VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště Identifikátor zařízení: IČO Adresa: Boršice, Podradovany 190 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Boršice právní forma: obec, IČO: Adresa: Boršice 7 Odloučená pracoviště školy: Boršice,U Hřiště Boršice Boršice, Školní 161 Součásti školy: 1. Mateřská škola kapacita 100 dětí IZO: Základní škola kapacita 320 žáků IZO: Školní družina kapacita 25 žáků IZO: Školní klub kapacita 188 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 230 jídel IZO: Zařazení do sítě škol: Ředitel školy: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, Staré Město, Velkomoravská 548 Datum jmenování do funkce: tel.zam.: MOB: fax: Zástupce řed.školy: Mgr. Ivo Vojtík Datum jmenování do funkce: Školská rada zřízena Ing. Gabrielová předsedkyně školské rady Mgr. Dostálová Žajdlíková Dagmar Dvouletý Jiří Mgr. Janíková Lenka Mgr. Olšák Milan

3 Počet tříd: Počet žáků: Počet žáků na třídu: Přepočtený počet ped.prac: Počet žáků na ped.úvazek: l.stupeň ,4 21,37 2.stupeň , ,3 Školní družina ,6 21 Školní klub ,4 Mateř.škola ,7 14,05 Školní jídelna 180 3,8 ASŠK 1 22 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje ve šk. roce 2006/2007 Vzdělávací programy školy: Vzdělávací program v ročnících Počet žáků Základní škola č.j.:16 847/ Zvláštní škola č.j / ,3., 8. 5 Volitelné předměty: informatika Ekologická praktika ekologie základy administrativy první pomoc seminář z jazyka českého seminář z matematiky sportovní hry Odborné kroužky: kroužek pro dyslektiky Údaje o pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 30 29,3 Externí pracovníci 7 0,69

4 Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2006/2007: Ped. prac.- poř. číslo Kvalifikace Prac. zař., funkce úvaze Ped. praxe k 1 VŠ D,ped. Třídní učitel st. 2 VŠ-1.st.ZŠ Třídní učitelka st. 3 VŠ-TV,BV učitel 2.st VŠ-uč.sp.p. ředitel VŠ-uč.z., Třídní učitelka 1 25 OV 1.st. 6 VŠ-1.st. ZŠ Třídní učitelka st. 7 VŠ-učit.NJ Učitelka VOŠ AJ učitelka 2.st MD 9 VŠ-Př,Pěst. Třídní učitel VŠ-1.st.ZŠ Třídní učitelka st. 11 VŠ-ČJ, OV Třídní učitelka st. 12 VŠ-M,Z Třídní učitel 1 zást.ředitele 13 VŠ-Př,Zzv tř.uč.1.st SŠ-vych. vych.šd, uč.1.st VŠ-M,Dg učitelka 2.st VŠteol.,uč.zp Třídní uč.2.st VŠ-1.st.ZŠ tř.uč.1.st.-md Pedagogičtí pracovníci MŠ: Ped. prac. MŠ poř.č. kvalifikace prac. zařazení úvazek 1 SŠ učitelka MŠ 0,9 2 SŠ učitelka MŠ 0,9 4 SŠ učitelka MŠ 0,9 5 SŠ vedoucí učitelka 1

5 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2006/ školník 1 2 ekonomka 1 3 uklizečka MŠ 0,8 4 kuchařka 1 5 uklizečka MŠ 1 6 uklizečka ZŠ 1 7 kuchařka 1 8 uklizečka ZŠ 1 9 vedoucí ŠJ 0,8 10 uklizečka ZŠ 1 11 kuchařka 1 K zápisu v roce 2006 se dostavilo 27 žáků. Ve školním roce 2006/2007 nastoupilo do prvního ročníku nově 21 žáků, 6 žákům byl odložen nástup školní docházky. V průběhu roku se přistěhovalo 5 žáků. Výsledky vzdělávání žáků splnily cíle stanovené vzdělávacím programem. Z celkového počtu 198žáků neprospěli 4 žáků (4přistěhovaní ze zahraničí). Ze 105 žáků prvního stupně prospělo s vyznamenáním 84 žáků, z 93 žáků 2.stupně prospělo s vyznamenáním 33 žáků. Z celkového počtu 22 vycházejících žáků se hlásilo v prvním kole 17 žáků na střední školy s maturitou, 5 žáků na ostatní střední školy. 15 žáků bylo přijato v prvním kole, 2 ve druhém na maturitní obory, na nematuritní bylo přijato v prvním kole 5 žáků. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Přehled akcí Ve školním roce 2006/2007 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili celkem 21 akcí DVPP v počtu 22 účastníků na které bylo vynaloženo Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků je nadále organizováno s ohledem na tvorbu ŠVP ZV a na prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007

