobotu 17. října od 10 do 14 hodin u sochy Sv. Anny na konci Anenské ulice. Potřebujete jenom rýče a motyky, vše ostatní je zajištěno. Pro radost, pro užitek, Prostrom. Ing. Jana Krutáková starostka Městyse Moravská Nová Ves

8 Rozhovory 8 3 ROZHOVORY OBČANÉ GENERACE V návaznosti na oblíbenou rubriku, ve které jsme se Vám pokusili představit zdejší drobné podnikatele a živnostníky různých profesí, jsme se rozhodli vytvořit novou pravidelnou rubriku. Pro zdejší čtenáře je vždy atraktivní číst rozhovory s místními lidmi, a proto jsme se zaměřili právě na ně. V této nové rubrice Vám představíme 3 členy jedné rodiny, kteří zastupují 3 rozdílné generace. Všichni odpovídají na totožné otázky tak, abychom mohli jednotlivé generace a jejich denní životy porovnat. Nejmladší generace Studující dívka ve věku 15 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno se chystám do školy a v 11 večer si povídám s holkama na pokoji. Kolik času denně trávíte u televize? 0-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Nečtu. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? Neustále. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Nemám oblíbený pořad. Který politik je Vám nejméně sympatický? Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Zhubni! Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Byla jsem večer u Pátého a pozorovala hvězdy. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Od Daniele Steel Zrcadlový obraz. Je to o dvojčatech Olivii a Victotii, které jsou úplně stejné. Victorie si musí vzít jednoho právníka. Po roce manželství se rozhodne prohodit se s Olivií a odjede do Evropy pomáhat jako sestřička na frontu. Tam po roce umírá. Jaké pro Vás byly letošní hody? Mazové (výborné). K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Rodina Košutova Jo, je tam dobrý burčák. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Nic mě nenapadá. Střední generace Zaměstnaná žena ve věku 36 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno jsem v práci a v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 1,5-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Denně Mladá fronta Dnes Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 0-2krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě. Který politik je Vám nejméně sympatický? Topolánek + Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Aby oba dva odstoupili ze svých funkcí, protože místo toho, aby se dohodli na důchodové reformě, reformě školství a zdravotnictví, je to pořád jenom boj o koryta. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Společná rodinná dovolená v Krkonoších. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Jožo Nižnanský Čachtická paní. Jaké pro Vás byly letošní hody? Jako každý rok navštěvuji pouze předhodovní zpívání, které je moc pěkné.

9 Rozhovory 9 K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Nenavštěvuji není to pro mě zajímavý program. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Kdy už se konečně najdou peníze v rozpočtu na vzhled naší obce? Odpověď paní starostky: Nevím, co konkrétně má tazatelka na mysli. Vzhled obce se mění s každou novou fasádou, novou výsadbou apod. Každoročně je z rozpočtu vyčleněna částka na veřejnou zeleň, na mobiliář, úpravy komunikací. Z rozpočtu se hradí samozřejmě i další záležitosti a proto je i tato kapitola omezená. Musím však podotknout, že vzhled obce mohou ovlivnit i sami občané, např. údržbou předzahrádek, úklidem exkrementů po svých psích miláčcích, které chodí venčit, odkládáním odpadu na místa k tomu určená apod. Občanům, kterým tyto věci nejsou lhostejné, chci touto cestou alespoň poděkovat. Nejstarší generace Žena ve věku 72 let, důchodkyně. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno vstávám, v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 2 hodiny, zprávy večerní, pak nějaký pořad. Jak často čtete noviny a jaké? Každý den - Břeclavský Deník, odebírám pravidelně. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 3krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě, Hádej, kdo jsem a Velmi křehké vztahy. Který politik je Vám nejméně sympatický? Miroslav Topolánek Co byste mu vzkázal/a? Aby se zajímal spíše o normální lidi a ne o ty bohaté. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Když jsme se sešli (zaměstnanci) po 10 letech, poseděli v parku u hotelu, popíjeli skleničku vína a zavzpomínali na mladá léta, vyprávěli prožitky a rozešli se se slovy abychom se ve zdraví všichni zase sešli ale dříve!. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Nejlepší světové čtení Tatínkova holčička od Mary Higgins Vladkové (detektivní příběh). Jaké pro Vás byly letošní hody? Docela normální. Byla jsem se dívat na průvod, u muziky jsem nebyla, neboť jsem měla návštěvu. Ale předhodovní zpívání bylo velmi hezké, byla jsem i s návštěvou a velmi se to líbilo. K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Ano, každý rok, líbí se mi vystoupení zpěváků a dechová hudba. Škoda, že skončil dívčí pěvecký kroužek. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Proč jsou tak krásné chodníky až ke sklepům ve sklepních ulicích a jinde je to hrůza a děs, často spějí až k haváriím. Nejhorší ulic v celé obci je u Jarky Vašíčkové, na Dolním konci, kde děti chodí do školy, jezdí se na kolách a jezdí tam auta. Auta objíždějí hrbolce a díry a nedá se vůbec jet proti na kole. Již před třemi lety na to bylo upozorňováno. Odpověď paní starostky: Na podobný dotaz jsem odpovídala i na veřejném zasedání zastupitelstva městyse. V letošním roce došlo konečně na úpravy v ul. V Zahradách. Ulice K Záhumní je nyní asi opravdu tou nejhorší. Drobné úpravy v této ulici spočívající v zalepení těch největších děr nejsou účelné, je třeba vybudovat kanalizaci a opravit komunikaci kompletně včetně spodních vrstev.

