3/2009. říjen. Podzimní vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009. říjen. Podzimní vydání"

Transkript

1 3/2009 říjen Podzimní vydání

2 Rozhovor 2 Máme za sebou prázdniny, které opět nabídly zdejším dětem několik akcí spřátelených obcí pod názvem Prázdninové hry. Jaký je zájem mezi občany o toto dění? Prázdninové hry se zaběhly do cyklu prázdninových setkávání dětí a dospělých ve čtyřech obcích Moravská Nová Ves, Rabensburg, Kúty a Lakšárská Nová Ves a mají již stálý okruh účastníků. Bohužel se setkáváme poslední dobou s tím, že si účastníci vybírají pouze atraktivnější místa setkávání. Spolu s ostatními starosty jednáme o případné změně projektu a uvítáme i podněty od samotných účastníků prázdninových setkání. Nejčastějším slovem dneška je ekonomická krize. Jak se projevila ve financování činnosti městyse? Má krize nějaký důsledek na personální změny ve strukturách městyse? Do konce měsíce srpna byly zatím příjmy a současně i výdaje obce naplňovány v souladu s rozpočtem. Jistě se vyplatilo držet se při tvorbě rozpočtu na letošní rok tzv. při zemi a tudíž nedochází u nás zatím k propadu v příjmech. Přesto musíme i nadále sledovat vývoj finanční situace, neboť předpokládáme, že ekonomická krize se v rozpočtech obce teprve projeví. O personálních změnách v důsledku finanční krize zatím neuvažujeme. Bude městys reagovat na ekonomickou krizi například snižováním rozpočtů a příspěvků na kulturní akce a činnost spolků? Již pro letošní rok došlo k úpravě výdajů na financování kulturních akcí a rovněž požadavky spolků o dotace nebyly uspokojeny v plné výši. Spolky na dotaci nemají právní nárok a jejich požadavky budou uspokojovány podle možností rozpočtu obce. Již před několika lety jsem ve zprávě z Regionu Podluží četl, že se chystá oprava silnice mezi MNV a Týncem. Víte něco konkrétního o tomto Pravidelné hovory se starostkou Ing. Janou Krutákovou projektu? Tolik diskutovaná a hlavně potřebná oprava komunikace Moravská Nová Ves Týnec Tvrdonice Kostice má již konkrétní podobu. V současné době je vydáno stavební povolení a podle posledních informací by mělo být v příštím roce započato se stavbou. Otázkou zůstává dořešení vjezdů na pozemky v trati Padělky, které budou částečně stavbou dotčeny a stávající vjezdy narušeny. Podle silničního zákona je povinností majitelů pozemků sousedících s komunikací požádat příslušný stavební úřad o povolení k vybudování sjezdu z pozemku na komunikaci. Jako alternativní možnost se jeví vybudování obslužné komunikace, což ovšem předpokládá souhlas všech vlastníků pozemků a větší finanční náročnost. Můžete nezainteresovaným občanům zprostředkovat aktuální situaci na základní škole? Ke 31. srpnu 2009 se Mgr. Svítil vzdal funkce ředitele školy a vedením byla pověřena Mgr. Petrjanošová. Rada městyse vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení. V současné době vzrůstá počet narozených dětí i počet uzavřených sňatků. Co nového může městys při svatebním obřadu a vítání občánků nabídnout? Letošní léto bylo opravdu bohaté na tyto významné události. Většina sňatků probíhala ve dvoře úřadu městyse nebo na Selském dvoře. Prostory jsou pro tyto účely zvlášť upraveny a snoubenci tak mají možnost využít vedle obřadní síně i netradiční místa. Děkuji za odpovědi. Otázky připravil Petr Kluska