6 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do l.tříd 2006 o odklad 1.třídy 2006 l.třídy 2007 o odklad 1.tříd Do 1.třídy bylo v roce 2007 zapsáno 33 dětí, 14dětem odložena školní docházka o 1 rok. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2006/2007 : Ročník / počet tříd Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 1. / / / / / Celkem stupeň 6. / / / / Celkem 2.stupeň Škola celkem Integrovaní žáci Ze 4 žáků, kteří neprospěli na prvním stupni, jsou 4 žáci cizí st. příslušnosti, kteří přišli na školu od pololetí Volba povolání Do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova a pracovní činnosti je zařazena výchova k volbě povolání podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání č.j / z Obsah výchovy k volbě povolání je rozplánován tak, aby každý žák v období posledních tří let povinné školní docházky absolvoval 60 hodin výchovy k volbě povolání. Počty přihlášených a přijatý žáků do středních škol ve školním roce 2006/2007 Další studium vycházejících žáků: počet 22, přijato 22 = 100%

7 Maturitní obory: 17 (77%) Nematuritní obory: 5 (23%) Přechod žáků na školy jiného typu: Gymnasium 8-leté Uh.Hradiště Přihlášeno: 4 přijato: 1 ZŠ UNESCO Uh.Hradiště- škola s rozšířenou výukou cizích jazyků Přihlášeno:3 přijato: 3 ZŠ Staré Město škola s rozšířenou výukou matematiky Přihlášeno: 3 přijato: 2 ZŠ Uherské Hradiště Sportovní Přihlášeno: 4 přijato: 4 4 žáci se odstěhovali Celkový přehled umístění ve studijních a učebních oborech je přílohou zprávy. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Počet: Sluchově postižení Zrakově postižení Mentální postižení 5 Tělesné postižení 1 S kombinací postižení 1 S vývojovými poruchami 10 Celkem: 17 Koncepcí práce s integrovanými byla pověřena třídní učitelka 4.p.r., dyslektické kroužky vedly 3 učitelky 1.stupně a 1 učitelka 2.stupně. Byla prohloubena spolupráce s SVP HELP, provedena řada preventivních programů s žáky. Je vypracován krizový plán školy. Z mimořádných pedagogických aktivit - 1 ped.pracovník je vedoucím okresní metodické sekce dějepisu. Kroužky zařazené do školního klubu: Výchovná činnost školy se soustřeďuje ve školním klubu při ZŠ, počet oddělení 18, počet žáků zařazených do školního klubu dle rozhodnutí ředitele školy je kroužek šachový -kroužek turistický -sborový zpěv -taneční kroužek -sportovní a tělovýchovné aktivity -aerobic -výtvarný kroužek -matematický kroužek 2 oddělení 2 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 2 oddělení 1 oddělení 2 oddělení 1 oddělení

8 -kroužek jazyka českého -počítačový kroužek -turistický kroužek -divadelní kroužek -novinářský kroužek 1 oddělení 2 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství zajišťoval třídní učitel 9.p.r., 20 vycházejících žáků bylo umístěno v prvním kole, 2 ve druhém. Spolupráce rodičů se školou je dobrá. Je zajištěn minimální preventivní program, vypracován traumatologický plán. Nebylo zaznamenáno záškoláctví, nebyla udělena snížená známka z chování, 1 žákyně neprospěla ze 2 předmětů, úspěšně vykonala opravné zkoušky. Na 1.stupni neprospěli 4 sourozenci cizí st. přísl. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Pochvalou bylo na návrh třídních učitelů oceněno celkem 42 žáků za reprezentaci školy, výborné studijní výsledky,veřejná vystoupení, pochvalou ředitele školy 6. a 9. ročník za pomoc při realizaci Dne dětí a Dne Země, 5 žáků za pomoc spolužákovi a jeden žák za vynikající sportovní úspěchy. Bylo uděleno 6 důtek třídního učitele za nedostatky v chování, jedna důtka ředitele školy za porušování školního řádu a 13 napomenutí třídního učitele. Ve výchovně vzdělávací práci bylo dosaženo celkově dobrých výsledků. Záležitosti týkající se školy byly řešeny a vyřešeny. Spolupráce s obecním úřadem, školskou radou a sdružením rodičů byla stále na velmi dobré úrovni. Aktivity a prezentace školy: I. Spolupráce s SVP HELP: Proběhly návštěvy pracovníků SVP ve třídách.kladen byl důraz na zlepšení vztahů ve třídě a začlenění dětí ze slabších sociálních skupin. Ve druhé třídě proběhly programy 1x, ve třetí 1x, ve čtvrté 2x. Spolupráce se v celku osvědčuje, dle vyjádření učitelek chybí rozbor a doporučení vyplývající z těchto návštěv. II. Spolupráce s Policií ČR. Proběhla beseda na 1.stupni s tiskovou mluvčí Policie ČR. III. Ostatní aktivity:

