Štítecký list Číslo 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítecký list Číslo 4"

Transkript

1 Štítecký list Číslo 4 Datum vydání: Štíty O činnosti města Vážení spoluobčané, i když jsem se v posledních reakcích na moje úvodní slovo dozvěděl, že se stále jen vychvalujeme, že jsem málo kritický, já tento názor plně nesdílím. Jen ten, kdo pro město nikdy nic neudělal a nedělá, dokáže takto znevažovat práci nejen zastupitelstva, rady, ale i spousty poctivých spoluobčanů, členů zájmových organizací, ale i dalších, které dobré jméno města zajímá. O tom nás přesvědčil občan z Heroltic, který napsal dopis zastupitelům a tento předal novinářům. K tomu uvádím následující. Horní část Heroltic je pro město strategická, protože zde máme důležitý zdroj pitné vody. Každý rozbor pitné vody ukazuje, jak kvalitní voda teče z Heroltic. Z tohoto důvodu se zde nebude provádět v příštích letech výstavba nebo jiný zásah do krajiny. Pokud dnes máme vodné 12,- Kč za m3, tak tuto cenu výrazně ovlivňuje nátok z uvedené oblasti. Také v místě, kde je v územním plánu části Heroltice vyznačen sportovní areál, se nebude tento plán měnit, a výstavba bude možná pouze v intravilanu obce tam, kde to nebude ohrožovat vodní zdroj. Pitná voda je nejdůležitější surovina pro město. To si plně uvědomuje zastupitelstvo i rada města a kroky, které činíme, jsou plně v souladu se zájmy města. Děkuji Vám, občanům, za podporu, kterou jste nám v poslední době vyjádřili v dané věci. Je naší povinností pracovat účelně a hospodárně v souladu se zájmy města. Musíme se dívat více dopředu, než se stále ohlížet za sebe a kritizovat nebo psát dopisy. Ve svém dnešním slovu bych se chtěl krátce vyjádřit k činnosti města. V těchto dnech byla dokončena oprava fasády kostela Nanebevzetí P. Marie a sochy Nejsvětější trojice, která je umístěna v ulici Na Travech. Jelikož již připravujeme akce na příští rok, tak jsme zadali zpracovávání dokumentace multifunkčního hřiště a projekt dobudování chodníku v ul. Nádražní a v neposlední řadě projekt skládky inertního odpadu. Tyto projekty chceme realizovat postupně v příštím roce. Velkou část pracovní činnosti věnujeme úklidu města, kterou v současné době provádějí naši pracovníci na VPP. Město každý den uklízíme, ale jsou mezi námi spoluobčané, kteří si naší práce neváží a stále dělají úmyslně nepořádek a poškozují majetek např. na náměstí nebo u kontejnerů na recyklovaný odpad atd. Pokud se týká komunálního odpadu, tak v prvním pololetí se snížil v porovnáním s rokem 2007 směsný komunální odpad asi o 10 t a zvýšilo se třídění recyklovaného odpadu za stejné období o 9 t. Zde chci znovu apelovat na Vás, občany. Podařilo se nám vyjednat výhodné podmínky u firmy Ekola Dolní Libchavy, která odváží recyklovaný odpad, ale v kontejnerech na recyklovaný odpad se nachází to, co tam nepatří. Domnívám se, že není problém dát do plastu jen plast, do papíru papír, a když je kontejner na bílé sklo, tak tam neházím barevné sklo. Také když už donesu odpad ke kontejnerům, tak ho vložím dovnitř nádob, a ne že to pohodím na zem. Svým chováním výrazně ovlivňujeme finanční podmínky na příští rok. Zvýšení nákladů na komunální odpad se přímo ČERVENEC - SRPEN 2008 promítá na ceně poplatku. Je jen na Vás, jak svým chováním ovlivníte cenu za komunální odpad na příští rok. K tomu co nás v nejbližším období čeká, bych chtěl ještě upozornit na největší investici ve městě, a to rekonstrukci a opravu školní jídelny cca za 2,5 milionu. Po kontrolním dnu lze konstatovat, že termíny stanovené ve smlouvách budou dodrženy, a že školní jídelna bude v provozu od začátku školního roku. Velikou zásluhu na průběhu akce mají naši zaměstnanci a brigádnici, kteří rekonstrukci provádějí. Ve městě, i na jiných místech, jste jistě zaznamenali, že zde probíhá čilý stavební ruch. Byla dokončena oprava komunikace v části obce Březná v objemu prací více jak 12 milionu korun. Probíhá postupná revitalizace panelových domů v ulici Okružní a začala svépomocí výstavba 18 garáží, také v ulici Okružní. Též pokračují stavební práce na chodníku v ulici Školní a na oplocení ZŠ Štíty. Kdo má zájem, jistě sleduje pravidelně vývěsku Městského úřadu ve Štítech, nebo naše stránky na webu, kde informujeme občany o ekonomické situaci města a činnosti města. Po loňské kritické situaci je ekonomika města stabilizovaná a přes veškeré investice prováděné v letošním roce nezvyšujeme dluh města, ale tento postupně umořujeme. Jak vidíte, můj prostor se opět uzavřel, tak mi tedy na závěr dovolte, abych popřál našim dětem krásné prázdniny a Vám všem příjemnou dovolenou a hlavně bych Vás chtěl pozvat jménem svým i jménem zastupitelů města na oslavy 730. let města Štíty, které proběhnou ve dnech srpna Před sto lety byl náš region velmi zaostalý, nebyla zde práce a spousta občanů opustila naše město. Dnešní Štíty jsou moderní, prosperující město a jsem hrdý, že mohu být občanem tohoto města. Přeji městu Štíty v příštích letech další rozvoj města a spokojenost nás, jeho občanů. S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta Mähr. Schildberg Šilperk Štíty Jedna z pohlednic vydaných k 730. výročí města Štíty.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Výpis z usnesení z jednání RMě ve Štítech Rada města po projednání schválila následující smlouvy na pronájem pozemků: Smlouva se Zeas Březná a.s. - p.č. 353/1 v k.ú. Štíty Heroltice. Smlouva s nájemcem Společenství pro dům, Nákladní 315 část p.č. 80/2 v k.ú. Štíty Město. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku: s fi rmou Zeas Březná a.s. - p.č. 353/1 v k.ú. Heroltice a p.č. KN 2307/2, KN 2313/5 v k.ú. Štíty Město, s PF ČR p.č. 166/4, 722/ 1, 481/2, 566/4, 572/2 a dohodu o zaplacení úhrady za užívání těchto pozemků Rada vzala na vědomí žádosti o pronájem pozemků: Žádost fi rmy Zeas Březná a.s. se sídlem ve Štítech o pronájem pozemku p.č. KN 2313/5 a KN 2307/2 v k.ú. Štíty - Město. Žádost p. Josefa Rančáka p.č. 2078/4 v k.ú. Štíty Město. Žádost p. Oldřicha Vernera p.č. 150 v k.ú. Štíty Město. Žádost p. Pavla Kudláčka p.č. 1589/2 v k.ú. Štíty Město. Ostatní schválené smlouvy: Smlouva o obstarání věci se Základní organizací odborového svazu státních orgánů při MěÚ Štíty, která se týká poskytování ubytovacích služeb v objektu chaty na Pastvinách. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení žesťového tria Flasch Brass na Adventním koncertu dne Smlouva po poskytnutí dotace s KÚ Olomouckého kraje ve věci dotace z programu staveb drobné architektury místního významu. Smlouva o nájmu nebytových prostor s Pavlínou Kubáňovou v čp. 57 ve Štítech za účelem provozování masérské činnosti. Různé: Rada vzala na vědomí zprávu ekonomky MěÚ p. Minářové stav běžného účtu, pokladny, Veřejné sbírky Heroltice a zprávu p. Bartoškové, která se taktéž týkala činnosti ekonomického úseku. Rada města schválila nákup nových záclon a ubrusů do KD ve Štítech a jídelních příborů do KD Heroltice. Rada města schválila úhradu 20 tis. Kč na koncert minut a Terne Čhave v Herolticích, úhradu nákladů spojených s konáním Šťíteckého jarmarku a podpisu partnerské smlouvy s městem Belvedere Ostrense a převedení druhé části fi nančních prostředků na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Rada vzala na vědomí cenovou kalkulaci nákladů spojených s výstavbou 54 garáží v ulici Okružní, žadatelé budou vyrozuměni, před podpisem smlouvy bude nutné složit zálohu, vyúčtování bude provedeno po kolaudaci. Rada vzala na vědomí termín kontroly v rámci projektu IKT Štítecko Centrem pro regionální rozvoj. Rada vzala na vědomí neschválení žádosti města o poskytnutí příspěvku v rámci programu Podpora kulturních aktivit z rozpočtu Olomouckého kraje. Byla provedena kontrola chaty na Pastvinách, chata je řádně udržována, rada schválila zakoupení 6 ks postelí, kuchyňské linky a elektrického sporáku. Rada města schválila vyplacení první části odměny za vedení kroniky města, odměnu řediteli ZŠ a MŠ. Rada projednala se zástupci SDH Březná podmínky užívání klubovny v KD Březná a pozemku p.č. 67/2, bude připravena nájemní smlouva. Byl schválen příspěvek tisíc korun na nákup trampolíny a nákup barvy na nátěr hasičské zbrojnice na Březné. Rada města schválila žádost o částečnou úhradu nákladů spojených s provozem prodejny potravin v místní části Heroltice, o tuto částku bude ponížen příspěvek Osadnímu výboru v Herolticích. Rada schválila vyplacení odměn spolkům a fyzickým osobám, které se podíleli na realizaci partnerského dne s městem Belvedere Ostrense a odměny za zhotovení dokumentace fotografi e. Rada vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových a bytových prostor na adrese Štíty, nám. Míru 46 a 47 ing. Václavu Pečinkovi. Rada vzala na vědomí žádost Domova důchodců ve Štítech o fi nanční příspěvek na činnost a schválila poskytnutí bezplatného pronájmu KD Štíty na akce pořádané domovech důchodců v roce 2008, dále město umožňuje bezplatný vstup obyvatelům domova na kulturní akce pořádané městem. Rada vzala na vědomí dopis ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langra ve věci zachování úřední místnosti ve Štítech pro účely Policie ČR. Rada města vzala na vědomí sdělení o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 55 tis. Kč na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. USNESENÍ 11. jednání Zastupitelstva města Štíty, konaného dne Zastupitelstvo projednalo: 1) Schválení programu 11. zasedání ZMě Štíty 2) Kontrola plnění úkolů z Usnesení č.10 ZMě z ) Zpráva o činnosti města Štíty leden - červen ) Zpráva o výsledku hospodaření města Štíty k ) Závěrečný účet za rok ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok ) Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2008 8) Rozpočtové opatření vlastní č.2/2008 9) Zpráva ředitele k činnosti ZŠ Štíty 10) Zpráva ředitelky k činnosti MŠ Štíty 11) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období duben - červen ) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období duben červen ) Návrh řešení realizace - Štítecká pekárna 14) Návrh řešení realizace úpravny vody - vrt Štíty 15) Zpráva o hospodaření městských lesích duben až červen ) Zpráva z jednání rady města Štíty usnesení č.36, 37, 38, 39 17) Schválení návrhu kandidátů na Čestné uznání Města Štíty Štítecký list strana 2

