PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace Škroupova 5, Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace Škroupova 5, Plzeň"

Transkript

1 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Stupeň PD: Katastrální území: Kraj: Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka studie Skvrňany Plzeňský 1.2 Údaje o objednateli Název objednatele: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace Škroupova 5, Plzeň 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Zítek IP projekt s.r.o. Částkova 55, Plzeň IČO: Ing. Petr Zítek autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č.a Lávka pro pěší: STATICA Plzeň s.r.o. Ruská Plzeň Ing. David Chmelík autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb č.a Krajinářství, dendrologický průzkum: Geo Vision, spol. s r.o. Brojova Plzeň RNDr. Ing. Miroslav Hájek Ing. Tereza Loudová Bc. Vladimír Zýval 2. ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE 2.1 Zadání Trasa podél Vejprnického potoka byla již podrobně zpracována ve studii Plzeň, doplnění sítě sportovně rekreačních tras podél vodních toků greenways (Bohemiaplan s.r.o., 9/2009). Při přípravě, která následovala, město narazilo na majetkové problémy, které se ukázaly být neprůchodné. Proto dochází ke změnám ve vedení trasy v úseku pod estakádou městského okruhu a dále v návaznosti na polohu Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 1 Datum: 11/2016

2 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka městských pozemků resp. mimo pozemky ve vlastnictví soukromých osob. S novým trasováním souvisí i potřeba nové lávky přes Vejprnický potok. Jedná se z větší části o novostavbu komunikace se smíšeným provozem chodců, jezdců na kolečkových bruslích a cyklistů. Zároveň komunikace umožní přístup pro státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka při údržbě břehu a vodního toku Vejprnického potoka a také přístup na okolní lesní pozemky pro jejich správce. 2.2 Účel a cíle studie Účelem zpracování studie je získání - technického řešení sportovně rekreační trasy, které poslouží jako základ pro dopracování studie do dokumentace pro územní rozhodnutí - podrobného podkladu pro výkup pozemků nezbytných pro realizaci sportovně rekreační trasy - odhadu stavebních nákladů 3. PODKLADY Pro zpracování studie zadavatel poskytl tyto podklady: Plzeň, doplnění sítě sportovně rekreačních tras podél vodních toků greenways (studie, Bohemiaplan s.r.o., 9/2009) Vejprnice, cyklostezka do Skvrňan (IK Plzeň, s.r.o., 2013) Kompozitová lávka pro pěší a cyklisty parametry lávky Demontované konstrukce lávek k dispozici v areálu SVSMP na Jateční Geologický průzkum pod městským okruhem - k dispozici v dokumentaci Městský okruh v Plzni, úsek Domažlická Křimická (DSP, Pragoprojekt a.s., 2009). Jako další podklady pro zpracování byly použity: Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření území Ortogonální letecké snímky Digitální katastrální mapa Ostatní mapové podklady vyjádření správců inž. sítí vymezení záplavového území Vejprnického potoka Q100 V průběhu zpracování probíhala: Projednání konceptu studie s objednatelem ÚKRMP a s dotčenými orgány a zástupci samosprávy 4. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI Rozsah stavby je vymezen zadávací dokumentací technickými podmínkami. Trasa navazuje na chodník při Vejprnické ulici pod městským okruhem, zde se stočí souběžně s estakádou a lávkou přejde přes Vejprnický potok. Za městským okruhem se trasa dostává do souběhu s Vejprnickým potokem a vede podél něj až k podjezdu pod tratí. Zde naváže na další úsek, který je zpracován v dokumentaci Vejprnice, Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 2 Datum: 11/2016

3 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka cyklostezka do Skvrňan. Trasa vede převážně přímo po pravém břehu Vejprnického potoka v trase dnešní pěšiny, jen v kratších úsecích se od něj vzdaluje. Jedná se hned o začátek úseku a dále na konci úseku, kde se trasa odklání od potoka a napojuje se na stávající cestu a po ní k současnému vyústění na Prostřední ulici. Zhruba v polovině trasy vyvěrá na břehu potoka několik pramenů. V jednom případě je zde výrazné prameniště, ze kterého odtéká voda do potoka. Rovněž se zde nacházejí stávající přírodní tůně, které vznikly v minulosti přehrazením občasně průtočné erozní rokle na vyústění do údolí Vejprnického potoka. Zcela nově je plněna také výstupnými posvahovými prameny, které se obnovily po ukončení hlubinné těžby černého uhlí v plzeňské pánvi a ukončení čerpání důlních vod (toto je charakteristické pro celé Slovanské údolí. Vedení trasy bude upraveno dle majetkových poměrů (trasa bude vedena po městských pozemcích, případně po pozemcích Lesů ČR). Z větší části úseku jsou po obou stranách stezky stromy a keře. Z důvodu rozšíření komunikace bude nutné kácení, ale v nevelkém rozsahu, jedná se o nekvalitní a neperspektivní stromy a křoviny. V zásadě by měly vždy zůstat zachovány stromy rostoucí přímo na břehu potoka a případné kácení provést na opačné straně směrem do svahu. 5. ZÁBOR POZEMKŮ podklad pro výkup pozemků Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí graficky znázorněno viz samostatná příloha katastrální mapa příloha č. B.3 Seznam dotčených pozemků (k.ú. Skvrňany): Parcelní Výměra Druh Vlastník Trvalý zábor číslo m 2 pozemku m /1 491 Vodní plocha Statutární město Plzeň 2545/1 429 Ostatní plocha Statutární město Plzeň Vodní plocha Statutární město Plzeň 2614/ Vodní plocha Povodí Vltavy, státní podnik Vodní plocha Statutární město Plzeň Vodní plocha Statutární město Plzeň Vodní plocha Statutární město Plzeň 2567/ Ostatní plocha Statutární město Plzeň Vodní plocha Statutární město Plzeň Lesní pozemek Lesy České republiky, s.p Lesní pozemek Lesy České republiky, s.p / Vodní plocha Česká republika, Státní statek Přeštice / Vodní plocha Česká republika, Státní pozemkový úřad / Ostatní plocha Statutární město Plzeň 1999/2 897 Ostatní plocha ČR, Správa železniční dopravní cesty / Ostatní plocha ČR, Správa železniční dopravní cesty Ostatní plocha Statutární město Plzeň 1941/2 197 Vodní plocha Statutární město Plzeň 1941/3 251 Ostatní plocha Statutární město Plzeň Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 3 Datum: 11/2016

