Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta."

Transkript

1 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program: Elektrotechnika a informatika, dobíhající, Bakalá ský Obor: Výpo etní technika 27. kv tna 2010

2 iv

3 v Pod kování Tímto zp sobem bych cht l vyjád it dík p edev²ím svému vedoucímu práce za ochotné a vst ícné jednání i za objemný p ísun nápad do dal²ího vývoje. Také bych cht l pod kovat své rodin i blízkým p átel m za morální podporu, jenº mi usnadnila tvorbu této práce.

4 vi

5 vii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). Ve Praze dne

6 viii

7 Abstract This work discusses an analysis and an implementation of an on-line photo gallery. The approach is to store only small, resized images on servers hard drives and providing visitors with access to original images stored on their authors' PCs. The implementation builds foundation for larger project, that is going to be easy to expand because of its extensible architecture. Abstrakt Práce se zabývá návrhem a implementací webové galerie, která umoº uje, aby na webovém serveru byly umíst ny pouze verze fotograí v niº²ím rozli²ení a originální fotograe byly na poºádání staºeny p ímo z pevného disku autora, pokud o danou fotograi bude jevit zájem. Implementace této práce p edstavuje základ pro rozsáhlej²í projekt, který, díky k tomuto ú elu navrºené architektu e, bude moºné libovoln roz²i ovat. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod 1 2 Analýza Funk ní poºadavky Nefunk ní poºadavky Uºivatelské poºadavky Vybrané technologie Opera Unite PHP MySQL Javascript Konkuren ní e²ení (sluºby) Picasa Flickr Návrh Celkový pohled Klientská ást Serverová ást Implementace Klientská ást Opera Unite Aplikace Serverová ást Zend Framework Dojo Toolkit Aplikace Modul Admin Modul AuthUser Modul Frontend Modul OperaImport Modul PhotoGallery Modul Search xi

10 xii OBSAH 5 Testování Kognitivní pr chod Cíl testu Popis úloh Vytvo ení nového uºivatele P ihlá²ení se Ohodnocení fotograe Staºení fotograe v plném rozli²ení Vyhodnocení Záv r 35 7 Budoucí vývoj 37 Literatura 39 A Seznam zkratek 41 B Uºivatelská p íru ka 43 B.1 Instalace B.2 Sdílení alba s fotograemi C Pokyny pro správce 47 D Obsah priloºeného CD 49

11 Seznam obrázk 2.1 Use case diagram uºivatelských rolí Zjednodu²ené schéma funkcionality sluºby Opera Unite Obecné schéma komunikace projektu Schéma dispatchovacího procesu aplikace Opera Unite Pr b h algoritmu pro detekci zm n ve FS Zjednodu²ené schéma dispatchovacího procesu Zend Frameworku Menu nep ihlá²eného uºivatele Menu p ihlá²eného uºivatele Registra ní formulá B.1 Spu²t ní sluºby Opera Unite v panelu prohlíºe e B.2 Výb r sdílené sloºky sluºby Opera Unite B.3 Detail fotograe xiii

12 xiv SEZNAM OBRÁZK

13 Kapitola 1 Úvod Tato práce si klade za cíl odstran ní jednoho z hlavních problém sou asných webových fotogalerií - omezení datové kapacity. Sou asné galerie jiº disponují pom rn velkou kapacitou datového úloºi²t fotograí ( ádov jednotky aº desítky GB), ale pro profesionálního fotografa, který je schopen vytvo it i tisíce snímk denn, to stále nemusí posta ovat ( ádov desítky aº stovky GB). Zárove tyto galerie omezují fotografa i velikostí jedné vloºené fotograe. Hlavním d vodem je omezená kapacita p enosu (uploadu) dat od uºivatele na daný server. Hlavním cílem této práce je vytvo it webovou galerii, kde by uºivatel nebyl omezen ani jedním ze zmín ných faktor. Pro dosaºení tohoto cíle bylo zadáno pouºití mladé sluºby Opera Unite. Tato sluºba umoº uje sdílení ásti obsahu uºivatelova pevného disku na internetu. Bylo by tak umoºn no na webový server vystavit pouze náhled fotograe spolu s odkazem vedoucím na danou fotograi umíst nou práv na uºivatelov pevném disku, kde m ºe mít tém neomezenou velikost (resp. toto omezení uº záleºí na konkrétním uºivateli). Uºivatel by tak mohl na internetu sdílet své fotograe i ve vysokém rozli²ení a libovolném po tu. V sou asných webových galeriích je náv²t vník nejprve postaven k náhled m fotograí a aº pokud ho fotograe zaujme, m l by zájem prohlédnout si ji ve v t²ím rozli²ení. Tento fakt ale velice zuºuje výb r fotograí, u nichº se skute n vyuºije p ítomnost velkého rozli²ení a m ºe tak docházet k plýtvání pam ových prost edk. A v tuto chvíli nastává situace ideální pro vyuºití navrhovaného e²ení. 1

14 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

15 Kapitola 2 Analýza V rámci analýzy byla provedena analýza funk ních, nefunk ních i uºivatelských poºadavk a byly zhodnoceny pouºité technologie. Navrhované e²ení bylo posléze porovnáno s konkuren ními technologiemi. 2.1 Funk ní poºadavky Cílová implementace by m la obsahovat jak ást serverovou tak klientskou. Strana serveru by m la p edstavovat webovou galerii se správou uºivatelských prol, coº je jedna ze základních funkcionalit interaktivního webu. Dále by bylo vhodné ídit p ístup k fotograím. Autor fotograe by si m l sám ur it, zda-li ji chce zp ístupnit i nezaregistrovaným náv²t vník m. Kv li dne²ní velké oblíbenosti sociálních sítí by bylo taktické umoºnit autorovi sdílet své fotograi práv i v t chto sítích, ímº nabyde této galerii dal²í rozm r a získá dal²í potenciální uºivatele. Naopak by nem ly být implementovány ºádné moºosti týkající se dodate né úpravy fotograí. Tento krok by byl pro v t²inu lidí, kte í se o fotografování zajímají nepodstatný, protoºe jiº existují mnohem sostikovan j²í desktopvé aplikace ur ené práv k tomuto ú elu a nemohou se tak s webovou implementací rovnat. Serverová aplikace by tedy m la obsahovat tyto funkcionality: vytvo ení a úpravu uºivatelského prolu sdílení fotografíí v sou asn populárních sociálních sítích omezení p ístupu k fotograi pouze pro registrované uºivatele a naopak by nem lo být moºné: provád t ºádné dodate né úpravy fotograe Klientská ást v prost edí Opera Unite by hlavn m la implementovat synchronizaci obsahu mezi uºivatelem a webovou galerií. Z uºivatelského hlediska by m la jasn informovat uºivatele zda-li se práv synchronizace provádí i nikoliv. Klientská ást tedy bude: detekovat zm ny ve FS a promítnout je do webové galerie zobrazovat aktuální stav (ne inná/probíhá upload) 3

16 4 KAPITOLA 2. ANALÝZA 2.2 Nefunk ní poºadavky V tomto projektu bude vystupovat jako 3. strana spole nost Opera Software ASA a proto je pot eba se na ni spolehnout z hlediska bezpe nosti. Tato spole nost poskytuje tomuto projektu základní stavební kámen, ímº je umoºn ní p ístupu na uºivatel v pevný disk z internetové sít. To si ov²em ºádá velkou zodpov dnost z její strany z hlediska zabezpe ení nezneuºití této technologie. Jelikoº bude tento systém pracovat s pom rn velkými objemy dat, je zapot ebí, aby spl oval následující kritéria: provád t pouze nezbytn nutné operace s daty na stran klienta provád t generování náhled - v t²í vytíºení v dob synchronizace na stran klienta provád t v dob ne innosti pouze nezbytn nutné operace minimáln zat ºující klientovy hardwarové prost edky - poºaduje se stálý b h aplikace, proto by nem la být výpo etn náro ná minimální vytíºení serveru - efektivním pouºitím pot ebných algoritm (vy²²í nároky na výpo etní výkon serveru zaberou více nan ních prost edk ) minimalizovat vyuºití bandwidthu - je zapot ebí brát v úvahu nestandardní p ipojení k Internetu r zných uºivatel, poºaduje se dostate ný výkon o na pomalej²ích linkách p sobit dojmem d v ryhodného systému - uºivatel zde p edává svá soukromá data, je nutné je maximáln zabezpe it 2.3 Uºivatelské poºadavky Cílový uºivatel preferuje zadávání minimálního mnoºství svých osobních údaj i p es skute nost, ºe systém bude p sobit d veryhodn a bude dostate²n zabezpe ený. Aplikace by m la být intuitivní na ovládání, ale zárove obsahovat jednozna ný a stru ný návod postupu klasického pouºívání pro v²echny typy uºivatel, který by m l být viditeln k dispozici, ale zárove p íli² neru²it jiº zku²eného uºivatele. P edpokládá se, ºe cílový uºivatel bude spadat do jedné ze t í skupin (viz. obrázek 2.1): nezaregistrovaný uºivatel - uºivatel, který (zatím) není zaregistrován, pouze sleduje fotograe ve webové galerii, tento typ uºivatele nebude mít oprávn ní shlédnout v²echny fotograe daného autora, pokud sám autor nebude chtít zaregistrovaný uºivatel - uºivatel, kterého tento projekt zaujal a cht l by se podívat, jak to uvnit vypadá, tento typ ale nechce ºádné fotograe sdílet, vyuºívá pouze p ístupu ke v²em fotograím, hodnotí je, eventueln se ú astní diskusí zaregistrovaný uºivatel sdílející fotograe - uºivatel, kterého zaujal tento projekt, a proto se zaregistroval a za al sdílet své fotograe, porovnává své výtvory s výtvory ostatních, hodnotí je a ú astní se diskusí

