NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro 2013. Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce"

Transkript

1 NÁŠ ZPRAVODAJ čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce Dětský karneval s klaunem Hopsalínem proběhl v častrovském kulturním domě 10. února letošního roku. Se svým větším kamarádem se stovka dětí rychle kamarádila. Pro radost dětem posloužily i balonky, které tvořily výzdobu sálu. Další foto jsou uvnitř zpravodaje a ve fotogalerii umístěné na webu obce Vrátí se nám zvony? O velikonočním Zeleném čtvrtku se traduje pověst o odlétání zvonů do Říma. Po odeznění modlidby Gloria in excelsis Deo /Sláva na výsostech Bohu/ zvony v kostelích umlkají. Pár dnů se na ně nezvoní. V našem častrovském kostele zvony, kromě tzv. umíráčku, nezvoní již 71 let. Za války 1. dubna 1942 byly z věže kostela 3 zvony sejmuty a odvezeny do Hamburku. Měly se přetavit a vyrobit z nich děla. Zda se tak v Německu skutečně stalo, nevím. Kdysi jsem četl, že některé z Čech odvezené zvony stojí v Hamburku a k jejich roztavení nedošlo? Co je však pravda, na věž kostela se nevrátily. Událost, díky které byly za války kostelní zvony sňaty, se stala v celé řadě jiných míst naší republiky. Lidé se s ní však nespokojili a pořídili zvony nové. Zamysleme se nad našimi možnostmi a vraťme i k nám do kostelní věže zvony. Cesty určitě existují a mohly by se zvony ze Říma do kostela zvony opět vrátit. Miroslav Houška Vážení vlastníci a správci lesů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem třetím rokem provádí terénní měření v rámci Národní inventarizace lesů na celém území České republiky, tedy i na Vámi spravovaných lesních majetcích. Rád bych se zmínil o základních údajích týkajících se tohoto projektu a tedy i Vás jako vlastníků a správců lesa. Vláda České republiky na svém jednání dne schválila nařízení vlády č. 247/2009, kterým se vyhlašuje druhý cyklus inventarizace lesů v letech 2011 až Vláda nařídila uskutečnit inventarizaci lesů na základě 28 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, že vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů. Provedení inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL). Tato inventarizace navazuje na první cyklus inventarizace lesů Inventarizace lesů je matematicko statistická metoda zjištění stavu a vývoje lesa. Základem této metody je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze Vám sdělit jejich polohu. Členové terénních skupin budou mít na ošacení logo ÚHÚL Brandýs nad Labem a na vozidlech bude umístěno logo Národní inventarizace lesů (NIL). Také budou vybaveni služebními průkazy a budou povinni se jimi na žádost vlastníka, správce prokázat. Věřím, že zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky měření se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale pouze za velké územní celky ČR, Kraje. Výsledky Národní inventarizace lesů (NIL) budou po ukončení měření veřejně dostupné. V případě jakýchkoliv dotazů či vzniklých problémů souvisejících s terénním měřením NIL se prosím obraťte na vedoucího oddělení Národní inventarizace lesů: Kontakt: Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 PSČ tel: S pozdravem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL 1