3 18) Projednání a schválení vyhlášek města Štíty 19) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 20) Různé 21) Diskuse, usnesení, závěr Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 1. B e r e n a v ě d o m í : a) plnění usnesení z 10. ZMě z b) zprávu o činnosti Města Štíty za období leden červen 2008 c) zprávu o výsledku hospodaření města Štíty k d) závěrečný účet za rok 2007 e) zprávu o přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2007 f) rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2008 g) rozpočtové opatření vlastní č.2/2008 h) zprávu ředitele k činnosti ZŠ Štíty i) zprávu ředitelky k činnosti MŠ Štíty j) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období duben - červen 2008 k) návrh řešení realizace Štítecká pekárna l) návrh řešení realizace úpravny vody vrt Štíty m) zprávu o hospodaření v lesích Města Štíty duben-červen 2008 n) zprávu z jednání RMě usnesení č. 36, 37, 38, 39 o) návrh kandidátů na Čestné uznání Města Štíty p) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 a 2/2008 q) návrh nabytí pozemku p.č. 85/4 o výměře 951 m 2 v k.ú. Štíty-město od p. Ladislava Kubíčka, Nákladní 356, Štíty r) úplatný převod p.č.st. ZE-PK 220 v k.ú. Heroltice u Štítů od PF ČR s) úplatný převod p.č. ZE-PK 10165, p.č. 481/2, p.č. 566/4 a p.č. 572/2, vše v k.ú. Štíty- město od PF ČR t) žádost společnosti Klein & Blažek spol. s r.o. o prodej parcely p.č. ZE-GP 1585/2 o výměře 1197 m2 v k.ú. Štíty-město u) žádost manželů Všetýčkových, Na Travech, Štíty o prodej části p.č. 2203/1 v k.ú. Štíty-město o výměře 8 m 2 v) žádost Josefa Rančáka o zřízení věcného břemene na p.č v k.ú. Štíty město w) cenovou nabídku na výrobu plotových dílů a brány v ceně Kč + DPH od Josefa Žerníčka, Štíty x) cenová nabídka na zhotovení plastových oken v ceně ,61 Kč (včetně DPH) od společnosti VELT, sdružení podnikatelů, Zábřeh y) smlouvu o dílo mezi Městem Štíty a fi rmou JANKŮ podlahy s.r.o. na podlahářské práce na akci: ZŠ Štíty kuchyň a příslušenství z) cenovou nabídku společnosti Gastro komplet na vybavení školní jídelny za cenu ,30 Kč včetně DPH aa) informace o možnosti získání dotace pro obecní lesy bb) návrh p. Luďka Haltmara na posunutí termínu kolaudace rodinných domků v ul. Zahradní cc) orientační přehled připojených zákazníků v rámci IKT Štítecko k dd) zprávu o činnosti městské knihovny za období ee) sdělení MěÚ Zábřeh stavební úřad o přerušení řízení ve věci oplocení pozemku p.č. 682/11 v k.ú. Štíty-město ff) žádost o změnu územního plánu v k.ú. Březenský Dvůr, týkající se parcel p.č. 263, 262, 261, 265, 266, 84, 83, 82, k budoucí výstavbě staveb pro zemědělské využití. Žadatel: Zeas Březná a.s. gg) žádost o změnu územního plánu, týkající se rozšíření výrobní zóny na p.č. 531/6 severozápadním směrem. Žadatel: Klein & Blažek spol. s r.o. hh) sdělení Ing. Josefa Juráska, Zeas Březná a.s. ohledně řešení havarijní části budovy v k.ú. Heroltice u Štítů na st.p.č. 202/1 a 202/2 ii) poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 jj) smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se stavebníky garáží v lokalitě u hřbitova po zaplacení zálohy kk) smlouvu o zřízení práva obdobného věcnému břemeni umístění splaškové kanalizace do silničního pozemku silnice I/43 v k.ú. Štíty-město ll) smlouvu o věcném břemeni na dokončenou akci Kabelové rozvody NN Štíty, která navazuje na dříve uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí mm) smlouvu o postoupení pohledávky mezi Městem Štíty a JEDNOTOU, spotřebním družstvem Zábřeh 2. S c h v a l u j e : a) program zasedání 11. jednání zastupitelstva b) zápis z 10. jednání zastupitelstva města Štíty ze dne c) složení návrhové komise 11. jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu d) závěrečný účet za rok 2007 e) rozpočtové opatření V, VI, VII/2008 a vlastní rozpočtové opatření č. 2/2008 f) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období duben - červen 2008 g) pracovní skupinu řešení realizace Štítecká pekárna h) smlouvu o dílo č úpravna vody vrt Štíty mezi Městem Štíty a zhotovitelem Geosan spol. s r. o. se sídlem Tuřanka 1148/107, Brno za částku ,- Kč včetně DPH i) zprávu z jednání RMě: usnesení č. 36, 37, 38, 39 j) návrh kandidátů na Čestné uznání Města Štíty k) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se zrušuje OZV č. 3/96 ze dne a Obecně závaznou vyhlá ku č.2 /2008 o stanovení koefi cientu pro výpočet daně z nemovitosti l) úplatný převod pozemku p.č. st. ZE-PK 220 v k.ú. Heroltice u Štítů od PF ČR m) úplatný převod pozemku p.č. ZE-PK v k.ú.štíty město od PF ČR n) úplatný převod p.č. 481/2 v k.ú. Štíty-město od PF ČR o) úplatný převod p.č. 566/4; 572/2 v k.ú. Štíty město od PF ČR p) nabytí pozemku p.č 85/4 o výměře 951 m 2 v k.ú Štíty-město od p. Kubíčka q) Následující prodeje pozemků: 1. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o výměře 1 m 2 manželům Marii a Josefu Juráskovým, Zborov 24 za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 2. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o výměře 1 m 2 manželům Janě a Miroslavu Prokopcovým, Široká 32, Štíty za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 3. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o výměře 1 m 2 manželům Anně a Stanislavu Mackovým, Široká 32, Štíty za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 4. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o výměře 1 m 2 panu Josefu Krejčímu, Široká 32, Štíty za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 5. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o výměře 1 m 2 panu Josefu Všetíčkovi, Žárová 43, Velké Losiny- -Žárová, za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 6. prodej části pozemku p.č. 2065/9, k.ú. Štíty-město o vý- Štítecký list strana 3

4 měře 1 m 2 manželům Mileně a Vladimíru Sedláčkovým, Široká 32, Štíty za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 7. prodej části p.č. 180 v k.ú. Heroltice u Štítů panu Radku Hübnerovi, Litomyšl, o výměře cca 1380 m 2 po geometrickém odměření pozemku za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 8. prodej 1/3 podílu na p.č.st. 72 o výměře 62 m 2, p.č. 331/3 o výměře 1882 m 2 a p.č. ZE-PK 331/4 o výměře 273 m 2 v k.ú. Mlýnický Dvůr za cenu podle znaleckého posudku a za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty. s) zřízení věcného břemene na p.č v k.ú. Štíty-město, spočívající v právu umístit, provozovat a užívat vedení vody, uložené v pozemku, dále volného přístupu za účelem zajištění jeho provozu, údržby a oprav. t) nákup plotových dílů a brány v ceně Kč + DPH od Josefa Žerníčka, zámečník, klempíř, Nákladní 238, Štíty u) schválení cenové nabídky č. 8W2779A na nákup plastových oken v ceně ,61 Kč (včetně DPH) od společnosti VELT, sdružení podnikatelů, Postřelmůvek 90, Zábřeh v) smlouvu o dílo mezi Městem Štíty a fi rmou JANKŮ podlahy s.r.o., se sídlem Křížkovského 514/14, Olomouc na podlahářské práce na akci: ZŠ Štíty kuchyň a příslušenství za částku ,50 Kč včetně DPH w) smlouvu o dílo č. 16/08 na nákup vybavení školní jídelny za cenu ,30 Kč včetně DPH mezi Městem Štíty a zhotovitelem Jindřichem Schlezingerem, zástupcem společnosti Gastro komplet, M.R. Štefánika 71, Ústí nad Orlicí x) posunutí termínu kolaudace rodinných domků v ul. Zahradní na y) změnu územního plánu v k.ú. Březenský Dvůr, týkající se parcel p.č. 263, 262, 261, 265, 266, 84, 83, 82, k budoucí výstavbě staveb pro zemědělské využití. Žadatel: Zeas Březná a.s. z) změnu územního plánu, týkající se rozšíření výrobní zóny na p.č. 531/6 severozápadním směrem. Žadatel: Klein & Blažek spol. s r.o. aa) poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce bb) návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se stavebníky garáží v lokalitě u hřbitova po zaplacení zálohy. cc) smlouvu č. 20/08-IV-BP o zřízení práva obdobného věcnému břemeni umístění splaškové kanalizace do silničního pozemku silnice I/43 v k.ú. Štíty-město, mezi Městem Štíty a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle dd) smlouvu č. IV /01/2008 o věcném břemeni na dokončenou akci Kabelové rozvody NN Štíty mezi Městem Štíty a ČEZ distribuce a.s.se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 ee) smlouvu o postoupení pohledávky mezi Městem Štíty a JEDNOTOU, spotřebním družstvem Zábřeh ohledně pohledávky ve výši ,- Kč za dlužníkem společností Štítecká pekárna s.r.o. 5. U k l á d á : a) Starostovi města v termínu do zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 11. ZMě ze dne a dále ukládá radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. b) Projednat zprávu fi nančního výboru za období duben červen 2008 na příštím zasedání zastupitelstva 6. V y h l a š u j e podle 39 zákona o obcích záměr prodeje: a) části pozemku p.č. 2203/1 o výměře 8 m 2 v k.ú. Štíty-město Žadatel manželé Všetýčkovi, Štíty b) stavebních pozemků p.č.652/2, p.č.652/3, p.č.652/4, p.č.650/16, p.č.650/21, v ulici Zahradní ve Štítech za cenu ,-Kč s podmínkou ke splnění zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí výstavby rodinného domku ke dni Nabídka bude zveřejněna do nejbližšího jednání zastupitelstva c) pozemku p.č.1884/5 o výměře 2809 m 2 a pozemku p.č.446, stavební plocha bez stavby provozní budovy o výměře 189 m 2 v k.ú. Štíty město k majetkoprávnímu vypořádání areálu Správa a údržba silnic v ulici Pod Petrovem za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty. Záměr bude zveřejněn do geometr. odměření části pozemku a vydání souhlasu PF ČR d) část pozemku zjednodušené evidence, původ Pozemkový katastr p.č.602 a původ Evidence nemovitostí p.č.99/102 označené podle GP č. zak /2003 jako p.č.98/5 o výměře 789m 2 v k.ú. Březenský Dvůr za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty. Záměr bude zveřejněn do příštího jednání zastupitelstva. Bez žadatele Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová Návrhová komise: Ivar Směšný, Jitka Kocianová, Luboš Skácel Petr Haltmar, v. r. Bc. Jiří Vogel, v. r. místostarosta starosta Já... a Štěpán Vám odpovíme Vážení čtenáři, máme tu dotazy medicínského charakteru. Nemusíte se obávat. Naše kvalifi kace je vynikající. Já mám šest semestrů medicíny a Štěpán taky šest. Dohromady to dá jednoho celého doktora. Jsme zakladatelé kliniky přesunovací medicíny, která sídlí v Obludově u hřbitova. Případy řešíme rychle. Pacienty nám doléčují na jednotce intenzivní péče. Arnošt K., samota: Štěpáne, mám problémy s prostatou. Co s tím? Arnošte, začni se pravidelně dívat na televizní seriály. Přestane tě bolet prostata a začne tě bolet hlava. Potom si zaskoč do lékárny a kup si něco na hlavu. Jana H., Štíty: Štěpáne, stále mě bolí hlava. Poraď.. Jano, s tebou to bude těžké, ty nemáš prostatu. Já... a Štěpán Vás zdravíme z kliniky dotazy posílejte na adresu: Štítecký list strana 4