9 1. 5..ročník: žáci mají povědomí o zdraví jako základu lidské hodnoty - dokážou pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu a užívání návykových látek - mají vědomosti o zdravém životním stylu - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy -znají svá práva a povinnosti - ví,na koho se obrátit v případě,že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva - mají povědomí o tom,že každé jednání, které ohrožuje práva druhých /šikana,násilí /je protiprávní- znají základní způsoby odmítání návykových látek Ekologické aktivity,evv třída Den Země - Kdo nám pomůže - Sběr kaštanů a šípků, vaření šípkového čaje - Jaké je to zvíře - Vánoce pro zvěř - návštěva krmelce - Výlet za zvířátky - Exkurze v pekárně - Jak roste chléb - Nebojme se přírody Projekty třída: Vítání jara třída: Projekt zdravé zuby 1.třída - já chodec - přišel podzim - škola v přírodě 2.třída - Ajaxův zápisník celoročně - moje maminka 3.třída - Včela - skládačková matematika - škola v přírodě 4.třída - 10 nej o Boršicích Akce třída

10 Září: - vypracování krizového plánu, plánu ŠMP - zahájení práce školního klubu - výstavka dětských knih - divadelní představení říjen: - dopravní výchova (4. a 5. třída) - exkurze Planetárium Brno - výtvarná soutěž - beseda s mluvčí policie ČR - zapojení do soutěže Diskito listopad - příspěvky do školního časopisu - výstavka výrobků přírodních materiálů - vystoupení pro důchodce - Boršičánek prosinec - pečení perníčků - výchovný koncert Pavla Nováka - Mikulášská nadílka - vánoční besídky - Koledování Boršičánek Leden - Výtvarná soutěž Moje kriminálka - Soutěž Detektivní povídka - Školní kolo Zazpívej slavíčku - Třídní kola Zazpívej slavíčku Únor - výroba dárků na zápis do 1. třídy - zahájení plaveckého výcviku - školní kolo Zazpívej slavíčku Březen - matematický Klokánek, Cvrček - návštěva knihovny - třídní, školní a okrskové kolo v recitaci - seznámení s internetem - loučení se zimou, vítání jara Duben - fotbalový turnaj MacDonald cup - osvobození obce kulturní pásmo -

11 Květen - výroba dárků ke dni matek - návštěva plaveckého bazénu Delfín v Uh.Brodě - dopravní výchova dopravní hřiště Červen - Den dětí - školní výlety - škola v přírodě - divadelní představení třída 1. pololetí - Exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice - Invex Brno - Výsadba stromků - Exkurze SOŠ a SOU Bzenec - Exkurze na pracovní úřad (9. třída) - Divadelní představení pro důchodce - Burza středních škol - Návštěva Slováckého muzea - Aztékové - Vánoční florbalový turnaj (6. 9. třída) - Ježíškova dílna, spaní ve škole - Florbalový turnaj 2. pololetí - Návštěva divadelního představení ve Slováckém divadle - Exkurze Medlovice, Hostějov - ples SR taneční vystoupení - soutěž v informatice - olympiáda v JČ okresní kolo - matematický Klokan - Den Země přírodovědná stezka - Coca Cola Cup v kopané - Buchlovský kopačák - školní turnaj v kopané, florbalu, vybíjené a stolním tenise - Exkurze Brno (6. 7. třída) - Poznávací zájezdy do Prahy, Brna, Vídně V průběhu celého roku se žáci školy z šachového kroužku zúčastnili mnoha soutěží s vynikajícími výsledky. Největšími úspěchy bylo obsazení druhého místa Luďka Volčíka na MČR (postup na ME), v soutěži družstev na MČR. IV. Spolupráce s rodiči probíhá na několika úrovních: - činnost kroužků za účasti rodičů

