3/2009. říjen. Podzimní vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009. říjen. Podzimní vydání"

Transkript

1 3/2009 říjen Podzimní vydání

2 Rozhovor 2 Máme za sebou prázdniny, které opět nabídly zdejším dětem několik akcí spřátelených obcí pod názvem Prázdninové hry. Jaký je zájem mezi občany o toto dění? Prázdninové hry se zaběhly do cyklu prázdninových setkávání dětí a dospělých ve čtyřech obcích Moravská Nová Ves, Rabensburg, Kúty a Lakšárská Nová Ves a mají již stálý okruh účastníků. Bohužel se setkáváme poslední dobou s tím, že si účastníci vybírají pouze atraktivnější místa setkávání. Spolu s ostatními starosty jednáme o případné změně projektu a uvítáme i podněty od samotných účastníků prázdninových setkání. Nejčastějším slovem dneška je ekonomická krize. Jak se projevila ve financování činnosti městyse? Má krize nějaký důsledek na personální změny ve strukturách městyse? Do konce měsíce srpna byly zatím příjmy a současně i výdaje obce naplňovány v souladu s rozpočtem. Jistě se vyplatilo držet se při tvorbě rozpočtu na letošní rok tzv. při zemi a tudíž nedochází u nás zatím k propadu v příjmech. Přesto musíme i nadále sledovat vývoj finanční situace, neboť předpokládáme, že ekonomická krize se v rozpočtech obce teprve projeví. O personálních změnách v důsledku finanční krize zatím neuvažujeme. Bude městys reagovat na ekonomickou krizi například snižováním rozpočtů a příspěvků na kulturní akce a činnost spolků? Již pro letošní rok došlo k úpravě výdajů na financování kulturních akcí a rovněž požadavky spolků o dotace nebyly uspokojeny v plné výši. Spolky na dotaci nemají právní nárok a jejich požadavky budou uspokojovány podle možností rozpočtu obce. Již před několika lety jsem ve zprávě z Regionu Podluží četl, že se chystá oprava silnice mezi MNV a Týncem. Víte něco konkrétního o tomto Pravidelné hovory se starostkou Ing. Janou Krutákovou projektu? Tolik diskutovaná a hlavně potřebná oprava komunikace Moravská Nová Ves Týnec Tvrdonice Kostice má již konkrétní podobu. V současné době je vydáno stavební povolení a podle posledních informací by mělo být v příštím roce započato se stavbou. Otázkou zůstává dořešení vjezdů na pozemky v trati Padělky, které budou částečně stavbou dotčeny a stávající vjezdy narušeny. Podle silničního zákona je povinností majitelů pozemků sousedících s komunikací požádat příslušný stavební úřad o povolení k vybudování sjezdu z pozemku na komunikaci. Jako alternativní možnost se jeví vybudování obslužné komunikace, což ovšem předpokládá souhlas všech vlastníků pozemků a větší finanční náročnost. Můžete nezainteresovaným občanům zprostředkovat aktuální situaci na základní škole? Ke 31. srpnu 2009 se Mgr. Svítil vzdal funkce ředitele školy a vedením byla pověřena Mgr. Petrjanošová. Rada městyse vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení. V současné době vzrůstá počet narozených dětí i počet uzavřených sňatků. Co nového může městys při svatebním obřadu a vítání občánků nabídnout? Letošní léto bylo opravdu bohaté na tyto významné události. Většina sňatků probíhala ve dvoře úřadu městyse nebo na Selském dvoře. Prostory jsou pro tyto účely zvlášť upraveny a snoubenci tak mají možnost využít vedle obřadní síně i netradiční místa. Děkuji za odpovědi. Otázky připravil Petr Kluska