2 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 Vážení občané, dovoluji si Vás v krátkosti seznámit s akcemi, které budou v letošním roce provedeny v našich obcích. výměna oken v č.p. 42 Častrově provedeno mimo podkrovní byt výměna vchodových dveří na rampu v kulturním domě - provedeno výměna okapů a svodů na budově kuželny a školy ve Ctiboři oprava fasád návesních kapliček další etapa obnovy zeleně na hřbitově v Častrově rekonstrukce lesních cest U Kříže, U Holickova křížku odbahnění metánovských rybníků Šejb a Pode vsí odbahnění rybník horního v Pelci poslední etapa výměny oken v budově Obecné školy v Častrově oprava sociálního zařízení pro zaměstnance školní kuchyně zateplení stropu a stěn jeviště v kulturním domě zpracování projektové dokumentace pro zahájení územního řízení opravy kanalizačního řádu v Metánově provedení demolice hasičárny v Jakubíně a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu budovy k uskladnění hasičské stříkačky Pěkné jaro, plné radosti a nové naděje přeje Jana Houšková, starostka Závěrečný účet obce za rok 2012 V současné době bylo na obci uzavřeno hospodaření za předchozí rok. Účetně jsme jej ukončili přebytkem a mohli jsme tak splatit další splátku úvěru ve výši 2,5 milionu korun. Ten jsme přijali na stavbu kanalizace v obci. Příští rok zbývá doplatit částka stejná a to 2,5 milionu. V průběhu roku je prováděna kontrola hospodaření a závěrečný audit. Pro obce a města je zajišťován pracovníky kontrolního ZÁVĚREČNÝ ÚČET odboru OBCE Krajského ZA ROK 2012 úřadu třída Kraje Vysočina. U nás proběhla kontrola dvoufázová. Výsledek auditu je uveden v přiloženém textu. V tabulce jsou uvedeny základní položky příjmů a výdajů obce, přehled o zůstatcích peněz na účtech. Jana Houšková [tis. Kč] rok 2012 plánované skutečné 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 931, ,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 924, ,8 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0 8,0 4. PŘIJATÉ DOTACE 160, ,1 P Ř Í J M Y C E L K E M 9 115, ,9 skupina rok 2012 plánované skutečné 1. Zemědělství a lesní hospodářství 1 146, ,7 2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář , ,3 3. Služby pro obyvatelstvo 2 538, ,6 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 171,0 167,7 5. Požární ochrana - dobrovolná 53,0 76, Místní zastupitelské orgány 824,0 694, Volby do zastupitelstav kraje 0,0 24, Činnost místní správy 764, ,3 7. Ostatní finanční operace 360, ,2 V Ý D A J E C E L K E M 8 065, ,5 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ: příjmy roku 2012 z rezervy /zůstatku na základním běžném účtu z předchozích let/ operace z peněžních účtů FINANČNÍ ZDROJE V ROCE 2012 celkem výdaje roku 2012 splátka úvěru VÝDAJE ROKU 2012 celkem REZERVA /zůstatek na běžném účtě pro další období/ zůstatek na účtu skládka , ,3 22, , , , , ,3 33,9 Z á v ě r I. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y. II. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l a z j i š t ě n a r i z i k a, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 2

