Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu"

Transkript

1 PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/ Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures

2 Leonardo da Vinci Pilot Projects Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures TEMTIS Vzdělávací materiály pro navrhování a zoušení dřevěných onstrucí CZ/06/B/F/PP Tento projet byl realizován za inanční podpory Evropsé unie. Za obsah publiací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publiace (sdělení) nereprezentují názory Evropsé omise a Evropsá omise neodpovídá za použití inormací, jež jsou jejich obsahem. Příruča Navrhování dřevěných onstrucí podle Euroódu 5 Editor: Kulí Petr autoři, 008 První vydání 008

3 Předmluva Tato příruča je zaměřena na navrhování dřevěných onstrucí podle evropsých norem při použití dřeva a výrobů na bázi dřeva dostupných v Evropě. Příruča je úzce svázána s Euroódem 5 (EC5), evropsou normou pro navrhování dřevěných onstrucí. Pro lepší pochopení návrhových pravidel Euroódu 5 jsou v příručce uvedeny řešené přílady. Cílem příručy je seznámit čtenáře se záladními pravidly pro navrhování dřevěných onstrucí podle Části 1-1 Euroódu 5. Příruča je oncipována ta, aby sloužila buď jao textový materiál pro urs dřevěných onstrucí nebo jao podlad pro systematicé samostudium této problematiy. Kapitoly 1 až 11 zpracoval Petr Kulí, terý je též zpracovatelem česé verze Euroódu 5. Na zpracování jednotlivých řešených příladů v apitole 1 se autoři podíleli tato: Manred Augustin - přílady 1.11 a 1.1; Kolbein Bell - přílad 1.13; Petr Kulí- přílady 1.5, 1.6, 1.7, 1.8; Anna Kulíová- přílady 1.1, 1., 1.3, 1.4; Antonín Loaj- přílady 1.10 a 1.14; Miroslav Premrov- přílad 1.9. Při zpracování této příručy byly využity mimo jiné i výsledy výzumu zísané při práci na výzumných záměrech MŠMT ČR VZ MSM Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních onstrucí a v rámci činnosti výzumného centra Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních onstrucí CIDEAS 1M0579. Říjen 008 Petr Kulí vedoucí autorsého oletivu 3

4 Seznam autorů Manred AUGUSTIN Graz University o Technology Institute o Timber Engineering and Wood Technology Ineldgasse 4, A-8010 Graz Kolbein BELL Norwegian University o Science and Technology Department o Structural Engineering Rich. Birelands vei 1a, N Trondheim Petr KUKLÍK Česé vysoé učení technicé v Praze Faulta stavební Katedra ocelových a dřevěných onstrucí Tháurova 7, CZ Prague 6 Anna KUKLÍKOVÁ Česé vysoé učení technicé v Praze Faulta stavební Katedra ocelových a dřevěných onstrucí Tháurova 7, CZ Prague 6 Antonín LOKAJ Vysoá šola báňsá Technicá universita Ostrava Faulta stavební Katedra onstrucí L. Podéště 1875, CZ Ostrava Miroslav PREMROV University o Maribor Faculty o Civil Engineering Smetanova ulica 17, SI-000 Maribor 4

5 Obsah strana 1 Úvod... 6 Navrhování dřevěných onstrucí Návrhové hodnoty materiálových vlastností Lepidla Trvanlivost Mezní stavy únosnosti Mezní stavy použitelnosti Spoje s ovovými spojovacími prostředy Dílce a stěnové desové onstruce Mechanicy spojované nosníy Složené a členěné tlačené pruty Řešené přílady Literatura Normativní odazy

6 1 ÚVOD Pro navrhování dřevěných onstrucí se v minulosti používaly různé výpočetní postupy, teré byly dány většinou příslušnými národními (u nás česými) předpisy (normami), aby bylo možné na jejich záladě srovnávat hospodárnost staveb, zajistit jednotnou hladinu spolehlivosti a rozhodovat právní spory. Dřevěná onstruce je spolehlivá, jestliže je dostatečně únosná, tuhá a polohově stabilní. Konstruce je dostatečně únosná, jestliže namáhání prvů a spojů nepřeročí přípustné hodnoty (návrhové pevnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva a návrhové únosnosti spojovacích prostředů). Konstruce je dostatečně tuhá, jestliže přetvoření onstruce a jejích částí nepřeročí přípustné mezní hodnoty. U stropů je nutné zabránit jejich nadměrnému mitání. Konstruce je dostatečně polohově stabilní, jestliže se proáže její dostatečná bezpečnost proti přelopení, posunutí a nadzdvihnutí. V zájmu zajištění odolnosti dřevěné onstruce proti znehodnocení ohněm, hnilobou a dřevoazným hmyzem je nutno též při návrhu dřevěné onstruce řešit otázu její vhodné ochrany proti těmto činitelům. Spolehlivost dřevěných onstrucí se proazuje staticým výpočtem. Při proazování spolehlivosti dřevěných onstrucí se nejprve používala metoda dovolených namáhání, terá byla později nahrazena metodou mezních stavů. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma metodami spočívá v tom, že metoda dovolených namáhání vycházela především z mnohaletých zušeností při navrhování dřevěných onstrucí, zatímco metoda mezních stavů je oncipována na principech matematicé statistiy. Pro navrhování dřevěných onstrucí se v naší republice postupně používaly tyto národní normy: ČSN Předpisy pro dřevěné onstruce pozemního stavitelství; ČSN Předpisy pro dřevěné onstruce; ČSN Projetování dřevěných onstrucí; ČSN Navrhování dřevěných stavebních onstrucí; 6

