3/2009. říjen. Podzimní vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009. říjen. Podzimní vydání"

Transkript

1 3/2009 říjen Podzimní vydání

2 Rozhovor 2 Máme za sebou prázdniny, které opět nabídly zdejším dětem několik akcí spřátelených obcí pod názvem Prázdninové hry. Jaký je zájem mezi občany o toto dění? Prázdninové hry se zaběhly do cyklu prázdninových setkávání dětí a dospělých ve čtyřech obcích Moravská Nová Ves, Rabensburg, Kúty a Lakšárská Nová Ves a mají již stálý okruh účastníků. Bohužel se setkáváme poslední dobou s tím, že si účastníci vybírají pouze atraktivnější místa setkávání. Spolu s ostatními starosty jednáme o případné změně projektu a uvítáme i podněty od samotných účastníků prázdninových setkání. Nejčastějším slovem dneška je ekonomická krize. Jak se projevila ve financování činnosti městyse? Má krize nějaký důsledek na personální změny ve strukturách městyse? Do konce měsíce srpna byly zatím příjmy a současně i výdaje obce naplňovány v souladu s rozpočtem. Jistě se vyplatilo držet se při tvorbě rozpočtu na letošní rok tzv. při zemi a tudíž nedochází u nás zatím k propadu v příjmech. Přesto musíme i nadále sledovat vývoj finanční situace, neboť předpokládáme, že ekonomická krize se v rozpočtech obce teprve projeví. O personálních změnách v důsledku finanční krize zatím neuvažujeme. Bude městys reagovat na ekonomickou krizi například snižováním rozpočtů a příspěvků na kulturní akce a činnost spolků? Již pro letošní rok došlo k úpravě výdajů na financování kulturních akcí a rovněž požadavky spolků o dotace nebyly uspokojeny v plné výši. Spolky na dotaci nemají právní nárok a jejich požadavky budou uspokojovány podle možností rozpočtu obce. Již před několika lety jsem ve zprávě z Regionu Podluží četl, že se chystá oprava silnice mezi MNV a Týncem. Víte něco konkrétního o tomto Pravidelné hovory se starostkou Ing. Janou Krutákovou projektu? Tolik diskutovaná a hlavně potřebná oprava komunikace Moravská Nová Ves Týnec Tvrdonice Kostice má již konkrétní podobu. V současné době je vydáno stavební povolení a podle posledních informací by mělo být v příštím roce započato se stavbou. Otázkou zůstává dořešení vjezdů na pozemky v trati Padělky, které budou částečně stavbou dotčeny a stávající vjezdy narušeny. Podle silničního zákona je povinností majitelů pozemků sousedících s komunikací požádat příslušný stavební úřad o povolení k vybudování sjezdu z pozemku na komunikaci. Jako alternativní možnost se jeví vybudování obslužné komunikace, což ovšem předpokládá souhlas všech vlastníků pozemků a větší finanční náročnost. Můžete nezainteresovaným občanům zprostředkovat aktuální situaci na základní škole? Ke 31. srpnu 2009 se Mgr. Svítil vzdal funkce ředitele školy a vedením byla pověřena Mgr. Petrjanošová. Rada městyse vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení. V současné době vzrůstá počet narozených dětí i počet uzavřených sňatků. Co nového může městys při svatebním obřadu a vítání občánků nabídnout? Letošní léto bylo opravdu bohaté na tyto významné události. Většina sňatků probíhala ve dvoře úřadu městyse nebo na Selském dvoře. Prostory jsou pro tyto účely zvlášť upraveny a snoubenci tak mají možnost využít vedle obřadní síně i netradiční místa. Děkuji za odpovědi. Otázky připravil Petr Kluska