3 Z úřadu městyse 3 Zpráva o činnosti rady městyse za uplynulé období Rada městyse projednala: žádost p. Růžičkové o nájem nebytových prostor podání žádostí o dotace věc nájmu pozemků v lokalitě salaše otázku provozu diskotéky v objektu bývalého JZD dopis ředitele ZŠ Mgr. Svítila možnosti výstavby fotovoltaických elektráren v obci otázku haly v objektu bývalé pily žádost p. Vratislava Dráhy o povolení vodovodní a kanalizační přípojky situaci na místě ředitele ZŠ otázku nájmu bytu pro učitelku angličtiny žádosti o přidělení obecního bytu okolnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Jana Svítila Rada městyse schválila: platový tarif ředitele ZŠ, platný od platový tarif ředitelce MŠ, platný od poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Martině Janulíkové nezřízení veřejné služby v Moravské Nové Vsi poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč obci Skorošice, okr. Jeseník, která byla postižena povodněmi povolení vstupu na pozemek pro společnost Vodní zdroje za účelem relikvidace starých sond v k.ú. Moravská Nová Ves odeslání výzvy k vyklizení a předání nemovitosti p. Bartošíkovi k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností News Outdoor s.r.o. Praha použití nevyčerpané dotace na nákup kostýmů pro mažoretky uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Novým z Rajhradic na hody na rok 2010 za stejných podmínek jako v roce 2009 pronájem prostor v budově bývalého obecního úřadu paní Růžičkové a to na dobu 1 roku, za předpokladu, že bude zamýšlené využití schváleno příslušnými orgány (hygiena atd.) výjimku z počtu žáků v MŠ na 28 žáků na jednu třídu příspěvek na zbudovaný vjezd Radce Glosové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Anně Kambové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Ing. Ivaně Tomanové podle standardních pravidel vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 199 projektovou dokumentaci k projektu Moravská Nová Ves stavba cyklostezky prodej trafa v objektu bývalé pily p. Kobzíkovi z Týnce za částku 5.000,- Kč konání dvou kulturních akcí v pátek dne poskytnutí příspěvku manželům Janečkovým, Hliník 336 příspěvek na zbudovaný vjezd manželům Maděřičovým podle standardních pravidel vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, s předpokládaným nástupem ke dni nový platový tarif ředitelce MŠ Marii Salajkové zadání opravy komunikace V Zahradách firmě Markusberg poskytnutí dotace za sběr PET láhví za první a druhé čtvrtletí 2009, podle klíče: 1,- Kč za 1kg odevzdaných plastů uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v budově úřadu č.p. 107 s p. Hanou Hiclovou a to na dobu určitou, do Rada městyse pověřila: zástupkyni ředitele ZŠ Moravská Nová Ves, Mgr. Soňu Petrjánošovou, řízením příspěvkové organizace Základní škola Moravská Nová Ves

4 Z úřadu městyse 4 a to do doby jmenování nového ředitele školy starostku městyse požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise starostku městyse požádat ředitelku Základní školy Břeclav Slovácká, Mgr. Ivu Jobánkovou o souhlas se svým jmenováním za členku konkurzní komise starostku městyse vyzvat zástupkyni ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zápisem o volbě Rada městyse zamítla: žádost p. Pintery o povolení umístění satelitního přijímače do okna v bytě na DPS žádost Klubu kulturistů Moravská Nová Ves o dotaci Rada městyse vzala na vědomí: nabídku Akademie J. A. Komenského Břeclav na pořádání kurzů informace z Katastrálního pracoviště Břeclav o dokončení obnovy katastrálního operátu informace o změně územního plánu Obce Mikulčice informace o neuskutečněné nepovolené technoparty Moraviatek žádost o.s. Prostrom ve smyslu 70 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb. dopis od Petra Skalníka ve věci prodeje pozemků pod bývalými kasárnami informace o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu městyse dopis ZŠ ve věci nových normativů informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Hrušky vypracování bezplatného studentského programu rozvoje městyse pozvánku na vernisáž Ing. Kubrické vzdání se funkce ředitele Základní školy Moravská Nová Ves pana Mgr. Jana Svítila ke dni informace o situaci v mateřské škole Rada doporučuje zastupitelstvu: schválit smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s. schválit dohodu o partnerství k projektu s Městem Břeclav schválit předložené dílčí změny, které jsou součástí změny č. 1 územního plánu. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Zastupitelstvo městyse schválilo: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky NN na sběrný dvůr v Moravské Nové Vsi, která bude uzavřena mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 625/1, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 292/1 ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelové NN přípojky na pozemku p. č. 2184/21 a 2192/2 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, který bude zřízen pro p. Kobzíka v ceně jednorázové ve výši 500,- Kč prodej části pozemku p.č. 526 o výměře 508 m 2 za cenu 300,- Kč za 1 m 2 p. MUDr. Bartošovi na stavbu ordinace praktického lékaře prodej části pozemku p.č. 2679/4 o výměře 14m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2 manželům Adámkovým s tím, že cenu za geometrický plán a poplatek na katastru budou platit nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/6 o výměře 4 m 2 manželům Václavu a Zdeňce Průdkovým za cenu 70,- Kč za 1 m 2 s tím, že cenu za geometrický