3 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Ohlédnutí Metánovského muzea v roce první návštěvníci přijeli již 6. ledna poslední zápis v návštěvní knize je z 29. listopadu - muzeum navštěvují jednotlivci, rodiny i organizované skupiny z celé republiky - někteří přijíždějí do našeho kraje pouze za účelem návštěvy tohoto muzea (telefonicky se předem ohlašují) - v loňském roce navštívilo muzeum okolo 180 lidí Ve 20. létech minulého století vznikaly na našem venkově Lidové školy hospodářské. Měly za úkol poskytovat základní odborné zemědělské znalosti venkovské mládeži zůstávající po skončení povinné školní docházky na venkově pracovat v hospodářství svých rodičů. Také u nás v Častrově byla v roce 1922 Lidová škola hospodářská zřízena při Obecné škole. V zimním období se vyučovalo 1x týdně ve čtvrtek, kdy mělo žactvo na Obecní škole volný den. Do Lidové školy hospodářské v Častrově docházela zemědělská mládež nejen z Častrova, ale i z okolních obcí Ctiboře, Jakubína, Metánova a Pelce. O zřízení této školy svědčí listina, jejíž opis se podařilo získat ze Státního archivu v Praze, ve které se oznamuje sousedním obcím ustanovení místního školního výboru pro lidovou školu hospodářskou v Častrově v tomto složení: Předseda: Petr Houška, rolník v Častrově, zástupce vlády. Pokladní: Jan Votruba, mlynář v Častrově, zástupce zem. správ. výboru Členové: Jan Kněžínek, rolník v Častrově, zástupce obce Častrova Některé zápisy z návštěvní knihy doslovně uvádím. Dozvěděla jsem se při svém natáčení v nedalekém Častrově o tomto muzeu. Bylo mi velkým potěšením vyslechnout vyprávění pana Zemana o Jakubovi Hronovi. Mám hodně skvělého materiálu, o který se ráda podělím s posluchači Českého rozhlasu Region. Jsa nadšen velkolepostí ducha slavného Čecha Hrona a zapáleným výkladem průvodcovým hluboce smekám. V blízkosti (v Žirovnici) jsem prožil dětství a teprve nyní se dozvídám o slavných lidech z okolí díky Pepovi Zemanovi. Díky za krásný zážitek! S úctou Vaše kolegyně kreslířka amatérka. Děkujeme za prohlídku a blahopřejeme obci za péči o rodáky. Odkaz Františka Severy je krásný nejen pro Metánov. Obrázky autora jsem znal, dnes jsem poznal i jejich autora. Úžasné! Atlas znám, ale že pan Severa pocházel z Metánova jsem netušil. Pan Zeman umí tak krásně povídat. Díky!!! Milada Červenková Lidová škola hospodářská v Častrově Rudolf Houška, rolník ve Ctiboři, zástupce obce Ctiboře Jan Mikolášek, rolník v Jakubíně, zástupce obce Jakubína Martin Kejval, rolník v Metánově, zástupce obce Metánova Václav Libánský, správce školy v Pelci, zástupce obce Pelec Jan Pechek, řídící učitel ve Ctiboři, zástupce okr. správní komise v Počátkách František Turek, řídící učitel v Častrově, správce Lidové školy hospodářské Julie Bednářová, učitelka ženských ručních prací v Častrově, zást. učitelů školy V Častrově, dne 14. Listopadu 1922 podepsáni: František Turek správce školy Petr Houška předseda Lidové školy hospodářské působili na našem venkově až do roku Po této době vznikly pro zemědělskou mládež Základní odborné školy rolnické pro nás v Kamenici nad Lipou. Záznam zpracoval: Miroslav Houška, kronikář J A K U B Í N na začátku 20. století Podle knihy Marie Fronkové Z pamětí jakubínského sedláka Ferdinanda Vránka V roce 1900 měla obec Jakubín 174 obyvatel. Bylo obydleno 25 stavení. Vlastní hospodářství, dobytek a půda jim zabezpečovala základní obživu. V zimě se zabývali mlácením obilí, ženy spřádaly len a draly peří. Hospodáři dělali drobné řemeslné práce. Od jara do podzimu pracovali na polích a loukách. Sedláci si na práci najímali čeledína a děvečku. Obyvatelé Jakubína, tak jako v mnoha dalších obcích, se věnovali zemědělské činnosti, která jim poskytovala hlavní obživu rodiny. Vedle práce na polích a kolem dobytka, v některých staveních muži dělali řemeslo. V Jakubíně bylo několik zedníků, tesař, byl tu také kovář, který dělal kovářské práce, ale koně nekoval. Byl zde švec, tkadlec, který v zimě tkalcoval a v létě zedničil. Přes zimu si v několika chalupách přivydělávali výrobou perleťových knoflíků. Při hospodářství byl v chalupě č. 1 malý obchod s koloniálním zbožím a v chalupě č. 5 byla hospoda. Na chalupě č. 19 u Pechů byl mlýn, pila a šindelka. V roce 1905 byla postavena za vsí sušárna a tírna lnu jako majetek Lnářského družstva v Jakubíně. V tírně byl parní pohon a velký lámací stroj. Len se pěstoval při každém větším i menším hospodářství. Něco se prodalo a něco zpracovalo doma na přízi, z níž si dělali pevná plátna na pracovní oděvy a jemné plátno na výbavu pro nevěstu. Venkovské nevěsty měly výhradně lněné výbavy. Ze lnu byly šaty, prádlo, ručníky, utěrky, prostěradla, cíchy. V Jakubíně přes zimu tkalcoval Jan Koutek a v létě zedničil. Život na vesnici v první polovině 20. století byl velmi těžký. Aby hospodář zabezpečil obživu pro rodinu, tak to vyžadovalo celoroční tvrdou práci. Ale také znát co a jak pěstovat, jak se starat o dobytek. Pokud špatně hospodařil, více vydával, než dokázal vydělat, tak chalupu zadlužil a ta přišla do dražby. Marie Marková 3