10 Spolky 10 Dne 8. července jsme se sešli (oddíl Tučňáci) na nádraží v Moravské Nové Vsi a jeli jsme ještě s jinými oddíly z Lužic, Mikulčic a Prušánek směr Žďár nad Sázavou a odtud autobusem do Polničky, kde jsme strávili dalších 18 zábavných dní. Po příjezdu na místo si děti postavily stany. Každé ráno je čekala rozcvička, dopolední a odpolední program, občasné zpívání u táboráku a jiné věci. Letošní celotáborová hra byla ve stylu Řecko. Vedoucí se převlékali za řecké bohy z bájného Olympu a děti jako Řekové plnily různé úkoly, například se musely zúčastnit olympijských her, zahrát známé divadelní hry na počest bohů, přinášet jim SKAUTSKÝ TÁBOR 2009 oběti, květiny. Ale hlavní podstatou bylo, že musely najít ztracenou Diovu nesmrtelnost. Jeden den jsme věnovali výletu do Žďáru nad Sázavou, kde jsme si nakoupili spoustu drobností. Poměrně víckrát jsme navštívili Vagón, což je restaurace, jejíž součástí je areál s různými houpačkami, kolotoči a atrakcemi pro děti, kde se všichni pořádně vyřádili. Letošní tábor se vydařil, počasí bylo slunečné, takže jsme si ho všichni užili a můžeme se těšit na další. Kristýna Kiki Šedivá Řečtí bohové v podání oddílových vedoucích. Že nás tady ani nepoznáváte? Táborový oheň.

11 Spolky 11 Letní prázdniny už sice odvál podzimní vítr, ale můžeme na ně trochu zavzpomínat PRÁZDNINOVÉ HRY V červenci se děti těší na tradiční prázdninové hry a nebýt deštivého počasí, určitě by jich přijelo více i ze sousedního Slovenska a Rakouska. Práce s korálky, koupelovou solí a barvičkami, také soutěže a výborné buchty od maminek měly úspěch, takže už se těšíme na příští rok! Je skvělé, že se tady u nás najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně udělat něco pro druhé. Děkujeme! VÝLET LODÍ Letošní prázdninový výlet s Broučkem byl jen pro silnější povahy. Při pohádkové plavbě lodí Konstancie z Hodonína nás totiž přepadli krvežízniví piráti a po ohromující vodní spršce nám hrozili strašlivou smrtí, jestliže nevydáme královský poklad. Děti byly statečné, ale sladké odměně neodolaly a poklad prozradily. Přesto se nám podařilo piráty zahnat na útěk a zdárně doplout do přístavu.

12 Spolky 12 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI U TÁBORÁKU Prázdniny jsou vždycky príma - ať je léto nebo zima. Počkejte tu ještě chvíli, málo jsme se opálili, jen trošku jsme lenošili a rodiče pozlobili Ale děti, co vás nemá! Teď už je potřeba změna! Za rok jsme tu přece znova. Hola teď už škola volá! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V září jsme ještě pořádně provětrali kola, odrážedla a koloběžky na dopravním hřišti. Slalom zvládli s pomocí maminek i ti nejmenší. DÝŇOBRANÍ Podzim jsme přivítali na dýňobraní. Nejdřív děti vydlabaly dýně a pak zdlabaly buchty. Po setmění se krásně rozsvítili všichni bubáci a taky kočička, slepička, sněhulák, Shrek, Muf Supermuf, kočár pro Sněhurku i s koníkem a další nádherná dílka. Mgr. Jana Tichá POZVÁNKA DO KLUBOVNY: Tátové a mámy přijďte si hrát s námi - každé pondělí 9 11 hod. - každou středu hod. - ve školní družině (budova MŠ) - přezůvky a hračku s sebou DALŠÍ AKCE: Burza dětského oblečení a potřeb, v případě zájmu volejte na tel Adventní zdobení Mikulášský jarmark Přejeme všem dětem úspěšný školní rok!

