NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro 2013. Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce"

Transkript

1 NÁŠ ZPRAVODAJ čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce Dětský karneval s klaunem Hopsalínem proběhl v častrovském kulturním domě 10. února letošního roku. Se svým větším kamarádem se stovka dětí rychle kamarádila. Pro radost dětem posloužily i balonky, které tvořily výzdobu sálu. Další foto jsou uvnitř zpravodaje a ve fotogalerii umístěné na webu obce Vrátí se nám zvony? O velikonočním Zeleném čtvrtku se traduje pověst o odlétání zvonů do Říma. Po odeznění modlidby Gloria in excelsis Deo /Sláva na výsostech Bohu/ zvony v kostelích umlkají. Pár dnů se na ně nezvoní. V našem častrovském kostele zvony, kromě tzv. umíráčku, nezvoní již 71 let. Za války 1. dubna 1942 byly z věže kostela 3 zvony sejmuty a odvezeny do Hamburku. Měly se přetavit a vyrobit z nich děla. Zda se tak v Německu skutečně stalo, nevím. Kdysi jsem četl, že některé z Čech odvezené zvony stojí v Hamburku a k jejich roztavení nedošlo? Co je však pravda, na věž kostela se nevrátily. Událost, díky které byly za války kostelní zvony sňaty, se stala v celé řadě jiných míst naší republiky. Lidé se s ní však nespokojili a pořídili zvony nové. Zamysleme se nad našimi možnostmi a vraťme i k nám do kostelní věže zvony. Cesty určitě existují a mohly by se zvony ze Říma do kostela zvony opět vrátit. Miroslav Houška Vážení vlastníci a správci lesů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem třetím rokem provádí terénní měření v rámci Národní inventarizace lesů na celém území České republiky, tedy i na Vámi spravovaných lesních majetcích. Rád bych se zmínil o základních údajích týkajících se tohoto projektu a tedy i Vás jako vlastníků a správců lesa. Vláda České republiky na svém jednání dne schválila nařízení vlády č. 247/2009, kterým se vyhlašuje druhý cyklus inventarizace lesů v letech 2011 až Vláda nařídila uskutečnit inventarizaci lesů na základě 28 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, že vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů. Provedení inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL). Tato inventarizace navazuje na první cyklus inventarizace lesů Inventarizace lesů je matematicko statistická metoda zjištění stavu a vývoje lesa. Základem této metody je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze Vám sdělit jejich polohu. Členové terénních skupin budou mít na ošacení logo ÚHÚL Brandýs nad Labem a na vozidlech bude umístěno logo Národní inventarizace lesů (NIL). Také budou vybaveni služebními průkazy a budou povinni se jimi na žádost vlastníka, správce prokázat. Věřím, že zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky měření se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale pouze za velké územní celky ČR, Kraje. Výsledky Národní inventarizace lesů (NIL) budou po ukončení měření veřejně dostupné. V případě jakýchkoliv dotazů či vzniklých problémů souvisejících s terénním měřením NIL se prosím obraťte na vedoucího oddělení Národní inventarizace lesů: Kontakt: Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 PSČ tel: S pozdravem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL 1