17 2.4. VYBRANÉ TECHNOLOGIE 5 Obrázek 2.1: Use case diagram uºivatelských rolí Tento systém je ur en pro mlad²í generaci, cca do 30ti let i pro lidi s rodinou. Cílovou skupinou jsou lidé, kte í rádi po izují snímky digitálním fotoaparátem a cht jí je co nejrychleji sdílet se svými p íteli pomocí internetu. D raz je kladen p edev²im na co nejmen²í vynaloºené úsilí uºivatele a proto je sdílení fotograí velice snadné, pohodlné a rychlé, coº odpovídá poºadavk m cílové skupiny. 2.4 Vybrané technologie K tomuto projektu byla zadána technologie Opera Unite p edstavující klientskou ást, zatímco k realizaci serverové ásti byl zvolen programovací jazyk PHP, databáze MySQL a klientský jazyk Javascript Opera Unite Opera Unite p edstavuje prost edí, kde kaºdý zaregistrovaný uºivatel dostane p id lenou svou vlastní doménu, kterou si sám m ºe je²t dále rozd lit na n kolik subdomén. Tyto

18 6 KAPITOLA 2. ANALÝZA subdomény se vyuºívají k tomu, aby mohl uºivatel pouºívat stejný ú et na více po íta ích. Kaºdý uºivatel má jiº implicitn nainstalované n které programy (nap. sdílení soubor, sdílení fotograí, webserver apod.) a velice snadno si m ºe stáhnout a nainstalovat dal²í, pop. odinstalovat stávající. Z hlediska programátora je prost edí Opera Unite tém shodné jako prost edí pro vytvá ení aplikací Opera Widgets - jako programovací jazyk je zde vyuºit Javascript, který se v tomto API, narozdíl od b ºného pouºití, pouºívá jako serverový jazyk. Detailní popis tohoto API je k dispozici na.... B hem vývoje byl spole ností Opera uveden framework práv pro tyto aplikace - Yusef (The Unite server framework), který byl následn zakomponován do výsledné implementace této práce. Bohuºel Opera z neznámých d vod nanabídla podporu tohoto frameworku v prohlíºe i Opera od verze vý²e. Výhodou této technologie je pokrytí vrstvy mezi internetovým serverem a uºivatelovým pevným diskem, coº je hlavní d vod pro pouºití této technologie. Jako nevýhoda se b hem vývoje ukázalo, ºe není zprost edkována dostate ná funkcionalita k zji² ování údaj o souboru /sloºce, coº se p i synchronizaci obsah sloºek s webovou galerií ukázalo jako klí ové PHP Serverový jazyk PHP je dnes asi nejpouºívan j²í jazyk ve webových aplikacích, a to p edev²ím díky své jednoduchosti a robustnosti, práv kv li t mto vlastnostem byl zvolen i pro tento projekt. Také zde byl pro usnadn ní práce vyuºit framework. Jedná se o jeden z nejv t²ích a nejznám j²ích volných PHP framework na trhu - Zend Framework, který pochází z dílen samotných tv rc jazyka PHP. Výhodou vyuºití frameworku obecn je, ºe je v nováno více asu cílovému specickému vývoji neº drobn j²ím, rutinním av²ak nepostradatelným záleºitostem pro uvedení programu do provozu. Zend framework oplývá celou adou uºite ných knihoven a velmi pokro ilým systémem routování HTTP poºadavku na cílový skript. Kv li své rozsáhlosti bohuºel tento framework pat í mezi ty pomalej²í MySQL MySQL dnes také pat í mezi nejpouºívan j²í ve svém oboru. Navzdory své jednoduchosti je velice rychlé a poskytuje i adu pokro ilej²ích funkcí známých z v t²ích databázových systém Javascript Ve ve ejné ásti webové aplikace je vyuºit pouze minimáln, nicmén je integrován i javascriptový framework Dojo Toolkit. Co se robustnosti a rozsáhlosti tý e, velmi se podobá Zend Frameworku. Nicmén tento toolkit zde není zcela vyuºit, byl integrován pro ú ely budoucího vývoje a vylep²ování uºivatelského rozhranní (konkrétn pro efektní funkce na práci s fotograemi jako je jejich o ez a dal²í základní funkce pro jejich úpravu). Aktuáln jsou vyuºity pouze jeho nejzákladn j²í funkce pro manipulaci s DOM, ale spí²e to brzdí chod celé aplikace, protoºe není implementováno efektivní cachování javascript a samotná inicializace tohoto frameworku zde zbyte n zat ºuje p enosový kanál.

19 2.5. KONKURENƒNÍ E ENÍ (SLUšBY) Konkuren ní e²ení (sluºby) V dne²ní dob je na internetu jiº celá ada webových galerií. Zde budou p edstaveny jedny z nejv t²ích Picasa Dnes jedna z nejpouºívan j²ích webových galerií je sluºba Webová alba Picasa od spole nosti Google Inc. Rovn º pouºívá klientskou (aplikace Picasa, sou asná verze 3.6) a serverovou (http://picasaweb.google.com) ást. Klientská aplikace zde slouºí ke správ fotograí a k jejich základní editaci, samoz ejm pak umoº uje jejich upload na server. Prezentace fotograí na serverové ásti má formu alb, u kterých lze evidovat i dal²í informace (nap. datum nebo místo). Kaºdému albu lze p i adit p ístupová práva (jestli bude p ístupné ve ejn nebo pouze pro ur itý okruh lidí). Tato aplikace je vhodná k sdílení v t²ího po tu fotograí (nap. fotograí ze svatby a dal²ích akcí). Spole nost Google Inc. nabízí svým uºivatel m 1GB prostoru pro fotograe zdarma, dal²í prostor uº je zpoplatn n 5 dolary za 20GB na dobu jednoho roku (údaje platné k ). K vyuºívání této sluºby je nutné vlastnit ú et u spole nosti Google Inc Flickr Velice známá webová sluºba pro prezentaci fotograí. Nenabízí v²ak ºádný klientský software - ve²kerou správu fotograí lze provád t pouze ve webovém rozhraní, které je o to lépe propracované a nabízí ²iroké moºnosti (nap. ozna it ást fotograe, která se uºivatelovi líbí, p idávat své fotograe do r zných tématických skupin apod.). Dále je moºné sledovat statistiky náv²t vnosti jednotlivých fotograí, vést sv j vlastní blog apod. Tato aplikace je ur ena spí²e profesionálnímu fotografovi pro prezentaci jednotlivých fotograí, na které m ºe v p iloºené diskusi dostávat názory od ostatních fotograf. Flickr nabízí svým uºivatel m m sí ní upload fotograí do 100MB zdarma p i velikosti jedné fotograe do 10MB, dal²í prostor je zpoplatn n necelými 25 dolary na rok, kde uº prostor není omezen a maximální velikost fotograe je 20MB. K vyuºívání této sluºby je nutné vlastnit ú et u spole nosti Yahoo! Inc.

20 8 KAPITOLA 2. ANALÝZA

21 Kapitola 3 Návrh Návrh nejd íve nastíní celkovou situaci a následn dojde k rozebrání klientské a serverové aplikace. 3.1 Celkový pohled Jako základní kámen tohoto systému je vyuºita sluºba Opera Unite, která vytvá í plynulý p echod mezi rozhranním uºivatelova pevného disku a internetovou sítí. Na obrázku 3.1 je znázorn no zjednodu²ené schéma funkcionality sluºby Opera Unite. Obrázek 3.1: Zjednodu²ené schéma funkcionality sluºby Opera Unite Z obrázku 3.1 je vid t putování HTTP poºadavku do cílového po íta e. Na serverech Opery dojde k rozloºení ástí adresy a následuje dispatchovací proces do cílového po íta e, kde se aktivuje p íslu²ná aplikce ur ená prvním parametrem v URL (v p íkladu z obrázku 3.1 by to byla aplikace s identikátorem HD_share). Z URL je tedy moºné zjistit: uºivatelské jméno (pavelk) - identikuje uºivatele formou domény 3. ádu po íta (notebook) - kaºdý uºivatel m ºe mít více po íta, které lze díky tomuto dal²ímu d lení spravovat pod jedním uºivatelským ú tem Opery (doména 4. ádu) 9

22 10 KAPITOLA 3. NÁVRH aplikace (HD_share) - p edstavuje první parametr URL, který se vyuºije aº potom, co poºadavek dorazí do cílové stanice - tam pak identikuje konkrétní aplikaci, které je poºadavek p id len Celkové znázorn ní implementovaného systému je na obrázku 3.2. Obrázek 3.2: Obecné schéma komunikace projektu Prvotní poºadavek vzejde od klienta, který má k dispozici fotograe, jeº chce nahrát na server. Tento poºadavek je vytvo en javascriptovým objektem XMLHttpResponse(), jedná se tedy o AJAX. Následuje proces synchronizace soubor : server vy²le HTTP poºadavek, jímº si klientovi ekne o vygenerovaný XML soubor obsahující data pro upload klient vystaví poºadovaný soubor a adekvátn nastaví HTTP hlavi ky server zpracovává tento soubor a pokud je pot eba, vy²le poºadavek na vystavení daného obrázku