4 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 O trojkách na konci letopočtu i jinde Vážení čtenáři, tento článek jsem pojal jako připomenutí některých letopočtů z 3 na konci, eventuálně souvislostí spojených z číslicí 3 případně 13. Některé souvislosti si dovolím (a to ve 3 případech) poněkud zlehčit. Začnu průpovídkou, která se říkala v období normalizace o roce Podle ní nás postihla 2 neštěstí: vybouchla Škoda Plzeň a narodil se Husák. Nyní už ve vážném tónu si dovolím uvést 3 příklady, které budoucímu presidentovi slouží spíše ku cti. Počínaje tím, že se jako jeden z mála nenechal při politických procesech v 50. letech donutit k přiznání smyšlených obvinění, potom to, že už jako prezident byl proti rozmístění jaderných zbraní na území ČSSR a do třetice jeho inteligencí, kterou převyšoval své okolí. Že jí využíval při mocenském postupu, je věc druhá. Dovolím si k roku 1913 uvést ještě 3. nešťastnou okolnost, která způsobila v Evropě spoustu komplikací a s jistou nadsázkou si zaspekuluji, že pokud by nebyla 2. Balkánská válka, neřešil by se problém, zda patří Turecko do EU. K výročím letošního roku patří i 3. atentáty. Na A. Lincolna (1863), JFK o 100 let později a na A. Rašína v roce K nejstarším výročím, která uvedu příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Moravu v roce 863 toho bude letos řečeno a napsáno dost. Omezím se proto na konstatování faktu tím, že prosazovali bohoslužby v mateřském jazyce, předběhli závěry 2. Vatikánského koncilu o 11 století. V raném středověku vzpomenu pouze letopočet 1233 (nikoliv jak bylo uvedeno 1223) jako rok 1. zmínky o Ctiboři (mimo jiné i o Humpolci) a rok 1423 a s ním spojenou srážku husitů a vojskem Menharta z Hradce u rybníka Bor (mezi H. Dubenkami a Jihlávkou). Přeskočím několik století a zastavím se u roku U Lipska pohasla hvězda Napoleona Bonaparta. Samotná bitva, která trvala 3 dny byla tak trochu v české režii. Vrchní velitel byl předek finalisty prezidentské VOLBY a náčelníkem spojeného štábu maršál Radecký. Zde je zajímavé i to, že na straně spojenců bojovali i Švédové, takže rčení o 3staleté neutralitě je poněkud nepřesné. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 byli odměněni tím, že Kulatá výročí v roce 2013 Před 780 léty v roce 1233 se připomíná první zmínka o jedné z nejstarších obcí v regionu Ctiboři. Před 140 léty v roce 1873 byl ulit v dílně Josefa Hilznera v Jihlavě malý zvon zv. Sankustník, o průměru 32 cm a výšce 23 cm zavěšený v malé věži nad presbytářem kostela sv. Mikuláše, kterým se zvonilo při mši o pozdvihování. Před 100 léty 15. srpna 1913 byla slavnostně otevřena a předána svému účelu nová školní budova v Častrově, stavěná v létech Před 90 léty v roce 1923 v nové častrovské škole pro velký počet žactva otevřena třetí třída, založena v Častrově obecní kronika, prvním kronikářem ustanoven Emanuel Snížek, v zimě napadlo velké množství sněhu, takže od Vánoc až do 1. dubna nemohl jezdit autobus z Počátek do Kamenice a poštovní spojení bylo nutno udržovat pěšky. Před 80 léty v roce 1933 byl v Častrově založen Sportovní klub fotbalový oddíl SK Častrov. Před 50 léty v roce 1963 zřízena v Častrově v čp. 21 ordinace praktického lékaře, 1 x v týdnu ordinoval MUDr. Bohumil Peterka. zaveden na Barborku a Drážďany elektrický proud, v obci Častrov provedena výměna elektrického vedení a rozšíření veřejného osvětlení. Před 20 léty v roce 1993 provedena generální oprava vnějšku budovy častrovské školy nová fasáda včetně sochařské a dekorativní výzdoby průčelí školy, nová střešní krytina a okapy. Miroslav Houška museli předat Finsko carskému Rusku a dostali Norsko. S tím se sametově rozešli dlouho před předtím, než se rozdělilo Československo. Rok 1863 si oslaví (či neoslaví) naši polští sousedi. V tomto roce proběhlo první ze 3 povstání (toto proti ruské nadvládě), která byla nakonec krvavě potlačena. Přesunu se do minulého století. Rok 1923 si připomínáme nejčastěji z důvodu zahájení vysílání čs-rozhlasu. Kdo se dostal v roce 1933 k moci, snad ani nemusím zdůrazňovat. Nakonec 3. říše nevydržela tisíc let, ale jen 12 (chcete-li - 3 olympijské cykly). Za 10 let poté začalo být zřejmé, že válečné úsilí států troj osy se dostalo z fáze potíže růstu do fáze růst potíží. Dále si dovolím připomenout 3 vojenské složky, které se ocitly ve špatnou dobu na špatném místě, případně se o nich moc nemluvilo. První z nich se dostalo do širšího povědomí díky citátu: jsme v pr jako Vládní vojsko v Itálii. Druhá (1. čs divize), která bojovala v březnu 1939 proti maďarské přesile na Podkarpatské Rusi v době, kdy už nad pražským hradem vlál prapor s hákovým křížem. Třetí čs. armáda Šumava I a II zajistila ostrahu státní hranice v americkém sektoru v jihozápadních Čechách. Rok 1953 byl u nás ve znamení 3 událostí: smrti Stalina a Gottwalda a měnové reformy (pamětníci prominou, že jsem nepoužil peprnější termín). K roku 1963 něco z regionu: tento rok byl posledním samostatným pro obce (a JZD) dnešních místních částí obce Častrov. Rok 1973 byl důležitý mj. pro žáky ročníku Museli jsme se rozhodnout, kam půjdeme po ukončení ZDŠ. K roku 1983 si dovolím uvést další vtip. Na otázku Jaké jsou u nás 3 nejčastější seriály byla odpověď: Večerníček, Arabela a pohřby sovětských státníků. V období 3 let zemřeli rovnou 3. Další zajímavý úkaz je to, že se v čelu SSSR a později Ruska pravidelně střídají plešatí a vlasatí politici. Rokem 1993 a vznikem ČR k svůj přehled ukončím. Na úplný závěr avizované 3. odlehčení. Určitou dobu jsme měli v kalendáři nikoli 12, ale rovnou 13 měsíců. Vzpomenete si ještě, jak se ten 13. jmenoval? Malá nápověda bylo to období, kdy vyvíjela největší úsilí organizace SČSP. O.V. 4

