Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu"

Transkript

1 PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/ Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures

2 Leonardo da Vinci Pilot Projects Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures TEMTIS Vzdělávací materiály pro navrhování a zoušení dřevěných onstrucí CZ/06/B/F/PP Tento projet byl realizován za inanční podpory Evropsé unie. Za obsah publiací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publiace (sdělení) nereprezentují názory Evropsé omise a Evropsá omise neodpovídá za použití inormací, jež jsou jejich obsahem. Příruča Navrhování dřevěných onstrucí podle Euroódu 5 Editor: Kulí Petr autoři, 008 První vydání 008

3 Předmluva Tato příruča je zaměřena na navrhování dřevěných onstrucí podle evropsých norem při použití dřeva a výrobů na bázi dřeva dostupných v Evropě. Příruča je úzce svázána s Euroódem 5 (EC5), evropsou normou pro navrhování dřevěných onstrucí. Pro lepší pochopení návrhových pravidel Euroódu 5 jsou v příručce uvedeny řešené přílady. Cílem příručy je seznámit čtenáře se záladními pravidly pro navrhování dřevěných onstrucí podle Části 1-1 Euroódu 5. Příruča je oncipována ta, aby sloužila buď jao textový materiál pro urs dřevěných onstrucí nebo jao podlad pro systematicé samostudium této problematiy. Kapitoly 1 až 11 zpracoval Petr Kulí, terý je též zpracovatelem česé verze Euroódu 5. Na zpracování jednotlivých řešených příladů v apitole 1 se autoři podíleli tato: Manred Augustin - přílady 1.11 a 1.1; Kolbein Bell - přílad 1.13; Petr Kulí- přílady 1.5, 1.6, 1.7, 1.8; Anna Kulíová- přílady 1.1, 1., 1.3, 1.4; Antonín Loaj- přílady 1.10 a 1.14; Miroslav Premrov- přílad 1.9. Při zpracování této příručy byly využity mimo jiné i výsledy výzumu zísané při práci na výzumných záměrech MŠMT ČR VZ MSM Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních onstrucí a v rámci činnosti výzumného centra Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních onstrucí CIDEAS 1M0579. Říjen 008 Petr Kulí vedoucí autorsého oletivu 3

4 Seznam autorů Manred AUGUSTIN Graz University o Technology Institute o Timber Engineering and Wood Technology Ineldgasse 4, A-8010 Graz Kolbein BELL Norwegian University o Science and Technology Department o Structural Engineering Rich. Birelands vei 1a, N Trondheim Petr KUKLÍK Česé vysoé učení technicé v Praze Faulta stavební Katedra ocelových a dřevěných onstrucí Tháurova 7, CZ Prague 6 Anna KUKLÍKOVÁ Česé vysoé učení technicé v Praze Faulta stavební Katedra ocelových a dřevěných onstrucí Tháurova 7, CZ Prague 6 Antonín LOKAJ Vysoá šola báňsá Technicá universita Ostrava Faulta stavební Katedra onstrucí L. Podéště 1875, CZ Ostrava Miroslav PREMROV University o Maribor Faculty o Civil Engineering Smetanova ulica 17, SI-000 Maribor 4

5 Obsah strana 1 Úvod... 6 Navrhování dřevěných onstrucí Návrhové hodnoty materiálových vlastností Lepidla Trvanlivost Mezní stavy únosnosti Mezní stavy použitelnosti Spoje s ovovými spojovacími prostředy Dílce a stěnové desové onstruce Mechanicy spojované nosníy Složené a členěné tlačené pruty Řešené přílady Literatura Normativní odazy

6 1 ÚVOD Pro navrhování dřevěných onstrucí se v minulosti používaly různé výpočetní postupy, teré byly dány většinou příslušnými národními (u nás česými) předpisy (normami), aby bylo možné na jejich záladě srovnávat hospodárnost staveb, zajistit jednotnou hladinu spolehlivosti a rozhodovat právní spory. Dřevěná onstruce je spolehlivá, jestliže je dostatečně únosná, tuhá a polohově stabilní. Konstruce je dostatečně únosná, jestliže namáhání prvů a spojů nepřeročí přípustné hodnoty (návrhové pevnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva a návrhové únosnosti spojovacích prostředů). Konstruce je dostatečně tuhá, jestliže přetvoření onstruce a jejích částí nepřeročí přípustné mezní hodnoty. U stropů je nutné zabránit jejich nadměrnému mitání. Konstruce je dostatečně polohově stabilní, jestliže se proáže její dostatečná bezpečnost proti přelopení, posunutí a nadzdvihnutí. V zájmu zajištění odolnosti dřevěné onstruce proti znehodnocení ohněm, hnilobou a dřevoazným hmyzem je nutno též při návrhu dřevěné onstruce řešit otázu její vhodné ochrany proti těmto činitelům. Spolehlivost dřevěných onstrucí se proazuje staticým výpočtem. Při proazování spolehlivosti dřevěných onstrucí se nejprve používala metoda dovolených namáhání, terá byla později nahrazena metodou mezních stavů. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma metodami spočívá v tom, že metoda dovolených namáhání vycházela především z mnohaletých zušeností při navrhování dřevěných onstrucí, zatímco metoda mezních stavů je oncipována na principech matematicé statistiy. Pro navrhování dřevěných onstrucí se v naší republice postupně používaly tyto národní normy: ČSN Předpisy pro dřevěné onstruce pozemního stavitelství; ČSN Předpisy pro dřevěné onstruce; ČSN Projetování dřevěných onstrucí; ČSN Navrhování dřevěných stavebních onstrucí; 6