3 Z úřadu městyse 3 Zpráva o činnosti rady městyse za uplynulé období Rada městyse projednala: žádost p. Růžičkové o nájem nebytových prostor podání žádostí o dotace věc nájmu pozemků v lokalitě salaše otázku provozu diskotéky v objektu bývalého JZD dopis ředitele ZŠ Mgr. Svítila možnosti výstavby fotovoltaických elektráren v obci otázku haly v objektu bývalé pily žádost p. Vratislava Dráhy o povolení vodovodní a kanalizační přípojky situaci na místě ředitele ZŠ otázku nájmu bytu pro učitelku angličtiny žádosti o přidělení obecního bytu okolnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Jana Svítila Rada městyse schválila: platový tarif ředitele ZŠ, platný od platový tarif ředitelce MŠ, platný od poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Martině Janulíkové nezřízení veřejné služby v Moravské Nové Vsi poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč obci Skorošice, okr. Jeseník, která byla postižena povodněmi povolení vstupu na pozemek pro společnost Vodní zdroje za účelem relikvidace starých sond v k.ú. Moravská Nová Ves odeslání výzvy k vyklizení a předání nemovitosti p. Bartošíkovi k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností News Outdoor s.r.o. Praha použití nevyčerpané dotace na nákup kostýmů pro mažoretky uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Novým z Rajhradic na hody na rok 2010 za stejných podmínek jako v roce 2009 pronájem prostor v budově bývalého obecního úřadu paní Růžičkové a to na dobu 1 roku, za předpokladu, že bude zamýšlené využití schváleno příslušnými orgány (hygiena atd.) výjimku z počtu žáků v MŠ na 28 žáků na jednu třídu příspěvek na zbudovaný vjezd Radce Glosové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Anně Kambové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Ing. Ivaně Tomanové podle standardních pravidel vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 199 projektovou dokumentaci k projektu Moravská Nová Ves stavba cyklostezky prodej trafa v objektu bývalé pily p. Kobzíkovi z Týnce za částku 5.000,- Kč konání dvou kulturních akcí v pátek dne poskytnutí příspěvku manželům Janečkovým, Hliník 336 příspěvek na zbudovaný vjezd manželům Maděřičovým podle standardních pravidel vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, s předpokládaným nástupem ke dni nový platový tarif ředitelce MŠ Marii Salajkové zadání opravy komunikace V Zahradách firmě Markusberg poskytnutí dotace za sběr PET láhví za první a druhé čtvrtletí 2009, podle klíče: 1,- Kč za 1kg odevzdaných plastů uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v budově úřadu č.p. 107 s p. Hanou Hiclovou a to na dobu určitou, do Rada městyse pověřila: zástupkyni ředitele ZŠ Moravská Nová Ves, Mgr. Soňu Petrjánošovou, řízením příspěvkové organizace Základní škola Moravská Nová Ves

4 Z úřadu městyse 4 a to do doby jmenování nového ředitele školy starostku městyse požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise starostku městyse požádat ředitelku Základní školy Břeclav Slovácká, Mgr. Ivu Jobánkovou o souhlas se svým jmenováním za členku konkurzní komise starostku městyse vyzvat zástupkyni ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zápisem o volbě Rada městyse zamítla: žádost p. Pintery o povolení umístění satelitního přijímače do okna v bytě na DPS žádost Klubu kulturistů Moravská Nová Ves o dotaci Rada městyse vzala na vědomí: nabídku Akademie J. A. Komenského Břeclav na pořádání kurzů informace z Katastrálního pracoviště Břeclav o dokončení obnovy katastrálního operátu informace o změně územního plánu Obce Mikulčice informace o neuskutečněné nepovolené technoparty Moraviatek žádost o.s. Prostrom ve smyslu 70 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb. dopis od Petra Skalníka ve věci prodeje pozemků pod bývalými kasárnami informace o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu městyse dopis ZŠ ve věci nových normativů informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Hrušky vypracování bezplatného studentského programu rozvoje městyse pozvánku na vernisáž Ing. Kubrické vzdání se funkce ředitele Základní školy Moravská Nová Ves pana Mgr. Jana Svítila ke dni informace o situaci v mateřské škole Rada doporučuje zastupitelstvu: schválit smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s. schválit dohodu o partnerství k projektu s Městem Břeclav schválit předložené dílčí změny, které jsou součástí změny č. 1 územního plánu. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Zastupitelstvo městyse schválilo: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky NN na sběrný dvůr v Moravské Nové Vsi, která bude uzavřena mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 625/1, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 292/1 ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelové NN přípojky na pozemku p. č. 2184/21 a 2192/2 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, který bude zřízen pro p. Kobzíka v ceně jednorázové ve výši 500,- Kč prodej části pozemku p.č. 526 o výměře 508 m 2 za cenu 300,- Kč za 1 m 2 p. MUDr. Bartošovi na stavbu ordinace praktického lékaře prodej části pozemku p.č. 2679/4 o výměře 14m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2 manželům Adámkovým s tím, že cenu za geometrický plán a poplatek na katastru budou platit nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/6 o výměře 4 m 2 manželům Václavu a Zdeňce Průdkovým za cenu 70,- Kč za 1 m 2 s tím, že cenu za geometrický