12 - rodiče jsou zváni na školní akce - rozvíjela se spolupráce se SR pravidelné schůzky vedení se zástupci rodičů - návštěva v hodinách výuky - třídní schůzky - individuální pohovory - poskytnutí informací o činnosti SVP Help, PPP, nízkoprahových center, linky důvěry, V. PEER aktivisté: - pokračovalo se v činnosti PEER aktivistů, 2 žákyně ze 7. třídy se zúčastnily setkání organizovaných SVP Help. VI. Prezentace školy: Veřejnost je informována na webových stránkách školy o veškerých školních aktivitách, škola přispívá články do místního časopisu, prezentuje se na různých akcích kulturním vystoupením (Boršičánek, taneční kroužek, ) Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Žáci šachového kroužku se pravidelně umísťovali na předních místech v okresních, regionálních i celostátních soutěžích družstev i jednotlivců. TOM- turistické aktivity, organizace Boršické třicítky. Pěvecký soubor Boršičánek realizoval řadu veřejných vystoupení, žáci tanečního kroužku předvedli taneční vystoupení na plese Sdružení rodičů, kroužek sportovních aktivit-kopaná absolvoval základní kolo celostátní soutěže Coca Cola Cupu, mladší žáci se zúčastnili okrskového kola Mc Donalds Cupu. Učitelé školy uskutečnili pro žáky školy řadu soutěží: Klokan, Benjamínek, Pythagoriádu, Početní král, Zazpívej slavíčku, školní kola olympiád, Vánoční besídky, turnaje ve florbalu, kopané, stolním tenisu. Žáci 2. a 3.ročníku absolvovali předplavecký a plavecký výcvik, žáci 4.a 5.ročníku si vyzkoušeli dopravní testy a jízdu na kole na dopravním hřišti. Proběhly ekologické programy zaměřené na tradice, zvyky, obyčeje, výuková témata pod vedením odborné lektorky. Žáci 1.a 3. ročníku absolvovali školu v přírodě na Ploštině. Z kulturních a dalších akcí-návštěva veletrhu Invex Brno,návštěva Burzy středních škol, elektráren, hvězdárny, výchovného koncertu, divadelních představení na 1. i na 2.stupni školy, Slováckého muzea. Mateřská škola K bylo zapsáno celkem 52 dětí, v průběhu roku nastoupily 2 děti. Byla vytvořena 2 oddělení. První oddělení bylo smíšené a ve druhém převládaly děti, které šly po prázdninách do školy. Oddělení: červených jablíček: 27 dětí Vladimíra Mlčková, Petra Bubláková žlutých jablíček: 27 dětí Jitka Třísková, Dagmar Žajdlíková

13 Všechny paní učitelky mají plné pedagogické vzdělání. V průběhu roku došlo k úpravám úvazků. Od pracovaly 3 paní učitelky na úvazek Na MŠ pracovaly 2 paní uklizečky,/1úvazek 0,8/, 3 paní kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny/. S dětmi s odloženou školní docházkou (7) se pracovalo na základě vypracovaného ind. plánu a manuálu. Do Základní školy Boršice odešlo 16 dětí, 1 dítě do Mateřské školy Uh.Hradiště logopedická třída Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2007/2008 = 12 Specifické dílčí projekty : Hrajeme si se slovíčky /logopedická prevence/ Veselé pískání-zdravé dýchání (hra na zobcovou flétnu) Cvičíme pro radost (aerobic BABY) Píšeme podle písniček (motoricko-akusticko-optická cvičení) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DRUH SEMINÁŘE POČET ZÚČASTNĚNÝCH Veselé písničky 1 Psychomotorické hry v MŠ a ŠD 1 Netradiční výtvarné techniky 1 Pomůcky v logopedii 1 Psychomotorické hry ve školce i škole 1 Tématický zájezd pro logopedické preventisty 2 Zákoník práce v praxi 1 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Při tvorbě ročního plánu jsme vycházeli z výsledků evaluace a hodnocení školního roku , z analýzy situace a možností školy a především dle potřeb dětí. Dále jsme vycházeli z ŠVP Radostný a zdravý pohled dětí na svět, který byl vypracován v souladu s RVP PV. JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAKO PTÁČEK.. Hlavními prioritami pro školní rok bylo plnění těchto cílů: využívat zpěv, hudebně pohybové činnosti a hudbu jako metodu, prostředek k dosažení cíle. Dbát na to, abychom při plánování zachovali všestrannost a tak dosáhli toho, že hudební činnosti budou prostupovat všemi vzdělávacími oblastmi. Dítě a jeho tělo:

14 Význam hudebních aktivit pro fyzické zdraví a pohodu, relaxaci i aktivizaci, rozvoj jemné a hrubé motoriky, manipulační dovednosti. Dítě a jeho psychika: Hudbou podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, vnímavost, vůli a city,rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikaci, rozvíjet fantazii a tvořivost. Dítě a ten druhý: Prostřednictvím hudební a hudebně pohybové hry dávat příležitost ke spolupráci, k nácviku sociálních rolí, k vytrvalosti a zodpovědnosti, k přijetí a dodržování pravidel, vést k vytváření pozitivní vzájemné závislosti, dávat prostor k obdarování druhých, k uznání, ocenění a úctě. Dítě a společnost: Osvojovat lidové písně, dětské hry, seznamování m se s uměleckými díly podporovat vytváření pocitu zakotvenosti ve společnosti, umožňovat dítěti prožít sounáležitost v menší či větší sociální skupině.hudba je dech duše -nese duchovní hodnoty společenství. Dítě a svět: Prostřednictvím hudební činnosti a tradice seznamovat děti s jinými kulturami, jazykem,hodnotami.přes zakotvení ve vlastní kultuře je provázeno cizími kulturami a je vedeno k toleranci. Vytýčení dílčích cílů pro výchovně vzdělávací práci : Dostatečně naplňovat specifické vzdělávací cíle dané ŠVP Dodržovat dostatečně dlouhý pobyt venku Vyvozování pravidel-jejich realizace Počítat s aktivní spoluúčastí a samotným rozhodování dítěte Navozování situací, které podnítí začátek a průběh hry s dětmi nemanipulovat S dětmi zbytečně nemanipulovat, zbytečně je neorganizovat Dávat dětem jasné a srozumitelné pokyny Dbát na vyvážený poměr spontánních a řízených činností Podněcování dětí k vlastní aktivitě Podporovat experimentování dětí Respektovat individuální potřeby dětí Zvát ke spolupráci rodiče Ujasnit si pravidla evaluační činnosti Dbát o svůj odborný růst Závěr: K naplnění jednotlivých cílů všechny paní učitelky přistupovaly zodpovědně a braly především zřetel na individuální přístup. Ne všechny cíle se nám podařilo realizovat, proto jsme je na základě evaluace zařadily i na další školní rok. Je potřeba více se zaměřit na prostředky a metody prostřednictvím kterých se nám vytýčené cíle podaří realizovat. Velká péče byla věnována dětem s odloženou školní docházkou, kde se dobrých výsledků dosáhlo především zapojením těchto dětí do specifického projektu Píšeme podle písničky /motoricko-akusticko-optická cvičení/. Cíle pro zkvalitnění podmínek výchovně vzdělávací práce: Vyřešit prostorové uspořádání třídy tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí Zajistit dostatečné vybavení zahrady Zkvalitnit spolupráci s odborníky logopedie