23 3.2. KLIENTSKÁ ƒást 11 klient vystaví poºadovaný obrázek a nastaví HTTP hlavi ky server k sob nahraje vystavený obrázek a pokra uje dále P i prvotním AJAX poºadavku by bylo moºné odeslat rovnou data pot ebná pro upload, ale jelikoº se nepoda ilo nastavit poºadavek tak, aby proxy servery sluºby Opera Unite propustily data ve formátu JSON, bylo od tohoto nápadu upu²t no. P es proxy servery pro²la data pouze ve formátu URLencoded, který se nehodí na objemná a hlavn strukturovaná data. Proto se tímto zp sobem serveru ode²le pouze identikace uºivatele a pro pot ebná data si server vy²le poºadavek klientovi, který mu je vrátí v p ehledné XML struktu e. Dal²í zm nou by mohla být funkcionalita, která by na stran serveru vyslala na klienta pouze jeden HTTP poºadavek, na který by klient vrátil jak pot ebná data, tak zárove i vygenerované náhledy originálních fotograí. Toto e²ení je v²ak nevhodné z hlediska datové náro nosti na uºivatelovo p ipojení do sít internet. Není totiº nutné pokaºdé uploadovat celý obsah sdílené (nebo kterékoliv vno ené) sloºky. Zvoleným zp sobem se p enesou pouze nezbytn nutná data za cenu více jednotlivých HTTP poºadavk, coº ve výsledku podá mnohem lep²í výkon a niº²í náro nost na uºivatelovo p ipojení. 3.2 Klientská ást Klient je ihned po instalaci aplikace dotázán na zvolení sdílené sloºky (p edvybrána je sloºka slouºící pro obrázky v daném opera ním systému). P i prvním pokusu o synchronizaci dojde k vytvo ení sloºky.unite (sloºka za ínající te kou je ve v t²in opera ních systému povaºována za sloºku skrytou), ve které se vytvo í soubor data.xml obsahující data pro upload a soubor unitelog obsahující asová data (kdy byl proveden poslední upload atp.). Aplikace bude na serverové ásti vytvá et alba odpovídající názv m (a samoz ejm i obsahu) top-level sloºek. Uºivatel si zvolí, zda chce periodicky sledovat obsah sdílené sloºky nebo jestli chce sám vyvolat akci pro upload zm n ných soubor (p i prvním uploadu to jsou v²echny fotograe obsaºené ve sdílené sloºce). Po vyvolání akce pro upload aplikace zkontroluje, zda sdílená sloºka obsahuje nov vytvo ené, zm n né i odstran né fotograe nebo alba (top-level sloºky). Následn vyvolá AJAX poºadavek s klientovou identikací, který spraví server o ºádosti na upload nových poloºek. 3.3 Serverová ást Po obdrºení poºadavku na upload nových fotograí vy²le server poºadavek zp t na klienta pro soubor data.xml, který nahraje k sob do do asné pracovní sloºky. Dále prochází záznamy tohoto souboru a kontroluje je s databází jiº uloºených fotograí. Pokud narazí na nov p idanou fotograi, vy²le dal²í poºadavek na klienta o poskytnutí dané fotograe. Poskytnutá fotograe je nahrána na server a p idána do databáze (k p íslu²nému uºivateli a do p íslu²ného alba). Jedná-li se o fotograi zm n nou, server provede podobnou akci jako p i nahrání nové fotograe s tím rozdílem, ºe databáze jiº tuto poloºku obsahuje a sta í provést její aktualizaci. Pokud systém b hem porovnávání narazí na fotograi, kterou databáze obsahuje, ale výpis zm n né sloºky ne, dojde k jejímu odstran ní.

24 12 KAPITOLA 3. NÁVRH Serverová ást implementuje kompletní sluºbu webové galerie. Uºivatel se musí nejd íve zaregistrovat a potom má k dispozici správu svých fotograí s p ehledm alb. P i registraci uºivatele jsou nutné tyto poloºky: uºivatelské jméno (username) heslo (password), s minimálním po tem znak uºivatelské jméno ú tu Opera Unite název po íta e v rámci sluºby Opera Unite (odpovídá prvnímu slovu v p id lené subdomén ) P i registraci je uºivateli umoºn no zadat tyto, jinak nepovinné, poloºky: jméno (rst name) p íjmení (last name) m sto (city) stát (country) tagy, o které se zajímá V²echny údaje (krom uºivatelského jména) je moºno kdykoliv po p ihlá²ení zm nit. Pokud se uºivatel úsp ²n zaregistroval a p ihlásil, je mu na úvodní stránce vygenerován ur itý po et vlastních fotograí, které obsahují nejnov j²í komentá e a také ur itý po et fotograí od jiných uºivatel, které obsahují tagy uvedené uºivatelem v nepovinné poloºce p i registraci. Pokud p ihlá²ený uºivatel je²t nenahrál ºádné fotograe, bude mu zobrazen pat i ný pr vodce. Dále má p ihlá²ený uºivatel plnou kontrolu nad svými fotograemi. Pokud je uºivatel vlastník fotograe, je mu umoºn no provád t následující akce: m nit základní údaje fotograe (název, místo, popis, odkaz na plnou verzi) m nit právo otev ení této fotograe neregistrovaným uºivatelem nastavit fotograi tagy p idávat p ízp vky do diskuse k dané fotograi Pokud uºivatel neni vlastníkem fotograe, ale je zaregistrován (a p ihlá²en), je mu umoºn no: p ístup k fotograi (i k odkazu na plnou verzi) p izpívat do diskuse k dané fotograi hodnotit danou fotograi Pokud uºivatel neni vlastníkem fotograe a není zaregistrován, je mu umoºn no: p ístup k fotograi pouze v p ípad, ºe je vlastníkem ozna ena jako ve ejná

25 Kapitola 4 Implementace Jak jiº bylo zmín no, výsledná implementace obsahuje ást klientskou a ást serverovou. Na kaºdou stranu byl pouºit (a bylo nutno pouºít) jiný programovací jazyk. V obou jazycích bylo vyuºito jiº hotového frameworku, který m l za úkol co nejvíce zjednodu²it rutinní (av²ak nezbytné) operace a umoºnit tak zam ení se na jádro problému. 4.1 Klientská ást Klientskou ást p edstavuje aplikace v prost edí sluºby Opera Unite, která bude zodpov dná za synchronizaci lokálního FS se serverovou ástí a za poskytování vybraných fotograí v ur eném rozli²ení Opera Unite Aplikace v tomto prost edí je tvo ena adresá ovou strukturou: /libraries /public_html /serverscripts /templates cong.xml index.html Ve sloºce /libraries jsou uloºeny libovolné podp rné knihovny (dostupné nap. z webu dev.opera.com), sloºka /public_html obsahuje podp rné soubory pro vzhled aplikace (nap. externí CSS soubory nebo obrázky), /serverscripts obsahuje hlavní logiku aplikace - javascriptové soubory a ve sloºce /templates jsou samotné HTML soubory tvo ící uºivatelské prost edí aplikace (pouze pokud je pouºita knihovna Markuper - umoº uje manipulovat s HTML ²ablonou a daty generovanými serverovými javascripty podobn, jako je tomu u jazyka PHP). Soubor cong.xml p edstavuje, jak uº název napovídá, kongura ní soubor celé aplikace, který obsahuje základní nastavení aplikace. A kone n soubor index.html. Obsahuje HTML 13

26 14 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE hlavi ku dokumentu a dále importuje ve²keré pot ebné javascripty (v t²inou ze sloºky /libraries) pro b h aplikace. Základní b h aplikace znázor uje obrázek 4.1. Obrázek 4.1: Schéma dispatchovacího procesu aplikace Opera Unite Z URL se nejprve zjistí, která aplikace se má vyvolat (název aplikace je denován v souboru cong.xml) a dále jaká její ást má být zavolána. Prost edí Opera Unite zde implementuje podobnou funkcionalitu jako p i registrování akce v klasickém javascriptu - listener. Narozdíl od klasického javascriptu (akce onclick, onchange apod.) je zde tato akce denována práv prvkem URL následujícím za jménem aplikace. D leºitým listenerem je _index, který se vyvolá, pokud URL kon í parametrem s názvem aplikace. Dále se v URL samoz ejm mohou objevit dal²í parametry, ale ty uº je nutné vyextrahovat explicitn (k dispozici je pouze celá URL jako et zec). Pouºitý framework Yusef nep edstavuje nic jiného neº dal²í knihovnu umíst nou ve sloºce /libraries. Zjednodu²uje n které základní a asto pouºívané funkce Opera Unite API a je roz²i itelný o dal²í pluginy. Takto hotovou aplikaci je pot eba komprimovat do ZIP archívu a zm nit p íponu z.zip na.ua (unite appliaction). Zm na p ípony na.ua není nutná, ale je vhodná pokud je zamý²leno hotovou aplikaci dále distribuovat. Pro instalaci aplikace do prohlíºe e uº jí sta í metodou Drag&Drop p enést do okna Opery Aplikace Výsledná implementace klientské aplikace se ihned po její instalaci dotáºe na ur ení sloºky, která bude v rámci Opery Unite sdílena. Aplikace obsahuje 4 sekce (listenery): _index, handle, showchanges, showf. Pro práci a detekci zm n ve FS bylo nutné z ídit ve sdílené sloºce skrytou pracovní sloºku.unite, která obsahuje informace o zm nách ve FS. V této sloºce se mimojiné nalézá i soubor unitelog, do kterého jsou za b hu aplikace ukládána pot ebná data. Tento soubor je tvo en jednoduchými strukturami klí =hodnota;. Pro pohodln j²í práci bylo nutné vytvo it p íslu²né funkce, které vloºí do souboru novou strukturu, aktualizují hodnotu jiº existujícího klí e a na tou hodnotu pro daný klí.