5 Z úřadu městyse 5 plán a poplatek na katastru uhradí nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/5 o výměře 2 m 2 p Zdeňku Průdkovi za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Cenu za geom. plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel odprodej pozemků 2184/27, 2184/26 a 2192/14 o výměře 282 m 2 p. Kobzíkovi, bytem Týnec, za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Geometrický plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel prodej pozemku na p. č. 1464/1 p. Marku Benešovi o výměře 130 m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Poplatky na katastrálním úřadě a cenu za geometrický plán uhradí nabyvatel zatím neprojednávat možný prodej budovy starého úřadu a nechat k řešení na příští jednání zastupitelstva závěrečný účet Městyse Moravská Nová Ves za rok 2008 a to bez výhrad rozpočtový výhled Městyse Moravská Nová Ves na roky rozpočtové opatření č. 1/2009 rozpočtové opatření č. 2/2009 návrh předložené změny č. 1 územního plánu a jako pořizovatele změny č. 1 územního plánu Městský úřad Břeclav podání žádosti o dotace na rekonstrukci chodníků, komunikací a parkovacích stání (cyklostezka přes celou obec) z regionálního operačního programu podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů v budovách DPS a Sokolovna z operačního programu životního prostředí podání žádosti o dotace na sanaci svahu v lokalitě Výmol, Na Kopci z operačního programu životní prostředí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3814/1 na ul. Vinohradská ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice dohodu o partnerství k projektu technologická centra a elektronická spisová služba na území ORP Břeclav s Městem Břeclav cenu stočného ve výši 21,- Kč včetně DPH, kdy kalkulovaná cena je 21,26 Kč vystoupení Městyse Moravská Nová Ves z občanského sdružení MAS Dolní Morava Zastupitelstvo městyse zamítlo: smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse, na kterých prochází výtlačný řád surové vody I, II, III a IV v katastrálním území Moravská Nová Ves prodej pozemku p.č v k.ú. Městyse Moravská Nová Ves p. Marku Benešovi prodej pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves p.č. 2192/1, 2192/2 a 2192/3 p. Romanu Kolajovi smlouvu o úvěru pro Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace na výši ,- Kč za účelem financování již koupeného traktoru Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: situaci ohledně vybudování sociálního zařízení v lokalitě Výmol s tím, že bude vyřízeno stavební povolení Připravila Ing. Jana Krutáková, starostka Oprava komunikace v ulici V zahradách

6 informace pro občany 6 Informace ze stavebního úřadu Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že dle 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení dle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. V odstavci stavebního zákona je dále uvedeno, že pokud si vlastník stavby neplní povinnost dle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby.a dále dle 154 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), že vlastník stavby a zařízení je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Upozorňujeme kupující nemovitostí, aby tyto doklady vyžadovali po prodávajících, případně po realitních kancelářích, které prodej nemovitostí zprostředkovávají. Předejdete tak zbytečným výdajům na pořízení nové dokumentace. Příspěvky na vjezdy Upozorňujeme občany, že byla aktualizována směrnice, upravující postup při úhradách příspěvků na náklady spojené s vybudováním vjezdů k rodinným domům. Podle této směrnice je nově nutno, před vybudováním vjezdu, písemně požádat radu městyse o schválení vybudování vjezdu s tím, že je nutno předložit alespoň jednoduchý projekt, ze kterého budou patrné rozměry, materiál a technické provedení vjezdu. Bez předchozího povolení nebude úhrada příspěvku provedena, stejně tak nebude provedena v případě, že se bude skutečné provedení vjezdu lišit od schváleného projektu vjezdu. Po vybudování vjezdu je pak potřeba podat písemnou žádost o příspěvek, ke které bude přiložen doklad o nákupu materiálu. Maximální úhrada příspěvku je ve výši 50 % nákladů na materiál na vjezd na obecním pozemku. Směrnice je vystavena na internetových stránkách na adrese: egorii=33&iddokumentu=182 Poděkování Městys Moravská Nová Ves tímto děkuje panu Jaromíru Kučerovi, ul. Dolní, za renovované saně, které slouží jako poutač na kulturní akce u supermarketu. Za úřad městyse Bc. Petr Dvořáček Renovované saně u supermarketu.