7 ČSN Navrhování dřevěných stavebních onstrucí (revize předcházející normy). Normy ČSN 105 a norma ČSN byly normami, teré uváděly postupy pro navrhování dřevěných onstrucí podle metody dovolených namáhání. Norma ČSN je potom již normou pro navrhování dřevěných onstrucí podle mezních stavů. Od rou 1980 se v rámci Evropsé unie zpracovává jednotná soustava normativních doumentů pro navrhování stavebních onstrucí označovaná pracovním názvem Euroódy, jejímž hlavním cílem je usnadnit volný obchod s dodávami výrobů a stavebních prací v rámci EU. Tvorba evropsých norem v oboru dřevěných onstrucí je v rámci Evropsé normalizační organizace CEN zajišťována těmito omisemi: TC 38 Trvanlivost dřeva a výrobů na bázi dřeva; TC 11 Desy na bázi dřeva; TC 14 Dřevěné onstruce; TC 175 Kulatina a řezivo; TC 193 Lepidla; TC 50/SC 5 Euroódy pro stavební onstruce/dřevěné onstruce. Schválené předběžné evropsé normy ENV a evropsé normy EN byly průběžně zavedeny do soustavy česých norem ČSN pod označením ČSN P ENV, nebo ČSN EN. Navrhováním dřevěných onstrucí se zabývá Euroód 5, terý navazuje na příslušné evropsé normy pro dřevo, materiály na bázi dřeva, spojovací prostředy atd. Euroód 5 Navrhování dřevěných onstrucí má tyto tři části: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; Část 1-: Navrhování onstrucí na účiny požáru; Část : Mosty. S ohledem především na národní tradice při navrhování stavebních onstrucí byl u všech Euroódů zvolen následující postup jejich zavádění. Euroódy byly nejprve organizací CEN vydány jao předběžné evropsé normy ENV pro ověření a připomínování s tím, že měly být v jednotlivých člensých státech CEN vydány jao alternativní normy národním normám. 7

8 Napřílad v ČR byly v letech 1996 až 1998 zavedeny všechny tři části Euroódu 5 na úrovni přednormy jao: ČSN P ENV , ČSN P ENV a ČSN P ENV V roce 003 byla u Euroódu 5 doončena další etapa. Na záladě uplynulého ověřovacího a připomínového řízení byl Euroód 5 transormován do podoby evropsé normy EN. V rámci této transormace byla původní přednorma ENV přepracována a zjednodušeně se dá říci, že zdoonalena. V roce 006 byl Euroód 5 v podobě evropsé normy EN zaveden v ČR a ČSN byla v polovině rou 008 zrušena. V roce 008 potom byla doončena i první změna A1 EN Tato změna bude v ČR zavedena jao technicá norma v prosinci 008. Zásadní změny v návrhových postupech, teré tato změna A1 přináší, jsou uvedeny v textu příručy ormou poznáme. Jiná pravidla vša platí pro zavádění norem ČSN EN pro materiály, výroby, zušebnictví atd., neboť většina z nich oamžitě nahrazuje jim odpovídající normy ČSN. Jestliže norma ČSN EN nahrazuje normu ČSN, je tato sutečnost uvedena v záhlaví příslušné normy ČSN EN a norma ČSN je zrušena. Ve svém důsledu to znamená, že přechod evropsé soustavě norem je nevyhnutelný, neboť výhledově budou všechny národní normy zrušeny a nahrazeny normami EN. V současné době proto všechny země Evropsé unie zapracovávají do svých soustav technicých norem Euroódy v podobě evropsých norem, teré by do března 010 měly být jedinými pravidly pro navrhování stavebních onstrucí v Evropě. Toto bylo potvrzeno i na celoevropsém worshopu organizovaném Evropsou omisí ve dnech února 008 v Bruselu. NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat onstruci a zvolit vhodný návrhový model. Model musí být dostatečně přesný, aby výstižně popsal chování onstruce s přihlédnutím předpoládané úrovni výroby a e spolehlivosti inormací, ze terých návrh vychází. 8