5 INFORMACE PRO OBČANY Třídění odpadů recyklace Odpady vznikající v domácnosti. Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné Tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Objemné To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady likvidujeme 2x ročně do přistavených velkoobjemových kontejnerů, termín sběru vyhlašujeme v rozhlase a ve Štíteckem listu. Nebezpečné Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze na sběrný dvůr!, taktéž likvidujeme 2 x ročně. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Ostatní Odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod., jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. Nádoby na tříděný sběr odpadu Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby Sběr skla Do nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Zelený barevné sklo Bílý čiré sklo Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, znečištěné fólie od stavebního materiálu, barvy apod.) Sběr nápojových kartonů Na sběr nápojových kartonů v našem městě nemáme zatím patřičné sběrné zvony, proto nápojové kartony vhazujeme do nádob s plasty, zde svozová fi rma na třídičce tuto komoditu vytřídí a dále zpracuje. Pro informaci připojuji tabulku, jak se nám daří se sběrem recyklovaného odpadu v letošní roce, údaje jsou za 1.pololetí roku papír plast čiré sklo barevné sklo leden kg kg kg kg. únor kg kg x x březen kg kg kg kg duben kg kg kg kg květen kg kg x x červen kg kg kg kg celkem 1/2 pol kg kg kg kg 2007 papír plast číré sklo barevné sklo leden únor x x březen duben květen x x červen červenec srpen x x září říjen x x listopad prosinec x x celkem kg kg kg kg kg výtěžnost kg/rok/ obyv. 26,21 Zpracoval: Václav Haltmar Práce z domova, připojení k internetu podmínkou! tel.: Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY NA ROZVOZ KNIH VLASTNÍM AUTEM. TEL: NÁBOŽENSKÁ OBEC ESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE HUSITSKÉ V HOSTICÍCH LÉTO 2008 Ned lní bohoslužby konáme v Mili ov kapli každou ned li v 8 hodin ráno. VE ŠTÍTECH SE SEJDEME K BOHOSLUŽBÁM V NED LI 31. SRPNA VE HODIN, ABYCHOM M STU VYPROSILI POŽEHNÁNÍ P I 730. VÝRO Í JEHO EXISTENCE A POD KOVALI V MODLITBÁCH, ŽE SE ZDE SMÍME SHROMAŽ OVAT JIŽ 60 LET KOLEM BOŽÍHO SLOVA. Štítecký list strana 5

6 Štíty mají druhé partnerské město Starosta města Štíty, Bc. Jiří Vogel a místostarosta města Belvedere Ostrense, pan Sauro Petrini, stvrdili svými podpisy dohodu o spolupráci obou měst dne Heroltická pouť Letošní svatojánská pouť Živé Heroltice proběhla v sobotu V kostele sv. Jana Křtitele vystoupila Schola u sv. Prokopa z Dlouhé Třebové. Dvanáctičlenný sbor pod vedením sbormistra Františka Mikeše za doprovodu kytar, kontrabasu a varhan doplnil chórovými zpěvy slavnostní mši. Samostatný koncert s literárním pásmem byl ve znamení klasiků ale i folkově laděných písní známých i méně známých. Mše se zúčastnil i heroltický rodák pan Kostron se svou dcerou, kteří při této příležitosti přiletěli až z amerického New Yorku. Crhovská pouť Na přelomu května a června zavítalo do Štítů 18 hostů z italského městečka Belvedere Ostrense, aby byli přítomni slavnostnímu okamžiku oficiálního stvrzení partnerství měst a také, aby poznali místní obyvatele, zvyky, kulturu a folklór. Během čtyř dnů měli hosté možnost vidět tradiční Štítecký jarmark, do kterého se aktivně zapojili se skvělým hudebním vystoupením skupiny La Raganella. Setkali se s místními podnikateli a zájmovými spolky, zúčastnili se exkurze ve firmě Klein & Blažek spol. s r.o., společenského večera v Herolticích a nedělní mše svaté. Velmi úspěšné bylo vzájemné utkání v kopané. Podařilo se navázat nová přátelství mezi občany obou měst, a to zejména díky hostitelským rodinám ze Štítů a blízkého okolí. Naši italští přátelé posílají všem štíteckým občanům mnoho pozdravů a děkují za skvěle prožité dny u nás. Zároveň nás zvou na setkání v Itálii, které se uskuteční letos v září. V případě Vašeho zájmu o návštěvu partnerů v Itálii, se obraťte na Turistické informační centrum Štíty. Starosta města děkuje všem jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravách a realizaci partnerských dnů. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Stanislava Macková TIC Štíty Crhovská kaple je zasvěcena Cyrilu a Metodějovi. Na jejich svátek 5. července je tedy v Crhově pouť. Letos se na nás štěstí usmálo a celý den bylo pěkné počasí, jako by i sluníčko chtělo oslavit svátek slovanských věrozvěstů. Rok 2008 je pro Crhováky zvlášť významný, protože je to už 650 let od první písemné zmínky o našem domově. Tato příležitost se přirozeně promítla i do pouťových oslav. V 15. hodin začala v místní kapli mše svatá, kterou sloužil kaplan M. Vévoda ze Zábřehu. Na mši se sešlo tolik věřících, že se málem nevešli do lavic, což se už dlouhou dobu nestalo a uvidíme, kdy se to bude zase opakovat. Po mši se zástup směřující z kaple rozdělil. Polovina se šla podívat do školy na probíhající výstavu fotografií z historie Crhova, kde byly mimo jiné fotografie a pohlednice z obce, staré již kolem sta let. Druhá polovina lidu se vydala za hřbitov, směrem na Štíty, kde byl ten samý den vztyčen zrestaurovaný kříž z roku 1908, těžce poškozený v roce Staronový kříž byl kaplanem posvěcen. Stalo se ale že v kapli nedopatřením vyschla svěcená voda a tak jako náhradu dodal jeden místní občan svěcenou vodu z vlastních zásob, dovezenou z Velehradu už před 40 lety. Odpoledne poté pokračovalo na hřišti, kde si členové skautského oddílu Hledači ze Štítů připravili pro místní děti hry a soutěže. Závěr pouťového dne už jako po mnoho let tradičně patřil večernímu táboráku s příjemným posezením u ohně. Letos o to příjemnějším, že po západu slunce bylo poměrně chladno, přesto se ale zábava protáhla až daleko za půlnoc. A slovo na závěr? Snad jen poděkování všem, díky kterým se letošní pouť tak vydařila. Josef Jureček Štítecký list strana 6