7 Aktuality 7 Výstava obrazů Vojtěcha Kalužíka Celkem třicet pět akvarelů vystavoval na své první výstavě obrazů v Galerii výtvarných umění v Hodoníně od poloviny července malíř a grafik Vojtěch Kalužík. Umělec se věnuje především malbě krajiny a nechává se inspirovat přírodou a zákoutími okolo Moravské Nové Vsi, kde také žije. Sluncem zalitá zákoutí a výseky pohledů se stromy, zachycující krajinu okolo rodné vsi a její atmosféru, to jsou nejčastější náměty obrazů. Výstava byla ukončena 6. září. Josef Horníček Vysoké ocenění Projekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity DEN S PŘEKLADEM byl oceněn EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL Na projektu se podílel tým translatologů vedený PhDr. Milanem Hrdličkou, CSc. z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novoveským rodákem. Jde o mezinárodní studentskou překladatelskou soutěž, vycházející vstříc rostoucímu zájmu studentů o překlad jako o jedné z prvořadých možností jejich profesionálního uplatnění, doma i ve světě. Evropská jazyková cena LABEL je udělována Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je decentralizovanou aktivitou Evropské komise. Tím je posílen i její mezinárodní význam. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. října 2009 ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství v Praze. Našemu rodáku blahopřejeme. Pozvánka Občanské sdružení Prostrou zve všechny příznivce zdravého životního prostředí bez rozdílu věku na Sázení u silnice Sraz účastníků v sobotu 17. října od 10 do 14 hodin u sochy Sv. Anny na konci Anenské ulice. Potřebujete jenom rýče a motyky, vše ostatní je zajištěno. Pro radost, pro užitek, Prostrom. Ing. Jana Krutáková starostka Městyse Moravská Nová Ves

8 Rozhovory 8 3 ROZHOVORY OBČANÉ GENERACE V návaznosti na oblíbenou rubriku, ve které jsme se Vám pokusili představit zdejší drobné podnikatele a živnostníky různých profesí, jsme se rozhodli vytvořit novou pravidelnou rubriku. Pro zdejší čtenáře je vždy atraktivní číst rozhovory s místními lidmi, a proto jsme se zaměřili právě na ně. V této nové rubrice Vám představíme 3 členy jedné rodiny, kteří zastupují 3 rozdílné generace. Všichni odpovídají na totožné otázky tak, abychom mohli jednotlivé generace a jejich denní životy porovnat. Nejmladší generace Studující dívka ve věku 15 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno se chystám do školy a v 11 večer si povídám s holkama na pokoji. Kolik času denně trávíte u televize? 0-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Nečtu. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? Neustále. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Nemám oblíbený pořad. Který politik je Vám nejméně sympatický? Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Zhubni! Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Byla jsem večer u Pátého a pozorovala hvězdy. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Od Daniele Steel Zrcadlový obraz. Je to o dvojčatech Olivii a Victotii, které jsou úplně stejné. Victorie si musí vzít jednoho právníka. Po roce manželství se rozhodne prohodit se s Olivií a odjede do Evropy pomáhat jako sestřička na frontu. Tam po roce umírá. Jaké pro Vás byly letošní hody? Mazové (výborné). K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Rodina Košutova Jo, je tam dobrý burčák. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Nic mě nenapadá. Střední generace Zaměstnaná žena ve věku 36 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno jsem v práci a v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 1,5-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Denně Mladá fronta Dnes Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 0-2krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě. Který politik je Vám nejméně sympatický? Topolánek + Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Aby oba dva odstoupili ze svých funkcí, protože místo toho, aby se dohodli na důchodové reformě, reformě školství a zdravotnictví, je to pořád jenom boj o koryta. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Společná rodinná dovolená v Krkonoších. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Jožo Nižnanský Čachtická paní. Jaké pro Vás byly letošní hody? Jako každý rok navštěvuji pouze předhodovní zpívání, které je moc pěkné.