15 Všechny společně vytvářet ovzduší vzájemné tolerance a důvěry Závěr: Vzhledem k tomu, že v ve školním roce byla vytvořena jenom dvě oddělení, podařilo se nám vyřešit prostorové uspořádání třídy tak, že děti mají dostatek místa na pohybovou aktivitu i vlastní hry. Na zahradě MŠ byla provedena částečná úprava terénu a pořízeno dřevěné hrací zařízení. Dále bychom chtěli ve spolupráci se základní školou zkvalitnit webové stránky a více tak veřejnost informovat o činnosti naší MŠ. Škola spolupracuje: S rodiči-drakiáda v MŠ, Heloudýně odpoledne s Mikulášem, Vánoční povídání s prarodiči, zapojení rodičů do výroby zvonečků Vánoční zacinkání,karneval,vynášení Moreny, oslava Dne matek- Květinové království a Dne dětí- Balónková show, Odpoledne pro mého tátu, Pohádkový týden s barvičkami, Něco končí, něco začíná - rozloučení s předškoláky. Obecní úřad-spoz, tři paní učitelky jsou členkami, pravidelná účast dětí Vítání občánků, oslava Dne matek a Dne dětí, rozloučení s předškoláky- účast i představitelů obce,beseda s důchodci, vystoupení na výroční schůzi SPCCH, výstava vánočních zvonečků na obci Místní knihovna- seznámení s prostředím, Pohádkové předčítání S místními podnikateli sponzorování MŠ, exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování Městské divadlo Zlín divadelní představení Kočičí pohádka Puf a Muk Spolupráce se základní školou-zaměřena na zdravý přechod dětí z MŠ se více zkonkretizovala, účast paní učitelky na zápisu, předávání vzájemných poznatků, vzájemné hospitace mezi učitelkami, spolupráce v oblasti logopedie, aerobicu, návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ, pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a opačně. Děti z 8 třídy nám byly nápomocni při oslavě Dne dětí - Sněhurka a sedm trpaslíků Se Sdružením rodičů při ZŠ průvod Světlušek S MŠ Stříbrnice,Medlovice společné předávání poznatků v oblasti výchovně vzdělávací,společná návštěva kulturních akcí Spolupráce s odborníky Pedagogicko psychologická poradna školní zralost SPC při Spec.MŠ-Mgr. Iva Chudobová logopedie Spolupráce s veřejností lidová tvořivost Velikonoční a vánoční zvyky návštěva obchodu s lidovou tvořivostí, výstava dětských výtvarných prací velikonoce, informovanost prostřednictvím webové stránky, příspěvků do zpravodaje a vývěsní skříňky na návsi Spolupráce s DPS vystoupení dětí ke Dni seniorů, Vánoční koledování Účast na výtvarných soutěžích : Jak plamínek vyhrál, Krásné je žít V průběhu roku měly děti možnost pravidelně zhlédnout divadelní, maňáskové či loutkové představení a zúčastňovat se akcí pořádaných MŠ. Povídání o pejskovi a kočičce v podání paní Inky Horákové z Brna Kočičí pohádka - Puf a Muf Městské divadlo Zlín Kašpárkovy pohádky Reduta Uh.Hradiště Kouzelník Waldimi Pohádky z lesa v podání paní učitelek Psaníčko pro sv. Mikuláše loutková pohádka Napajedla Vánoční zacinkání - seznámení s vánočními zvyky Povídání s myslivkyní o životě zvířat v lese v zimě i na jaře se slečnou V.Žajdlíkovou O Jeníčkovi a Mařence, jak se mají, že se mají - divadelní společnost Divadlokolo z Uh. Hradiště sérii tří pohádek - Hrnečku vař, Zlatá rybka, O Smolíčkovi nám zahrálo maňáskové divadlo ze Štenberku Vynášení moreny -rozloučení se se zimou S tetinami zpívání, lepší je jak zívání - písničkový program v podání brněnských tet Matyldy a Klotyldy Cimbálová muziky v MŠ sourozenci Gabrielovi Když se čerti ženili loutkové představení v podání herců z Opavy Králíček Orlíček - Manželé Horákovi z Hodonína Těšíme se na prázdniny veselé vystoupení na zahradě herec pan Hruška z Brna