7 Štítecký skautský oddíl,,hledači Nevím jak vy, ale pro mne uběhl druhý čtvrtrok nějak moc rychle. Když se otočím zpět a probírám co všechno se v našem oddílu za toho půl roku stihlo, jsem docela spokojený. V dubnu jsme se zúčastnili střediskové akce, výstup na Ivančenu. Počasí bylo všelijaké, ale nic nenahradí tu atmosféru ze společného setkání skautů z Moravy a Čech. Byl to velký zážitek hlavně pro ty, kteří zde byli prvně. Duben byl také ve znamení práce. Uklízely se klubovny i místnosti před nimi. Byli jsme v lese nadělat dřevo, aby nám v zimě nebylo v klubovně chladno. Dřevo máme sice ještě v lese, ale stihneme ho do tábora dostat k nám. V květnu jsme pomáhali našemu středisku při organizování závodu vlčat a světlušek. Měli jsme stanoviště kuchařská dovednost a líbilo se nám s jakým nadšením se ti malí do závodu zapojili. Nespolupracovali jsme jen se skautskými organizacemi. Pomáhali jsme při organizování dne v Herolticích. Z našich Roverů a Rangers se stali styloví indiáni. Naše město podepisovalo novou partnerskou smlouvu s italským městem Belvedere-Ostrenze. I náš oddíl se zapojil do sobotního odpoledne, kdy se v parku představovaly místní spolky a organizace. Musím říct, že naše prezentace - střelba z luku na bizona, středověký boj rytířů, či výstava fotografií v postaveném tee-pee italské návštěvníky tak nadchla, že je musel náš pan starosta nenápadně odvést i k ostatním. V týdnu od šestnáctého do dvacátého června jste mohli potkat naše skauty na místní benzínové pumpě. Zúčastnili jsme se sbírky,,kapka naděje. Výtěžek je věnován na konto registru dárců kostní Jak vidíte na druhé fotce, když pracujeme, tak s úsměvem. Fotka je z brigády v místní firmě Klein&Blažek s.r.o. (ještě že to neviděl bezpečnostní technik). dřeně. Letos jsme vybrali jen něco málo přes 2.500,-Kč. V loňském roce to bylo skoro jednou tolik. Menší solidarita nebo nezájem? Neumíme si to vysvětlit. Letní tábor letos absolvujeme v chorvatské Dužině, je pořádaný oddílem Marjan ze Splitu, s kterým jsme v loňském roce navázali družbu. Čeká nás program v horském prostředí, tak snad nepohoříme a přivezeme si mnoho nových poznatků, ale o tom příště. Přeji vám hezké prázdniny. Načerpání nových sil do nové práce a dobré vykročení do druhého pololetí. Za skaut Štíty, Skácel L - vůdce oddílu STOLETÍ Vody 7 (voda v názvech, voda v pojmenování) Stačí se rozhlédnout po nejbližším okolí: Červená Voda (asi tam něco vodu barvilo mohlo by to být železo), Bílá Voda (je hned vedle té Červené že by konkurenční název?? nebo jiný rozpuštěný minerál?), u Slavkova je Zdravá Voda (tam se asi něco léčilo). Taky existuje Studnice (tam už museli kopat a asi víme co), Odolena Voda (vždycky mě zajímalo, co že to znamená?...prý od slova odolat a asi odolat suchu ) a dále dobrá voda jako název a jako reklamní slogan, Bílá Voda u Javorníku (asi taky vytéká z vápence), balená voda (v PET lahvi to není nic moc), Černá Voda (v Rychlebských horách poblíž Jeseníku) a tam je taky Stará Červená Voda. V Chorvatsku je Baška voda (ani po dvou hodinách pátrání se mi nepodařilo zjistit, co je to baška a všichni jsme tam už byli nebo jsme to slyšeli). U Mariánských Lázní je Stará Voda (tam to bude hodně dávno a nevím, jak dávno). Hojná Voda je název jednoho hotelu v Novohradských horách (doufám, že tam teče voda i ze sprchy). U Pelhřimova leží Libkova Voda (a to podle názvu jména Lubek nebo Libek), taky máme pí-vodu (zkuste zapátrat, jak moc je to obchodní trik) a taky existuje Občanské sdružení voda, které pořádá vodácké tábory. Potom je tady Voda světla (údajně pročišťuje a imunizuje) a tohle mě zaujalo, hotel Dobrá voda, ubytování Záblatí (není to paráda, že už nemáme bláto?). Temná voda je japonský fi lmový horror, jedna folková kapela se jmenuje Tichá voda, ohnivá voda je vlastně kořalka pro milovníky mayovek, toaletní voda (asi po holení), levitovaná voda (urazí, prosím, 40,5 km rychlostí 1500 km/hod a ztratí veškeré škodlivé informace) už jsem z toho doslova jelen.hrubá Voda je u Olomouce a pak nás taky potrápila stoletá a tisíciletá voda..a o tom jindy. Petr Beneš (za pomoci internetu) CO DÁL.to si povíme příště Štítecký list strana 7

8 ŠTÍTY LITERÁRNÍ I. Na internetových stránkách jubilujícího města Štíty je z českých spisovatelů beletristů uveden pouze JOSEF KOCOUREK ( ), autor Zapadlých vlastenců 1932, jemuž za krátkého a bouřliváckého života ač byl psaním posedlý vyšel (kromě časopisecky publikovaných textů) pouze román Srdce (1932) a byla provedena jediná divadelní hra (napsaná a inscenovaná roku 1925, kdy mu bylo pouhých 16 let) Roháč z Brda, lotr a psanec. V roce 1929, v květnu, nastoupil Kocourek jako učitel na českou menšinovou měšťanku v Šilperku, dnešních Štítech. Ve svém deníku Štíty, jimiž byl opravdu uchvácen, nazval městečkem jako Betlém. Kocourek byl bezesporu velký literární talent, nicméně jeho životospráva při značně podlomeném zdraví způsobila, že zemřel záhy, ve věku pouhých čtyřiadvaceti let. V Šilperku působil dva roky, když v roce 1931, poté, co byl přeložen do Řepové u Zábřeha, byl nucen odejít pro pokročilou tuberkulózu na dlouhotrvající zdravotní dovolenou kterou trávil ve svém rodišti Brdě u Nové Paky. Josef Kocourek, citlivý glosátor sociálního stavu společnosti své doby v severomoravském pohraničí, byl, dalo by se říci, zmarněný talent české literatury mezi dvěma válkami. Škoda. II. V témže roce, kdy Josef Kocourek odchází na zdravotní dovolenou do svého rodiště, z níž se již nikdy nevrátil, nastoupil jako učitel na menšinovou měšťanku v Šilperku šumperský rodák VI- LÉM NEZBEDA ( ), básník romantického zaměření (prvotinu Večerní pousmání vydal v roce 1932 a pak krátce za sebou ještě několik básnických sbírek). Střídavě učil vedle Šilperka rovněž ve svém rodišti. Kromě psaní vlastní poezie překládal např. charvátské (mj. Miroslava Krležu či Vladimira Nazora) a německé autory (zejména Theodora Storma). Většinu života prožil v Chocni, kde působil jako učitel od roku 1938 (s pětiletou přestávkou , kdy pracoval na Zemské školní radě v Praze). Současně byl inspektorem pro kulturu ONV v Ústí nad Orlicí, věnoval se sportovní činnosti, působil v městském archivu a muzejním aktivu města Chocně a v letech redigoval Listy Orlického muzea v Chocni. V sedmdesátých a osmdesátých letech spolupracoval i s šumperským vlastivědným sborníkem Severní Morava. Vilém Nezbeda zemřel v Praze 13. listopadu III. Nejvýznamnější spisovatelskou osobností, která ve svém mládí působila na menšinové měšťance v Šilperku, je bezesporu MI- ROSLAV HANUŠ ( ). Hanuš, absolvent historie a geografie na Karlově univerzitě v Praze, který současně navštěvoval i přednášky z dějin umění, srovnávací náboženské vědy, egyptologie a dalších příbuzných oborů, působil v letech jako výpomocný a a zatímní učitel v Horní Olešné a a v letech jako odborný učitel v Šilperku, odkud odešel jako gymnazijní profesor do Chrudimi, kde učil až do odchodu do důchodu v roce Český psychologický román 20. století by bez Miroslava Hanuše byl ochuzen o jednu výraznou strunu a tou je hluboký duchovní, mravní a především metafyzický rozměr Hanušovy tvorby. Od prvotiny Na trati je mlha z roku 1940 (vyšla rovněž v rumunském a italském překladu) usiloval autor v celém svém tvůrčím díle o zachycení hnutí lidské duše na pozadí událostí, které jdou kolem nás a do nichž proudí naše duchovní energie. K trvalým pokladům českého historického románu pak patří Hanušova duologie o Komenském Osud národa (1957) a Poutník v Amsterodamu (1960). Hanušovo reformační křesťanství a z něho plynoucí vidění světa zejména v čase tzv. normalizace často naráželo a trvalo dlouho než jeho poslední díla mohla oficiálně vyjít. IV. Podnět k napsání této knihy byl dán v Africe, daleko na jihu, kdesi pod Dračími horami Na území Moravanů Spatřil jsem na bobku sedět malého černého kudrnáče Pojď blíž, pozval jsem ho. Jsi Xosa? Zavrtěl hlavou Jsem Moravan, odpověděl. Já jsem rovněž Moravan, řekl jsem mu A pak si hoch přisedl blíž a zatím co jsem hovořil o zemi, ze které přicházím, zpozoroval jsem, že hladí rukáv mého kabátu. Snad aby mohl jednou vyprávět svým dětem a vnukům, že se dotýkal skutečného bílého Moravana ze země, která jim dala kromě zvěsti evangelia i myšlenky svobody, rovnosti a bratrství a uskutečnila u nich velkolepý výchovný program. (Radim Kalfus v předmluvě ke knize Moravané, 1967) Dalo by se psát ještě o mnohém, třeba o Štítecku v lidových bájích a pověstech (sesbíraných např.václavem Rýznarem nebo Anežkou Šulovou či Josefem Indrou), rovněž bychom mohli zmínit román Růženy Svobodové V odlehlé dědině (1898), který autorka zasadila do zapadlých míst mezi Šilperkem a Zábřehem (konkrétně se jednalo o Drozdov), k jehož napsání ji vyprovokoval letní pobyt v těchto v té době od civilizace odlehlých končinách a setkání s hmotnou bídou a národnostní zaostalostí zdejšího obyvatelstva. A tak, abych nezabíral místo jiným, třeba i aktuálnějším textům v souvislosti s letošním jubileem Šilperka Štítů, už jenom jedno připomenutí, tentokrát o Štítech v historickém románu LEON- TÝNY MAŠÍNOVÉ ( ), který pod názvem Moravané vyšel za odborné spolupráce Dr. Radima Kalfuse v roce 1967 k pětistému výročí Jednoty bratrské. Je to román tak trochu z rodu literatury faktu, kterým spisovatelka uzavřela řadu svých biografických próz o životě a díle významných osobností české reformace. Milič z Kroměříže (1926), Hořící sloup (životní příběh Václava Budovce z Budova, 1936)) a zejména trilogie o Janu Amosu Komenském Mladá léta Jana Amose (1957), Do labyrintu světa (1958) a Planoucí pochodeň (1961), to jsou stěžejní historická díla spisovatelky, která vedle těchto rozsáhlých kompozic věnovala podstatnou část své tvorby především dětem a svou pedagogickou práci zasvětila odborným školám pro ženská povolání. Moravané náš zavádějí do 18. století, kdy v severomoravském Fulneku a Kunvaldě, kdysi působišti Jana Amose Komenského, přežívají zbytky členů Jednoty bratrské, kteří se postupně potají stěhují do Srbské Lužice, na panství evangelického šlechtice, hraběte Mikuláše Zinzendorfa. Usazují se v Žitavě a později si budují pod Zinzendorfovým patronátem městečko Herrnhut, česky Ochranov (symbolicky tedy pod ochranou Páně ). Je mezi nimi také Jiří Schmidt ( ), který je při jednom z návratů s bratrskou literaturou do českých zemí spolu se dvěma dalšími Bratry zajat a uvězněn. Po výslechu v České Rudě na harrachovském panství byli bratři převezeni do šatlavy v Šilperku. Zde Schmidt pobyl asi rok a pak byl poslán na nucené práce do Brna (str ). Po propuštění se vrací na ochranovské panství a odtud odchází jako misionář do Jižní Afriky mezi Hotentoty, kde v roce 1742 pokřtil prvních pět Bratří. Misijní cestu ukončil roku 1752 a od té doby žil až do smrti v Nízkém poblíž Ochranova, v osadě, založené v 17. století českými vystěhovalci. V Kapském Městě dodnes stojí Schmidtův pomník. Emil J. Havlíček Štítecký list strana 8