9 Rozhovory 9 K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Nenavštěvuji není to pro mě zajímavý program. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Kdy už se konečně najdou peníze v rozpočtu na vzhled naší obce? Odpověď paní starostky: Nevím, co konkrétně má tazatelka na mysli. Vzhled obce se mění s každou novou fasádou, novou výsadbou apod. Každoročně je z rozpočtu vyčleněna částka na veřejnou zeleň, na mobiliář, úpravy komunikací. Z rozpočtu se hradí samozřejmě i další záležitosti a proto je i tato kapitola omezená. Musím však podotknout, že vzhled obce mohou ovlivnit i sami občané, např. údržbou předzahrádek, úklidem exkrementů po svých psích miláčcích, které chodí venčit, odkládáním odpadu na místa k tomu určená apod. Občanům, kterým tyto věci nejsou lhostejné, chci touto cestou alespoň poděkovat. Nejstarší generace Žena ve věku 72 let, důchodkyně. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno vstávám, v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 2 hodiny, zprávy večerní, pak nějaký pořad. Jak často čtete noviny a jaké? Každý den - Břeclavský Deník, odebírám pravidelně. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 3krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě, Hádej, kdo jsem a Velmi křehké vztahy. Který politik je Vám nejméně sympatický? Miroslav Topolánek Co byste mu vzkázal/a? Aby se zajímal spíše o normální lidi a ne o ty bohaté. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Když jsme se sešli (zaměstnanci) po 10 letech, poseděli v parku u hotelu, popíjeli skleničku vína a zavzpomínali na mladá léta, vyprávěli prožitky a rozešli se se slovy abychom se ve zdraví všichni zase sešli ale dříve!. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Nejlepší světové čtení Tatínkova holčička od Mary Higgins Vladkové (detektivní příběh). Jaké pro Vás byly letošní hody? Docela normální. Byla jsem se dívat na průvod, u muziky jsem nebyla, neboť jsem měla návštěvu. Ale předhodovní zpívání bylo velmi hezké, byla jsem i s návštěvou a velmi se to líbilo. K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Ano, každý rok, líbí se mi vystoupení zpěváků a dechová hudba. Škoda, že skončil dívčí pěvecký kroužek. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Proč jsou tak krásné chodníky až ke sklepům ve sklepních ulicích a jinde je to hrůza a děs, často spějí až k haváriím. Nejhorší ulic v celé obci je u Jarky Vašíčkové, na Dolním konci, kde děti chodí do školy, jezdí se na kolách a jezdí tam auta. Auta objíždějí hrbolce a díry a nedá se vůbec jet proti na kole. Již před třemi lety na to bylo upozorňováno. Odpověď paní starostky: Na podobný dotaz jsem odpovídala i na veřejném zasedání zastupitelstva městyse. V letošním roce došlo konečně na úpravy v ul. V Zahradách. Ulice K Záhumní je nyní asi opravdu tou nejhorší. Drobné úpravy v této ulici spočívající v zalepení těch největších děr nejsou účelné, je třeba vybudovat kanalizaci a opravit komunikaci kompletně včetně spodních vrstev.