2 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 Vážení občané, dovoluji si Vás v krátkosti seznámit s akcemi, které budou v letošním roce provedeny v našich obcích. výměna oken v č.p. 42 Častrově provedeno mimo podkrovní byt výměna vchodových dveří na rampu v kulturním domě - provedeno výměna okapů a svodů na budově kuželny a školy ve Ctiboři oprava fasád návesních kapliček další etapa obnovy zeleně na hřbitově v Častrově rekonstrukce lesních cest U Kříže, U Holickova křížku odbahnění metánovských rybníků Šejb a Pode vsí odbahnění rybník horního v Pelci poslední etapa výměny oken v budově Obecné školy v Častrově oprava sociálního zařízení pro zaměstnance školní kuchyně zateplení stropu a stěn jeviště v kulturním domě zpracování projektové dokumentace pro zahájení územního řízení opravy kanalizačního řádu v Metánově provedení demolice hasičárny v Jakubíně a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu budovy k uskladnění hasičské stříkačky Pěkné jaro, plné radosti a nové naděje přeje Jana Houšková, starostka Závěrečný účet obce za rok 2012 V současné době bylo na obci uzavřeno hospodaření za předchozí rok. Účetně jsme jej ukončili přebytkem a mohli jsme tak splatit další splátku úvěru ve výši 2,5 milionu korun. Ten jsme přijali na stavbu kanalizace v obci. Příští rok zbývá doplatit částka stejná a to 2,5 milionu. V průběhu roku je prováděna kontrola hospodaření a závěrečný audit. Pro obce a města je zajišťován pracovníky kontrolního ZÁVĚREČNÝ ÚČET odboru OBCE Krajského ZA ROK 2012 úřadu třída Kraje Vysočina. U nás proběhla kontrola dvoufázová. Výsledek auditu je uveden v přiloženém textu. V tabulce jsou uvedeny základní položky příjmů a výdajů obce, přehled o zůstatcích peněz na účtech. Jana Houšková [tis. Kč] rok 2012 plánované skutečné 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 931, ,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 924, ,8 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0 8,0 4. PŘIJATÉ DOTACE 160, ,1 P Ř Í J M Y C E L K E M 9 115, ,9 skupina rok 2012 plánované skutečné 1. Zemědělství a lesní hospodářství 1 146, ,7 2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář , ,3 3. Služby pro obyvatelstvo 2 538, ,6 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 171,0 167,7 5. Požární ochrana - dobrovolná 53,0 76, Místní zastupitelské orgány 824,0 694, Volby do zastupitelstav kraje 0,0 24, Činnost místní správy 764, ,3 7. Ostatní finanční operace 360, ,2 V Ý D A J E C E L K E M 8 065, ,5 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ: příjmy roku 2012 z rezervy /zůstatku na základním běžném účtu z předchozích let/ operace z peněžních účtů FINANČNÍ ZDROJE V ROCE 2012 celkem výdaje roku 2012 splátka úvěru VÝDAJE ROKU 2012 celkem REZERVA /zůstatek na běžném účtě pro další období/ zůstatek na účtu skládka , ,3 22, , , , , ,3 33,9 Z á v ě r I. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y. II. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l a z j i š t ě n a r i z i k a, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 2