9 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO MĚSTA Člověk, kterého si vážím Člověk je tvor společenský. Žije mezi lidmi, stýká se s nimi, spolupracuje, s některými se jen míjí. Nějak podvědomě si rozděluje ostatní do tří skupin. Na ty, které má rád a kterých si váží, na ty, ke kterým má neutrální vztah, a do třetí většinou neméně početné skupiny - řadí ty, kteří mu nejsou sympatičtí nebo je dokonce nenávidí. Je opravdu velmi těžké psát nezaujatě o člověku, kterého si vážím, který je mým vzorem, ale přesto se o to pokusím, i když fakta mohou být částečně zkreslená. Člověk, o kterém chci psát, se narodil ve Štítech, v mém bydlišti. Tak jako já, navštěvoval i on, ale o několik let dříve, zdejší základní školu. Již od mládí měl velký zájem o historii a jazyky. Snil o uskutečnění svého snu cestovat, poznávat cizí kraje, kultury, bádat, studovat, zařadit se mezi ty občany, kteří proslaví v cizině svou vlast. Učitelé měli rádi vážného a skromného chlapce, který je překvapoval svou zvídavostí. Od mládí byl tento učenlivý a nenápadný chlapec častým návštěvníkem knihovny. Hodně četl, se svým oblíbeným učitelem podnikal výzkumné výpravy do okolí Štítů, zajímal se o historii svého rodiště. Po vystudování střední školy ho touha po cizích krajích neopustila. Měl však smůlu z rodinných (politických) důvodů nebyl přijat na vytouženou archeologii. Nastoupil jako dělník v nedalekém dřevařském závodu, ale svého snu se nevzdal. Nepodlehl zklamání a pocitu nespravedlnosti a začal samostatně studovat. Po nocích neúnavně a s obrovským sebezapřením studoval cizí jazyky, četl a připravoval se na nové zkoušky. Jeho houževnatost, píle, nadání a pracovitost nakonec přinesly své ovoce. Po několika letech byl konečně přijat na Karlovu univerzitu ke studiu historie archeologie. Stal se nejoblíbenějším žákem našeho významného vědce a egyptologa, profesora Zbyňka Žáby, později jeho spolupracovníkem a nástupcem. Občas se s ním potkávám v ulicích našeho města, kam občas jezdí na návštěvu. Vytáhlý, nenápadný, štíhlý člověk s příjemným melodickým hlasem, osmahlý africkým sluncem, s bradkou a brýlemi. Pro každého má úsměv, s každým si rád popovídá. Nezpychl, i když se z něho stala významná vědecká kapacita a jeho jméno pojmem. Nezapomíná na své městečko, ve kterém vyrostl, kde žijí jeho první učitelé, kteří v něm probudili touhu po poznání, bývalí sousedé a lidé, kteří mu pomohli v době jeho osobní krize. Je pořád stejný, jako byl, má rád dobré lidi a lidé mají rádi jeho. Dnes ho uznávají a váží si ho nejen rodáci, ale i vědci na celém světě. Jak se jmenuje? Dr. Miroslav Verner, ředitel Československého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Je to člověk, kterého si vážím. slohová práce z r Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. působí v Českém (dříve Československém) egyptologickém ústavu UK v Praze a Káhiře od roku V roce 1981 byl pověřen jeho vedením, v čele stál do roku Profesorem je od roku 1993, přednáší také na řadě zahraničních univerzit, bývá hostujícím profesorem na univerzitě ve Vídni a v Hamburku. Především se však věnoval terénní archeologii a vedl vykopávky v Abúsíru. Je členem výkonného výboru Mezinárodní asociace egyptologů, členem Výboru UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře a čestným členem Německého archeologického ústavu a Rakouského egyptologického ústavu, dodnes stojí v čele českého archeologického týmu jako držitel rozsáhlé abúsírské koncese. Prof. Miroslav Verner publikoval a stále publikuje řadu vědeckých článků a monografií. Pro laickou veřejnost vydalo nakladatelství Academia r populárně-vědeckou publikaci o výzkumech českých egyptologů Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni, v r Pyramidy-tajemství minulosti, v letošním roce vyšla v nakladatelství Paseka publikace Objevování starého Egypta. -IV- Otázky pro osobnosti města Štíty Co Vás napadne, když se řekne slovo ŠTÍTY a jak byste definoval Váš vztah k městu Štíty? Při slově Štíty se mně vybaví půvabné městečko na rozmezí Orlických hor a Jeseníků, v krásné a zatím, díky Bohu, málo zdevastované krajině, kde jsem prožil krásné dětství, poněkud složitější mládí, místo, kde mám pár přátel a známých a kam se rád vracím. Kdo nebo co nejvíce ovlivnil(o) Vaši životní cestu a jak? Můj dosavadní život ovlivnila řada událostí a osobností, zejména však dlouhodobé působení v kultivovaném akademickém prostředí Univerzity Karlovy. Nesporně mé pohledy na život výrazně poznamenalo i dlouhodobé působení v Egyptě a hlubší poznání odlišného kulturního prostředí arabského a muslimského světa. Tento kulturně odlišný svět představuje neopakovatelnou příležitost k poznání a poučení, zároveň však také k ocenění hodnot naší evropské kultury a civilizace. Mám rád prostředí archeologických výzkumů a poušť, která je pro mne nejen místem odpočinku, ale i inspirace. Jste optimista, co se týká budoucnosti myslíte si, že se svět mění k lepšímu? Svět, v němž žijeme, je složitý a pokud je v něm něco jisté, pak vědomí, že bude stále složitější a že se bude stále rychleji vyvíjet a měnit. To bude zdrojem stále vyšších nároků na ty, kdo v něm budou chtít obstát, ale i nových náročných příležitostí. Tato perspektiva by neměla být důvodem k obavám a pesimismu. Ideální svět nikdy nebyl a nebude, je však povinností nás všech usilovat o lepší svět. A kde jinde se toto úsilí může lépe projevit než pěknými vztahy mezi lidmi v obci, v níž žijeme. Miroslav Verner Štítecký list strana 9