10 Spolky 10 Dne 8. července jsme se sešli (oddíl Tučňáci) na nádraží v Moravské Nové Vsi a jeli jsme ještě s jinými oddíly z Lužic, Mikulčic a Prušánek směr Žďár nad Sázavou a odtud autobusem do Polničky, kde jsme strávili dalších 18 zábavných dní. Po příjezdu na místo si děti postavily stany. Každé ráno je čekala rozcvička, dopolední a odpolední program, občasné zpívání u táboráku a jiné věci. Letošní celotáborová hra byla ve stylu Řecko. Vedoucí se převlékali za řecké bohy z bájného Olympu a děti jako Řekové plnily různé úkoly, například se musely zúčastnit olympijských her, zahrát známé divadelní hry na počest bohů, přinášet jim SKAUTSKÝ TÁBOR 2009 oběti, květiny. Ale hlavní podstatou bylo, že musely najít ztracenou Diovu nesmrtelnost. Jeden den jsme věnovali výletu do Žďáru nad Sázavou, kde jsme si nakoupili spoustu drobností. Poměrně víckrát jsme navštívili Vagón, což je restaurace, jejíž součástí je areál s různými houpačkami, kolotoči a atrakcemi pro děti, kde se všichni pořádně vyřádili. Letošní tábor se vydařil, počasí bylo slunečné, takže jsme si ho všichni užili a můžeme se těšit na další. Kristýna Kiki Šedivá Řečtí bohové v podání oddílových vedoucích. Že nás tady ani nepoznáváte? Táborový oheň.

11 Spolky 11 Letní prázdniny už sice odvál podzimní vítr, ale můžeme na ně trochu zavzpomínat PRÁZDNINOVÉ HRY V červenci se děti těší na tradiční prázdninové hry a nebýt deštivého počasí, určitě by jich přijelo více i ze sousedního Slovenska a Rakouska. Práce s korálky, koupelovou solí a barvičkami, také soutěže a výborné buchty od maminek měly úspěch, takže už se těšíme na příští rok! Je skvělé, že se tady u nás najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně udělat něco pro druhé. Děkujeme! VÝLET LODÍ Letošní prázdninový výlet s Broučkem byl jen pro silnější povahy. Při pohádkové plavbě lodí Konstancie z Hodonína nás totiž přepadli krvežízniví piráti a po ohromující vodní spršce nám hrozili strašlivou smrtí, jestliže nevydáme královský poklad. Děti byly statečné, ale sladké odměně neodolaly a poklad prozradily. Přesto se nám podařilo piráty zahnat na útěk a zdárně doplout do přístavu.

12 Spolky 12 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI U TÁBORÁKU Prázdniny jsou vždycky príma - ať je léto nebo zima. Počkejte tu ještě chvíli, málo jsme se opálili, jen trošku jsme lenošili a rodiče pozlobili Ale děti, co vás nemá! Teď už je potřeba změna! Za rok jsme tu přece znova. Hola teď už škola volá! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V září jsme ještě pořádně provětrali kola, odrážedla a koloběžky na dopravním hřišti. Slalom zvládli s pomocí maminek i ti nejmenší. DÝŇOBRANÍ Podzim jsme přivítali na dýňobraní. Nejdřív děti vydlabaly dýně a pak zdlabaly buchty. Po setmění se krásně rozsvítili všichni bubáci a taky kočička, slepička, sněhulák, Shrek, Muf Supermuf, kočár pro Sněhurku i s koníkem a další nádherná dílka. Mgr. Jana Tichá POZVÁNKA DO KLUBOVNY: Tátové a mámy přijďte si hrát s námi - každé pondělí 9 11 hod. - každou středu hod. - ve školní družině (budova MŠ) - přezůvky a hračku s sebou DALŠÍ AKCE: Burza dětského oblečení a potřeb, v případě zájmu volejte na tel Adventní zdobení Mikulášský jarmark Přejeme všem dětem úspěšný školní rok!

