NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ZPRAVODAJ. čtvrtletník Obce Častrov - jaro 2013. Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce"

Transkript

1 NÁŠ ZPRAVODAJ čtvrtletník Obce Častrov - jaro Krásné prožití jarního období a hodně sluníčka přeje redakce Dětský karneval s klaunem Hopsalínem proběhl v častrovském kulturním domě 10. února letošního roku. Se svým větším kamarádem se stovka dětí rychle kamarádila. Pro radost dětem posloužily i balonky, které tvořily výzdobu sálu. Další foto jsou uvnitř zpravodaje a ve fotogalerii umístěné na webu obce Vrátí se nám zvony? O velikonočním Zeleném čtvrtku se traduje pověst o odlétání zvonů do Říma. Po odeznění modlidby Gloria in excelsis Deo /Sláva na výsostech Bohu/ zvony v kostelích umlkají. Pár dnů se na ně nezvoní. V našem častrovském kostele zvony, kromě tzv. umíráčku, nezvoní již 71 let. Za války 1. dubna 1942 byly z věže kostela 3 zvony sejmuty a odvezeny do Hamburku. Měly se přetavit a vyrobit z nich děla. Zda se tak v Německu skutečně stalo, nevím. Kdysi jsem četl, že některé z Čech odvezené zvony stojí v Hamburku a k jejich roztavení nedošlo? Co je však pravda, na věž kostela se nevrátily. Událost, díky které byly za války kostelní zvony sňaty, se stala v celé řadě jiných míst naší republiky. Lidé se s ní však nespokojili a pořídili zvony nové. Zamysleme se nad našimi možnostmi a vraťme i k nám do kostelní věže zvony. Cesty určitě existují a mohly by se zvony ze Říma do kostela zvony opět vrátit. Miroslav Houška Vážení vlastníci a správci lesů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem třetím rokem provádí terénní měření v rámci Národní inventarizace lesů na celém území České republiky, tedy i na Vámi spravovaných lesních majetcích. Rád bych se zmínil o základních údajích týkajících se tohoto projektu a tedy i Vás jako vlastníků a správců lesa. Vláda České republiky na svém jednání dne schválila nařízení vlády č. 247/2009, kterým se vyhlašuje druhý cyklus inventarizace lesů v letech 2011 až Vláda nařídila uskutečnit inventarizaci lesů na základě 28 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, že vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů. Provedení inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL). Tato inventarizace navazuje na první cyklus inventarizace lesů Inventarizace lesů je matematicko statistická metoda zjištění stavu a vývoje lesa. Základem této metody je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze Vám sdělit jejich polohu. Členové terénních skupin budou mít na ošacení logo ÚHÚL Brandýs nad Labem a na vozidlech bude umístěno logo Národní inventarizace lesů (NIL). Také budou vybaveni služebními průkazy a budou povinni se jimi na žádost vlastníka, správce prokázat. Věřím, že zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky měření se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale pouze za velké územní celky ČR, Kraje. Výsledky Národní inventarizace lesů (NIL) budou po ukončení měření veřejně dostupné. V případě jakýchkoliv dotazů či vzniklých problémů souvisejících s terénním měřením NIL se prosím obraťte na vedoucího oddělení Národní inventarizace lesů: Kontakt: Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 PSČ tel: S pozdravem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL 1