3 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Ohlédnutí Metánovského muzea v roce první návštěvníci přijeli již 6. ledna poslední zápis v návštěvní knize je z 29. listopadu - muzeum navštěvují jednotlivci, rodiny i organizované skupiny z celé republiky - někteří přijíždějí do našeho kraje pouze za účelem návštěvy tohoto muzea (telefonicky se předem ohlašují) - v loňském roce navštívilo muzeum okolo 180 lidí Ve 20. létech minulého století vznikaly na našem venkově Lidové školy hospodářské. Měly za úkol poskytovat základní odborné zemědělské znalosti venkovské mládeži zůstávající po skončení povinné školní docházky na venkově pracovat v hospodářství svých rodičů. Také u nás v Častrově byla v roce 1922 Lidová škola hospodářská zřízena při Obecné škole. V zimním období se vyučovalo 1x týdně ve čtvrtek, kdy mělo žactvo na Obecní škole volný den. Do Lidové školy hospodářské v Častrově docházela zemědělská mládež nejen z Častrova, ale i z okolních obcí Ctiboře, Jakubína, Metánova a Pelce. O zřízení této školy svědčí listina, jejíž opis se podařilo získat ze Státního archivu v Praze, ve které se oznamuje sousedním obcím ustanovení místního školního výboru pro lidovou školu hospodářskou v Častrově v tomto složení: Předseda: Petr Houška, rolník v Častrově, zástupce vlády. Pokladní: Jan Votruba, mlynář v Častrově, zástupce zem. správ. výboru Členové: Jan Kněžínek, rolník v Častrově, zástupce obce Častrova Některé zápisy z návštěvní knihy doslovně uvádím. Dozvěděla jsem se při svém natáčení v nedalekém Častrově o tomto muzeu. Bylo mi velkým potěšením vyslechnout vyprávění pana Zemana o Jakubovi Hronovi. Mám hodně skvělého materiálu, o který se ráda podělím s posluchači Českého rozhlasu Region. Jsa nadšen velkolepostí ducha slavného Čecha Hrona a zapáleným výkladem průvodcovým hluboce smekám. V blízkosti (v Žirovnici) jsem prožil dětství a teprve nyní se dozvídám o slavných lidech z okolí díky Pepovi Zemanovi. Díky za krásný zážitek! S úctou Vaše kolegyně kreslířka amatérka. Děkujeme za prohlídku a blahopřejeme obci za péči o rodáky. Odkaz Františka Severy je krásný nejen pro Metánov. Obrázky autora jsem znal, dnes jsem poznal i jejich autora. Úžasné! Atlas znám, ale že pan Severa pocházel z Metánova jsem netušil. Pan Zeman umí tak krásně povídat. Díky!!! Milada Červenková Lidová škola hospodářská v Častrově Rudolf Houška, rolník ve Ctiboři, zástupce obce Ctiboře Jan Mikolášek, rolník v Jakubíně, zástupce obce Jakubína Martin Kejval, rolník v Metánově, zástupce obce Metánova Václav Libánský, správce školy v Pelci, zástupce obce Pelec Jan Pechek, řídící učitel ve Ctiboři, zástupce okr. správní komise v Počátkách František Turek, řídící učitel v Častrově, správce Lidové školy hospodářské Julie Bednářová, učitelka ženských ručních prací v Častrově, zást. učitelů školy V Častrově, dne 14. Listopadu 1922 podepsáni: František Turek správce školy Petr Houška předseda Lidové školy hospodářské působili na našem venkově až do roku Po této době vznikly pro zemědělskou mládež Základní odborné školy rolnické pro nás v Kamenici nad Lipou. Záznam zpracoval: Miroslav Houška, kronikář J A K U B Í N na začátku 20. století Podle knihy Marie Fronkové Z pamětí jakubínského sedláka Ferdinanda Vránka V roce 1900 měla obec Jakubín 174 obyvatel. Bylo obydleno 25 stavení. Vlastní hospodářství, dobytek a půda jim zabezpečovala základní obživu. V zimě se zabývali mlácením obilí, ženy spřádaly len a draly peří. Hospodáři dělali drobné řemeslné práce. Od jara do podzimu pracovali na polích a loukách. Sedláci si na práci najímali čeledína a děvečku. Obyvatelé Jakubína, tak jako v mnoha dalších obcích, se věnovali zemědělské činnosti, která jim poskytovala hlavní obživu rodiny. Vedle práce na polích a kolem dobytka, v některých staveních muži dělali řemeslo. V Jakubíně bylo několik zedníků, tesař, byl tu také kovář, který