3 Z úřadu městyse 3 Zpráva o činnosti rady městyse za uplynulé období Rada městyse projednala: žádost p. Růžičkové o nájem nebytových prostor podání žádostí o dotace věc nájmu pozemků v lokalitě salaše otázku provozu diskotéky v objektu bývalého JZD dopis ředitele ZŠ Mgr. Svítila možnosti výstavby fotovoltaických elektráren v obci otázku haly v objektu bývalé pily žádost p. Vratislava Dráhy o povolení vodovodní a kanalizační přípojky situaci na místě ředitele ZŠ otázku nájmu bytu pro učitelku angličtiny žádosti o přidělení obecního bytu okolnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Jana Svítila Rada městyse schválila: platový tarif ředitele ZŠ, platný od platový tarif ředitelce MŠ, platný od poskytnutí půjčky ze sociálního fondu Martině Janulíkové nezřízení veřejné služby v Moravské Nové Vsi poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč obci Skorošice, okr. Jeseník, která byla postižena povodněmi povolení vstupu na pozemek pro společnost Vodní zdroje za účelem relikvidace starých sond v k.ú. Moravská Nová Ves odeslání výzvy k vyklizení a předání nemovitosti p. Bartošíkovi k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností News Outdoor s.r.o. Praha použití nevyčerpané dotace na nákup kostýmů pro mažoretky uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Novým z Rajhradic na hody na rok 2010 za stejných podmínek jako v roce 2009 pronájem prostor v budově bývalého obecního úřadu paní Růžičkové a to na dobu 1 roku, za předpokladu, že bude zamýšlené využití schváleno příslušnými orgány (hygiena atd.) výjimku z počtu žáků v MŠ na 28 žáků na jednu třídu příspěvek na zbudovaný vjezd Radce Glosové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Anně Kambové podle standardních pravidel příspěvek na zbudovaný vjezd Ing. Ivaně Tomanové podle standardních pravidel vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 199 projektovou dokumentaci k projektu Moravská Nová Ves stavba cyklostezky prodej trafa v objektu bývalé pily p. Kobzíkovi z Týnce za částku 5.000,- Kč konání dvou kulturních akcí v pátek dne poskytnutí příspěvku manželům Janečkovým, Hliník 336 příspěvek na zbudovaný vjezd manželům Maděřičovým podle standardních pravidel vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, s předpokládaným nástupem ke dni nový platový tarif ředitelce MŠ Marii Salajkové zadání opravy komunikace V Zahradách firmě Markusberg poskytnutí dotace za sběr PET láhví za první a druhé čtvrtletí 2009, podle klíče: 1,- Kč za 1kg odevzdaných plastů uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v budově úřadu č.p. 107 s p. Hanou Hiclovou a to na dobu určitou, do Rada městyse pověřila: zástupkyni ředitele ZŠ Moravská Nová Ves, Mgr. Soňu Petrjánošovou, řízením příspěvkové organizace Základní škola Moravská Nová Ves

4 Z úřadu městyse 4 a to do doby jmenování nového ředitele školy starostku městyse požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise starostku městyse požádat ředitelku Základní školy Břeclav Slovácká, Mgr. Ivu Jobánkovou o souhlas se svým jmenováním za členku konkurzní komise starostku městyse vyzvat zástupkyni ředitele Základní školy Moravská Nová Ves, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zápisem o volbě Rada městyse zamítla: žádost p. Pintery o povolení umístění satelitního přijímače do okna v bytě na DPS žádost Klubu kulturistů Moravská Nová Ves o dotaci Rada městyse vzala na vědomí: nabídku Akademie J. A. Komenského Břeclav na pořádání kurzů informace z Katastrálního pracoviště Břeclav o dokončení obnovy katastrálního operátu informace o změně územního plánu Obce Mikulčice informace o neuskutečněné nepovolené technoparty Moraviatek žádost o.s. Prostrom ve smyslu 70 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb. dopis od Petra Skalníka ve věci prodeje pozemků pod bývalými kasárnami informace o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu městyse dopis ZŠ ve věci nových normativů informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Hrušky vypracování bezplatného studentského programu rozvoje městyse pozvánku na vernisáž Ing. Kubrické vzdání se funkce ředitele Základní školy Moravská Nová Ves pana Mgr. Jana Svítila ke dni informace o situaci v mateřské škole Rada doporučuje zastupitelstvu: schválit smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s. schválit dohodu o partnerství k projektu s Městem Břeclav schválit předložené dílčí změny, které jsou součástí změny č. 1 územního plánu. schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Zastupitelstvo městyse schválilo: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky NN na sběrný dvůr v Moravské Nové Vsi, která bude uzavřena mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 625/1, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 292/1 ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelové NN přípojky na pozemku p. č. 2184/21 a 2192/2 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, který bude zřízen pro p. Kobzíka v ceně jednorázové ve výši 500,- Kč prodej části pozemku p.č. 526 o výměře 508 m 2 za cenu 300,- Kč za 1 m 2 p. MUDr. Bartošovi na stavbu ordinace praktického lékaře prodej části pozemku p.č. 2679/4 o výměře 14m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2 manželům Adámkovým s tím, že cenu za geometrický plán a poplatek na katastru budou platit nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/6 o výměře 4 m 2 manželům Václavu a Zdeňce Průdkovým za cenu 70,- Kč za 1 m 2 s tím, že cenu za geometrický