10 ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Exkurze pořádané školou Na jaře letošního školního roku se mohli žáci naší školy zúčastnit exkurze do Maďarska, následně pak exkurze pro nejlepší žáky II.stupně do Škody Mladá Boleslav. Třídní učitelky vybíraly žáky nejen podle prospěchu, ale také podle toho jak jsou kreativní a aktivní v přístupu k dalším školním povinnostem. Hodnotila se účast v soutěžích a práce pro třídní kolektiv. Chceme touto cestou poděkovat firmě Klein & Blažek, s jejímž přispěním se akci podařilo uskutečnit. O postřehy samotných účastníků bychom se s vámi teď chtěli podělit. Maďarsko Dne 23. května 2008 jsme vyrazili na cestu. Přes Bratislavu jsme v dopoledních hodinách dojeli do hlavního města Maďarska Budapešti. Viděli jsme nejznámější památky v centru města. Prošli se po budapešťském Hradním vrchu. Poté jsme jeli do městečka Bük, kde jsme se ubytovali v apartmánech, které byly opravdu útulné. Večerní procházkou jsme ukončili tento pěkný den. Druhý den jsme odjeli do termálních lázní ve městě Sárvár. Byla tam nejen léčivá voda, ale i spousta vodních atrakcí. Celý den svítilo slunce, takže největším zážitkem dne bylo, jak jsme se opálili. Nedělní dopoledne jsme strávili v lázních Bük a odpoledne navštívili rokokový zámek ve Fortödu, přezdívaný maďarské Versailles. V Maďarsku bylo moc hezky a určitě bychom jeli zase. Za účastníky exkurze: Kamila Světlíková, Aneta Poláchová a Petra Lakomá Mladá Boleslav Všestary Jeli jsme 17.června V krásném autobuse nám cesta rychle uběhla. V automobilce se nás ujaly tři sympatické průvodkyně, které nás provedly částí provozu. Navštívili jsme motorárnu a montáž, kde jsme viděli konečnou fázi při výrobě Fábií. Z mnoha informací nás zaujalo, že se zde denně vyrobí 2700 aut, přičemž montáž jednoho auta trvá 4 hodiny a každé auto má již dopředu určeného zákazníka. Dozvěděli jsme se o historii automobilky a zhlédli velmi pěknou expozici historických vozů v muzeu. Čas utíkal a ač neradi, museli jsme krásné město Mladou Boleslav opustit a pokračovat dál. Druhou zastávkou bylo Centrum experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. V prostředí pravěké vesnice bylo zajímavé a poučné poznávat i prakticky si vyzkoušet, jak se žilo lidem v pravěku. Domů jsme jeli vyčerpaní, ale dovezli jsme si spoustu zážitků. Jsme moc rádi, že jsme se výletu mohli zúčastnit. Za žáky II. stupně: Markéta Kulhánková a Eliška Kristková Rozloučení se školním rokem Letošní školní rok skončil pro naši základní školu již v úterý 24. června z důvodu rekonstrukce školní jídelny. Dne se jak již každým rokem uskutečnil v KD Štíty kulturní program Ahoj Léto, kde vystupovali žáci jak prvního tak druhého stupně základní školy. Hlavní program pro veřejnost proběhl v odpoledních hodinách. Dopoledne se ale navíc uskutečnilo předávání odměn výborným žákům školy a rozloučení našich deváťáků se školními lavicemi. Obě třídy se rozloučily s kytičkou a slzami v očích. Slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd proběhlo na radnici. Dne se v zasedací místnosti sešli žáci, rodiče, učitelé, přátelé a za účasti ředitele školy a pana starosty bylo žákům slavnostně předáno poslední vysvědčení základní školy. PŘEHLED UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZŠ ŠTÍTY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A ODBORNÝCH UČILIŠTÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 V letošním školním roce opustilo naši školu 62 žáků. Jedna žákyně ze 7. ročníku, čtyři žáci z 8. ročníku a padesát sedm žáků z 9. ročníku. Přijímací řízení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole bylo přijato padesát jedna žáků a ve druhém kole jedenáct žáků. Stav po obou kolech přijímacího řízení je tedy 31 žáků umístěných na středních školách a 31 žáků umístěných na odborných učilištích. UMÍSTĚNÍ Gymnázium Šumperk 1 žákyně Gymnázium Zábřeh 3 žákyně Gymnázium Litovel 1 žák Gymnázium Šternberk 2 žákyně Střední zdravotnická škola Šumperk 1 žákyně VOŠ a SPŠ Šumperk 4 žáci VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 7 žáků OA a Jazyková škola Šumperk 3 žákyně SOŠ Šumperk (služby cestovního ruchu) 1 žákyně Střední zemědělská škola a SOU Lanškroun 2 žáci SOŠ sociální péče Zábřeh učňovské obory 4 žáci SOŠ sociální péče Zábřeh maturitní obory 4 žákyně SOŠ a SOU Lanškroun 4 žáci SOŠ a SOU Šumperk 6 žáků SOU opravárenské Králíky 1 žák SOŠ železn., stav. a pam. péče a SOU Šumperk 7 žáků SPŠ Letohrad 2 žáci SZŠ a VZŠ Olomouc 1 žákyně SŠ gastronomie a služeb Nová Paka 1 žákyně SŠ řemesel, obchodu a služeb Žamberk 1 žák OU a praktická škola Hořice 1 žákyně SOŠ veterinární Kroměříž 1 žákyně SOU potravinářské Jeseník 1 žák SŠ zemědělská Olomouc 1 žák SOU Litovel 1 žákyně SOŠ Velké Opatovice 1 žákyně Všem našim bývalým žákům BLAHOPŘEJEME, přejeme krásné a slunečné prázdniny a mnoho úspěchů v dalším studiu. Mgr. Bronislava Haltmarová Štítecký list strana 10

11 Rampušáček Dne proběhla již tradiční cyklistická soutěž pro děti Rampušáček. Letos se konala v jiných trasách, než byli závodníci dříve zvyklí. Závodilo se sice na rovině, ovšem trasa byla ztížena terénními nerovnostmi a také zúženými cestičkami. Věříme, že se všem účastníkům líbila a těšíme se na příští ročník. 1. kategorie 1. Hřebíčková Pavlína Drlík Matěj 2. Roubíčková Magdalena Hudetz Filip 3. Hrubá Eliška Šín Radoslav 2. kategorie 1. Roubíčková Anna Rýznar Michal 2. Gregorová Vladimíra Krč Tomáš 3. Drlíková Klára Kobza Dominik Pasování na školáky v MŠ V dopoledních hodinách se mateřská škola ve Štítech loučila s budoucími prvňáčky. Součástí programu byl divadelní kus Hurá na prázdniny a skvělí herci pasovali děti na školáky. Vše proběhlo venku za příjemného počasí, dětem se divadlo moc líbilo. Po aplausu byly děti seřazeny a postupně byly pasovány krásnou modrou velikánskou tužkou na školáky. Součástí slavnosti bylo předávání šerpy, knižní odměny a pamětního listu na mateřskou školu. Na závěr se všichni společně vyfotili. Budoucím prvňáčkům přeji stejně slavnostní a příjemný vstup do školy a nejen jim krásné prázdniny. Jana Knápková 3. kategorie 1. Planičková Eva Rýznar Josef 2. Novotná Natálie Hejtmánek Marek 3. Vicencová Pavla Kouřil Jiří Provoz školní jídelny Školní jídelna při ZŠ Štíty zahájí provoz ve školním roce 2008/ 2009 v nově zrekonstruované školní kuchyni od 1. září Prodej stravného pro všechny strávníky na září 2008 bude ve dnech: od 8.00 h 9.00 h a od h h a následně pak v měsíci září. S účinností od září 2008 dochází ke změně při prodeji stravného pro děti MŠ Štíty. Stravné na daný měsíc bude placeno zálohově, vždy na celý měsíc ve výši polodenní nebo celodenní stravy. Za stravné se bude vybírat pouze na přelomu měsíců, a to poslední dva pracovní dny končícího a první tři pracovní dny následujícího měsíce. Jednotlivé přihlášky a odhlášky se budou hlásit pouze v MŠ Štíty. Těšíme se na dosavadní strávníky a rádi přivítáme i strávníky nové. Věříme, že Vám naše pokrmy, připravované podle receptur zdravého školního stravování doplněné ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky, budou chutnat. PaedDr. Miloš Harnych kuchařky ŠJ Smrčková Jarmila ředitel ZŠ Štíty vedoucí ŠJ Štítecký list strana 11

12 OKÉNKO DO KNIHOVNY Hlavní výsledky knihovny za I. pololetí 2008 I.pol I.pol /- Výpůjčky: Čtenáři: Návštěvníci knihovny: Návštěvníci internetu: Nákup KF : 168 sv. 96 sv. +72 Kolektivní akce : Pokles ve výpůjčkách a počtu čtenářů je zaznamenán u mládeže, která dává přednost počítačům a Internetu. Dospělí čtenáři si však stále více půjčují knihy a časopisy a dávají přednost četbě dobré knihy před sledováním televize. A co máme připraveno pro mládež a dětské čtenáře naší knihovny přes letní prázdniny? Je to: Velká letní soutěž s Jů a Hele Tuto soutěž vyhlašuje Nakladatelství České televize - Edice ČT, které bylo založeno v roce 2006, je organizační součástí České televize a tituly v ní vydávané mají přímý vztah k tvorbě a osobnostem ČT. Jedním z vydaných titulů je i Jů a Hele - Velká kniha autorů Jiřího Chalupy a Miloslava Doubravy s ilustracemi Stanislava Holého. Velká letní soutěž s Jů a Hele probíhá v období od 10. června do 20. září 2008 a je určena pro děti do 11 let. Podmínky v účasti v soutěži = věk do 11 let = splnění následujících úkolů: 1. nakreslit obrázek s tématikou Jů, Hele nebo Mufa 2. napsat o Jů, Hele nebo Mufovi básničku, pohádku či povídku 3. zodpovědět následující otázky, které vychází z knihy Jů a Hele Velká kniha: - Kdo sepsal pohádky o dvou kamarádech a jak se jmenoval pořad, ve kterém vystoupili Jů a Hele úplně poprvé? - Kolik pohádek najdete v knize Jů a Hele Velká kniha? - Ve kterém roce se Jů a Hele narodili? - Jů a Hele mají v pohádkách letadélko, kterým zahánějí trampoty. Jakou má toto letadélko barvu? - Zlobišák Muf umí i pomáhat. Jak zachránil palouček před tmou a zimou? Všech 20 výherců získá : = knížku Jů a Hele - Velká kniha = tričko s obrázkem Mufa = pro výherce na prvním místě čekají navíc plyšoví maňásci Jů a Hele Předání cen vítězům Předání výher proběhne 24. října 2008 v areálu České televize v Praze na Kavčích horách. Vítězům budou předány ceny a poté si prohlédnou Českou televizi. Je proto nutné, aby se předávání zúčastnilo dítě (výherce) v doprovodu jednoho z rodičů či jiné blízké dospělé osoby. Prohlídka je zdarma připravena pro 20 dětí a 20 jejich doprovodů. Takže hodně pěkných chvil strávených při této soutěži a hlavně hodně štěstí všem účastníkům přeje KNIHOVNA. Všem našim čtenářům pak přejeme pěknou dovolenou a dětem hodně sluníčka a hodně radosti z prázdnin. Božena Klimešová KDE JSOU TY ČASY, kdy dům či náves zdobil strom, pod jehož rozložitou korunou byla lavička, na níž staříci řešili problém nebo popíjeli pivo. O tom, zaslouženě, svědčily názvy hospůdek Pod kaštanem, U zeleného stromu, U třech lip Již delší dobu, ale zejména po posledních vichřicích, je strom vnímán jako něco nebezpečného a nepřijatelného. Ideální je asfalt, či zámková dlažba. Stín poskytují slunečníky ala Holba. Zbytky zeleně se stěhují do truhlíků. Zůstane-li někde kousek trávníku, sedmikráska je tu nežádoucí, poslední motýl marně hledá něco na přistání. Jako hřbitovy působí domky obehnané tújemi. V protikladu k těmto reprezentačním ploškám, obvykle s bazénem, přibývá i ploch bez pána. Na těch rychle přibývá podřadný nálet, jsou semeništěm bodláků. Prosím vás, lidé, vzpamatujte se třeba lípa je nádherný strom, dokonce (ještě) národní symbol (!), pokud ji neničíme sami, zdobí svět podstatně déle jako my. Pěkné jsou i javory, duby, buky, Kam nechodí slunce, tam chodí lékař, říkávalo se a platilo v dobách suterénních a pavlačových doupat tuberkulózy. Ozon odchází, situace se možná obrací Kde chodí slunce Jsou žaluzie v oknech tím nejlepším řešením? Sedám na kolo a míjím polosuché a suché stromy, většinou přesolené, větev mi může kdykoliv spadnout na hlavu. A pak míjím čerstvé pařezy bohatých letokruhů, znal jsem ty stromy, byly zdravé, snad jen listí padalo do okapu Je mi to líto, za ty, co je pro nás sázeli, za ty, co si jich mohli ještě dávno po nás užívat, nebýt tohoto neuváženého jednání. Někdy odletí střecha právě z důvodu chybějící přírodní ochrany, tzv. větrolamu. Uvažujte o tom dřív než nastartujete motorovou pilu. Alex Krobot Veškeré výše uvedené splněné úkoly je třeba zaslat do (rozhoduje razítko na obálce) na adresu: Česká televize Edice ČT Dagmar Krtičková Kavčí hory Praha 4 Vyhodnocení a výhry Na přelomu září a října 2008 vybere v Edici ČT odborná porota, jejímž předsedou bude Jiří Chalupa jeden ze spoluautorů knihy, z došlých materiálů 20 výherců. Jejich jména budou známa 10.října 2008 (sledujte stránky ) a všichni výherci budou následně kontaktováni Edicí ČT s informací o výhře a dalšími pokyny. Štítecký list strana 12