4 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka 6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 6.1 Cyklotrasa Celková délka řešeného úseku je 751 m, v první části cca 300m je cyklotrasa vedena po nově navržené komunikaci, která bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty (součástí je rovněž nová lávka přes Vejprnický potok), dále pokračuje jako lesní cesta nejprve jako novostavba v délce cca 370 m a potom jako oprava stávající účelové komunikace v délce 81 m, na konci v místě křížení s místní komunikací ul. Prostřední je navrženo samostatné odklonění pro chodce a cyklisty s návazností na projektovanou cyklotrasu směr Vejprnice. Základní šířkové uspořádání komunikace odpovídá prostorovým možnostem trasy v terénu, tak aby nebylo nutné zbytečně kácet stromy a aby přitom vyhovovala obousměrnému provozu cyklistů a šířkám komunikací na které navazuje. Jedná se vesměs o komunikace šířky 2,50m ve Slovanském údolí, v úseku vedení po lesní cestě je šířka 3,0 m. V úseku km cca 0,200 0,300 se městský pozemek mezi soukromými pozemky zužuje natolik, že se na něj nevejde trasa základní šířky pouze 2,0 m. Povrch všech navržených komunikací bude z asfaltového betonu, konstrukce je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list např. D1-N-2-VI-PIII (bude upřesněno v dalším stupni PD). Tato konstrukce vyhovuje pro omezený vjezd nákladních automobilů, které budou zajišťovat údržbu jednak stezky, jednak přilehlého vodního toku a lesních pozemků. Celková tloušťka konstrukce je cca 400 mm, za předpokladu, že zemní pláň bude dosahovat minimálního modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa. Vzhledem k podmáčení stávajícího terénu, bude velmi pravděpodobné počítat rovněž se sanací podložní zeminy, výměnou zeminy za vhodnější včetně použití např. separační geotextilie. Předpokládaná tloušťka výměny je mm. Podélné sklony komunikace kopírují sklon stávajících terénů a cest a pohybují se převážně v rozmezí 0,5% - 2,0% max. do 4,5%, příčné sklony jsou navrženy 2,0-3,0%. Odvodnění komunikace je řešeno povrchově přímo do okolního terénu, s příčným sklonem směrem k Vejprnickému potoku. Pouze v prostředním úseku v km 0,300 0,400 je navržen podélný rigol podél komunikace, vzhledem ke konfiguraci terénu a podmáčení okolního porostu, odtok s propustí bude umístěn zhruba ve střední části tohoto úseku pod základovou spárou plánované stezky. 6.2 Lávka přes Vejprnický potok Návrh stavebního řešení lávky přes Vejprnický potok je řešen ve třech základních variantách: a) ověření využití konstrukcí lávek, které vlastní Správa veřejného statku města Plzně, po prověření byla jako vhodná konstrukce ze stávajících konstrukcí, které jsou k dispozici, navržena konstrukce lávky horkovodu Plzeň-Jižní předměstí, která byla demontována s možností opětovného osazení v jiné lokalitě. V současném provedení sestává z dvojice hlavních plnostěných nosníků SV 700mm, rozteč 1960 mm, vevařené příčníky, plechová mostovka průchozí šířka 1710 mm, původní konstrukce délky 25,1 m. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost zkrácení stávající konstrukce na cca 18 m a také poměrně úzký průchozí prostor, světlá šířka 1710 mm. Dalším problémem je pravděpodobně nevyhovující statické Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 4 Datum: 11/2016