13 Škola 13 Letošní školní rok jsme zahájili 1. září slavnostně spolu s rodiči našich prvňáčků a ostatními žáky, ale trochu netradičně. Pan ředitel Mgr. Jan Svítil se vzdal funkce ředitele školy a nastoupil k ČŠI, kde byl jmenován inspektorem pro Zlínský kraj. Vedením školy byla pověřena zástupkyně školy Mgr. Soňa Petrjanošová. Školní rok 2009/2010 bude probíhat ve složení pedagogického sboru: 1. tř.mgr. Jana Komosná - 21 žáků 2. tř. Mgr. Ivana Šestáková 19 žáků 3. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 15 žáků 4. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 26 žáků 5. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 11 žáků 6. tř. Mgr. Jana Bravencová 23 žáků 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová - 24 žáků 8. A PaedDr. Ladislav Schwartz - 18 žáků 8. B Mgr. Markéta Tučková 17 žáků 9. A Mgr. Karla Ambrožová 23 žáků 9. B Mgr. Radomíra Spáčalová 21 žáků Dále netřídní pedagové Mgr. Marta Majorová, Mgr. Václav Zachrla, Jana Budišová a Hana Hýblová. Školní družina Iva Salajková. 5. září jsme oficiálně ukončili prázdniny spolu s přáteli ze zahraničí v rakouském Rabensburgu na ukončení letošních Her bez hranic - vystoupením všech tří skupin našich mažoretek. Hned první týden v měsíci září jely obě deváté třídy na třídenní exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Žáci navštívili důležitá místa a kulturní památky: Pražský hrad, sv.víta, Zlatou uličku, sv. Mikuláše, Karlův most, Národní divadlo, Vyšehrad, Staré město, zasmáli se v bludišti na Petříně a také navštívili filmové studio, kde se točí seriál Ulice a mohli se projít Pekárnou, Tetovacím studiem i jednotlivými pokoji filmových hrdinů Myslím si, že vzpomínky na Prahu a nevšední zážitky jim dlouho zůstanou v paměti. Druhý týden v září se uskutečnily závody v lehké atletice v Lanžhotě, kde žáci z prvního stupně získali 13 medailí a obsadili celkově 3. místo a žáci Co nového ve škole? z druhého stupně získali 20 medailí a obsadili 2. místo. BLAHOPŘEJEME! Podrobnosti najdete na webových stránkách školy. Příští měsíc se uskuteční tradiční Běh Boba Zháňala v Hruškách a další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Minulou neděli odpoledne pořádal Klub Brouček v parku před naší školou velmi zdařilou akci Dýňobraní s ochutnávkou specialit z dýní a cuket a park byl vyzdoben různými vílami, postavičkami z pohádek a zdařilými strašidýlky, zvířátky kdo je neviděl, může litovat. Od října začnou pracovat kroužky našeho školního klubu: mažoretky a roztleskávačky pod vedením Bc. Lenky Kostovčíkové a Zorky Brančíkové, gymnastika pod vedením Ivy Salajkové a Věry Šimáčkové, sebeobrana pod vedením PaedDr. Ladislava Schwartze, sportovní kroužek pod vedením Jany Budišové, modelářský kroužek pod vedením Jaroslava Čecha, rybářský kroužek pod vedením Hasila, redaktorský kroužek pod vedením Mgr. Soni Petrjanošové, dramatický kroužek pod vedením Ing. Pavla Zugara a kroužek angličtiny pod vedením Hany Hýblové. S přáním hezkého slunečného podzimu Mgr.Soňa Petrjanošová, ZSO Deváťáci na exkurzi v Praze.