2 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 Vážení občané, dovoluji si Vás v krátkosti seznámit s akcemi, které budou v letošním roce provedeny v našich obcích. výměna oken v č.p. 42 Častrově provedeno mimo podkrovní byt výměna vchodových dveří na rampu v kulturním domě - provedeno výměna okapů a svodů na budově kuželny a školy ve Ctiboři oprava fasád návesních kapliček další etapa obnovy zeleně na hřbitově v Častrově rekonstrukce lesních cest U Kříže, U Holickova křížku odbahnění metánovských rybníků Šejb a Pode vsí odbahnění rybník horního v Pelci poslední etapa výměny oken v budově Obecné školy v Častrově oprava sociálního zařízení pro zaměstnance školní kuchyně zateplení stropu a stěn jeviště v kulturním domě zpracování projektové dokumentace pro zahájení územního řízení opravy kanalizačního řádu v Metánově provedení demolice hasičárny v Jakubíně a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu budovy k uskladnění hasičské stříkačky Pěkné jaro, plné radosti a nové naděje přeje Jana Houšková, starostka Závěrečný účet obce za rok 2012 V současné době bylo na obci uzavřeno hospodaření za předchozí rok. Účetně jsme jej ukončili přebytkem a mohli jsme tak splatit další splátku úvěru ve výši 2,5 milionu korun. Ten jsme přijali na stavbu kanalizace v obci. Příští rok zbývá doplatit částka stejná a to 2,5 milionu. V průběhu roku je prováděna kontrola hospodaření a závěrečný audit. Pro obce a města je zajišťován pracovníky kontrolního ZÁVĚREČNÝ ÚČET odboru OBCE Krajského ZA ROK 2012 úřadu třída Kraje Vysočina. U nás proběhla kontrola dvoufázová. Výsledek auditu je uveden v přiloženém textu. V tabulce jsou uvedeny základní položky příjmů a výdajů obce, přehled o zůstatcích peněz na účtech. Jana Houšková [tis. Kč] rok 2012 plánované skutečné 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 931, ,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 924, ,8 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0 8,0 4. PŘIJATÉ DOTACE 160, ,1 P Ř Í J M Y C E L K E M 9 115, ,9 skupina rok 2012 plánované skutečné 1. Zemědělství a lesní hospodářství 1 146, ,7 2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář , ,3 3. Služby pro obyvatelstvo 2 538, ,6 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 171,0 167,7 5. Požární ochrana - dobrovolná 53,0 76, Místní zastupitelské orgány 824,0 694, Volby do zastupitelstav kraje 0,0 24, Činnost místní správy 764, ,3 7. Ostatní finanční operace 360, ,2 V Ý D A J E C E L K E M 8 065, ,5 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ: příjmy roku 2012 z rezervy /zůstatku na základním běžném účtu z předchozích let/ operace z peněžních účtů FINANČNÍ ZDROJE V ROCE 2012 celkem výdaje roku 2012 splátka úvěru VÝDAJE ROKU 2012 celkem REZERVA /zůstatek na běžném účtě pro další období/ zůstatek na účtu skládka , ,3 22, , , , , ,3 33,9 Z á v ě r I. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y. II. Při přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2012 n e b y l a z j i š t ě n a r i z i k a, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 2