9 Celové chování onstruce se má stanovit výpočtem účinů zatížení při použití lineárního modelu materiálu (pružné chování). Pro onstruce, u terých může dojít přerozdělení vnitřních sil prostřednictvím přiměřené poddajnosti spojů, se mohou použít pružně-plasticé metody pro výpočet vnitřních sil v prvcích. Model pro výpočet vnitřních sil v onstruci nebo její části musí vzít v úvahu účiny deormací spojů. Všeobecně platí, že vliv deormací ve spojích se má zohlednit prostřednictvím jejich tuhostí (např. rotační či translační) nebo prostřednictvím předepsaných hodnot proluzu jao unce úrovně zatížení spoje. Analýza prvů onstruce musí zohlednit následující: odchyly od přímosti; nehomogenity materiálu. Odchyly od přímosti a nehomogenity jsou uváženy implicitně návrhovými metodami uvedenými v této příručce. Oslabení plochy průřezu se musí uvážit při pevnostním posouzení prvu. Oslabení plochy průřezu se může zanedbat v následujících případech: hřebíy a vruty o průměru 6 mm nebo méně, použité bez předvrtání; otvory v tlačené oblasti prvů, jestliže jsou otvory vyplněny materiálem o vyšší tuhosti než dřevo. Když se stanovuje účinný průřez u spoje s něolia spojovacími prostředy, mají se všechny otvory v rozmezí poloviční minimální rozteče spojovacích prostředů, měřeno rovnoběžně s vlány od daného průřezu, považovat za otvory vysytující se v tomto průřezu. Únosnost spojovacích prostředů se musí posuzovat s uvážením sil a momentů mezi prvy, stanovených z celové analýzy onstruce. Deormace spoje musí být slučitelná s deormací předpoládanou v celové analýze. Analýza spoje musí zohlednit chování všech prvů, teré tvoří spoj..1 Požadavy Dřevěná onstruce musí být navržena a provedena taovým způsobem, 9

10 i aby byla s přijatelnou pravděpodobností schopna užívání požadovanému účelu, a to se zřetelem předpoládané životnosti a pořizovacím náladům; i aby s odpovídajícími stupni spolehlivosti odolala všem zatížením a vlivům, jejichž výsyt lze během provádění a užívání očeávat, a měla přiměřenou trvanlivost ve vztahu náladům na udržování..1.1 Záladní normativní požadavy Navrhování dřevěných onstrucí musí být ve shodě s EN 1990:00. Musí se ale taé použít doplňující ustanovení pro dřevěné onstruce, uvedená v této apitole. Záladní požadavy EN 1990:00, apitola, jsou považovány u dřevěných onstrucí za splněné, poud se použije navrhování podle mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů, při využití EN 1990:00 a EN 1991 pro zatížení a jejich ombinace a pravidla EN 1995 pro únosnost, použitelnost a trvanlivost..1. Management spolehlivosti Když jsou požadovány různé úrovně spolehlivosti, mají se tyto úrovně přednostně dosáhnout vhodnou volbou řízení jaosti při navrhování a provádění podle EN 1990:00 přílohy C..1.3 Návrhová životnost a trvanlivost Pro návrhovou životnost a trvanlivost platí EN 1990:00, člány.3 a.4.. Zásady navrhování podle mezních stavů Mezní stavy jsou stavy, po jejichž přeročení již onstruce nesplňuje návrhové podmíny spolehlivosti. Rozlišují se tyto mezní stavy: i mezní stavy únosnosti (únosnost, přelopení, posunutí a nadzvihnutí onstruce); i mezní stavy použitelnosti (přetvoření a mitání onstruce)...1 Návrhové modely Návrhové modely pro různé mezní stavy musí příslušně zohlednit následující: 10