7 ČSN Navrhování dřevěných stavebních onstrucí (revize předcházející normy). Normy ČSN 105 a norma ČSN byly normami, teré uváděly postupy pro navrhování dřevěných onstrucí podle metody dovolených namáhání. Norma ČSN je potom již normou pro navrhování dřevěných onstrucí podle mezních stavů. Od rou 1980 se v rámci Evropsé unie zpracovává jednotná soustava normativních doumentů pro navrhování stavebních onstrucí označovaná pracovním názvem Euroódy, jejímž hlavním cílem je usnadnit volný obchod s dodávami výrobů a stavebních prací v rámci EU. Tvorba evropsých norem v oboru dřevěných onstrucí je v rámci Evropsé normalizační organizace CEN zajišťována těmito omisemi: TC 38 Trvanlivost dřeva a výrobů na bázi dřeva; TC 11 Desy na bázi dřeva; TC 14 Dřevěné onstruce; TC 175 Kulatina a řezivo; TC 193 Lepidla; TC 50/SC 5 Euroódy pro stavební onstruce/dřevěné onstruce. Schválené předběžné evropsé normy ENV a evropsé normy EN byly průběžně zavedeny do soustavy česých norem ČSN pod označením ČSN P ENV, nebo ČSN EN. Navrhováním dřevěných onstrucí se zabývá Euroód 5, terý navazuje na příslušné evropsé normy pro dřevo, materiály na bázi dřeva, spojovací prostředy atd. Euroód 5 Navrhování dřevěných onstrucí má tyto tři části: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; Část 1-: Navrhování onstrucí na účiny požáru; Část : Mosty. S ohledem především na národní tradice při navrhování stavebních onstrucí byl u všech Euroódů zvolen následující postup jejich zavádění. Euroódy byly nejprve organizací CEN vydány jao předběžné evropsé normy ENV pro ověření a připomínování s tím, že měly být v jednotlivých člensých státech CEN vydány jao alternativní normy národním normám. 7

8 Napřílad v ČR byly v letech 1996 až 1998 zavedeny všechny tři části Euroódu 5 na úrovni přednormy jao: ČSN P ENV , ČSN P ENV a ČSN P ENV V roce 003 byla u Euroódu 5 doončena další etapa. Na záladě uplynulého ověřovacího a připomínového řízení byl Euroód 5 transormován do podoby evropsé normy EN. V rámci této transormace byla původní přednorma ENV přepracována a zjednodušeně se dá říci, že zdoonalena. V roce 006 byl Euroód 5 v podobě evropsé normy EN zaveden v ČR a ČSN byla v polovině rou 008 zrušena. V roce 008 potom byla doončena i první změna A1 EN Tato změna bude v ČR zavedena jao technicá norma v prosinci 008. Zásadní změny v návrhových postupech, teré tato změna A1 přináší, jsou uvedeny v textu příručy ormou poznáme. Jiná pravidla vša platí pro zavádění norem ČSN EN pro materiály, výroby, zušebnictví atd., neboť většina z nich oamžitě nahrazuje jim odpovídající normy ČSN. Jestliže norma ČSN EN nahrazuje normu ČSN, je tato sutečnost uvedena v záhlaví příslušné normy ČSN EN a norma ČSN je zrušena. Ve svém důsledu to znamená, že přechod evropsé soustavě norem je nevyhnutelný, neboť výhledově budou všechny národní normy zrušeny a nahrazeny normami EN. V současné době proto všechny země Evropsé unie zapracovávají do svých soustav technicých norem Euroódy v podobě evropsých norem, teré by do března 010 měly být jedinými pravidly pro navrhování stavebních onstrucí v Evropě. Toto bylo potvrzeno i na celoevropsém worshopu organizovaném Evropsou omisí ve dnech února 008 v Bruselu. NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat onstruci a zvolit vhodný návrhový model. Model musí být dostatečně přesný, aby výstižně popsal chování onstruce s přihlédnutím předpoládané úrovni výroby a e spolehlivosti inormací, ze terých návrh vychází. 8