5 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Klaun Hopsalín s dětmi v častrovském kulturáku 2013 Takový byl masopust před léty ve Ctiboři I v Metánově proběhl letos dětský karneval S Hopsalínem v Častrově 5

6 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KUŽELKY Obě soutěže, ve kterých účinkují naši kuželkáři jsou v plném proudu a pomalu spějí k závěru. Je velmi potěšitelné, že obě naše družstva figurují v popředí svých tabulek. Družstvo A hraje Krajský přebor Vysočiny a po sedmnáctém kole je na krásném druhém místě dvanáctičlenné tabulky. V pátek hráli naši muži v domácím prostředí s doposud vedoucím Spartakem Pelhřimov A a i když jednotlivé duely byly velmi vyrovnané, odjížděli pelhřimovští s drtivou porážkou 7 : 1. V době, kdy píši tento příspěvek zbývají našim odehrát ještě čtyři zápasy /Jihlava, Cetoraz, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí/. Na první Kamenici nad Lipou ztrácejí naši pouhé dva body a pokud se mimořádně zadaří, není vyloučen postup do vyšší soutěže. Za snahu a obětavost všech hráčů by si áčko postup zasloužilo a jistě jim budeme všichni držet palce. Daří se jim i v soutěži jednotlivců. Míra Němec je na čtvrtém místě s průměrem 444,3 poražených kuželek a v první dvacítce je ještě na devatenáctém místě David Němec s průměrem 430,3 kuželek. Družstvo B hraje Krajskou soutěž Vysočiny, skupinu A. Vede SPORT si také velmi dobře. Je rovněž na krásném druhém místě desetičlenné tabulky. V sobotu se doma béčko utkalo s vedoucím celkem tabulky Slavojem Žirovnice D a po boji naši zvítězili o devět kuželek. I přes tuto prohru ale Slavoj vede o osm bodů a předstihnout jej je prakticky nemožné. V soutěži jednotlivců je Martin Švácha na pěkném šestém místě s průměrem 419,6 kuželek a v první dvacítce je ještě devatenáctý Jenda Fuxa s průměrem 398,9 poražených kuželek. FOTBAL Jarní část soutěže fotbalistů začne až dubnu. Naši sehrají pouze tři utkání v domácím prostředí. Zde je jejich přehled: v 15:30 hod Sokol Častrov : Sokol Čejov B v 16:00 hod Sokol Častrov : Sokol Košetice B v 16:30 hod Sokol Častrov : Slavoj Třešť C Dovoluji si všechny sportovní příznivce pozvat do kuželny a na naše hřiště. Přijďte povzbudit naše borce, oni se vám jistě odvděčí dobrými výkony. Ing. Miroslav N ě m e c předseda sportovní komis 6 Valná hromada honebního společenstva Častrov magické datum, tento den byl po deseti letech jednacím dnem vlastníků pozemků členů Honebního společenstva Častrov. Předmětem jednání bylo: 1. zaktualizovat seznam vlastníků pozemků honebních pozemků 2. schválit a doplnit Stanovy honebního společenstva 3. zvolit nový honební výbor 4. dohodnout pronájem honitby za účelem výkonu práva myslivosti za úplatu Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o dva rozdílné právní subjekty Honební společenstvo Častrov a druhý subjekt Myslivecké sdružení Častrov. Uvedené subjekty jsou řízené zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami. V bodě 1. se jednalo o rozsáhlou administrativní činnost a musíme v tomto případě poděkovat vedení ZD Častrov za poskytnutí evidence. V bodě 2. byly stanovy doplněny o způsob svolávání Valné hromady a to vyvěšením pozvánky na úřední desce v jednotlivých částech obce