3 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Ohlédnutí Metánovského muzea v roce první návštěvníci přijeli již 6. ledna poslední zápis v návštěvní knize je z 29. listopadu - muzeum navštěvují jednotlivci, rodiny i organizované skupiny z celé republiky - někteří přijíždějí do našeho kraje pouze za účelem návštěvy tohoto muzea (telefonicky se předem ohlašují) - v loňském roce navštívilo muzeum okolo 180 lidí Ve 20. létech minulého století vznikaly na našem venkově Lidové školy hospodářské. Měly za úkol poskytovat základní odborné zemědělské znalosti venkovské mládeži zůstávající po skončení povinné školní docházky na venkově pracovat v hospodářství svých rodičů. Také u nás v Častrově byla v roce 1922 Lidová škola hospodářská zřízena při Obecné škole. V zimním období se vyučovalo 1x týdně ve čtvrtek, kdy mělo žactvo na Obecní škole volný den. Do Lidové školy hospodářské v Častrově docházela zemědělská mládež nejen z Častrova, ale i z okolních obcí Ctiboře, Jakubína, Metánova a Pelce. O zřízení této školy svědčí listina, jejíž opis se podařilo získat ze Státního archivu v Praze, ve které se oznamuje sousedním obcím ustanovení místního školního výboru pro lidovou školu hospodářskou v Častrově v tomto složení: Předseda: Petr Houška, rolník v Častrově, zástupce vlády. Pokladní: Jan Votruba, mlynář v Častrově, zástupce zem. správ. výboru Členové: Jan Kněžínek, rolník v Častrově, zástupce obce Častrova Některé zápisy z návštěvní knihy doslovně uvádím. Dozvěděla jsem se při svém natáčení v nedalekém Častrově o tomto muzeu. Bylo mi velkým potěšením vyslechnout vyprávění pana Zemana o Jakubovi Hronovi. Mám hodně skvělého materiálu, o který se ráda podělím s posluchači Českého rozhlasu Region. Jsa nadšen velkolepostí ducha slavného Čecha Hrona a zapáleným výkladem průvodcovým hluboce smekám. V blízkosti (v Žirovnici) jsem prožil dětství a teprve nyní se dozvídám o slavných lidech z okolí díky Pepovi Zemanovi. Díky za krásný zážitek! S úctou Vaše kolegyně kreslířka amatérka. Děkujeme za prohlídku a blahopřejeme obci za péči o rodáky. Odkaz Františka Severy je krásný nejen pro Metánov. Obrázky autora jsem znal, dnes jsem poznal i jejich autora. Úžasné! Atlas znám, ale že pan Severa pocházel z Metánova jsem netušil. Pan Zeman umí tak krásně povídat. Díky!!! Milada Červenková Lidová škola hospodářská v Častrově Rudolf Houška, rolník ve Ctiboři, zástupce obce Ctiboře Jan Mikolášek, rolník v Jakubíně, zástupce obce Jakubína Martin Kejval, rolník v Metánově, zástupce obce Metánova Václav Libánský, správce školy v Pelci, zástupce obce Pelec Jan Pechek, řídící učitel ve Ctiboři, zástupce okr. správní komise v Počátkách František Turek, řídící učitel v Častrově, správce Lidové školy hospodářské Julie Bednářová, učitelka ženských ručních prací v Častrově, zást. učitelů školy V Častrově, dne 14. Listopadu 1922 podepsáni: František Turek správce školy Petr Houška předseda Lidové školy hospodářské působili na našem venkově až do roku Po této době vznikly pro zemědělskou mládež Základní odborné školy rolnické pro nás v Kamenici nad Lipou. Záznam zpracoval: Miroslav Houška, kronikář J A K U B Í N na začátku 20. století Podle knihy Marie Fronkové Z pamětí jakubínského sedláka Ferdinanda Vránka V roce 1900 měla obec Jakubín 174 obyvatel. Bylo obydleno 25 stavení. Vlastní hospodářství, dobytek a půda jim zabezpečovala základní obživu. V zimě se zabývali mlácením obilí, ženy spřádaly len a draly peří. Hospodáři dělali drobné řemeslné práce. Od jara do podzimu pracovali na polích a loukách. Sedláci si na práci najímali čeledína a děvečku. Obyvatelé Jakubína, tak jako v mnoha dalších obcích, se věnovali zemědělské činnosti, která jim poskytovala hlavní obživu rodiny. Vedle práce na polích a kolem dobytka, v některých staveních muži dělali řemeslo. V Jakubíně bylo několik zedníků, tesař, byl tu také kovář, který