dělal kovářské práce, ale koně nekoval. Byl zde švec, tkadlec, který v zimě tkalcoval a v létě zedničil. Přes zimu si v několika chalupách přivydělávali výrobou perleťových knoflíků. Při hospodářství byl v chalupě č. 1 malý obchod s koloniálním zbožím a v chalupě č. 5 byla hospoda. Na chalupě č. 19 u Pechů byl mlýn, pila a šindelka. V roce 1905 byla postavena za vsí sušárna a tírna lnu jako majetek Lnářského družstva v Jakubíně. V tírně byl parní pohon a velký lámací stroj. Len se pěstoval při každém větším i menším hospodářství. Něco se prodalo a něco zpracovalo doma na přízi, z níž si dělali pevná plátna na pracovní oděvy a jemné plátno na výbavu pro nevěstu. Venkovské nevěsty měly výhradně lněné výbavy. Ze lnu byly šaty, prádlo, ručníky, utěrky, prostěradla, cíchy. V Jakubíně přes zimu tkalcoval Jan Koutek a v létě zedničil. Život na vesnici v první polovině 20. století byl velmi těžký. Aby hospodář zabezpečil obživu pro rodinu, tak to vyžadovalo celoroční tvrdou práci. Ale také znát co a jak pěstovat, jak se starat o dobytek. Pokud špatně hospodařil, více vydával, než dokázal vydělat, tak chalupu zadlužil a ta přišla do dražby. Marie Marková 3

4 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 O trojkách na konci letopočtu i jinde Vážení čtenáři, tento článek jsem pojal jako připomenutí některých letopočtů z 3 na konci, eventuálně souvislostí spojených z číslicí 3 případně 13. Některé souvislosti si dovolím (a to ve 3 případech) poněkud zlehčit. Začnu průpovídkou, která se říkala v období normalizace o roce Podle ní nás postihla 2 neštěstí: vybouchla Škoda Plzeň a narodil se Husák. Nyní už ve vážném tónu si dovolím uvést 3 příklady, které budoucímu presidentovi slouží spíše ku cti. Počínaje tím, že se jako jeden z mála nenechal při politických procesech v 50. letech donutit k přiznání smyšlených obvinění, potom to, že už jako prezident byl proti rozmístění jaderných zbraní na území ČSSR a do třetice jeho inteligencí, kterou převyšoval své okolí. Že jí využíval při mocenském postupu, je věc druhá. Dovolím si k roku 1913 uvést ještě 3. nešťastnou okolnost, která způsobila v Evropě spoustu komplikací a s jistou nadsázkou si zaspekuluji, že pokud by nebyla 2. Balkánská válka, neřešil by se problém, zda patří Turecko do EU. K výročím letošního roku patří i 3. atentáty. Na A. Lincolna (1863), JFK o 100 let později a na A. Rašína v roce K nejstarším výročím, která uvedu příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Moravu v roce 863 toho bude letos řečeno a napsáno dost. Omezím se proto na konstatování faktu tím, že prosazovali bohoslužby v mateřském jazyce, předběhli závěry 2. Vatikánského koncilu o 11 století. V raném středověku vzpomenu pouze letopočet 1233 (nikoliv jak bylo uvedeno 1223) jako rok 1. zmínky o Ctiboři (mimo jiné i o Humpolci) a rok 1423 a s ním spojenou srážku husitů a vojskem Menharta z Hradce u rybníka Bor (mezi H. Dubenkami a Jihlávkou). Přeskočím několik století a zastavím se u roku U Lipska pohasla hvězda Napoleona Bonaparta. Samotná bitva, která trvala 3 dny byla tak trochu v české režii. Vrchní velitel byl předek finalisty prezidentské VOLBY a náčelníkem spojeného štábu maršál Radecký. Zde je zajímavé i to, že na straně spojenců bojovali i Švédové, takže rčení o 3staleté neutralitě je poněkud nepřesné. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 byli odměněni tím, že Kulatá výročí v roce 2013 Před 780 léty v roce 1233 se připomíná první zmínka o jedné z nejstarších obcí v regionu Ctiboři. Před 140 léty v roce 1873 byl ulit v dílně Josefa Hilznera v Jihlavě malý zvon zv. Sankustník, o průměru 32 cm a výšce 23 cm zavěšený v malé věži nad presbytářem kostela sv. Mikuláše, kterým se zvonilo při mši o pozdvihování. Před 100 léty 15. srpna 1913 byla slavnostně otevřena a předána svému účelu nová školní budova v Častrově, stavěná v létech Před 90 léty v roce 1923 v nové častrovské škole pro velký počet žactva otevřena třetí třída, založena v Častrově obecní kronika, prvním kronikářem ustanoven Emanuel Snížek, v zimě napadlo velké množství sněhu, takže od Vánoc až do 1. dubna nemohl jezdit autobus z Počátek do Kamenice a poštovní spojení bylo nutno udržovat pěšky. Před 80 léty v roce 1933 byl v Častrově založen Sportovní klub fotbalový oddíl SK Častrov. Před 50 léty v roce 1963 zřízena v Častrově v čp. 21 ordinace praktického lékaře, 1 x v týdnu ordinoval MUDr. Bohumil Peterka. zaveden na Barborku a Drážďany elektrický proud, v obci Častrov provedena výměna elektrického vedení a rozšíření veřejného osvětlení. Před 20 léty v roce 1993 provedena generální oprava vnějšku budovy častrovské školy nová fasáda včetně sochařské a dekorativní výzdoby průčelí školy, nová střešní krytina a okapy. Miroslav Houška museli předat Finsko carskému Rusku a dostali Norsko. S tím se sametově rozešli dlouho před předtím, než se rozdělilo Československo. Rok 1863 si oslaví (či neoslaví) naši polští sousedi. V tomto roce proběhlo první ze 3 povstání (toto proti ruské nadvládě), která byla nakonec krvavě potlačena. Přesunu se do minulého století. Rok 1923 si připomínáme nejčastěji z důvodu zahájení vysílání čs-rozhlasu. Kdo se dostal v roce 1933 k moci, snad ani nemusím zdůrazňovat. Nakonec 3. říše nevydržela tisíc let, ale jen 12 (chcete-li - 3 olympijské cykly). Za 10 let poté začalo být zřejmé, že válečné úsilí států troj osy se dostalo z fáze potíže růstu do fáze růst potíží. Dále si dovolím připomenout 3 vojenské složky, které se ocitly ve špatnou dobu na špatném místě, případně se o nich moc nemluvilo. První z nich se dostalo do širšího povědomí díky citátu: jsme v pr jako Vládní vojsko v Itálii. Druhá (1. čs divize), která bojovala v březnu 1939 proti maďarské přesile na Podkarpatské Rusi v době, kdy už nad pražským hradem vlál prapor s hákovým křížem. Třetí čs. armáda Šumava I a II zajistila ostrahu státní hranice v americkém sektoru v jihozápadních Čechách. Rok 1953 byl u nás ve znamení 3 událostí: smrti Stalina a Gottwalda a měnové reformy (pamětníci prominou, že jsem nepoužil peprnější termín). K roku 1963 něco z regionu: tento rok byl posledním samostatným pro obce (a JZD) dnešních místních částí obce Častrov. Rok 1973 byl důležitý mj. pro žáky ročníku Museli jsme se rozhodnout, kam půjdeme po ukončení ZDŠ. K roku 1983 si dovolím uvést další vtip. Na otázku Jaké jsou u nás 3 nejčastější seriály byla odpověď: Večerníček, Arabela a pohřby sovětských státníků. V období 3 let zemřeli rovnou 3. Další zajímavý úkaz je to, že se v čelu SSSR a později Ruska pravidelně střídají plešatí a vlasatí politici. Rokem 1993 a vznikem ČR k svůj přehled ukončím. Na úplný závěr avizované 3. odlehčení. Určitou dobu jsme měli v kalendáři nikoli 12, ale rovnou 13 měsíců. Vzpomenete si ještě, jak se ten 13. jmenoval? Malá nápověda bylo to období, kdy vyvíjela největší úsilí organizace SČSP. O.V. 4