13 SPOLEČENSKÁ KRONIKA JUBILANTI V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané: Již dlouho spíš svůj věčný sen, hrob je Tvým domovem. Život jde dál jak tiché řeky proud jen vzpomínky nedají na Tebe zapomenout. Dne 15. července tomu bylo 18 let, co zemřel pan Jan Knápek (listonoš) z Březné. 21. září vzpomeneme jeho nedožitých 100 let. Za vzpomínku na něho děkují a stále vzpomínají dcery a syn s rodinami. Pospíšil Zdeněk Štíty let Kudláčková Alena Štíty let Buřičová Marta Štíty let Vabroušek Josef Štíty let Bednář Václav Štíty let Čech Jan Štíty let Valenta Vítězslav Štíty let Dajčarová Božena Štíty let Drlík Vojslav Štíty let Jurečková Zdenka Crhov let Šneeweis Alois Březná let Tománková Anna Štíty let Minářová Marie Crhov let Grauerová Anna Štíty let Šulová Františka Crhov 8 89 let Opravilová Helena Štíty let MNOHO ZDRAVÍ! VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V měsíci květnu se na pozvání do obřadní síně při Městském úřadu ve Štítech dostavili rodiče se svými dětmi ke slavnostnímu zápisu dětí do Pamětní knihy narozených. Zastupitelkou města, paní Marií Hansmannovou a předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti byly přivítány tyto děti: Nikolas Hajzler nar Michaela Knápková nar Simona Tatarková nar Hana Heráková nar Dominik Pavelka nar Sarah Sládečková nar Pavel John nar Lukáš Langhammer nar Patrik Lakomý nar Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme mnoho štěstí a radosti. Oči se zavřely, zůstala vzpomínka na tatínka. 21. července jsme vzpomněli nedožitých 100 let pana Jana Koutného z Heroltic. Stále vzpomínají snacha Anna a dcery a synové s rodinami. VÍTE, ŽE počet obyvatel k je 2040 osob? průměrný věk občanů je 40,78 let? počet přihlášených od je 18? počet odhlášených od je 15? počet narozených od je 15? počet zemřelých od je 13? počet přestěhovaných osob v rámci obce od je 27? Hasi i Heroltice po ádají v sobotu od hod. HASI SKOU SOUT Ž o pohár SDH Heroltice Sout ž prob hne u kulturního domu. Štítecký list strana 13

14 TURISTIKA Železní v Železných horách. Opět byl pořádán zájezd turistů a zaměstnanců firmy Klein & Blažek, tentokrát dostal název Železné hory. Časté byly dotazy typu kde to je? Ale ukázalo se, že i méně známá místa naší vlasti mohou poskytnout požitek pro ty, kterým nestačí obrazovka. Ještě za nevytříbeného a mlhavého rána ožila nádherná, leč na vlhkých kamenech i trochu nebezpečná stezka údolím říčky Doubravy u Chotěboře. Bohudík, adrenalin byl, výron kotníku nikoliv. Na ohebu nad sečskou přehradou již počasí nabralo jasně pozitivní směr a výhled nadchl každého. Pokračováno bylo na další ruinu kdysi dost velkého hradu Lichnice. Všecko to bylo dobré výhled, průvodkyně, pivo. Po spatření nebývale letitého a mohutného stromu v Podhradí zašli jsme jen tak na polívku do Třemošnice. Pěknou krajinkou bylo pokračováno do Nových Hradů. Zájem byl o výjimečnou expozici pro cyklistické fajnšmekry. Příznivě bylo možno hodnotit i činnost majitelů v obnově zámku i přilehlých zahrad zpustošených v dobách minulých. Večeře v zámecké restauraci se však tak perfektně nevyvedla, skleróza obsluhy byla totiž tak obdivuhodná a zůstal i pocit, že za stovku lze někde ještě pořídit víc. Za tak přejícího dne bylo líto už jet domů, tak zbyla ještě hodinka na procházku zámeckou zahradou v Litomyšli. To jsme ale ještě netušili, že nám u autobusu upadává kolo, museli jsme ho v České Třebové opustit a domů se vrátit náhradním, o trochu později, než jsme počítali. Ale to už nám nemohlo pokazit náladu. Železným, co dokážou za krásou učinit krok, patří zase mé poděkování za příznivé mikroklima našeho výletu. Alex Krobot S kastelánkou na Lichnici právě řešíme tragický případ završeného, dle dnešní terminologie, domácího násilí, neboť tu hradní pán nechal kdysi zazdít svou ženu. Pět a půl kilometrů údolím Doubravy. FOTBAL Kdo ty sponzory zaplatí? Pro znalce štíteckého fotbalu známá otázka, která padla v dobách dávno minulých při výročním jednání, na kterém se řešila problematika právě štíteckého fotbalu. Dnes, stejně jako tehdy, se nad touto kauzou pousměji. Nezůstalo však vše při starém. Tak jako se od té doby změnila spousta věcí v našich životech, tak se mnohé podstatné měnilo i ve štíteckém fotbale. Přicházeli a odcházeli hráči a lidé, měnil se celý areál a zřejmě i představy o budoucnosti. Dnes je štítecký fotbal stabilizovaný a má své vize a cíle. Zda se nám podaří pokračovat v nastartovaném trendu, ukáže až delší doba. My dnes máme za sebou uplynulou sezónu, proto můžeme rekapitulovat. Uplynulá sezóna přinesla mnohé. Po sportovní stránce se ve Štítech ve většině případů chodilo na dobrý fotbal. Jak mladší, tak starší žáci jsou pravidelně navštěvováni především rodinami těch nejmenších fotbalistů. V tomto ohledu se asi málokteré věci vyrovnají parádnímu pohledu na kluky, kteří se radují z gólu nebo konečného vítězství. Dorost je velkým příslibem a v mnohém předčil naše očekávání. V této sezoně budeme pokračovat v započatém trendu, tedy začleněním dorostenců do A týmu. Konečné umístění v krajském přeboru na 2. místě je dobrým příslibem pro budoucnost. Finálně A tým... Cílem bylo umístění do šestého místa, což se podařilo. Závěr sezony vyšel naprosto dle našich představ. Nebýt některých zbytečných proher paradoxně se slabšími soupeři, mohlo být konečné umístění ještě veselejší. Ale to je prostě sport. Rozhodně se chceme zlepšovat. Mimosportovní aktivity jsou velice dobře nastaveny a věřím, že nejsme zdaleka u konce. Za zmínku stojí především fakt, že ve Štítech se odehrálo finále Krajského přeboru ČMFS, kterého se zúčastnili přední představitelé Olomouckého fotbalového svazu. Přípravné období na novou sezónu jsme zahájili přátelským utkáním s vítězem MSFL Sigmou Olomouc B. Určitě nemáme patent na všechen rozum a neumíme vše nejlépe. Vůbec nepochybuji o tom, že nějaký ten špatný krok z naší strany přijde, a taky bude náležitě oceněn. Nechci tvrdit, že je to vždy zcela jednoduché. Teď tak trochu furiantství... Upřímně řečeno, tímto bych se nerad hlouběji zabýval. Mám pocit, že fotbal společně děláme s lidmi, které to baví a jsou nadšeni pro stejnou věc. Závěrečné poděkování patří tradičně všem, kteří nám s fotbalem pomáhají a chodí nás podpořit na zápasy. Díky Vám všem! Bez práce všech lidí kolem fotbalu včetně fanoušků by to opravdu nešlo. Děkuji Městu Štíty za podporu, kterou máme a vážíme si toho. Myslím si ale, že doposud nikdo nikdy nepoděkoval konkrétním lidem. Rád bych proto využil situace a na tomto místě vyjádřil poděkování a především vyzvedl odhodlání pro štítecký fotbal dvěma lidem, kteří jsou se štíteckým fotbalem již delší dobu úzce spjati. Vojta Langer zažil snad všechny fotbalové prezidenty od té doby, co se těmto předsedům začalo takto říkat. Kdyby každý udělal pro náš fotbal tolik co právě Vojta, dnes by se u nás kopala úplně jiná soutěž. Dále bych chtěl poděkovat trenérovi Martinovi Hoškovi, který doposud vedl naše dorosty a A tým. Nutno podotknout, že Martin je nejmladším trenérem v první A třídě a osobně mu budu držet palce, aby to na trenérském postu dotáhl co nejdál. Děkujeme všem partnerům štíteckého fotbalu. Víme, že pro mnohé toto není doba právě jednoduchá... každopádně bez Vás všech by fotbal ve Štítech být nemohl. Děkujeme za Vaši podporu, které si vážíme. Bohužel kdo Vás zaplatí do dnešního dne nevím :) Děkujeme všem partnerům štíteckého fotbalu : Akuna, Břinčil Josef, Colemann, Hevera Petr, Holba a.s., Hoško Vratislav, Kerak Kompt s.r.o., Klein & Blažek, spol. s r.o. Kunrtová Jitka, Lakomý Jaroslav, Město Štíty, Miroslav Čermák, OL & KO, Penco, Pohostinství Kocanda, Roman Šebesta, Valknap, Wha system - cz, s.r.o., Žerníček Josef. P. Žerníček Štítecký list strana 14