dělal kovářské práce, ale koně nekoval. Byl zde švec, tkadlec, který v zimě tkalcoval a v létě zedničil. Přes zimu si v několika chalupách přivydělávali výrobou perleťových knoflíků. Při hospodářství byl v chalupě č. 1 malý obchod s koloniálním zbožím a v chalupě č. 5 byla hospoda. Na chalupě č. 19 u Pechů byl mlýn, pila a šindelka. V roce 1905 byla postavena za vsí sušárna a tírna lnu jako majetek Lnářského družstva v Jakubíně. V tírně byl parní pohon a velký lámací stroj. Len se pěstoval při každém větším i menším hospodářství. Něco se prodalo a něco zpracovalo doma na přízi, z níž si dělali pevná plátna na pracovní oděvy a jemné plátno na výbavu pro nevěstu. Venkovské nevěsty měly výhradně lněné výbavy. Ze lnu byly šaty, prádlo, ručníky, utěrky, prostěradla, cíchy. V Jakubíně přes zimu tkalcoval Jan Koutek a v létě zedničil. Život na vesnici v první polovině 20. století byl velmi těžký. Aby hospodář zabezpečil obživu pro rodinu, tak to vyžadovalo celoroční tvrdou práci. Ale také znát co a jak pěstovat, jak se starat o dobytek. Pokud špatně hospodařil, více vydával, než dokázal vydělat, tak chalupu zadlužil a ta přišla do dražby. Marie Marková 3

4 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 O trojkách na konci letopočtu i jinde Vážení čtenáři, tento článek jsem pojal jako připomenutí některých letopočtů z 3 na konci, eventuálně souvislostí spojených z číslicí 3 případně 13. Některé souvislosti si dovolím (a to ve 3 případech) poněkud zlehčit. Začnu průpovídkou, která se říkala v období normalizace o roce Podle ní nás postihla 2 neštěstí: vybouchla Škoda Plzeň a narodil se Husák. Nyní už ve vážném tónu si dovolím uvést 3 příklady, které budoucímu presidentovi slouží spíše ku cti. Počínaje tím, že se jako jeden z mála nenechal při politických procesech v 50. letech donutit k přiznání smyšlených obvinění, potom to, že už jako prezident byl proti rozmístění jaderných zbraní na území ČSSR a do třetice jeho inteligencí, kterou převyšoval své okolí. Že jí využíval při mocenském postupu, je věc druhá. Dovolím si k roku 1913 uvést ještě 3. nešťastnou okolnost, která způsobila v Evropě spoustu komplikací a s jistou nadsázkou si zaspekuluji, že pokud by nebyla 2. Balkánská válka, neřešil by se problém, zda patří Turecko do EU. K výročím letošního roku patří i 3. atentáty. Na A. Lincolna (1863), JFK o 100 let později a na A. Rašína v roce K nejstarším výročím, která uvedu příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Moravu v roce 863 toho bude letos řečeno a napsáno dost. Omezím se proto na konstatování faktu tím, že prosazovali bohoslužby v mateřském jazyce, předběhli závěry 2. Vatikánského koncilu o 11 století. V raném středověku vzpomenu pouze letopočet 1233 (nikoliv jak bylo uvedeno 1223) jako rok 1. zmínky o Ctiboři (mimo jiné i o Humpolci) a rok 1423 a s ním spojenou srážku husitů a vojskem Menharta z Hradce u rybníka Bor (mezi H. Dubenkami a Jihlávkou). Přeskočím několik století a zastavím se u roku U Lipska pohasla hvězda Napoleona Bonaparta. Samotná bitva, která trvala 3 dny byla tak trochu v české režii. Vrchní velitel byl předek finalisty prezidentské VOLBY a náčelníkem spojeného štábu maršál Radecký. Zde je zajímavé i to, že na straně spojenců bojovali i Švédové, takže rčení o 3staleté neutralitě je poněkud nepřesné. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 byli odměněni tím, že Kulatá výročí v roce 2013 Před 780 léty v roce 1233 se připomíná první zmínka o jedné z nejstarších obcí v regionu Ctiboři. Před 140 léty v roce 1873 byl ulit v dílně Josefa Hilznera v Jihlavě malý zvon zv. Sankustník, o průměru 32 cm a výšce 23 cm zavěšený v malé věži nad presbytářem kostela sv. Mikuláše, kterým se zvonilo při mši o pozdvihování. Před 100 léty 15. srpna 1913 byla slavnostně otevřena a předána svému účelu nová školní budova v Častrově, stavěná v létech Před 90 léty v roce 1923 v nové častrovské škole pro velký počet žactva otevřena třetí třída, založena v Častrově obecní kronika, prvním kronikářem ustanoven Emanuel Snížek, v zimě napadlo velké množství sněhu, takže od Vánoc až do 1. dubna nemohl jezdit autobus z Počátek do Kamenice a poštovní spojení bylo nutno udržovat pěšky. Před 80 léty v roce 1933 byl v Častrově založen Sportovní klub fotbalový oddíl SK Častrov. Před 50 léty v roce 1963 zřízena v Častrově v čp. 21 ordinace praktického lékaře, 1 x v týdnu ordinoval MUDr. Bohumil Peterka. zaveden na Barborku a Drážďany elektrický proud, v obci Častrov provedena výměna elektrického vedení a rozšíření veřejného osvětlení. Před 20 léty v roce 1993 provedena generální oprava vnějšku budovy častrovské školy nová fasáda včetně sochařské a dekorativní výzdoby průčelí školy, nová střešní krytina a okapy. Miroslav Houška museli předat Finsko carskému Rusku a dostali Norsko. S tím se sametově rozešli dlouho před předtím, než se rozdělilo Československo. Rok 1863 si oslaví (či neoslaví) naši polští sousedi. V tomto roce proběhlo první ze 3 povstání (toto proti ruské nadvládě), která byla nakonec krvavě potlačena. Přesunu se do minulého století. Rok 1923 si připomínáme nejčastěji z důvodu zahájení vysílání čs-rozhlasu. Kdo se dostal v roce 1933 k moci, snad ani nemusím zdůrazňovat. Nakonec 3. říše nevydržela tisíc let, ale jen 12 (chcete-li - 3 olympijské cykly). Za 10 let poté začalo být zřejmé, že válečné úsilí států troj osy se dostalo z fáze potíže růstu do fáze růst potíží. Dále si dovolím připomenout 3 vojenské složky, které se ocitly ve špatnou dobu na špatném místě, případně se o nich moc nemluvilo. První z nich se dostalo do širšího povědomí díky citátu: jsme v pr jako Vládní vojsko v Itálii. Druhá (1. čs divize), která bojovala v březnu 1939 proti maďarské přesile na Podkarpatské Rusi v době, kdy už nad pražským hradem vlál prapor s hákovým křížem. Třetí čs. armáda Šumava I a II zajistila ostrahu státní hranice v americkém sektoru v jihozápadních Čechách. Rok 1953 byl u nás ve znamení 3 událostí: smrti Stalina a Gottwalda a měnové reformy (pamětníci prominou, že jsem nepoužil peprnější termín). K roku 1963 něco z regionu: tento rok byl posledním samostatným pro obce (a JZD) dnešních místních částí obce Častrov. Rok 1973 byl důležitý mj. pro žáky ročníku Museli jsme se rozhodnout, kam půjdeme po ukončení ZDŠ. K roku 1983 si dovolím uvést další vtip. Na otázku Jaké jsou u nás 3 nejčastější seriály byla odpověď: Večerníček, Arabela a pohřby sovětských státníků. V období 3 let zemřeli rovnou 3. Další zajímavý úkaz je to, že se v čelu SSSR a později Ruska pravidelně střídají plešatí a vlasatí politici. Rokem 1993 a vznikem ČR k svůj přehled ukončím. Na úplný závěr avizované 3. odlehčení. Určitou dobu jsme měli v kalendáři nikoli 12, ale rovnou 13 měsíců. Vzpomenete si ještě, jak se ten 13. jmenoval? Malá nápověda bylo to období, kdy vyvíjela největší úsilí organizace SČSP. O.V. 4