13 Škola 13 Letošní školní rok jsme zahájili 1. září slavnostně spolu s rodiči našich prvňáčků a ostatními žáky, ale trochu netradičně. Pan ředitel Mgr. Jan Svítil se vzdal funkce ředitele školy a nastoupil k ČŠI, kde byl jmenován inspektorem pro Zlínský kraj. Vedením školy byla pověřena zástupkyně školy Mgr. Soňa Petrjanošová. Školní rok 2009/2010 bude probíhat ve složení pedagogického sboru: 1. tř.mgr. Jana Komosná - 21 žáků 2. tř. Mgr. Ivana Šestáková 19 žáků 3. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 15 žáků 4. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 26 žáků 5. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 11 žáků 6. tř. Mgr. Jana Bravencová 23 žáků 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová - 24 žáků 8. A PaedDr. Ladislav Schwartz - 18 žáků 8. B Mgr. Markéta Tučková 17 žáků 9. A Mgr. Karla Ambrožová 23 žáků 9. B Mgr. Radomíra Spáčalová 21 žáků Dále netřídní pedagové Mgr. Marta Majorová, Mgr. Václav Zachrla, Jana Budišová a Hana Hýblová. Školní družina Iva Salajková. 5. září jsme oficiálně ukončili prázdniny spolu s přáteli ze zahraničí v rakouském Rabensburgu na ukončení letošních Her bez hranic - vystoupením všech tří skupin našich mažoretek. Hned první týden v měsíci září jely obě deváté třídy na třídenní exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Žáci navštívili důležitá místa a kulturní památky: Pražský hrad, sv.víta, Zlatou uličku, sv. Mikuláše, Karlův most, Národní divadlo, Vyšehrad, Staré město, zasmáli se v bludišti na Petříně a také navštívili filmové studio, kde se točí seriál Ulice a mohli se projít Pekárnou, Tetovacím studiem i jednotlivými pokoji filmových hrdinů Myslím si, že vzpomínky na Prahu a nevšední zážitky jim dlouho zůstanou v paměti. Druhý týden v září se uskutečnily závody v lehké atletice v Lanžhotě, kde žáci z prvního stupně získali 13 medailí a obsadili celkově 3. místo a žáci Co nového ve škole? z druhého stupně získali 20 medailí a obsadili 2. místo. BLAHOPŘEJEME! Podrobnosti najdete na webových stránkách školy. Příští měsíc se uskuteční tradiční Běh Boba Zháňala v Hruškách a další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Minulou neděli odpoledne pořádal Klub Brouček v parku před naší školou velmi zdařilou akci Dýňobraní s ochutnávkou specialit z dýní a cuket a park byl vyzdoben různými vílami, postavičkami z pohádek a zdařilými strašidýlky, zvířátky kdo je neviděl, může litovat. Od října začnou pracovat kroužky našeho školního klubu: mažoretky a roztleskávačky pod vedením Bc. Lenky Kostovčíkové a Zorky Brančíkové, gymnastika pod vedením Ivy Salajkové a Věry Šimáčkové, sebeobrana pod vedením PaedDr. Ladislava Schwartze, sportovní kroužek pod vedením Jany Budišové, modelářský kroužek pod vedením Jaroslava Čecha, rybářský kroužek pod vedením Hasila, redaktorský kroužek pod vedením Mgr. Soni Petrjanošové, dramatický kroužek pod vedením Ing. Pavla Zugara a kroužek angličtiny pod vedením Hany Hýblové. S přáním hezkého slunečného podzimu Mgr.Soňa Petrjanošová, ZSO Deváťáci na exkurzi v Praze.