9 Celové chování onstruce se má stanovit výpočtem účinů zatížení při použití lineárního modelu materiálu (pružné chování). Pro onstruce, u terých může dojít přerozdělení vnitřních sil prostřednictvím přiměřené poddajnosti spojů, se mohou použít pružně-plasticé metody pro výpočet vnitřních sil v prvcích. Model pro výpočet vnitřních sil v onstruci nebo její části musí vzít v úvahu účiny deormací spojů. Všeobecně platí, že vliv deormací ve spojích se má zohlednit prostřednictvím jejich tuhostí (např. rotační či translační) nebo prostřednictvím předepsaných hodnot proluzu jao unce úrovně zatížení spoje. Analýza prvů onstruce musí zohlednit následující: odchyly od přímosti; nehomogenity materiálu. Odchyly od přímosti a nehomogenity jsou uváženy implicitně návrhovými metodami uvedenými v této příručce. Oslabení plochy průřezu se musí uvážit při pevnostním posouzení prvu. Oslabení plochy průřezu se může zanedbat v následujících případech: hřebíy a vruty o průměru 6 mm nebo méně, použité bez předvrtání; otvory v tlačené oblasti prvů, jestliže jsou otvory vyplněny materiálem o vyšší tuhosti než dřevo. Když se stanovuje účinný průřez u spoje s něolia spojovacími prostředy, mají se všechny otvory v rozmezí poloviční minimální rozteče spojovacích prostředů, měřeno rovnoběžně s vlány od daného průřezu, považovat za otvory vysytující se v tomto průřezu. Únosnost spojovacích prostředů se musí posuzovat s uvážením sil a momentů mezi prvy, stanovených z celové analýzy onstruce. Deormace spoje musí být slučitelná s deormací předpoládanou v celové analýze. Analýza spoje musí zohlednit chování všech prvů, teré tvoří spoj..1 Požadavy Dřevěná onstruce musí být navržena a provedena taovým způsobem, 9

10 i aby byla s přijatelnou pravděpodobností schopna užívání požadovanému účelu, a to se zřetelem předpoládané životnosti a pořizovacím náladům; i aby s odpovídajícími stupni spolehlivosti odolala všem zatížením a vlivům, jejichž výsyt lze během provádění a užívání očeávat, a měla přiměřenou trvanlivost ve vztahu náladům na udržování..1.1 Záladní normativní požadavy Navrhování dřevěných onstrucí musí být ve shodě s EN 1990:00. Musí se ale taé použít doplňující ustanovení pro dřevěné onstruce, uvedená v této apitole. Záladní požadavy EN 1990:00, apitola, jsou považovány u dřevěných onstrucí za splněné, poud se použije navrhování podle mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů, při využití EN 1990:00 a EN 1991 pro zatížení a jejich ombinace a pravidla EN 1995 pro únosnost, použitelnost a trvanlivost..1. Management spolehlivosti Když jsou požadovány různé úrovně spolehlivosti, mají se tyto úrovně přednostně dosáhnout vhodnou volbou řízení jaosti při navrhování a provádění podle EN 1990:00 přílohy C..1.3 Návrhová životnost a trvanlivost Pro návrhovou životnost a trvanlivost platí EN 1990:00, člány.3 a.4.. Zásady navrhování podle mezních stavů Mezní stavy jsou stavy, po jejichž přeročení již onstruce nesplňuje návrhové podmíny spolehlivosti. Rozlišují se tyto mezní stavy: i mezní stavy únosnosti (únosnost, přelopení, posunutí a nadzvihnutí onstruce); i mezní stavy použitelnosti (přetvoření a mitání onstruce)...1 Návrhové modely Návrhové modely pro různé mezní stavy musí příslušně zohlednit následující: 10

11 i rozdílné vlastnosti materiálů (např. pevnost a tuhost); i rozdílné na čase závislé chování materiálů (déla trvání zatížení, dotvarování); i rozdílné limaticé podmíny (teplota, olísání vlhosti); i rozdílné návrhové situace (stádium výstavby, změny podmíne uložení)... Mezní stavy únosnosti Analýza onstrucí se musí provést s použitím následujících hodnot tuhostních vlastností: pro první řád lineárně pružné analýzy onstruce, dy rozdělení vnitřních sil není ovlivněno rozdělením tuhosti po onstruci (např. všechny prvy mají stejné na čase závislé vlastnosti), se musí použít průměrné hodnoty; pro první řád lineárně pružné analýzy onstruce, dy rozdělení vnitřních sil je ovlivněno rozdělením tuhosti po onstruci (např. ompozitní prvy obsahují materiály, teré mají rozdílné na čase závislé vlastnosti), se musí použít onečné průměrné hodnoty, přizpůsobené složce zatížení, způsobující největší napětí ve vztahu pevnosti; pro druhý řád lineární pružné analýzy onstruce se musí použít návrhové hodnoty, teré nejsou upraveny s ohledem na délu trvání zatížení. Pro onečné průměrné hodnoty upravené s ohledem na délu trvání zatížení platí.3... Pro návrhové hodnoty tuhostních vlastností platí.4.1. Modul proluzu spojů pro mezní stav únosnosti K u se má uvažovat tato: = (.1) 3 Ku K ser de K ser je modul proluzu, viz Mezní stavy použitelnosti Deormace onstruce způsobená účiny zatížení (jao jsou osové a posouvající síly, ohybové momenty a proluz spoje) a vlhosti nesmí přeročit příslušné meze. Pozornost je třeba věnovat možnosti pošození materiálů povrchových úprav, podhledů, stropů, příče a omíte a unčním potřebám, stejně jao všem požadavům na vnější vzhled. 11