5 Z úřadu městyse 5 plán a poplatek na katastru uhradí nabyvatelé prodej pozemku na p.č. 518/5 o výměře 2 m 2 p Zdeňku Průdkovi za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Cenu za geom. plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel odprodej pozemků 2184/27, 2184/26 a 2192/14 o výměře 282 m 2 p. Kobzíkovi, bytem Týnec, za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Geometrický plán a poplatek na katastrálním úřadě uhradí nabyvatel prodej pozemku na p. č. 1464/1 p. Marku Benešovi o výměře 130 m 2 za cenu 70,- Kč za 1 m 2. Poplatky na katastrálním úřadě a cenu za geometrický plán uhradí nabyvatel zatím neprojednávat možný prodej budovy starého úřadu a nechat k řešení na příští jednání zastupitelstva závěrečný účet Městyse Moravská Nová Ves za rok 2008 a to bez výhrad rozpočtový výhled Městyse Moravská Nová Ves na roky rozpočtové opatření č. 1/2009 rozpočtové opatření č. 2/2009 návrh předložené změny č. 1 územního plánu a jako pořizovatele změny č. 1 územního plánu Městský úřad Břeclav podání žádosti o dotace na rekonstrukci chodníků, komunikací a parkovacích stání (cyklostezka přes celou obec) z regionálního operačního programu podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu výplní otvorů v budovách DPS a Sokolovna z operačního programu životního prostředí podání žádosti o dotace na sanaci svahu v lokalitě Výmol, Na Kopci z operačního programu životní prostředí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3814/1 na ul. Vinohradská ve vlastnictví městyse, které bude uzavřeno mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON distribuce a.s. České Budějovice dohodu o partnerství k projektu technologická centra a elektronická spisová služba na území ORP Břeclav s Městem Břeclav cenu stočného ve výši 21,- Kč včetně DPH, kdy kalkulovaná cena je 21,26 Kč vystoupení Městyse Moravská Nová Ves z občanského sdružení MAS Dolní Morava Zastupitelstvo městyse zamítlo: smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse, na kterých prochází výtlačný řád surové vody I, II, III a IV v katastrálním území Moravská Nová Ves prodej pozemku p.č v k.ú. Městyse Moravská Nová Ves p. Marku Benešovi prodej pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves p.č. 2192/1, 2192/2 a 2192/3 p. Romanu Kolajovi smlouvu o úvěru pro Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace na výši ,- Kč za účelem financování již koupeného traktoru Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: situaci ohledně vybudování sociálního zařízení v lokalitě Výmol s tím, že bude vyřízeno stavební povolení Připravila Ing. Jana Krutáková, starostka Oprava komunikace v ulici V zahradách

6 informace pro občany 6 Informace ze stavebního úřadu Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že dle 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení dle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. V odstavci stavebního zákona je dále uvedeno, že pokud si vlastník stavby neplní povinnost dle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby.a dále dle 154 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), že vlastník stavby a zařízení je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Upozorňujeme kupující nemovitostí, aby tyto doklady vyžadovali po prodávajících, případně po realitních kancelářích, které prodej nemovitostí zprostředkovávají. Předejdete tak zbytečným výdajům na pořízení nové dokumentace. Příspěvky na vjezdy Upozorňujeme občany, že byla aktualizována směrnice, upravující postup při úhradách příspěvků na náklady spojené s vybudováním vjezdů k rodinným domům. Podle této směrnice je nově nutno, před vybudováním vjezdu, písemně požádat radu městyse o schválení vybudování vjezdu s tím, že je nutno předložit alespoň jednoduchý projekt, ze kterého budou patrné rozměry, materiál a technické provedení vjezdu. Bez předchozího povolení nebude úhrada příspěvku provedena, stejně tak nebude provedena v případě, že se bude skutečné provedení vjezdu lišit od schváleného projektu vjezdu. Po vybudování vjezdu je pak potřeba podat písemnou žádost o příspěvek, ke které bude přiložen doklad o nákupu materiálu. Maximální úhrada příspěvku je ve výši 50 % nákladů na materiál na vjezd na obecním pozemku. Směrnice je vystavena na internetových stránkách na adrese: egorii=33&iddokumentu=182 Poděkování Městys Moravská Nová Ves tímto děkuje panu Jaromíru Kučerovi, ul. Dolní, za renovované saně, které slouží jako poutač na kulturní akce u supermarketu. Za úřad městyse Bc. Petr Dvořáček Renovované saně u supermarketu.