5 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Klaun Hopsalín s dětmi v častrovském kulturáku 2013 Takový byl masopust před léty ve Ctiboři I v Metánově proběhl letos dětský karneval S Hopsalínem v Častrově 5

6 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KUŽELKY Obě soutěže, ve kterých účinkují naši kuželkáři jsou v plném proudu a pomalu spějí k závěru. Je velmi potěšitelné, že obě naše družstva figurují v popředí svých tabulek. Družstvo A hraje Krajský přebor Vysočiny a po sedmnáctém kole je na krásném druhém místě dvanáctičlenné tabulky. V pátek hráli naši muži v domácím prostředí s doposud vedoucím Spartakem Pelhřimov A a i když jednotlivé duely byly velmi vyrovnané, odjížděli pelhřimovští s drtivou porážkou 7 : 1. V době, kdy píši tento příspěvek zbývají našim odehrát ještě čtyři zápasy /Jihlava, Cetoraz, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí/. Na první Kamenici nad Lipou ztrácejí naši pouhé dva body a pokud se mimořádně zadaří, není vyloučen postup do vyšší soutěže. Za snahu a obětavost všech hráčů by si áčko postup zasloužilo a jistě jim budeme všichni držet palce. Daří se jim i v soutěži jednotlivců. Míra Němec je na čtvrtém místě s průměrem 444,3 poražených kuželek a v první dvacítce je ještě na devatenáctém místě David Němec s průměrem 430,3 kuželek. Družstvo B hraje Krajskou soutěž Vysočiny, skupinu A. Vede SPORT si také velmi dobře. Je rovněž na krásném druhém místě desetičlenné tabulky. V sobotu se doma béčko utkalo s vedoucím celkem tabulky Slavojem Žirovnice D a po boji naši zvítězili o devět kuželek. I přes tuto prohru ale Slavoj vede o osm bodů a předstihnout jej je prakticky nemožné. V soutěži jednotlivců je Martin Švácha na pěkném šestém místě s průměrem 419,6 kuželek a v první dvacítce je ještě devatenáctý Jenda Fuxa s průměrem 398,9 poražených kuželek. FOTBAL Jarní část soutěže fotbalistů začne až dubnu. Naši sehrají pouze tři utkání v domácím prostředí. Zde je jejich přehled: v 15:30 hod Sokol Častrov : Sokol Čejov B v 16:00 hod Sokol Častrov : Sokol Košetice B v 16:30 hod Sokol Častrov : Slavoj Třešť C Dovoluji si všechny sportovní příznivce pozvat do kuželny a na naše hřiště. Přijďte povzbudit naše borce, oni se vám jistě odvděčí dobrými výkony. Ing. Miroslav N ě m e c předseda sportovní komis 6 Valná hromada honebního společenstva Častrov magické datum, tento den byl po deseti letech jednacím dnem vlastníků pozemků členů Honebního společenstva Častrov. Předmětem jednání bylo: 1. zaktualizovat seznam vlastníků pozemků honebních pozemků 2. schválit a doplnit Stanovy honebního společenstva 3. zvolit nový honební výbor 4. dohodnout pronájem honitby za účelem výkonu práva myslivosti za úplatu Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o dva rozdílné právní subjekty Honební společenstvo Častrov a druhý subjekt Myslivecké sdružení Častrov. Uvedené subjekty jsou řízené zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami. V bodě 1. se jednalo o rozsáhlou administrativní činnost a musíme v tomto případě poděkovat vedení ZD Častrov za poskytnutí evidence. V bodě 2. byly stanovy doplněny o způsob svolávání Valné hromady a to vyvěšením pozvánky na úřední desce v jednotlivých částech obce Častrov, zveřejněním ve zpravodaji a vyhlášením v místním rozhlase. V bodě 3. byl zvolen nový starosta Vladimír Fojt za odstupujícího Jaroslava Švece, novým místostarosta Ing. Stanislav Hrubý za