12 Oamžitá deormace u inst (viz obráze 7.1) se má vypočítat pro charateristicou ombinaci zatížení (viz EN 1990, článe 6.5.3) s použitím průměrných hodnot příslušných modulů pružnosti, modulů pružnosti ve smyu a modulů proluzu. Konečná deormace u in (viz obráze 7.1) se má vypočítat pro vazistálou ombinaci zatížení - viz EN 1990, článe Jestliže se onstruce sládá z prvů nebo dílců s rozdílným dotvarováním, onečná deormace se má vypočítat s použitím onečných průměrných hodnot příslušných modulů pružnosti, modulů pružnosti ve smyu a modulů proluzu, podle.3... Pro onstruce, teré jsou složeny z prvů, dílců a spojů se stejným dotvarováním a za předpoladu lineární závislosti mezi zatížením a odpovídající deormací, se může onečná deormace u in, uvažovat tato: u =u u u + + in in,g in,q1 in,q (.) i ( ) de u =u 1+ pro stálé zatížení, G (.3) in,g inst,g de ( 1+ψ,1 u in,q,1 =u inst,q,1 de ) pro hlavní proměnné zatížení, Q 1 (.4) ( ψ + ψ ) u in,q,i =u inst,q,i 0,i,ide pro ostatní proměnná zatížení, Q i (i > 1) (.5) u inst,g, u inst,q,1, u inst,q, i jsou oamžité deormace pro příslušné zatížení G, Q 1, Q i ; ψ,1, ψ,i součinitele pro vazistálou hodnotu proměnných zatížení; ψ 0,i součinitele pro ombinační hodnotu proměnných zatížení; de je uveden v tabulce 3. pro dřevo a materiály na bázi dřeva a v.3.. pro spoje. Jestliže se použijí vztahy (.3) až (.5), součinitele ψ ve vztazích (6.16a) a (6.16b) EN 1990:00 se mají vynechat. Ve většině případů je vhodné použít zjednodušenou metodu. Pro mezní stavy použitelnosti týající se mitání, se mají použít průměrné hodnoty příslušných modulů tuhosti..3 Záladní proměnné Záladní proměnné jsou zatížení, vlastnosti materiálu a geometricé údaje. 1

13 .3.1 Zatížení a vlivy prostředí Pro dřevěné onstruce je typicé, že vedle zatížení je jejich únosnost významně ovlivněna i limaticými vlivy oolního prostředí, teré na ně působí Normy pro zatížení Zatížení používaná při navrhování mohou být převzata z příslušných částí EN Příslušné části EN 1991 zahrnují: EN EN EN EN EN EN Objemové tíhy, vlastní tíhu a užitná zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Zatížení teplotou Zatížení během provádění Mimořádná zatížení Trvání zatížení a vlhost ovlivňují pevnostní a tuhostní vlastnosti prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a musí se uvážit při navrhování na mechanicou odolnost a použitelnost. Musí se taé uvážit zatížení způsobená účiny změn vlhosti ve dřevu Třídy trvání zatížení Třídy trvání zatížení jsou charaterizovány účinem onstantního zatížení působícího po určitou dobu během doby životnosti onstruce. Pro proměnné zatížení se musí určit příslušná třída na záladě odhadu typicého olísání zatížení v čase. Ve výpočtech pevností a tuhostí se musí zatížení zařadit do jedné ze tříd trvání zatížení uvedených v tabulce.1. Stálé Tabula.1 Třídy trvání zatížení Třída trvání zatížení Dlouhodobé Střednědobé Krátodobé Oamžiové Řád souhrnného trvání charateristicého zatížení déle než 10 let 6 měsíců 10 let 1 týden 6 měsíců méně než 1 týden 13

14 Přílady zařazení trvání zatížení jsou uvedeny v tabulce.. Klimaticá zatížení (sníh, vítr) se mezi zeměmi liší. V ČR se doporučuje sníh uvažovat jao rátodobé zatížení, v oblastech s velým zatížením sněhem po delší časové období se doporučuje část tohoto zatížení uvažovat jao střednědobé zatížení. Vítr se doporučuje uvažovat jao rátodobé zatížení. Tabula. Přílady zařazení trvání zatížení Třída trvání zatížení Přílady zatížení Stálé vlastní tíha Dlouhodobé sladové zatížení Střednědobé užitné zatížení stropů, sníh Krátodobé sníh, vítr Oamžiové vítr, mimořádné zatížení Třídy provozu Konstruce musí být zařazeny do jedné ze tříd provozu uvedených dále. Systém tříd provozu je především zaměřen na určování hodnot pevností a na výpočet deormací při daných podmínách prostředí. Třída provozu 1 je charaterizována vlhostí materiálů odpovídající teplotě 0 C a relativní vlhosti oolního vzduchu přesahující 65 % pouze po něoli týdnů v roce. Ve třídě provozu 1 nepřesahuje průměrná vlhost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 1 %. Třída provozu je charaterizována vlhostí materiálů odpovídající teplotě 0 C a relativní vlhosti oolního vzduchu přesahující 85 % pouze po něoli týdnů v roce. Ve třídě provozu nepřesahuje průměrná vlhost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 0 %. Třída provozu 3 je charaterizována limaticými podmínami vedoucími vyšší vlhosti než ve třídě provozu..3. Vlastnosti materiálů a výrobů Vlastnosti materiálů a výrobů jsou ovlivněny relativní vlhostí oolního vzduchu a délou trvání zatížení. 14