5 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka posouzení lávky z důvodu odlišného zatížení a využití, než byla lávka původně navržena. Variantou je návrh nové ocelové lávky s plnostěnnými nosníky eventuálně příhradovými. b) Ve druhé variantě bylo prověřeno využití kompozitové lávky, která byla vyvinuta ve spolupráci se Západočeskou univerzitou Plzeň c) Poslední varianta řeší návrh nové lávky železobetonové, jednoduchá konstrukce ŽB trámu s integrovanými nebo prefabrikovanými římsami s ocelovým nebo nerezovým zábradlím, průchozí šířky 2500 mm a délky 18 m. Pro návrh lávky byl využit geologický průzkum, který byl pořízen pod městským okruhem v rámci dokumentace Městský okruh v Plzni, úsek Domažlická Křimická (DSP, Pragoprojekt a.s., 2009). Poloha lávky vůči Vejprnickému potoku je zvolena v místě, kde dle vymezeného záplavového území Vejprnického potoka, nedochází k rozlití mimo koryto potoka. Vyhodnocení jednotlivých variant Všechny varianty navržené lávky respektují stávající koryto Vejprnického potoka, nezasahují do regulovaného profilu a respektují při návrhu hladinu při průtoku Q100 s dostatečnou rezervou. Z technického hlediska tak všechny varianty vyhovují zadávacím podmínkám, kromě varianty použití stávající lávky ze skladu SVSmP, která vyžaduje zásadní úpravy konstrukce z důvodu statického posouzení, které nejsou finančně výhodné ve srovnání s novou ocelovou lávkou podobné konstrukce. Další porovnání navržených variant je z finančního hlediska, zde je nejvhodnější návrh lávky: - varianta b) - kompozitní a to především z důvodu poskytnutí již vyrobené lávky výrobcem za minimální hodnotu (prakticky jenom doprava a instalace lávky) jako reklamu pro další uplatnění tohoto výrobku - varianta a) ocelová lávka celkové náklady vychází cca o 15% nižší než u lávky železobetonové Z hlediska splnění podmínek využití navržených lávek pro konkrétní účel tj. převedení cyklotrasy, se jako nejvýhodnější jeví ŽB lávka a to především z estetických důvodů, průhlednost navrženého zábradlí je z hlediska výhledu a orientace příznivější než průjezd plnostěnnými vysokými nosníky nebo vysokým kompozitním profilem, navíc nevýhodou varianty b) kompozitní lávka je užší průjezdný profil než u ostatních variant. Závěrečné doporučení, která konstrukce je nejvhodnější pro danou lokalitu - z hlediska týmu zhotovitele studie po posouzení všech výše uvedených parametrů, doporučujeme v dalším stupni návrh variantu c) - železobetonové lávky s průhledným zábradlím a to především z následujících důvodů - jednoduchost a elegantnost konstrukce bude nejméně vizuálně a architektonicky narušovat ráz krajiny. Porovnat jednotlivé varianty je možné rovněž na zákresech do reálné fotografie dané lokality viz příloha č. B.10 vizualizace. Vizualizace lávky je dokladována po dohodě se zadavatelem ve dvou variantách kompozitová a ŽB, z důvodu že varianta s ocelovými plnostěnnými nosníky je z hlediska zákresu do foto prakticky totožná. 6.3 Krajinářské úpravy Tůň T1 Jedná se o stávající přírodní tůň s plochou 144m2, která vznikla v minulosti přehrazením občasně průtočné erozní rokle na vyústění do údolí Vejprnického potoka. Zcela nově je plněna také výstupnými Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 5 Datum: 11/2016

6 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka posvahovými prameny, které se obnovily po ukončení hlubinné těžby černého uhlí v plzeňské pánvi a ukončení čerpání důlních vod (toto je charakteristické pro celé Slovanské údolí. Podzemní vody tudíž opět nastoupaly na původní (přirozené) úrovně, kde se nacházely zhruba před léty. Drenáž podzemních vod zde probíhá po hluboko založené tektonické linii, jež tvoří JJV-okraj údolní nivy Vejprnického potoka. Vzhledem k vydatnějším přítokům podzemních vod dochází také k silnějšímu zamokřování hrázky, pod níž má být vybudována stezka pro pěší a cyklisty. Z tohoto důvodu se navrhuje mírně snížit hladinu v tůni o cca 0,2m, a to prohloubením odtokové stružky pod základovou spáru stezky. Přepad DN200 do Vejprnického potoka bude udržovat stálou hladinu vody v tůni, odtok z tůně bude před konečnou úpravou stabilizován kamenem. Další prohlubování tůně se neuvažuje. Stabilizovaný přítok i odtok může přispět k přirozenému vyčištění tůně od přebytku rozpuštěných živin, který indikuje na hladině tůně okřehkové společenstvo (Lemna minor). Tůň T2 Stávající silně podmáčená plocha v širším okolí navrhované tůně T2 má stejný původ jako tůň T1. Dokonce se zde nachází silný výstupný pramen upravený nově jako studánka. Na větší zamokřované ploše východně od pramene navrhujeme vyhloubit tůňku mezi vzrostlými olšemi tak, aby nedošlo k významnějšímu poškození kořenových částí těchto dřevin, které by mohlo ohrozit jejich stabilitu (olše mají však silou schopnost regenerace kořenů). Jedna z olší může zůstat uprostřed tůňky jako ostrůvek. Plocha tůně T2 se navrhuje cca 30 m2, hloubka cca 0,6m. Výška hladiny v tůni T2 bude stabilizována kamenem na odtoku do stávající stružky, vyhloubené od studánky do Vejprnického potoka. Pod základovou spárou plánované stezky bude rovněž propust DN200. Západně situovaná menší mokřina bude rovněž oddrénována do této odtokové stružky, ale bez hloubení tůně, protože by mohla ovlivnit vývěr podzemní vody ve studánce. Studánku i její nejbližší okolí navrhujeme upravit mělkou kamennou dlažbou do hlíny. Nad studánkou by bylo vhodné vybudovat drobný přístřešek, který by ji trvale chránil proti znečišťování vody opadem biomasy. Liniové zamokření mezi výše uvedenými tůněmi bude svedeno do záchytného příkopu podél stezky, protože zde pro větší tůně není již dostatečná volná plocha. V prostoru tůní a studánky by bylo vhodné vybudovat odpočinkové a informační místo, kde by bylo možné se navíc občerstvit (pokud bude voda vhodná k pití). 6.4 Inženýrské sítě V trase nové komunikace dochází několikrát ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. Na začátku kříží trasu vodovod a na konci STL plynovod. Protože v obou případech nedojde k podstatné změně výšky nivelety není třeba potrubí překládat ani nijak jinak ochraňovat. V km 0,230 kříží trasu nadzemní vedení VN není v kolizi s trasou, v km 0,430 kříží trasu nadzemní vedení NN není v kolizi s trasou. 6.5 Poloha vzhledem k záplavovému území Na základě vymezeného záplavového území Vejprnického potoka, aktuální data byly převzaty s modelu dodaného správcem toku, stavba částečně zasahuje do záplavového území Vejprnického potoka, konkrétně v km cca 0,190 0,580 Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 6 Datum: 11/2016

7 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka 7. FOTODOKUMENTACE Km 0,00 začátek trasy Km 0,100 Km 0,300 Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 7 Datum: 11/2016

8 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka Km 0,400 stávající tůň Km 0,670 Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 8 Datum: 11/2016