5 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Klaun Hopsalín s dětmi v častrovském kulturáku 2013 Takový byl masopust před léty ve Ctiboři I v Metánově proběhl letos dětský karneval S Hopsalínem v Častrově 5

6 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KUŽELKY Obě soutěže, ve kterých účinkují naši kuželkáři jsou v plném proudu a pomalu spějí k závěru. Je velmi potěšitelné, že obě naše družstva figurují v popředí svých tabulek. Družstvo A hraje Krajský přebor Vysočiny a po sedmnáctém kole je na krásném druhém místě dvanáctičlenné tabulky. V pátek hráli naši muži v domácím prostředí s doposud vedoucím Spartakem Pelhřimov A a i když jednotlivé duely byly velmi vyrovnané, odjížděli pelhřimovští s drtivou porážkou 7 : 1. V době, kdy píši tento příspěvek zbývají našim odehrát ještě čtyři zápasy /Jihlava, Cetoraz, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí/. Na první Kamenici nad Lipou ztrácejí naši pouhé dva body a pokud se mimořádně zadaří, není vyloučen postup do vyšší soutěže. Za snahu a obětavost všech hráčů by si áčko postup zasloužilo a jistě jim budeme všichni držet palce. Daří se jim i v soutěži jednotlivců. Míra Němec je na čtvrtém místě s průměrem 444,3 poražených kuželek a v první dvacítce je ještě na devatenáctém místě David Němec s průměrem 430,3 kuželek. Družstvo B hraje Krajskou soutěž Vysočiny, skupinu A. Vede SPORT si také velmi dobře. Je rovněž na krásném druhém místě desetičlenné tabulky. V sobotu se doma béčko utkalo s vedoucím celkem tabulky Slavojem Žirovnice D a po boji naši zvítězili o devět kuželek. I přes tuto prohru ale Slavoj vede o osm bodů a předstihnout jej je prakticky nemožné. V soutěži jednotlivců je Martin Švácha na pěkném šestém místě s průměrem 419,6 kuželek a v první dvacítce je ještě devatenáctý Jenda Fuxa s průměrem 398,9 poražených kuželek. FOTBAL Jarní část soutěže fotbalistů začne až dubnu. Naši sehrají pouze tři utkání v domácím prostředí. Zde je jejich přehled: v 15:30 hod Sokol Častrov : Sokol Čejov B v 16:00 hod Sokol Častrov : Sokol Košetice B v 16:30 hod Sokol Častrov : Slavoj Třešť C Dovoluji si všechny sportovní příznivce pozvat do kuželny a na naše hřiště. Přijďte povzbudit naše borce, oni se vám jistě odvděčí dobrými výkony. Ing. Miroslav N ě m e c předseda sportovní komis 6 Valná hromada honebního společenstva Častrov magické datum, tento den byl po deseti letech jednacím dnem vlastníků pozemků členů Honebního společenstva Častrov. Předmětem jednání bylo: 1. zaktualizovat seznam vlastníků pozemků honebních pozemků 2. schválit a doplnit Stanovy honebního společenstva 3. zvolit nový honební výbor 4. dohodnout pronájem honitby za účelem výkonu práva myslivosti za úplatu Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o dva rozdílné právní subjekty Honební společenstvo Častrov a druhý subjekt Myslivecké sdružení Častrov. Uvedené subjekty jsou řízené zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami. V bodě 1. se jednalo o rozsáhlou administrativní činnost a musíme v tomto případě poděkovat vedení ZD Častrov za poskytnutí evidence. V bodě 2. byly stanovy doplněny o způsob svolávání Valné hromady a to vyvěšením pozvánky na úřední desce v jednotlivých částech obce Častrov, zveřejněním ve zpravodaji a vyhlášením v místním rozhlase. V bodě 3. byl zvolen nový starosta Vladimír