27 4.1. KLIENTSKÁ ƒást 15 Sekce _index vytvá í ²ablonu výsledného uºivatelské rozhranní pomocí knihovny Markuper. Vkládá do ní pot ebné CSS styly a naviga ní prvky. Sekce handle spou²tí mechanismus na ítání zm n ve sdíleném FS. Sdílenou sloºku nejprve zavede jako virtuální FS (VFS), se kterým dále pracuje. VFS je rekurzivn prohledán a jsou zji² ovány p ípadné zm ny (hlavn podle data zaloºení souboru a data zm ny souboru) v i poslední detekci (informace o poslední detekci zm n jsou obsaºeny v souboru unitelog v pracovní sloºce.unite). Bylo by vhodné zji² ovat i otisk obsahu souboru, ale kv li omezeným funkcím poskytovaných Opera Unite API toto zatím moºné není (bylo by moºné implementovat vlastní funkce, ale p i uváºení velikosti soubor >10MB by to znamenalo pro klientskou aplikaci p íliº velkou zát º). Podle nalezených zm n je vytvá en XML soubor, který na konci tohoto mechanismu bude obsahovat ve²keré zm ny ve FS a bude uloºen jako data.xml v pracovní sloºce.unite. Pro vytvá ení XML soubor v tomto prost edí bylo nutné vytvo it pomocné funkce, které pracují na úrovni proud. Umoºní tak pohodln j²í tvorbu XML souboru. Do detekce zm n jsou za azeny i p ípadné podsloºky, pokud je detekována zm na u (pod)sloºky (datum zaloºení/zm ny se li²í od p vodní detekce) je do XML souboru za azen p ímý obsah (p ímí potomci) (pod)sloºky (serverová aplikace pak bude moci snadno detekovat odstran ní souboru). P i prvním spu²t ní se v²ak data soubor nekontrolují a ihned jsou zapisována do souboru data.xml, algoritmus se tímto pak zna n urychlí. P i jakémkoliv následujícím spu²t ní se jiº detekce zm n provádí. Krom detekce zm n samotných soubor se provádí (op t ne p i prvním spu²t ní) detekce zm n názv nebo obsahu top-level sloºek, které p edstavují alba v nich obsaºených fotograí. Pro tyto alba je v XML souboru vytvo en speciální uzel a pokud je detekována zm na v top-level sloºce nebo do²lo k vytvo ení nové sloºky, je do p íslu²ného XML uzlu vloºen serializovaný obsah dané sloºky (serverová aplikace pak bude moci detekovat zm nu názvu této sloºky práv podle jejího obsahu). Problém nastává pokud dojde k p ejmenování top-level sloºky a zárove k n jaké dal²í manipulaci s jejím obsahem, pak jiº server nebude schopen tuto zm nu detekovat a dojde k vytvo ení nového alba. Tomuto by zabránila v t²í podpora ze strany prost edí Opera Unite v oblasti práce s FS. Na konci tohoto mechanismu se pomocí AJAXu (XMLHttpRequest objektu) p edá serverové aplikaci identikace uºivatele a spustí se synchronizace sdílené sloºky s fotograemi jiº ve webové galerii p ítomnými. Pr b h algoritmu je znázorn n na obrázku 4.2 Sekce showchanges po vyvolání vrátí obsah XML souboru s daty o zm nách ve FS. Je zde vyuºito funkcionality frameworku Yusef, který jednoduchým zavoláním funkce Yusef.serveFile vrátí soubor, jehoº objekt je jí p edán jako parametr. Je²t p ed zavoláním této funkce je pot eba nastavit p íslu²né HTTP hlavi ky, v tomto p ípad Content-type na hodnotu application/xml. Sekce showf pot ebuje v URL dva parametry, prvním je bu et zec full, nebo íselná hodnota reprezentující velikost obrázku a druhým je cesta k poºadovanému obrázku. Vyvolání této sekce vrátí bu fotograi v plném rozli²ení a nebo zmen²enou na specikovanou velikost. Hlavní obsah této sekce tvo í dv funkce z frameworku Yusef: jiº zmín nou Yusef.serveFile a Yusef.plugins.graphics.serveResizedImage. Druhá funkce pochází z pluginu graphics, který obsahuje mnoho uºite ných funkcí pro práci s obrázky. Sta í jí jako parametry p edat objekt souboru, výslednou velikost a kvalitu výstupního obrázku a ona vrátí specikovaný obrázek v poºadované velikosti.

28 16 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE 4.2 Serverová ást Jako základ pro serverovou ást byl pouºit Zend Framework, který velice d mysln implementuje MVC model, jenº je dnes pouºíván ve v t²in (nejen severových) aplikacích. MVC p edstavuje softwarovou architekturu, která rozd luje datový model aplikace, uºivatelské rozhraní a ídicí logiku do t í nezávislých komponent tak, ºe modikace n které z nich má minimální vliv na ostatní. (wiki) Zend Framework Tento framework má velice robustní architekturu, jejíº hlavní výhodou jsou tém nekone né moºnosti roz²i ování. Kaºdou t ídu v knihovn Zend Frameworku je poºné p etíºit (extends) a vytvo it si tak vlastní obdobu dané t ídy. Adresá ová struktura p i pouºití tohoto frameworku je sice libovolná, av²ak doporu ená vypadá takto: /application /layouts /models /modules bootstrap.php /cong cong.xml /library /Zend /public index.php.htaccess Jako u kaºdého velkého projektu, je i u tohoto frameworku d leºitý Coding Standard. Nejvíce z etelné je to u pojmenování t íd, soubor, ve kterých jsou umíst né (platí 1 soubor = 1 t ída) a jejich umíst ní v adresá ové struktu e. Dodrºením t chto pravidel a pouºití Autoloaderu lze dosáhnout toho, ºe jakákoliv t ída je dostupná z jakéhokoliv místa aplikace (není pot eba ºádný require, include apod.). Nap íklad musí platit, ºe t ída Zend_Controller_Action je umíst na v souboru library\zend\controller\action.php. P i pouºití tohoto frameworku je v základu pouºito takovéto schéma URL: Tento tvar URL se adí do tzv. hezkých URL, d vody: takovýto tvar URL poskytuje snaz²í indexování celého webu vyhledávacími roboty i pro uºivatele je více p ehledný I v samotné URL je vid t dal²í Coding Standard - v routování (mapování URL na konkrétní modul, controller a akci). Pro vyvolání funkce testovaciaction v modulu Hello je zapot ebí volání URL

29 4.2. SERVEROVÁ ƒást 17 /* module: Hello */ class TestController extends Zend_Controller_Action { public function testovaciaction() { $params = $this->getrequest()->getparams(); } } Prom nná $params po zavolání této URL bude obsahovat asociativní pole ve tvaru array("param" => "value"). Základní pr b h HTTP poºadavku frameworkem znázor uje obrázek 4.3. Ihned po p íchodu HTTP poºadavku se vytvo í dva hlavní objekty, které putují celým dispatchovacím procesem, jsou to instance t ídy Zend_Controller_Request_Http (p edstavující onen HTTP poºadavek) a t ídy Zend_Controller_Response_Http (p edstavující odpov, která se na konci dispatchovacího procesu p edá prohlíºe i). Po vytvo ení instancí t chto t íd následuje proces routování - zpracování URL po jednotlivých jejích elementech. Jako základ se pouºije (pokud existuje) defaultní routa, následn se zjistí, zda-li dané URL neodpovídá n která z nastavených rout. Pokud se taková routa najde, pouºije se. Z URL se vyextrahují v²echny pot ebné elementy: modul, controller, akce, parametry a zapí²í se do objektu t ídy Zend_Controller_Request_Http Nyní dispatchovací algoritmus vchází do smy ky, ve které prochází frontu p íchozích poºadavk a postupn je plní. P i kaºdém poºadavku se vytvo í instance p íslu²ného controlleru (podle instance t ídy Zend_Controller_Request_Http), zavolá se p íslu²ná akce jejíº výstup se uloºí do bueru jehoº obsah se nakonec zapí²e do instance t ídy Zend_Controller_Response_Http. Po obslouºení poºadavku, je prohlíºe í odeslán obsah Response objektu Dojo Toolkit Dojo Toolkit je kolekcí javascriptových komponent, které mají pomoct webovému vývojá i. Základem je soubor dojo.js, který obsahuje kolekci uºite ných API pro nej ast j²í pouºití a nabízí celou knihovnu funkcí. Tento framework má pevn danou adresá ovou strukturu, ale jednotlivé funkcionality je nutné explicitn vloºit do dokumentu: <script type="text/javascript" src="/dojo/dojo/dojo.js"></script> <script type="text/javascript"> dojo.require("dijit.form.textbox"); </script> (pro pokro ilej²í uºivatele Dojo nabízí moºnost zvolit si, které komponenty bude framework obsahovat, címº urychlí jeho na ítání). Adresá ová struktura vypadá následovn : /Dojo /dijit /dojo /dojox