15 .3..1 Vliv trvání zatížení a vlhosti na pevnost Modiiační součinitele pro vliv trvání zatížení a vlhosti na pevnost, viz.4.1, jsou uvedeny v U spoje složeného ze dvou dřevěných prvů majících rozdílné, na čase závislé chování, se má výpočet návrhové únosnosti provést s následujícím modiiačním součinitelem mod : mod = mod,1 mod, (.6) de mod,1 a mod, jsou modiiační součinitele dřevěných prvů..3.. Vliv trvání zatížení a vlhosti na deormace Jestliže se onstruce sládá z prvů nebo dílců majících rozdílné, na čase závislé vlastnosti, potom se pro mezní stavy použitelnosti onečné průměrné hodnoty modulu pružnosti E mean,in, modulu pružnosti ve smyu G mean,in a modulu proluzu K ser,in, teré se používají pro výpočet onečné deormace, mají určovat podle následujících vztahů: E G K mean,in mean,in ser,in = = = E mean ( 1+ ) G de mean ( 1+ ) K ser de ( 1+ ) de (.7) (.8) (.9) Pro mezní stavy únosnosti, dy je rozdělení sil a momentů v prvu ovlivněno rozdělením tuhosti v onstruci, se onečné průměrné hodnoty modulu pružnosti E mean,in, modulu pružnosti ve smyu G mean,in a modulu proluzu K ser,in mají vypočítat podle následujících vztahů: E G K mean,in mean,in ser,in = = = E mean ( 1+ ψ ) G mean de ( 1+ ψ ) K ser de ( 1+ ψ ) de (.10) (.11) (.1) de E mean je průměrná hodnota modulu pružnosti, G mean průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu, K ser modul proluzu, de součinitel pro zjišťování dotvarování s uvážením 15

16 příslušné třídy provozu, ψ součinitel pro vazistálou hodnotu zatížení vyvolávajícího největší napětí ve vztahu pevnosti (jestliže toto zatížení je stálé zatížení, ψ se má nahradit 1). Hodnoty de jsou uvedeny v Hodnoty ψ jsou uvedeny v EN 1990:00. U spoje složeného z dřevěných prvů se stejným, na čase závislým chováním se má hodnota de zdvojnásobit. U spoje složeného ze dvou prvů na bázi dřeva, majících rozdílné, na čase závislé chování, se má výpočet onečné deormace provést s následujícím deormačním součinitelem de : = (.13) de de,1 de, de de,1 a de, jsou součinitele deormace pro dva dřevěné prvy..4 Posouzení metodou dílčích součinitelů Ověření spolehlivosti dřevěných onstrucí je založeno na metodě dílčích součinitelů zatížení a materiálů..4.1 Návrhová hodnota vlastnosti materiálu Návrhová hodnota X d pevnostní vlastnosti se musí vypočítat tato: X d X = mod (.14) γ M de X je charateristicá hodnota pevnostní vlastnosti, γ M je dílčí součinitel vlastnosti materiálu, mod modiiační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhosti. Hodnoty mod jsou uvedeny v Doporučené dílčí součinitele pro vlastnosti materiálu (γ M ) jsou uvedeny v tabulce.3. 16

17 Tabula.3 Doporučené dílčí součinitele γ M pro vlastnosti materiálu a únosnosti Záladní ombinace: γ M Rostlé dřevo 1,3 Lepené lamelové dřevo 1,5 LVL, přeližovaná desa, OSB 1, Třísové desy 1,3 Vlánité desy, tvrdé 1,3 Vlánité desy, středně tvrdé 1,3 Vlánité desy, MDF 1,3 Vlánité desy, měé 1,3 Spoje 1,3 Kovové desy s prolisovanými trny 1,5 Mimořádné ombinace 1,0 Návrhová tuhostní vlastnost prvu se musí vypočítat tato: E d = E mean γ M (.15) G d = G mean γ M (.16) de E mean je průměrná hodnota modulu pružnosti, G mean průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu..4. Návrhová hodnota geometricých údajů Geometricé údaje pro průřezy a soustavy se mohou brát jao nominální hodnoty z výrobových norem hen nebo prováděcích výresů. Návrhové hodnoty geometricých imperecí uvedené v této normě zahrnují účiny: geometricých imperecí prvů; účinů onstručních imperecí z výroby a montáže; nehomogenity materiálů (např. v důsledu suů). 17