5 Z úřadu městyse 5 plán a poplatek na katastru uhradí nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/5 o výměře 2 m 2 p Zdeňku Průdkovi za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Cenu za geom. plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel odprodej pozemků 2184/27, 2184/26 a 2192/14 o výměře 282 m 2 p. Kobzíkovi, bytem Týnec, za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Geometrický plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel prodej pozemku na p. č. 1464/1 p. Marku Benešovi o výměře 130 m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Poplatky na katastrálním úřadě a cenu za geometrický plán uhradí nabyvatel zatím neprojednávat možný prodej budovy starého úřadu a nechat k řešení na příští jednání zastupitelstva závěrečný účet Městyse Moravská Nová Ves za rok 2008 a to bez výhrad rozpočtový výhled Městyse Moravská Nová Ves na roky rozpočtové opatření č. 1/2009 rozpočtové opatření č. 2/2009 návrh předložené změny č. 1 územního plánu a jako pořizovatele změny č. 1 územního plánu Městský úřad Břeclav podání žádosti o dotace na rekonstrukci chodníků, komunikací a parkovacích stání (cyklostezka přes celou obec) z regionálního operačního programu podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů v budovách DPS a Sokolovna z operačního programu životního prostředí podání žádosti o dotace na sanaci svahu v lokalitě Výmol, Na Kopci z operačního programu životní prostředí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3814/1 na ul. Vinohradská ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice dohodu o partnerství k projektu technologická centra a elektronická spisová služba na území ORP Břeclav s Městem Břeclav cenu stočného ve výši 21,- Kč včetně DPH, kdy kalkulovaná cena je 21,26 Kč vystoupení Městyse Moravská Nová Ves z občanského sdružení MAS Dolní Morava Zastupitelstvo městyse zamítlo: smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse, na kterých prochází výtlačný řád surové vody I, II, III a IV v katastrálním území Moravská Nová Ves prodej pozemku p.č v k.ú. Městyse Moravská Nová Ves p. Marku Benešovi prodej pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves p.č. 2192/1, 2192/2 a 2192/3 p. Romanu Kolajovi smlouvu o úvěru pro Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace na výši ,- Kč za účelem financování již koupeného traktoru Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: situaci ohledně vybudování sociálního zařízení v lokalitě Výmol s tím, že bude vyřízeno stavební povolení Připravila Ing. Jana Krutáková, starostka Oprava komunikace v ulici V zahradách

6 informace pro občany 6 Informace ze stavebního úřadu Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že dle 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení dle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. V odstavci stavebního zákona je dále uvedeno, že pokud si vlastník stavby neplní povinnost dle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby.a dále dle 154 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), že vlastník stavby a zařízení je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Upozorňujeme kupující nemovitostí, aby tyto doklady vyžadovali po prodávajících, případně po realitních kancelářích, které prodej nemovitostí zprostředkovávají. Předejdete tak zbytečným výdajům na pořízení nové dokumentace. Příspěvky na vjezdy Upozorňujeme občany, že byla aktualizována směrnice, upravující postup při úhradách příspěvků na náklady spojené s vybudováním vjezdů k rodinným domům. Podle této směrnice je nově nutno, před vybudováním vjezdu, písemně požádat radu městyse o schválení vybudování vjezdu s tím, že je nutno předložit alespoň jednoduchý projekt, ze kterého budou patrné rozměry, materiál a technické provedení vjezdu. Bez předchozího povolení nebude úhrada příspěvku provedena, stejně tak nebude provedena v případě, že se bude skutečné provedení vjezdu lišit od schváleného projektu vjezdu. Po vybudování vjezdu je pak potřeba podat písemnou žádost o příspěvek, ke které bude přiložen doklad o nákupu materiálu. Maximální úhrada příspěvku je ve výši 50 % nákladů na materiál na vjezd na obecním pozemku. Směrnice je vystavena na internetových stránkách na adrese: egorii=33&iddokumentu=182 Poděkování Městys Moravská Nová Ves tímto děkuje panu Jaromíru Kučerovi, ul. Dolní, za renovované saně, které slouží jako poutač na kulturní akce u supermarketu. Za úřad městyse Bc. Petr Dvořáček Renovované saně u supermarketu.