Častrov, zveřejněním ve zpravodaji a vyhlášením v místním rozhlase. V bodě 3. byl zvolen nový starosta Vladimír Fojt za odstupujícího Jaroslava Švece, novým místostarosta Ing. Stanislav Hrubý za odstupujícího Václava Mikoláška. Dalšími členy výboru honebního společenstva byli zvoleni Ing. Jan Fuxa, Ing. Miroslav Houška, Jiří Ješeta st., Karel Švácha ml. a Pavel Salava. V bodě 4. bylo dohodnuto a schváleno pronajmout výkon práva myslivosti na deset let místnímu Mysliveckému sdružení Častrov za 2.678,- Kč ročně. Přijměte, prosím, tuto zprávu jako informaci o průběhu jednání Valné hromady Honebního společenstva Častrov. Zaznamenal Václav Mikolášek Myslivost v častrovské honitbě Myslivost není jenom lov, ale především péče o zvěř a ochrana před nepříznivými vlivy. Jednotlivé druhy zvěře jsou početně normovány podle uživnosti honitby. Možné je odlovit to, co překračuje normovaných stav. V honitbě Častrov je normována zvěř srnčí, zajíc polní a bažant obecný. Ostatní zvěř je lovena jako zvěř nežádoucí z důvodu způsobování škod na lesních porostech a polních kulturách. V roce 2011 bylo uloveno 15 srnců, 2 srny a 7 srnčat. Ztráty úhynem a dopravou - 4 srnci, 10 srn a 30 srnčat při sklizni pícnin. Černá zvěř není v naší honitbě normována, protože nemáme 1000 ha lesa, což je podmínka zákona k možnosti chovu této zvěře. Odstřelem bylo uloveno 26 ks, z toho 8 lončáků (to je zvěř ve stáří do 24 měsíců) a 20 selat (zvěř do stáří 12 měsíců). Dále byl uloven kolouch jelena lesního, dva roční daňci a jedna danělka. Z mufloní zvěře byl uloven dvouletý beran a jedno muflonče. Vypustili jsme na rybníky 100 káčat kachny březňačky ve stáří 3 týdnů a uloveno bylo 25 kachen na tahu vč. divokých. Vypuštěná kachňata se stala snadnou kořistí orla mořského, který hnízdí na Hornocerekvicku a výra velkého, který hnízdí v naší honitbě. Zajíc polní je normován v počtu 140 ks, minimální stav je 100 ks. Při jarním sčítání zvěře je vykázáno 75 zajíců, nenaplňujeme ani minimální stav a proto zajíce nelovíme. Normovaný stav bažanta obecného je 14 ks a ve volné přírodě se skoro nevyskytuje. Další ohroženou zvěří je koroptev polní, čítáme tak ks v úseku honitby Častrov Metánov. Zvěř škodící myslivosti - liška obecná, uloveno 37 ks, kuna skalní, uloveno 10ks, kuna lesní, uloven 1ks. Dravci se neloví, jsou zákonem chráněni. V roce 2012 bylo uloveno 12 srnců, 6 srn a 13 srnčat. Ztráty na srnčatech se pohybují okolo 25 ks. Dospělou zvěř likviduje silniční doprava a volně pobíhající psi na úseku honitby Ctiboř. Zvěř černá obdivuhodný výřad 46 ks, z toho 23 lončáků a 23 selat. Na výřadu se podíleli myslivci Ješeta Jiří st. 28 ks, Švácha Karel st. 5 ks, Švácha Karel ml. 5 ks, Provázek Jaroslav 3 ks, Jebavý Jan 2 ks, Ing. Švanda Jiří 1 ks, Marek Milan 1 ks a lovecký host 1 ks. Z ostatní zvěře spárkaté byl uloven kolouch jelena lesního, jedno muflonče, dvě danělky a jedno danče. Z drobné zvěře, kterou lovíme, je divoká kachna uloveno 12 ks na tahu. Zvěř škodící mysliovsti liška obecná, uloveno 36 ks z toho 10 mláďat vynorováním. Dále bylo uloveno 8 kun skalních. Poskytnuté údaje jsou souhlasné s údaji, které předkládá myslivecký hospodář státní správě každý rok do 31. března. Václav Mikolášek myslivecký hospodář