14 Škola 8 Každý, kdo procházel v měsících červenci a srpnu okolo mateřské školy, si určitě všiml nezvyklého ticha. I děti MŠ měly totiž školkové prázdniny a trávily svůj volný čas se svými rodiči nebo prarodiči na chatě, u moře či u rybníka nebo prostě doma a moc si to s nimi užívaly. Všechno ale jednou končí, a tak skončily i prázdniny a mateřská škola ožila 1. září známými zvuky. Ozýval se z ní smích a křik, trošičku (ale jen málo) pláč a rodiče odcházeli od svých dětí (hlavně od těch nových) s různými představami, jak to ve školce zvládnou. Celý kolektiv mateřské školy se však na děti moc těšil a všichni pro ně připravovali celý týden co nejhezčí a nejpříjemnější prostředí, včetně rozlehlé zahrady s prolézačkami, skluzavkami a houpačkami. Letos bychom chtěli ve spolupráci s rodiči přispět k určitým změnám v životě jejich dětí. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší školy, aby u nás získalo nové kamarády a aby si umělo hrát a spolupracovat s ostatními. Chceme děti vést v poznávání základních lidských citů, jakými jsou pocity štěstí, smutku, zloby a úzkosti a poskytovat jim podněty, které v citově obtížných momentech usnadní dětem reagovat citlivě, s ohledem na ostatní. Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem a při vhodné příležitosti jim ochotně podat pomocnou ruku. KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY: Marie Salajková, ředitelka Ivanka Konečková, učitelka Jana Kosíková, učitelka Pavlína Salajková, učitelka Karla Klusková, učitelka Mgr. Martina Hálová, učitelka Irena Zemánková, vedoucí školní jídelny Miroslava Vašíčková, kuchařka Emílie Čulenová, kuchařka Jana Košutová, kuchařka Marie Jagošová, kuchařka 1. září v mateřské škole Jiřina Juřicová, kuchařka Jana Frýdková, uklízečka Radomíra Zvědělíková, uklízečka Jiří Žurek, topič, údržbář A o kolik dětí se tento kolektiv stará? Zatím o 75 dětí ve třech třídách mateřské školy, paní kuchařky i o žáky základní školy, jejich učitele a další zaměstnance, pracovníky městyse a některé seniory naší obce. O přijetí do naší mateřské školy požádali od nového kalendářního roku také rodiče dalších šesti dětí, které zatím nemají 3 roky. Marie Salajková, ředitelka MŠ

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA A POZVÁNKY čtvrtletí 2009 Narození Adrian Abazaj, Na Mlatě 310 Ladislav Nosek, nám. Republiky 107 Sofie Ella Dočkalová, Kovářská 861 Adam Vojtěšek, Anenská 651 Jiří Paník, Josefovské chalupy 87 Linda Žajdlíková, Nárožní 785 Zuzana Římská, Jana Černého 342 Barbora Hluchá, Luční 922 Radka Hluchá, Luční 922 Nela Luňáková, Na Výsluní 826 Viola Inéz Svitáková, U Sokolovny 907 SŇATEK UZAVŘELI Milan Valihrach a Irena Steinbacherová Václav Surman a Jana Balgová Antonín Salajka a Helena Štusáková Jiří Víšek a Markéta Tomková Miloš Pacal a Magdalena Kalužíková Vítězslav Šimek a Markéta Procházková Béla Remák a Veronika Molatová Fabián Kurka a Marie Průdková Životní jubileum oslavili 80 let: Václav Kachyňa, Kovářská 509 Ján Novensko, Hlavní 101 Anna Bačuvčíková, Luční let: Josef Filipovič, nám. Republiky 8 Jiřina Švarcerová, Na Výsluní let: Ludmila Miklíková, Na Rynku let: Ladislav Žůrek, Lipová 330 Zemřeli Ludvík Helešic, U Sokolovny 365, 72 let Vlasta Žůrková, Lipová 330, 84 let Vojtěch Kolaja, Anenská 653, 53 let Jan Majzlík, Sadová 847, 56 let Pavel Sukup, Anenská 560, 45 let Jiří Fukal, Na Výsluní, 63 let Připravila Marie Šedivá matrikářka Děvčata z chase zvou všechny na dívčí vinek 7. listopadu, Na sokolovně Tentokrát ve stylu Zorro tajemná tvář. Hraje DH Hornobojani. Můžete se těšit na úžasné předtančení a tombolu s krásnými výhrami! Městys Moravská Nová Ves zve občany na následující kulturní akce: Mladá vína - přehlídka vín ročníku Setkání seniorů 94 let: Elfrída Sukupová, Luční let: František Vala, Lipová 659 Vojtěch Petrjánoš, Hlavní 20

16 Fotogalerie 16 Všude se staví a rekonstruuje Mateřská škola najala zkušeného zedníka na rekonstrukci pískoviště. V zahradách byl vybudován závodní okruh. Právě vjíždí do cíle parní válce. Nový sběrný dvůr již začal s výběrem osobních aut, dodávek i bagrů. REDAKCE: Úřad Městyse, Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Redaktor a sazba Bc. Petr Kluska Schváleno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E Neprodejné Uzávěrka tohoto čísla , příští uzávěrka Náklad 1000 ks Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více