9 Regensburská Vejprnická Vejprnický potok Vejprnický potok železniční trať Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.1 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 2000 Číslo kopie

10 LEGENDA MALESICE SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ DOUBRAVKA SKVRŇANY VEJPRNICE TLUČNÁ VNITŘNÍ MĚSTO NÝŘANY JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ LHOTA ČERNICE Kreslil Vypracoval Zodp.projektant Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Akce: Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka HIP Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: Formát 2 A4 Datum 11/2016 studie : Účel Číslo zakázky Měřítko Obsah: Číslo výkresu SITUACE - širší vazby B.2 Číslo kopie

11 LEGENDA: Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka SITUACE - zábor pozemků Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.3 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 1000 Číslo kopie MĚSTO PLZEŇ SOUKROMÍ VLASTNÍCI LESY ČR ČR - Povodí Vltavy ČR - Státní pozemkový úřad ČR - Státní statek Přeštice ČR - SŽDC KATASTRÁLNÍ MAPA - k.ú. Skvrňany KOMUNIKACE navržená POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU

12 R= PE/32 sloup mostu Výškový systém: BALT p.v. Souřadnicový systém: JTSK Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ!! LEGENDA: SMÍŠENÁ STEZKA pro chodce a cyklisty - asfalt LESNÍ CESTA - asfalt pomocný měř. bod na pilíři PE/225 Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka SITUACE PE-O/225 Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: /2016 studie : 500 Číslo výkresu Číslo kopie B.4 7 A4 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - oprava povrchu - asfalt VEGETAČNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ: vodovod - ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm) ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně) plynovod STL - ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu sděl. kabel (telefon) - ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče sděl. kabel (telefon) - neprovozované STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ INŽ. SÍTĚ: el. kabel VN - vzdušné - nad 1 kv do 35kV ochranné pásmo pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do ) el. kabel NN - vzdušné štěrk šachta pomocný měř. bod na pilíři štěrk dno výtokové ocel. roury průměr 600 mm kamenný taras bříza PE/ mokřina mokřina roura 200mm 3.0 bahniště R=8 dno bříza štěrk 2.5 z.d. 2.5 R=5 R=10 0, závora 0,6 0,5 0,4 jezírko tůň pramen 0,3 R= ,2 2.5 pěšina bříza malý 0,1 štěrk panely pomocný měř. bod na vstupu do krytu OT panely

13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY N.K LESNÍ CESTA/CYKLOTRASA SMÍŠENÁ STEZKA/CYKLOTRASA N.K VEGETAČNÍ ÚPRAVY Výškový systém: BALT p.v. Souřadnicový systém: JTSK Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.5 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 50 Číslo kopie

14 Výškový systém: BALT p.v. Souřadnicový systém: JTSK Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka PODÉLNÝ PROFIL Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: /2016 studie : 1000/100 Číslo výkresu Číslo kopie B.6 5 A4

15 Výškový systém: BALT p.v. Souřadnicový systém: JTSK Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.7 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 100 Číslo kopie

16 VARIANTA BETON Q100 = 319,65 niveleta = cca ,38 Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka LÁVKA - VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.8 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 50 Číslo kopie

17 PŘÍČNÝ ŘEZ varianta č stáv.světlá ŠÍŘKA PŘÍČNÝ ŘEZ varianta č SVĚTLÁ ŠÍŘKA PŘÍČNÝ ŘEZ varianta č POVRCH MOSTOVKY ZÁBRADLÍ PŘÍČNÍK MOSTOVKY Lávka z bývalých mostních konstrukcí, které jsou k dispozici na skládce SVSMP. (staticky nevyhovuje pro předpokládané zatížení pěší + cyklisté) Dvojice hlavních plnostěných nosníků SV 700mm rozteč 1960 mm, vevařené příčníky, plechová mostovka průchozí šířka 1710 mm původní konstrukce délky 25,1 m Kompozitová lávka vyvinutá v rámci projektu Technologické agentury ČR. dlouhá životnost, bezúdržbová snadná instalace - nízká hmotnost průchozí šířka 2355 mm délka 18,3 m Nově navržená lávka železobetonová s ocelovým zábradlím varianta nerez zábradlí průchozí šířka 2500 mm délka 18 m dlouhá životnost, minimální údržba VARIANTA ocelová lávka (staticky vyhovující) Kreslil Vypracoval Zodp.projektant HIP Ing.Vaidiš Ing. Zítek Ing. Zítek MÚ: Objednatel: Akce: Obsah: Plzeň - Skvrňany ÚKRMP Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka LÁVKA - VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko Číslo výkresu B.9 Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova Plzeň tel./fax: A4 11/2016 studie : 50 Číslo kopie

18 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka Lávka varianta železobeton Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 1 Datum: 11/2016

19 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka Lávka varianta kompozitní Zhotovitel: Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň 2 Datum: 11/2016

20 Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

21 Geo Vision s.r.o. Chodovická 472/4, Praha 9 Pracoviště: Brojova 16, Plzeň, tel.: Web: Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM (archivní číslo ) Řešitelský tým: RNDr. Ing. Miroslav Hájek Ing. Tereza Loudová Bc. Vladimír Zýval Listopad 2016

22 Geo Vision s.r.o., Plzeň OBSAH Strana 1. Úvod Charakteristika lokality Dendrologický průzkum Návrh na kácení, závěr... 5 PŘÍLOHY 1 Fotodokumentace 2 Tabulky inventarizovaných dřevin 2.1 Stromy 2.2 Ostatní dřevinné vegetační prvky 3 Účelová mapa inventarizovaných dřevin (měřítko 1:500) 1