18 .4.3 Návrhové odolnosti Návrhová hodnota R d odolnosti (únosnosti) se musí vypočítat tato: R d R = mod (.17) γ M de R je charateristicá hodnota únosnosti, γ M dílčí součinitel vlastnosti materiálu, mod modiiační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhosti. Hodnoty mod jsou uvedeny v Dílčí součinitele, viz Ověření rovnováhy (EQU) Použije se způsob ověření staticé rovnováhy uvedený v tabulce A1. (A) v příloze A1 EN 1990:00, poud je to při navrhování dřevěných onstrucí vhodné, např. při navrhování přidržovacích otev nebo ověření ložise vystavených nadzdvihnutí od spojitých nosníů. 3 NÁVRHOVÉ HODNOTY MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ Euroód 5 společně s ostatními euroódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlasností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zušebních norem a něteré hodnoty jsou uvedeny v souvisejících normách. V této příručce jsou uvedeny pouze hodnoty onstručního dřeva podle EN 338, viz tabula Všeobecně Vlastnosti dřeva a výrobů na bázi dřeva se zjišťují podle přesně deinovaných postupů příslušných zušebních norem, de jsou přesně stanoveny rozměry zušebních těles, požadavy na vlhost a teplotu oolního prostředí a způsob zatěžování Parametry pevnosti a tuhosti Parametry pevnosti a tuhosti se musí určovat na záladě zouše pro druhy zatížení, terým bude materiál v onstruci vystaven, nebo na záladě srovnání s podobnými druhy dřeva a tříd či materiálů na bázi dřeva nebo na záladě prověřených vztahů mezi různými vlastnostmi. 18

19 3.1. Vztahy mezi napětím a poměrným přetvořením Protože jsou charateristicé hodnoty určovány za předpoladu lineárního vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením až do porušení, musí taé posouzení pevnosti jednotlivých prvů vycházet z tohoto lineárního vztahu. Pro prvy nebo části prvů namáhané tlaem se může použít nelineární vztah (pružněplasticý) Modiiační součinitele pevnosti pro třídy provozu a třídy trvání zatížení Mají se používat hodnoty modiiačního součinitele mod uvedené v tabulce 3.1. Jestliže se ombinace zatížení sládá ze zatížení přislušejících různým třídám trvání zatížení, má se zvolit hodnota mod, terá odpovídá zatížení s nejratší dobou trvání, např. pro ombinaci zatížení stálého a rátodobého se má použít hodnota mod odpovídající rátodobému zatížení Modiiační součinitele deormace pro třídy provozu Mají se používat hodnoty součinitelů deormace de uvedené v tabulce Rostlé dřevo Dřevěné prvy musí vyhovět EN Třídy pevností pro dřevo jsou uvedeny v EN 338. Třídy pevnosti včetně příslušných charateristicých hodnot jsou též uvedeny v této příručce, viz tabula 3.3. Vliv rozměru prvu na pevnost se může vzít v úvahu. Pro rostlé dřevo obdélníového tvaru s charateristicou hustotou dřeva ρ 700 g/m 3 je srovnávací výša pro ohyb nebo šířa (maximální rozměr průřezu) pro tah 150 mm. Pro rostlé dřevo o výšce u ohybu a šířce u tahu menší než 150 mm se mohou charateristicé hodnoty m, a t,0, zvětšit součinitelem h daným vztahem: 0, 150 h h = min (3.1) 1, 3 de h je výša pro ohýbané prvy nebo šířa pro tažené prvy v mm. 19

20 Tabula 3.1 Hodnoty mod Třída trvání zatížení Materiál Norma Třída provozu Stálé zatížení Dlouhodobé zatížení Střednědobé zatížení Krátodobé zatížení Oamžiové zatížení 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Rostlé dřevo EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Lepené lamelové dřevo EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 LVL EN 14374, EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 Přeližovaná EN 636 Typ EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 desa Typ EN 636-0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Typ EN ,50 0,55 0,65 0,70 0,90 EN 300 OSB OSB/ 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 OSB/3, OSB/4 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 EN 31 Typ P4, Typ P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Třísová desa Typ P5 0,0 0,30 0,45 0,60 0,80 Typ P6, Typ P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 Typ P7 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 EN 6- Vlánitá desa, HB.LA, HB.HLA 1 nebo tvrdá 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Vlánitá desa, středně tvrdá Vlánitá desa, MDF HB.HLA1 nebo 0,0 0,30 0,45 0,60 0,80 EN 6-3 MBH.LA1 nebo MBH.HLS1 nebo 1 1 0,0 0,0 0,40 0,40 0,60 0,60 0,80 0,80 1,10 1,10 MBH.HLS1 nebo 0,45 0,80 EN 6-5 MDF.LA, MDF.HLS 1 0,0 0,40 0,60 0,80 1,10 MDF.HLS 0,45 0,80 Poznáma: V tabulce 3.1 je již zapracována změna A1 EN , terá se týá speciiace typů přeližovaných a třísových dese. 0