7 Aktuality 7 Výstava obrazů Vojtěcha Kalužíka Celkem třicet pět akvarelů vystavoval na své první výstavě obrazů v Galerii výtvarných umění v Hodoníně od poloviny července malíř a grafik Vojtěch Kalužík. Umělec se věnuje především malbě krajiny a nechává se inspirovat přírodou a zákoutími okolo Moravské Nové Vsi, kde také žije. Sluncem zalitá zákoutí a výseky pohledů se stromy, zachycující krajinu okolo rodné vsi a její atmosféru, to jsou nejčastější náměty obrazů. Výstava byla ukončena 6. září. Josef Horníček Vysoké ocenění Projekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity DEN S PŘEKLADEM byl oceněn EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL Na projektu se podílel tým translatologů vedený PhDr. Milanem Hrdličkou, CSc. z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novoveským rodákem. Jde o mezinárodní studentskou překladatelskou soutěž, vycházející vstříc rostoucímu zájmu studentů o překlad jako o jedné z prvořadých možností jejich profesionálního uplatnění, doma i ve světě. Evropská jazyková cena LABEL je udělována Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je decentralizovanou aktivitou Evropské komise. Tím je posílen i její mezinárodní význam. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. října 2009 ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství v Praze. Našemu rodáku blahopřejeme. Pozvánka Občanské sdružení Prostrou zve všechny příznivce zdravého životního prostředí bez rozdílu věku na Sázení u silnice Sraz účastníků v sobotu 17. října od 10 do 14 hodin u sochy Sv. Anny na konci Anenské ulice. Potřebujete jenom rýče a motyky, vše ostatní je zajištěno. Pro radost, pro užitek, Prostrom. Ing. Jana Krutáková starostka Městyse Moravská Nová Ves

8 Rozhovory 8 3 ROZHOVORY OBČANÉ GENERACE V návaznosti na oblíbenou rubriku, ve které jsme se Vám pokusili představit zdejší drobné podnikatele a živnostníky různých profesí, jsme se rozhodli vytvořit novou pravidelnou rubriku. Pro zdejší čtenáře je vždy atraktivní číst rozhovory s místními lidmi, a proto jsme se zaměřili právě na ně. V této nové rubrice Vám představíme 3 členy jedné rodiny, kteří zastupují 3 rozdílné generace. Všichni odpovídají na totožné otázky tak, abychom mohli jednotlivé generace a jejich denní životy porovnat. Nejmladší generace Studující dívka ve věku 15 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno se chystám do školy a v 11 večer si povídám s holkama na pokoji. Kolik času denně trávíte u televize? 0-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Nečtu. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? Neustále. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Nemám oblíbený pořad. Který politik je Vám nejméně sympatický? Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Zhubni! Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Byla jsem večer u Pátého a pozorovala hvězdy. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Od Daniele Steel Zrcadlový obraz. Je to o dvojčatech Olivii a Victotii, které jsou úplně stejné. Victorie si musí vzít jednoho právníka. Po roce manželství se rozhodne prohodit se s Olivií a odjede do Evropy pomáhat jako sestřička na frontu. Tam po roce umírá. Jaké pro Vás byly letošní hody? Mazové (výborné). K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Rodina Košutova Jo, je tam dobrý burčák. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Nic mě nenapadá. Střední generace Zaměstnaná žena ve věku 36 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno jsem v práci a v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 1,5-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Denně Mladá fronta Dnes Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 0-2krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě. Který politik je Vám nejméně sympatický? Topolánek + Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Aby oba dva odstoupili ze svých funkcí, protože místo toho, aby se dohodli na důchodové reformě, reformě školství a zdravotnictví, je to pořád jenom boj o koryta. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Společná rodinná dovolená v Krkonoších. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Jožo Nižnanský Čachtická paní. Jaké pro Vás byly letošní hody? Jako každý rok navštěvuji pouze předhodovní zpívání, které je moc pěkné.