23 Geo Vision s.r.o., Plzeň 1. ÚVOD Předkládaná závěrečná zpráva vyhodnocuje dendrologický průzkum provedený v rámci akce Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka. Účelem průzkumných prací bylo provedení inventarizace dřevin, které rostou v místě plánované stavby cyklostezky a jejím přilehlém okolí. V celé zkoumané ploše bylo následně provedeno vyhodnocení dendrologického průzkumu a dřeviny kolidující se stavbou navrženy ke kácení. Projekt byl zpracován v souvislosti s plánovaným záměrem ve stupni studie a je u zhotovitele (Geo Vision, s.r.o. pracoviště Plzeň) evidován pod archivním číslem Cílem prací bylo dále sestavit dokumentaci sloužící jako příloha žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ostatní (okolní) ponechávané dřeviny je nutné v průběhu realizace záměru ochránit podle příslušných norem. Poznámka: Během dendrologického průzkumu byly zaevidovány rovněž dřeviny nacházející se na lesních pozemcích (PUPFL) tyto dřeviny jsou v přílohách vyznačeny. 2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY Zkoumaný úsek vybraný pro stavbu cyklostezky se z velké části nachází v trase stávající pěšiny, která vede podél Vejprnického potoka, resp. Vejprnické ul. v Plzni na Skvrňanech. Vymezené území spadá do k.ú. Skvrňany (okres Plzeň-město, IČ ÚJT ), plocha je orientačně zobrazena v obrázku č. 1, podrobněji viz přílohu 3. Obr. 1: Orientační vymezení zkoumané trasy SRT (označeno červeně). Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.) zasahuje sportovně rekreační trasa do lokálního biokoridoru Vejprnického potoka (LBK nivního typu). 2

24 Geo Vision s.r.o., Plzeň V řešené ploše, která byla vymezena podél projektované cyklotrasy na pravém břehu potoka, byly zjištěny převážně roztroušené skupiny či porosty dřevin v různém stupni zápoje. Z hlediska taxonomické skladby převládají v zájmovém území autochtonní (domácí) druhy dřevin s převahou krátkověkých taxonů jako je bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis) či olše lepkavá (Alnus glutinosa). Lokálně se zde vyskytují i další dřeviny jako např. topol osika (Populus tremula) a topol černý (Populus nigra), dub letní (Quercus robur), borovice lesní (Pinus sylvestris) a další (viz přílohu 2 a 3). Ojediněle zde byly zjištěny stanovištně nepůvodní taxony dřevin jako je např. borovice černá (Pinus cf. nigra) či invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia) a dub červený (Quercus rubra), které doporučujeme z lokality postupně odstraňovat. Ve vymezeném území v těsné blízkosti plánované stavby cyklostezky byly podrobně zaevidovány stromy s obvodem kmene nad 80cm, které kolidují se stavbou nebo u kterých byl zjištěn zhoršený zdravotní stav a vitalita. Tyto neperspektivní stromy (viz přílohu 2.1 a 3) jsou předběžně navržené ke kácení i z důvodu zajištění provozní bezpečnosti cyklotrasy. Spolu s vybranými stromy jsou k odstranění navrženy rovněž dřevinné porosty (ostatní dřevinné vegetační prvky viz přílohu 2.2 a 3) zasahující do stavby jedná se především o okrajové části dřevinných porostů podél vyšlapané pěšiny. Ostatní ponechávané dřeviny je nutné při stavbě ochránit před poškozením. Nejhodnotnějším stromem, který se nachází v blízkosti cyklotrasy je neinventarizovaný statný exemplář borovice lesní (Pinus sylvestris) zjištěný cca v km 0,300 (v situaci označený zkratkou Ps ). V dalším stupni PD je nutno polohu této borovice upřesnit geodetickým zaměřením a navrhnout vhodnou ochranu dřeviny před stavbou. 3. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Výsledky provedené inventarizace dřevin zachycují z hlediska jejich podrobné charakteristiky tabulky inventarizovaných dřevin (příloha a 2.2). Do oddělených tabulek jsou shrnuty popisy stromů a popisy ostatních dřevinných vegetačních prvků (dřevinné porosty, skupiny dřevin apod.). Dřeviny předběžně uvažované k vykácení jsou v tabulkách vyznačeny tučně. Z hlediska detailního umístění dřevin v terénu byla zpracována účelová mapa inventarizovaných dřevin v měřítku 1: 500 (příloha 3). Stromy jsou označeny základní číselnou řadou (1-21), ostatní dřevinné vegetační prvky kódem P1 P Metodika mapování Dendrologický průzkum byl proveden v říjnu Určování taxonů bylo provedeno podle základních morfologických znaků rozpoznatelných v tomto období, tzn. podle borky, olistění, pupenů a celkového habitu dřeviny. U stromů byly hodnoceny základní dendrometrické parametry jako jsou celková výška stromu, poloměr koruny, průměr kmene ve výčetní výšce (tj. v 1,3m) a na pařezu, dále pak zdravotní stav a ekologicko-krajinářská (sadovnická) hodnota včetně případného poškození dřevin (příloha 2.1). U ostatních dřevinných vegetačních prvků byl hodnocen stupeň zápoje, druhové složení v keřovém a stromovém patře s procentuálním zastoupením jednotlivých taxonů, patrovitost s případnými doplňujícími údaji včetně zaujímané plochy (příloha 2.2). Poznámka: Ze dřevinných porostů navržených ke kácení byly vybrány stromy s průměrem kmene ve výčetní výšce větší než 25cm. Tyto stromy byly samostatně zaevidovány a jsou uvedeny v příloze 2.1 a zároveň jsou zakresleny do mapové přílohy 3. Ostatní stromy s menším průměrem byly zahrnuty do kategorie dřevinných porostů (příloha 2.2) a jsou v mapě pouze orientačně zakresleny a označeny zkratkou taxonu a průměrem kmene ve výčetní výšce a na pařezu např. Pav(19/23). Poznámka: Během dendrologického průzkumu byly zaevidovány rovněž dřeviny nacházející se na lesních pozemcích (PUPFL) viz přílohu 2 a 3, vyznačeno zeleným podbarvením). 3