7 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Metánov majetkové vypořádání V současné době je pro obec Metánov připravována projektová dokumentace pro územní řízení stavby kanalizace. Ta by se mohla budovat v některých příštích létech. Před vlastním projektováním bylo provedeno i geodetické zaměření trasy. Zpracované podklady je možné využít nejenom k vypracování projektové dokumentace kanalizace. Jsou použitelné i pro vzájemné vypořádání vlastnických vztahů. Mnohde jsou např. některé obecní pozemky zaploceny do zahrad vlastníků, či naopak, jinou část pozemku vlastníka může využívat obec. Podle vyhotovených snímků je snadno proveditelné vzájemné vypořádání těchto nesouladů. Možná, že se na někoho z Vás obrátila geodetická kancelář Vlastimila Sukdoláka a nabídla možnost uvést svůj majetek do vlastnického pořádku. Prosím, využijte tuto možnost. Jana Houšková Na častrovském hřbitově byly pokáceny některé vzrostlé lípy. Náhradní výsadba zeleně proběhne v zadní části hřbitova. V současné době se upravují cesty. Vážení spoluobčané, divadelní soubor Vrchlický při OÚ Častrov si pro Vás připravil na 19.4., 20.4., a vždy od 19:30 v Kulturním domě v Častrově divadelní komedii DARMOŠLAP- KY aneb REPETE HOŠI od Zdeňka Hovorky. Komedie se odehrává na zanedbaném statku zanedbaného Pamfila Guasparrula. Milostné bláznovství ve dvou dějstvích s mírně lechtivým podtextem Vám možná bude připomínat i současnou dobu, ale je to pouze shoda náhod. Hezké pobavení, Vám divákům, přejí všichni aktéři divadelní komedie. Mezinárodní soutěž motorobotů PF 62 Ctiboř, Koupíme dům v Častrově nebo blízkém okolí. tel. č Koupíme pole nebo louku. Nabídky prosím na tel. č VÍTE ŽE: VODOMĚRY BUDOU INSTALOVÁNY NA VŠECH PŘÍPOJKÁCH V METÁ- NOVĚ DO