21 Pro dřevo zabudované na mezi nebo blízo meze nasycení vláen, a teré pravděpodobně bude vysychat pod zatížením, se má hodnota de, uvedená v tabulce 3., zvýšit o 1,0. Zubovité spoje musí vyhovět EN Lepené lamelové dřevo Prvy z lepeného lamelového dřeva musí vyhovět EN V EN 1194 jsou uvedeny hodnoty pevnosti a tuhosti pro lepené lamelové dřevo zatříděné do tříd pevností, viz příloha D (Inormativní). Vliv rozměru prvu na pevnost se může vzít v úvahu. Pro lepené lamelové dřevo obdélníového tvaru je srovnávací výša u ohybu nebo šířa u tahu 600 mm. Pro lepené lamelové dřevo o výšce u ohybu a šířce u tahu menší než 600 mm se mohou charateristicé hodnoty m, a t,0, zvětšit součinitelem h daným vztahem. 0,1 600 h h = min (3.) 1,1 de h je výša pro ohýbané prvy nebo šířa pro tažené prvy v mm. Velé zubovité spoje vyhovující požadavům EN 387 se nesmí používat u výrobů zabudovaných ve třídě provozu 3, u terých se mění směr vláen ve spoji. Vliv rozměru prvu na pevnost v tahu olmo vlánům se musí vzít v úvahu. Tabula 3. Hodnoty de pro dřevo a materiály na bázi dřeva Materiál Norma Třída provozu 1 3 Rostlé dřevo EN ,60 0,80,00 Lepené lamelové EN ,60 0,80,00 dřevo LVL EN 14374, EN ,60 0,80,00 EN 636 Přeližovaná desa Typ ,80 Typ 636-0,80 1,00 Typ ,80 1,00,50 poračování tabuly 1

22 OSB Materiál Třísová desa Vlánitá desa, tvrdá Vlánitá desa, středně tvrdá Vlánitá desa, MDF poračování tabuly Norma Třída provozu 1 3 EN 300 OSB/,5 OSB/3, OSB/4 1,50,5 EN 31 Typ P4,5 Typ P5,5 3,00 Typ P6 1,50 Typ P7 1,50,5 EN 6- HB.LA,5 HB.HLA1,,5 3,00 HB.HLA EN 6-3 MBH.LA1, 3,00 MBH.LA MBH.HLS1, 3,00 4,00 MBH.HLS EN 6-5 MDF.LA,5 MDF.HLS,5 3,00 Poznáma: V tabulce 3. je již zapracována změna A1 EN , terá se týá speciiace typů přeližovaných a třísových dese. 3.4 Vrstvené dřevo (LVL) Konstruční prvy z LVL musí vyhovět EN Pro LVL obdélníového tvaru mající podstatnou část vláen všech dýh orientovánu v jednom směru, se musí vzít v úvahu vliv rozměru prvu na pevnost v ohybu a v tahu. Srovnávací výša v ohybu je 300 mm. Pro výšy u ohybu, teré se nerovnají 300 mm, se má charateristicá hodnota m, násobit součinitelem h daným vztahem: s 300 h h = min (3.3) 1, de h je výša prvu v mm, s exponent vlivu veliosti rozměru podle EN

23 Srovnávací déla v tahu je mm. Pro dély v tahu, teré se nerovnají mm se má charateristicá hodnota t,0, násobit součinitelem l daným vztahem: 3000 = min 1,1 s / (3.4) de l je déla v mm. Velé zubovité spoje vyhovující požadavům EN 387 se nesmí používat u výrobů zabudovaných ve třídě provozu 3, u terých se mění směr vláen ve spoji. Pro LVL, teré má podstatnou část vláen všech dýh orientovánu v jednom směru, se musí vzít v úvahu vliv veliosti rozměru prvu na pevnost v tahu olmo vlánům. 3.5 Desy na bázi dřeva Desy na bázi dřeva musí vyhovět EN a LVL použité jao desy musí vyhovět EN Desy ze dřeva jehličnatých dřevin podle EN 6-4 se mají používat omezeně na zavětrování a mají být navrhovány na záladě zouše. 3.6 Lepidla Lepidla pro onstruční účely musí dávat spoje taové pevnosti a trvanlivosti, aby byla zachována celistvost lepení ve stanovené třídě provozu po celou předpoládanou dobu životnosti onstruce. Lepidla, terá vyhovují speciiaci typu I, deinované v EN 301, se mohou používat ve všech třídách provozu. Lepidla, terá vyhovují speciiaci Typu II, deinované v EN 301, se mají používat pouze ve třídách provozu 1 nebo a ne při dlouhodobém působení teplot nad 50 C. 3.7 Kovové spojovací prostředy Kovové spojovací prostředy musí vyhovět EN 1459 a ovové hmoždíy musí vyhovět EN