25 Geo Vision s.r.o., Plzeň 3.2 Druhové složení zájmového území V rámci inventarizace bylo samostatně podrobně zaevidováno 21 stromů, 12 ostatních dřevinných vegetačních prvků a zjištěno celkem 31 taxonů dřevin. Veškeré zjištěné taxony (viz přílohu 2.1 a 2.2) jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1: Přehled taxonů dřevin Taxon Odborný název Český název 1 Acer pseudoplatanus javor klen 2 Alnus cf. incana olše šedá 3 Alnus glutinosa olše lepkavá 4 Betula pendula bříza bělokorá 5 Cornus sanguinea svída krvavá 6 Corylus avellana líska obecná 7 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 8 Fraxinus sp. jasan 9 Juglans regia ořešák královský 10 Larix decidua modřín opadavý 11 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 12 Malus sp. jabloň 13 Pinus cf. nigra borovice černá 14 Pinus sylvestris borovice lesní 15 Populus nigra topol černý 16 Populus tremula topol osika 17 Prunus avium třešeň ptačí 18 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 19 Prunus spinosa trnka obecná 20 Quercus petraea dub zimní 21 Quercus robur dub letní 22 Quercus rubra dub červený 23 Ribes nigrum rybíz černý 24 Robinia pseudacacia trnovník akát 25 Rosa sp. růže 26 Rubus sp. div. ostružiníky - různé druhy 27 Salix caprea vrba jíva 28 Salix fragilis (syn. S. euxina) vrba křehká 29 Sambucus nigra bez černý 30 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 31 Tilia sp. lípa Poznámka: v porostu byly zjištěny invazní druhy dřevin (trnovník akát, dub červený), které doporučujeme z porostů i přilehlého okolí postupně odstraňovat. 4

26 Geo Vision s.r.o., Plzeň 4. NÁVRH NA KÁCENÍ, ZÁVĚR Dendrologickým průzkumem byly v prostoru projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí evidovány a popsány veškeré dřeviny související se stavbou ve stupni studie. V příloze 2 a 3 jsou vyznačeny dřeviny, které by měly být odstraněny ve smyslu 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Poznámka: V rámci dendrologického průzkumu byly hodnoceny rovněž dřeviny nacházející se na lesních pozemcích (PUPFL v příloze 2 a 3 vyznačeno zeleným podbarvením). Podkladem pro návrh na kácení dřevin rostoucích mimo les se stal podrobný terénní průzkum. Pro případné vykácení je navrženo celkem: 16 ks stromů (resp. 19ks kmenů) s obvodem kmene nad 80cm (viz přílohu 2.1 a 3) - z toho 9ks stromů (resp. 11ks kmenů) na plochách mimo lesní pozemky - z toho 7ks stromů (resp. 8ks kmenů) na lesních pozemcích (PUPFL) 1246 m 2 ostatních dřevinných vegetačních prvků v různém stupni zápoje (viz příl. 2.2 a 3) - z toho 911 m 2 na plochách mimo lesní pozemky - z toho 335 m 2 na lesních pozemcích (PUPFL) Upozornění: Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných dřevin se bude řídit dle příslušné normy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při stavebních pracích nesmí dojít k jakémukoliv poškození nadzemních i podzemních částí dřevin vč. jejich kořenového systému. Plzeň, listopad 2016 Ing. Tereza Loudová 5

27 Příloha 2.1: Tabulky inventarizovaných dřevin - stromy Inv. číslo Parc. číslo Odborný název Český název Návrh na kácení Prům.km. v 1,3m (cm) Obvod kmene v 1,3m (cm) Prům.km. na pařezu (cm) Výška (m) Pol. koruny (m) Výška kmene (m) VS EKH (SH) ZS /1 Betula pendula bříza bělokorá ano 25, 29 79, Pinus cf. nigra borovice černá ne Salix fragilis vrba křehká ano x x Pinus cf. nigra borovice černá ano x x Poznámka, navrhované opatření (NO) dvojkmen, asymetrická koruna, místy suché a olámané větve, NO: kácet asymetrická koruna, mírně proschlý, suché a olámané větve vyvrácený, zavěšený kmen (nad plánovanou cyklostezkou), NO: kácet udumřelý suchý exemplář, NO: kácet Betula pendula bříza bělokorá ne mírně šikmý dva kmeny, mírně proschlé, Populus tremula topol osika ano 27, 33 85, , ,5 3, výrazně šikmé, nakloněné nad (skupina) cyklostezku, NO: kácet trojkmen, mírně šikmý, jeden /1 Alnus gutinosa olše lepkavá ne 32, 24, , 75, 53 40, 30, ,5 2, deformovaný terminál, NO: odstranit kmen d=17cm Salix caprea vrba jíva ano , téměř odumřelý, četné suché a olámané větve, NO: kácet Prunus avium třešeň ptačí ano , výrazně proschlý, NO: kácet /3 Betula pendula, Salix caprea (skupina) bříza bělokorá, vrba jíva ano 13, 23, 27 41, 72, 85 15, 24, ,5 x Alnus glutinosa olše lepkavá ne 36, , 38 45, ,5 x tři kmeny, dva šikmé kmeny nakloněné nad cestu, NO: kácet mírně šikmý, menší kmen šikmý a nakloněný nad cestu Alnus glutinosa olše lepkavá ne , ojediněle olámané suché větve /3 Prunus avium třešeň ptačí ano , NO: kácet /3 Populus tremula topol osika ano , ojediněle suché a zavěšené větve, NO: kácet /3 Populus tremula topol osika ano , ojediněle suché a zavěšené větve, NO: kácet Poznámka: zeleným podbarvením jsou vyznačeny stromy navržené ke kácení na lesních pozemcích (PUPFL) s obvodem kmene nad 80cm ve výčetní výšce. x - nehodnoceno