30 18 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Jednotlivé sloºky p edstavují t i základní knihovny Dojo Toolkitu. Dijit je knihovna uºivatelského rozhranní, obsahuje ovládací prkvy a funkce pot ebné na manipulaci s nimi. Dojo knihovna tvo í jádro celého frameworku, poskytuje nástroje mimojiné k vytvo ení pokro ilej²ích animací nebo Drag&Drop akcí. Knihovna DojoX p edstavuje repozitá uº hotových projekt, které jsou stále vyvíjeny. Je zde moºné nap íklad vyuºít projekt pro vytvá ení graf Aplikace Implementace serverové ásti si ºádá specické nastavení serveru - je pot eba mít povolen modul rewrite na HTTP serveru a co se PHP tý e, tak extenze php_curl, php_gd2 a php_exif, které standardn povoleny nejsou. Úpln první soubor, který se pouºije p i vyvolání jakéhokoliv poºadavku na tento server je soubor.htaccess. V n m je nastaveno, aby ve²keré poºadavky sm oval do sloºky /public. Tímto je odd lena ve²kerá aplika ní logika od ostatních ve ejných ástí jako jsou obrázky, CSS styly nebo javascripty, ímº je zvý²ena bezpe nost PHP skript. V adresá i /public se implicitn zavolá soubor index.php, který se pouze odkáºe na soubor /application/bootstrap.php. V souboru bootstrap.php probíhá denování globálních konstant (jedná se o konstanty obsahující cestu k r zným ástím adresá ové struktury, nap. UPLOAD_PATH obsahuje cestu do sloºky /public/upload/images/) a inicializace Zend Frameworku. Jako první je inicializován Autoloader (konkrétn t ída Zend_Loader_Autoloader), která zajistí, ºe t ídy ze sloºky /library/zend/ (namespace Zend) budou dostupné v rámci celé aplikace. Dále je zaregistrováno namespace Core (/library/core/), které obsahuje t ídy vyvinuté pro tuto aplikaci. Dále se inicializuje kongura ní soubor celé aplikace (/cong/cong.ini) jehoº instance se uloºí pomocí t ídy Zend_Registry a je také moºné k ní p istupovat z kterékoliv ásti aplikace (konkrétn pomocí funkce Zend_Registry::get()). Obdobným zp - sobem je provedena inicializace p ipojení k MySQL databázi. Nakonec je zinicializován hlavní controller celé aplikace - Zend_Controller_Front, pomocí kterého je zaregistrován ACL plugin tvo ený t ídou Core_Acl a spustí se dispatchovací proces. Ve sloºce /application/layouts/ je uloºen HTML soubor, který nastavuje základní rozvrºení stránky - main.phtml. Je zde denována XHTML hlavi ka a v ní naimportované globální CSS styly a javascripty. Je zde i javascriptová funkce pro volání AJAXu, u které je op t vhodná dostupnost v rámci celé aplikace. V t le dokumentu následuje uº samotné rozvrºení stránky na pozadí a centrální ást. Centrální ást je tvo ena hlavi kou (obsahuje navigaci), t lem (obsahuje dynamický obsah) a pati kou (obsahuje statické informace - informace o autorovi). Aplikace má modulární strukturu ímº se zajistila její snadná roz²i itelnost. Tyto moduly jsou umíst ny ve sloºce /application/modules/ a kaºdý má unikovanou adresá ovou strukturu (nap. modul PhotoGallery): /PhotoGallery /config cong.xml /controllers IndexController.php

31 4.2. SERVEROVÁ ƒást 19 AdminController.php /scripts admin_js.phtml public_js.phtml /views /scripts /admin....phtml soubory... /index....phtml soubory... PhotoGallery.php Celkem obsahuje aplikace tyto moduly: Admin, AuthUser, Frontend, OperaImport, Photo- Gallery, Search Modul Admin V tomto modulu je p ipraveno rozhranní pro administraci celé webové aplikace. Tento modul je zde p ipraven spí²e pro budoucí roz²i ování, zatím implementuje p ihla²ování do administrátorské sekce, kde je umoºn n p ístup ke v²em fotograím, které je moºno odstra ovat. Administra ní sekce je z hlediska uºivatelského rozhranní rozd lena do ty ástí: hlavi ka, levý panel s navigací, hlavní okno a pati ka. Kaºdý modul by m l ve svém kongura ním souboru (PhotoGallery/cong/cong.xml) obsahovat uzel <admin> a v n m minimáln dva dal²í uzly: <inadminmenu></inadminmenu> a <hassubsections></hassubsections>. Oba dva nabývají hodnot true nebo false. První z nich ur uje, zda bude modul viditelný v naviga ní li²t administra ní sekce a druhý, zda má modul denované n jaké akce pro administra ní sekci. Pokud tyto akce denované jsou, zapí²í se do uzlu <subsection></subsection>, jehoº rodi je uzel <admin>. Uzlu <subsection> pak musí obsahovat je²t dva dal²í uzly, které denují popisek akce v naviga ní li²t (<label></label>) a akci, která se má po kliknutí provést (<action></action>). Na p íklad kongura ní soubor modulu PhotoGallery obsahuje: <admin> <inadminmenu>true</inadminmenu> <hassubsections>true</hassubsections> <subsections> <label>delete photo</label> <action>deletephoto</action> </subsections> </admin> Po kliknutí na poloºku Delete photo se provede funkce deletephoto v AdminControlleru modulu PhotoGallery.

32 20 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Kaºdý modul by m l obsahovat controller AdminController, který by m l roz²i ovat t ídu Core_Controller_Action_Admin a práv tento controller obsahuje funkcionality modulu, jeº je moºno vyvolávat pouze z administra ní sekce webu. V administra ní sekci má URL, která má vyvolat akci deleteimages modulu PhotoGallery následující tvar: Tento modul obsahuje je²t navíc controllery Welcome a Error. WelcomeController a jeho indexaction p edstavuje výchozí akci, která je provedena ihned po p ihlá²ení do administra ní sekce. ErrorController pouze vypisuje chybné hlá²ení, dojde-li k nesprávnému zadání jména nebo hesla p i p ihla²ování do administra ní sekce nebo k pokusu p istoupit na n kterou administra ní URL bez p ihlá²ení Modul AuthUser Úkolem modulu AuthUser je obslouºení p ihla²ovacího procesu. V hlavím layoutu se jeho výstup renderuje do hlavi ky stránky a p edstavuje jednoduchý formulá pro zadání typických údaj - p ihla²ovací jméno a heslo. Implicitn je volána akce loginform, která zji² uje, zda-li je uºivatel p ihlá²en i nikoliv a podle toho ode²le na výstup bu jiº zmín ný p ihla²ovací formulá a menu pro nep ihlá²eného uºivatele nebo odhla²ovací formulá a menu pro p ihlá²eného uºivatele. Pokud uºivatel vyplní p ihla²ovací formulá a ode²le ho, vyvolá se akce login, která ov í zadané údaje s databází (konkrétn s tabulkou uºivatel ). Výsledek se p edá akci loginform, která zajistí náleºitou reakci. Je zde p ítomna i akce logout, která je vyvolána stisknutím tla ítka logout v menu p ihlá²eného uºivatele. Odstraní uºivatelovu session a dojde tak k odhlá²ení uºivatele. Tento modul se také stará o p idávání nového uºivatele a následnou editaci jeho registra ních údaj. Fomulá je sou ástí modulu PhotoGallery, v tomto modulu jsou pouze akce, které ho obsluhují. Jedná se o akce newuser a edituser. První obsluhuje formulá p i registraci uºivatele a druhá formulá p i editaci uºivatelvých registra ních údaj. Formulá zobrazený pro editaci údaj se od registra ního formulá e li²í pouze v absenci editace uºivatelského jména. Formulá obsahuje povinné a nepovinné poloºky, povinné poloºky jsou: uºivatelské jméno (Username) - textový et zec obsahující pouze znaky anglické abecedy a íslice (kontrolováno regulárním výrazem na stran serveru) a musí být v rámci systému heslo (Password) - libovolný textový et zec obsahující minimáln 5 znak (délka et zce je kontrolována javascriptem na stran klienta a následn i na stran serveru) ov ení hesla (Conrm password) - stejný obsah jako pole heslo (ov ení totoºnosti obou hesel je provád no javascriptem na stran klienta) nepovinné poloºky jsou: k estní jméno (First name) - textový et zec obsahující pouze znaky eské abecedy (kontrolováno na stran serveru regulárním výrazem)

33 4.2. SERVEROVÁ ƒást 21 p íjmení (Last name) - stejné jako k estní jméno m sto (City) - stejné jako k estní jméno zem (Country) - textový et zec bez omezení znak ²títky (Tags) - textový et zec obsahující slova (²títky) odd lené znakem, a dále i informace o uºivatelov ú tu v rámci Opera Unite: uºivatelské jméno (Username) - textový et zec obsahující pouze znaky anglické abecedy a íslice (kontrolováno na stran serveru regulárním výrazem) název po íta e (Machine) - stejné jako uºivatelské jméno (v rámci Opera Unite) Modul Frontend Tento modul slouºí jako úvodní rozcestník podle role aktuálního uºivatele. Stará o výchozí obsah v obsahové oblasti webu. Pomocí t ídy Core_Acl zji² uje, zda-li je uºivatel p ihlá²ený i nikoliv a poskytne mu odpovídající úvodní obsah. Tento modul úzce spolupracuje s modulem PhotoGallery. Pokud zjistí, ºe je uºivatel p ihlá²en, p esm ruje poºadavek na akci homepage modulu Photogallery. Jestliºe uºivatel p ihlá²en není, je p esm rován na akci myhomepage modulu Photogallery Modul OperaImport Tento modul tvo í pouze jediná, av²ak klí ová, akce - import. Práv na tuto akci sm uje AJAX poºadavek vyvolaný klientem pro zahájení synchronizace obsahu. Nejprve se z p íchozího poºadavku zjistí identikace uºivatele. Konkrétn uºivatelské jméno (v rámci Opera Unite) a název aplikace (toto je nutné permanentn kontrolovat, protoºe pokud uºivatel nainstaluje/odinstaluje klientskou aplikaci z prohlíºe e Opera, m ºe nastat situace, ºe Opera p ipojí za název aplikace n jaké íslo, ímº zm ní celkovou URL). Název aplikace se aktualizuje v databázi u aktuálního uºivatele. Komunikace s klientskou stranou probíhá p es URL (tudíº p es HTTP protokol). V prvotním návrhu gurovalo pouºití PHP funkce le_get_contents pro získání obsahu zadaného umíst ním cílového souboru. Ukázalo se, ºe tato funkce není v tomto p ípad vhodná, protoºe doba p ijmutí obsahu byla 1-2 minuty, coº by p i uploadu 100 fotograí p edstavovalo hodnotu 150 minut. Test byl proveden pro konstatní velikost souboru s p ítomností klienta i serveru na tomtéº PC. Mnohem lep²ím e²ením se ukázalo pouºití PHP extenze curl, která je p ímo navrºena na získávání obsahu dané URL. P i pouºití této extenze se dosáhlo výrazn krat²ích as na p ijmutí obsahu 1-2 sekundy. Nyní p ichází na adu samotná synchronizace obsahu. Nejprve se vygeneruje URL podle identika ních údaj uºivatele. Ve výsledku má tvar:

34 22 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Pomocí pouºité extenze curl je staºen XML soubor s daty o zm nách ve FS uºivatele. Do toho souboru by ²lo p istupovat p ímo p es URL, ale op t se ukázala jako mnohem rychlej²í varianta pouºití curl. XML soubor se pomocí curl nahraje na server a aº odtud je parsován pouºitím jednoduchého parsovacího PHP nástroje - SimpleXML. Po rozparsování tohoto XML souboru se za ne procházet. Nejd íve se za nou procházet uzly <directory></directory> a ve vno ené smy ce uzly <le></le>. Je²t p ed vstupem do vno ené smy ky se zkontroluje obsah sloºky s daty v databázi, ímº se zjistí, do²lo-li k odstran ní souboru. Vnit ní smy ka prochází kaºdý soubor ve sloºce a kontroluje, zda-li je tento soubor jiº v databázi p ítomen. Pokud p ítomen je, provede se jeho aktualizace (= soubor se stáhne znovu a aktualizuje se jeho záznam v databázi), jinak se soubor p idá jako nový (vytvo í se v databázi nový záznam). Pokud se soubor p idá jako nový, uloºí se jeho ID do pole jehoº klí em je název alba. Po ukon ení vnit ní smy ky se je²t uloºí název aktuální sloºky (pokud je v XML souboru p ítomna sloºka, do²lo k její zm n v uºivatelov FS) do pole pro pozd j²í aktualizaci alb. Nyní se projde vý²e vytvo ené pole a pro kaºdé modikované album se SQL dotazem z databáze vybere jeho obsah (p ede²lý pr chod jiº do databáze uloºil aktuální data), ze kterého vytvo í md5 algoritmem otisk. Následn se aktualizuje záznam daného alba, konkrétn poloºka otisku obsahu. V dal²í fázi se prochází uzel <albums></albums> v XML souboru a v úvahu se bere jeho poduzel <content></content>, kde se nachází serializovaný obsah daného alba v uºivatelov FS. Z tohoto serializovaného obsahu se op t vypo te algoritmem md5 otisk a v databázi se vyhledá album s tímto otiskem. Tímto zp sem se detekuje, zda byl zm n název alba. Pokud v databázi neexistuje album s tímto otiskem, vytvo í se nové. Nakonec se prochází pole, které se tvo ilo p i p idávání nového souboru a aktulizuje se záznam kaºdé fotograe, konkrétn hodnoty p i azení do konkrétního alba (album_id). Touto smy kou se p i adí nové soubory do p íslu²ných alb. Proces importu náhledu fotograe probíhá tak, ºe se nejprve vytvo í curl objekt, kterému se vzáp tí p i adí poºadovaná URL. V tomto p ípad se jedná o URL: k souboru.. Po nastavení URL do curl objektu sta í zavolat funkci curl_exec, která vrátí poºadovaný obsah. Obdrºený obsah je uloºen do pat i ného souboru pomocí funkce le_put_contents Modul PhotoGallery Toto je hlavní modul serverové aplikace, stará se p eváºn o uºivatelské rozhranní. Neobsahuje ºádné implementa ní zvlá²tnosti - jedná se o standardní postup s reprezentací dat z databáze: vytvo ení SQL dotazu pro obdrºení poºadovaných dat odeslání SQL dotazu p es vrstvu Zend_Db (p edstavuje vrstvu zast e²ující základní PHP funkce pro práci s databází) na databázový server

35 4.2. SERVEROVÁ ƒást 23 namapování vrácených dat do asociativního pole, které je p es vrstvu Zend_Db dostupné ltrování obdrºených dat PHP skriptem reprezentace obdrºených dat formou HTML Základem tohoto modulu je zobrazení sady fotograí do palety náhled, kde kaºdý náhled má ²í ku 100px. Pod kaºdým náhledem jsou umíst ny odkazy na dal²í akce (závisí na tom, zda-li je uºivatel p ihlá²en i nikoliv). Do této palety je moºné vloºit sadu fotograí o libovolném po tu. P i v t²ím mnoºství paleta zajistí stránkování, p i emº je moºnost vybrat si z p ednastavených hodnot kolik náhled se má na jedné stránce zobrazit (p ednastavené hodnoty jsou: 8, 12, 16). Moºnosti stránkování jsou umíst ny vºdy pod paletou uprost ed. Mezi stránkami je moºné se pohybovat bu stylem dop edu, dozadu, nebo si zvolit konkrétní íslo stránky. Pokud uºivatel vstoupí na web, vyvolá se akce homepage, jejíº úkol je vybrat v²echny fotograe ur ené pro v²echny uºivatele, se adit je od nejnov j²í po nejstar²í a výsledek zobrazit v palet náhled. Kaºdý náhled má pod sebou k dispozici odkaz vedoucí na stránku vybrané fotograe a odkaz vedoucí na stránku autora vybrané fotograe. Po et náhled na stránku je nastaven na výchozí hodnotu (12). Pokud se uºivatel p ihlásí, vyvolá se akce myhomepage. Tato akce vygeneruje dv ady fotograí, první je ozna ena jako My highlights a druhá jako Top rated photos. V p ípad My highlights se zobrazí ada p ti fotografí (náhled ) s nejnov j²ími komentá i v diskusi (od nejnov j²ího po nejstar²í). V p ípad Top rated photos se náhodn vybere p t nejlépe hodnocených fotograí s ohledem na uºivatelem preferované tagy. Pokud nep ihlá²ený uºivatel otev e stránku vybrané fotograe, jsou mu zobrazeny ve²keré údaje o fotograi (pr m rné hodnocení, p ísp vky diskuse, název, popis a odkaz na fotograi v plném rozli²ení), nemá ale povoleny ºádné dal²í akce. Je-li v²ak uºivatel p ihlá²en, m ºe: hodnotit fotograi - kaºdý (p ihlá²ený) uºivatel m ºe kaºdou fotograi hodnotit pouze jednou a to pomcí hv zdi ek (1 - nejmén, 5 - nejvíce). Efekt obarvování hv zdi ek vyuºívá javascriptové události onmouseover a onmouseout, podle hodnoty hv zdi ky nad kterou nastala událost onmouseover se dopo ítají hv zdi ky p edchozí a zm ní se u nich CSS t ída. P i události onmouseout se u v²ech hv zdi ek nastaví výchozí CSS t ída. p ispívat do diskuse - kaºdý (p ihlá²ený) uºivatel m ºe libovoln p ispívat do diskuse pomocí formulá e s jedním prvkem - textem p ísp vku Pokud je uºivatel navíc autor fotograe, je mu k dispozici formulá pro editaci údaj o fotograi a moºnosti sdílet URL aktuální fotograe na sociálních sítích Twitter a Facebook. Odkazy pro sdílení jsou realizovány pomocí sluºby AddThis, která poskytuje javascript, jenº sta í standardn importovat pomocí vygenerované URL na stránkách P ihlá²ený uºivatel m ºe z hlavního menu vyvolat akci pro editaci svých údaj (poºadavek se p adá modulu AuthUser), dále m ºe vyvolat paletu v²ech svých fotograí a nebo paletu v²ech svých alb.

36 24 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Modul Search Výstup tohoto modulu se nachází v hlavním naviga ním panelu a obsahuje jednoduchý formulá s jedním vstupním polem, do kterého se vypl uje hledaný textový et zec, a odesílacím tla ítkem Search. Tento formulá je zobrazen na obrázku 4.4 nebo 4.5. Skládá se pouze z jediné akce - search. Tato akce p ijme vyhledávaný textový et zec a provede jeden ze základních vyhledávacích SQL p íkaz - klauzuli LIKE. Zadaný textový et zec se vyhledává ve dvou oblastech: v názvech fotograí v ²títcích (tazích) fotograí Výsledek hledání se zobrazí ve dvouch p íslu²ných sekcích (výsledkem hledání je op t paleta náhled ).