24 Tabula Třídy pevnosti a charateristicé hodnoty pro onstruční dřevo podle EN 338 Topol a jehličnaté dřeviny Listnaté dřeviny C14 C16 C18 C0 C C4 C7 C30 C35 C40 C45 C50 D30 D35 D40 D50 D60 D70 Pevnostní vlastnosti v N/mm Ohyb m, Tah rovnoběžně s vlány t,0, Tah olmo vlánům t,90, 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Tla rovnoběžně s vlány c,0, Tla olmo vlánům c,90,,0,,,3,4,5,6,7,8,9 3,1 3, 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 Smy v, 1,7 1,8,0,,4,5,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 Tuhostní vlastnosti v N/mm Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlány 5% vantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlány Průměrná hodnota modulu pružnosti olmo vlánům Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu Hustota v g/m 3 E 0,mean , , E 0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 E 90, mean 0,3 0,7 0,30 0,3 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 G mean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,7 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,5 Hustota ρ Průměrná hodnota hustoty ρ mean POZNÁMKA a) Výše uvedené hodnoty pro pevnost v tahu, pevnost v tlau, pevnost ve smyu, 5% vantil modulu pružnosti, průměrný modul pružnosti olmo vlánům a průměrný modul pružnosti ve smyu byly vypočteny na záladě vztahů uvedených v příloze A EN 338. b) Tabelované vlastnosti odpovídají dřevu s vlhostí při teplotě 0 C a relativní vlhosti 65 %. c) Dřevo vyhovující třídám C45 a C50 nemusí být snadno dostupné. 4

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový 2 Zásady navrhování Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat onstruci a zvolit vhodný návrhový model. Model musí být dostatečně přesný, aby výstižně popsal chování onstruce s přihlédnutím

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu 12 Prvy za požáru Chování prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru není možné jednoduše popsat. Odlišuje se chování při rozhořívání a při plně rozvinutém požáru. Při rozhořívání se uplatní hořlavost

Více

pracovní verze pren 13474 "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

pracovní verze pren 13474 Glass in Building, v níž je uveden postup výpočtu POROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU NOSNÉ KONSTRUKCE ZE SKLA Horčičová I., Netušil M., Eliášová M. Česé vysoé učení technicé v Praze, faulta stavební Anotace Slo se v moderní architetuře stále

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky:

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky: - 1 - Faulta stavební, ČVUT v Praze přijímací zouša pro navazující magistersý Jméno a příjmení uchazeče (tisace):... Číselný ód přihlášy: Poyny vyplnění testu: Na aždé stránce vyplňte v záhlaví ód své

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm 13 Spoje za požáru Tato kapitola je věnována problematice spojů dřevěných konstrukcí vystavených účinkům normového požáru a pokud není uvedeno jinak, pro požární odolnosti nepřekračující 60 minut. Pravidla,

Více

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015 Petr Kuklík Obsah: Komise v oboru dřevěných konstrukcí Přehled platných norem v oboru

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

NEXIS 32 rel Posudky dřevěných prutů

NEXIS 32 rel Posudky dřevěných prutů SCIA CZ, s. r. o. Slavíčova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 ax 545 193 533 E-mail ino.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projetování prutových a stěnodesových onstrucí NEXIS 32 rel.

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Dřevo Třída_provozu Délka_trvání_zatížení 0 V 06 :3: - 0_Proste-podepreny-nosnik.sm Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku): Užitné

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb 8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení "Střednědobé" Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku):,5 kn m

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky 8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky U dřevěných konstrukcí závisí jejich použitelnost a trvanlivost především na návrhu spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky. U běžně používaných spojů se rozlišují

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu Dimenzování silnoproudých rozvodů Návrh napájecího zdroje Supina el. spotřebičů P i Pn, obvyle nepracují zároveň při jmenovitém výonu činitel současnosti Pns s P n P ns současně připojené spotřebiče činitel

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

Příklad zatížení ocelové haly

Příklad zatížení ocelové haly 4. Zatížení větrem Přílad haly Zatížení stavebních onstrucí Přílad atížení ocelové haly Zadání Určete atížení a maximální možné vnitřní síly na prostřední rám halového jednolodního objetu (vi obráe). Celová

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost Vícepodlažní

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Praha 20.10.2011 Obsah: Dřevo ve městě

Více

6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN 1995-2

6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN 1995-2 6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN 1995-2 6.1 Předmět normy Evropská norma ČSN EN 1995-2 [20] uvádí zásady pro navrhování mostů (podle české terminologie se rozumí mostů i lávek) ze dřeva a jiných

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

INTEGROVANÉ MOSTY SPOLUPŮSOBENÍ SE ZEMINOU

INTEGROVANÉ MOSTY SPOLUPŮSOBENÍ SE ZEMINOU INTEGROVANÉ MOSTY SPOLUPŮSOBENÍ SE ZEMINOU Jaromír Kříže PŘEDMLUVA Příruča Integrované mosty - spolupůsobení se zeminou je praticou pomůcou projetování integrovaných mostů. Integrované mosty jsou mostní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více