28 Příloha 2.1: Tabulky inventarizovaných dřevin - stromy Inv. číslo Parc. číslo Odborný název Český název Návrh na kácení Prům.km. v 1,3m (cm) Obvod kmene v 1,3m (cm) Prům.km. na pařezu (cm) Výška (m) Pol. koruny (m) Výška kmene (m) VS EKH (SH) ZS Poznámka, navrhované opatření (NO) Salix caprea vrba jíva ano ,5 3, proschlý, šikmý, nakloněný nad cestu, tlakové větvení, NO: kácet Salix caprea vrba jíva ano původně trojkmen, dva kmeny odříznuté, NO: kácet /3 Salix caprea vrba jíva ano , dutina, houby, výrazně proschlý, odlomené kosterní větve, zavěšené suché větve, NO: kácet /3 Betula pendula bříza bělokorá ano mírně šikmý, NO: kácet Betula pendula bříza bělokorá ano , NO: kácet Salix caprea vrba jíva ano 19, 20, 22, 23, 28 60, 63, 69, 72, ,5 0, výrazně proschlý, ořez 5%, NO: kácet Poznámka: zeleným podbarvením jsou vyznačeny stromy navržené ke kácení na lesních pozemcích (PUPFL) s obvodem kmene nad 80cm ve výčetní výšce. x - nehodnoceno

29 Příloha 2.2: Tabulky inventarizovaných dřevin - ostatní dřevinné vegetační prvky Inv. č. Parc. číslo P1 1999/1 1999/2 Typ VP skupina keřů Plocha VP (m2) Patrovitost (1/2/3/4) Stromové patro (taxony) Stromy zast. (%) Keřové patro (taxony) Stupeň zápoje Poznámka, navrhovaná opatření (NO) 13 1 x x Salix caprea (vrba jíva) dokonalý zasahuje do cesty, NO: kácet, plocha kácení 13m2 P /1 dřevinný porost Prunus avium (třešeň ptačí) Salix caprea (vrba jíva) Malus sp. (jabloň), Prunus avium dokonalý až (třešeň ptačí), Prunus spinosa (trnka přehoustlý obecná), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Salix caprea (vrba jíva), Rosa sp. (růže), Sambucus nigra (bez černý) kácet pouze okraj porostu, resp. keře zasahující do cesty, NO: kácet částečně, plocha kácení 102m2 P3 1999/1 skupina dřevin 96 1 Robinia pseudacacia (trnovník akát) 100 x dokonalý ponechat na rozpad P4 1999/ dřevinný porost Betula pendula (bříza bělokorá) Larix decidua (modřín opadavý) Pinus sylvestris (borovice lesní) Prunus avium (třešeň ptačí) Salix caprea (vrba jíva) Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) Quercus robur (dub letní), Prunus avium (třešeň ptačí), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Corylus avellana (líska obecná), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Tilia sp. juv. (lípa), Rosa sp. (růže), Prunus spinosa (trnka obecná), Fraxinus sp. juv. (jasan), Pinus sylvestris (borovice lesní), Quercus petraea (dub zimní), Juglans regia (ořešák královský), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) dokonalý až přehoustlý kácet pouze okraj porostu, resp. keře zasahující do cesty, porost zasahuje z velké části na pozemek PUPFL, NO: kácet částečně, plocha kácení 205m2 (mimo plochu PUPFL 10m2) P /1 skupina dřevin 15 2 Salix fragilis (vrba křehká) Salix caprea (vrba jíva) Prunus avium (třešeň ptačí), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Salix caprea (vrba jíva), Salix fragilis (vrba křehká) dokonalý porost zasahuje na pozemek PUPFL, NO: kácet, plocha kácení 15m2 (mimo plochu PUPFL 5m2) Poznámka: porosty na lesních pozemcích (PUPFL) jsou vyznačeny zeleným podbarvením, resp. červeně.

30 Příloha 2.2: Tabulky inventarizovaných dřevin - ostatní dřevinné vegetační prvky Inv. č. Parc. číslo P6 1944/1 2614/1 Typ VP skupina dřevin Plocha VP (m2) Patrovitost (1/2/3/4) Stromové patro (taxony) 26 2 Alnus glutinosa (olše lepkavá) Betula pendula (bříza bělokorá) Prunus cerasifera (slivoň myrobalán) Stromy zast. (%) Keřové patro (taxony) Betula pendula (bříza bělokorá), Prunus cerasifera (slivoň myrobalán), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy) Stupeň zápoje dokonalý Poznámka, navrhovaná opatření (NO) NO: kácet, plocha kácení 26m2 P7 1944/1 1951/1 2567/3 2614/1 dřevinný porost 79 2 Alnus glutinosa (olše lepkavá) Prunus avium (třešeň ptačí) Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Prunus avium (třešeň ptačí), Ribes nigrum (rybíz černý), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) dokonalý NO: kácet (v ploše porostu ponechat strom s inv.č. 7) plocha kácení 79m2 P8 1951/ /3 2614/1 dřevinný porost Acer pseudoplatanus (javor klen) Alnus glutinosa (olše lepkavá) Populus nigra (topol černý) Prunus avium (třešeň ptačí) Salix caprea (vrba jíva) Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Acer pseudoplatanus juv. (javor klen), Quercus robur juv. (dub letní), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Rosa sp. (růže), Prunus spinosa (trnka obecná), Corylus avellana (líska obecná), Prunus avium (třešeň ptačí), Quercus rubra juv. (dub červený), Alnus cf. incana (olše šedá), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Salix fragilis (vrba křehká) rozvolněný až přehoustlý porost zasahuje na pozemek PUPFL, NO: kácet okraj porostu zasahující do cesty, plocha kácení 395m2 (mimo plochu PUPFL 320m2) P /3 dřevinný porost Betula pendula (bříza bělokorá) Quercus rubra (dub červený) Salix caprea (vrba jíva) Quercus rubra (dub červený), Populus tremula (topol osika), Corylus avellana (líska obecná), Salix caprea (vrba jíva) dokonalý až přehoustlý porost zasahuje na pozemek PUPFL, NO: kácet porostu zasahující do cesty, plocha kácení 265m2 (mimo plochu PUPFL 210m2) Poznámka: porosty na lesních pozemcích (PUPFL) jsou vyznačeny zeleným podbarvením, resp. červeně.