16 V průběhu roku jsme společně absolvovali tématické vycházky Barvy podzimu, Vánoce v lese, Otvírání jarní studánky, Den země. V druhém pololetí školního roku jsme s předškoláky absolvovali předplaveckou výuku v Uh. Hradišti. Naši MŠ reprezentovalo 5 dětí v soutěživých Vodních hrách malých kapříků. Z 15 zúčastněných družstev obsadily velmi pěkné 5. místo. Cíl našeho výletu bylo letiště Kunovice. Velkým zážitkem pro děti byla noc v mateřské škole spojená s módní pyžámkovou přehlídkou. V letošním školním roce měly maminky dětí, které ještě nenavštěvují MŠ,možnost strávit s nimi společné Pohodové chvilky. Na závěr zprávy bychom chtěli obecnímu úřadu poděkovat za jeho vstřícné jednání při realizaci jednotlivých záměrů. Zpracovala vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání Dagmar Žajdlíková Závěr výroční zprávy Škola plní vzdělávací program Základní škola. Naši žáci se velmi výrazně prezentují v nejrůznějších sportovních, hudebních, výtvarných i dalších soutěžích. Hlavní priority a cíle uplynulého období byly naplněny, potvrzují to i počty žáků přijatých do výběrových škol a 100 % umístění vycházejících žáků. Všichni učitelé se podíleli na přípravě školského vzdělávacího programu, který je zaměřen na konkrétní podmínky školy. Má za cíl připravit co nejlépe žáky na plynulý přechod na střední školy i zapojení se do běžného života dospělých lidí. V loňském školním roce se podařilo zrekonstruovat sociální zařízení horní školy. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, provozní rozpočet školy je nastaven tak, že při šetření energiemi apod. lze i nadále nashromáždit finanční prostředky ke zlepšení vybavenosti školy. Neřeší to však zásadní problém školy nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy, nedostatečné zázemí učitelů 2.stupně ZŠ. V těchto bodech, mimo povinností týkajících se řízení školy, vidím nadále největší priority spolupráce se zřizovatelem i dalšími složkami v obci. Datum zpracování výroční zprávy: 29.srpna 2007 Schváleno školskou radou: Příloha k výroční zprávě: Seznam pracovníků školy Další studium žáků, vycházejících ve škol.roce 2006/2007 PaedDr. Stanislav Horehleď ředitel školy Příloha č.1 seznam a umístění vycházejících žáků za školní rok 2006/2007 Příjmení Jméno Škola Studijní obor Bačáková Marie SOŠ a Gymnázium St.Město Ekologie a ochrana krajiny

17 Příjmení Jméno Škola Studijní obor Dvouletá Lenka SPŠ Uh.Hradiště Technické lyceum Fejtek Petr Střední škola technická Mojmír Uh.Hradiště Automechanik Gabriel Pavel SPŠ Uh.Hradiště Strojírenství Gajarský David SOŠ technická Mojmír Uh.Hradiště Mechanik seřizovač - obráběcí stroje a linky Helia Patrik Střední škola Mesit Uh.Hradiště Mechanik čísl. říz. strojů Holomčík Zdeněk SPŠ Zlín Stavebnictví Hulín Milan SOŠ technická Mojmír Uh.Hradiště Zámečník Klučka Marek SOŠ a Gymnázium St.Město Ekonomika zemědělství a výživy Kořínková Michaela VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Technologie potravin Krpálek Josef SOŠ vinařská a SOU zahradnické Vinohradnictví Valtice Kubíčková Kamila SOŠ a Gymnázium St.Město Gymnázium - všeobecné Škrabal Prokop SOU lesnické a rybářské Bzenec Uměleckořemeslné zpracování dřeva Matějek Ondřej SOŠ a Gymnázium St.Město Ekologie a ochrana krajiny Mikulcová Jitka SOŠ Uh.Brod Obchodní akademie Ondrůšková Pavlína Střední škola informatiky a spojů Peněžní manipulantka Brno Přikryl David SPŠ Uh.Hradiště Strojírenství Slabý Milan Střed ní zdravotnická škola Uh.Hradiště Zdravotnické lyceum Víchová Kateřina SSOŠ Kunovice Zahraniční obchod Výstup Josef Střední škola technická Mojmír Uh.Hradiště Automechanik Výstup Michal SOŠ a Gymnázium St.Město Ekologie a ochrana krajiny Veselá Jana Gymnázium Uh.Hradiště Gymnázium - všeobecné Příloha č.2 : seznam pracovníků školy

18 Pedagogičtí pracovníci MŠ 1. Bubláková Petra 2. Mlčková Vladimíra 3. Třísková Jitka 4. Žajdlíková Dagmar Pedagogičtí pracovníci ZŠ 1. Daníček Jaroslav 2. Daníčková Lenka 3. Hapala Dušan 4. Horehleď Stanislav 5. Horehleďová Taťána 6. Janíková Lenka 7. Kallusová Magda 8. Kovaříková Jitka 9. Olšák Milan 10.Uherková Lenka 11.Podhrázká Lýdie 12.Vojtík Ivo 13.Srnová Danuše 14.Vařečková Marie 15.Vlčková Alena 16.Zapletal Radim 17.Šnajdarová Dagmar Nepedagogičtí pracovníci 1. Bánovský Antonín 2. Durníková Jitka 3. Hulínová Zuzana 4. Kempová Dana 5. Kmentová Marie 6. Kolářová Marie 7. Krsičková Soňa 8. Gregušová Eva 9. Kvapilová Bohdana 10.Staufčíková Irena 11.Šestáková Marcela

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více