7 Aktuality 7 Výstava obrazů Vojtěcha Kalužíka Celkem třicet pět akvarelů vystavoval na své první výstavě obrazů v Galerii výtvarných umění v Hodoníně od poloviny července malíř a grafik Vojtěch Kalužík. Umělec se věnuje především malbě krajiny a nechává se inspirovat přírodou a zákoutími okolo Moravské Nové Vsi, kde také žije. Sluncem zalitá zákoutí a výseky pohledů se stromy, zachycující krajinu okolo rodné vsi a její atmosféru, to jsou nejčastější náměty obrazů. Výstava byla ukončena 6. září. Josef Horníček Vysoké ocenění Projekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity DEN S PŘEKLADEM byl oceněn EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL Na projektu se podílel tým translatologů vedený PhDr. Milanem Hrdličkou, CSc. z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novoveským rodákem. Jde o mezinárodní studentskou překladatelskou soutěž, vycházející vstříc rostoucímu zájmu studentů o překlad jako o jedné z prvořadých možností jejich profesionálního uplatnění, doma i ve světě. Evropská jazyková cena LABEL je udělována Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je decentralizovanou aktivitou Evropské komise. Tím je posílen i její mezinárodní význam. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. října 2009 ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství v Praze. Našemu rodáku blahopřejeme. Pozvánka Občanské sdružení Prostrou zve všechny příznivce zdravého životního prostředí bez rozdílu věku na Sázení u silnice Sraz účastníků v sobotu 17. října od 10 do 14 hodin u sochy Sv. Anny na konci Anenské ulice. Potřebujete jenom rýče a motyky, vše ostatní je zajištěno. Pro radost, pro užitek, Prostrom. Ing. Jana Krutáková starostka Městyse Moravská Nová Ves

8 Rozhovory 8 3 ROZHOVORY OBČANÉ GENERACE V návaznosti na oblíbenou rubriku, ve které jsme se Vám pokusili představit zdejší drobné podnikatele a živnostníky různých profesí, jsme se rozhodli vytvořit novou pravidelnou rubriku. Pro zdejší čtenáře je vždy atraktivní číst rozhovory s místními lidmi, a proto jsme se zaměřili právě na ně. V této nové rubrice Vám představíme 3 členy jedné rodiny, kteří zastupují 3 rozdílné generace. Všichni odpovídají na totožné otázky tak, abychom mohli jednotlivé generace a jejich denní životy porovnat. Nejmladší generace Studující dívka ve věku 15 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno se chystám do školy a v 11 večer si povídám s holkama na pokoji. Kolik času denně trávíte u televize? 0-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Nečtu. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? Neustále. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Nemám oblíbený pořad. Který politik je Vám nejméně sympatický? Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Zhubni! Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Byla jsem večer u Pátého a pozorovala hvězdy. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Od Daniele Steel Zrcadlový obraz. Je to o dvojčatech Olivii a Victotii, které jsou úplně stejné. Victorie si musí vzít jednoho právníka. Po roce manželství se rozhodne prohodit se s Olivií a odjede do Evropy pomáhat jako sestřička na frontu. Tam po roce umírá. Jaké pro Vás byly letošní hody? Mazové (výborné). K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Rodina Košutova Jo, je tam dobrý burčák. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Nic mě nenapadá. Střední generace Zaměstnaná žena ve věku 36 let. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno jsem v práci a v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 1,5-2 hodiny. Jak často čtete noviny a jaké? Denně Mladá fronta Dnes Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 0-2krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě. Který politik je Vám nejméně sympatický? Topolánek + Paroubek. Co byste mu vzkázal/a? Aby oba dva odstoupili ze svých funkcí, protože místo toho, aby se dohodli na důchodové reformě, reformě školství a zdravotnictví, je to pořád jenom boj o koryta. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Společná rodinná dovolená v Krkonoších. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Jožo Nižnanský Čachtická paní. Jaké pro Vás byly letošní hody? Jako každý rok navštěvuji pouze předhodovní zpívání, které je moc pěkné.