31 Příloha 2.2: Tabulky inventarizovaných dřevin - ostatní dřevinné vegetační prvky Inv. č. Parc. číslo P Typ VP dřevinný porost Plocha VP (m2) Patrovitost (1/2/3/4) Stromové patro (taxony) 30 3 Betula pendula (bříza bělokorá) Pinus sylvestris (borovice lesní) Robinia pseudacacia (trnovník akát) Stromy zast. (%) Keřové patro (taxony) Prunus spinosa (trnka obecná), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Fraxinus sp. (jasan), Pinus sylvestris (borovice lesní) Stupeň zápoje dokonalý Poznámka, navrhovaná opatření (NO) NO: kácet, plocha kácení 30m2 P /1 nálet + nárost 93 3 Populus tremula (topol osika) Salix caprea (vrba jíva) Acer platanoides (javor mléč), Populus tremula (topol osika), Rosa sp. (růže), Quercus robur juv. (dub letní), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Fraxinus sp. (jasan), Robinia pseudacacia (trnovník akát) dokonalý až přehoustlý NO: kácet v ploše lávky, plocha kácení 73m2 P / /1 nálet + nárost 76 2 x x Rosa sp. (růže), Rubus sp. div. (ostružiníky - různé druhy), Malus sp. (jabloň), Sambucus nigra (bez černý), Pinus sylvestris juv. (borovice lesní), Robinia pseudacacia (trnovník akát) dokonalý až přehoustlý NO: kácet v ploše cesty, plocha kácení 43m2 Poznámka: porosty na lesních pozemcích (PUPFL) jsou vyznačeny zeleným podbarvením, resp. červeně.

32 2.5 P3 Rps(7,9/15) P2 Ro P2 P2 1 Pav+Sca Sca+Sn 2 Bp(44/55) Bp(22/33) Sca P P4 sl. Bp Rub Ps P7 P7 Ptr Ps Qro Ps Ag(22,11/43) P8 2Ag Ps Ps Qro Ps Ps Bp 11 Ag Ps strom P sk.qru P9 17 Sca 15 Rps Bp 18 Rps Bp Bp P10 20 Pav(12/14) Sca sk.bp Pav(17/20) Bp Bp Sca-torzo 3Ag Sca(23/33) Sf Bp(22/25) Bp(24/28) Sf Pon(18/23) Sf-torzo (v.1,4m) Sca Pon(19/25) Ag(42/55) Ag(21/35) Ag(36/51) Ag(17/22) Pav(13/17) Ps Sca Ps(10/14) P8 Ag(16/24) Ag(10/14) Ag(17/19) 7 Ag(23/31) Ag(11,16/28) Ag(12,14/25) P6 Sca Rps P5 P6 Ag(18/25) Cav 2Ag(17,11/26,17) Bp Bp(24/32) P4 Sca Sca(20/26) Lde(32/38) Sca Sca(16/21) Lde Ps Ps Bp(16/20) Bp(15/21) Lde+Ps Ps 4Ag(24,22,13,12/28,26,16,14) Ps(26/35) Ps(25/33) Bp(19/28) Rps(19/22) Rps(13/18) Rps(10,21/33) R=15 P R=1 PE/ R=5 PE-O/225 P12 P11 P11 Bp 21 sk.bp Rps

33 SO Cyklotrasa Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena stezka - asf. povrch vč. zemních prací m Kč Kč lesní cesta - asf. povrch vč. zemních prací m Kč Kč účelová kom. - oprava povrchu, nový asf. m Kč Kč terénní a sadové úpravy (trávníky) m Kč Kč odvodnění - příkopy a rigoly m Kč Kč mobiliář - odpočívadlo vč. vybavení ks Kč Kč sanace, výměna zeminy v aktivní zóně kom. m Kč Kč studánka - komplet vč. přístřešku ks Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč SO Lávka - varianta č.1 - ocelová Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena zemní práce, založení - spodní stavba kpl Kč Kč lávka - ocelová, dl. 18 m š. 3 m m Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč SO Lávka - varianta č.2 - kompozitní Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena zemní práce, založení - spodní stavba kpl Kč Kč lávka - kompozitová, dl. 18,3 m š. 2,4 m kpl Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč SO Lávka - varianta č.3 - železobetonová Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena zemní práce, založení - spodní stavba kpl Kč Kč lávka - ŽB, dl. 18 m š. 3 m m Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč SO Úprava tůní ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Plzeň, sportovně rekreační trasa podél Vejprnického potoka Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena úprava tůní - zemní práce m Kč Kč odvodnění - trubní propustek DN m Kč Kč úprava tůní - odtok, kamenná dlažba m Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč

34 SO Sadovnické úpravy Název položky MJ Množství Jedn. Cena Celková cena kácení dřevin - stromů vč. odstranění ks Kč Kč kácení dřevin - ostatní veget. prvky vč. odstranění m Kč Kč náhradní výsadba stromů ks Kč Kč rezerva % Kč Kč CELKEM bez DPH Kč varianta č.1 ocelová varianta č.2 varianta č.3 kompozitní ŽB CELKEM bez DPH Kč Kč Kč DPH (21%) Kč Kč Kč CELKEM včetně DPH Kč Kč Kč