11 i rozdílné vlastnosti materiálů (např. pevnost a tuhost); i rozdílné na čase závislé chování materiálů (déla trvání zatížení, dotvarování); i rozdílné limaticé podmíny (teplota, olísání vlhosti); i rozdílné návrhové situace (stádium výstavby, změny podmíne uložení)... Mezní stavy únosnosti Analýza onstrucí se musí provést s použitím následujících hodnot tuhostních vlastností: pro první řád lineárně pružné analýzy onstruce, dy rozdělení vnitřních sil není ovlivněno rozdělením tuhosti po onstruci (např. všechny prvy mají stejné na čase závislé vlastnosti), se musí použít průměrné hodnoty; pro první řád lineárně pružné analýzy onstruce, dy rozdělení vnitřních sil je ovlivněno rozdělením tuhosti po onstruci (např. ompozitní prvy obsahují materiály, teré mají rozdílné na čase závislé vlastnosti), se musí použít onečné průměrné hodnoty, přizpůsobené složce zatížení, způsobující největší napětí ve vztahu pevnosti; pro druhý řád lineární pružné analýzy onstruce se musí použít návrhové hodnoty, teré nejsou upraveny s ohledem na délu trvání zatížení. Pro onečné průměrné hodnoty upravené s ohledem na délu trvání zatížení platí.3... Pro návrhové hodnoty tuhostních vlastností platí.4.1. Modul proluzu spojů pro mezní stav únosnosti K u se má uvažovat tato: = (.1) 3 Ku K ser de K ser je modul proluzu, viz Mezní stavy použitelnosti Deormace onstruce způsobená účiny zatížení (jao jsou osové a posouvající síly, ohybové momenty a proluz spoje) a vlhosti nesmí přeročit příslušné meze. Pozornost je třeba věnovat možnosti pošození materiálů povrchových úprav, podhledů, stropů, příče a omíte a unčním potřebám, stejně jao všem požadavům na vnější vzhled. 11

12 Oamžitá deormace u inst (viz obráze 7.1) se má vypočítat pro charateristicou ombinaci zatížení (viz EN 1990, článe 6.5.3) s použitím průměrných hodnot příslušných modulů pružnosti, modulů pružnosti ve smyu a modulů proluzu. Konečná deormace u in (viz obráze 7.1) se má vypočítat pro vazistálou ombinaci zatížení - viz EN 1990, článe Jestliže se onstruce sládá z prvů nebo dílců s rozdílným dotvarováním, onečná deormace se má vypočítat s použitím onečných průměrných hodnot příslušných modulů pružnosti, modulů pružnosti ve smyu a modulů proluzu, podle.3... Pro onstruce, teré jsou složeny z prvů, dílců a spojů se stejným dotvarováním a za předpoladu lineární závislosti mezi zatížením a odpovídající deormací, se může onečná deormace u in, uvažovat tato: u =u u u + + in in,g in,q1 in,q (.) i ( ) de u =u 1+ pro stálé zatížení, G (.3) in,g inst,g de ( 1+ψ,1 u in,q,1 =u inst,q,1 de ) pro hlavní proměnné zatížení, Q 1 (.4) ( ψ + ψ ) u in,q,i =u inst,q,i 0,i,ide pro ostatní proměnná zatížení, Q i (i > 1) (.5) u inst,g, u inst,q,1, u inst,q, i jsou oamžité deormace pro příslušné zatížení G, Q 1, Q i ; ψ,1, ψ,i součinitele pro vazistálou hodnotu proměnných zatížení; ψ 0,i součinitele pro ombinační hodnotu proměnných zatížení; de je uveden v tabulce 3. pro dřevo a materiály na bázi dřeva a v.3.. pro spoje. Jestliže se použijí vztahy (.3) až (.5), součinitele ψ ve vztazích (6.16a) a (6.16b) EN 1990:00 se mají vynechat. Ve většině případů je vhodné použít zjednodušenou metodu. Pro mezní stavy použitelnosti týající se mitání, se mají použít průměrné hodnoty příslušných modulů tuhosti..3 Záladní proměnné Záladní proměnné jsou zatížení, vlastnosti materiálu a geometricé údaje. 1

13 .3.1 Zatížení a vlivy prostředí Pro dřevěné onstruce je typicé, že vedle zatížení je jejich únosnost významně ovlivněna i limaticými vlivy oolního prostředí, teré na ně působí Normy pro zatížení Zatížení používaná při navrhování mohou být převzata z příslušných částí EN Příslušné části EN 1991 zahrnují: EN EN EN EN EN EN Objemové tíhy, vlastní tíhu a užitná zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Zatížení teplotou Zatížení během provádění Mimořádná zatížení Trvání zatížení a vlhost ovlivňují pevnostní a tuhostní vlastnosti prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a musí se uvážit při navrhování na mechanicou odolnost a použitelnost. Musí se taé uvážit zatížení způsobená účiny změn vlhosti ve dřevu Třídy trvání zatížení Třídy trvání zatížení jsou charaterizovány účinem onstantního zatížení působícího po určitou dobu během doby životnosti onstruce. Pro proměnné zatížení se musí určit příslušná třída na záladě odhadu typicého olísání zatížení v čase. Ve výpočtech pevností a tuhostí se musí zatížení zařadit do jedné ze tříd trvání zatížení uvedených v tabulce.1. Stálé Tabula.1 Třídy trvání zatížení Třída trvání zatížení Dlouhodobé Střednědobé Krátodobé Oamžiové Řád souhrnného trvání charateristicého zatížení déle než 10 let 6 měsíců 10 let 1 týden 6 měsíců méně než 1 týden 13