9 Rozhovory 9 K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Nenavštěvuji není to pro mě zajímavý program. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Kdy už se konečně najdou peníze v rozpočtu na vzhled naší obce? Odpověď paní starostky: Nevím, co konkrétně má tazatelka na mysli. Vzhled obce se mění s každou novou fasádou, novou výsadbou apod. Každoročně je z rozpočtu vyčleněna částka na veřejnou zeleň, na mobiliář, úpravy komunikací. Z rozpočtu se hradí samozřejmě i další záležitosti a proto je i tato kapitola omezená. Musím však podotknout, že vzhled obce mohou ovlivnit i sami občané, např. údržbou předzahrádek, úklidem exkrementů po svých psích miláčcích, které chodí venčit, odkládáním odpadu na místa k tomu určená apod. Občanům, kterým tyto věci nejsou lhostejné, chci touto cestou alespoň poděkovat. Nejstarší generace Žena ve věku 72 let, důchodkyně. Co obvykle děláte v 7 ráno a v 11 večer? V 7 ráno vstávám, v 11 večer spím. Kolik času denně trávíte u televize? 2 hodiny, zprávy večerní, pak nějaký pořad. Jak často čtete noviny a jaké? Každý den - Břeclavský Deník, odebírám pravidelně. Kolikrát přibližně denně používáte mobil? 3krát. Jaký je Váš oblíbený televizní pořad? Ordinace v růžové zahradě, Hádej, kdo jsem a Velmi křehké vztahy. Který politik je Vám nejméně sympatický? Miroslav Topolánek Co byste mu vzkázal/a? Aby se zajímal spíše o normální lidi a ne o ty bohaté. Jaký byl Váš nejhezčí den letošního léta? Zkuste jej popsat čtenářům. Když jsme se sešli (zaměstnanci) po 10 letech, poseděli v parku u hotelu, popíjeli skleničku vína a zavzpomínali na mladá léta, vyprávěli prožitky a rozešli se se slovy abychom se ve zdraví všichni zase sešli ale dříve!. Říká se, že si lidé nechávají na léto nějaké oblíbené nebo zajímavé čtení. Jakou zajímavou knihu jste přečetl/a Vy o prázdninách? Nejlepší světové čtení Tatínkova holčička od Mary Higgins Vladkové (detektivní příběh). Jaké pro Vás byly letošní hody? Docela normální. Byla jsem se dívat na průvod, u muziky jsem nebyla, neboť jsem měla návštěvu. Ale předhodovní zpívání bylo velmi hezké, byla jsem i s návštěvou a velmi se to líbilo. K podzimu v Moravské Nové Vsi pochopitelně patří slavnost Vinobraní. Navštěvujete ji také a proč? Ano, každý rok, líbí se mi vystoupení zpěváků a dechová hudba. Škoda, že skončil dívčí pěvecký kroužek. Co byste se zeptali starostky městyse Ing. Jany Krutákové? Proč jsou tak krásné chodníky až ke sklepům ve sklepních ulicích a jinde je to hrůza a děs, často spějí až k haváriím. Nejhorší ulic v celé obci je u Jarky Vašíčkové, na Dolním konci, kde děti chodí do školy, jezdí se na kolách a jezdí tam auta. Auta objíždějí hrbolce a díry a nedá se vůbec jet proti na kole. Již před třemi lety na to bylo upozorňováno. Odpověď paní starostky: Na podobný dotaz jsem odpovídala i na veřejném zasedání zastupitelstva městyse. V letošním roce došlo konečně na úpravy v ul. V Zahradách. Ulice K Záhumní je nyní asi opravdu tou nejhorší. Drobné úpravy v této ulici spočívající v zalepení těch největších děr nejsou účelné, je třeba vybudovat kanalizaci a opravit komunikaci kompletně včetně spodních vrstev.