9 Rozhovory 9 K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Nenavštěvuji není to pro mě zajímavý program. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Kdy už se konečně najdou peníze v rozpočtu na vzhled naší obce? Odpověď paní starostky: Nevím, co konkrétně má tazatelka na mysli. Vzhled obce se mění s každou novou fasádou, novou výsadbou apod. Každoročně je z rozpočtu vyčleněna částka na veřejnou zeleň, na mobiliář, úpravy komunikací. Z rozpočtu se hradí samozřejmě i další záležitosti a proto je i tato kapitola omezená. Musím však podotknout, že vzhled obce mohou ovlivnit i sami občané, např. údržbou předzahrádek, úklidem exkrementů po svých psích miláčcích, které chodí venčit, odkládáním odpadu na místa k tomu určená apod. Občanům, kterým tyto věci nejsou lhostejné, chci touto cestou alespoň poděkovat. Nejstarší generace Žena ve věku 72 let, důchodkyně. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno vstávám, v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 2 hodiny, zprávy večerní, pak nějaký pořad. Jak často čtete noviny a jaké? Každý den - Břeclavský Deník, odebírám pravidelně. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 3krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě, Hádej, kdo jsem a Velmi křehké vztahy. Který politik je Vám nejméně sympatický? Miroslav Topolánek Co byste mu vzkázal/a? Aby se zajímal spíše o normální lidi a ne o ty bohaté. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Když jsme se sešli (zaměstnanci) po 10 letech, poseděli v parku u hotelu, popíjeli skleničku vína a zavzpomínali na mladá léta, vyprávěli prožitky a rozešli se se slovy abychom se ve zdraví všichni zase sešli ale dříve!. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Nejlepší světové čtení Tatínkova holčička od Mary Higgins Vladkové (detektivní příběh). Jaké pro Vás byly letošní hody? Docela normální. Byla jsem se dívat na průvod, u muziky jsem nebyla, neboť jsem měla návštěvu. Ale předhodovní zpívání bylo velmi hezké, byla jsem i s návštěvou a velmi se to líbilo. K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Ano, každý rok, líbí se mi vystoupení zpěváků a dechová hudba. Škoda, že skončil dívčí pěvecký kroužek. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Proč jsou tak krásné chodníky až ke sklepům ve sklepních ulicích a jinde je to hrůza a děs, často spějí až k haváriím. Nejhorší ulic v celé obci je u Jarky Vašíčkové, na Dolním konci, kde děti chodí do školy, jezdí se na kolách a jezdí tam auta. Auta objíždějí hrbolce a díry a nedá se vůbec jet proti na kole. Již před třemi lety na to bylo upozorňováno. Odpověď paní starostky: Na podobný dotaz jsem odpovídala i na veřejném zasedání zastupitelstva městyse. V letošním roce došlo konečně na úpravy v ul. V Zahradách. Ulice K Záhumní je nyní asi opravdu tou nejhorší. Drobné úpravy v této ulici spočívající v zalepení těch největších děr nejsou účelné, je třeba vybudovat kanalizaci a opravit komunikaci kompletně včetně spodních vrstev.

10 Spolky 10 Dne 8. července jsme se sešli (oddíl Tučňáci) na nádraží v Moravské Nové Vsi a jeli jsme ještě s jinými oddíly z Lužic, Mikulčic a Prušánek směr Žďár nad Sázavou a odtud autobusem do Polničky, kde jsme strávili dalších 18 zábavných dní. Po příjezdu na místo si děti postavily stany. Každé ráno je čekala rozcvička, dopolední a odpolední program, občasné zpívání u táboráku a jiné věci. Letošní celotáborová hra byla ve stylu Řecko. Vedoucí se převlékali za řecké bohy z bájného Olympu a děti jako Řekové plnily různé úkoly, například se musely zúčastnit olympijských her, zahrát známé divadelní hry na počest bohů, přinášet jim SKAUTSKÝ TÁBOR 2009 oběti, květiny. Ale hlavní podstatou bylo, že musely najít ztracenou Diovu nesmrtelnost. Jeden den jsme věnovali výletu do Žďáru nad Sázavou, kde jsme si nakoupili spoustu drobností. Poměrně víckrát jsme navštívili Vagón, což je restaurace, jejíž součástí je areál s různými houpačkami, kolotoči a atrakcemi pro děti, kde se všichni pořádně vyřádili. Letošní tábor se vydařil, počasí bylo slunečné, takže jsme si ho všichni užili a můžeme se těšit na další. Kristýna Kiki Šedivá Řečtí bohové v podání oddílových vedoucích. Že nás tady ani nepoznáváte? Táborový oheň.