14 Přílady zařazení trvání zatížení jsou uvedeny v tabulce.. Klimaticá zatížení (sníh, vítr) se mezi zeměmi liší. V ČR se doporučuje sníh uvažovat jao rátodobé zatížení, v oblastech s velým zatížením sněhem po delší časové období se doporučuje část tohoto zatížení uvažovat jao střednědobé zatížení. Vítr se doporučuje uvažovat jao rátodobé zatížení. Tabula. Přílady zařazení trvání zatížení Třída trvání zatížení Přílady zatížení Stálé vlastní tíha Dlouhodobé sladové zatížení Střednědobé užitné zatížení stropů, sníh Krátodobé sníh, vítr Oamžiové vítr, mimořádné zatížení Třídy provozu Konstruce musí být zařazeny do jedné ze tříd provozu uvedených dále. Systém tříd provozu je především zaměřen na určování hodnot pevností a na výpočet deormací při daných podmínách prostředí. Třída provozu 1 je charaterizována vlhostí materiálů odpovídající teplotě 0 C a relativní vlhosti oolního vzduchu přesahující 65 % pouze po něoli týdnů v roce. Ve třídě provozu 1 nepřesahuje průměrná vlhost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 1 %. Třída provozu je charaterizována vlhostí materiálů odpovídající teplotě 0 C a relativní vlhosti oolního vzduchu přesahující 85 % pouze po něoli týdnů v roce. Ve třídě provozu nepřesahuje průměrná vlhost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 0 %. Třída provozu 3 je charaterizována limaticými podmínami vedoucími vyšší vlhosti než ve třídě provozu..3. Vlastnosti materiálů a výrobů Vlastnosti materiálů a výrobů jsou ovlivněny relativní vlhostí oolního vzduchu a délou trvání zatížení. 14

15 .3..1 Vliv trvání zatížení a vlhosti na pevnost Modiiační součinitele pro vliv trvání zatížení a vlhosti na pevnost, viz.4.1, jsou uvedeny v U spoje složeného ze dvou dřevěných prvů majících rozdílné, na čase závislé chování, se má výpočet návrhové únosnosti provést s následujícím modiiačním součinitelem mod : mod = mod,1 mod, (.6) de mod,1 a mod, jsou modiiační součinitele dřevěných prvů..3.. Vliv trvání zatížení a vlhosti na deormace Jestliže se onstruce sládá z prvů nebo dílců majících rozdílné, na čase závislé vlastnosti, potom se pro mezní stavy použitelnosti onečné průměrné hodnoty modulu pružnosti E mean,in, modulu pružnosti ve smyu G mean,in a modulu proluzu K ser,in, teré se používají pro výpočet onečné deormace, mají určovat podle následujících vztahů: E G K mean,in mean,in ser,in = = = E mean ( 1+ ) G de mean ( 1+ ) K ser de ( 1+ ) de (.7) (.8) (.9) Pro mezní stavy únosnosti, dy je rozdělení sil a momentů v prvu ovlivněno rozdělením tuhosti v onstruci, se onečné průměrné hodnoty modulu pružnosti E mean,in, modulu pružnosti ve smyu G mean,in a modulu proluzu K ser,in mají vypočítat podle následujících vztahů: E G K mean,in mean,in ser,in = = = E mean ( 1+ ψ ) G mean de ( 1+ ψ ) K ser de ( 1+ ψ ) de (.10) (.11) (.1) de E mean je průměrná hodnota modulu pružnosti, G mean průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu, K ser modul proluzu, de součinitel pro zjišťování dotvarování s uvážením 15