15 ROZPIS UTKÁNÍ - Podzim 2008 DATUM SO KOLO MUŽI - I.A tĝ. ýas DOROST - I.tĜ. KOLO ýas ŠTÍTY - HAĕOVICE 16:30 ŠTÍTY - ZÁBěEH,,B" 13:00 SO ŠTÍTY-M. BEROUN 14:00 ŠTÍTY-M. BEROUN 11:00 SO LOUýNÁ - ŠTÍTY 16:30 13:30 NE SO NE SO NE SO NE ŠTÍTY - TROUBELICE OSKAVA - ŠTÍTY 16:30 16:30 PÍSEýNÁ - ŠTÍTY ŠTÍTY - RUDA 13:00 JAVORNÍK - ŠTÍTY 14:15 STARŠÍ ŽÁCI - OP ýas 4 16:00 ŠTÍTY - VIKÝěOVICE ZVOLE - ŠTÍTY 13:00 16:00 MOHELNICE - ŠTÍTY HLÁŠENKA 4 9:00 4 ŠTÍTY - ÚSOV 11:00 5 RUDA - ŠTÍTY 9:00 5 LIBINA - ŠTÍTY 13:00 6 ŠTÍTY - BOHDÍKOV 11:00 7 ZVOLE - ŠTÍTY 14:30 ŠTÍTY - MOHELNICE 11:00 ÚSOV - ŠTÍTY 13:30 10 ŠTÍTY - LIBINA 11:00 1 BOHDÍKOV - ŠTÍTY ŠTÍTY - ZVOLE 11: ŠTÍTY - POSTěELMOV 9:00 7 SUDKOV - ŠTÍTY 10:00 7 NE MEDLOV - ŠTÍTY 16:00 SO ŠTÍTY - ŠTċPÁNOV 15:30 NE SO : VOLNO 8 JINDěICHOV - ŠTÍTY 10:30 9 NE BċLKOVICE - ŠTÍTY 15:30 VELKÉ LOSINY - ŠTÍTY 13: SO ŠTÍTY - ýeská VES 15:00 ŠTÍTY -ýeská VES 13: NE SO NE ŠUMVALD - ŠTÍTY 15:00 TROUBELICE - ŠTÍTY 15:00 1 SO ŠTÍTY - SLATINICE 14:30 ŠTÍTY - ŽULOVÁ 13:00 2 NE SO VIDNAVA - ŠTÍTY 13:30 HAĕOVICE - ŠTÍTY 13:30 NE SO NE SO ŠTÍTY - STARÉ MċSTO 9:00 2 M. BEROUN - ŠTÍTY 13:00 PÍSAěOV - ŠTÍTY 11:00 ZÁBěEH,,B" - ŠTÍTY 11:00 M. BEROUN - ŠTÍTY 10:45 ýas ŠTÍTY - LOUýNÁ SO ŠTÍTY - ZLATÉ HORY MLADŠÍ ŽÁCI - OP 4 5 ŠTÍTY - VIKÝěOVICE KOLO %,20$&,QJ ýhuqê V U R %UQtþNR 8QLþRY WHO ID[ HPDLO LQIR#HNRSDOLYD FRP ZZZ HNRSDOLYD FRP 3URGHMQt GRED 3R 3i KRG 6R KRG MDUQt YêSURGHM (.2%5,.(7 295.þ PHWUiN 9iåHQt REþDQp RG GR Y\SURGiQt ]ivre VL X QiV PĤåHWH YHOPL YêKRGQČ QDNRXSLW GĜHYČQp (.2%5,.(7< 3ĜL RGEČUX FHOp SDOHW\ PHWUiNĤ 9iP JDUDQWXMHPH YêãH XYHGHQRX FHQX YþHWQČ '3+ 3ĜL QRUPiOQt ]LPQt VH]yQČ VSRWĜHEXMHWH SUR Y\WRSHQt EČåQpKR URGLQQpKR GRPX FFD PHWUiNĤ GĜHYČQêFK (.2%5,.(7 FRå SĜL QDãt DNþQt FHQČ SĜLMGH QD þ 9\WiSČQt VWHMQpKR GRPX SO\QHP ]D QRUPiOQt ]LP\ GQHV Y\FKi]t QD FFD.þ D V URVWRXFt FHQRX URS\ SRURVWH NDåGê GHQ L FHQD SO\QX =D WDNWR XãHWĜHQp SHQt]H þ PĤåHWH SUR VYRX URGLQX SRĜtGLW WĜHED SČNQRX GRYROHQRX 9é+2'< 'ě(9ċ1é&+ (.2%5,.(7 %,20$& MVRX EDOHQ\ SR NJ PDQLSXODFL V QLPL ]YOiGQRX L GČWL D VWDUãt OLGp RSURWL XKOt MH O]H VNODGRYDW þlvwč SRKRGOQČ D ~VSRUQČ åigqê PRXU SUDFK D ãstqd PRKRX EêW VSDORYiQ\ YH YãHFK WRSLGOHFK MVRX Y\]NRXãHQ\ Y NXFK\ĖVNêFK VSRUiFtFK NDPQHFK NUEHFK L Y NRWOtFK ~VWĜHGQtKR WRSHQt PDMt Y\VRNRX YêKĜHYQRVW Y\ããt QHå KQČGp XKOt D PDMt Qt]Nê REVDK SRSHOD GR NWHUê MH YêERUQêP PLQHUiOQtP KQRMLYHP QD 9DãL ]DKUiGNX SĜL KRĜHQt QHSRãNR]XMt ålyrwqt SURVWĜHGt SURWRåH QHREVDKXMt åigqrx VtUX DQL MLQp ãnrgolyp OiWN\ EKOPALIVA BIOMAC - TEPLO, KTERÉ STOJÍ ZA TO! Štítecký list strana 15

16 Kelly s Rampušák Vládce Orlických hor V sobotu se za velmi pěkného počasí konal cyklistický závod Kelly s Rampušák Bylo možné zvolit jednu z celkem pěti tratí. MTB si volili variantu v délce 30, 60 a 90 km, silničáři měli na výběr závod na 130 km (oproti předchozím ročníkům pořadatelé ztížili trať o dlouhé a strmé stoupání na Zlatý potok) a 200 km (který byl navíc zařazený do 53*11 Marathon Cup 2008 a do Moravského poháru). Na start silničního závodu se postavilo rekordních 445 závodníků, z toho na kratší trať se jich vydalo 275. Startovní pole bylo ozdobeno i několika profesionálními jezdci. Na horských kolech vyjelo přibližně 400 závodníků. POŘADÍ NEJLEPŠÍCH MTB 90km: 1. Bachmann (Pells Team) 3:47:13, 2. Kechrt (Cyklo Polách) - 2:41, 3. Hons -19:40. 60km: 1. Žák (Trob) 2:23:44, 2. Brož (Alve MTB) - 44, 3. Novotný (Jeseník) -5:36. 30km: J. Stohr a P. Stohr (oba KC Kooperativa) 1:17:21, 3. Vostrčil (Hlinsko) -2:55. SILNICE 200km: 1. Benčík (PSK Whirlpool) 5:37:47, 2. Čer (Veloservis Tea) - 6, 3. Šíbl (Team Cube) -1: km: 1. Šťastný (Rock Machine Cykloma) 3:50:36, 2. Sedláček (Sedliště) -2, 3. Míček (Frýdek M.) -2. (mum) Den byl završen velkou diskotékou rádia Evropa 2. Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům. Celkové výsledky a fotografie naleznete na Za rok v sobotu nashledanou! výročí města ŠTÍTECKÉ SLAVNOSTI Sobota Náměstí 10,00 15,00 Dobový historický program Pro děti: pohádky a zábavné soutěže - luk, kuš, kládoklání, soutěž o starostův dort Bohaté občerstvení, stánkový prodej, ukázky řemesel 10,00 Kejklířská show 10,30 Humoreska 11,00 Šermířská show 11,30 Blok renesančních tanců 12,00 Šermířská skeč Černá vdova 12,20 Kejklířská show 12,40 Škola šermu pro panoše 13,00 Gotika převážně vážně ukázky soubojů 13,30 O kašpárkovi drakobijci šermířská pohádka 14,00 Soutěže pro děti o starostův dort a ceny sponzorů 15,00 Závěr Kostel Nanebevzetí Panny Marie 10,00 Mše svatá s odhalením pamětní desky arcibiskupa A. C. Stojana za přítomnosti otce biskupa Josefa Hrdličky 15,30 Sborový koncert pěveckého sboru Schola kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově Obřadní síň 17,30 Předání čestného uznání významným osobnostem Města Štíty Fotbalové hřiště 16,30 Záhorská kapela 21,00 Diskotéka pro všechny generace DJ Kofola (Praha) Neděle Kostel Nanebevzetí Panny Marie 09,00 Zpívaná mše svatá pěvecký sbor Schola kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově Sponzoři Město Štíty Paliva Energo a.s. Petr Lakomý - Autodoprava Jitka Kleinová - Potraviny ELEKTRO RÝZNAR ZEAS BŘEZNÁ a.s. Večerka - LK Potraviny Mgr. Helena Žouželková - Lékárna Štíty Zdeňka Švábová - specializovaný maloobchod Antonín Knápek - Průmyslová prodejna U Knápků Pavel Straka - Prodejna maso - uzeniny Špringerová Jana Luděk Langhammer Otakar Hranička - Ovoce a zelenina Renata Hamarová - Videopůjčovna Pavlína Haltmarová - Květiny, dárková keramika Textil Radka Knápková - Laura Obuv - Marie Žerníčková Štítecký list č. 4. červenec - srpen Vydává Město Štíty, nám. Míru 55, (IČO: ). Připravuje redakční rada: předseda - Mgr. Jana Knápková; členové - Iveta Horvátová, Stanislava Macková, Mgr. Hana Tempírová, Miroslav Čermák. Tisk povolen pod ev. č. MK ČR E Vychází 6 x ročně. Grafická úprava Vydavatelství Pavel Ševčík - VEDUTA, Štíty. Štítecký list strana 16

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

Číslo 2 Datum vydání: Štíty 14. 4. 2015

Číslo 2 Datum vydání: Štíty 14. 4. 2015 Štítecký list Číslo 2 Datum vydání: Štíty 14. 4. 2015 BŘEZEN - DUBEN 2015 Rozpočet města Štíty schválen ve znamení kontinuity a přípravy nových projektů Štítecké zastupitelstvo schválilo vyvážený rozpočet

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

číslo 209 září 2007 Podzim u nás

číslo 209 září 2007 Podzim u nás 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více