11 Spolky 11 Letní prázdniny už sice odvál podzimní vítr, ale můžeme na ně trochu zavzpomínat PRÁZDNINOVÉ HRY V červenci se děti těší na tradiční prázdninové hry a nebýt deštivého počasí, určitě by jich přijelo více i ze sousedního Slovenska a Rakouska. Práce s korálky, koupelovou solí a barvičkami, také soutěže a výborné buchty od maminek měly úspěch, takže už se těšíme na příští rok! Je skvělé, že se tady u nás najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně udělat něco pro druhé. Děkujeme! VÝLET LODÍ Letošní prázdninový výlet s Broučkem byl jen pro silnější povahy. Při pohádkové plavbě lodí Konstancie z Hodonína nás totiž přepadli krvežízniví piráti a po ohromující vodní spršce nám hrozili strašlivou smrtí, jestliže nevydáme královský poklad. Děti byly statečné, ale sladké odměně neodolaly a poklad prozradily. Přesto se nám podařilo piráty zahnat na útěk a zdárně doplout do přístavu.

12 Spolky 12 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI U TÁBORÁKU Prázdniny jsou vždycky príma - ať je léto nebo zima. Počkejte tu ještě chvíli, málo jsme se opálili, jen trošku jsme lenošili a rodiče pozlobili Ale děti, co vás nemá! Teď už je potřeba změna! Za rok jsme tu přece znova. Hola teď už škola volá! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V září jsme ještě pořádně provětrali kola, odrážedla a koloběžky na dopravním hřišti. Slalom zvládli s pomocí maminek i ti nejmenší. DÝŇOBRANÍ Podzim jsme přivítali na dýňobraní. Nejdřív děti vydlabaly dýně a pak zdlabaly buchty. Po setmění se krásně rozsvítili všichni bubáci a taky kočička, slepička, sněhulák, Shrek, Muf Supermuf, kočár pro Sněhurku i s koníkem a další nádherná dílka. Mgr. Jana Tichá POZVÁNKA DO KLUBOVNY: Tátové a mámy přijďte si hrát s námi - každé pondělí 9 11 hod. - každou středu hod. - ve školní družině (budova MŠ) - přezůvky a hračku s sebou DALŠÍ AKCE: Burza dětského oblečení a potřeb, v případě zájmu volejte na tel Adventní zdobení Mikulášský jarmark Přejeme všem dětem úspěšný školní rok!