16 příslušné třídy provozu, ψ součinitel pro vazistálou hodnotu zatížení vyvolávajícího největší napětí ve vztahu pevnosti (jestliže toto zatížení je stálé zatížení, ψ se má nahradit 1). Hodnoty de jsou uvedeny v Hodnoty ψ jsou uvedeny v EN 1990:00. U spoje složeného z dřevěných prvů se stejným, na čase závislým chováním se má hodnota de zdvojnásobit. U spoje složeného ze dvou prvů na bázi dřeva, majících rozdílné, na čase závislé chování, se má výpočet onečné deormace provést s následujícím deormačním součinitelem de : = (.13) de de,1 de, de de,1 a de, jsou součinitele deormace pro dva dřevěné prvy..4 Posouzení metodou dílčích součinitelů Ověření spolehlivosti dřevěných onstrucí je založeno na metodě dílčích součinitelů zatížení a materiálů..4.1 Návrhová hodnota vlastnosti materiálu Návrhová hodnota X d pevnostní vlastnosti se musí vypočítat tato: X d X = mod (.14) γ M de X je charateristicá hodnota pevnostní vlastnosti, γ M je dílčí součinitel vlastnosti materiálu, mod modiiační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhosti. Hodnoty mod jsou uvedeny v Doporučené dílčí součinitele pro vlastnosti materiálu (γ M ) jsou uvedeny v tabulce.3. 16

17 Tabula.3 Doporučené dílčí součinitele γ M pro vlastnosti materiálu a únosnosti Záladní ombinace: γ M Rostlé dřevo 1,3 Lepené lamelové dřevo 1,5 LVL, přeližovaná desa, OSB 1, Třísové desy 1,3 Vlánité desy, tvrdé 1,3 Vlánité desy, středně tvrdé 1,3 Vlánité desy, MDF 1,3 Vlánité desy, měé 1,3 Spoje 1,3 Kovové desy s prolisovanými trny 1,5 Mimořádné ombinace 1,0 Návrhová tuhostní vlastnost prvu se musí vypočítat tato: E d = E mean γ M (.15) G d = G mean γ M (.16) de E mean je průměrná hodnota modulu pružnosti, G mean průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu..4. Návrhová hodnota geometricých údajů Geometricé údaje pro průřezy a soustavy se mohou brát jao nominální hodnoty z výrobových norem hen nebo prováděcích výresů. Návrhové hodnoty geometricých imperecí uvedené v této normě zahrnují účiny: geometricých imperecí prvů; účinů onstručních imperecí z výroby a montáže; nehomogenity materiálů (např. v důsledu suů). 17

18 .4.3 Návrhové odolnosti Návrhová hodnota R d odolnosti (únosnosti) se musí vypočítat tato: R d R = mod (.17) γ M de R je charateristicá hodnota únosnosti, γ M dílčí součinitel vlastnosti materiálu, mod modiiační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhosti. Hodnoty mod jsou uvedeny v Dílčí součinitele, viz Ověření rovnováhy (EQU) Použije se způsob ověření staticé rovnováhy uvedený v tabulce A1. (A) v příloze A1 EN 1990:00, poud je to při navrhování dřevěných onstrucí vhodné, např. při navrhování přidržovacích otev nebo ověření ložise vystavených nadzdvihnutí od spojitých nosníů. 3 NÁVRHOVÉ HODNOTY MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ Euroód 5 společně s ostatními euroódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlasností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zušebních norem a něteré hodnoty jsou uvedeny v souvisejících normách. V této příručce jsou uvedeny pouze hodnoty onstručního dřeva podle EN 338, viz tabula Všeobecně Vlastnosti dřeva a výrobů na bázi dřeva se zjišťují podle přesně deinovaných postupů příslušných zušebních norem, de jsou přesně stanoveny rozměry zušebních těles, požadavy na vlhost a teplotu oolního prostředí a způsob zatěžování Parametry pevnosti a tuhosti Parametry pevnosti a tuhosti se musí určovat na záladě zouše pro druhy zatížení, terým bude materiál v onstruci vystaven, nebo na záladě srovnání s podobnými druhy dřeva a tříd či materiálů na bázi dřeva nebo na záladě prověřených vztahů mezi různými vlastnostmi. 18

19 3.1. Vztahy mezi napětím a poměrným přetvořením Protože jsou charateristicé hodnoty určovány za předpoladu lineárního vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením až do porušení, musí taé posouzení pevnosti jednotlivých prvů vycházet z tohoto lineárního vztahu. Pro prvy nebo části prvů namáhané tlaem se může použít nelineární vztah (pružněplasticý) Modiiační součinitele pevnosti pro třídy provozu a třídy trvání zatížení Mají se používat hodnoty modiiačního součinitele mod uvedené v tabulce 3.1. Jestliže se ombinace zatížení sládá ze zatížení přislušejících různým třídám trvání zatížení, má se zvolit hodnota mod, terá odpovídá zatížení s nejratší dobou trvání, např. pro ombinaci zatížení stálého a rátodobého se má použít hodnota mod odpovídající rátodobému zatížení Modiiační součinitele deormace pro třídy provozu Mají se používat hodnoty součinitelů deormace de uvedené v tabulce Rostlé dřevo Dřevěné prvy musí vyhovět EN Třídy pevností pro dřevo jsou uvedeny v EN 338. Třídy pevnosti včetně příslušných charateristicých hodnot jsou též uvedeny v této příručce, viz tabula 3.3. Vliv rozměru prvu na pevnost se může vzít v úvahu. Pro rostlé dřevo obdélníového tvaru s charateristicou hustotou dřeva ρ 700 g/m 3 je srovnávací výša pro ohyb nebo šířa (maximální rozměr průřezu) pro tah 150 mm. Pro rostlé dřevo o výšce u ohybu a šířce u tahu menší než 150 mm se mohou charateristicé hodnoty m, a t,0, zvětšit součinitelem h daným vztahem: 0, 150 h h = min (3.1) 1, 3 de h je výša pro ohýbané prvy nebo šířa pro tažené prvy v mm. 19