odstupujícího Václava Mikoláška. Dalšími členy výboru honebního společenstva byli zvoleni Ing. Jan Fuxa, Ing. Miroslav Houška, Jiří Ješeta st., Karel Švácha ml. a Pavel Salava. V bodě 4. bylo dohodnuto a schváleno pronajmout výkon práva myslivosti na deset let místnímu Mysliveckému sdružení Častrov za 2.678,- Kč ročně. Přijměte, prosím, tuto zprávu jako informaci o průběhu jednání Valné hromady Honebního společenstva Častrov. Zaznamenal Václav Mikolášek Myslivost v častrovské honitbě Myslivost není jenom lov, ale především péče o zvěř a ochrana před nepříznivými vlivy. Jednotlivé druhy zvěře jsou početně normovány podle uživnosti honitby. Možné je odlovit to, co překračuje normovaných stav. V honitbě Častrov je normována zvěř srnčí, zajíc polní a bažant obecný. Ostatní zvěř je lovena jako zvěř nežádoucí z důvodu způsobování škod na lesních porostech a polních kulturách. V roce 2011 bylo uloveno 15 srnců, 2 srny a 7 srnčat. Ztráty úhynem a dopravou - 4 srnci, 10 srn a 30 srnčat při sklizni pícnin. Černá zvěř není v naší honitbě normována, protože nemáme 1000 ha lesa, což je podmínka zákona k možnosti chovu této zvěře. Odstřelem bylo uloveno 26 ks, z toho 8 lončáků (to je zvěř ve stáří do 24 měsíců) a 20 selat (zvěř do stáří 12 měsíců). Dále byl uloven kolouch jelena lesního, dva roční daňci a jedna danělka. Z mufloní zvěře byl uloven dvouletý beran a jedno muflonče. Vypustili jsme na rybníky 100 káčat kachny březňačky ve stáří 3 týdnů a uloveno bylo 25 kachen na tahu vč. divokých. Vypuštěná kachňata se stala snadnou kořistí orla mořského, který hnízdí na Hornocerekvicku a výra velkého, který hnízdí v naší honitbě. Zajíc polní je normován v počtu 140 ks, minimální stav je 100 ks. Při jarním sčítání zvěře je vykázáno 75 zajíců, nenaplňujeme ani minimální stav a proto zajíce nelovíme. Normovaný stav bažanta obecného je 14 ks a ve volné přírodě se skoro nevyskytuje. Další ohroženou zvěří je koroptev polní, čítáme tak ks v úseku honitby Častrov Metánov. Zvěř škodící myslivosti - liška obecná, uloveno 37 ks, kuna skalní, uloveno 10ks, kuna lesní, uloven 1ks. Dravci se neloví, jsou zákonem chráněni. V roce 2012 bylo uloveno 12 srnců, 6 srn a 13 srnčat. Ztráty na srnčatech se pohybují okolo 25 ks. Dospělou zvěř likviduje silniční doprava a volně pobíhající psi na úseku honitby Ctiboř. Zvěř černá obdivuhodný výřad 46 ks, z toho 23 lončáků a 23 selat. Na výřadu se podíleli myslivci Ješeta Jiří st. 28 ks, Švácha Karel st. 5 ks, Švácha Karel ml. 5 ks, Provázek Jaroslav 3 ks, Jebavý Jan 2 ks, Ing. Švanda Jiří 1 ks, Marek Milan 1 ks a lovecký host 1 ks. Z ostatní zvěře spárkaté byl uloven kolouch jelena lesního, jedno muflonče, dvě danělky a jedno danče. Z drobné zvěře, kterou lovíme, je divoká kachna uloveno 12 ks na tahu. Zvěř škodící mysliovsti liška obecná, uloveno 36 ks z toho 10 mláďat vynorováním. Dále bylo uloveno 8 kun skalních. Poskytnuté údaje jsou souhlasné s údaji, které předkládá myslivecký hospodář státní správě každý rok do 31. března. Václav Mikolášek myslivecký hospodář