8 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KINO POČÁTKY Palackého náměstí Počátky DUBEN 2013 NEVĚDOMÍ sobota 19:00 hodin 120 Kč 124 minut USA české titulky Akční, sci-fi, dobrodružný, fantasy Nevhodné do 12-ti let SCARY MOVIE neděle 17:00 hodin 100 Kč 124 minut USA české titulky Komedie, Přístupný PÁD BÍLÉHO DOMU sobota 19:00 hodin 100 Kč 119 minut USA české titulky Akční, thriller, Nevhodné do 12-ti let ZAMBEZIA neděle 17:00 hodin 100 Kč 83 minut Jižní Afrika český dabing Animovaný, komedie, Přístupný FOPO II., s.r.o. Autorizovaný dealer Ford PELHŘIMOV TEL: / JINDŘICHŮV HRADEC ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Častrov si Vás dovoluje pozvat na divadelní komedii Zdeňka Hovorky PÁTEK SOBOTA PÁTEK SOBOTA vždy od hodin Pamfilo -sedlák Jan Fuxa Jakub -kostelník Michal Švácha Rufolo, kumpán Pamfila Jiří Kyba Ermín, básník Jiří Houška Puccio, sluha Radim Erlebach Režie -Ladislav Kněžínek Světla -Jan Fuxa st. Zvuk -Jan Fuxa ml. Nápověda -Jiřina Matoušková a Jana Fuxová Masky -Lucie Mitasová Hudební režie -František Lavický Beritola, hospodyně Hana Červenková Amélie, sestra Pamfila Markéta Fuxová Ardélie, sestra Pamfila Ivona Jirsová Laureta, dcera Amélie Ivana Fojtová Jeanetta, služebná sester Jana Šimečková Předprodej OÚ Častrov od 15. dubna Telefon Vstupné 60,- Kč Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, , telefon Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška. Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické či listinné na adresu obecního úřadu. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, p. Radslavice IČ: tel/fax: mobil:

H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, p. Radslavice IČ: tel/fax: mobil: O B E C H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, 751 11 p. Radslavice IČ: 00636282 tel/fax: 581 791 260 mobil: 777 508 649 e-mail: ouhradcany@seznam.cz Účetní závěrka obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Obec Kačice Masarykova 20 IČ

Obec Kačice Masarykova 20 IČ Obec Kačice Masarykova 20 IČ 00234494 Závěrečný účet obce za rok 2015 Organizační struktura: Starosta: Libor Němeček Místostarostka: Ing. Mgr. Daniela Veselská Kontrolní výbor: předseda Radek Vaněk Finanční

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Národní Inventarizace lesů ČR

Národní Inventarizace lesů ČR Národní Inventarizace lesů ČR 2011 2015 Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Vedoucí oddělení NIL 80. výročí ÚHÚL 7.října 2015 Obsah prezentace Národní inventarizace lesů (NIL) a její historie První cyklus NIL ČR

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 OBEC NETUNICE Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 zpracovaný dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Obsah: 1) Údaje o obci

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Zpracovala:

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. ) Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.13 Třída 1 Daňové příjmy 10441 13044,4 13043,6 Třída 2 Nedaňové příjmy 1370,8

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Velké Březno za rok 2014 Obsah Úvodní informace... 2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014... 3 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích... 4 3. Vyúčtování

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ÚČETNÍ JEDNOTKA OBEC ŽIM Sídlo Žim 28, 415 01 Teplice IČ 00266663 Starosta Zdeněk Haramul 1. Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2015 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE HRUŠKA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE HRUŠKA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE HRUŠKA ZA ROK 2010 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ OBCE HRUŠKA 3. ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., 4. ZPRÁVA O ZABEZPEČNÍ FINANČNÍ KONTROLY

Více

Závěrečný účet. Údaje o obci:

Závěrečný účet. Údaje o obci: Závěrečný účet Závěrečného účtu obce Vrbičany za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok IČO:

Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok IČO: Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok 2012 - IČO: 00233285 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Svépravice, IČO Závěrečný účet obce za rok 2010

Obec Svépravice, IČO Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Svépravice, IČO 00515825 Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce Svépravice za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu:

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

508 obyvatel v obci Hospozín a v osadě Hospozínek. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy.

508 obyvatel v obci Hospozín a v osadě Hospozínek. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Závěrečný účet obce Nedakonice za rok 2012

Závěrečný účet obce Nedakonice za rok 2012 Závěrečný účet obce Nedakonice za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2012 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více