37 4.2. SERVEROVÁ ƒást 25 Obrázek 4.2: Pr b h algoritmu pro detekci zm n ve FS

38 26 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Obrázek 4.3: Zjednodu²ené schéma dispatchovacího procesu Zend Frameworku

39 4.2. SERVEROVÁ ÁST Obrázek 4.4: Menu nep ihlá²eného uºivatele Obrázek 4.5: Menu p ihlá²eného uºivatele 27

40 28 KAPITOLA 4. IMPLEMENTACE Obrázek 4.6: Registra ní formulá

41 Kapitola 5 Testování K otestování náro nosti základních funkcionalit webové galerie se zam ením na laického uºivatele byla pouºita metoda kognitivního pr chodu. 5.1 Kognitivní pr chod Metoda kognitivního pr chodu si klade za cíl práv zkoumání proveditelnosti a obtíºnosti dosaºení uºivatelova cíle pomocí daného artefaktu (v tomto p ípad aplikace webové galerie). U kaºdého kroku bude kladen d raz na následující poloºky: Stanoví si uºivatel správný cíl? Testuje se, zda-li uºivatel není zmaten (nap. zavád jícími, sloºitými pojmy) a nevydá se tak ²patnou cestou k dosaºení poºadovaného výsledku. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Testuje se, zda-li jsou aktuáln dostupné v²echny pot ebné akce. Zvolí uºivatel tuto akci? Uºivatel by m l poznat, ºe se danou akcí ubírá ke svému cíli. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Testuje se, zda se po vykonání n jaké akce dostane uºivateli odpovídající reakce (spravení o výsledku práv prob hlé akce) Cíl testu Cílem tohoto testu je provést analýzu náro nosti na aplikace webové galerie z pohledu laického uºivatele, který bude chtít tuto sluºbu vyuºívat. Zku²ený uºivatel (z jiných webových sluºeb) jiº má v tomto sm ru v²típená ur itá pravidla, podle kterých postupuje k dosaºení cíle Popis úloh Celý test se bude skládat ze ty úloh (scéná ), kterými bude procházet (simulovaný) laický uºivatel. Jako výchozí bod se p edpokládá otev ený internetový prohlíºe a na tenou webovou stránkou. Seznam scéná : 29

42 30 KAPITOLA 5. TESTOVÁNÍ vytvo ení nového uºivatele (zaregistrovat se) p ihlá²ení se ohodnocení fotograe staºení fotograe v plném rozli²ení Vytvo ení nového uºivatele Pr chod scéná em: 1. Uºivatel vidí úvodní obrazovku, ale nikde není ºádná informace o tom, pro by se v bec m l registrovat. Uºivatel neví, co mu registrace p inese. Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano. Pokud se uºivatel chce registrovat, tak je tla ítko vedoucí k registraci dob e viditelné a logicky umíst né. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Zvolí uºivatel tuto akci? Ano. Tla ítko s nápisem Registration má dostate nou vypovídající hodnotu. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano. 2. Uºivatel klikl na tla ítko Registration, zobrazil se mu registra ní formulá. Na první pohled není zcela jasné, které poloºky (jestli n které) jsou povinné. Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano/Ne. Hlavi ka z stala nezm n na, k dal²ímu kroku je pot eba stisknutí tla ítka Sign up now, kterému p edchází vypln ní jistých údaj. Protoºe nejsou zcela jasn vyzna eny povinné pdaje, uºivatel m ºe za ít s vypl ováním nepovinných polí a potvrdit formulá, který tak skon í chybou. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Zvolí uºivatel tuto akci? Ano. Tla ítko s nápisem Sign up now vypovídá o akci, která nastane. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano. P i vypl ování poloºky Password je okamºit informován, zda-li je zadávaná hodnota platná 3. Uºivatel klikl na tla ítko Sign up now Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano. Pokud je formulá vypln n správn, je zobrazena jasná hlá²ka o úsp ²né registraci nabádající k dal²ímu kroku (p ihlá²ení). Pokud ne, z stává na stejném bod s informacemi o chybn vypln ných polích. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Zvolí uºivatel tuto akci? Ano. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano/Ne. Pokud uºivatel zadal neplatná data, zobrazí se chybová hlá²ka u prvku, kterého se chyba týká, je tedy jasné, kde chyba nastala. Uºivatel uº se ale nedozví, co konkrétn (nap. jaký znak) zadal ²patn, musí se tedy pokusit uhodnout, jaká je chyba v jeho vstupu. Pokud uºivatel zadal platná data, je zobrazena z etelná hlá²ka o úsp ²né registraci a jaká akce má následovat (p ihlá²ení).

43 5.1. KOGNITIVNÍ PR CHOD P ihlá²ení se Pr chod scéná em: 1. Uºivatel vidí úvodní obrazovku, chvíli hledá zp sob p ihlá²ení aº najde malý p ihla²ovací formulá v pravém horním rohu. (Zku²ený uºivatel uº by ihned hledal p ihla²ovací formulá v oblasti okraj hlavi ky webu.) Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano. P ihla²ovací formulá lze jasn identikovat podle své struktury, zvlá²t pak podle p ihla²ovacího tla ítka Login. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Zvolí uºivatel tuto akci? Ano. Tla ítko s nápisem Login uºivatele navede. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Spí²e ano. Po kliknutí na p ihla²ovací tla ítko se objeví pohyblivé kole ko, které indikuje ºe se n co d je a následn se formulá zm ní na statický text spravující uºivatele o tom, ºe je v tuto chvíli p ihlá²en. Pokud by do²lo k zadání chybných údaj, uºivatel by dostal hlá²ku, ºe údaje nejsou platné, ze které uº nelze zjistit, zda-li zadal ²patn pouze své jméno nebo heslo nebo obojí Ohodnocení fotograe Pr chod scéná em: 1. Uºivatel je p ihlá²en a vybírá si fotograi z palety náhled. Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano. Uºivatel si vybere fotograi z palety náhled. Jedinou moºnou akcí je klik. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ne. P i výb ru fotograe z hlavní stránky dojde k jejímu výb ru kliknutím p ímo na ni, ov²em p i p ístupu na fotograi z jiné sekce webu je nutné kliknout na odkaz pod náhledem fotograe. Zvolí uºivatel tuto akci? Spí²e ano. Uºivatel hledá místo kolem fotograe, na které by ²lo kliknout. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano. Po kliknutí se otev e stránka náleºící vybrané fotograi. 2. Uºivatel má vybranou stránku s fotograí, kterou chce ohodnotit. Ihned pod samotnou fotograí jsou dv ady hv zdi ek znázor ující hodnocení. U první ady hv zdi ek je napsáno, kolik uºivatel uº tuto fotograi hodnotilo a samotné zabarvení hv zdi ek do ºluté barvy zna ní pr m rné hodnocení. Druhá ada hv zdi ek je zabarvena do ²eda coº jasn p sobí dojmem nevybrané hv zdi ky. Stanoví si uºivatel správný cíl? Ano. Hv zdi ka jako tvar je obecn v²típeným symbolem kvality. Dále po najetí my²í nad hv zdi ku se zabarví do ºluta spolu se v²emi svými p edch dci. Toto dává jasn najevo, ºe jedna hv zdi ka je hodnocení nejniº²í a p t hv zdi ek je hodnocení nejvy²²í.

44 32 KAPITOLA 5. TESTOVÁNÍ Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Po najetí my²í nad hv zdi ky se zm ní kurzor na typickou ru i ku, která symbolizuje akci zp sebenou kliknutím. Zvolí uºivatel tuto akci? Spí²e ano. Symbol hv zdi ky spolu se zm nou kurzoru jsou ve v t²in p ípad dostate ným vodítkem. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano. Po kliknutí na vybranou hv zdi ku se aktualizuje horní ada hv zdi ek spolu s informací o po tu hodnocení. Spodní ada hv zdi ek zmizí a místo ní se objeví statický text spravující uºivatele o tom, ºe tuto fotograi uº hodnotil a vícekrát uº nem ºe Staºení fotograe v plném rozli²ení Pr chod scéná em: 1. Uºivatel má vybranou stránku s fotograí, kterou chce stáhnout v originálním rozli²ení. Po pravé stran od fotograe se nachází panel s obecnými informace o fotograi. Jedna z informací je status fotograe (té v originálním rozli²ení). Tento status p edává uºivatelovi informaci, zda-li je fotograe v plném rozli²ení dostupná. Ihned za touto informací následuje odkaz Opera Unite link. Stanoví si uºivatel správný cíl? Ne. Laickému uºivateli pojem Opera Unite link nic ne íká. Je akce, kterou by m l uºivatel ud lat, vid t? Ano. Zvolí uºivatel tuto akci? Spí²e ne. Text odkazu je pro laického uºivatele matoucí. Rozumí uºivatel zp tné vazb? Ano. Pokud je autor fotograe p ipojen k síti Internet, je uºivateli poskytnuta poºadovaná fotograe v originálním rozli²ení. Pokud ne, uºivatel je srozumiteln spraven o situaci. 5.2 Vyhodnocení V prvním scéná i pro vytvo ení nového uºivatele do²lo ke sporu v druhém kroku. Ve registra ním formulá i nejsou vhodn ozna ena povinná pole, coº m ºe pro uºivatele znamenat pocit nev domosti, které údaje jsou d leºité. Navrhované e²ení je vyuºití nap. znaku hv zdi ky k ozna ení povinných polí s tím, ºe v záhlaví i zápatí bude uvedeno, ím se odli²ují pole ozna ená hv zdi kou. Dal²í nesrovnalost nastala v posledním kroku v p ípad, ºe uºivatel zadal neplatná data a formulá byl uºivateli vrácen s chybovými hlá²kami. Hlá²ky ale pouze oznámí, ºe v daném poli jsou neplatná data. Vhodn j²í by bylo spolu s chybovou hlá²kou zobrazit i nap. povolené/nepovolené znaky pro dané pole. Ve druhém scéná i probíhal test p ihlá²ení jiº zaregistrovaného uºivatele. Op t je ne zcela srozumitelná zp tná vazba s chybovou hlá²kou. Zde by bylo na míst chybovou hlá²ku více konkretizovat s vazbou na konkrétní pole. Ve t etím scéná i, který se týká testu schopnosti ohodnotit fotograi, do²lo ihned v prvním kroku k relativn zásadní chyb - akce v uºivatelském rozhranní nejsou jednotné. e²ením je sjednotit ovládání stejných prvk.