7 jaro 2013 NÁŠ ZPRAVODAJ Metánov majetkové vypořádání V současné době je pro obec Metánov připravována projektová dokumentace pro územní řízení stavby kanalizace. Ta by se mohla budovat v některých příštích létech. Před vlastním projektováním bylo provedeno i geodetické zaměření trasy. Zpracované podklady je možné využít nejenom k vypracování projektové dokumentace kanalizace. Jsou použitelné i pro vzájemné vypořádání vlastnických vztahů. Mnohde jsou např. některé obecní pozemky zaploceny do zahrad vlastníků, či naopak, jinou část pozemku vlastníka může využívat obec. Podle vyhotovených snímků je snadno proveditelné vzájemné vypořádání těchto nesouladů. Možná, že se na někoho z Vás obrátila geodetická kancelář Vlastimila Sukdoláka a nabídla možnost uvést svůj majetek do vlastnického pořádku. Prosím, využijte tuto možnost. Jana Houšková Na častrovském hřbitově byly pokáceny některé vzrostlé lípy. Náhradní výsadba zeleně proběhne v zadní části hřbitova. V současné době se upravují cesty. Vážení spoluobčané, divadelní soubor Vrchlický při OÚ Častrov si pro Vás připravil na 19.4., 20.4., a vždy od 19:30 v Kulturním domě v Častrově divadelní komedii DARMOŠLAP- KY aneb REPETE HOŠI od Zdeňka Hovorky. Komedie se odehrává na zanedbaném statku zanedbaného Pamfila Guasparrula. Milostné bláznovství ve dvou dějstvích s mírně lechtivým podtextem Vám možná bude připomínat i současnou dobu, ale je to pouze shoda náhod. Hezké pobavení, Vám divákům, přejí všichni aktéři divadelní komedie. Mezinárodní soutěž motorobotů PF 62 Ctiboř, Koupíme dům v Častrově nebo blízkém okolí. tel. č Koupíme pole nebo louku. Nabídky prosím na tel. č VÍTE ŽE: VODOMĚRY BUDOU INSTALOVÁNY NA VŠECH PŘÍPOJKÁCH V METÁ- NOVĚ DO

8 NÁŠ ZPRAVODAJ jaro 2013 KINO POČÁTKY Palackého náměstí Počátky DUBEN 2013 NEVĚDOMÍ sobota 19:00 hodin 120 Kč 124 minut USA české titulky Akční, sci-fi, dobrodružný, fantasy Nevhodné do 12-ti let SCARY MOVIE neděle 17:00 hodin 100 Kč 124 minut USA české titulky Komedie, Přístupný PÁD BÍLÉHO DOMU sobota 19:00 hodin 100 Kč 119 minut USA české titulky Akční, thriller, Nevhodné do 12-ti let ZAMBEZIA neděle 17:00 hodin 100 Kč 83 minut Jižní Afrika český dabing Animovaný, komedie, Přístupný FOPO II., s.r.o. Autorizovaný dealer Ford PELHŘIMOV TEL: / JINDŘICHŮV HRADEC ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Častrov si Vás dovoluje pozvat na divadelní komedii Zdeňka Hovorky PÁTEK SOBOTA PÁTEK SOBOTA vždy od hodin Pamfilo -sedlák Jan Fuxa Jakub -kostelník Michal Švácha Rufolo, kumpán Pamfila Jiří Kyba Ermín, básník Jiří Houška Puccio, sluha Radim Erlebach Režie -Ladislav Kněžínek Světla -Jan Fuxa st. Zvuk -Jan Fuxa ml. Nápověda -Jiřina Matoušková a Jana Fuxová Masky -Lucie Mitasová Hudební režie -František Lavický Beritola, hospodyně Hana Červenková Amélie, sestra Pamfila Markéta Fuxová Ardélie, sestra Pamfila Ivona Jirsová Laureta, dcera Amélie Ivana Fojtová Jeanetta, služebná sester Jana Šimečková Předprodej OÚ Častrov od 15. dubna Telefon Vstupné 60,- Kč Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, , telefon Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška. Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické či listinné na adresu obecního úřadu. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2012 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2012 s výsledkem hospodaření. Přílohy:

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

TJ Sokol Cetoraz 2366 7:1 2266 TJ Slavoj Žirovnice B (8:4)

TJ Sokol Cetoraz 2366 7:1 2266 TJ Slavoj Žirovnice B (8:4) Krajský přebor Vysočiny č.18/09-10 7. března 2010 Padla třetí pětistovka letošního ročníku. Lídr tabulky překvapivě doma ztratil bod. Velkomeziříčští zaostali za svými domácími výkony a přenechali body

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více