20 Tabula 3.1 Hodnoty mod Třída trvání zatížení Materiál Norma Třída provozu Stálé zatížení Dlouhodobé zatížení Střednědobé zatížení Krátodobé zatížení Oamžiové zatížení 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Rostlé dřevo EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Lepené lamelové dřevo EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 LVL EN 14374, EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 Přeližovaná EN 636 Typ EN ,60 0,70 0,80 0,90 1,10 desa Typ EN 636-0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Typ EN ,50 0,55 0,65 0,70 0,90 EN 300 OSB OSB/ 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 OSB/3, OSB/4 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 EN 31 Typ P4, Typ P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Třísová desa Typ P5 0,0 0,30 0,45 0,60 0,80 Typ P6, Typ P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 Typ P7 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 EN 6- Vlánitá desa, HB.LA, HB.HLA 1 nebo tvrdá 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Vlánitá desa, středně tvrdá Vlánitá desa, MDF HB.HLA1 nebo 0,0 0,30 0,45 0,60 0,80 EN 6-3 MBH.LA1 nebo MBH.HLS1 nebo 1 1 0,0 0,0 0,40 0,40 0,60 0,60 0,80 0,80 1,10 1,10 MBH.HLS1 nebo 0,45 0,80 EN 6-5 MDF.LA, MDF.HLS 1 0,0 0,40 0,60 0,80 1,10 MDF.HLS 0,45 0,80 Poznáma: V tabulce 3.1 je již zapracována změna A1 EN , terá se týá speciiace typů přeližovaných a třísových dese. 0

21 Pro dřevo zabudované na mezi nebo blízo meze nasycení vláen, a teré pravděpodobně bude vysychat pod zatížením, se má hodnota de, uvedená v tabulce 3., zvýšit o 1,0. Zubovité spoje musí vyhovět EN Lepené lamelové dřevo Prvy z lepeného lamelového dřeva musí vyhovět EN V EN 1194 jsou uvedeny hodnoty pevnosti a tuhosti pro lepené lamelové dřevo zatříděné do tříd pevností, viz příloha D (Inormativní). Vliv rozměru prvu na pevnost se může vzít v úvahu. Pro lepené lamelové dřevo obdélníového tvaru je srovnávací výša u ohybu nebo šířa u tahu 600 mm. Pro lepené lamelové dřevo o výšce u ohybu a šířce u tahu menší než 600 mm se mohou charateristicé hodnoty m, a t,0, zvětšit součinitelem h daným vztahem. 0,1 600 h h = min (3.) 1,1 de h je výša pro ohýbané prvy nebo šířa pro tažené prvy v mm. Velé zubovité spoje vyhovující požadavům EN 387 se nesmí používat u výrobů zabudovaných ve třídě provozu 3, u terých se mění směr vláen ve spoji. Vliv rozměru prvu na pevnost v tahu olmo vlánům se musí vzít v úvahu. Tabula 3. Hodnoty de pro dřevo a materiály na bázi dřeva Materiál Norma Třída provozu 1 3 Rostlé dřevo EN ,60 0,80,00 Lepené lamelové EN ,60 0,80,00 dřevo LVL EN 14374, EN ,60 0,80,00 EN 636 Přeližovaná desa Typ ,80 Typ 636-0,80 1,00 Typ ,80 1,00,50 poračování tabuly 1