45 5.2. VYHODNOCENÍ 33 Poslední scéná týkající se staºení originální fotograe obsahuje chybu jiº v úvodu. Laický uºivatel sice najde odkaz Opera Unite link, ale jeho textová hodnota je pro n j neznámá a nic ne íkající. Zde je zapot ebí upravit text odkazu, aby byl více uºivatelsky p átel²t j²í. Z výsledk test se zjistily chyby uºivatelského rozhraní webové aplikace, který by jinak b ºný programátor neodhalil. Jelikoº se tento projekt stále vyvíjí, budou opravy provedeny v nejbliº²í následující verzi.

46 34 KAPITOLA 5. TESTOVÁNÍ

47 Kapitola 6 Záv r Touto prací byl poloºen základní kámen projektu, který by m l pomoci, a hlavn co nejvíce zjednodu²it práci, lidem, kte í sdílejí v t²í objemy fotograí s okolním sv tem a omezující faktor stávajících webových galerií pro n p edstavovala velikost a po et moºných fotograí ke sdílení. Za pomoci sluºby Opera Unite se úsp ²n poda ilo implementovat klientskou aplikaci, která p edává vybraný obsah uºivatelova pevného disku dále do sít Internet. Na stran druhé se poda ilo taktéº úsp ²n implementovat serverou aplikaci, která té klientské poskytuje cílové prost edí. Nevýhodou tohoto typu e²ení stále z stává situace, ºe ne vºdy jsou v²ichni auto i fotograí p ipojeni k Internetu, a tak ne vºdy jsou v²echny sdílené fotograe dostupné v originálním rozli²ení. Výrazného sníºení nárok na diskovou kapacitu na stran serveru se dosáhlo práv tím, ºe server má u sebe uloºeny pouze náhledy fotograí, které zabírají minimální velikost a p esto uºivatele dostate n o fotograi informují. Bohuºel kv li generování náhled fotograe na stran klienta bylo nutné vyuºít funkce gracké knihovny frameworku Yusef, které v dosavadní verzi nepodporují RAW formáty. Na druhou stranu pokud uºivatel pouºívá RAW formát k po ízení fotograí, tak n které fotoaparáty jiº p i importu fotograí do PC generují tytéº fotograe ve formátu JPEG. A pouºívá-li autor k úprav RAW formátu n jaký software, tak lze tém pomocí kaºdého velice jednodu²e získat práv formát JPEG. V²echny ásti po áte ního zadání tak byly úsp ²n spln ny. Velký d raz byl kladen také na to, aby bylo moºné projekt i nadále rozvíjet bez razantn j²ích zásah do vytvo eného jádra (poukazuje na to nap. pouºití modulární struktury na stran webové galerie). Do projektu byly p idány i aktuáln populární funkce jako je sdílení obsahu do sociálních sítí Twitter i Facebook, coº by m lo vést k nár stu po tu uºivatel tohoto systému. 35

48 36 KAPITOLA 6. ZÁV R

49 Kapitola 7 Budoucí vývoj Jak jiº bylo zmín no, jeden z hlavním cíl práce byl takový zp sob implementace, který by umoºnil co nejjednodu²²í dal²í roz²i ování. Na stran serveru byla pouºita modulární struktura, coº znamená, ºe v dal²ím vývoji bude p idávání nových funk ních blok jednoduchou záleºitostí. Jelikoº tato práce implementuje hlavní funk ní jádro, bude budoucí vývoj nezbytný pro dolad ní/p idání dal²ích uºivatelských funkcí, které by bu roz²í ily nebo usnadnili aktuální zp sob pouºití aplikace. V budoucím vývoji se u klientské aplikace po ítá s: roz²í ením uºivatelského rozhranní o dal²í ovládací prvky (nap. p ehledn j²í správa sdílených soubor a jejich za azení v albech) implementací periodické kontroly FS p ípadným odstran ním frameworku Yusef, pokud neza ne být podporován novými verzemi prohlíºe e Opera (od verze Opery jiº tento framework z neznámého d vodu není podporován) e²ením problém s formátem RAW Na serverové aplikaci se po ítá s vývojem v oblasti: ACL mechanismu, který v sou asné dob podporuje omezení p ístupu uºivatelskýho rolí do r zných sekcí webu, ale není zcela vyuºito, protoºe se vyuºívá pouze dv uºivatelské role - publicuser, adminuser administra ní sekce, v sou asné verzi je implementován stabilní základ detekce modikace zm n v uºivatelov FS, v sou asné verzi má systém omezení ve schopnosti detekce nap. p ejmenování alba a sou asné úpravy jeho obsahu (toto bude moºné, pokud dojde k roz²í ení API Opera Unite o pot ebné funkce kontroly obsahu soubor ) uºivatelského rozhranní s cílem maximální p ív tivosti pro laické uºivatele vyhledávání, v sou asné verzi je implementováno pouze jednoduché vyhledávání v názvech fotograí a jejích ²títcích (tazích) - implementace fulltextového vyhledávání (databázová struktura na to je p ipravena pouºitím tabulek typu MyISAM) 37

50 38 KAPITOLA 7. BUDOUCÍ VÝVOJ

51 Literatura [1] Tomá² Za ka Kognitivní pr chod. stav ze [2] Dev Opera Opera Unite articles. stav ze [3] Dev Opera Unite API Library. stav z [4] PHP Client URL Library. stav z [5] Slideshare Zend Framework Coding Standard. stav ze [6] Zend Framework Programmer's Reference Guide. stav ze

52 40 LITERATURA

53 P íloha A Seznam zkratek AJAX Asynchronous JavaScript And XML API Application Programming Interface CSS Cascading Style Sheets DOM Document Object Model FS FileSystem HTML HyperText Markup Language HTTP Hypertext Transfer Protocol JSON JavaScript Object Notation MVC Model-view-controller PC Personal Computer PHP Hypertext Preprocessor (d íve Personal Home Page) URL Uniform Resource Locator VFS Virtual FileSystem XHTML extensible Hypertext Markup Language XML Extensible Markup Language Yusef The Unite server framework 41

54 42 P ÍLOHA A. SEZNAM ZKRATEK

55 P íloha B Uºivatelská p íru ka Aby mohl uºivatel za ít s vyuºíváním aplikace, je nezbytné splnit následující poºadavky: Mít nainstalován internetový prohlíºe Opera verze (od verze zatím aplikace není funk ní). Mít vytvo en ú et sluºby Opera Unite. Mít nainstalovanou klientskou aplikaci client.ua. Být zaregistrován/a na serverové aplikaci. B.1 Instalace Po prvním spu²t ní sluºby Opera Unite (viz. B.1) se zobrazí intuitivní pr vodce registrací nového uºivatele. Instalace klientské aplikace probíhá pouhým p etaºením souboru do otev eného okna prohlíºe e Opera, kde se poté ihned zobrazí dialogové okno (viz. B.2) vyzívající uºivatele k vybrání sdílené sloºky. Po vybrání sloºky a potvrzení dialogového okna je aplikace p ipravena k pouºití. Registrace uºivatele na serverové ásti je situována v sekci Registration (viz. 4.6). Pro popisované ú ely je nutné vyplnit i ást Opera Unite info. B.2 Sdílení alba s fotograemi Jednotlivým alb m ve webové galerii odpovídají sloºky umíst né p ímo ve vybrané sdílené sloºce. Pro vytvo ení alba je pot eba vytvo it sloºku ve sdílené sloºce a do ní nahrát p íslu²né fotograe. Pro nahrání fotograí na server sta í p ejít do klientské aplikace, která po instalaci bude sou ástí panelu sluºby Opera Unite (viz. B.1) a kliknout na tla ítko Synchronize. Podle zobrazeného stavu nad tímto tla ítkem uºivatel pozná, zda-li stále je²t probíhá nahrávání i uº je hotovo (UPLOADING/READY). Po p ihlá²ení do webové gelerie m ºe uºivatel zkontrolovat své fotograe v sekci My Photos a alba v sekci My Albums. U kaºdé fotograe lze zadat její dopl ující údaje, p ispívat do diskuse, sdílet ji na sociálních sítích Twitter i Facebook nebo p ejít na fotograi v plném rozli²ení odkazem Opera Unite link (pokud je fotograe na autorov PC aktuáln dostupná). 43

56 44 P ÍLOHA B. UšIVATELSKÁ P ÍRUƒKA Obrázek B.1: Spu²t ní sluºby Opera Unite v panelu prohlíºe e Náhled fotograe je ukázán na obrázku B.3. Obdobným zp sobem m ºe p ihlá²ený uºivatel prohlíºet fotograe ostatních uºivatel, p ispívat do diskusí nebo je hodnotit hv zdi kovým systémem nacházejím se mezi fotograí a její diskusí. Správa sdílených fotograí se odehrává p ímo v prost edí uºivatelova PC, to namená, ºe pokud uºivatel odstraní nebo upraví fotograi na svém PC ve sdílené sloºce a následn sloºku synchronizuje pomocí klientské aplikace, p íslu²né zm ny se provedou ve webové galerii. Bohuºel kv li jistým omezením není moºné detekovat v²echny moºné kombinace zm n fotograí/alb, a tak je moºné, ºe místo o ekávané aktualizace fotograe/alba se provede její odstran ní a nahrazení novou. Toto samoz ejm platí pouze na stran webové galerie, v ºádném p ípad nedojde k odstran ní/zm n fotograe v uºivatelov sdílené sloºce bez vlastní iniciativy.

57 B.2. SDÍLENÍ ALBA S FOTOGRAFIEMI Obrázek B.2: Výb r sdílené sloºky sluºby Opera Unite Obrázek B.3: Detail fotogra e 45

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid MASARYKOVA UNIVERZITA P írodov decká fakulta Ústav teoretické fyziky a astrofyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid Bc. Michaela Honková Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce k, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více