14 Škola 8 Každý, kdo procházel v měsících červenci a srpnu okolo mateřské školy, si určitě všiml nezvyklého ticha. I děti MŠ měly totiž školkové prázdniny a trávily svůj volný čas se svými rodiči nebo prarodiči na chatě, u moře či u rybníka nebo prostě doma a moc si to s nimi užívaly. Všechno ale jednou končí, a tak skončily i prázdniny a mateřská škola ožila 1. září známými zvuky. Ozýval se z ní smích a křik, trošičku (ale jen málo) pláč a rodiče odcházeli od svých dětí (hlavně od těch nových) s různými představami, jak to ve školce zvládnou. Celý kolektiv mateřské školy se však na děti moc těšil a všichni pro ně připravovali celý týden co nejhezčí a nejpříjemnější prostředí, včetně rozlehlé zahrady s prolézačkami, skluzavkami a houpačkami. Letos bychom chtěli ve spolupráci s rodiči přispět k určitým změnám v životě jejich dětí. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší školy, aby u nás získalo nové kamarády a aby si umělo hrát a spolupracovat s ostatními. Chceme děti vést v poznávání základních lidských citů, jakými jsou pocity štěstí, smutku, zloby a úzkosti a poskytovat jim podněty, které v citově obtížných momentech usnadní dětem reagovat citlivě, s ohledem na ostatní. Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem a při vhodné příležitosti jim ochotně podat pomocnou ruku. KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY: Marie Salajková, ředitelka Ivanka Konečková, učitelka Jana Kosíková, učitelka Pavlína Salajková, učitelka Karla Klusková, učitelka Mgr. Martina Hálová, učitelka Irena Zemánková, vedoucí školní jídelny Miroslava Vašíčková, kuchařka Emílie Čulenová, kuchařka Jana Košutová, kuchařka Marie Jagošová, kuchařka 1. září v mateřské škole Jiřina Juřicová, kuchařka Jana Frýdková, uklízečka Radomíra Zvědělíková, uklízečka Jiří Žurek, topič, údržbář A o kolik dětí se tento kolektiv stará? Zatím o 75 dětí ve třech třídách mateřské školy, paní kuchařky i o žáky základní školy, jejich učitele a další zaměstnance, pracovníky městyse a některé seniory naší obce. O přijetí do naší mateřské školy požádali od nového kalendářního roku také rodiče dalších šesti dětí, které zatím nemají 3 roky. Marie Salajková, ředitelka MŠ

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA A POZVÁNKY čtvrtletí 2009 Narození Adrian Abazaj, Na Mlatě 310 Ladislav Nosek, nám. Republiky 107 Sofie Ella Dočkalová, Kovářská 861 Adam Vojtěšek, Anenská 651 Jiří Paník, Josefovské chalupy 87 Linda Žajdlíková, Nárožní 785 Zuzana Římská, Jana Černého 342 Barbora Hluchá, Luční 922 Radka Hluchá, Luční 922 Nela Luňáková, Na Výsluní 826 Viola Inéz Svitáková, U Sokolovny 907 SŇATEK UZAVŘELI Milan Valihrach a Irena Steinbacherová Václav Surman a Jana Balgová Antonín Salajka a Helena Štusáková Jiří Víšek a Markéta Tomková Miloš Pacal a Magdalena Kalužíková Vítězslav Šimek a Markéta Procházková Béla Remák a Veronika Molatová Fabián Kurka a Marie Průdková Životní jubileum oslavili 80 let: Václav Kachyňa, Kovářská 509 Ján Novensko, Hlavní 101 Anna Bačuvčíková, Luční let: Josef Filipovič, nám. Republiky 8 Jiřina Švarcerová, Na Výsluní let: Ludmila Miklíková, Na Rynku let: Ladislav Žůrek, Lipová 330 Zemřeli Ludvík Helešic, U Sokolovny 365, 72 let Vlasta Žůrková, Lipová 330, 84 let Vojtěch Kolaja, Anenská 653, 53 let Jan Majzlík, Sadová 847, 56 let Pavel Sukup, Anenská 560, 45 let Jiří Fukal, Na Výsluní, 63 let Připravila Marie Šedivá matrikářka Děvčata z chase zvou všechny na dívčí vinek 7. listopadu, Na sokolovně Tentokrát ve stylu Zorro tajemná tvář. Hraje DH Hornobojani. Můžete se těšit na úžasné předtančení a tombolu s krásnými výhrami! Městys Moravská Nová Ves zve občany na následující kulturní akce: Mladá vína - přehlídka vín ročníku Setkání seniorů 94 let: Elfrída Sukupová, Luční let: František Vala, Lipová 659 Vojtěch Petrjánoš, Hlavní 20

16 Fotogalerie 16 Všude se staví a rekonstruuje Mateřská škola najala zkušeného zedníka na rekonstrukci pískoviště. V zahradách byl vybudován závodní okruh. Právě vjíždí do cíle parní válce. Nový sběrný dvůr již začal s výběrem osobních aut, dodávek i bagrů. REDAKCE: Úřad Městyse, Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Redaktor a sazba Bc. Petr Kluska Schváleno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E Neprodejné Uzávěrka tohoto čísla , příští uzávěrka Náklad 1000 ks Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného v hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi

Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného v hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi 1 Zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 7.4.2014 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi Přítomni: Glos Jaroslav Gréeová Eva Košut Marek, Mgr. Kučera Jaroslav

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 18. 10. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 902/33/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 8.4.2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.2.2016 S00RP00O98TI Rada města projednala: R/30/16/3 zápis ze své 29. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/30/16/2 schválila

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více