Fojt za odstupujícího Jaroslava Švece, novým místostarosta Ing. Stanislav Hrubý za odstupujícího Václava Mikoláška. Dalšími členy výboru honebního společenstva byli zvoleni Ing. Jan Fuxa, Ing. Miroslav Houška, Jiří Ješeta st., Karel Švácha ml. a Pavel Salava. V bodě 4. bylo dohodnuto a schváleno pronajmout výkon práva myslivosti na deset let místnímu Mysliveckému sdružení Častrov za 2.678,- Kč ročně. Přijměte, prosím, tuto zprávu jako informaci o průběhu jednání Valné hromady Honebního společenstva Častrov. Zaznamenal Václav Mikolášek Myslivost v častrovské honitbě Myslivost není jenom lov, ale především péče o zvěř a ochrana před nepříznivými vlivy. Jednotlivé druhy zvěře jsou početně normovány podle uživnosti honitby. Možné je odlovit to, co překračuje normovaných stav. V honitbě Častrov je normována zvěř srnčí, zajíc polní a bažant obecný. Ostatní zvěř je lovena jako zvěř nežádoucí z důvodu způsobování škod na lesních porostech a polních kulturách. V roce 2011 bylo uloveno 15 srnců, 2 srny a 7 srnčat. Ztráty úhynem a dopravou - 4 srnci, 10 srn a 30 srnčat při sklizni pícnin. Černá zvěř není v naší honitbě normována, protože nemáme 1000 ha lesa, což je podmínka zákona k možnosti chovu této zvěře. Odstřelem bylo uloveno 26 ks, z toho 8 lončáků (to je zvěř ve stáří do 24 měsíců) a 20 selat (zvěř do stáří 12 měsíců). Dále byl uloven kolouch jelena lesního, dva roční daňci a jedna danělka. Z mufloní zvěře byl uloven dvouletý beran a jedno muflonče. Vypustili jsme na rybníky 100 káčat kachny březňačky ve stáří 3 týdnů a uloveno bylo 25 kachen na tahu vč. divokých. Vypuštěná kachňata se stala snadnou kořistí orla mořského, který hnízdí na Hornocerekvicku a výra velkého, který hnízdí v naší honitbě. Zajíc polní je normován v počtu 140 ks, minimální stav je 100 ks. Při jarním sčítání zvěře je vykázáno 75 zajíců, nenaplňujeme ani minimální stav a proto zajíce nelovíme. Normovaný stav bažanta obecného je 14 ks a ve volné přírodě se skoro nevyskytuje. Další ohroženou zvěří je koroptev polní, čítáme tak ks v úseku honitby Častrov Metánov. Zvěř škodící myslivosti - liška obecná, uloveno 37 ks, kuna skalní, uloveno 10ks, kuna lesní, uloven 1ks. Dravci se neloví, jsou zákonem chráněni. V roce 2012 bylo uloveno 12 srnců, 6 srn a 13 srnčat. Ztráty na srnčatech se pohybují okolo 25 ks. Dospělou zvěř likviduje silniční doprava a volně pobíhající psi na úseku honitby Ctiboř. Zvěř černá obdivuhodný výřad 46 ks, z toho 23 lončáků a 23 selat. Na výřadu se podíleli myslivci Ješeta Jiří st. 28 ks, Švácha Karel st. 5 ks, Švácha Karel ml. 5 ks, Provázek Jaroslav 3 ks, Jebavý Jan 2 ks, Ing. Švanda Jiří 1 ks, Marek Milan 1 ks a lovecký host 1 ks. Z ostatní zvěře spárkaté byl uloven kolouch jelena lesního, jedno muflonče, dvě danělky a jedno danče. Z drobné zvěře, kterou lovíme, je divoká kachna uloveno 12 ks na tahu. Zvěř škodící mysliovsti liška obecná, uloveno 36 ks z toho 10 mláďat vynorováním. Dále bylo uloveno 8 kun skalních. Poskytnuté údaje jsou souhlasné s údaji, které předkládá myslivecký hospodář státní správě každý rok do 31. března. Václav Mikolášek myslivecký hospodář