10 Spolky 10 Dne 8. července jsme se sešli (oddíl Tučňáci) na nádraží v Moravské Nové Vsi a jeli jsme ještě s jinými oddíly z Lužic, Mikulčic a Prušánek směr Žďár nad Sázavou a odtud autobusem do Polničky, kde jsme strávili dalších 18 zábavných dní. Po příjezdu na místo si děti postavily stany. Každé ráno je čekala rozcvička, dopolední a odpolední program, občasné zpívání u táboráku a jiné věci. Letošní celotáborová hra byla ve stylu Řecko. Vedoucí se převlékali za řecké bohy z bájného Olympu a děti jako Řekové plnily různé úkoly, například se musely zúčastnit olympijských her, zahrát známé divadelní hry na počest bohů, přinášet jim SKAUTSKÝ TÁBOR 2009 oběti, květiny. Ale hlavní podstatou bylo, že musely najít ztracenou Diovu nesmrtelnost. Jeden den jsme věnovali výletu do Žďáru nad Sázavou, kde jsme si nakoupili spoustu drobností. Poměrně víckrát jsme navštívili Vagón, což je restaurace, jejíž součástí je areál s různými houpačkami, kolotoči a atrakcemi pro děti, kde se všichni pořádně vyřádili. Letošní tábor se vydařil, počasí bylo slunečné, takže jsme si ho všichni užili a můžeme se těšit na další. Kristýna Kiki Šedivá Řečtí bohové v podání oddílových vedoucích. Že nás tady ani nepoznáváte? Táborový oheň.

11 Spolky 11 Letní prázdniny už sice odvál podzimní vítr, ale můžeme na ně trochu zavzpomínat PRÁZDNINOVÉ HRY V červenci se děti těší na tradiční prázdninové hry a nebýt deštivého počasí, určitě by jich přijelo více i ze sousedního Slovenska a Rakouska. Práce s korálky, koupelovou solí a barvičkami, také soutěže a výborné buchty od maminek měly úspěch, takže už se těšíme na příští rok! Je skvělé, že se tady u nás najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně udělat něco pro druhé. Děkujeme! VÝLET LODÍ Letošní prázdninový výlet s Broučkem byl jen pro silnější povahy. Při pohádkové plavbě lodí Konstancie z Hodonína nás totiž přepadli krvežízniví piráti a po ohromující vodní spršce nám hrozili strašlivou smrtí, jestliže nevydáme královský poklad. Děti byly statečné, ale sladké odměně neodolaly a poklad prozradily. Přesto se nám podařilo piráty zahnat na útěk a zdárně doplout do přístavu.

12 Spolky 12 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI U TÁBORÁKU Prázdniny jsou vždycky príma - ať je léto nebo zima. Počkejte tu ještě chvíli, málo jsme se opálili, jen trošku jsme lenošili a rodiče pozlobili Ale děti, co vás nemá! Teď už je potřeba změna! Za rok jsme tu přece znova. Hola teď už škola volá! DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V září jsme ještě pořádně provětrali kola, odrážedla a koloběžky na dopravním hřišti. Slalom zvládli s pomocí maminek i ti nejmenší. DÝŇOBRANÍ Podzim jsme přivítali na dýňobraní. Nejdřív děti vydlabaly dýně a pak zdlabaly buchty. Po setmění se krásně rozsvítili všichni bubáci a taky kočička, slepička, sněhulák, Shrek, Muf Supermuf, kočár pro Sněhurku i s koníkem a další nádherná dílka. Mgr. Jana Tichá POZVÁNKA DO KLUBOVNY: Tátové a mámy přijďte si hrát s námi - každé pondělí 9 11 hod. - každou středu hod. - ve školní družině (budova MŠ) - přezůvky a hračku s sebou DALŠÍ AKCE: Burza dětského oblečení a potřeb, v případě zájmu volejte na tel Adventní zdobení Mikulášský jarmark Přejeme všem dětem úspěšný školní rok!