13 Škola 13 Letošní školní rok jsme zahájili 1. září slavnostně spolu s rodiči našich prvňáčků a ostatními žáky, ale trochu netradičně. Pan ředitel Mgr. Jan Svítil se vzdal funkce ředitele školy a nastoupil k ČŠI, kde byl jmenován inspektorem pro Zlínský kraj. Vedením školy byla pověřena zástupkyně školy Mgr. Soňa Petrjanošová. Školní rok 2009/2010 bude probíhat ve složení pedagogického sboru: 1. tř.mgr. Jana Komosná - 21 žáků 2. tř. Mgr. Ivana Šestáková 19 žáků 3. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 15 žáků 4. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 26 žáků 5. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 11 žáků 6. tř. Mgr. Jana Bravencová 23 žáků 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová - 24 žáků 8. A PaedDr. Ladislav Schwartz - 18 žáků 8. B Mgr. Markéta Tučková 17 žáků 9. A Mgr. Karla Ambrožová 23 žáků 9. B Mgr. Radomíra Spáčalová 21 žáků Dále netřídní pedagové Mgr. Marta Majorová, Mgr. Václav Zachrla, Jana Budišová a Hana Hýblová. Školní družina Iva Salajková. 5. září jsme oficiálně ukončili prázdniny spolu s přáteli ze zahraničí v rakouském Rabensburgu na ukončení letošních Her bez hranic - vystoupením všech tří skupin našich mažoretek. Hned první týden v měsíci září jely obě deváté třídy na třídenní exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Žáci navštívili důležitá místa a kulturní památky: Pražský hrad, sv.víta, Zlatou uličku, sv. Mikuláše, Karlův most, Národní divadlo, Vyšehrad, Staré město, zasmáli se v bludišti na Petříně a také navštívili filmové studio, kde se točí seriál Ulice a mohli se projít Pekárnou, Tetovacím studiem i jednotlivými pokoji filmových hrdinů Myslím si, že vzpomínky na Prahu a nevšední zážitky jim dlouho zůstanou v paměti. Druhý týden v září se uskutečnily závody v lehké atletice v Lanžhotě, kde žáci z prvního stupně získali 13 medailí a obsadili celkově 3. místo a žáci Co nového ve škole? z druhého stupně získali 20 medailí a obsadili 2. místo. BLAHOPŘEJEME! Podrobnosti najdete na webových stránkách školy. Příští měsíc se uskuteční tradiční Běh Boba Zháňala v Hruškách a další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Minulou neděli odpoledne pořádal Klub Brouček v parku před naší školou velmi zdařilou akci Dýňobraní s ochutnávkou specialit z dýní a cuket a park byl vyzdoben různými vílami, postavičkami z pohádek a zdařilými strašidýlky, zvířátky kdo je neviděl, může litovat. Od října začnou pracovat kroužky našeho školního klubu: mažoretky a roztleskávačky pod vedením Bc. Lenky Kostovčíkové a Zorky Brančíkové, gymnastika pod vedením Ivy Salajkové a Věry Šimáčkové, sebeobrana pod vedením PaedDr. Ladislava Schwartze, sportovní kroužek pod vedením Jany Budišové, modelářský kroužek pod vedením Jaroslava Čecha, rybářský kroužek pod vedením Hasila, redaktorský kroužek pod vedením Mgr. Soni Petrjanošové, dramatický kroužek pod vedením Ing. Pavla Zugara a kroužek angličtiny pod vedením Hany Hýblové. S přáním hezkého slunečného podzimu Mgr.Soňa Petrjanošová, ZSO Deváťáci na exkurzi v Praze.

14 Škola 8 Každý, kdo procházel v měsících červenci a srpnu okolo mateřské školy, si určitě všiml nezvyklého ticha. I děti MŠ měly totiž školkové prázdniny a trávily svůj volný čas se svými rodiči nebo prarodiči na chatě, u moře či u rybníka nebo prostě doma a moc si to s nimi užívaly. Všechno ale jednou končí, a tak skončily i prázdniny a mateřská škola ožila 1. září známými zvuky. Ozýval se z ní smích a křik, trošičku (ale jen málo) pláč a rodiče odcházeli od svých dětí (hlavně od těch nových) s různými představami, jak to ve školce zvládnou. Celý kolektiv mateřské školy se však na děti moc těšil a všichni pro ně připravovali celý týden co nejhezčí a nejpříjemnější prostředí, včetně rozlehlé zahrady s prolézačkami, skluzavkami a houpačkami. Letos bychom chtěli ve spolupráci s rodiči přispět k určitým změnám v životě jejich dětí. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší školy, aby u nás získalo nové kamarády a aby si umělo hrát a spolupracovat s ostatními. Chceme děti vést v poznávání základních lidských citů, jakými jsou pocity štěstí, smutku, zloby a úzkosti a poskytovat jim podněty, které v citově obtížných momentech usnadní dětem reagovat citlivě, s ohledem na ostatní. Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem a při vhodné příležitosti jim ochotně podat pomocnou ruku. KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY: Marie Salajková, ředitelka Ivanka Konečková, učitelka Jana Kosíková, učitelka Pavlína Salajková, učitelka Karla Klusková, učitelka Mgr. Martina Hálová, učitelka Irena Zemánková, vedoucí školní jídelny Miroslava Vašíčková, kuchařka Emílie Čulenová, kuchařka Jana Košutová, kuchařka Marie Jagošová, kuchařka 1. září v mateřské škole Jiřina Juřicová, kuchařka Jana Frýdková, uklízečka Radomíra Zvědělíková, uklízečka Jiří Žurek, topič, údržbář A o kolik dětí se tento kolektiv stará? Zatím o 75 dětí ve třech třídách mateřské školy, paní kuchařky i o žáky základní školy, jejich učitele a další zaměstnance, pracovníky městyse a některé seniory naší obce. O přijetí do naší mateřské školy požádali od nového kalendářního roku také rodiče dalších šesti dětí, které zatím nemají 3 roky. Marie Salajková, ředitelka MŠ