7 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Metánov majetkové vypořádání V současné době je pro obec Metánov připravována projektová dokumentace pro územní řízení stavby kanalizace. Ta by se mohla budovat v některých příštích létech. Před vlastním projektováním bylo provedeno i geodetické zaměření trasy. Zpracované podklady je možné využít nejenom k vypracování projektové dokumentace kanalizace. Jsou použitelné i pro vzájemné vypořádání vlastnických vztahů. Mnohde jsou např. některé obecní pozemky zaploceny do zahrad vlastníků, či naopak, jinou část pozemku vlastníka může využívat obec. Podle vyhotovených snímků je snadno proveditelné vzájemné vypořádání těchto nesouladů. Možná, že se na někoho z Vás obrátila geodetická kancelář Vlastimila Sukdoláka a nabídla možnost uvést svůj majetek do vlastnického pořádku. Prosím, využijte tuto možnost. Jana Houšková Na častrovském hřbitově byly pokáceny některé vzrostlé lípy. Náhradní výsadba zeleně proběhne v zadní části hřbitova. V současné době se upravují cesty. Vážení spoluobčané, divadelní soubor Vrchlický při OÚ Častrov si pro Vás připravil na 19.4., 20.4., a vždy od 19:30 v Kulturním domě v Častrově divadelní komedii DARMOŠLAP- KY aneb REPETE HOŠI od Zdeňka Hovorky. Komedie se odehrává na zanedbaném statku zanedbaného Pamfila Guasparrula. Milostné bláznovství ve dvou dějstvích s mírně lechtivým podtextem Vám možná bude připomínat i současnou dobu, ale je to pouze shoda náhod. Hezké pobavení, Vám divákům, přejí všichni aktéři divadelní komedie. Mezinárodní soutěž motorobotů PF 62 Ctiboř, Koupíme dům v Častrově nebo blízkém okolí. tel. č Koupíme pole nebo louku. Nabídky prosím na tel. č VÍTE ŽE: VODOMĚRY BUDOU INSTALOVÁNY NA VŠECH PŘÍPOJKÁCH V METÁ- NOVĚ DO

8 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KINO POČÁTKY Palackého náměstí Počátky DUBEN 2013 NEVĚDOMÍ sobota 19:00 hodin 120 Kč 124 minut USA české titulky Akční, sci-fi, dobrodružný, fantasy Nevhodné do 12-ti let SCARY MOVIE neděle 17:00 hodin 100 Kč 124 minut USA české titulky Komedie, Přístupný PÁD BÍLÉHO DOMU sobota 19:00 hodin 100 Kč 119 minut USA české titulky Akční, thriller, Nevhodné do 12-ti let ZAMBEZIA neděle 17:00 hodin 100 Kč 83 minut Jižní Afrika český dabing Animovaný, komedie, Přístupný FOPO II., s.r.o. Autorizovaný dealer Ford PELHŘIMOV TEL: / JINDŘICHŮV HRADEC ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Častrov si Vás dovoluje pozvat na divadelní komedii Zdeňka Hovorky PÁTEK SOBOTA PÁTEK SOBOTA vždy od hodin Pamfilo -sedlák Jan Fuxa Jakub -kostelník Michal Švácha Rufolo, kumpán Pamfila Jiří Kyba Ermín, básník Jiří Houška Puccio, sluha Radim Erlebach Režie -Ladislav Kněžínek Světla -Jan Fuxa st. Zvuk -Jan Fuxa ml. Nápověda -Jiřina Matoušková a Jana Fuxová Masky -Lucie Mitasová Hudební režie -František Lavický Beritola, hospodyně Hana Červenková Amélie, sestra Pamfila Markéta Fuxová Ardélie, sestra Pamfila Ivona Jirsová Laureta, dcera Amélie Ivana Fojtová Jeanetta, služebná sester Jana Šimečková Předprodej OÚ Častrov od 15. dubna Telefon Vstupné 60,- Kč Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, , telefon Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška. Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické či listinné na adresu obecního úřadu. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Zahájili stavbu pomníku

Zahájili stavbu pomníku Diskuze s občany se poprvé bude konat také v místních částech Velkého Meziříčí. Tentokrát to bude Hrbov, Svařenov - 5. září od 16 hodin v tamním kulturním domě. 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Náměstí

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více