13 Škola 13 Letošní školní rok jsme zahájili 1. září slavnostně spolu s rodiči našich prvňáčků a ostatními žáky, ale trochu netradičně. Pan ředitel Mgr. Jan Svítil se vzdal funkce ředitele školy a nastoupil k ČŠI, kde byl jmenován inspektorem pro Zlínský kraj. Vedením školy byla pověřena zástupkyně školy Mgr. Soňa Petrjanošová. Školní rok 2009/2010 bude probíhat ve složení pedagogického sboru: 1. tř.mgr. Jana Komosná - 21 žáků 2. tř. Mgr. Ivana Šestáková 19 žáků 3. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 15 žáků 4. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 26 žáků 5. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 11 žáků 6. tř. Mgr. Jana Bravencová 23 žáků 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová - 24 žáků 8. A PaedDr. Ladislav Schwartz - 18 žáků 8. B Mgr. Markéta Tučková 17 žáků 9. A Mgr. Karla Ambrožová 23 žáků 9. B Mgr. Radomíra Spáčalová 21 žáků Dále netřídní pedagové Mgr. Marta Majorová, Mgr. Václav Zachrla, Jana Budišová a Hana Hýblová. Školní družina Iva Salajková. 5. září jsme oficiálně ukončili prázdniny spolu s přáteli ze zahraničí v rakouském Rabensburgu na ukončení letošních Her bez hranic - vystoupením všech tří skupin našich mažoretek. Hned první týden v měsíci září jely obě deváté třídy na třídenní exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Žáci navštívili důležitá místa a kulturní památky: Pražský hrad, sv.víta, Zlatou uličku, sv. Mikuláše, Karlův most, Národní divadlo, Vyšehrad, Staré město, zasmáli se v bludišti na Petříně a také navštívili filmové studio, kde se točí seriál Ulice a mohli se projít Pekárnou, Tetovacím studiem i jednotlivými pokoji filmových hrdinů Myslím si, že vzpomínky na Prahu a nevšední zážitky jim dlouho zůstanou v paměti. Druhý týden v září se uskutečnily závody v lehké atletice v Lanžhotě, kde žáci z prvního stupně získali 13 medailí a obsadili celkově 3. místo a žáci Co nového ve škole? z druhého stupně získali 20 medailí a obsadili 2. místo. BLAHOPŘEJEME! Podrobnosti najdete na webových stránkách školy. Příští měsíc se uskuteční tradiční Běh Boba Zháňala v Hruškách a další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Minulou neděli odpoledne pořádal Klub Brouček v parku před naší školou velmi zdařilou akci Dýňobraní s ochutnávkou specialit z dýní a cuket a park byl vyzdoben různými vílami, postavičkami z pohádek a zdařilými strašidýlky, zvířátky kdo je neviděl, může litovat. Od října začnou pracovat kroužky našeho školního klubu: mažoretky a roztleskávačky pod vedením Bc. Lenky Kostovčíkové a Zorky Brančíkové, gymnastika pod vedením Ivy Salajkové a Věry Šimáčkové, sebeobrana pod vedením PaedDr. Ladislava Schwartze, sportovní kroužek pod vedením Jany Budišové, modelářský kroužek pod vedením Jaroslava Čecha, rybářský kroužek pod vedením Hasila, redaktorský kroužek pod vedením Mgr. Soni Petrjanošové, dramatický kroužek pod vedením Ing. Pavla Zugara a kroužek angličtiny pod vedením Hany Hýblové. S přáním hezkého slunečného podzimu Mgr.Soňa Petrjanošová, ZSO Deváťáci na exkurzi v Praze.