22 OSB Materiál Třísová desa Vlánitá desa, tvrdá Vlánitá desa, středně tvrdá Vlánitá desa, MDF poračování tabuly Norma Třída provozu 1 3 EN 300 OSB/,5 OSB/3, OSB/4 1,50,5 EN 31 Typ P4,5 Typ P5,5 3,00 Typ P6 1,50 Typ P7 1,50,5 EN 6- HB.LA,5 HB.HLA1,,5 3,00 HB.HLA EN 6-3 MBH.LA1, 3,00 MBH.LA MBH.HLS1, 3,00 4,00 MBH.HLS EN 6-5 MDF.LA,5 MDF.HLS,5 3,00 Poznáma: V tabulce 3. je již zapracována změna A1 EN , terá se týá speciiace typů přeližovaných a třísových dese. 3.4 Vrstvené dřevo (LVL) Konstruční prvy z LVL musí vyhovět EN Pro LVL obdélníového tvaru mající podstatnou část vláen všech dýh orientovánu v jednom směru, se musí vzít v úvahu vliv rozměru prvu na pevnost v ohybu a v tahu. Srovnávací výša v ohybu je 300 mm. Pro výšy u ohybu, teré se nerovnají 300 mm, se má charateristicá hodnota m, násobit součinitelem h daným vztahem: s 300 h h = min (3.3) 1, de h je výša prvu v mm, s exponent vlivu veliosti rozměru podle EN

23 Srovnávací déla v tahu je mm. Pro dély v tahu, teré se nerovnají mm se má charateristicá hodnota t,0, násobit součinitelem l daným vztahem: 3000 = min 1,1 s / (3.4) de l je déla v mm. Velé zubovité spoje vyhovující požadavům EN 387 se nesmí používat u výrobů zabudovaných ve třídě provozu 3, u terých se mění směr vláen ve spoji. Pro LVL, teré má podstatnou část vláen všech dýh orientovánu v jednom směru, se musí vzít v úvahu vliv veliosti rozměru prvu na pevnost v tahu olmo vlánům. 3.5 Desy na bázi dřeva Desy na bázi dřeva musí vyhovět EN a LVL použité jao desy musí vyhovět EN Desy ze dřeva jehličnatých dřevin podle EN 6-4 se mají používat omezeně na zavětrování a mají být navrhovány na záladě zouše. 3.6 Lepidla Lepidla pro onstruční účely musí dávat spoje taové pevnosti a trvanlivosti, aby byla zachována celistvost lepení ve stanovené třídě provozu po celou předpoládanou dobu životnosti onstruce. Lepidla, terá vyhovují speciiaci typu I, deinované v EN 301, se mohou používat ve všech třídách provozu. Lepidla, terá vyhovují speciiaci Typu II, deinované v EN 301, se mají používat pouze ve třídách provozu 1 nebo a ne při dlouhodobém působení teplot nad 50 C. 3.7 Kovové spojovací prostředy Kovové spojovací prostředy musí vyhovět EN 1459 a ovové hmoždíy musí vyhovět EN

24 Tabula Třídy pevnosti a charateristicé hodnoty pro onstruční dřevo podle EN 338 Topol a jehličnaté dřeviny Listnaté dřeviny C14 C16 C18 C0 C C4 C7 C30 C35 C40 C45 C50 D30 D35 D40 D50 D60 D70 Pevnostní vlastnosti v N/mm Ohyb m, Tah rovnoběžně s vlány t,0, Tah olmo vlánům t,90, 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Tla rovnoběžně s vlány c,0, Tla olmo vlánům c,90,,0,,,3,4,5,6,7,8,9 3,1 3, 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 Smy v, 1,7 1,8,0,,4,5,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 Tuhostní vlastnosti v N/mm Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlány 5% vantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlány Průměrná hodnota modulu pružnosti olmo vlánům Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyu Hustota v g/m 3 E 0,mean , , E 0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 E 90, mean 0,3 0,7 0,30 0,3 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 G mean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,7 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,5 Hustota ρ Průměrná hodnota hustoty ρ mean POZNÁMKA a) Výše uvedené hodnoty pro pevnost v tahu, pevnost v tlau, pevnost ve smyu, 5% vantil modulu pružnosti, průměrný modul pružnosti olmo vlánům a průměrný modul pružnosti ve smyu byly vypočteny na záladě vztahů uvedených v příloze A EN 338. b) Tabelované vlastnosti odpovídají dřevu s vlhostí při teplotě 0 C a relativní vlhosti 65 %. c) Dřevo vyhovující třídám C45 a C50 nemusí být snadno dostupné. 4

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁVRH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH CENTER, DIMENZOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ THE ARGUMENTS CONCEPT OF LOGISTIC CENTRE, DIMENSOINING OF TECHNICAL INSTRUMENT AND DEVICE Václav Cempíre 1 Anotace:Příspěve

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat? Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Výpočty zratů v technicé praxi členění textu (Ing. Josef Voál) 1.Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu... Výpočty zratových proudů 3... Něco z

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více