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA A POZVÁNKY čtvrtletí 2009 Narození Adrian Abazaj, Na Mlatě 310 Ladislav Nosek, nám. Republiky 107 Sofie Ella Dočkalová, Kovářská 861 Adam Vojtěšek, Anenská 651 Jiří Paník, Josefovské chalupy 87 Linda Žajdlíková, Nárožní 785 Zuzana Římská, Jana Černého 342 Barbora Hluchá, Luční 922 Radka Hluchá, Luční 922 Nela Luňáková, Na Výsluní 826 Viola Inéz Svitáková, U Sokolovny 907 SŇATEK UZAVŘELI Milan Valihrach a Irena Steinbacherová Václav Surman a Jana Balgová Antonín Salajka a Helena Štusáková Jiří Víšek a Markéta Tomková Miloš Pacal a Magdalena Kalužíková Vítězslav Šimek a Markéta Procházková Béla Remák a Veronika Molatová Fabián Kurka a Marie Průdková Životní jubileum oslavili 80 let: Václav Kachyňa, Kovářská 509 Ján Novensko, Hlavní 101 Anna Bačuvčíková, Luční let: Josef Filipovič, nám. Republiky 8 Jiřina Švarcerová, Na Výsluní let: Ludmila Miklíková, Na Rynku let: Ladislav Žůrek, Lipová 330 Zemřeli Ludvík Helešic, U Sokolovny 365, 72 let Vlasta Žůrková, Lipová 330, 84 let Vojtěch Kolaja, Anenská 653, 53 let Jan Majzlík, Sadová 847, 56 let Pavel Sukup, Anenská 560, 45 let Jiří Fukal, Na Výsluní, 63 let Připravila Marie Šedivá matrikářka Děvčata z chase zvou všechny na dívčí vinek 7. listopadu, Na sokolovně Tentokrát ve stylu Zorro tajemná tvář. Hraje DH Hornobojani. Můžete se těšit na úžasné předtančení a tombolu s krásnými výhrami! Městys Moravská Nová Ves zve občany na následující kulturní akce: Mladá vína - přehlídka vín ročníku Setkání seniorů 94 let: Elfrída Sukupová, Luční let: František Vala, Lipová 659 Vojtěch Petrjánoš, Hlavní 20

16 Fotogalerie 16 Všude se staví a rekonstruuje Mateřská škola najala zkušeného zedníka na rekonstrukci pískoviště. V zahradách byl vybudován závodní okruh. Právě vjíždí do cíle parní válce. Nový sběrný dvůr již začal s výběrem osobních aut, dodávek i bagrů. REDAKCE: Úřad Městyse, Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Redaktor a sazba Bc. Petr Kluska Schváleno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E Neprodejné Uzávěrka tohoto čísla , příští uzávěrka Náklad 1000 ks Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 3/2008 Číslo 3/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Krátce z regionu Podluží Ohlédnutí za kulturou Prušánecká dědina malovaná Slovo má starosta Vážení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

SLOVO REDAKCE. Léto končí, podzim začíná.

SLOVO REDAKCE. Léto končí, podzim začíná. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Andrea Janulíková, Mgr. Jana Líčeníková, Petra Lorencová, Miluška Kopřivová, Věra

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

SLOVO REDAKCE. Veselé Velikonoce přeje redakční rada. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE. Veselé Velikonoce přeje redakční rada. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Andrea Janulíková, Mgr. Jana Líčeníková, Petra Lorencová, Miluška Kopřivová, Věra

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více