14 Škola 8 Každý, kdo procházel v měsících červenci a srpnu okolo mateřské školy, si určitě všiml nezvyklého ticha. I děti MŠ měly totiž školkové prázdniny a trávily svůj volný čas se svými rodiči nebo prarodiči na chatě, u moře či u rybníka nebo prostě doma a moc si to s nimi užívaly. Všechno ale jednou končí, a tak skončily i prázdniny a mateřská škola ožila 1. září známými zvuky. Ozýval se z ní smích a křik, trošičku (ale jen málo) pláč a rodiče odcházeli od svých dětí (hlavně od těch nových) s různými představami, jak to ve školce zvládnou. Celý kolektiv mateřské školy se však na děti moc těšil a všichni pro ně připravovali celý týden co nejhezčí a nejpříjemnější prostředí, včetně rozlehlé zahrady s prolézačkami, skluzavkami a houpačkami. Letos bychom chtěli ve spolupráci s rodiči přispět k určitým změnám v životě jejich dětí. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší školy, aby u nás získalo nové kamarády a aby si umělo hrát a spolupracovat s ostatními. Chceme děti vést v poznávání základních lidských citů, jakými jsou pocity štěstí, smutku, zloby a úzkosti a poskytovat jim podněty, které v citově obtížných momentech usnadní dětem reagovat citlivě, s ohledem na ostatní. Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem a při vhodné příležitosti jim ochotně podat pomocnou ruku. KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY: Marie Salajková, ředitelka Ivanka Konečková, učitelka Jana Kosíková, učitelka Pavlína Salajková, učitelka Karla Klusková, učitelka Mgr. Martina Hálová, učitelka Irena Zemánková, vedoucí školní jídelny Miroslava Vašíčková, kuchařka Emílie Čulenová, kuchařka Jana Košutová, kuchařka Marie Jagošová, kuchařka 1. září v mateřské škole Jiřina Juřicová, kuchařka Jana Frýdková, uklízečka Radomíra Zvědělíková, uklízečka Jiří Žurek, topič, údržbář A o kolik dětí se tento kolektiv stará? Zatím o 75 dětí ve třech třídách mateřské školy, paní kuchařky i o žáky základní školy, jejich učitele a další zaměstnance, pracovníky městyse a některé seniory naší obce. O přijetí do naší mateřské školy požádali od nového kalendářního roku také rodiče dalších šesti dětí, které zatím nemají 3 roky. Marie Salajková, ředitelka MŠ

15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA A POZVÁNKY čtvrtletí 2009 Narození Adrian Abazaj, Na Mlatě 310 Ladislav Nosek, nám. Republiky 107 Sofie Ella Dočkalová, Kovářská 861 Adam Vojtěšek, Anenská 651 Jiří Paník, Josefovské chalupy 87 Linda Žajdlíková, Nárožní 785 Zuzana Římská, Jana Černého 342 Barbora Hluchá, Luční 922 Radka Hluchá, Luční 922 Nela Luňáková, Na Výsluní 826 Viola Inéz Svitáková, U Sokolovny 907 SŇATEK UZAVŘELI Milan Valihrach a Irena Steinbacherová Václav Surman a Jana Balgová Antonín Salajka a Helena Štusáková Jiří Víšek a Markéta Tomková Miloš Pacal a Magdalena Kalužíková Vítězslav Šimek a Markéta Procházková Béla Remák a Veronika Molatová Fabián Kurka a Marie Průdková Životní jubileum oslavili 80 let: Václav Kachyňa, Kovářská 509 Ján Novensko, Hlavní 101 Anna Bačuvčíková, Luční let: Josef Filipovič, nám. Republiky 8 Jiřina Švarcerová, Na Výsluní let: Ludmila Miklíková, Na Rynku let: Ladislav Žůrek, Lipová 330 Zemřeli Ludvík Helešic, U Sokolovny 365, 72 let Vlasta Žůrková, Lipová 330, 84 let Vojtěch Kolaja, Anenská 653, 53 let Jan Majzlík, Sadová 847, 56 let Pavel Sukup, Anenská 560, 45 let Jiří Fukal, Na Výsluní, 63 let Připravila Marie Šedivá matrikářka Děvčata z chase zvou všechny na dívčí vinek 7. listopadu, Na sokolovně Tentokrát ve stylu Zorro tajemná tvář. Hraje DH Hornobojani. Můžete se těšit na úžasné předtančení a tombolu s krásnými výhrami! Městys Moravská Nová Ves zve občany na následující kulturní akce: Mladá vína - přehlídka vín ročníku Setkání seniorů 94 let: Elfrída Sukupová, Luční let: František Vala, Lipová 659 Vojtěch Petrjánoš, Hlavní 20

16 Fotogalerie 16 Všude se staví a rekonstruuje Mateřská škola najala zkušeného zedníka na rekonstrukci pískoviště. V zahradách byl vybudován závodní okruh. Právě vjíždí do cíle parní válce. Nový sběrný dvůr již začal s výběrem osobních aut, dodávek i bagrů. REDAKCE: Úřad Městyse, Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Redaktor a sazba Bc. Petr Kluska Schváleno Ministerstvem kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E Neprodejné Uzávěrka tohoto čísla , příští uzávěrka Náklad 1000 ks Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více